Goudsche Courant, zaterdag 17 augustus 1901

Maandag 10 A i iistus 1901 Echt Zeeiiwsch Tarwebrood 40ste Jaargang No 8583 GOÜDSCHE eOlRAlVT HieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken IX cetit lie K a A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 TelefoM No M ADVEUTENTIEN worden geplaatst van 1 6 r els è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GnH te lettei s worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uui deg midd letefsn M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 95 trance per jjost 1 70 Afzonderlijke Hommers VTJF CENTEN Gouda nk van A BBIltKUAN k Zd grooUU getal wu 195 411 op den dag tan het jabilenm van koning Victoria Er zün 12 6 telegraal en 200 telefoontoestellen en 46 XJ peraonen zjjn er dagelijks werkzaam waaronder 2470 mannelijke en 12 X Tronwelgke telegraflsten en 80 telegrambestellera Sommige toestellen tellen éi n ambtenaar in ataat terzelfder tgd zes telegrammen in Terscliillende richtingen te zenden Het Wheatstonetoestel is uit een nellieidsoogpnnt het meest volmaakte daarmede kan men ItóO woorden in do minnnt seinen n ambtenaar is er zeUs in geslaagd t tot ftOO t brengen Tijdens groote parlementaire beraadslagingen seint men aan de dagbladen in de provincie de kolonifn en bet bnitenland gemiddeld 500 000 woorden por dag In den nacbt toen Gladstone aan het Lagerhais zijn beroemd wetsontwerp betreffende Ho meKnie voorlegde met een groote inleidende redevoering seinde Londen een niillioen woorden tasschen 9 nar avonds en 3 aar s nachts Dat schijnt in de jaarboeken der telegrafie bet record te zjjn POSTKANTOOR OOIIDA LIJ8T van do brieven en briefkaarten aan dit kantoor en de daaronder beboorcnde hulpkantoren ter post bezorgd welke wegens onbekendheid van de geadresseerden niet zijn kunnen worden uitgereikt Namen van de Plaatsen van geadresseerden bestemming M Dnprei de Haan A dam Van Harencarspel den Haag F Uraat F de Oraaf Oonda R dam Scheveningen Larocho New Vork De Directeur C HENNEQUIN Slentie Van Djjl F Plederlet C de Wolloukamp B Mogendorfl V Puit Herman C Baartman AOVERTENTIEN De Heer en Mevrouw TEKSTEEG Kavs betuigen hun dank voor de vele en hartelijke bewijzen van belangstelling ontvangen by gelegenheid van do geboorte van hun Zion OocDi 16 Aagnstas 1901 Beioeken b voorkeur Maandag 19 Aug 2 4 i dekoedersSTEEHSMA Bloemisten Turf singe TELfl H No 114 BMen aan om thans te planten prachtige Vwiteitew van CACTUS DAIILIVS welke den gehwion Zomer met prachtig gevormde Bloemen prijken eu doorbloeien tot de vorst intreedt VERDER HET BEKENDE li 8E€TE l CIBEII dat door bijvoeging van 40 doelen water alle insecten doodt en voor planten bloemen im vruchten onschadelijk is V Liter fO 5 Liter f Ü 80 Liter fl 5ü TE KOOP o TE HUUR Twee Heerenhiiizen aan de Oost en Westhaven beiden van Gas en Waterleiding voorzien Te be vragen bil IZAAK CATS papier Lange Tiendeweg U 29 Gouda 0 rtlIKB OUBK GENEVEE Merki NIGHTCAP VorlcrgttbMtr by i PEETEU S Ji AU Iwwjjt vKn eoHthmil it fiMbet HD kurk itaurti voor tten vsD den niuinn lor Kirtn P IIOFVK w 8CHIEDAMMEH f Geen Kiiiklioesi Geen Influenza Om Kinkhoest Influenza Borst en Keelaandoening binnen den kortst raogelpen tjd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven Borst honigExtract 91 E L I A 1 T H E uit de Koninkiyke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAiK C DEN HAAG Hofleveranciers Flacon f 1 70 ets 40 et bij Firma WOLFP Jt Co Westhaven 198 Gouda D M1EB1B8 Kleiweg E 100 aouda E H VAN MILU Veerstal B 120 te Gouda A BOÜMAN Uoordreeh PINK8E NieuKerkerkad IJui A N tas ZE8SEN Schoonhoren J Th TURKEN Boêlr op B 1 WIJK Oudeua rr H UOLLMAN Bodegraven A 8CHEEB Haaetrecht P W vEDE Oudewater K A des HEMDEN te Reeumjk P v d 8PKK Moereapelle D r D STAR Waddiniineen Wad v HOLST WaMimimen i i i m ii y i w i wi fi Door OtiMMti iKcnMMD unb vol t tÊÊpIKÊI HKUIIttÊtKÊIKIM M t CuwDIploma n OouU Bekroon T r ri W PRA£PARATEN VAN 1 n£ l 9rndlP l nwi tkr chtl eeiiTer terkendeKIKA WUNtq iwakti Vgm fc gnJViiv t o e bi kmd ren U volwMïenen ebrilc ud eetluit ilechte tpüiferterlng jenuwhoofdpljn ter versterking na ziekte of kraambed koorti en hare jevolgcn QUINALaROCHE FERRUGINEUX m het bijionder tet eii Blocd£tbrek Blecknicht kwalen van Krltiichen leeftijd i nt Veikrijtibnir in llacona a 1 90 co L P SL p i votdzaam ver3terkend aangenaam vtinimuk voor iKeetijViehgeb nik l livvi v gygy kinderen rwakken i klierachtlje g tellen teer aan te be reien M geneeikracliü e drank ij toornlssen der aptjaverterinfflorganen en dlarrtiée ook voor luigelmycn en kleine kindcrrn t rijt er bul A Kj t X 70 t Ü Kgr 0 90 X I 0 60 CbemlKh MalIrcilllrPf Speciaal voor Kindervoeding in buMen i KW 0 00 lulvere iMCIKaUIKCI f Kgr O ÖO M K t ƒ 0 20 w v AcfhtnA i tCfSiff iif n HetrooUen eencr halve Cigarelte U Toldoenda terb tr l T l ding va dt hevigiti aanvallen vui Afthrna c lo doonjf A f 0 80 c 0 60 f Tamarinde Bonbons ï ruït puroatief tegen vewtopping Aam u beien MIgTBlne CongeBtleaetc vooralookalrtaMnt r kinderen Uwiji n de Tamarinde Bonbon v n KRAEl F IJE r MOLM belanifrijke diensten daar de vorm voor het kmd begaerlljk en de Mn aak aangenaam ii IMji per dooije 0 90enƒ0 60 CgltliSfllr t flQ lllAG nietenleen erkend all het BESTE huiinuddet gjHll a l Hoeat Verkoudheid n Keelptjn het U een allJmoploMend en verzachtent middel b uitnemendiwid uJuluitend m □ fleschjci verkrijgbaar rrijS 0 30 l cr flesclije KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST ÉJky f ra parat0M km KRAEPELICH Jt HOLK ta Zalat i m allm rot uitm mm tNfMtUn waarop dm naam m kamU0 t MiHff tm ttrkr JfbeMr ij O m m 3tpoHU t4fS M IDrogiilan IlolliiiNlselie Ceiiienisteeiifahriek D VELDHUIS HEEFT EN HOUDT STEEDS IN VOORRAAD Ei en CirkolvormigeBuizon waterdichte Putten ALl SOORTEN TEGELS K0EDRINK60TEN ENZ VRAAGT PBUaOPOAVE Het groote aantal zenuwkwalen TMIIB I HOK atnedi 4 I 5 H2 f 5 J M f 8 iidb lir oi ow min i i l ujliot ii ïn b op 4 tr da lil Uat dM pn tn TtrlrrlHIt anhlttnrn di ruilklfii iMluaaaZ a II Udkuuanal onaiv dtf ni n d or du trliKlar f a l r iïïrwïïBl OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE tara vaerlandai liaaaini hfnum M r fldi da a drah Taraahanali la Dii boekja bavat nlat kHm nr bM KtmU nb l VlKüï l l l t f l f WaoJat tb raplariïdnilSHr iSS in wan feclicw v Uflu v i hravau ultwarklng mMr Bok lndt man daarin wauaaabapMlUka v t l boonjapluLtat nnaaakiiodlt a oodar walka f iaaltra awl InrUni aa 4 ao A l k I ranji raa aagamonl 10 8T lBB a aiïd tr pr rtji araaa lanavaliaaraaa feat krtlT il l a i kl c la Sa ll l alhDr 0 1 Slil i Or ïl St jUa j l aala r va lal kaapltaal la ii Q MJaira Oi Sofeirl i taataal talaahla 1 l j D t aa maa ii gB aaiMaf ltrttla r aar lalvaaa lhirapeutlach larlobbai vaar taaawHldan la Parila iaai ril Jacht m i dr 1 a Saalé 1 frankrijk rn vria nndarnn ï i la Oarfu Dr b alaak arïaal u a Jlrt Aan allrn wiar n nvw i Mi l nr r r nalud r N nr tl aii I r mmm attMBKaMd i S TZ L J dakanlaakanao gn aS Jffl tï r Sï lïït iu SS i l i Ml au ll l a aaSal a a a a vardar nllairake di 4Mrbaroaru atntfaa waidaB aano lljdan naa da nvolkan dumT a at aijn ngr JM da b kN d alidai ü nlb ndtanan a kSdwSrk wrilvan ri iriarrran aloo lo r a bul n i mali t t toairi kuum k ul iïir nda V h bli n an 1 alalia U dia iVl T l T r W M ÏHii iSU tabbtt w ïana Y m iljnaalan a u Tl a vM nru alai titittMTimSm M MlTlXÏ I V Ha A dkaaM Hla Mar ial nMnn JuiC roM Sraa krirfMai la aa tal alapaa t laa aa nam au 1 du dItÏMoS iü nm iul i 1 ook ua q aulajaa lllaaada u Hattiaait aa tfMlSuiMiriXVtSS SlMnSrS apraaaaa lla aal al feat uaN art a aa tnaUilJka naotl will VMikMaaTinnSl Silmïd u Aa t r4aBI dMr M 1 LRRAV A r Helllrawa 41 Il lt p4aaa 1 van AKTK BJr cM l OBBJ 4 rOllTOV c nda l t bg Sraïirtb ADYEItENTIM in alle Couranten worden aangenomen door het Adverieiitle Burean v o A BHIiVRMAN ZOON Thiirrx i WeadnkaliMB ia de gebeele wereM bekand Ifaroemd Onovertroffen middal alle Borst toni Lere Nuarzlffkten eu Inwe zoowel all ook uitwendij in bi rille ziektegevallen met goed sev aaii te wenden I B per fl 1 1 per post 1 116 TUirrT Wo dtntlf bezit een alsnog ongekende geueeskraokl en heilzame vrerkiog Maakt meeatst elke pü ijka en gevaarvolle operatie gebeel overbodig Het deze zalf verd eon 14 Jaar oDit voor oufeaeetlijk rehoadeil hecnrezwet en onlanis een bjjna M JMtr kankeriyden genezen Urenst genering ea verzacbting der pijnen b wonden ontatekingen eu van allerlei aard Piljs per pot f 150 per poet f 1 60 Centraal Uopöt voor Nederland Apotheker HKÜKI SIl llKRS Kokin 8 Amsterdam Waar geendepdt i beit lle men dirttctua diehclmtMiiipothgki dei A THJKKKY m Pregradn bel Hohituli OMterreid Oelicva prospeetni te ontbieden bg bet Centrül lim tSaBdir Rokin S AnuterdaiD EANSCEE STOOMVEEVEEI RW eheiiiiNcht Wasscberfj Vi S H OPPEMilEllllËli lU Krnfitkftde Rotterdam Gflbreveteonl door Z M den Kantos der Belgen t Hoofddepöt voor GOUDA de Rwv II G TKIJSULlUi Korte Tiendeweg D 7 dpeciahteit voüf het itao ueu en v rTen vaii lUe Heeren eo l ameiK rderoben alsook alle ffindergoederen Speciale iuricbtm voor het atoom d vad pluche man tela veerun bont ena Gordgnen tafelkleedfo enz worilen itaar de □ ienwRte en taatfite methode ireverfd i Vlenw onovertroffen Prof Dr LieborB welbekend iAJlaae aelkt BMt FaijridMSiark tot Toortdarende iwücale ad lekere genesiog Tsn alle ulft de meest hardnekkige enuw tiekten vooral ontataao door afdwalingea op jeugdigen leeftjjd Totale enenng van elke cwakte Bliiit tacht Benauwdheid Hoofdpgo Migraine Hartklopping MatgpgD slei te gpijavertering Onvermogen Impotens PoUatione ens Uitvoerige proBpeotnseen i rij3pcr eMh 1 11 B 8V dubWtfc li 11 6 CenlrmdDepSt Matth v d Vente ZalthoHmat ücpöta M Cléban Co Botlerdam r Happel a Grafcnhage I HattnmaDi le Jong J Oio Botterdam WoUr fc Ca Ooada on bü alle drogisten Ondergeteekende beveelt zich beleefd Mk voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOrPERS voor Partijen Bruiloften enfc Alsook afzonderlijke schotels m alles at tot het koksvak behoort desvsrlangd met bijlevering van servies zilver tafellinseB enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 128 Bulteolandscb Overzicht Uen meldt nit Durban dat een comn ando stark naar raming 4000 man onder generaal B6tba by Kondwcni staat en strgdmftcht onder generaal Kitchener rukt tegen hem op Men gelooft dat de vgand in Zoeloeland zal gejaagd worden als gevolg van deze beweging Lord Kitchener seint uit Pretoria Kolonel Gorringe viel 13 dezer de commundu s van Kritzinger aan en joeg hen in wanorde na tot Ventersdorp Üe commandanten Cachet en Erasmus zgn gevangen genomen Cachet was doodelgk gewond De andera colonnes van French drgven den vgand geleidelijk naar bet Noorden Een vijftigtal verkenners van French werden in de bergen bij Bethesda omsingeld door een overmacht van Boeren onder Tberen en waren genoodzaakt zich over te geven met een verlies van één doad en drie gewonden De commandant kapitein Bettelheim is gevaarlijk gewond Do gevangenen werden losgelaten Tegen alle olflcieele tegenspraak inhoudt de Daily News vol dat het Engelscbe Ministerie voornemens is een groot deel van het leger oit Znid Afrika te laten terugkoa n Men zon de Boeren niet langer vervolgen maar grootendeels een verdedigende tactiek volgen waarby de blokhuizen veel dienst zouden moeten doen deze blokhuizen zouden dan door gewapende inboorlingen bezet worden In het officieel telegram over de nederlaag der Steinackers ruiterg by de Sabispruit werden de verliezen der geslagen Engelschen op 26 man gesteld Het biykt dat zg dubbel zoo groot zgn geweest namelgk 1 dooden 30 gewonden en 26 gevangenen De Boeren zulleh deze en in b t algemeen al de gevangenen die zg v rder nog maken niet meer op vrge voeten stellen maar ze als ggzelaars behouden na de nieuwe proclamatie van Kitchener Onder de telegrammen vindt men er een nit Middelburg Kaapkolonie over gevechten die niet gunstig voor de Boeren zonden zijn afgeloopen Keizer Frans Jozef die naar gewoonte een gadaelte van den zomer te Ischl doorbrengt ne mt echter aldaar ook geen rust maar doet evenals in het paleis te Weenep persoonlijk de loopende staatszaken at en ontvangt beurtelings de Oostenrijksche en de FEViLLETOX m D E BIR ggW DaAr ginds aan den oever had men iatusschen ook de nadering van de stoomboot bemerkt en haar verschijning bracht een levendige beweging in de nabijteid van de haven teweeg Er kvam n weliswaar dagelijks schepen aan welke traepen naar deze uiterste grens yan het rijk brachten maar het bleet toch altijd een eebeurteni Een bonte menigte waarbij de unilormen overheerschend waren bewoog zich nabij de landing plaat wachtend op de stoomboot om haar bemanning te begroeten Km ver van den oever lag een deftig huis vanwaar de bewoners het vrge uitricht hadden op de haven Het wa de woning van den gariuzoei Kk oqiiBuindant voor een der geopende ramen stond een jonge dame die met gespannen aandacht de nadering van de stoomboot tolgde Het was Mn bekoorlijk beeld dat zich daar In de vensteropening 6p den donkeren achtergrond der kamer afteekende een beeld van geluk en levenslust met een blozend lachend gelaat blonde haren blauwe oogen welkt helder en vroolijk in t leven blikten Er lag veel overmoed en eq enzionigheid in dat heerlijk gcxichlge en de zeer elegante kleedtng oodanka bat var al aIegeo oord ia votkomen orer Hongaarsche ministers om op de hoogte van zaken gehouden te worden Vermoodelgk wijdt de Keizer zgn aandacht aan de besprekingen die tusschen de Cis en Transleithaansche regeeringen gehouden zullen worden aangaande een comproiniü tasschon Ooatenryk en Hongarije hot handelsverdrag het Üüstenrgksch Hon arsch douane tariet en andere belangrgke quaesties Graaf Ooluchowski die op den 14en 1 1 var iit Frankrgk teruggekeerd is zal zich binnenkort naa Ischl begeven om den Keizer verslag nit te brengen aangaande buitenlandsche aangelegenheden meer bepaald wat betreft Dnitschland s protectionistische handelspolitiek de nieuwe qnaestie van de Adriatische zee en in het algemeen de aangelegenheden der Balkan Staten De stryd die op t oogenblik in Amerika wordt gestreden tusschen de staalbewerkers en de staaltrust is eigenlgk een onderdeel van den algemeenen strgd tegen de trust die in de V Staten opdoemt op ieder gebied Want byna ieder artikel wordt beheersciit door een trust en aan t hoofd van verscheidene der trnts staan telkens weer dezalfde personen Dezelfde heer Morgan wiens naam bekend is geworden a i de voornaamste aandeelhouder vap de Htaaltrust werd dezer dagen genoemd in verband met een nieuwe tru t voor de pakketvaart over doft Atlantischen Oceaan on daarna als deelnemer in een nieuwe trust die een steenkolenmonopolie dreigt te worden in den staat Illinois en die het begin zou zgn van oen combinatie welke alle steenkolenmijnen van de Vereenigde Staten zal omvatten Personen die zulk een ontzaglgke macht hebben op zoo verschillend gebied kunnen een stootje verdragen in éen industrie t er lies maken ze wel weer goed in een anderen tak Schitter doet wanhopige pogingen om meer werklieden te bewegen zich by de werkstakers aan te sluiten maar er wordt geen succes voor heju en zgn stakers van deze beweging verwacht De trust de vereeniging van de fabrikanten blgkt sterker dan de vereeniging eenigingvan de arbeiders Zg heeft een macht over do belangen van de laatstefl waartegen t solidariteitsgevoel niets vermag De truBt dreigt eenvoudig mot opheffing van haar fabrieken in de eene stad en verplaatsing naar een andere Keuze genoeg en geld genoegt En de arbeiders biyven dan geheel broodeloos achter zonder vooruitzichten In Mekeesport Pensylvanie waar de werkstaking den meesten bgval heeft gevonden is de trust bezig een van haar fabrieken af te breken om de vervoarhare deelen over te brengen naar een andere stad en daar de eenstemming met de nieuwste mode der residentie verried dat ook de ijd lheid aan het karakter der jonge dame niet vreemd was Toch lag er iets bekorends in de kleine elfen figuur die zoo bevallig op de vensterbank leunde en zich nu plotseling omwendde De stoomboot komt vandaag in t geheel niet vooruit zei ze op ongeduldigen toon Zij is reeds raeer dan een half uur in t gezicht en moest reeds lang aangekomen zijn Danira om Godswil leg dat vervelende boek weg Ik houd het niet langer uit dat je daar zoo doodkalm kunt blijven zitten voorlezen terwijl ik me van ongeduld en nieuwsgierigheid haast niet bedwingen kan De aangesprokene lei het boek in den schoot en wierp een vluchtigen blik door het venster üanira sèheen van denzeliden lect lft te z jn als de jonge dame hoogsteos zeventien jaar doch men kon zich nauwelijks een scherper contrast voorstellen dan tusschen deze twee jonge meisjes Er lag in Daotra a voorkomen iets tonderlings dat volstrekt niet scheen te passen bij hare even eens moderne kleetling en de gansche omgeving Het gelaat was donkec als gebruind door de zon en toch bleek want er vertoonde zich ge n enkele blos op haar wangen De zware blauwachtig zwarte haarvlecbten schenen zich geweld te moe ten aandoen om sich naar rkn dwang van het door de mode voorgeschreven pact te vofgen i het was als moeiten zij door haar eigen zwaarte losgaan De lange donkere wimpers waren meestal neergeslagen en wanneer ze zich een enkele maal ttopvaiea dan Vertoonden sich Mn paar groote fabrieken weer te heropenen Wanneer de metaalbuizcntabriek in die stad ook door do trust wordt verplaatst wat waarschgnlgk ia dan zullen mier dan lü OOO mannen bun broodwinning verliezen zoo dat Mekeesport met éen slag geruïneerd zal zgn en do vasto eigendommen in die plaats dadelgk bgna allo waarde zullen verliezen Natnnrigk wordt de trust daardoor ook op geweldige kosten gejaagd maar behalve dat r oit een zee meer geschept kan worden dan uit een vyvet vóór t laag water wordt wekt t eigen belang van anderen de taktiek van de trust in de hand Van andere steden komen aanbiedingen en beloften van vrgslelliiig van belasting eu allerlei andere voordeelen indien de trust daar haar tubneken wil doen herbouwen Op die manier bood de stad Dubois per telegram 2 H 000 dollars als premie wanneer de fabrieken van Mekeesport daarheen worden ovorgubracht De trust lieett volgeUS den correspondent te New Vork van de Indépendance aan wie wg bovenstaande byzonderheden ontleenden er nog niet op geuntwuurd De trust heeft echter wel aangekondigd ook nog de fabriek te Lisbon in den staat Ohio te znllen opheffen Waar een der stryders zulke middelen kaa toepassen is het geen wonder dat aan die zyde do overtaiging wordt nitgesproken spoedig de arbeiders te znllen overwinnen Het ailBtal der stakers is 60 000 veel minder dan de leiders van de Amalgamated union hoopte want doze arbeidcrsvereeni ing tolt ongeveer 2 M 000 leden De arbeiders die werkzaam zgn in fabrieken welke niet onder de trnst staan hebben hun steun aan de stakers toegezegd door oen deel van hun loon voor hen ter zgde te leggen Verspreide Berichten FRiltKHVJK De vereeniging van winkelbedienden te Nimes heeft zich eergisteren ter gelegenheid van Maria Hemelvaart opnieuw doen golden tot verkryging van sluiting der winkels op Zondag Om zeven uur in den vroegen morgen waren do lui alweer op het appèl ter sterkte van een paar duizend man en in optocht wandelden zy de voornaamste straten en bonlevards langs met kwistige hand circulaires verspreidend waarin tot het publiek do nitnoodiging werd gericht niets meer te koopen in winkels die des Zondags geopend bljven Vóór de opengebleven Ivinkels waren door de politie de noodige vodfzorg8maatrcgel n genomivi ter voorkoming zwarte oogen waarin een vurige glans blonk De uitdrukking dier oogen was zeer Icoud en onverschillig maar toch glom in de diepte dier kijkers een vonk van moelijk zonlicht Ook de stem van het jonge mei e had een eigenaardigen klank diep maar welluidend en het Duitsch oat zij geheel meester wia had een bijzonder accent volkomen passend bij het vreemde van haar gansche verschijning Binnen een kwartier zal de boot hier zijn sci Danira Hij komt op den ewoncn tijd aan Ben je dan zóó verlangend om je verloofile te zien Edith i Edith ierp het hoofdje achterover Nu en aU d t zoo eens was Wij zijn elkaar nagenoeg geheel vreemd geworden Ik was een kind toen wij het vaderland verheten en Gerald kwfm expres van de krjjgsschool om atscheul van ons te nemen Hij was toen al een mooie jonge man dat weet ik nog h el goed maar hij was een beetje pedant zotte min of meer vervelend door zijn onmiskenl e zucht om den baas tespelen Nu dat zal ik hem wel heel gauw weten at te leeren Neemt ge je nu al voor je aanstaanden heer eemaal te veranderen nog voordat je hen gezien hebt vroeg Danira mm meer spottend Hij i8 miuchien niet zoo toegeeflijk als je vader Edith lachte O papa is nu en dan oak wel streng tegeno T anderuD maar ik doe met hem wat ik wil en dm zal ik ook met Gerald doen Beyalt je zijn portret Zij nam een groote fotografie van de schrijtufel van gewelddadigheden doch alles y rli p rustig en kalm Dl lTSOni A ID Het door keizerin Friedrich nagelaten vermogen wordt geschat op ongeveer twintig millioen mark ougerekeiid het kasteel Friedrichshot met alles wat er toebehoort en wat gesteld wordt op zes millioen Hot tonnin der keizerin kwam in hoofdzaak voort nit een urilating terwyi zy het vruchtgebruik had vau het vermogen van haar gemaal Al het geld komt volgens baar beschikking aan de jongste kinderen terwgl de prinses van Schaumburg Lippo het vruchtgebruik krggt van hut kasteel uu van t domein Cronberg wat alles in eigendom overgaat aan prins Heinrich van Pruisen IthliC Du plechtigheden by de begrafenis van liet stuffulgk overschot van Crispi op het eilanden SiciliS hebben zich waardig aangesloten by de ceremoniën te Napels Om 2 uur eergistermiddag kwam te Palermo aan het oorlogsschip Marco Polo met de minUters Nasi Moriu aau iloord en de Caltlet inet de vertegenwoordigers van den koning keizer Wilhelm den Senaat de Kamer e a By het binnenvaren der haven door den kruiser Vareao mot het stof leiyk overschot tan Oispi werden door de kanonnen en den kruiser salvo s gelost welke beantwoord werdon door bot geschat der forten Om vier nor was liet lyk aan land gebracht en onmiddeliyk zette do stoet zich in beweging tsrwyi d matrozen miUtslite eer beweren BINNENLAND Uit goede bron verneemt hot Centrum dat er groote waarschynlijkheid bestaat dat het hooger beroep van het vonnis der ar rondissementsrechtbank te tlreda inzake den moord op Maria Keisels zal worden ingetrokken omdat de rechteriyka macht van een nieuwe behandeling dezer zaak alsnog te weinig resultaat verwacht Uit Amstertam wordt gemeld dat gisternacht wederom een nieuwe inbraak is gepleegd ditmaal in een tgdciyk onbewoond perceel aan do Ceintuurbaan Men heeft don inhoud eener secretaire over don vloer verspreid gevonden Maar eerst ats d familie teruggekeerd zal zyu kan worden opgegeven hoeveel vermist wordt en hield te Danira voor die na een viuchtigeij blik daarop geworpen te hebben op beslisten toon antwoordde t Neen Edith sloeg haar oogen op en keek Danira en hoogste verbaasd aan Wat ia dat Bevalt zijn portret ie niet Dat mooie gelaajk met die regelmati p trekken En yikoudte oogen Die man kan volstrekt niet beminocnAdat zegt me zün blik heel duidelijk 1 N Welnu dafl moet hij t leeren I Ik zal daarvoor we zorg dragen Ik zal in den eersten tijd wel niet veel hebben aan dezen luitenant Eerirt moet hij daarboven op de bergen tegen de landgenooten optrekken in plaats van ndflerdiensten te l ewijzen aan zijfa verloofde Maar ik w if Iwpen dat die oproerige benden wel spoedig onderdrukt zullen worden Ik zal Ger d dan ook op het hart drukken dat hij zich moet haasten om zoo gauw mogelijk we r üij me terug te zijn op straffe van ongenade Er lag in deze woorden niets meer dan overmoedige scherts maar Danira scheen het eenigszins andera op te vatten Er Ijlonk een zonderling vuur m haar oogen en haar stem klonk snijdend scherp toen zij antwoordde Zeg hem liever dat hij moet oppassen wil hij aich niet voor altijd den terugkeer tot zijn verloofde afgesneden zien Vdith keek haar eenige seconden lang aan ver schrikt door deze onheilspellende woorden