Goudsche Courant, dinsdag 20 augustus 1901

Geen Kinkhoest Geen Inflnenza Echt Zeeiiwsch Tarwebrood t eent de K O S A SLEGT Woensdafg 81 Augustus 1901 40s e laargang So 8585 ftOUDSCHE mmkWT i Diieuwér en Admrtentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon i o e ADVERTENTIÈN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters Worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 unr dfeB midd lelefosn Itq $ De üitg ave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zc n en Feestdagen De prijs per Ijrie maanden m f 1 25 Irancb per post 7Ö j Alzónderlijke Notaine VT IF E STÉN BI XlSGEviv G OBVAAR SCHADE OF VBEOORZAKKN WETHOUDERS van INRIQHt ttlN WKLKI HmD R KUNj burÜmeester Gouda Gelïft op Kk artt 6 7 der HINDERWET Bren n ter jalgeèieene keiUüs d t op de Se GelDroedersSTEEISMA Bloemisten Turfsing el TBLEPH No 114 Bieden aan om thans te planten prachtige Variteiten van CAGTI $ DAHLIA S welke den geheelen Zomer met prachtig gevormde Bloemen prijken en doorbloeien tot ie vorst intreedt VEKDER HET BEKENDE INISECTEIV CIDER dat door bijvoeging van 40 deelen water alle insecten doodt en voor planten bloemen on vruchten onschadelp is Vé Liter f 0 50 V Liter f 0 80 i Liter f 150 TE Koop of te huür Twee Heerenhiiizen aan de Oogt en Westhaven beiden van Gas en Waterleiding voorzien Te bevragen bS IZAAK CATS papier Lange Tiendeweg D 29 Öouea FEANSCHE STOOMYEEVEEI cbeinlsche Wassclierlj TAH H OPPEMHEIMË 19 Kruiskade Botterdam Öebreveterrd door Z M den Koninp der Belgen Hoofddepdt roor GOUDA de Beer H G TKMSBUBG Korte Ciendeweg D 7 dpecialiteit voor het stoomen en verven van tUe Heerenen Dameigarderoben alaooV alle Kindergoederea Speciale inrichting voor het ttoomcn van pluobe manteli veeren bont enz Oordijnen tafelkleedeu enz worden uaar d nienwsbB en laatste methode neverld TldsRj B Wondnbftl9M ia do geheeie wereld bekend en geroemd Onovertroffen middel tegen alle Borst L O n r L e i e r llftaeztekten enz Inwendig zoowel als ook uitweadig in bijna iille ziektegevallen met goed gevolg nan te wenden Prys per flacon t 1 per post 1 1 16 Thlirry s Wondnialf bezit een alsnog ongekende geneeskracht en heilzame werking Maakt meestal elke pijnl ke en gevaarvolle operatie geheel overbodig Met deze zalf werd een UjftAroud voorongfeneeslljk rehouden beeoffezwel on onlangs een bijna s laar kankerlUden genezen Brengt genezing en verzachting dor pijnen bij wonden ontstekingen enz van allerlei aard Prijs per pot f 1 50 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apothok r IIENUI 4KDER8 Rokin 8 Amsterdam Wbm geen depot is bestelle men direet un die Schutzenapotheke dei A THl EKRY lu Pre ndi bel KokiUolt Oeaterrei h OeheTfl proapeotua te ontbietlen by het Ceutrul Uepdt Sander Bakin 8 Anutvdim Alieuw onovertroffen Prof Dr Liobers welbekend Alleen echt met Fabrielcimerk tot voortdnrende radicale en lekere genezing n alle zelfs de meest hardnekkige zenuw niekterif vooral ontstaan door afdwalingen op jeagdigün leeftyd Totale genezing van elke zwakte Blee ïücht Benauwdheid Hoofdpyn Migraine Hartklopping Maagpyn slechte spysvertering Onvermogen Impotenz PoUutioue enz Uitvoerige prospectiiSBen Trijapcr each fi 1 fl fl 8 dubbele flescli n 6 CentranlDepöt Matth v d Vegte Zaltbom mei l pÖta M Ctóban Co Uotterdam F Happel s Gravenhage T lUlrnmans de Jong J Ced Botterdam WoUf fc Co Gouda on bii alle drogisten jjiU i n t t Mte oucbadelyinte n g eo vooral damu en Kindartchoeiiwerk 1 Is de AK r tuar van C M MUtlir ft Ca BBflIn Btuth Str 14 Men lette goed ÖlLV op naam en fabrlekemerk Verkryffbèer by Nieren Wlnkelleri In lehüBawerk lalanfirlM raiervMeaz mi OwiwuU Depat ky W v Amm Ariika mtkkelykitt etsnüddcl vooc Hecrca Om Kinkhoest Influenza Borsten Keelaandoening binnen den kortst mogelijken tijd te doen genezen neemt onmiddellijk d toevlucht tot de van onda bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven Eorstl lionig Extract M E L I A W T H E uit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK r DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij Firma WOLFF £ Co Westhaven 198 Gouda D MIEBIBS Kleiweg E loi Gouda E H VAM MILD Veerstal B 126 te flo Ai A BOÜMAN Moordrecht PINK8B Nieumrkerltad JJael X N vm ZESSW Schoonhoven J Ta TOEKEN fiJstiOT B H BOLLMAN Bodegraven A 8CHEEK Baaitrecht P W 1 P V D 8PKK Md WIJK Oudeaai EDE Ondetfater K va due HEIJDEN tê Reeumjk V D STAR Waddingmen Wed t HOLST Waddingeveen Voor Maaglijders A AN allen die rich door het vatten van koude ol overlading v demaag door het gebruik van slechte moeielijk te verteeren tewari eof te konde spijzen of door onregelmatige levenswyze een inaaglijden als Vangkatarrh Maagkramp MaagpIJnen moeieHJlie spijgvertering of versH ming op den hals gehaald hebben j ij hieAiedeeen goed huismiddel aanbevolen waarvan de voortreffelijke werkingen reedssedert vele jaren bewezen zijn Het is Deze Kruidenwijn is uit voortreffelijke gïiieeskraclilig Gevondene kruiden met goeden wijn gemaakt ei versterkt de spijsverteerlngs organen vap den mensch zonder en laieermiddel te ziJn Kruidenwijn geneest storingen in de bloedvaten zuivert het bloed van bedorven ziekte veroorzakende Moffen en werkt bevorderend op de vorming van gezond bloedif Door het op juisten tijd gebruiken van Kruidenwjd orden maagkwalenmeest reeds in t begin onderdrukt Men moet dus niet talmen er eene proef 1 medete doen Symptomen als hoofdpijn oprispen zuur in de maag opzetting misselijkheid met braken die jbij chronische maagziekten des te hevigeroptreden worden dikwijls na eeiige malen drinken genezen 1 XTAf etnnnirkD onaangename gevolgen daarvan als ▼ o t vppailg benauwdheid koliekpijnen hartkloppingen slapeloosheid aambeien worden door KRUIDENWIJN dikwijls snel genezen KRUIDENWIJN heft verstopping op bevordert de spijsvertering en verwijdert door een zachten stoelgang onbruikbare stoffen uit maag en darmen Schraal bleek uitzien bloedaimoede verval van krachten zijn meestal do gevolgen van een slechte vertering onvoldoende bloedvorming en een ziekelijke toestand van de lever BiJ gebrek aan eetlust evenals herhaalde hoofdpijnen slapelooze nachten treedt een voordurend ziekelpe toestand in KRUIDENWIJN wekt de verzwakte levenskrachten op KRUIDENWIJN verhoogt den eetlust bevordert de spijsvertering prikkelt de stofwisseling bespoedigt de bloedvorming brengt de geprikkelde zenuwen tot rust en schenkt den zieke nieuwen levenslust lairijkeaUeiiten en dankbetuigingen bewijxen dit 1 KRUIDENWIJN is te verkrijgen in flesschen i Fl 1 50 en 2 in de Apotheken van Gonda Oudewater Schoonhoven Bodegraven Woerden AUen Aarlanderveen Voorburg Leiden Rotterdam 3 Gravenhage enz alsook in alle groote en kleine plaatsen van de provincie NoordHolland en geheel Nederland in de Apotheken Ook verzendt de Firma WOLFF Co drogisten Westhaven Gonda 3 en meer flesschen Kruidenwijn tegen origineele prj zen naar alle plaatsen van Nederland Voor n ama ak wordt gewaarschuwd I Hen verlange uiislaitend WT Hubert lllrlcii sclie Kruidenwijn MiJn Kruidenwijn is geen gejieimmiddel zj n bestanddeelen zijn Malaga 1 wijn 450 0 WJngeest 100 0 Glycerine 100 0 Roode wijn 240 0 Atlas bessen sap 150 0 Kersensap 320 0 Manna 30 0 venkel anijs alantswortel Amerik krachtwortel gentiaanwortel kalmoeswortel 10 0 Deze bestanddeelen worden vermengd Patent H Stollen ttitt ickirT KroBiitrin UBflsilck aitbE ntr mam Fttuïatiui 55 X Oer groMt Jgk folg aen iii ffrnUnff PateiU H Stolten rrungen hat Anlau lu f lohltdwên Ufert ilouen VachahmungeH gagêban Man k a dêhar unstrè niet ncliarfen H Stoli aaf YM im Jiraet o v ai loiehaa Êlstnhandlun aa ü dmaa aiÊtêf Hakat frria aebwêtaham auagahi igt m ZS PreMUten wrrf Zeugnitae gratk hm fmtt ADVEETENTIEN in alle Couranten worden aang enomen door het AdTerleiitle Bureaii van A BKINKMAN di ZOON NIBDWE HAVEN 27 wie zeker zyn u XËchte 1 XaKel Cscao te ontrmgen teaamengesteld en na vel prcBtnemingen in denliandel gekomen ondei det num desuitvindera Dr MiohaeliB vorraardigdap de best machines ia het wereldbefosmde étabblimement van Oebia StoUwerok ts Keulen aliCha J T121efeacns Bikcl eacjio n vierkanten buaaen Doie Eikel Cacao s met pielk gekookt ene aangename geüonri dwnk voor d gelijkach gebruik een i 2 geelend t b f t pcBder voor een top Qhóoolate Xk Seneostrwbfige drapk bijligTOl ran Jarrheo slecnto met water M gbbruiken y V ie bÜ ie I vuunuilsuta E Tl lApöthekarB ent 1 Prü Vt IC TI Ondergeteek Bd beveellr i voor de levering van Ti é DEJEUNERS DlEllS SOrPERS voor Partijen Bruiloften enk Alsook afzonderlijke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desvcrlangd met bijlevering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksén Cuisinier Westhaven 128 Pain Expeller Bwtic jaa vardt djt middel met TenraBBaiid sncoes 1 p etU de iawx viog MnMwend tsgeD BheiUi tiek Jicht TeriotK del ver iBei dan I qok ieTertroawen Ilea 1 op het EabriekiButk Ankff Adn3Si7B H o d fl ia d meeite spothAken Te Aouterdam bu Ülothi 0éban van Tn Q en SanderB EEM DEPOT TM THEB Heil wordt verzocht op t IHGKK te letten UIT HBT MaGUUJH VAV M KAVENSWAAY ZONE OOBINCHEM Deze THEEËN worden afgelerei d in verzegelde pakjes van t i 7 aB Ueee en een half en een Ned one met vermelding van Nommer on Prga voorzien van nevenstaand Merlr volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de nitvoeriog van ge eerde orders aanbevelende 1 G BIJL voorheen J BBEEBAAET Lx Zenuw en Maagliiders wordt alt overtuiging als een werkeiyke halp in den nood het boek aao bevolen Na ontvangst van adres per briefkaart nordt d t boekje franco per poat toegezonden door BliOKPOEL S Boekli Zaltbommel Gouda Druk van A BÊINKMAN Zn S cretarie ter yisiè igep van y I Tl J nom vergitnni ng Jkerij dopr bijpl W perco gelei f ï ijk P No ÏNo 115 f vergunnwglm pi jeener gaSmptOT van f 4 laan de Nieuwe Hftv l U 85 KadaBtraal M ké Dat op Dinsdag denj JDamiddags ten i ure o yemjekon met bijia ileedéi bleeker te Gouda lidÏDK zijner klee erbtee an opnen stooral etel in Ie Bléekerskade te Gouda itraai bekend Sectie E te Gouda omi Verking brengen iet perceel gelegen or wijk N Nos 84 i B No iMi pteml i i des jdhui wlegenheid Is om bezwaren tegen 4 gevraagde vér unnmgen te brengen en datvgedu ende one dagen Iróór dien dag op de Secretarie der 0 emeente Van de ter zake ingekomen schnfUiretï kan worden kennis geüotuen Gouda den 30 Augustus iic i Burgemeester en Wethouders voortioemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER BulteDlaodscb OverzIchU De oorlogsberichten zijn wederom niet ongunstig voor de Boeren De krijg die gelijk de Ëngejsche jingo staatslieden en bladen het uitdrukken verleden jaar wezenlijk en thans technisch geiindigd was leeft weder op Over een twaaftal maanden aullen de Chamberlains veder een nieuwe betiteling moeten bedenken om aan te duiden op welke wijze de oorlog dan wel nit is De proclamatie heeft bipbaar hoegenaamd geen effect hetgeen geen mensch met gezonde hersenen en zelfs geen jingo staatsman ooit heeft kannen verwachten De Boeren die bij tweeën en drieftn tnsschen de Engelsche posten doorslopen om de Tommies te vermoorden hebben zich weder tot vrij aanzienlijke legers aaneen gesloten Nabij de grens van Zoeloeland heet Botha met 4000 man te staan een leger zoo groot als de Boeren in langen tüd niet samenbrachtenn Het heet wel dat hy ingesloten is en Walter Kitchener tiem spoedig de baas zal wezen maar wie schenkt nog eenige aandacht aan dergelijke profetieSn Het inslniten wil den Engelschen nog steeds maar niet gelukken en zeer zel FEVILLETOX m BB BIR6IM 4 Hij bemerkte nu eerst dat zich nog een tweede dame achter in de kamer bevond en htj wendde ich daarom met een vragenden btik tot zijn aanstaanden schoonvader Dat is mijn pleegdochter Danira aei de ovente eenvoudig Hij scheen een nadere voorstelling niet noodzakelijk te achten en er lag ook een zekere onverichtlligheid in aen toon zijner stem De Jonge officier boog en daarbg gleed zijn blik even lanes de zonderling sombere gestalte van het mei Sat met koele algemetenheid zijn groet beantwoordde zonder het hoofd tot hem op te heffen Gerald gaf den overste een briet met den groet zijner moeder en daarmede was het uitgangspunt gevonden voor een gesprek dat zeer opgewekt en tevendig was zoodat al heel spoedig de gedwongenbeia tusschen de beide jeugdige verloofden venlween om plaats te maken voor de vertrouwHjkbeid hunner kinderjaren Edith tintelde van vrootijke opgewondenheid en levenslust maar wat zij ook deed zij vermocht niet Gerald uit zijn gewone ernstige plooi te brengen Hij was beïeeld ridderlijk hartelijk zelte en hij gat bereidwillig alle inlichtingen elke men hem vroeg den is het in dezen oorlog voorgekomen dat een dergelijke operatie tot eenig resultaat leidde De Italiaansche ministers Giolit i en Zanardetli keeren dezir dagen naar Rometerug hetgeen zeke in verband staat metde ernstige wending lie de werkstaking vanhet trampersbnee ii de hoofdstad begintte nemen i 1 f en werkwikeri wordt va alle zijden raden de flaking voort te zetten hunne gezinnen lijden al geducht armoede en van den verwachten biJsMind door de burgerij ib niets gekomen De gemeenteraad tefent tressie nit op de trammaatschappp dw zij ten spoedigste den tienst hervat ae bepaling bg de co icessie gemaakt dat eene werkstaking niet als force majeure aangemerkt wordt en dekor Ven termijn pu door e gemeenteraad gesteld brengen de maatschappij in de noodzakelijkheid du proef met het in allerijl dnderricht ijni uw personeel te gaan nemen De stakers dreigen van hun kant met gewelddadigheden en in hunne vergaderingen is al v4n dolken en dynamiet sprake geweest De vronwen van i werkstakers hebben op eenige van de lijnen waar de dienst hervat werd hare kinderen op de rails neergelegd en het aan de agenten van politie kwalijk genbmen dat zif deze hindemisjes van eene geregelde circulatie van electrische voertnigen nit den weg namen De ervaring heeft ook in Italië geleerd dat zoodra de vrouwen in eene werkstaking handelend voor den dag komen de crisis intreedt Zoo ook in Rome waar de trammaalschappij 6f nieuw personebl in den dienst moet brengen onder bescherming van de gewapende macht öf in de eischen van de werkstakers toegeven De termjn is gesteld en een buitenlandsche maatschappij moet al gereed staan om de concessie over te nemen als de benarde trammaatschappij zich niet uit het imbroglio weet te redden Naar de berichten uit Newyork te oordeelen neemt de verwikkeling tnsschen Columbia en Venezuela een steeds scherper karakter aan Het schijnt dat tusschen Venezuela Ecuador en Nicaragua een geheim tractaat bestaat tegen Columbia gericht dat biJ het departement van buitenlandsche zaken te Washington niet bekend was Al of niet in verband met dit tractaat achgnen oneenigheden gerezen tnsschen de regeering van Columbia en den president van Ecuador generaal Eloy AUaro De maar hij deed zulks met die koele ernstige gelatenheid welke onatscheidelijk aan zijn wezen scheen verbonden Eindelijk kwam het gesprek op den aanstaanden veldtocht De overste beschouwde den opstand als veel ernstiger dan zoovele officieren Hij sprak er ie fs met eenige bezorgdheid over en nu eerst geraakte Gerald in vuur Hij was blgkbaar met hart en ziel soldaat en Edith bemerkte met evenveel verbazing als misnoegen dat de jonge man zich meer scheen te interesseeren voor den oorlog dan voor zijn aanstaand huwelijk Het was haar met al haar lieftalUgheid niet mogen gelukken een vonkje te wekken in dit kalme gemoed maar nu er werd ge sproken van bergpassen verschansingen aanvallen en andere zaken welke haar volkomen onverschillig waren toen verhelderden zijn oogen en zijn gelaat werd rood van opgewondenheid De jonge dame was gewoon dat men zich in de allereerste plaats met haar bezighield en zij voelde zich heel beleedigd dat men in haar tegenwoordigheid voor ziiUce dingen belangi tellmg toonde Er kwamen donkere rimpels in haar voorhoofd en om haar mond vertoonde zich een uitdrukking welke maar al te duidelyk verried dat de houding van haar verloolde haar zeer ontstemd had Gerald echter merkte dat niet eens hij verdiepte zich steeds meer en meer in militaire beschouwingen met graagte luisterend naar den overste die door zyn meerdere ondervinding en betere bekendheid met de gesteldheid des lands voor den jongen officier een uitstekende vraagbaak was Slechts éénmaal bleef hy midden in het onderhoud steken regeering van Ooinmbia tegon wie president Öipriano Gastro van Venezuela inbrengt dat Veuezutlaansche samenzweringen op haar grondgebied niet alleen heeft toegelaten maar heeft aangemoedigd krijgt thans dezelfde klacht uit Ecnador Vluchtelingen uit dien staat hebben op Colnmbisch grondgebied gelegenheid gevonden on zich te wapenen en revolutionnaire pogin n te ondernemen tegen Ecuador met het gevolg dat aan de grenzen van Ecuador gevechten tnsschen die vluchtelingen en de regeeringstroepen hebben plaats gehad De vijandelijke houding van Nicaragua tegen Columbia schijnt beschouwd te worden als samenhangend met de geschillen over de flansen voor het Micaraguakanaal in concurrentie me het Panamakanaal Er scbijnen aelfs een zeker aantal Nicaraguanen onder de opstandelingen tegen de Columbische regeering op den Isthmus te zijn ooals een Reuter telegram bereids gemeld heeft is het ontwerp protocol waarin de vredesvoorwaarden met China vervat zijn nu door de vreemde gezanten te Peking onderteekend Er z jn echter nog eenige beslissingen te nemen aangaande sommige edicten waarvan de uitvaardiging van de Ohineesche regeering gevorderd wordt en wkr strekking vooralsnog niet in het protocol is vermeld Het voornaamste dier edicten is dat betreffende de bestraffing van sommige rijksgrooten die tot heden vrijgebleven ziJn De Russische gezant Von Giers die op last zijner regeering nimmer het bestrafflngsvraagstuk heeft vooropgesteld bij een der onherroepelijke eischen aan China te stellen bewaart thans ook een zeer passieve houding Inzake Mandsjoerije schijnt het dat de mogendheden in de onmogelijkheid Ruslands plannen te dwarsboomen voornemens zijn daar alles te laten zooals het is Met andere woorden men zal Rusland daar vrij spel geven Wanneer er nu nog eens vertraging ontstaat bij het definitief afsluiten der vredesonderhandelingen zal het zeker niet aan de Chineezen te wijten zyn hoewel dezen zich meester getoond hebben in de kunst om een zaak welke dan ook op de lange baan te schuiven maar ditmaal zal het de schuld der Europeanen zijn daar iedere mogendheid tracht het meest mogelijke voordeel uit de situatie te trekken Ver spreide Berichten FEiLNKaUK Zoo juist heeft een Amerikaansch genees Hij had een vraag tot den overste gericht en met de hand wijzend in de richting der bergen wendde hij zich met een snelle beweging naar bet venster toen hij plotseling Danira bemerkte van wie niemand tot nu toe notitie had genomen Zij stond halt verborgen achter het gordijn schijnbaar afgewend van het gezelschap maar de uitdrukking van haar gelaat verried zeer duidelijk dat haar geen enkel woord ontging van hetgeen de beide mannen samen bespraken Een ooKcnblik lang rustte haar oog op het gelaat van den jongen ofBcier Hij had haar nog met goed in de oogen gezien maar er lag iets dreigends in dien tonkelenden blik iets dat hem verontrustte al kon hij er zich geen rekenschap van geven Deze gewaarwording duurde slechts een enkelo seconde want het jonge meisje tlbeg dadelijk haar oogleden met die lange wimpers weer neder en haar gelaat nam de ij i e koelheid weer aan welke het gewoonlijk toonde De overste beantwoordde de vraag van den jongen officier zeer uitvoerig en het onderhoud tusschen beide mannen werd steeds levendiger Edith luisterde nog eenige minuten maar toen ze merkte dat de heeren niet van Kun strategisch onderwerp wilden afstappen be on zij het geduld te verliezen Zy stond op en zei op een loon die blijkbaar spottend bedoeld toch zeer dnitig klonk Kom Danira we zullen de heeren alleen laten oorlogvoeten Wij storen hen maar in hun militaire operaties Met deze woorden nam zij den arm harer pleegzuster en ging met haar in het aangrenzend vertrek Gerald keek haar verbaasd na zonder eenig kundige openbaarheid gegeven aan zijnplan om de theorie van professor Koch aangaande de ODvatbaarheid van den mensch voor de tering by rnqdereo te beproeven aan zijn eigen lichaam en daar komt ook reeds een Fransch dokter de heer Paul Garault met een concurreerend voorstel Hij wil zich laten inenten met de rnndertuberculose om eens en voor al uit te maken of Koch met zijn ongekooktemelk theorie gelijk heeft al dan niet I De winkelbedienden te Nimes hebben zich eergisteren weer doen gelden door een manifestatie ten gnnste van sluiting der winkels op Zondag en het scbynt dat de lui geleidelijkweg wat rnmoerigei worden de gendarmes werden uitgefloten en er moesten een paar betoogers achter slot en grendel gezet worden Wederom heeft een vrouw een aanslag beproefd op het leven van een Fransch minister Ditmaal was het er eene op leeftijd mevrouw Pannelier die verlangde toegelaten te worden bij den minister van justitie den heer Monis Daar liJ buitengewoon opgewonden was sloegen de boden haar nauwlettend gade en bemerkten daarbg dat ziJ trachtte een revolver te verbergen Niet alleen werd haar toen de toegang geweigerd maar de politie werd gewaarschuwd en de dame in hechtenis genomen Zü verklaarde voornemens te zijn den heer Monis te dooden zonder de reden daarvoor te willen opgeven Nader is gebleken dat de vrouw gescheiden is en dat zij te Cherbourg woont waar zij nu juist geen bijzonder gunstige reputatie genoot uit een oogpunt van zedelijkheid Ten aanzien van een schandelijIjjke exploitatie werd zj v6ór een viertal jaren veroordeeld en sinds heeft ziJ al het mogelijke gedaan om gerehabiliteerd te worden doch tevergeefs zoodat men meent dat zg wraak heeft willen nemen op den eersten justitieelen beambte des lands I Het ministerbaantje wordt in Frankrijk geleidelijkweg even gevaarlijk als het presidentsambt DOITSOHLAND Ter g elegenheid van de aanwezigheid van den Chineeschon prins Tschoen te Berlijn die nog eens nadrukkelijk aan den keizer komt vertellen dat zgn vorst henscbelijk spiJt heeft van den moord op den Duitschen gezant Von Ketteler en die tevens eens komt zien naar verschillende nijverheidsinrichtingen zal er om dfen röuw wel niet gefuifd worden doch des keizers particuliere liefhebberijen in den vorm van mill iïauw vermoeden waarschijnlijk v in het misdrijf waaraan hij zich had schuldig gemaakt Arlow begon te lachen Ja we hadden de tegenwoordigheid derdames vergeten I Zij nemen de vrijheid ons telaten gevoelen hoe ons onderhoud haar verveelt en ze hebben per slot vaft rek iiing gelijk Jebent bij Edith in ongenade gevallen Gerald enje zult haar om vergeving moeten vragen Gerald intusschea scheen daarmede volstrekt geen haast te willen maken hij antwoordde volkomen kalm liet spijt me maar ik meende werkelijk bijEdith eenige belangstelling te zuilen vinden voordezen veldtocht waarin ik mijn eerste sporen hoopte verdienen Zij is misschien bang dat zij bij dezenveldtocht zal moeten achterstaan zei de overstelachend Het had er werkelijk allen schijn vanMijn kleine Edith is m dit opzicht een beetjeverwend Ik heb haar misschien wel een beekjebedorven wat bij een eenig kmd wel te begrijpenIS Ik verheug er me namurlijk over dat je zoogeheel m je beroep opgaat maar jonge meisjeswillen nu eenmaal m haar verloofde allereerstden galanten ridder zien Daarna komt bij haareerst de krijgsheld Denk daar wel aan mijnjongen en richt je daarnaar in het vervolg Gerald glimlachte vluchtig U heeft gelijk nlisschien ben ik teveel soldaat en toch leeft u hier steeds te midden vanoorlogsgevaar en krggsverrichtingen Haar pleegzuster schijnt er veel meer belangstelling voor te toonen fVordt vervolgd