Goudsche Courant, maandag 19 augustus 1901

komen wgze aan bovengenoemde drie eischen en daarom dient het als bet beste tot nog toe bekende mondwater erkend te wurden 8 In aanmerking genomen dat voor de samenstelling van Odol de denkbaar reinste Alcohol zoowel als de duurste en fijnste etherische oliën worden gebruikt dient de prgs van dit middel 90 ccM voor f 1 zeer matig genoemd te worden 9 Hg die Odol regelmatig dageiyks volgens voorschrift gebrnikt verzorgt tanden en mond op de volgens den hedendaagschon stand der wetenschap beste wgze 10 Afdrukken van deze attesten worden aan ieder die zich er voor intorresseert gaarne franco toegezonden Uretdener ChemUéh Laboratorium Ltngner Dresden Een geregelde venorging van het gebit is dringend noodig Dagelgka de tanden reinigen is noodzakeiyker don dagelgks het gezicht wasscben 2 Eene onmivere mond is het beste broeinest voor vele ziektekiemen van Tuberkulose Diphtherie enz en stelt derhalve de gezondheid in het grootste gevaar Slechte onverzorgde tanden zgn een voortdurende oorzaak van allerlei kwalen voornamelgk maagkwalen Den mond rein houden en vertrisschen bevordert ongemeen het lichamelgk welzgn 3 Deo geneesheer of den vriend die hem er toe heeft overgehaald mond en tanden geregeld te gaan verzorgen is ieder mensch levenslang dank verschuldigd Voor het Politie diploma slaagde gister te söravenhage o a do heer C W Runge alhier Dinsdag j l had in de buurtschap Benederbeul te Stolwg k een vreeseiyk ongeluk plaats De knecht van den landbouwer J d J zekere A V was met zyn baas gezeten op eene kar beladen met aardappelen en turven Op een gegeven oogenblik meende het paard er van door te gaan baas en knecht sprongen beiden op den grond om het dier te grgpen doch de laatste had het ongelnk te vallen en met zyn hoofd onder een der wielen te komen lammeriyH werd dit lichaamsdeel gekwest o a werd do onderkaak verbrgzeld en lag het slaapbeen geheel bloot In zulk een deerniswaardij eu toestand werd bg bg zgne ouders thnis gebracht Nu is zyn toestand wel hoogst zorgelgk doch niet hopeloos Wonder is het dat de arme jongen niet oogenhlikkeiyk is doodgebleven HiLASTRKOuT De beer A de Jong Sz is bg het overgangsexamen geslaagd en nu geplaatst in het derde of oudste studie jaar voor leerlingmachinist bg de Marine op H M wachtschip Van Galen te Hellevoetsluis Burger Ij k e Stand GEB0RI N 12 Aug Cornells ouders R Verschoor en V P den Hreejen 13 Anna Wilhelmiua en Maria Cornelia ouders J P Flut en C M 0 de Groot 14 Geertruida l etronelta Catharina ouders N Groeneiidyk en J C Vergeer 15 Wilhelmina Adriana ouders P 1 Planken en P van Leeuwen Cornelia Margarotha ouders A Nonner en O de Korte OVERLi IDEN 13 Aug A J Schneider 11 w K P MeU 6 w C P M Nienwenhuisen 5 j U van der Wol 70 jiC 16 A van Kgk hnisvr van A Rodenbach fi9 j N dc Wit 8 m ONDERTROUWD Hi Aug II I rovoo en G li Ooudriaan J Slobbo on 1 E van der Wogngaard M Kastelein en P Ravestoin J P Arts en K Thomassen H van dor Graaff en 1 W Elamman WiDDiHosvKKs GisteroH slaagde te sGra venhage voor het Notarieel Staatsexamen de heer P N Krugswgk alhier LopiK Donderdagmorgen te ongeveer 9 uur had alhier de landbouwer P Lekkerkerker nit Benschop het ongelnk met een met kazen geladen wagen om te vallen waardoor eerst zjjn dochter die mede op den wagen gezeten was te water viel en daarna ook hy zelf Door C van Rossnm Az die in de nabyheid was werden directpogingen in het werk gesteld om beide personen op het droge te brengen waarby het bleek dat Lekkerkerker die met zyn hoofd in de modder was terecht gekomen door het slaan van bet paard ecnigszins letsels aan de borst bad bekomen Zyn dochter was met den schrik vrg gekomen terwyi aan de wagen veel schade was toegebracht Nadat de dochter by Van Rossum en de vader bg P van Kats buaririnn van Van Rossnm zich van droge kleeren hadden voorzien znn beiden door den zoon van Van KaU huiswaarts gebracht De kaas was inmiddels weder schoongemaakt en door den alhier wonenden zoon van Lekkerkerker naar de plaats van bestemming gebracht Gevolgen der maa ziekten De maag is voor het menscbelgk lichaam wat de Citadel is voor eene versterkte stad Als ten gevolge van verschillende ongevallen dit orgaan verzwakt is in de voornaamste gedeelten ondervindt het geheele lichaam den terngstoot dier aandoeningen De spgsvertering is zoo moeielgk dat in de meeste gevallen de maag het voedsel weder uitwerpt Men ondervindt hevige pgnen en krampen de onthouding van voedsel wordt aldan de natunrlgke oorzaak der algemeene verzwakking die de bloedarmoede veroorzaakt De heer B van Roozendaol te Made M Brabant schryft ons Tot myn groot D Har n Vaü tOCiilMOaAI Tolp portnt genoeten kan ik U mede deelen dat ik ge Een dMl van het b @ de tamflie Cnfjpen gestolen zilver is bjj een apko per in beslag genomen De dieven lieeft men ecbter oog niet in banden De Zntph a aelir I e Utrechtacko katholieken willen den gedenkdag van het herstel der bisschoppelSke hiërarchie in Nederland leestelgk vieren door het schjanken van een orgel aan den bisschop van Utrecht voor diens zetelkerk Zooals men weet kostte het doorzetten van dien niaatr el gevolg der toepassing van het door de liberilen in de grondwet van 1K48 neergclegdi beginsel van onathankciykheid der kerkgenootschappen aan den minister Thorbecke zgn zetel vooral door toedoen van de vuorloopers der tegenwoordige bondgennulcn van do katholieken destijds hnn felste bestrijders lJe aanhef van de circnlaire is te merkwaardig om hem hier niet aan te halen Uen 4en Haart 19 3 is het 50 jaar geleden dat de Hissohoppelgke HiSrarcbie is hersteld een reden van biydachap en dankbaarheid voor alle katholieken van Nederland en bgzonder van Utrorht omdat de alonde bisschopszetel ja de Aartsbisschoppelijke zetel van den H Willibrordns is hersteld en meer bepaald do stad Utrecht veel aan dat herstel te danken heeft snelle vermeerdering en veelbelovende bloei der katholieke stichtingen voorziening in allerlei katholieke behoeften krachtige ontwikkeling van het katholieke leven in zjjn geheelen omvang gednrende al die jaren Het is goed dien toon van blijdschap nog eens te vernemen nu de katholieken met hnn felste vyanden van weleer op het kussen ritten en eens knapjos schoonmaak willen gaan honden onder wat do liberalen hebbon Terricht Maar onder die schoonmaak is niet begrepen do maatregel van 1853 door hnn medestanders van na destóds m t sncces gebrnikt om Thorbecke nit het zUI te lichten iemengde Berichten In Seinpost te 8cheveningen ontstond eerjisteravond bjj het optreden van oen leenwentemster die daar reeds gernimen tijd eiken avond voorstellingen geeft een kleine paniek Een der leeuwen greep haar plotseling vost en scheurde haar kleeren Hot verschrikte pnijliok word intnsschen spoedig gorust gestold want even na liet gebeurde trad Mile Marguerite woor op tot bet uitvoeren van een serpentine dans te midden van de leeuwen Op O Juli jl werd reeds heel vroeg in den ochtend het station Klakak Java bestormd door allerlei menschen van allerlei ras die met don trein mee wilden om de plaats te ontvluchten Ook de coiitrolour en vorschnideno administrateurs der daar in de omstreken liggende ondernemingen bevonden zich aan het station 1 0 Smoroe zoo liep het praatje had lara en modder uitgebraakt en men verwachtte elk oogenblik een modderbandjlr De morgen ging echter kalm voorbij en de Smeroe was op dien dag juist kalmer dan gewoonlijk Blijkens modedoeling van don resident van Amboina werden in den loop van 10 April op de Aroe en Kei eilanden in ver chillendd richtingen verscheidene vrij hevige horizontale aardschokken waargenomen en den 2an Mei ter hoofdplaats Toenl der atdeeling Aroe Kei Tenimbor en Znidwestereilanden gedurende ongeveer drie econden eveneens een horizontale aardbeving in de richting Zuid Noord Het beschermingscomitè der vereeniging Helpt elkaar verstrekt de volgende medcdeellng In een schrijven van 19 Juli deelt zuster Geyer uit het kamp te Kimberley het volgende mede Het is hier meer dan treurig het getal menschen is thans gestegen tot ongeveer 4000 De behoefd is hier meer dan groot en neemt steeds toe In mjjn eersten brief vroeg ik reeds om nog een bekwame verpleegster te zenden daar meerdere hulp hier workelgk noodig is Gepasseerde week waren hier 19 sterfgevallen dus u kunt wel begrijpen dat ik mgn handen vol heb Het zou hier zeer welkom ijn zoo men wat speelgoed voor herstellende kinderen zon kunnen zenden tiister nacht te 4 nar brandde oen groote tent at waar juist om 12 nar vrouwen en kinderen in gekomen waren Een jongetje van 5 jaar verbrandde geheel terwjjl de moedor en twee jongens ernstige brandwonden bekwamen Van de laatste zal oen vermoedelijk niet in het leven blijven Al het guud dat zij nog van hnn hoeven hadden kunneii redden zooals bedden en dekens en hun geld verbrandde mede En zoo volgt hier de eene treurigheid de andere op Mep moet hier een hart van metaal Hebben om tegen alles bestand te zgn Zuster Bitoers achiiftt uit bet kamp te Nomlipont Het leven is Uer tegenwoordig zeer zwaar en er is nauwelijks het noodige voedsel te koop Al wat men krggt is zwaar te verteren Uen laalsten tijd is miJn hospitaal geheel vol en daar het kamp nu over de 3 00 menschen telt komen er 5 groote tenten met 30 bedden bj Men hoort hier niets dan klachten en ellende en ik heb reeds veel van het ontvangen geld uitgegeven voor arme stampers die ziek zgn en bgna geen kleeren meer aan het liJf hebben doch alles is even slecht en duur Een vermakelijke geschiedenis van lord Methuen verhaalt een ofAcier der Imperial Yeomanry die nit Znid Afrika Is gerepatrieerd Op een raarsch door den Oranje Vrjjstaat ziet de edele lord die aan de zgde van zjjn colonne rgdt plotseling op het veld iet glanzen Een heliograaf die ons spreken wil roept hiJ en laat halt maken De heliograalafdeeling ordt gehaald en kr gt bevel zich in verbinding te stellen met den van de verte uit seinenden man Urenlang vergeefscbe arbeid der heliografisten Eindelijk erbarmt zich een officier over de arme kereli en rgdt met een paar man naar de plaats van waar de seinen komen Ijaar ontdekt hg dat men wat ook tamelijk moeiiyk zon geweest zijii vergeefs gepoogd heeft zich in verbinding te stellen met een oude beschnitbns waarop de zon scheen De Mei afieverlng van het orgaan van het arbeidsbareau van Massachusetts publiceert het resultaat van een onderzoek te Boston ingesteld dat ten doel had een vergelgking te maken tusschen de arbeidstoestanden der dienstboden en die van andere arbeidsters De enquête beperkte zich tot een twintigtal van elke soort winkeljuffronwen textielarbeidsters werksters in schoenenfabrieken kellnerinnen en dienstmeisjes Uit het resultaat bleek dat de winkeljntfrouwen kortere arbeids en rustdagen betrekkelijk lichter werk onder gezondere voorwaarden en gelegenheid tot verhooging in rang hebben en hare betrekking tot ilen patroon nauwkeurig is V astgesteld daarentegen zjjn hare loonen laag de gelegenheid tot arbeiden in vergelijking tot de aanbiedingen klein en het gevaar groot bü verlies van betrekking lang werkloos te bleven De geestelijke ontwikkeling en levenswijze stond bij de winkeljaffrouwen op een betrekkelijk hoog peil en in t algemeen waren zü ondanks hare geringe inkomsten tevreden met hnn stand De arbeidsters in de schoenfabrieken staan aan groote schommelingen in de gelegenheid tot werken bloot maar worden goed beloond en kannen sparen Zg evenals de textieiarbeidsters hebben nauwkeurig vastgestelde arbeidstijden en vrije Zondagen Kellnerinnen zgn in dit opzicht er slecht aan toe doch nog altijd veel vrijer dan dienstboden Wat de laatsten betreft gewoonlijk hebben zy dit eene voordeel dat zij gezonderen arbeid verrichten en betere voeding hebben dikwgls ook hooger loon Het onderzoek leerde echter dat in den regel aan eiken anderen arbeid de voorkeur gegeven wordt boven het dienstbode zgn wat zich alleen laat verklaren nit de grootere mate van vryi eid en onafhankelgkheid die de andere bedrijven waarborgen In eene algemeene order voor het leger is ter kennis van de landmacht gebracht dat by vonnis van den krygsraad in het 5e mil arrondissement de le luit O J Dibbets van het 8o rog inf te Deventor is vervallen verklaard van zgne Militaire charge met verbanning buiten het grondgebied van den Slaat als verdacht van desertie Aan de Wilde Kreithof een zeer stellen rotswand aan don Hohen Qöll had de vader van een 13 jarig meisje Dötl genaamd zgn dochtertje aan een tonw laten zakken om edelweiss te plukken Door het afbrokkelen van een rotsblok viel de vader het tonw ontgleed aan zgn handen en het kind viel in den eenige honderden meters diepen afgrond Toen de vader did zelf door zgn val verwond was naar beneden geklauterd was vond hg zijn kind geheel verpletterd terug Het meisje was velen vreemdelingen als bloemenverkoopeter bekend Het ongeluk den heer Porchet nabij bamonnix overkomen was te wgten aan n verHauwing vaa wilskracht op het critieke moment Niettegenstaande de kreten van lyn metgezellen deed de heer Porchet geen enkele poging een naar beneden stortend rotsblok te ontwgken hg bleef stokstgf staan Het roUblok greep hem en achterover gleed hg over den gletscher Toen yn lyk door gidsen was teruggevonden bleek het dat alleen het hoofd van den overledene ernstig was verwond Met een Anatraliaebe biet jn uit Londen vertrokken een brandweerman en 75 Eskimohonden met bestemming naar Melbourne Den zonderlinge combinatie reist in een der koelkamers van het schip en is bestemd voor de Zaid pooleipeditie van de Discovery Weller de brandweerman is gekozen als geleider wegens zgn veeljarige kennis van het leven in de Poolstreken het verbigf der honden in een der koelkamers van het schip is een voorzorg tegen de mogelgke invloeden van het tropische klimaat op deze trekdieren der eeuwige gsvelden Eergistereii heeft op het Erie meer een vreeselgk gngeluk plaats gehad Vgl mglen van de kust zgn de werken voor de waterleiding van Cleveland gelegen Een stoomketel sprong daar uiteen en zette de gebouwen in vlam De tunnel die de werkplaatsen met den oever verbindt vulde zich met een verstikkenden rook acht werklieden waren daar juist aan den arbeid acht anderen snelden hen te hulp maar keerden niet terug Eerst later toen de brand was uitgedoofd kon men in den tunnel gaan zeven van de werklui waren gestikt negen leefden nog maar enkele verkeerden toch in doodsgevaar Veertien andere arbeiders konden zich slechts redden door in het meer te springen waarby drie banner echter verdronken Kort recht werd Woensdagmiddag aan het centr ialstation te Amsterdam geoefend dour een reus van een kerel en zyn ega zoo verhaalt de Tyd De trein naar Rotterdam Hollandsche spoor staat tot vertrek gereed bg welks waggons 3e klasse de man inspectie houdt Op eens stuift hy een coupé in grgpt een reiziger bg den kraag en sleurt hem den waggon uit het perron op De trein vertrekt Een woordenwisseling ontstaat tusschen beide mannen die al dreigende zich begeven naar het andere deel vun het perron waar de trein der Staatsspoorwegen tot vertrek gereed staat Hier had de vrouw zich op een bank neergezet en toen zg haar man met den ander naar ons later bleek hun gewezen kostganger zag unnkomen diende zg den laatste enkele goed gerichte oorvegen toe zonder d it de kustgiiui er zich te weer stelde De oorzaak van het standje was dat de kostganger niet het bedrag wilde betalen dat zgn kostbaas opgaf nog van hem te vorderen te hebben Inmiddels verschenen tweai politieagenten en in hun bgzgn kwam men overeen dat de kostganger voorloopig f 12 50 zou g ven zonder dat zgn verloopen spoorkaartje of zyn pak slaag in rekening zouden gebracht worden Wg lezen in een der bladen Men meldt dat een Zwitserseh ingenieur een middel heeft gevonden om oxygf ne te fatriceeren De prys van het oxygèue zoni minder dan 2 centimes per kub meter worden Een huis van Manchester moet het brevet tot een fabelachtigen prys gekocht hebben Indien het bericht wordt bevestigd zou deze uitvinding zeker een groote omwenteling in de metaalindustrie te weeg brengen Duideiyk is ons dit omwentelingsbericht niet Aangenomen dat met oiygène zooals wel moet worden ondersteld in t Hollandsch zuurstof wordt bedoeld zal er wel sprake zyn van een nieuw middel om dat gas te maken maar ontgaat ons dan toch nog de beteekenis voor de metaalindustrie Een 15 jarige knaap uit Haskerland die voor geruimen tyd stilletjes de onderlgke woning had verlaten zonder dat men wist waarheen hy zich begeven had is nu onder politiegeleide thuis gebracht t Bleek dat hy met den circus Roberti dat te Joure eenige voorstellingen gaf naar België was I gereisd maar hy verlangde weer naar Frieslai Ékjut den circus en meldde zich ty UHI BkB Venio aan vanwaar ny naar ni onffsMH woning in Haskerland werd I getransporteTOl In den Amerikaanschen staat Illinois is een diplomafabriek voor tandartsen ontdekt De commissie belast met het afnemen van de exaiMH van tandarts is ontslagen terwgl de secretaris dier commissie gearresteerd is onder beschuldiging valsche diploma s aan onbevoegden te hebben verkocht Een en onder is ontdekt door de bemoeiingen van den Amerikaanschen CQUsul te MSnchen tegen wien door bet Oerman American Dental College te Chicago een eisch tot schadeloosstelling van 50 000 dollars is ingesteld omdat de consul dat College eveneens heeft beschuldigd van zwendelartj met diploma s Ondes dagteekening van 11 Juli werd uit Palembang aan de Javabode geseind Den 4n deier is nit Soeroelangoen een patraniile nitgerakt in de richting der grenzen van ons gebied Zy werd tu achter een verhakking waar een talrgke tüand zich had opgesteld begroet met een overstelpend vuur waardoor onzerzyds een inlandsch faselier sneuvelde en een Europeesch korporaal gewond werd De vgand nam de vlucht Het blad teekende daarby aan Het telegram levert het bewgs dat de vgand dien onze troepen in het Soeroe langoensche tegenover zich hebben bereid is om zich tegen een verder voortdringen onzerzyds te verzetten De regeering maakt echter bigkbaar niet de minste haast on aan het verzoek van laitenaut kolonel Christan te voldoen die een versterking van de troepenmacht in zyn gewest met J00 Europeesche en 300 schoendragende mlandsche militairen aanvroeg waarvoor wat deze laatsten betreft natuariyk alleen Amboineezen in aanmerking zouden kuunen kamen Een paar dagen later berichtte het blad dat aan het 2e bat infanterie tu Magelang last was gegeven zich marsch vaardig te houden om naar Palembang te kunnen vertrekken waaruit biykt dat door het legerbestnur bezwaar werd gemaakt aan het verzoek om versterking met 600 man te oldoen Het 2e bataljon telt 1 Enropeusche en 8 Amboineesche kompagnieen Kommandant is de nieuwbenoemde luitenant kononel J J Schneider le luitenant H Schoatea is adjudant Behalve de le luitenant kwartierm L i M de Bruin zoaden ook de adjnUantonder ofScieren kwnrtierm Laaweis van öemert en Patroons naar Palembang vertrekken Het hoofdbestuur van den Timmerliedenbond roept aan alle hoofdbesturen van arbeidersorganisaties in bonden vereenigd en besturen van zelfstandige bg geen bond aangesloten vereenigingen op Dinsdag 27 Aug half negen één of meer gedelegeerden te willen zenden naar het gebouw d Geelvinck te Amsterdam ten einde gezamenljk de vraag te bespreken of t niet mogeijjkis een gezameniyke actie van de Ned arbeiders te ondernemen voor het spoedig in werking treden der ongevallenwet Het hoofdbestuur verzoekt alle bladeb die den oproep niet mochten hebben ontvangen er toch melding van te maken en alle hoofdbesturen enz die hem lezen henfals tot hen persoonlgk gericht te bescbooweu Uit Holten meldt men van Donderdag bet volgende aan de Zwolsche Crt Door onbekende oorzaak brande hedennacht omstreeks 12 uur het huisje en de inboedel van de wed Jan Willem 8tam te buurtschap Beuseberg alhier tot de grond toe af Huis noch inboedel waren tegen branschade verzekert Voornoemde 75 jarige weduwe die het huisje alleen bewoonde kwam jammerIgk in de vlammen om Alhoewel ze nog 2 M de bracdende woning heeft kunnen ontvluchten vond men daar het verkoolde m STADSNIEUWS I OOÜDA 17 Augustus 1901 Bedankt voor het beroep bg de Ned Hervormde Kerk te Oorinchem door ds J O Deur alhier Aan de N B C scbryft men uit Den Haag Aan de directie van het Kurhaus mag men den lof niet onthouden de programma s voornamelgk der Vrydagsche symphonieconcerten zeer aantrekkelgk of belangryk te willen maken Dat de heer Rebicek daarbij herhaaldeiyk aan jeugdige landgenooten een plaats inruimt en de gelegenheid biedt hunne i composition in zoo ruimen kring en op zoo uitstekende wgze te hoeren uitvoeren mag hem als een daad van ondubbelzinnige welwillendheid erkenteiyi toegerekend en anderen lot navolging aanbevolen worden Op het elfde dezer concerten was het eene concertouverture op 3 van W Kerper waaraan eene eerste uitvoering ten deel viel en hg moge daarvoor voldoening vinden in de zeer sympathieke toejuichingen van het overtalryka publiek Na eene langzame inlei ding wKarin het hoofdmotief van het allegro voojbereid wordt treedt dit energlschop niet toekende maar frank en vry waarna de hobo weemoediger tonen aanheft Een onstuimige doorwerking waarin veel koper den weg wyst en een paar mooie klimmingen en dalingen stemming maken gaat aan den tertgkeer tot de hoofdgedachte vooraf Nog is te releveeren een interessante contrapuntische samenspraak der houten blaasinstrumenten kort voor het bevrediging brengende slot Kerper is natuurlgk in all nog niet nieuw maar geeft met deze oaverture compositietalent te kennen dat aansporing verdient In de instrumentatie zal de ondervinding hem nog meer regelmatigheid en intooming leeren noodige mechanische reiniging tandborstel en tandenstoker alleen niet voldoende is Het tegelgkertgd gebruik maken van een autiseptisch mondwater is zouder twgjel noodzakeiyk 6 Ben goed mondwater dient de volgdhde eigenschappen te hebben Volkomen giftvrgheid en onscHMelgkheid zoo voor detanden als voor de mondslgmhuid genoegzame bacteriën werende werking goeden smaak en reak fi Middelen die de mondsiymbnid aandoen als overmangaanzure kali Kormaaldehgd Zeep en andere zgn voor regelmatige mondverzorging even ongeschikt als zunrhoudende mondwaten die het glazuur der tanden wegnomen 7 Volgens gelgkluidende attesten der meest bekende onderzoekers beantwoordt Odol op de tot nog toe meest vol Alle onderzoekers ven naam op bet gebied der tandhygiene zyn het er over eens dat de op de eerste plaats Oreiton Calif Ie l sp in goud i St Paul Hinn k Manit obl Oa Pao Hoofign ob ig 8 dilo ditolino Col lobyp 0 6 Oaxada Cao South Ohart f aand T C Rail l Na Ic h d e O Amalard Omnibui M j aand ttoiliird Tr mwa Maau and fll Stad Anutordani aand I HUd Rottanlam aand 3 Bsiaiz Stad Ant orpon 1887 Siad Bruaiel 1888 i Hoxa TheitaRafullrO ielaiib 4 0 ann StaaUUoin 1880 ft K IC Oo l B Cr 1880 3 Spa i Stad Uadn4 8 1 1 I Xtn Var B i Avb 9oool oort ♦ 89 84 9 lolV 10 lO l 10 1 u 1171 101 4IV durende rnim een jaar aan een maagkwaal heb geleden waardoor ik verschrikkelgk leed zoo erg dat ik s nachts niet kon slapen doch na t gebruik van drie doosjes Uwer beroemde Pink Pillen ben ik volkomen genezen Ik gevoel geen pjn meer en het slapen gaat ook goed Maak mgn schrgven gerust bekend opdat er geen menschen meer gevonden zullen warden die Igden zooals jk leed want zy moeten zich tot U wenden Belaiii rijk ifrijsvcnuiiideriiif A OS z Md Tiiillcur Klfiwi g K 7 i GOUDA Ê elephoott u il Prys f 1 75 de doos f 9 per 6 doozen Verkrijgbaar bg Snabilié Steigei 27 Rotterdam hoofddepothouder voor Nederland en Apotheken Franco toezending tegen postwissel Ook echt verkrygbaar voor Gouda en omstreken bö Wolpp Co Westhaven 198 Wacht U evtnwtl toor de namaakêeü vtridia t u de erhte Pink PiUtn alUm htj dm Heer Snabilié ie Rotterdam of hij de depotnoudere die onder de attesten in de couranten stjn aancfei even Alle ondere pereonen verkoopen goedkoopere zoogenaamde Pink PüUn zulke ie slechte om liet publiek te bedriegen Ome verslaggever vernam op vereckillende plaateen in Nederland hoe de ftertonen er ingeloopen eijn en hoeghnaamd niet d minete uitweriang dezer nagemaakte Pink Pillen ondervonden hadden onnoodig te zeggen dat deze pereonen epoedig met het gebruik der ee ite Pink Pillen weder zijn begonnen Het namaaksel der Pmk Pillen heeft nog nooit iemand genezen Jt i rs van IS AUG VlDlaliKD U rl Nod W 8 dito dito ditc 8 Hilo dito dito 3 loHOil Übl Oouill llSl aS 4 Italib lasebr finft 1B6S 8I 6 Doiniia Obl in japior ISIB I dito in EtIferlsnS ft l oaloOAL Obl mHt coupon S dilo tiokM fl llosLUiD Obl Biiinoiil 18 4 4 dito Oeooi 1880 4 dito bii Botbs 1889 4 dito btj Hop 188t 90 4 dito in goud Imu 1883 6 dito dito dito 1884 i SPA I I Forpet Kliuld 1881 ruiai Oepr Oour loon 1890 4 Qf leaning Miig D Gac teeniD BOrieO uil Ara Kp r obig 189S f Vliloo Ob it 8eh 1890 VlHCtolu Ubl onlwp 1881 4 AilSTHDAll Obhgilien 189t 8 iloniaiiAlt Stad keu 1894 I SlD N Afr H ndeli lAod Araildiib Tab Mg C rtlltii toi DeliMaatacbappij dito Arn Hypotbeekb pAiidbr 4Vi C ult Mij derVorttoiil iuiiid Or Hjtpotbnekb pandbr 4Vi NederlaDdfche baak aand N d HaadalmaalMb dilo N W k Pao H p b paudbr 8 Rott Hyr otheeicb paodhr i Utr Hypotbeoib dito 4 DoniK O at HonK baob aaod HuaL UypothflflkbaDit paadb ft AinaiKA Kqnl htpotii paiidb 4 Muw L a Pi Lion oert V D Holl U 8poor w Mü aatid Hij tot Eip 8t Spw aai ITad Ind Spoorweg m aaad Ned Zoid Afr Spn aaod S dito dito dilo 1891 dito 4Vi iTALlsSpiforol 1887 89 A Kobl 8 Zuid Ital Spwmij A H obl 3 POL N Warachau Weeoen aand RoaL Or Ruaa 8p MHH o l 4 Baltiaobe dito aand Faatowa dito aand ft Iwapg Oombr dito aaad fi Knnk Cb Aaov Sp kap obl 4 dilo dito obliK 4 fjenl Pao Sp M j obl E Cbic k North W pr ü r aand dito dito Win 9 J Patar obl 7 Denvor Ie Rio Gr Spm con r a niiooii Antral obl ia f ond 4 Loui k Ka h illi Ok aand Haiico N Spw M i UhTp a Hila Eaniai t 4 pCtlfRf aand N TorkODtaaiokWNi aaad Pm dte OUe ehllc Inislerd iu Vrkrs Slotkrs 80V 96 99 91 m SS IV 8l ♦ n 971 V 8S 104 z 80 90 o 75 415 Hiernevens Afbeelding der doos met de echte Pink Pillen van de nog voorhanden IVTantels Costumes en JIAI OIVMTOVI llill ISBCL fi 2v£B tegeu vecl vorminderde pryzen I SA IS I AÜVEIUi i Tll f 981 1 901 108 119 18V VoOr de vele blgkon van deelneming ontvangen by het i Tïriydon van onzen Vader Behuwd on Grootvader dc Heer COENEUH MARINUS PUIJK b itulgen wy onzen harteiyken dank Uit aller naam H vj B WIJNGAARDEN Gouda 17 Aug 1901 59 1041 Kene van de cer te Kaasfabricken van den BenodenUün Daitschland ZOEKT SPflEDIG een V loov Ill 101 107 mmm tegen hoog loon I ï = j kV 7 Deze moet dc Koosfabrikatie door en door verstaan goede getnigschnlton van de eerste Melkinrtehtingen bezitten hg moet de energie en de bekwaamheid hebben eene fabriek zelfstandig te besturen Ongotronwden genieten de voofkeur Aanbiedingen liefst met portret onder letter B O aan t Bureau van deze Connipt Inmaak Kruiden BIJ WOLFF en Co p ihttycn 198 C A V D LOO AÉITS voor Zenuw fn Zielsziekten Goudsche Singol 51 HOTTBROAM S P R K K KUREN 8 It t voob psychothbrapie VERPLAATST met haar PolTerljeskriiaiii vun do IMAHHT naar Ac hier de VYaag Wed J C 8IHBE8 P P SOOS ÏIENDEWEG 59 Ontvangen KBISÏlilïE in ERZILVFiRD RR TT m UU L Vü ir L o ll lijvpn wordt GE UllANDEEKD Besseiisap Aanbevelend SLOTEMAKER Co LUCirEHS merk Gloria Hulzcr Deze liucifer branden zelfs wanneer de koppen in het water hebben gelegen Verkrygbaar in grooto doozen inhoudende ongeveer 10 gewone kleine doosjes tegen 8 Vent per iloo bg J VA ÜIJK iileiw ili 2G üiiii iÉiiii ii i I iiii 1 f 81 Wie werkelp p r y stelt een IKttBLMK te hebbon Waat zich fotogriiiccrcn In de VotograHtche HuutUuricMlug m P V D WAALI m SINGEL 661 @ makkelylc enroorali lad P Mnla M lllU op naam mJ lurte on cliad I krte en l makk lyk ta po t mlddel voof Hearaa 1 damta en KinderachoenwerlL VnlunrTanC M MliUr 4 O BaallHSir 14 Manlelta ioo op naam an fabriekamerfc V tnr Marav IIMr aWMM l rt eawwt ialaatartMI ra an M iaaaa a raMafalti tarMauavKa i