Goudsche Courant, zaterdag 17 augustus 1901

Directe SpoorwegverUDdlngen met GOUDA Zomerdleist 1901 AanKevaopD 1 Mei TUd vai GreeuAlcb 1 f I f eonOk OTTIKOAHfiM niw H idl I ll 7 11 7 11 I ll I IS 01 0 14 0 11 t i7 10 11 10 51 11 11 11 11 11 11 11 11 1 17 I ll MO i ll I 6B 4 1 4 14 i li 1 14 18 1 08 I 4t 1 14 1 17 I SI l li 10 1 10 4i otdiMkl dooi 7 11 O 11 01 1 0 f f f i Ol l 4 10 10 niraikark 7 11 I IO i j 11 11 1 14 4 11 i ll i lt lO SO Ut 7 11 M7 11 10 1 11 4 11 1 18 8 41 J 10 17 terdul M 117 44 I Oi I 4I ü 10 11 lO it U li 11 10 11 14 11 41 1 10 i I IO S ll 4 08 9 i l7 I S 5 8 M 7 47 8 07 S SO 8 81 O SS 10 41 11 08 II T IcrdimD P ♦ U l 1 11 Ei 10 7 7 1 41 U il teidani B I 0 08 10 01 u li 1 08 5 ilO l 11 48 1 AUwa la I klMM Eiftn kJihiUUi f Of iim t u ign Z di lliMdtf ti 0iu44 MkiMCMk NtMrktb U a mor 4 kl Twkrggbtv Ugti ulnU rndttprg B HolUa Mh SpMr £ RUn nitpUmtftt Wwjjv 1 iUni Oiirf SOnDk SOTTIKDAHflM mm B 10 51 11 11 11 11 11 11 ll lt 1 17 I ll MO i ll 1 58 4 1 loniUDiiU SOVPA tIm nr 40 11 80 S 48 11 18 1141 11 41 11 04 T lt 4 18 17 f 8 41 17 8 4t 4 0i 4 4S i ll 0 04 il 7 08 7 11 1 1 1 S 8I 4 18 au fr i i il é i lO il 10 08 1 i ll 5J M J I 0 1 14 1 00 1 87 10 01 10 18 iHdIMM ir iu Imt ka ll Ot IMi 1 00 1 00 1 8 0 4 08 4 S4 4 50 l l 8 48 14 7 01 7 i l 0 8 41 1 47 10 00 10 11 11 04 ff Htllw whi ipwr £ Ittm MyplH MrtW üa ma 4 OMtfnai 4 W gau Uu OOUai DIN HAtOTlM WM 11 11 11 18 11 18 ll ii 1 18 l il Ml S 4i 4 Jla 1 07 l ll 1 11 11 48 11 41 é l 4 80 i l8 i 4l 8 11 7 11 1 01 1 81 1 17 O il il 10 18 i Ol 1 18 r 10 08 1 18 1 14 J 10 17 i l7 8 88 p P 10 1 l ai i 48 l li 8 41 7 7 8 41 I t 4 1040 10 14 lO tl 10 00 10 10 ll M 11 14 11 10 10 11 lO ti ll U 0 08 0 4110 11 U li 11 81 11 00 I IO 1 401 17 4 00 4 li4 l7f 10 8 1 3j 10 17 01 7 41 7 ii 8 11 0 40 10 I8 1 48 l iO 4 d 4a 10 01 I Ol i in i 10 14 tl iia ll SI I ll I Ol 1 14 4 17 4 41 i ll i 4a 7 n 7 11 I OI 1 18 41 10 18 10 U Im 1 M I Uia KIn MOiL I t Un m UIH 1 U i i wM bnïi 11 81 11 00 I IO 1 401 17 4 00 4 li 4 I7 10 8 11 1 18 4 4 t e O D U A 1 HSTIIDAIi Tin tai louiU S 8 11 8 8S a aa 10 10 lO iO 11 08 1 10 I ll 8 11 07 4 48 8 I i II 8 41 l il O ll 10 8 10 87 11 08 AmiLW 1 01 l il I SI 10 10 11 04 11 41 11 17 1 17 I II 4 1t IT i SO 488 44 0 88 10 8 U OI 11 47 in Si ln 48 80 lo u in Il i i IhTMalblnli Ui d B oudiu 1 10 11 7 81 7 t0 I ll 07 I 8I 10 14 10 8 Oude I ll U 1I Woerd 1 48 48 l r ll U taelll 08 7 4 ll 8 11 V S 10 14 10 4 U 7 Utr kt l M 7 M O ♦ 1 ♦ wUrJe 1 0 J 4 i O 7 10 17 ll ii II I Oadaw 1 81 18 U OMdt l 8 Oll IM O 0 l 10 48 1118 IMl IMl OCUl U rlli U I h nm B 11 00 11 81 I II 1 11 4 81 8 41 80 7 18 7 18 l l 10 80 11 01 I SI 7 81 10 4 l 0 J m 8 07 7 88 8 41 10 14 U Sl 1 08 8 08 3 4 S 1 04 8 14 I OO 7 44 1 01 IS Ulll 11 48 ait C 8 81 7 1i 1 10 I t8 18l 8l 1 1818JI7 18 18 yt 1 10 8 at 4 4i 8 os i ai 7 s lo si i 48 Ijoh W 8 84 8 47 7 80 S iiMtllO 4111 80 18 411 08 1 40 8 18 4i l on 8 81 SJIUi Mi 4Ó 10 01 l ail 7 08 7 111 18 l l flBl810 St 11 11 1 88 l i 8 11 4 11 4 84 1 47 7 07 T itlni I ll 10 87 11 18 18 01 l U 3 08 8 11 4 III 4 41 1 48 S S3 7 00 IM 1 41 LIJWH 10 41 li 87 4 11 7 14 l HK 11 07 1 Si 18 8 18 I 18 11 a l l 4 M4 4 48 S 18 8 18 7J4 7 41 1 80 M 10 07 10 41 11JI8 Tgl oar h ft e n zeer plechtig karakter gedragen Troepenafdeeliogen waaronder en bataljon infanterie met vaandel n maziek openden den toet dan Tuigden tal van otficieren van land en zeemacht en na dezen kwam de lijkwagen befipannen met acht pairden terwjj de slippen van het Igkkleed gedragen werden door de bargemeesters van Napels Kome Palermo en Kibcra alsmede door minister Nasi den president der Kamer don vicepresident van den Senaat on anderen Achter de lijkbaar gingen de bloedverwanten en dan een vlengeladjndant al vertegenwoordiger des konings de Daitsche eoBtnl als vertegenwoordiger des keizers depntatien nlt Kamer en Henaat de minister Uorin jBiccelli en Ponza di San Martlno i tal van generaals en admiraals hoogs Btaatabeambten vrienden van Crispi depntatifin veteranen en öaribaldiancn Cie loten werd de stoet door oen aldceling inbnterie terw l een enorm aantal rgtaigen met kransen volgdon Do tallooze menigte acjiter de n hale opgestelde troepen ontblootte als eerbiedsbclniging hot hoold terwijl de soldaten het gpweer presenteerden Onmiddellijk na aankomst in het taighnis werd de baar op een ichnit geplaatst die met vlaggen en tropeeOn was getooid en aldns overgebracht aan boord van den kmiser Varoso terwjji de matrozen op de schepen den overleden een laatsten groet brachten en het ronwsalnut werd algevniird door de Varese Op do kist lagen alleen de kransen van den keizer en rin den koning Enkele weinige vrienden en een lamiliolid maken de reis aan boord van de Varese naar Palermo race terwijl de verdere lamilie met de EIcctrico reist en do ministers Morin en Nasi zich aan boord van het oorlogsschip Marco Polo bevinden voor de nachtelijke reis te middernacht zou de reis aanvaard worden BINNENLAND Naar wU voornemen kan onze landgenoot dr Nienwenhais dio heeft deelgenomen aan de belangrijke expeditie door Centraal Borneo omstreeks 2U Aag hier te lande verwacht worden Dr Nienwenbnis lal in een boltengewono vergadering van het Aardrjjkskondig Oenootscfaap te s Uravenhage door den Minister van Koloniën plechtig verwelkomd worden Hen maakt hier readi toebereidselen voor zijn ontvangst ook te Deventer waar dr N vroeger woonde moet het plan bestaan hem met hnldebetoon to ontvangen BolteKUa B n ♦ RolUrduB D P Botlwdam H 4 41 I IO 04 7 11 T ll OapelU ♦ l Hlnwnkerk i Ol i ll HaordtMkl i H l t i 1 1 AUmi 1 a Ui M M MalM 7 41 Qoada 7 1 1 17 l l 1 l iMSoh Moem 7 11 l i Bo l nu Z g 7 Voaibun 7 1 ♦ Hagfc 7 IH 0 l l t 4l iHsM i M 017 0l7 1 7 l l li Tosrkaig 1 81 r tMUtm Uf i il Z iik Me 08 f o iA I4 i ir7 il7 4 0j s e ii Een bSjvoegsel tot de jSt Ct no 189 bevat een staat van do gevallen van besmettelljko vooziekto in Nederland voorgekomen gedurende Jnli Daaraan ontloenen wg de volgende opgave de cjjfers tnsschen haakjes duiden het aantal eigenaren aan onder wier Toe de ziekte voorkwam mond enklauw oer 236 waarvan 1630 gevallen by schapen en geiten on 97 l j varkens 37 rosp over de provlnolos N Brabant Gelderland Z Holland N HolUnd Zeeland Utrecht Friesland Overgsel Groningen IJronte en Llmbnrg verdeeld als volgt U 0 O 0 491 11 20 3 1761 8 9 1 108S 16 O 0 O 0 O 0 O 0 kwade droes en hoidwom bjj de eenhoevige dieren 8 7 schurft bg de eenhoevige dieren en de schapen 691 53 rotkreopel bg schapen 123 20 vlekziekte b j varkens 362 235 trichinen ziekte b j varkens O 0 miltrnir b alle vee 20 18 Bg den kerkeraad ran de Gereformeerde kerk van Amsterdam is ingekomen een schrgven van dr A Kojrper de mededeeling inhoudende dat hij door H M de Koningin IS benoemd tot minister vah bionenlandscfae zaken en mittdien overgaande tot een anderen staat des levens eervol ontslag vraagt ls dienaar des Woords in de kerk te Amsterdam Stand Naar w j met genoegen vernemen is de toestand van mr J G Gleiehman zeer bevredigend Do heer Louis Bouwmeester zal 19 December zgn 40jarige tooneelloopbaan herdenken met een voorstelling van een nieuw door mr Van Loghem uit het Engelsch vertaald tooneelstnk In de Zuttensche Courant komt een door bigkbaar zeer bevoegde hand geschreven correspondentie uit Den Haag voor over bet nieuwe ministerie Het verwondert den schrgver dat de liberalen die voor de verkiezingen zoo bevreesd bloken te zgn voor een clericaal bewind zich daar nu zoo spoedig in schikken Zeker men betreurt nog dat het zóó is goloopen maar met een zoo eminent staatsman al premier heeft men toch oede verwachting voor de toekomst Begrgpe het wie t kan I Als de beginselen die nu in de meerderheid zgn gekomen werkelgk zóó verderfelijk zgn dan is het immers des te erger voor bet land als het waar is dat als vertegenwoordiger van die beginselen en als premier van bet nieuwe ministerie thans een zoo emiment staatsman is opgetreden dat deze naar alle waarscbgnigkheid aan die beginselen ook wel in al hun vcrderielpbeid toepassing zal weten te geven Ook over dr Schaepmans houding verbaast de correspondent zich immers deze stond bijna recht tegenover die van den heer Harte en thans betuigt de heer S in z jn Chronica instemming met bet optreden van dezon heer als minister van financiën Vooral ook tegen6ver den heer Kuyper dien dr S vroeger als den ergaten katholiekenhater beschouwde is zlJn houding leer veranderd immers thans is dr Kuyper in de oogon van dr Schaepman de persoonlijkheid op wien het katholieke Nederland z Jn vertronwen moet vestigen De schrijver zelf maakt zich niet ongerust over de toekomst doch juist omdat h j niet dezelfde bewondering voor dr Kuyper koestert als de andere liberalen 41 10 18 10 18 lo ia 10 41 IQ tt T l r Kuyper is ongetwijfeld een voortreffeiyk redenaar en de eerste journi liBt van Nederland maar voor het tot stand brengen van groote hervormingen als eerste minister worden nog andere kwaliteiten gevorderd In hoeverre hg die bezit moet nog nader blgken Een hervormer moet beschikken ov r groote wflskracht dat dr Kiyper die bezit zal niemand betwisten al scbgnt zgn gezondheid door te groote overspanning reeds geleden te hebben Verder is de eerste eisch volharding en genoeg besef van eigen kracht om door een nederlaag niet ontmoedigd te worden t Zou van partijdigheid getuigen te willen ontkennen dat dr K ook aan dezen eisch voldoet In de oppositie was hg in zgn pogingen om der regeering nederlagen te bezorgen niet gelukkig maar bigkbaar luidde zgn stelregel hierna beter Maar tegenover deze voortreffelijke kwaliteiten zgn bg de parlementaire debatten ook andere minder gunstige kwaliteiten van den huldigen premier aan het licht gekomen Vergelgkt men b v het optreden van den heer de Savoruin Lohman met dat van den heer Knyper dan zullen zelfs de naaste geestverwanten van laatstgenoemde moeten toegeven dat de eerste voortdurend van veel meer staatsmanstalent beeft blgk gegeven De heer Lohman is ook welsprekend maar moet toch als meester in de oratoria voor den heer Kuyper de vlag strgken Haar de heer Lohman is beter taktikns en dat zegt meer De heer Lohman treedt slechts zelden met kracht op als hg gevoelt dat een nederlaag toch onvermijdelijk is H j kent misschien beter dan iemand anders de Kamer en de partgen het medinm waarin h j zich beweegt en weet van die kennis nitstekeni te profiteeren tot bereiking van zgn doel Hg is soms heftig in het debat maar alleen als hij overtuigd is dat daardoor zgn kans van slagen grooter wordt H j versmaadt niet den indruk der eerste rede maar bewaart meestal de meest pakkende argumenten Toor de repliek en wordt sterker in het debat naarmate L j feller wordt aangevallen Als hg amendementen voorstelt zgn ze uitstekend voorbereid en technisch meestal onberispelijk Kan hg een nederlaag niet ontgaan dan weet h j z jn retraite zóó te maken dat zijn omgeving hem toch bewondert en die bewondering het échec bg de stemming geheel doet vergeten Daarbg weet hjj ook in de hitte van den strgd in den regel edelmoedig te z n tegenover zyn tegenstanders en zyn geestverwanten met geestdrift te bezielen 1 41 1 14 1 18 1 14 Mi 1 i 1 08 Hoe geheel anders is het optreden de taktiek van den heer Kuyper Geestdrift wekken nu en dan edelmoedig z jn tegenover tegenstanders die kunst verstaat hg ook maar overigenB welk een verschil Telkens komt hy op allerlei gebied met voorstellen en amendementen waarvan vooruit is te voorspellen dat er niets van terecht kan komen De techniek is biykbaar voor hem byzaak Zyn voorstellen zi n voor hem meer een middel om propaganda te maken of om oppositie te voeren dan om een practiach resultaat te bereiken Midden in het debat op fouten en onjuistheden opmerkzaam gemaakt brengt hg onophoudeiyk wgzigingen aan zonder daardoor in den regel zyn kans van slagen te vermeerderen Eigen geestverwanten ontziet hy Aiet Hy rekent op hun stemmen maar acht bet onnoodig met hunne persoonlijke inzichten rekening te houden Hg bepaalt zich niet tot het debatteeren over die punten waarin hg meer in het byzonder thuis is maar acht zich autoriteit schier op elk gebied en neemt de hoofdleiding ook als het betreft onderwerpen waarin èën of meer van zgn geestverwanten in de Kamer als spociiIittitaB worden augemerkt Deze Igst van lonten wordt oog aangevsU met kleinere echt technische lonten die den deskundigen sehrgver verraden zoo o a dat de beer Kuyper bgna alles wat hg t zeggen heeft zegt in eersten aanleg d w i niets voor de repliek bewaart Dr Kuypers houding j bg de ehudeling der Ongevallenwet wordt als voorbeeld van een en ander genomen En soo komt de correspondent dan tot zgn reeds ven genoemden slotsom Lettende op dit alles betwgfel ik zeer ot I de heer Kuyper als fundamenteel hervormer op wetgevend gebied lauweren zal plukken En dat de andere ministers die naast hem zitten wel zullen goed maken wat hem zeil ontbreekt zal wel nie nand verwachten Met dr Kuyper staat en valt het geheele ministerie Zonder den premier is het een schip zonder roer wat het mét hem zal zyn moet de toekomst leeren == I Uemeng de fierichten = Op het prachtige landgoed Rooswgk hg Velsen toebehoorende aan den heer Delcourt van Krimpen werd gisteren door de aldeeling Noordholland van den Geheelonthoudersbond een openlucht vergadering gehouden die niettegenstaande het droilige weJer veel publiek had getrokken Als sprekers traden achtereenvolgens og de heeren P A Klop te Velsen J Visser te Egmond aan Zee J N van Munster uit Arnhem A van Gust uit s Gravenzande J Dallinga uit Amsterdam en F Kampstra uit Heemskerk Muziekkorpsen wisselden de toespraken af De dag slaagde goed Men zal waarschynlgk weldra zyn ingelicht omtrent de waarde van de onlaugs door prof Koch verkondigde theorie als zon runder tuberculose niet over te brengen zyn op menschen Dr Monnon inspecteur van melkprodacfain in den Ameriliaanschen staat Colorado beeft aangeboden de proef op zgn persoon te nemen hg zal zich inenten met tuberkelkiemen a enomen van een door die ziekte aangetast rund De eenige voorwaarde welke hy stelt is dat als hy sterft aan do gevolgen van de proefneming zgn gezin op kosten van den staat zal worden onderhouden De eikenaardvloo vertoont zich thans in een groot deel ran Gooiland zg heeft ook het eikenhakhout langs den Grebscbttn berg bg Kenen vrg ernstig aangetast Zelfs begint zg op kleiner schaal haar verwoesting op den Wageningschen berg wellicht ala voorspel van wat daar in t volgend jaar te wachten staat Men schrgft uit Utrecht X a ii 10 IS 4 10 11 10 48 lljll 11 11 U IT Een niet onaardig middel is hier toegepast tot ontdniking van een der bepalingen van de verordening op vee en vieesch sinds 1 dezer van kracht na de opening van de openbare siacbtplaats Bg die verordening werd 0 a bepaald dat de slachters buiten de stait hun vieesch hier slechts mochten doen rontU brengen aan de klanten indien het dooreen opmbMr middel van vervoer werd aangeroerd en in ie stad bezorgd Een der voornaamste invoeremde firma s waren de gebroeders Van Os te Uselstein en sedert 1 deier pr kt nn hun wagen met bet opschrift Goederenvervoer tnsschen Utrecht en Uselstein Bode E H van Os Zy hebben vergunning gekregen van den burgemeester te Uselstein om dit bedrgf uit te oefenen hun dienst wordt nitgevoerd met wagen en paard éénmaal daags heen en terug en zg nemen ook andere goederen van particulieren ten vervoer en bezorging aan Maar het tarief daarvoor is zóó hoog d t niet vele particulieren zich van dit openbaar middel van vervoer zullen bedienen Zoo rgdt van Os zooals hg reeds jaren gewoon was rustig door de stad en brengt zgn vieesch als officieel aangestelden bode en gedekt door een keuringsbewgs van den rgkireeaits te Uselstein zonder eenigen omslag by zgne klanten Uet het oog op de concurrentie is deze ontduiking voor het publiek misschien niet ongewenscht maar de bepaling van de verordening wordt er vrywel krachteloos door gemaakt Een moderne bruidstoet Die tuf tnfs zgn toch overal voor geschikt Men gaat er tegenwoordig ook al in trouwen Gisterenmorgen passeerde een bruidstoet met vgf autoinobielen de Kg nbrug te Arnhem In het voorste zaten bruid en bruidegom in de overige volgden de familieleden en de getuigen De stoet kwam uit Apeldoorn en ging naar Eist waar het bnwelgk voltrokken zou worden N Aroh Ct Te Cnlenborg had gisteren een zeer moderne trouwpartg plaats Een mr kleermaker de bruidegom wandolde met eenige collega s die als getuigen dienst moesten doen naar bet stadhuis en het bruidje volgde met haar zuster Toen de plechtigheid geëindigd was gingen de heeren weer op dezelfde wgze van het gemeentehuis waarna men in een hotel een potje bilj rt speelde De jonge vrouw zocht met haar zuster het buis op Eenvoudiger en goedkooper kon het zeker haast niet Wanneer de heeren niet biljart gespeeld huilden teekeot ds N Ct hierby aan waren zg nog goedkooper uit geweest on hadden zy tegeiyk meer het decorum bewaard Wie de lat huichelachtige beweringen gelezen heelt waarmede de Engelsche antoriteiten hot hangen moorden en branden in ZaidAlrika rechtvaardigen h door hen gewezen wordt op de loyale Engelsche Ksapkolonisten die het hangen zoo noodig achten en steeds gezegd wordt dat niemand bet branden moorden en hangen meur betreurt dan de zachtaardige Engelsche regeeringsmannon zal er belang in stellen te hooren dat de hertog van Alva precies dezelfde betoogen hield als lord Alfred Uilner vaji St James Truth citeert uit Motiey s Dutch Bepoblic een stukje dat wg vertaald doen volgen Hy Alva nam de gelegenheid waar om de verzoeningsgezinde partg te Madrid de les te lezen de Madridsche pro Boeren wiens raadgevingen naar hy vreesde invloed op zyn soDvereinen vorst begonnen uit te oefenen Niets hield hy vol kon onzinniger zgn dan het denkbeeld vau zachtheid en vergevingsgezindheid Dit was door de jongste gebeurtenissen voldoende bewezen Het was gemakkelgk voor menschen die ver af woonden om van zachtheid te spreken maar zy die op de plaats zelVe waren wisten beter Zachtheid had tot nu toe niet geholpen geweld kon in de toekomst alleen helpen Laat Uwe Majesteit den indruk niet krggen dat van die menschen iets door vriendelgkheid gedaan is te krggen Reeds zgi de zaken zoo ver gekomen dat velen in het land geboren die tot nu toe voor z cbtheid waren nu ontgoocheld zyn en hnn vergissing inzien De Engelsche loyalisten van 1570 Hun meening is dat men te Alkmaar niets in het leven had moeten laten maar dat elk individu omgebracht had moeten worden Uwe Majesteit mag er zeker Van zgn dat niemiind liever dan ik dén weg van zachtheid en lergevingsgezindheid zou bewandelen niettegmBtaande mgn baat voor ketters en verraders A Is het niet of men lord Boberts en lord Milner zelven boort spreken f Te Southampton zgn 16 soldaten gesnapt die van hdn regiment de Northampton ftisilien welke in Zuifl Afrika vechten gedeserteerd waren Zy waren van plan naar Anorika loheep te g n Te Tour do Fruce naby Perpigpan is een geheele echaajiskooi door een hevige brand TemieM Een kndde van 100 schapen kwam in de vlammen om De brand wordt toegeachnron aan kvaadwilligbeid VI In een m to Escarcelle is gisteren een ang ingestort over een lengte van 70 meter i aiBwerken werden levend begraven Tot dusver ign zy niet gevonden Geneesheeren ef mannen der wetenschap te New York hebben in den laatsten tyd een vreemde ziekte te bestrgden die vooral scbgnt te heerschen in Central Park dit prachtige stadsgedeelte waarvoor New York meer dan i millioen pond sterling uitgaL Rond om Central Park staan de huizen der rgkste bewoners van New York dezen zenden hun kinderen met de bonnes naar het park en de moeders der kleinen brengen baar kinderen een eind weegs om van de buitenlucht te kunnen genieten Dr Rollin Gray die van het park gedurende een tiental jaren een speciaal studie maakte heeft een alarmkreet doen hooren die in de stad heel wat menschen zenuwachtig heeft gemaakt Hg zegt dat sommige kindoren in dat park gaan slapen en niet meer ontwaken Daarom is het gevaariyk om babie die willen slapen naar dit park mee te nemen Hy verzekert dat bg z n eigen kind op deze wgze verloor en weet van andere sterfgevallen De aard der ziekte is niet bekend Zg Igkt eenigszins op malaria maar de administrateur van het park zegt dat er geen malaria in het park beerscht en dat hy nooit van eenig geial hoorde onder de 400 man die geregeld in het park dienst doen De stad zal waarschynlgk het park laten draineeren en al het mogelgke doen om de oorzaak der ziekte te bestrgden In dit opzicht is het van belang in herinnering te brengen dat een aantal jaren geleden bekend was dat menschen die op Long Island woonden bnitengewoon vatbaar waren voor de ziekte bekend onder den naam kiem in den mond Een grapperigheid van de menschelgkerw s volmaakte Kieswet De algevaardigde van Sliedrecht minister geworden moet niet alleen voor de jaren 19U1 1905 d i met ingang van 17 September a s vervangen worden maar ook voor het tgdvakje tot 16 Heptumbor dat verstrgkeu zal zonder dat monschelgkerwgs gesproken de Kamer anders bgeenkomt dan op den 14n September om officieel gesloten te worden De gekozene zon dan ook niet eens zitting knnnen nemen Om nu te voorkomen dal voor zulk een nuttelooze formaliteit heel het kiaswerk in beweging moest worden gestold opraken de Sliedrecbters af voor dat nominale vierweekscho lidmaatschap geen candidaat to stellen Maar dientengevolge heeft nu do minister Knyper plechtstatig moeten overwegen dat blgkens bericht van den burgemeester dor gemeente Sliedrecht bg de verkiezing op 13 dezer van een lid van de Tweede Kamer der Staten öenoi aal iu bet kiesdistrict Sliedreclit ter vervulling van de plaats tttsschintgds opgengevallen doordat de heer dr A Kayper het lidmaatschap dier Kamer ingevolge art 96 der Grondwet van rechtswege had verloren niemand op de lijst der candidateutis gebracht en dientengevolge niemand benoemd is verklaard en daarna statlglgk moeten goedvinden te bepalen dat een nieuwe verkiezing zal plaats hebben op 26 Augustus de stemming zoo noodig op 3 September en do herstemming zoo noodig op 10 September Blgvcn de Sliedrecbters bg hun geheelonthooding dan zon de minister vóór 9 September ten derden male moeten trachten zich djin voor den tgd van 6 dagen te doen vervangen Een actrice te Darmstadt moest een zelfmoord door middel van ophanging vertoonen zy deed haar hoofd door den strop een gewoon koord maar een onwillekeurige beweging deed haar van den stoel giydon en ze bleef hangen De medespelenden zagen haar wel worsteled maar zg meenden dat de artiste het effect wilde verhoogen tienige toeschouwers op den eersten rang ontstelden want zy begrepen iiLAe actrice in werkeiykheid met den doorworstelde en zg snelden naar bet tojutf Ql om haar te redden Z kwamen nog juist bytgds maar het ime meisje was in een betrenrenswaardigen toestand en werd bewusteloos naar haar huis gebracht Te Maastricht heeft zich een geheimzijinig geval vèn vergütiging voorgedaan Een oppassend arbeider leerlooier S2 jaar on het punt van in het hswelgk te tredeA werd na in een herberg een lu bier te hebben gedronken onwel en overleed den volgenden dag De dokter constateerde vergiftiging Een gerechtelgk onderzoek hetwelk onmid dellgk werd ingesteld voorU onder bet per soneel der looierg had tot nog toe geen resultaat De ongelukkige stond by zyn pa troon goed aangeschreven en was een voorbeeldig werkman Het gerechtelgk onderzoek wordt met yver voortgezet Gister zou in tegenwoordi eid van het bode garniioeD van Napeli het lyk vu Cris aan bomrd van den kruiser Varese gebracht worden die het naar Palermo voert waar het waarschgnlgk in het Pantheon van San Domenico bggezet wordt De gemeenteraad vap Palermo heelt al in beginsel besloten tot het oprichten van oen monument voor den staatsman die in hetparlement een district van Sicilië vertegenwoordigde en altgd zeer gehecht bleef aan zyn eiland en nog iu 1899 met voel eerbetuigingen ontvangen werd Drie ministers uit het tegenwoordige Kabinet zullen de plechtigheden te Napels en Palermo bgwouen i Aan don Vyibuizerdwarswcg te Haarlemmermeer tusschon het sngpunt met de Hoofdvaart en den Nienwerkerweg is pi m 2000 M telephoonkabel ontvreemd en uit de leiding naar de Sophiahoeve aan den Uweg weggesneden Gemelde telephoon dient tot verbinding der militaire forten Te Schelluinen werd eergisteren de woning van T v d H in de asch gelegd Twee kinderen werden uit het brandende perceel gered Van den geheel vernielden inboedel is niets verzekerd Op de kermis te Hoorn staat de stoomdraaimolen van Banner Tewle Onder do bezoekers op Zondagavond Uevonden zich daar ook eenigu militairen die niet wenschten te betalen Wyi zu goedschiks zich niet wildon verwgderen kwanion machinist en stoker er bg te pas om m uit de tont te zetten De machine bleef nu zonder toezirbt staan zg ontwikkelde veel stoom stampte en stootte geweldig Gelukkig word dit leven door den machinist baiten den stoommolen opgemerkt zoodat hg bals over kop naar de machine vloog Was by even later ll omen of was de stoouiklep met van de machine gevlogen dan waren ongelukken zeer zeker gevolgd Nu werd hot publiek dat door schrik reeds bovangen was spoedig gerustgesteld Zaterdagmiddag had In de Snikerbskkersteeg te Amsterdam zekere Scholten los werkman twist met zgne schoonmoeder de weduwe Koopcr Hg greep do vrouw aan dowdo baar door een rolt wierp haar vervolgens naar buiten en mishandelde haar inet een zwaar atuk bout llovig bloedende werd de vrouw door do tuugoschoten politie naar het Binnenguhthuis gebracht en daar ter verpleging opgenomen D dader is in voorloopige hechtenis gestold STADSNIEUWS ÖOÜDA 16 Augustus 1901 Zondag 25 Augustus zal in de ziial Kunstmin der Sociëteit Ons üenocgen do jaarlyksche tentoonstelling plaats hebben van Floralia Uit jaar wcrilcn aan 2 54 inschrgvers 1222 plantjes uitgereikt togen 923 plantjes aan 183 inschri vers in het vorige jaar Zooals te begrypen ih zyn do kosten daaraan verbonden nog al belangryk bot ledental bondt geen golgken tred met het aantal inschryvers mogen velen zich alsnog aangespoord gevoelen als lid toe te treden zy verrichten daarmede eon goedje da ad Giiterenavond te ruim half acht waren een drietal 10 i 12 jarigo jongens achter en rondom een boom op de lage Gouwe aan bet spelen een der jongens geraakte daarbg van don vry hoogen wal te watec Op het geschreeuw der twee andere jongens kwam de heer A C Cosg n uit zyn woning toegeloopen en sprong geheel gekleed toen hy den jongen in het water zag daarin en zwom met hem naar den naby gelegen trap waar zy beiden op het droogo worden geholpen daar het water zeer laag was Voor het Staatsexamen tot toelating aan de Universiteit is o a geslaagd de heer G M Pool leerling der Se kl aan het gym flasium alhier Naar men ons mededeelt is onlangs hy het examen van de Maatschappg voor toonkunst geslaagd voor plano 1 o onze vroegere stadgedoote Mej Marie Hoogenboom De by het 4e reg int overgeplaatste leluitenant E Schlltt van hot 0 I leger is ingedeeld bg het 2e bataljon van het korpste Leiden Bg het Ie bataljon van het 4e reg int te Dellt is uit kader en rywilllgers een muziekkorps opgericht Beroepen by de Ned Hervormde Kerk té Zwartewaa de heer U Bosbergen cand te Boakoop HuniwoDiii Ooor da haeraokeado ma zelen zyn sommige schoolklassen alhier thans zoo ontwolkt dat er van geregeld onderwgs geen sprake meer is In de aanvangsklas en der openbare school ontbreken 75 pCt in de middelklasse 60 pCt en in de hoogere klassen 20 pCt van de leerlingen Hierbg dient opgemerkt dat enkele leerlingen wegens febris typöidea in het gezin volgens welteiyk voorschrift en andere wegens veldarbeid met verlof de school verzuimen Belangryke prijsvermindering VAN A VAK os z Md Tailleur Kloiweg E 73 GOUD Telephoon a Utfurs van iiisl nlaiii Vrkra 801 Si 011 IV ♦ 011 V Ikn 8b Vl 81Vl li AUO VlDlutuD Uart Nad W 8 11 dito li o illlc 8 dito dito dito 8 Hamit UM Uauill II81 IIS4 Irjbl ia In ehr Tiac 1881 81 i OoiTSXa Obl ID papier 188S i dito in I Ivnr tISI i t oaTU l O 1 net ootipon 8 duo tinkel 8 RnLiKn Obl Binnaal I8I4 4 ditn Ueooiii 1880 4 a Ki bq Kotka 188 4 iita by Hop 188a 0 dito ia gonA leen 1888 ililo duo dito 1884 5 87 88 1041 80 10 878 411 1st 1 1I0 I0 III II8V SO IHf I8V 100 t 811 140 40 IOI 107 lOS 104 Z 9 84 OV loix 10 7 lOli 108 1171 108 41 liriKlt Parpat mliuM isti 4 rutxRij Gapr Oour loau I8U I 4 Ga li flninu a ria 1 Oaclasmn arlaü oll AFB Rp T ohlg 1S i Ullloo Dh lUSoh 1800 8 VkHrzUILA OM oniHip 1S81 4 AntTRtDlH Ohtigatiao IStfi 8 KoTTliUAll glii l laau IIII4 3 Nio N Afr Hoilal v aanil Arunil li Tdk Hli Uiirtiniiatao DullMaiitaohappij dito Aro Hypolhaekb pmidOr l u t Mu dur Voiilotil auü i Gr Ujrpottifiekb naodbr 4 Kedartandai ha bank aand Nod Kandelmaatioh dito NW li Pao Hjp ii paudbr I Rott Hy lotliaekb panobr 4 Vu I iiotlieaiib dito 4 OoaravR O lat Honit bank aand ftuai Hy thixiiibaTik pamlb i AhrhI a Kqiii hv poih paadb 4 Hatw 1 G Pr Li ii oen Nlli lioll lJ 8punr Hii aaDd Mij t t l xp r Si Spw aand Noil l d S Morwag m aand Nad Zuid Afr A m aand II lilo dito ulo is l duo 1 Iltui Spoor I lSI7 IIA Kobl S ZuidI l Sp mU A H nbl 9 I lil N Warsoliali Wannen aand ami Gr Ku Hpw Mg l oU 4 Bal iMiba Ito aai d Fa iowa dito aaad i l ftiK I ombr dii4 aaoit i Kar Oh Au Dp kap iibl lUto dito ohlis AMsalXA Oni Phs Sp My ohl i Ckio k North W p U r vui dit dito Win t I etar obl 7 Danvor k Uio Gr Spot cart r a lUiiioii Cotitral obl iu ftoad 4 Louiar k Naihrilll Oor r aaii l Mexico N Sptr Mij le kvp a 8 Hi Kanian v 4pCt prof aand N ïorkünl a okWaat aand Pona dto Ohio ohtift Qngon üaXit ie hyp ia f oud 6 81 Paul Mlaii k Maait obl Uu Pae Hoof Inn ob ig dito dito line Col Ie hyp O 5 OaXada Oan 8outb Chart T aaDd Vu C Rallw fc Na Ie h d e U Amilerd Oranibua Mij aand Both rd Tran we £MaR f aand Nso Btad Amttertlam aand I Stad UoUerdam aand 3 BlMiI Btad Antwerpen 1887 l i Stad Bruiael 1888IV How Tkaiia Keiallr araolaob 4 OoiTIiri 8taalaTeenlg 1880 i K K Ooal B Cl 1880 8 Srjisn Blad Madrid 8 1888 Niu Ter Bai Arh Spoal nart van de nog TOorhandon ManteUj Costumes eï JAl OfVtüTOriCN tegen veel vormisderde pryzeo VEKSCHEIDENHEID Het grootste tbiegraafbdreau ter wereld is het centrale bureau te Londen lederen dag worden er een 150 000 telegrammen verzonden naar alle doelen der wofold Het