Goudsche Courant, dinsdag 20 augustus 1901

zijn De stakers hebben zich vereenigd met eene verhooging van 2J et per 100 stuks voor alle merken twee uitgezonderd Ook i hun toe ezegd dat voortaan steeds voldoende hoeveelheid tabak om geregeld door te kunnen werken zal voorhanden z n Naar aanleiding van de mededeeling van Het Centrum de waarschijnlijke intrekking van het honger beroep van het vonnis der arrondissements rechtbank te Breda in zake den moord op Maria Kessels meldt de 8 Hert Ct Van welingelichte zijde kunnen wij meededen dat met betrekking tot deze zaak beslist nog niets is bepaald en van een of andere waarschijnlijkheid geen sprake kan zijn zoolang niet het nader onderzoek van alle stukken van dit proces geheel is afgegeloopen Een correspondent die den tocht met Pilcher s kolonne in den Vrijstaat meemaakte schrijft daarover het volgende Heden kreeg kolonel Pitcher instructies van het hoofdkwartier dat alle schapen moesten vernield worden Dat dit onvermijdelijk was dat was het besluit waar z die weten waar de Boer van leeft tegen wil en dank toe gedreven waren Wil hij niet vechten dan moet men hem van alle voedsel berooven en daar het geheel onmogelijk is om de ontzettende menigte schapen weg te drijven als men ver van middelpunten van bevolking is is de keus die men thans doen moet de Senige mogelijke al betreurt men ook nog zoo zeer de noodzakeliikheid en al is t werk nog zoo akelig Zoodra de Boeren dit feit loeren kennen als iets meer dan een dreigement waar men hen mee bang maakt zal t zulk een zedelijke werking hebben dat zjj die nog schapen hebben zich zullen overgeven al is t maar om hun kudden te redden t Ib te hopen Het Vad schrijft Dat de veiligheidsdienst aan de Badplaats Scheveningen niets te wenschen overlaat en de met den dienst belaste badlieden Arie de Lange Piet van der Toorn en Arie Knoester doch vooral de eerste uitmuntende zwemmers zijn is hedenochtend wederom gebleken Een Dnltscher die niet kon zwemmen en zich te ver in zee waagde werd door een golf opgenomen en door dèn sterken stroom medegesleurd Op zgn hulpgeroep dat door eenige baders die hem echter zelf geen hulp konden bieden werd herhaald schoten de badlieden toe en mochten zjj het genoegen smaken den man al zwemmende te bereiken en met behulp van de reddinglgn nog levend aan wal te brengen Met een ruide gift werden z door den geredde voor hun moeite beloond Dit is in dit seizoen reeds de derde maal dat genoemde badlieden iemand van een wissen dood hebben gered In deze week werd van den president van de Haagsche Rechtbank in kortgeding beslag gevorderd op de leeuwen waarmede lAdlle Marguerite voorstellingen op Seinpost heeft gegeven Deze temster schgnt In de Londensche dokken heeft men zeer veel last van ratten Op Boramige schepen worden er dagelijks honderden gedood maar L zij nemen in aantal toe in plaats van te verminderen Aan boord van het stoomschip Gonrkha voor troepenvervoer gebruikt heeft men dezer dagen proeven genomen met een middel om de ratten op groote schaal te verdelgen Men pompte namelijk in alle ruimen en hoeken van het schip 300 kub meters zwaveligzuur zg zwaveldamp dat door zijn geur de ratten aanlokt maar tevens doodelijk voor hen is het gevolg was dat er na vijf minuten vijfhonderd ratten verstikt lagen AaDfi evaBgeD 1 Mei TlJd vai Greeflvicb jr é Zomerdlenst 1 01 BODDA ROTTÏRD i M i A Dinilig nlmgMi ntoiirbUjitttii or d la kl t kijigb r tegm hl mnAtfriji S H lUiid iili Spmr L 8ilr fpUmM kinilM 1 All DJMiir Ml 1 48 f 4 18 8 17 f 1S 10 88 1 64 4l 8 87 110 8 1 88 8 14 2 46 3 46 4 08 4 46 6 88 04 18 7 06 7 61 8 L S S8 ♦ f 4 68 f 8 8 r V n8 4 f 1 68 5 M t i t 8 08 r I n 6 10 8 68 10 08 11 68 U 0 18 86 1 0 8 09 8 SS i 08 iM 14 4 6 6 1 5 48 8 84 7 08 7 86 1 80 8 41 47 10 0 10 16 11 04 a Bdludiakl ipoot l Illi lippUioalkaw i i de Oompigaia Iw Wi 0 i Liti 900DA Ti i i 18 80 18 88 li 81 11 46 18 04 BOTTÏRDAM 40 9 48 10 1 10 88 10 48 10 4 8 08 8 84 700 87 10 08 10 1 finltitK op lu l p ku M tuatail witdo OOCDA DBNBAABri nm 10 1 10 68 11 18 18 1 11 88 18 66 1 1 1 68 8 81 8 4 4 1 ll t t l 11 1 l lj 10 46 l li 48 18 4 18 66 1 87 1 4 8 80 48 4 16 4 4 6 4 8 11 7 8 16 4 7 67 10 8 11 1 11 67 Hue 6 88 01 7 08 7 1 7 86 8 86 8 66 03 44 10 11 11 86 11 86 18 00 1 80 8 40 8 67 4 00 4 16 4 87 6 1 S Si 7 01 41 7 3t 8 Voorbarg 6 88 10 17 1 8 4 43 8 88 9 48 Zo U m Z g 6 6 10 8 1 60 4 8 i i lO OJ Z l ilh Mo 08 F 10 01 6 M 8 64 10 14 aondl 8 14 II 7 18 7 46 8 03 9 03 tS 80 10 11 10 64 ll 6 Li u8 ll iS 8 18 8 0 1 84 4 17 4 48 6 81 l 4 7 06 7 31 8 0 8 13 8 46 10 88 10 641 F dt tlrf op d 11 Uop bil i t pnbil To riM Bmnonitatrriii ollow 1 w o Hmw oitr WUloi J Botalw m Mij 1 M o uppl iMit 6 wJir I O I D t U 1 K C U r leo nru H 18 88 1 16 3 11 4 8S 6 4 80 7 10 7 8 8 2 10 80 e o D D A A HSTIRDAH Ti Tini iaa sa 3 11 8 81 9 18 10 10 10 6 18 01 1 10 8 811 18 1 07 4 48 6 8 i 1 8 48 t ll O iï 10 80 10 87 11 08 mitW 8 01 8 63 11 10 10 11 04 18 48 18 87 1 67 3 81 4 li 4 67 1 30 6 48 44 86 10 8 ll Of 11 47 11 6 Am t 0 8 1 9 13 9 81 10 86 11 1 1 08 1 1 1 8 18 8 40 4 87 6 13 6 46 6 01 9 68 10 0 11 18 18 08 18 14 if r 11 0 81 8 10 4 1 40 3 I 07 7 88 8 43 10 64 lü m 6 04 84 7 00 7 64 8 08 6 11 88 11 48 Vm C 8J 7 16 8 10 l 9 18 81 l H 18 17 11 60 1 11 S IO 8 84 4 41 8 08 8 11 7 0 8 10 16 4 km Vr i 34 47 1J0 8 15 8 41 80 9 4611 8011 411 0 8 4 11 88 8 4J 6 00 81 8 7 86 8 16 9 40 10 01 Inud 7 03 7 81 3 18 9 1 9 8 10 18 10 8 11 61 1 18 1 6 8 88 4 18 4 84 S 47 7 07 7 14 8 0 11 10 17 U K r B 18 68 7 47 8 88 I0 10 04 10 41 11 83 11 48 18 08 1 48 8 1 3 8 1 4 U8 4 41 6 48 Si 7 00 6e 8 4 9 36 10 08 10 4 3 0 9 87 10 87 11 66 18 06 18 87 4 86 nn 8 17 10 86 1 86 4 SJ 10 11 07 kïï MÏ ü mJ m m iM uT iMi Ji r i 8 8 M4 4 6 ié u U4 7 48 8 7 S 151 1 n Verspreide Berichten Feamkbuk Te St Jean d Angely zö drietal dynamietpatronen gevonden op de stoep van de woning van oud maire Matrad De mechaniek deagde niet en mitsdien mislnltte de poging die men voor een persoonlijke wraakneming houdt De stemming onder de mijnwerkersvan Alhi r over een algemeene staking isals volgt afgeloopen 1300 stemmen vóór 104 tegen en 836 buiten stemming Zaterdagmorgen is in de kerk St Pierrede Ghaillot een lijkdienst gebonden voorprins Henri van Orleans De aristocratenen de monarcbistisehe partij waren ruimvertegenwoordigd DUITSCHDIND De koning van Engeland is van Homburg naar Hamburg vertrokken om van daar met het jacht Osborne naar Kopenhagen over te steken Met haar waren prinses Victoria en prins Nicolaas van Griekenland EOSLAJID De gemalin van grootvorst Alexander Michailowtch schonk haar gemaal een zoon wiens naam Dimitri zal wezen Italië Vrijdagmorgen is de kist met het stoUelijk overschot van Crispi naar de Capucijnerkerk te Palermo gebracht waar het zal blijven in afwachting van een beslissing aangaande de definitieve bijzetting De koning moet den wensch hebbengeuit dat nit de nalatenschap van Crispide beide degens door Garibaldi gedragen voor hem zullen worden aangekocht Spakjis De tramkoetsiera te Malaga hebben het werk getaakt Voor des konings gebruik zijn uit Amerika twee salonwagens algezonden een slaapwagen en een eetwagen ingericht met allegebruikelijk comlort TüSKIJE Volgens de consulaire verslagen zjn in 1900 3441 schepen met 282 194 passagiers door het Sneikanaal gegaan Daarbij waren S407 koopvaardijschepen Het aantal Engelsche vaartuigen bedroeg 1935 Te Constantinopel vindenarrestatien van Armeniërs plaats naar luidder mededeelingen als voorzichtigheidsmaatregelen voor het op 31 Augustus te vierenleest van des aultans troonbestijging De quarantaine commissie in de hoofdstad zal van heden af blanco patenten mogenuitreiken in de hoop dat de naburige statende quarantaine ztaen opheffen De gezantenhebben vergaderd om maatregelen te nemen dat in de toekomst de bevoegdheid dercommissilh zal kunnen worden beperkt Gemengde Berichten Men meldt uit Wageningen dat vermoedelijk de staking der sigarenmakers van de fabriek der firma Keijzer spoedig uit zal Hottardsm 1 AUm 11 m h Uiaa Iitn kqteulin Of lua tni i n Z iidi UmdH 7 88 Eotteidun Beun B ott rdun D F Sotterdun U OipalU HLuwerkMTk Hoordreoht Ooida e 4 41 6 80 04 7 U 7 18 4 68 6 41 I 6 01 6 61 f 6 11 04 6 17 10 88 88 7 48 8 8 18 1 47 7 46 d AUm 1 Uu tl l tal 9 81 10 00 7 18 8 87 8 41 11 7 IS 8 68 7 89 9 0 f 7 68 14 7 t8 08 a l 88 Boudl ZeTgiili Maaro 8o t riM rZog Voorburg Higo 4 10 88 i B eo 1 8 1 9 07 8 10 14 10 60 18 00 11 18 8 88 11 84 8 68 10 14 10 4 11 47 18 88 7 88 7 60 tiond 0 8 81 Oud w 1 86 Woard 6 48 48 Jtrwlll 8 7 114 3 11 8 88 Ulraolit Woeiilen 6 07 4 Oud 6 88 68 üoida Directe Spoorwegverblndtngen act GOUDA zich tegenover derden te hebben uitgelaten dat de hospes van haar logement haar voor haar goed geld paardenvleesch te eten ou hebben gegeven Deze zag daarin benadeeling zgner zaak en eischte f 6000 schadevergoeding Hij eischte daarop conservatoir beslag dat werd toegewezen maar dat op tegenspraak van mr D van Houten die voor Madlle Marguerite occupeerde na twee dagen gedurende welke de leeuwen door een bewaker werden bewaakt reeds is opgeheven Vrijdagnacht is de leeuwentemster n et de leeuwen afgereisd Een correspondent van de Daily News geeft een levensbeschrijving van den heer Frederik Wolmarans die door de Eugelsohen werd gevangen genomen De heer Wolmarans die vele jaren voorzitter van den Volksraad is geweest een van Krug er s onverzoenlijken is en thans voorloopig uit de gelederen der Boeren is verwperd heeft een zeer belahgwekkende geschiedenis In 1835 in George district Kaapkolonie geboren trok hg in 1842 naar Transvaal Later zette hj zich neder te Bustenburg waar hij met veel succes zjjn hoeven die bijzonder goed gelegen ware bebouwde Hij leed een zeer bewogen leven Van zjn prilste jeugd af ging hjj op commando en steeds onderscheidde h zich door zijn dapperheid in de oorlogen tegen de inboorlingen In 1880 was hij een van de hoofdfiguren in het treffen bij Paardekraal Sedert 1890 vertegenwoordigde Wolmarans zijn district in den Volksraad die hem tot voorzitter benoemde Slim en in zekere mate intelligent was hiJ een groote steun van Krnger die dikwijls de raadgevingen van zijn ouden vriend Frickie opvolgde HiJ oefende een wonderbaarlijk overwicht uit op de oppositie partij in het Boerenparlement en stond bfl allen in hoog aanzien HiJ beroemde zich er vaak op dat hij nooit uit Transvaal was geweest sedert hij daar was gekomen Evenals commandant Koos Malan die bij Vlakfontein sneuvelde is de beer Wolmarans steeds geweest wat hS nog is verwoed anti Engelscb en allen die hem goed kennen honden er zich van overtuigd dat zijn gevangenneming door Britsche troepen allerminst den ouden vechter het hart lal week maken 4 60 18 6 08 6 18 6 17 6 81 6 48 1 18 40 10 861 r oo 7 84 Nn te Hengeloo G Steenderen Zelhem Buurloa en in andq re dorpen in de graafschap Zntphen de roggeoogst weder geëindigd Is is het oogstfeest of wel het feest van stoppelhane weder gevierd Wanneer de laatste akker gemaaid is maken de maaiers een bijzonder groote garve die uit 15 gewone garven bestaat Die garve wordt met groene takken en bloemen mooi geniaakt en draagt dan den naam van t olde wiet Het maken van zoo n monstergarve is lang nog niet ieders werk het olde wief dient goed in mekaar te zitten want ze moet worden verplaatst Straks komen de knechten met een langen staak steken haar dien door t lijf en dragen haar zoo in optocht naar de woning van den boer waar ze voor de deur wordt gezet De aanvoerder van den tocht noodigt dan de vrouw naar buiten en met eenige plechtigheid wordt baar het olde wief als huldebetooging aangeboden De boer wetende de dingen die komen zullen he de fleich madegebracht en trakteert de mannen en vrouwen die zich niet onbetuigd laten Als de verhouding bijzonder hartelijk ia dan wordt het olde wief ook wel in hui gedragen en dan draaien de feestgenooten zingende en springende om haar heen Natuurlek wordt er onder de bedrjven flink gedronkeu zoodat ze in t lange leste zoo onmnndig dolle in t heuld worden dat ze t olde wiet nêêt meer kSnnen zèên en dreierig in t lief worden Bil het dorschen der laatste rogge van t vorige jaar wordt de drobbelslag uitgevoerd ook al in de verwachting dat er getrakteerd zal worden Wanneer de laatste vloer is afgedorscht met den bekenden harmonischen slag gaan de dorschers nog eens rond maar slaan dan allen tegelijk dat is de drobbelslag Óver de zaak Zaiemsz meldt de JavaBode nog De echtgenoote van den gewezen ontvanger te Tjilatjap die op verzoek van den officier van justitie te Batavia hierheen is opgezonden kwam hier eergiateravond aan n werd door den schout Calmer van Meester Cornelis in politiek van den trein gehaald Daarna in verhoor genomen vertelde zg voor wjjlen haar man eenige dagen vóór den diefstal twee pakjes naar Batavia te hebben meegenomen ten einde die aan haar broeder Mian wonende in Kampen Kemajoran te overhandigen met het vepzoek die ergens in de sawah te begraven Zij wist echter niet wat die pakjes inhielden en met welke bedoeling ze moesten verborgen worden Onmiddellijk werd Mian ontboden en na een langdurig verhoor verklaarde deze zich bereid om de plaats aan te wpen waar hij de twee pakjes in den grond had verborgen Het was inmiddels al laat geworden en te 1 uur in den nacht togen de officier van justitie de heer mr J L F Ehemrev de assistent resident van Meester Cornelis en schout Calmer op weg Na een langen tocht kwam men op een plaats in de sawah ongeveer 3 KM achter de slachterij an Jenne waar Mian onder een boom de plaats aanwees waar hij d twee pakjes op verzoek van zijn zwagei verborgen had Ter diepte van een halven meter pngeveer werden die dan ook teruggevonden met linnen doeken omwonden en stevig verlakt kwamen twee stopflesschen te voorsohjn Teneinde nauwkeurig den inhoud te kunnen constateeren werd besloten naar de sociëteit Concordia te rgden waar men de heeren doornat en van boven tot beneden bemodderd te bijna 3 uur zag aankomen De inhoud der stopflesschen bestond uitsluitend uit bankpapier tot een bedrag van f 27 925 Dit maakt alzoo met de te Bandoeng en Batavia reeds gevonden f 27 177 een totaal van f 55 102 d i reeds meer dan er gestolen zon zijn Nader vernemen we echter dat het ontvreemde bedrag thans is gebleken f 67 000 te bedragen de politie hoopt weldra nog meer te zullen vinden De biJ haar ingekomen spionnenberichten tenminste geven goede hóóp i l 8 01 8 88 17 68 S 8 18 10 08 8 84 ï 10 17 8 E = 10 8 8 48 S 8 4 10 1 10 84 10 18 10 48 ll i Hoe gevaarlijk t is te springen op een trein die reeds in beweging is bleek Don derdag avond weer aan het station Rotterdam D T Toen de trein reeds vertrok sprong nog een dame op de troeplank zij stmikalcje echter en viel op zpe van den wagen en achterover op de buffers Een postbeambte zag het sprong ter hulp trok met groote krachtsinspanning de dame nit haar gevaarlijke positie en wist haar in het rijtuig te brengen waar zij bewusteloos neerviel Dienzelfden avond beproefden aan het station Haarlem twee dames nog in een coupé te komen welke reeds overvol was terwijl de trein al in beweging kwam Door haar vreeselgke gillen opmerkzaam gemaakt vloog een stationsopzichter toe vatte zijn eigen gevaar vergetende beiden aan en sprong met haar behouden op het perron Over de geruchten omtrent een bezoek van president Krnger aan Eusland heeft jhr vèn der Hoeven regeerings secretaris der Transvaalsche Republiek die thans te St Petersbnrg vertoeft zich uitgelaten Deze heer zei aan een correspondent van het Berl Tagebl dat daarvan alleen reeds uithoofde van den lijdenden lichnmelpen toestand van den president geen sprake kon zijn Wel is waar kan de president zonder bezwaar van Scheveningen naar Hilversum reizen maar de verre tocht door het geheele Europeesche vasteland van den Haag naar St Petersburg zon evenwol door den zwaar beproefden president niet dan met herhaalde onderbreking ten einde hem de gelegenheid te geven uit te rusten kunnen worden afgelegd wat zeker ook weer groote bezwaren zou meebrengen Hierop volgde een toespeling op de afwijzing die het deel was geworden van den in t ongeluk beptoefden man toen hj te kennen had gegeven een bezoek te willen brengen aan de Doitsche residentie Naar aanleiding van de opmerking door den correspondent gemaakt dat men te St Peters burg wel een andere houding zon hebben aangenomen stemde de heer van der Hoeven dit toe door te zeggen dat ook hj daarvan overtuigd was waar hij in Rusland tot in de allerhoogste kribgen sleohts één gevoel één betuiging van de allerwnrmste sympathie voor de ongelukkige Afrikaansche republieken had waargenomen Hy zei van de volkomen juistheid der inzichten van den correspondent overtuigd te zijn maar dat uit de boven aangegeven omstandigheden alleen ree s voldoende bleek dat van een reis ran president Krnger naar Rusland thans geen sprake kan zjjn Tengevolge eener verkeerde wending van een stoomboot der s Gravenhaagsche Stoom bootmaatschappij ontstond Zaterdag op de Scbie eene aanvaring met een Westlandsche praam Door den schok geraakten de schipper en ijn knecht overboord doch ziJ werden na veel moeite weder op het droge gebracht STADSNIEUWS GOUDA 19 Augustus 1901 Het Donderdag uitgestelde Volks concert zal bedenavond ten half acht plaats hebben Gisteren had eene huishondelijke wedstrp plaats van de schietvereeniging Koningin Wilhelmina De uitslag was aldus Personeel Iste Categorie 150 Meter 1 A J MuUaart met 53 i pnnten 2 L Bisschop 51 3 P J Schlosser 49 4 J van Oje 48 5 K Stegher 47 6 C W J Natïijl 47 7 J Vrnhof 47 8 Th J Droste 46 9 P Brakel 46 10 J M Qretser 45 11 C Hoogenboom 44 12 J P Delohambre Jr 44 13 A J van Thiel 43 14 J Menge 42 Personeel 2de Categorie 150 Meter 1 3 C Gijzenij met 48 punten 2 G A v n Meurs 48 3 B N V d Pool 42 4 J de Jong 38 5 T Jaspers 36 6 J Kleelitra 36 J Reurings 35 L Binnendijk 34 J J Velt 32 10 A Jaspers 30 Vrije Baan B cylinder 12 Meter bij loting J P Mul met 35 punten W Sliedrecht met 34 punten L Bisschop 34 C W J Natzijl 33 Rozenprj s me t 5 rozen C W J Natzijl na loting met J P Mul Vrije Baan C Buks 12 Meter loting lating C W J Natzijl met 58 p J Vermeij 58 J M de Weger 57 J P Mul 57 Vrije Baan D Buks C W J Natzijl met 92 pnnten J van Os 90 J van der Jagt 88 C Hoogenboora 86 Des avonds had de prijsnitdeeling plaats in bet lokaal Het Schaakbord de voorzitter bracht dank aan allen die hadden medegewerkt om dezen wedstrijd te doen slagen In de sociëteit der B K Leesvereenigingalhier zal de geboortedag van H M deKoningin feestelijk worden herdacht Hetvoornemen bestaat om s avonds na denverjaardag een concert te doen plaats hebben in den tuin gepaard met eene verlichting welke prachtig belooft te zijn indienalthans het weder op 1 September zich daartoe leent S N y De opbouw van den toren der perochiekerk O L Vr Hemelvaart alhier is ra t kracht ei bpoed ter hand genomen Tot dit doel heeft de bouwmeester de heer Dessing aan wion het werk is opgedragen een lift doen vervaardigen welke boven het reeds voltooide gedeelte van den toren uitsteekt en bii het transport van arbeidslieden en materialen vele en goede diensten bewijst Het is een belangrijk stuk werk dat hoewel zeer vlug van ruw hout in elkaar gezet toch uitmunt door soliditeit en doelmatigheid Daarbj is het zelfs voorzien van een rem zoodat ongevallen welke zonden kunnen ontstaan door het breken van den staaldraad als anderszins gemakkelSk zijn te voorkomen Hot is to begrijpen dat door het gebruiken van deze lift de arbeid beduidend wordt bespoedigt en vergemakkelijkt Men mag er zich dan ook wol van overtuigd honden dat de torenspits op den bepaalden tiJd gereed zal zjjn de uitvoering ie trouwens in goede banden Al zal de torenspits niet ten volle de hoogte bereiken van den St Janstoren zoo moet zij toch op groeten afstand te zien zijn en zal in elk geval veel b jdrag6iij tot verfraaing van het gezicht op onze goede stad G N Z D H de Bisschop van Haarlem heeftDonderdag jl o a tot Priester gewijd denWelEerw heer P J van Beuzekom geboren te Gouda G N Den 24 Juni j l werd te Amsterdam de twee en twintigste Algemeene Vergadering gehouden van de vereeniging van öopensionneerde Onderofficieren en minderen van het Nederlandsche Leger Uit het ons toegezonden verslag van het verhandelde in die vergadering bljjkt dat in het boekjaar 1900 1901 aan onderstand is uitgereikt f 21161 00 waarvan te Gouda f 65 aan een blinde oud soldaat en f 200 aan hulpbehoevende weduwen terwijl sedert de oprichting der vereeniging een bedrag van f 280 000 aan onderstand is uitgekeerd Hoewel de financieele toestand nog niet bepaald ongunstig is valt toch in de laatste jaren schier ieder jaar een verminderde opbrengst te constateeren zoodat deze nuttige vereeniging langzaam maar zeer zeker achteruitgaat zoo ze geen krachtdadiger steun ontvangt Hoewel aanvankelgk een vrij aa izienlijk aantal ingezetenen van Gouda de vereeniging steunden is dat aantal langzamerhand door vertrek naar elders sterfgeval enz verminderd terwijl een beroep op den liefdadigheidszin der gegoede inwoners in den regel nutteloos bl ft Een woord van aanbeveling komt hier o i wel van pas daar toch onbekendheid met het doel en den werkkring der vereeniging naar onze meening oorzaak van de weinige belangstelling is Het bestuur van de afdeeling Gouda bestaat uit de heeren A K van der Garden Eere voorzitter F A J Beaumont waar nemendvoorzitter en C C van den Bergh SecretarisPenningmeester 367 Staats loterij 3e Klasse Trekking van Maandag 19 Aug No 6506 en 19036 ieder f 1000 10626 en 12245 ieder f 400 20625 1 200 2166 3995 5036 8622 en 15417 ieder f lA I Prijzen van 1 45 83 3039 5964 8928 12082 14734 18037 106 46 6021 37 12103 41 57 63 67 82 82 23 14990 18233 96 3110 6157 98 37 16001 66 213 39 6248 9034 38 82 64 34 48 99 9148 51 15221 67 55 99 6334 9294 12209 15318 18374 75 8242 66 99 17 49 18423 371 47 6401 9386 44 16428 34 87 61 13 9437 62 61 69 93 3321 16 67 12358 94 18619 412 43 17 9607 12457 15613 38 52 63 99 9792 64 72 47 98 3413 6524 9805 12562 15659 76 514 16 27 28 90 98 18657 62 3608 6640 9912 12695 15744 97 620 50 68 41 99 46 18741 92 75 94 71 12705 91 49 750 3612 6734 79 38 16822 18845 817 21 44 86 88 93 53 27 80 49 10002 12847 15901 01 65 96 6839 57 64 3 18963 933 99 54 73 77 16234 61 35 3706 64 10112 91 16347 19001 42 3860 6928 10201 12911 16428 70 99 57 96 22 13020 16505 77 1007 74 7005 24 13114 50 98 27 87 33 10326 15 87 19119 3916 50 35 62 90 19287 1179 46 91 10411 13200 96 19303 12f 67 7158 15 4 16609 5 4015 90 65 13 21 19438 93 91 73 88 80 43 95 4262 7265 74 91 16714 61 1413 4314 97 10521 94 79 77 86 99 7361 46 13308 92 88 lf 70 4452 7409 10643 13433 16826 19508 1 91 63 17 61 49 17047 11 1720 93 74 10726 66 81 25 89 4537 86 48 88 88 86 1830 69 90 90 13626 171U3 19619 81 4666 7665 10858 28 11 60 1940 88 7671 10909 69 21 88 2006 4762 7704 38 87 34 94 43 66 4Ü 11020 13618 17221 19708 1660 84 44 43 13732 31 11 2169 91 76 47 73 43 19807 91 4840 7927 56 13801 67 19918 2227 95 29 86 4 75 22 81 98 41 11162 10 17310 20008 84 4931 8032 11235 13964 16 56 94 5042 8171 41 14062 17416 80 2326 6195 78 11412 72 60 20110 34 5213 80 26 14101 80 80 66 19 8313 44 14210 17539 20231 57 21 27 11593 30 45 46 2400 26 8468 97 36 1768B 52 23 5300 8586 11602 14341 17703 74 83 27 8614 26 65 44 20321 2509 5433 28 34 14436 17810 20407 47 67 67 49 73 25 20559 62 77 68 70 74 26 20648 2619 5515 73 85 85 27 66 39 5647 83 97 14608 31 90 80 85 86 11728 12 41 20740 87 5708 8729 53 24 61 50 2706 31 97 11814 40 17940 20876 2807 5917 8846 11914 ft 42 20922 2958 36 66 52 M ttl 50 64 3018 62 68 12073 f M 89 56 Veemarkt te ïtotterdam Maandag 19 Augustus igoi Vette Ossen en Koeien goede aanvoer pnjzen waren voor ie kwahtetf 33 2e kwal 31 3e kwaliteit 28 cent per half Kilo Vette Kalveren goede aanvoer 10 kwaliteit 28 ïde kwaliteit 26 3de kwaliteit 22 cent per halt Kl Vette Varkens redel oangevoerd ie kwaliteit 24 ae kwaliteit 23 3e kwaliteit 20 cent per halfKl Schapen en lammeren veel aangevoerd Handel over t geheel traag Belangrijke prijsvermindering VAN A vAi os Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Velephoon Xo 31 Beurs van Amsterdam 17 AUG Vrhrs SlotkrB fluWLASD U rl Nod W S IVi 801 8 dilo di o dllc 8 95V dito dito dito 8 5Vj 9 8 HoNOiB OM Goudl 1881 88 i Iijj n InseliruTmg 1868 81 8 91 OowlK Obl in p pi6r 1868 1 8 dito ia cilTerl8 8 6 811 81 i l oaTCOil Obl met coupon 8 dito ticket 8 84 llntuliD Obl Binnenl 1884 4 SOU dito OoooM 1880 4 96 dito bi Botbl 1889 4 dito bjj Hop 1888 90 4 dito in gond leen 1888 6 97V dito dito dito 1884 i SFA n Ferpet ichild 1831 4 67V ruiEiii Oepr ConT ej niil890 4 8M leenin fii lD ee lecnin PeC 36 81V m 86 i oiu Ars Ep r oblg 1893 8 1041 Ibuoo OU iliiit 8oli 1880 t SO 90 88 678 416 194 981 101 801 z f S 106 nfe 118 3 S18V 1 69 104 t Z 1 1 z 98 V 100 z 816 140 40 103 s 41 105 z 86 87 10 1 i ViiKMiMjL Obl onbep 1881 4 AVSTIIDIH Obligatien 1896 8 HoTTlBDAH Sled leeu 1894 3 SiD N Afr Handel aand Arendeb T b Mg Certificaten DeliMaauchaopü dito Aro Hypotlieekb pandbr 4V CuU Mij der Vontenl aand i Or Hypotbookb pandbr 4ViKederlaDdsohe bank aand Ned Handelmaaticb ditoN W Pao Hyp b pandbr 8 Bott Hypolheekb pandbr 4 l ütr Hypothoekb dito 4V OoSTlNli Ooat HonR bank aand lluBL Hypotheekbank paodb VMEalKjt Eqnt hy potb pandb 4 Maxw L G Pt Lif n eert 6 V D Uoll IJ 8poor w Mij aand Mlj lot Kipi 81 Spir aand Ned Itid Spoorveg m aand j Ned Zuid Afr 8pm aand edito dito hto 1891 dito 4V iTiLll Spoor 1887 89 A Eobl s Zuid Ilal Spwmü A H obl 3 v ULt N Waraobau Weenen aand IIDSL Gr Kun 3pw Mtj l obl 4 Baliiaclie vlo aard Faatowa dito aand 5 Iwang tiQnibr dito aand 5 Klink Oh Azo r 8p kap obl i dito dito oblig 4 99 101 1 lOtl 1031 11 1171 108 41 l MEEKA Cam P o Sp Mij obl 6 Chic fc North Wpr C iil dit dito Win St I eter obl 7 üenvnr Rio Gr Spm oen v a IlliiioiB Central obl in oud 4 LouiBT Se Na hvilli Cer v ann Meii N Spw M lehyp a j Mies KHOaa v 4pOt pref aand N York Oulaa O Waal aaiid P nn dto Ohio oblig 6 OrflKon Calif hyp in noud 8t Paul Uinn Il tlanit obl ün Pac Hoof lyn ob ig 8 dilo dito Liric Col lo byp O 6 Oai iia Gaii South Chort v aan l Vm O ttall kNa lp d n O Vinalerd Omiiibua Mij aand llotterd TrBniwo Maala Hand Jkd 8tad Aniitordam aand I Stad Koltordam aand 8 ilaioil Stad Antwerpen 1887 9 Siad Bruaael 1886 SV llOKo Thei Regullr G eleeh 4 liisTzm Staauleenig 1860 6 K K Oott B Cr 1880 8 Spanie 8tad Madnd 8 1868 Vsii Ver B z Aïb Soool eert OX= ISTJIIvi ia TCI van de nog voorhanden MantelSj Costumes en JAPOilSiTOFFEl tegen veel verminderde pryzen O SAMSQM AOVERTErSÏIEIN Heden overleed tot onze diepe droefheid onze jongste lieveling WIJNANDA WILHELMINA in den ouderdom van 7 weken A SCHOONDERWOERT J SCHOONDERWOERT Vkrkebk Gouda 19 Aug 1901 De ADMINISTRATIE van den Bloemendaalnohen Grindweg bjj Gouda zal den 31 AUGUSTUS 1901 aanbesteden Het leveren en op den wegbrengen van 200 Kubieke Meter Grind Monster te bezichtigen en inlichtingen te verkrijgen bjj den Architect BUEGEESDIJK te Gouda De voorwaarden liggen ter lezing in het Kofdehuis DE ROMEIN te Gouda alwaar de inschrjjvingsbiljetten den 31 Augustus des morgens voor 10 ure moeten bezorgd zjjn i uiJtK oudh SCHIEDAMMEH GENEVEE Merk NIGHTCAF VerkrügWr bij i PEETER S Jz AU bewijfl vbd eoluli jid i oachat en kurk iteods voor B 9n rui dea aaam der Pirmt P HOPPK ir