Goudsche Courant, dinsdag 20 augustus 1901

40s e Faai gang Dinsdag 20 Augustus 1001 No 8584 fiOÜBSCHE COïMfr I WUWS ek Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Tdefn ho H ADVÊHTENTIEN worden geplaatst van 1 ö regels a 50 Jenten iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Ailvertentiën tot 1 uur des niidd A tW De Uitgave dezer Courant geschiedt dag elijks met uitiondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 I Afzondra l jke Nommers Uy ÓENTBN Teleplioonnet Gouda Abonnement t 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 Aanleg en onderhoudgratis Het net is aangesloten aan het R jks Intercommonaalbnrean Op 15 Juni 12i v erkregen abonnementen Contracten en voor aarden verkrijgbaar aan het Bnrean ACHTER DE VISCH MARKT s per V fl CitroenLimonade Siroop 40 Ct Vrambozen 45 Sinaasappel JnB 1 ïj D MIEBIÉS KLEIWEG E 10 AVONDSCHOOL VOÜU AKBACemiEBEN IRSCHRlJVI ie VAN LfiERUNGEN De DIKECTEIIK der Aïond chool voor Ambachtalieden maakt bekend dat bü op MaandaR 26 Augustus as dea avonds van t tot nnr in het gebonw der school aan de Hootmansgracht ia zitting honden voor de inschrijving van NIEUWE LEEELINGEN voor den aanstaanden cnrsni Om tot de laagste klasse te worden toegelaten moet men eene verklaring overleggen afgegeven door het hoold cener lagere school ia deie gemeente dat men in den loop van dit jaar diens school heeft verlaten na haar tot het einde en met vrucht te hebben doorloopen Z j die zoodanige verklaring niet kunnen overleggen ol tot eene hoogere klasse verlangen te wof den toegelaten moeten voldoen aan een EXAMEN dat zal worden afgenomen op WOEmO a en DOKDEHDAG US en AVauaTVS a s dee avond 7 uur De Dltectenr voorno md B E BFIJKER Openl are Yerkooping TK CiOljll op DONDERDAO 29 AIIUUHTUS lani de middags te uren in het Hotel I E ZALM aan de Markt aldaar ten overstaan van den te Haastrecht gevestigden Notaris VA No 1 Een goed onderhouden wdk H No 46 en 47 met SCHUUR groote MOESTUIN waarin vele Vruchtboomen ERVEN en GKONI staande en liggende aan den Plattenweg in do gemeente BBBIPNIJK groot 23 Aren 53 Centiaren Te aanvaarden 1 November 1901 En No 2 Een perceel best W KIL AND liggende in den Middel Willens te OOUOA op den Kadastralen legger dier gomeenle voorkomende in Sectie K Nos G4B 647 en 137 groot 72 Aren 61 Centiaren Verhuurd tot i November 1904 aan Tkvsu Bukuer te HeeuwiJkTPor I 70 per jaar De perceeleli ibh dageiyks te bezichtigen Nadere inlichtingen geejt Notaris KOEMAN voornoemd WESTL4N1ISCUE BÏPOTBEEKBANI geveatlgd te s Gravenhage De BANK verkoopt 4 pCtt famtl rtoeea in stukken v n i 1000 f 600 j 100 en i BO t t den koers van 100 Verkrijgbaar t GoIda bij de Heeren MONTIJN 4 DORTLAND De Directie 3 HOOET GRAAFLAND J A VA ERPERS ROIJAABDS iPaiii ExpclUr Dtftif JU wordt dit mid 4d Mt mum iid iuoom U fIjuHIlMMl iawtlTUf MliwaBd lm Rliau Bik Jlcb t Twioiidi i i pg Am TWtmiwui nr kM UriêkMMrt U b d mMM fMakm T j aiM rdiuii Ulotl 3 bu Tl lujU 1 B4od r I It iW ytlnbcii Dil 60U0SCHE MELK INRICHTING gevestig d TURFSI NGEL Van af MAANDA G 19 AUGUSTUS is de prijs voor onze Prima üwalllell ci asleiiriseeicle Hooiiiboler 1 50 per Kilo Keiikeiibolei belegen Hooiiiboler ƒ 1 40 per Kilo MT Onze Inrichting is de eenige leverancier in da welke zich heeft aangesloten bij de Vereenigmg BOrbHCHNÏROLESTATION IN ZUID HOLLAND zijnde de hoogste waarborg voor levering van Gegarandeer l zuivere Koom boter Transvaal Limonade is de I IIWOM die thans vooral gevraagd wordt en voortaan om hare Afne aeur en heerlijke pUHge tmaalt het meest zal gedronken worden Iedereen proboere ze Alleen verkrygbaar te GOUDA in Siroop en Kogelüesschen by I HIIIJ1BB£€IIT 2eiift8lraal 84 Delftsghe SlaOlie Ilollaiulsche Cemenlsleeiifabnek D VELDHUIS 3 Tle a T77 er3 gerlc a d I Jsel HEEFT EN HOUDT STEEDS IN VOORRAAD El én Cirkelvormige Buizen waterdichte Putten AllB SOORTEN TEGELS KOEDRINKGOTEN ESZ FBAAGT PBUaOPOArJB y tGoed oopBt8 en soliedst adrea voor Vervoer vaii Inboedel zoowel binnen als hniten d stad met gesloten wagens bH A C i RAVEiSTEIJN Lange Tiendeweg 39 AUf wordt tegen Tmnëport eehade vertekerd Anllsiiil ehe Tandpoeder en Antl§epllseh Moiidtincliiiir van M ASSÜTO TanSarts te t Oravetthnge OVERAL VKBKRUGBAAE Agent voor Nederland Q IJ8SEL8TIJN Blanwstraat Gonda IN HET Vèrliclitings Magazij n De Avoudfiter DUBBELE BUURT iljn heden ontvangen een prachtige oUectie illeuwe Qa8lialloo § alsmede een mime sorteering GASUBNAMENTEN QASKOOKPIiATEN en GAS FOKNUIZEN tegen concurreerende prgienGoedkoopste adres voor W inkel Ëltailages met sdcces geplaatst hg H H Winkeliershier ter stede Denkt aan het groote genot van een BADINRICHTING compleet vu aU 0 tn hooger Hiusaam aanbevelend N M VAN LOON TELEF 117 Gasfitter WEGENS het vergevorderd Saizoen belaagr j PrUtvermlndering in het het Nwrdbfakstdi Sdmi en Laarmo Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegstf Aanbevelend C SMITS Alle re iaratièn en aangemeten werk ja IM IMIii o 3 f Mwin k 1 m a V a S H s a l iy V o noTvi 11 a S T 3 e V f 4 8 r oS i ë 5 LA S 1 a zunrni woLUM = s MtDBRKLBBDIMO Nï a ïlc s in Re Ni iwe Winkel S Markt A 66 GOUDA e 1 C L B BANTZI UI k GalroedersSTEEFSMA Bloemisten Turfsingel TELEPH No lU Bieden aan om thans te planten prachtige Variteiten vnn welke den geheolen Zomer met pracliüg gfvormde Bloemen prgken en doorHoeien tot de vorst Intreedti VERDER HET BEKENDE IIJ ECTEÜ Cllliin dat door bijvoeging van 40 deelen Water alle insecten doodt en voor planten moomet on vruchten onschadelijk is Liter f 50 Liter f 80 y Liler f I 5 i TE KOOP ol TE HUUR Twee Heeienhuizen aan de Oost en Westhaven beiden v a Gas en Waterleiding voorzien Te bevragen bS IZAAK CATS p apier Lange Tifndeweg D 29 Gouda Ondergeteekende beveelt zich beleeld B voor de levering van DEJEUNERS DINEDS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlijke chol ls en alles wi tot het küksvak behoort desvirlangd met bijlevering van servies zilver taLUinneo enz enz r Aanbevelend Grerard Pinksen Cuisinier Westhave n 12 GEHEVEE Merkt NIÖHTOAF VerkrÜgbaar bfjt M pëeters Jï N B Al 1 Ü whthoid oaohot en kurk teoil fen n den naam der Firrt P HOPPB KIEUW AilBKSm SAP Firma C LOUIIËN Drak van A BRINKMAN ft Gouda tos P ï K f ST ♦ SCHIEDAMMEK BuiteoliiDdscli Overzicbt Hen bericht uit Middelburg Kaapkolonie Tan den 16e Aug Twee commando s sclieuen en paar dagen geleden hopeloos ingesloten tnsschen blokhnizen en vfjl Britsche colonnes maar zjj wisten gednrende de duisternis tusschen twee colonnes door te sluipen en den Bbenosterberg te bereiken waar zjj nu scherp worden achtervolgd Er bevindt zich nu nog slechts één andere kleine bende znidelgker dan Middelburg behalve Scheepers die verder naar het zuiden k doorgedrongen dan eenig ander commando Tiór hem Freemans Journal bevat het verslag van een interview dat het parlementslid William Redmond onlangs te Hilversum heelt gehad met Kruger Deze zoide dat hjj de Ieren als broeders in de verdrukking beschouwde en hoopte dat i souden voortgaan de zaak van rechtraardigbeid en waarheid te steunen Hü ontkende dat er een samenzwering had bestaan om de Engelschen uit Zuld AIrika te verdrijven De president verzekerde dat alle bezwaren tegen het bezetten ii an ambten door Roomsch Katholieken waren opgeheven door den Volksraad Krnger had weinig vertrouwen in de Engelsche baloltan wat de toekomst betreft vertrouwde hij dat God ter rechter tjjd zou zeggen Tot hiertoe en niet Ttrder Met betrekking tot Kitcheners proclamatie zeide Kruier Mijn volk zal zich geen vrees laten aanjagen door redevoeringen en proelamaties deze dingen kunnen het alleen aanmoedigen den strjjd voort te zetten De Engelschen hebben van het begin al de inboorliiigen tegen 6ns gewapend zooals te D epoort in het begin van den oorlog maar wi hebben nooit g ewapende Katlers gebezigd D k nklijka boodschap waarbü h t Engelsche parlement verdaagd is verklaart dat de hartelgkheid in de betrekkingen tnsschen Engeland en de andere mogendheden onverminderd voortduurt De Koning verheugt zich dat tengevolge van de algemeene entente waarmee China zich vere enigd heelt China eep uitgebreide genoegddeuing heelt gegev l met een waarborg voor de betaling vw de schadeloosstelling en de geëischte hestrattng van de voornaamsta scbnldij u De voortgang van de Engelsche strijdmacht in de verovering van de twee republieken FEViLLElOX m m nmx Bmi Mmt eindelijk hernam zij op dritUgen toon Ik geloof dat jtj in aat was iets dergelijks te verlangen Is het onmogel k dat ge je nog alti i voelt aangetrokken tot die halfvilden die zich setlert je icinderjaren niet meer om je bekommerd hebben i Papa heett maar al te zeer geltjk ais hl beweert dat je geen gehechtheid geen dankbaarheid kent ondanks allelkwat hij voor je gedaan heeft I Ëen faalt bittere half smartebjke uitdrukkmg kwam om Danint s hppen bij dit verwijt Dankbaarheid iKrhsalde zij zacht Je weet niet welk een zware plicht de dvikbaarheid ia I wanneer deze geeischt wordt Ondanks den bitteren toon harer stem lag er toch in de woorden van Danira iets d t Ëditn ontwapende Zij ging naast het jonge meisje stfan en l de de hand op mox schouder ËD ik vroeg xij op een toon van teeder mrw u Tel ik dan io t geheel niet bij je i Danira keek in dat bloKode bloeiende gelaat vaiut zich nu een diepe ernst afteekende en haar tem aam onwiUekeupg een zachter klank aan InteDdeel Edith ik hood eel heel veel na jeV iplMr w begrijpen eUuMi nu aen die in de Zuid Alrikaausche kolonièn een inval hadden ondernomen is gestadig en onalgebroken maar tengevolge van de moeielijke terreinsgesteldheid en de uitgestrektheid van het land dat men door moet trekken zijn de krijgsverrichtiagen gerekt Het bezoek van den hertog van Cornwallis aan de koloniën verschalt den koning het grootste genoegen De geestdriftige ontvanst van zijn zoon en diena vroa levert een nieuw bewijs van de vaderlandslielde trouw en toewijding van de volken in de Engelsche overzeesche bezittingen Z M bedankt het Lagerhuis voor de ruimschoots toegestane credieten ten bate Van land es zeemacht in het loopende jaar Het moet op dit oogenblik iii Kaapstad moeilijk wezen zich voor te stellen dat men zich bevindt in de hoofdstad van een land dat in bloedigen oorlog met zQu naburen is gewikkeld De stad is thans feestelijk versierd wjjl men de aankomsr va den vermoedelijken Engelschen troonopvolger verwacht Er ia weliswaar een oogenblik sprake geweest dat de hertog van Cornwall en York met het oog op de in Zuid Afrikaheerschende cholem epidemie Kaapstad niet bezoeken zon doch het afnemen der gevaarlSke ziekte heeft alle vrees daarvoor doen verdwïnen eu de loyale onderdanen van Z M koning Edward znllen de e r genieten ran het vorstelijk bezoek De Times zegt dat in hot westen der kolonie er nog kleine groepen Hoeren ageeren maar de rayon waarin zjj hnn krjigs errichtingen kunnen doen plaats vinden is beperkt wegens watergebrek De Engelschen moeten meester ziJn van bijna alle bronnen Generaat French moet in het centrum nog altijd bezig zjjn met de Boeren te bestoken Deze hebben Zaterdag l l een Britsche afdeeling sterk 60 man overvallen en na een gevecht van twee uren tot overgave weten Ie dwingen ISlechts drie man ontsnapten en brachten de tiding van t onheil naar het station Bethesdaroad De Engelschen vbrloren een sergeant die gedood werd en twee ollcleren en ell soldaten die gewond werden De discnssiën over het budget voor Indië waaraan bet Engelsche parlement jaarltfka een zitting wjjdt heeft aan lord G Hamilton ditmaal de gelegenheid geschonken om een zeer fraai beeld Op te hangen van Engelands voornaamste kolonie De flnancieele toestand is zoo gunstig mogelgk te noemen Een verlies van 50 millioeu pond storting ten spijt veroorzaakt door don hongersnood die nuul niet en we zullen elkaar nooit leeren begrijpen Omdat je even ontoegeeflijk en gelaten bent als een boek met zeven zegels Ik ben altijd eunvriendiCi een zuster voor je geweest Gg daar entegen hebt dat nooit voor mij willen n Hét Verwijt scheen te treffen want Danira boog het hoofd als onder het bewustzijn van schuldr Je hebt gelijk zei ze fluisterend t is mijn schuld alleen Maar je weet niet Edith en je kunt niet weten Wat weet ik niet vro Edith nieuwsgierig Danira antwoordde nïet maar zg streek zacht met de hand pver de blonde haren van het hoofd dat op haar schouder leunde en ze keek in de blauwe oogen waiuin een traan parelde Misschien was de aandoening van het jonge oietsje ernstiger en dieper dan ztj aanvankelijk had gemeend Plotseling klonk over het water een langgerekt signaal het teeken dat de stoomboot de landingspkats bereikt hand Kdith sprone op haar tranen droogden even spoedig als ze gekomen waren en de jonge dame liep haar het raam met de nieuwsgierigheid en het ongeduld van een kind dat men een nieuw stuk q eelgoed beloofd heefl en dat het oogenblik niet kan afwachten waarop men t haar wU late zien Om Danira s lippen vertoonde zich weer deleUde scherpe uitdrukking van zooeven Zy schoof het portret dat nog op de tafel stond met een beweging van onwU ter zijde e haar boek weer opneoKiid wendde zij zich van het ren ster ai Indiè heeft geteisterd en van oen uitgaaf van 16 millioen pond sterling aan holpbotmn besteed is er alt jd grooter batig slot gewoest dan bji t budget was voorzien Op hot einde van het vorig dieijptjaar dacht menteen deficit te zullen verkregen van 826 000 pond sterling firwiil er een batig slot werd geleverd van 1 671 000 pond sterling De intrekking der VM gunning tot vrje aanmunling van zilver b eft aan de regeeriiig aanzieuljiko voordeeten opgeleverd die op drie milhoen pond sterling geschat worden Die fom is niet eens begrepen i hot bedrag van het batig saldo daar zjj bestemd is om een goudreserve te vormen om de nadeelen von den zilveren ikindaard te voorkomen Voor het loopenda dienstjaar bedraagt het saldo l 8 24 000 pond sterling De budgetpost voor ondersteuning bj den liongerRnood uitgetrokken is toruggebracht op 3 24i IOO pond sterling torwyi de kosten voor hot Ipgcr met 1 985 000 pond sterling ziJn Wegenoraen als go olg van don Zuidiifrikaanscbou ooilog en de Iroebolon in hina Dé zeer scherpe afkeuring die het Dultsch tariéfontwcrp bjjiia overal heeft ondervonden in het buitenland on do zeer kraclitlge oppositie die er dadelijk tegen is ontstaan lii DnitscWiiud zelf acUIjfll an allorhlichster Söille oen alles behalve onilnrdnikte ont téamiui te lipliben vi roor aakt Volgons een telegram v in de Agenco Hovas zou du koizer aan Von Billow gezegd hebben dat hii beslist hot tot stand komen vanViieuwe handclsvordragcn wonscbto Daarin zit jnlst t bezwaor want met dit tarief zullen do andere liidden zlclu eenvoudig nint tot een ïorilrag luten vinden an het slot van t gesprek zon de keizer do schampere o imcrking bobben gemaakt lk lioop At ii meer geluk hebt mm dat tarief rtnn met de kanalenwet t Aanblijven van Von BOlow als kanselier zou dns in niet geringe mate afhangen van t al of niet slagen met de nieuwe handelsverdragen Do beroering die in Duitsland Is teweeggebracht door de publicatie van het ontwerp neemt egrder toe dan al en t zjin alleen de jonker eft de agrariërpartgen die het verdedigen Door verscheidene landbouwverconigjngen werd er tegen geprotesteerd t Schijnt dat mon de gisting niet al te lang wU laten voortduren door zon spoedig mogelijk den Rijksdag b ecn te roepen De president van don Ryksdag graaf Von Hallestrem zoo reeds met de regeoring geraadpleegd bebbeg over het l yecnroopen van don Ryksdag ter bespreking vat het ontwerp Het onueduld dier jeugdit e verloofde wan in den grono van de zaak zeer vergeeflijk want de voorstellmg welke zich omtrent Gerald in haar herinnering gevormd h d dagteekende pog uit haar kinderjaren Haar rader de overste Ariow bevond zich vóór zijn overplaatsing naar de v afgeiegen vesting in Dalmatié met zgn regiment in de hoohistad van Zuid Tyrol welke slechts eenige uren van het kasteel Steïnach verwijderd la en toen reeds werd het plan gevormd ora de beide kinderen te verloven I c vader van Gerald hod zijn zoon op zijn sterfbed dezen lievéTmeswensch kenbair gemaakt en ook zorgde men dat Edith tich van lieverlede begon te vereenigen ine lut denkbeeld dat Gerald haar eenmaal lot zij gade zou nemen Terwijl de jonge officier de eerste graden zijaer militaire loopbaan doorliep groeide zijn verlooide die reeds zeer vroeg haar moeder verloren had op m de woning haar vaders die haar vertroetelde als een prinses De overplaaumjr an den oyerste 4ad tot nu toe het wederzien der beide verloofden onmogelijk gemaakt maar plotseling bij het uitbreken vaji den opstand kreeg het regiment van Gefald bevel zich naar Gattaro te begeven een toeval dat volkomeft met de wederzijdsche wenschen en verwa htir cn rookte Op de landingsplaats was intusschen reeds met de ontscheping begonnen en öit het gewoel der aan land stappende manschappen werd eindelfjk een groepje officieren Ei Jitbaar die dadelyk de richting naar de stad insloegen Het duurde echter nog tea half uur vóórdat de c mmkndam met zijn gaat den laloa binnentrad Er dreigt in Home eene algemeene jrerkstaking van den heelen arbeidenden stand een coiloctiere staking nadat al zoowat elk van de verscbillende vakken op zich zelf zjjn tjjd van werkstaking heeft doorgemaakt Heden wprdt er een meeting gehouden waar gewikt en gewogen en waarschgnlgk oen besluit genomen zal worden Do regeoring lieeltv hg monde van don staatssecretaris van den minister van binnenlandsche zaken verklaard dat zjj in de nog altijd voortdurende werkstaking van het trampersoneel onzijdig zal blijven eene houding die moeieiyk vol te honden zal ziJn wanneer bet tot do reeds lang gevreesde algemeene werkstaking in de hoofdstad mscl komen Een correspondeut van de Figaro dit h bezoek had gebraebt aan 4t Hehastiaan heelt van die gelogelibeid gebruik gemaakt om eenige bekende Spaansche staatsliediin teinter iewen over den toestand op hetlberiaclie 8chieroU id Hjj had een onderhoud met denSpnunscbun minister van bnitenlundschu z iiien Almodovar del Hio die don toestand zeer optimistisch beschouwt De minister ontkende dut er met Kngolnnd oen quaestie gorezou was over Gibroltar nooit heelt owr die zaak een wisseling van dtplomatloke nota s plaats gehad Ook 8e beweerde overeenkomst metKiigeland ovor de Harokkaanscbe qusoatie noemde de minister een fabel En wat men zich in het buitenland voorstelt van de godsdienstige geschillen in Spanje ia zeer verdreven Er is in Spanje maar één godsdienst do katliolioke en dio wordt algemeen geëorbiodigd In lull haddenllOCK processie plaats bö 6 of 7 golegnnhcden zgo toon kleine opstootjes voorgokonion wat do minister zeer onbetcekenend en volstrekt niet verontmstend noonidfi Hot is de bedoeling dor Regeering de economische ontwikljollng van ip ijo te bevorderen daartoe zal zg vooral bot aantal ambtenaren inkrimpen on de reehtspraak verbeteren Da ministar uMBt dat ar in Spanje genoeg kapitaal is d ch hot b nóg niet industrieel opgevoed Be vreemde kapitalen kunnen in Sponje met succes werkzaam zgn om den bodoii te bevruchten en tevens aan het Spaanscbe kapitaal en goed voorbeeld to geven ziJ kunnen daarby op groote On vaste renten rekenen Tot nog toe zegt do minister heeft Spanje zich wat haastig en voorbarig getoond en het evenwicht kan daardoor eerst langzaam hersteld worden Overste ArIow een statige ventchijning een echt militair geleidde ficn jongen officier naar zijn dochter terwijl hij op gchert enden loon zei Mijnheer Gerald von Stcinach luitenant b i de Keizerlijke Jagers verlangt aan je voofgeiteld tt wotilen mijn kind Kijk eens of je Tn den jeugdigen krijgsman nog je vrocgeren speelmakker herkennen kunt Jij eratd dt m haaf moeilijk het kind van vroeier herkennen want zij is ïn den loop der jaren heel wat veranderd Er lag in d ze woorden een uitdrukking van vaderlijk geluk en in den blik waarmede hij jijndochter besrJrouwde lag cen onmiskimbare trots over h et bezit van zulk en meisje een trots welke maar al te gerethtiïgd scheen t yeratd trad heel vrijmoedig op haar toe en t O0d haar reeht hartelijk een hand zonder av rdnjving het tonge meisje begroetend als had h eerst den vorigen dag afscheid van haar genomen Edith keek den flink gebouwden officier aan en ZIJ zag dat zijn ot ejï vriendelijk maar ernstig op de hare gevestigd waren Een gloeiend rood overtoog haar gelaat de roet stierf op haar lippen weg en z j stond f r zwijgend en verlegen zonder te weten hoe bekoorlijk zij er lu dat oogenblik uitzag Gerold kuste ridderlijk de kJeine hand welke in de zijne lag doch slechts voor een enkel oogenblik want dadelijk liet hij die weer los Hij kreeg blgkbaar een zeer aangenamen indruk van zijn jeugdige verloofde maarSroor een diepere meer hartstochtelijike gewaarwording wn zijn natuur niet ontvanketijk W ordt vtrvolgd Jj