Goudsche Courant, woensdag 21 augustus 1901

Donderdag 2Z Augustus 1901 40s e Jaargang o 8586 liOlIMlË rüUMMT Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon Ne M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Gi oote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd l elefooi Vo M De Uitgtive dezer Courant geschied dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN g KHOii 0 lif byp In good i 104V t Piiul Min Maoit pbl Uu HftO Hoof lijn obin 89 84 i gu I Uil 10 y in lüSV 117 4 lOi 41 dito dito Line Ooi Ie hjr O OaXada Otn Öouth üiion f iiiiu I Vm C IUIIw liN li li d n ü Amiford Oai i bu Mij und Botli rd Triiniwfl MaHi8 nd Kwi 3wd AoiKlurdam aanii I tild Koltnrlhm anU 3 Btlgir Stad Antwerpou 1 57 ï i Siail Bruaixl 18 A i i HoNn Theiaa HuguUr U mdBcb 4 OuaTiNH dtaalaïeeoig 1810 K K K Oo B Cr l8S08 1 Spak jr 8ud Madrid t 1888 N B V r B A h 8po d rerl Belangrijke prijsvermindering VAN A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 78 GOUDA Velepho W at Veemarkt te Eotterdam Dinidag ao Aagustus 1901 Vette Oasen en Koeien goede aanvoer prijzen waren voor ie kwaliteit 34 ie kwal 3a 3e kwaliteit a8 cent per half Kilo Magere Ossen Melkvee en Vaarkoeien goed aangevoerd Vette Kalveren goede aanvoer ie kwaliteit aS de kwaliteit a6 3de kwaliteit 31 cent per halt KI Stieren en graskalveren redelijk aangevoerd HaBdsI voor alles prijshoudend vette kalveren tiug van de nog voorhanden Mantels Costumes en tegen veel verminderde prezen D SAMSOM AOVERTEINTIEiN BOi DEi en KATTES die leidende zgn aan Bchnrft ol andere huidziekten of last hebben van ongedierte worden binnen weinige dagen geheel genezen en gezuiverd door het wereldberoemde teamhtniddel van professor ARCHIMEDES FJscons met gebroiksaanwping 40 en XO cent bij J VANOIJE Kleiweg No 2 Gouda GeiröëdërsSTiiisMA Bloemisten Turfsingel TELEPH No 114 Bieden aan om thans te planten prachtige Variteiten van CACTUS DAHLIA S welke den geheelen Zomer met prachtig gevormde Bloemen preken en doorbloeien tot de vorst intreedt VERDER HET BEKENDE I VISE€TEI1 CIDER dat door bijvoeging van 40 deelen water alle insecten doodt en voor planten bloemen on vruchten onschadelijk is V Uier f 0 0 I Lit er f 0 80 Uier f 150 TE KOOP oi TE HUUR Twee Heerenhuizen j i HU bolt omdiaclaljrkii niaB lykit oel iiliUsl voor Ham TooralitaiimiBnnteaol U da Appraluiir van C M MUIlar 4 C Hl tli 8lr 14 M n letta o 4 0l op naam en fatekkamerk arbntaa ty ll r li S j i STiUÏÏSÏÏ mnm n aai W Baiiaraal OMat r aafMMaa artM aan de Oost en Westhaven beiden van Gas en Waterleiding voorzien Te bevragen by IZAAK CATS pagier Lange Tiendeweg D 29 Gooda KONINGIN S VERJAARDAG Ter organisatie van feestelijkheden op 31 AUGUISTIKS a s COLLECTE bij de ingezetenen op WOENfilDAG DOIDEIB DAQ en WKIJIDAC 21 en 93 AUGUSI TUIS a s DE pOMMISSIE VOOR OPENBARE FEESTEN Door de steeds stijgende prIJaEeii der Varkens zal hel VARÜEIll VLEElSCII van af HEDEN 10 Cl per K i opgeslagen ziJD De gezamenlijke f arkensslagers GOÜÜA 20 Aug 1901 op elk gebied almnede Atlassen en Woordenboeken Verkrijgbaar inden ALOEMEByEN BOBKB Ay DEL van J DE VEN Markt Gonda Geen Kinkhoest Geen Iniluenza Om Kinkhoest Influenza Borst en Keelaandoening binnen den kortst mogelijken tijd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Dniiven Borst lionigExtract tl E L I A M T II E uit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van I H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij Firma WOLFF Co Westhaven 198 Gouda D lUIEBlES Kleiweg E 100 Ooada E B VAN MILD Veerstal B 126 te flouda A BOÜMAN Moordrecht PINK8E Nieuyierk rkad IJ I A N van ZESSEN Aoo io n J Th TORKEN BoMop B V WIJK Oudtv airr H HOLLMAN Sodegravm A SOHEEB Baa trecht P W v EDE Oudetimter K vi d e HEMDEN te Beeumjk F v o SPUK MoermptUe D V D STAB Waddia9nMn Wed v HOLST Waddingmeen IWIT I I t M I E r 01plon a tn Ooud tekrooad T T f Tl PRAEPARATEN VAN t Quina Laroche t ri krathUie a yeraterkenda KINA WIJN n loowel Wi kinderen U yolwaiKnen gebrek aar eetlult lleclite apiïaverierint aenuwhooldpjn ter veraterklns na lekte of kraambed koorra en e f OUINA TLaROCHE éRRUOINEUX in het l onder tegen Bloedgebrek Bleri lcW kwalen van Krltiichen leaftlld ent Vertaijgb in com a 1 90 en X FSLol i nf afaroed iam ersterketid aaneeiiaamv n ni k yoord geliikKhgeb aUj Cl Kc aCaO kinderen iv akken en kllerachtlge atellen eer Mn te be elen AU genaeakrachUg e drank b j toornliien dn m i f voor oiiellïgen en kleine kinderen Pm per bu a Vt K T a 70 4 ii Kgr 0 90 M Kgr O K Cbemlich MallrcilSlror Speciaal voor Kindervoeding in biuKn 1 Kgr 0 80 J ere iVieiKSUlKer Kgr o gQ M Kp 0 16 A 4Umn o a+ aM Het rookeneenerWïe Cigarette 1 voldoende Ier beetrij r ASttima Clgarenen 5 j de h ylgite aanv len TUI Aathma etc In doosje a 0 80 en y 0 K6 ZZH Tam arinde Bonbons Tfi c i SZZ SSi TOO ld leren be i en Je Tamarinde Honbo n van KRAEPELimi HOLM J daar de Tormroor het kind beieerl llk en de m k aangenaam i Pnj per doo je 0 00 en 0 60 i ig C I S L DaoMltoC akemeen erkend al het BESTE huiimiddel aalmlaK r aStllieS J Hoe t VerkoudbeW en Keelpdn het i iC V A een alUmoploaaenJ m verachlën d middel b uitnemendhald niUuitend ia I JI Hl D nödije Terkrij ebaar Frijl ƒ 0 80 per fleich e ttiquêN waarop fc naam l MaMdl9alii Me ttrKrwvaar v Apvihaktri ItroffüUn KRA EPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST ÉÜiU ADYEETENTm in alle Couranten worden aangenomen door het AdTerteiitle Bureau vao A BKIMRNAN ZOüN Echt Zeeiiwsch Tarwebrood tg oent de K 0 b A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Wie zeker syn wu d Echte KUCel CftCftO te ontvangen tesamengesteld en na vele prtsfiiei gen in den handel gekomen snde des naam dee uitvinden Dr Miohaelia verrurdigd op de beate machines in het wereldMroemde étabbliaaement van Gebn StoUw rok i Keulen liebt Bikel eacao n vlerkanten bossen Deze Eikul Cacao h met melk gekookt een aangename gezonde dnnk voor d geiykach gebruik een t 2 tfaeelepeli van t ptsder TOOT een kop Chocolate AU geneeekncbtige drank bij geval nn diarrhee ilechts met water te gebmiken Verkrijgbaar bij de voomaunila H 1 Apotbekara ens t Ko K proptbnijee t 1 80 c e ö o ft36 Generaalvartegenwoordiger voor Nederland Julius Mattenklodi Amnterdam Ealve atraat 103 Tluiriy i WondubaliiB in do geheele wereld bekend en geroemd Onovertroffen middel tegen alle Uors Long Lever Vaatziekten eni Inweiidig Vi oowel als ook uitwendig In bijna lUe ziektegevallen met goed gevolg I an te wenden PrUa per flacOB 1 1 1 per post t 1 16 TUirry B Wondinalf bezit een alsnog ongekende geneeilcrsolit en heilzame werkini Maakt meestal elke pijnl ka flo gevaarToUe operatie geheel orerbodig Het deze zalf verd een 14 jtuir ond voor onreneeslljk rehouden been ezwel en onlanits een bijna SU faar kankeriyden ipenezen Brengt genezing en Terzaohting der pijnen b wonden ontstektugen eiu Tan allerlei aaM Prijs per 0ot f 1 60 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland ApothekT HENRI 84KDEKS Eokin 8 Amsterdam Vim geen depdt ia bestelle men direct mq die Sflhntientpotkeke dei A l Ul KRRY ia PregradH b l KohiUcb Oetterreieh OelicTe prupeetni te outbieHea bij bet Contrul UepAt Sndnr Rakin 8 Amitenlam fEANSCHE STOOMVEEVEEIJ IN chemisclie Wassclierij VAK 11 OPPENIIEIIMËR 19 KynlHhifde Botterdatn Uebrevetri r ilonr Z M den Koniitg der Belgen QoofdUepÖt voor GOUDA de Heer H G TKIJ8BIJBG Korte Tiendeweg D 7 specialiteit roor hat atoomen en rerren van alle Ueeren en Dameigarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inriobting roor het itoomcn van pla e mantels veeren bont ent Gordgnen tafelkteeden bui worden uaar d nienwite en laatste methode feverfd Ntenw onoTertroflen i j Prof Dr Liebera welbekend II1IW SBACBT LIZIB AIlMn eebt met Fsbriekinmk tot Toortdnrende radicale en tekere genezing Tan alle selfi de meest hardnekkige xenuwttiektetif Tooral ontstaan door afdwalingen op jeagdigfen leeftijd Totale genezing Tan elke swakte Bleek ftjcht Benaawdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagpyn slechte spgsvertering OnvermogeD Impotent Potlntione ena UitToerige proapeotussen rnjspcr iesoh fl 1 fl 3 fl 8 dubbele lesch Gfntrail Depót MsttL t d Vegte Zaltbomra el Depots M Oléban k Co Kotterdam F Happel VGra enliiMïe MalmmaDi da Jong J Csn Botterdsm Wolff fe Ca Gouda en hv alle drogisten Goada Dmk van A BBINl UAN Ai Zn BultefliiiHdscii Overzicht Het Engelsche parlement is naar huis Chambei laig kan tot Fcbrnari a s doen en laten wat hjj wil zonder op lastige vragen te moeten antwoorden van lerscbe of radi cale parlementsleden Dat is trOn ens de eenige overlast dien hg in zgn werk van t parlement heeft gehad en t dpet er weinig toe voor de zaak van rechtvftardigheid of er al eens nn en dan iemand in t Engelsche parlement de regeeringsdaden critiseert t Blijft bj woorden waaraan de regeering zich niet stoort Het een oppositie als de liberale partjj behoeft ze geen rekening te honden en ze dóet het ook niet In de rede waarmee hot parlement gesloten is wordt dan ook niets gezegd over al de belangrgke kwesties van toogenblik Waarom ook f De heeren gaan immers naar hdis en hebben zich t eerste half jaar bniten de zaken te honden Alles wat er over ZnidAfrika gezegd Werd is de volgende banaliteit De vorderingen van mgn troepen in de veruverlbg van de beide republieken die in onze koloniën waren binnengevallen bleven voortduren maar tengevolge van de moeiIgkheid om het land door te trekken en door zjjn uitgestrektheid is de duur van de militaire operaties verlengd B $ gevolg is volgens deze rede de oorlog nog niet uit Verder wordt in die rede op denzelfden toon over China gesproken vestigt ze speciaal de aandacht op den geestdrift door den kroonprins ondervonden op zjn reis in de koloniën en op den verbeterden toestand in Indie en bedankt ze het Lagerhuis voor de aanzienlijke sommen toegekend aan leger en vloot en voor de gemaakte wetten Om eigen schande te bedekken blijven de Engelschen den Boeren natuurlijk allerlei verkeerde handelingen aanwrijven Zoo vertelt nn Central News dat de Boeren bij den aanval op Bremersdorp door Swazies werden ondersteand Dezen bestormden de buitenposten welke door Steinacker s Horse bezet waren De stad werd geheel verwoest De Britsche verliezen bedroegen vier gedood en vier gewond terwijl zeventien man werden gevangen genomen Mybnrgh s commando dat naar luid der Engelsche berichten in de gevechten van de vorige week zoo duchtig toegetakeld werd blijkt toch nog niet onschadelijk Het dwaalt al sinds weken rond in den omtrek van Elliot ten oosten van Sterkstroom en men FEÜILLETOX m BB BiR egw 5 Danira t Ia wel mogelijk ik heb er nietop gelet Wie is die Danira eigenlijk Er ligt ietszonderHngs iets eigenaardigs in haar verschoning Zq kan onmogelijk een Duitsche van geboortex n ledere trek in haar verraadt de SlavischeaHcomst Ja dat bloed verlopchent zich nooit zei Arlow Je hebt goed gezieoj Gerald het meiqe Whoort tot den volksstam die ons tegenwoordig de handen 200 vol werk geeft Toen Danira in mijn huis kwam was ze nog maar een kind Zij kreeg dezelfde opvoeding als Edith en werd evenals zij behandeld als een dochter des huizes maar ondanks alles is eindelijk toch haar wilde trotsche slavennatuur te voorschijn gekomen zij is met zachtheid noch strengheid te regeeren en is dfear m een volmaakt beeld van bet volk waaruit tij is voortgesproten Maar hoe is zij in uw huis gekomen Heeftn haar vrijwillig opgenomen Ja en neen sooals men t nemen wil Toenik naar taijn tcgenwoordigen post geroepen werdwas de opstand dien men voorgoed meende tezullen kunnen onderdrukken werkelijk bijna gedempt Toch hadden er nog dagelijks in het heeft deze plaats goed bezet om het tegen een eventneelen aanval va den verslagene te beschermen Dat t overigens met de £ ngelschen nog niet zoo bgster gunstig is gesteld blijkt wel uit het feit dat generaal French voor het patroniUeeren langs de spoorwegen spoorwegrijwielen in dienst genomen heeft die over de spoorstaven gaan en 30 mgHn per uur kunnen loepen Voor hetzelfde doel wordt ook een motor gebouwd Men moet dus nog steeds nieuwe hulpmicldelen te baat nemen om den verslagen vijand te bekampen Volgens de offlcieele opgaven zHn in Jnli in de concentratiekampen overleden blanken in Natal 6 kinderen bevolking 2732 Kaapkolonie 1 kind 373 O Vrijstaat 50 mannen 69 vrouwen 8Ö9 kinderen 36 096 waarvan 20 132 kinderen Transvaal 51 mannen 118 vrouwen 748 kinderen 54 139 waarvan 24 462 kinderen De groote kindersterfte wordt natuurlijk toegeschreven aan de mazelenepidemie in sommige kampen en aan longontsteking gedurende het zeer koodo jaargetijde Maar men weet beter Reeds den 16en dezer bevatten de Fransche bladen de mededeeling dat het reglement van administratie betreffende de toepassing der bepalingen van de wet op de vereenlgingen door den president der republiek is onderteekend Het verdient opmerking dat bij artikel 22 van het reglement wordt bepaald dat iedere aanvrage eener congregatie om het recht van vereeniging te verkrijgen zooals aanvankelijk in beginsel werd bepaald moet vergezeld gaan van een verklaring waarin de bisschop van de diocese waartoe de congregatie behoort zich verbindt om haar en haar leden onder zyne jurisdictie te nemen De katholieken zien thans voorgoed hun hoop den bodem ingeslagen en moeten het dulden dat de geestelijke vereenigingen aan een hoogst ongewenschte controle van staatswege onderworpen worden Het punt waarover de ergernis der clericalen zijn toppunt bereikt is dat congregatién willen ziJ het récht tot vereeniging deelachtig worden vooraf hebben te beloven zich te zullen onderwerpen aan het gemeen recht Weliswaar heeft de Paus bepaald dat die gehoorzaamheid aan het wereldsoh gezag niet verder behoeft te gaan dan in den aard en het doel der vereeniging zelf is opgesloten maar die gehoorzaamheid kan den geestelijken vereenigingen een hinderpaal worden bü het geven van onderwijs in clericalen geest Juist de onderwijs quaestie heeft naast het bezit van eigendommen in de doode hand de bebatten in de kamer van afgevaardigden zeer gebergte kleine gevechten plaats en bij een dier schermutselingen werd de aanvoerder der opstandelingen zwaar gewond en als krijgsgevangene hierheen gevoerd Na eenige dagen verschenen zijn vrouw met haar beide kinderen en zij verlangde haar man te zien en te verzorgen wat ik haar ook niet weigerde De man stierf aan zijn wonden en de vrouw overvallen door de toenmaals heerschende koortsen volgde hem na een paar weken in het graf zoodat de beide kinderen Danira en haar broer als weezen alleen achterbleven Gerald had met klimmende aandacht geluisterd de jonge Slavische zou hem waarschijnlijk onverschillig geweest zijn maar haar afkomst onder zulke tragische omstandigheden had zijn belangstelling gaande gemaakt voor het verdere verhaal van den overste Het was een plicht door de menschelijkheidgeboden ons het lot der beide weezen aan tetrekken ik was het daarin met mijn ofücierenvolkomen eens en ik denk dat de regeering nietongaarne zag dat ik de kinderen van een dermeest gevreesde hoofden der opstandelingen ondermijn bescherming nam temeer omdat men daarineen doeltreffend middel zag om tot vrede en verzoening te geraken Ik nam daarom de beidekinderen voorloopig in mijn huis op maareenigeweken later op een goeden morgen was hetknaapje verdwenen Ontvlucht ï Dat dachten wij eerst ook maar het bleek alheel spoedig dat hij door zijn stamgenooten wasontvoerd Daoira ontkwam aan hetselfde lot dooi lanRdnrig doen worden vanwege den tegenstand door de clericalen geboden Het is dan ook geen wonder dat er nog pogingen in het werk gesteld zullen worden oB zoo mogelijk nog iets aan de wetsbepalingen en aan die van t reglement van administratie af te doen De welbekende abtafgevaardigde Oayraud heeft den ministerWaldeck Rousseau per brief verwittigd dathj iiem bij heropening der kamerzittingenzon iaterpelleeren niet alleen over de wet op de vereenigingen zelf maar over haar toepassing eveneens Het zal hem misschien weinig baten De wet is sedert 1 Juli I I afgekondigd en het reglement hierboven bedoeld trad op 16 Augustus in werking Het is niet aan te nemen dat de Kamer de discussiSa heropenen zal Maar zeker is het dat zelfs van den kant der geestelijke vereeniging8a die eventueel het vereenigingsrecht zullen aanvragen een passieven weerstand gebo en zal worden en de regeering mag zich gevat houden tegen pogingen om èn weten reglement van administratie te ontduiken en niet ten onrechte heeft men misschien reeds dadelijk bij haar afkondiging de wet genoemd nn nid i proces De werkstaking van het trarapersoneel te Rome is geëindigd met eene nederlaag vm je stakers die het oogeiiblik dat met de Irammaatschappü hadden kunnen capitnleeren en eenigszins gunstiger voorwaarden bedingeil ongebruikt voorbij hebben laten gaan De Kamer van Arbeid die de werkstaking geleid heeft kwam zelve met het voorstel om de staking te eindigen voor den dag en stelde eene stemming over een motie in dien zin voor in een zeer rumoerige vergadering F r werd eene meerderheid gevonden ondanks alle bedreigingen van hen die de staking willen voortzetten maar in de minderheid kwamen Na a0oop van de vergadering werden aan de boomen om het gebouw verscheidene groote flesschen opgehangen meervoudig symbool van het fiasco dat men aldus openlijk beleed De Kamer van koophandel te Frankfort a M heeft zich in een resolutie als volgt gericht tegen het toltarief De aanneming van dit ontwerp met minimale rechten zoo hoog als tot dusver niet op staten werden toegepast waarmede geen handelsverdragen waren gesloten zou de scherpste represaillemaatregelen van het buitenland ten gevolge hebben en tot een tijdperk van wederzjjdsche uitsluiting en verbitterden tarief oorlog dat zij met Edith in dezelfde kamer sliep De vrouwen zijn bij dezen volksstam al zeer weinig in tel Den zoon van hun aanvoerder in onze handen te laten beschouwden zij als een schande het meisje had voor hen hoegenaamd geen waarde En ze bleef dus in uw huis Ja op uitdrukkelijk verlangen van mijnoverleden vrouw Ik was er aanvankelijk tegen en het bleek later dat ik goed gezien had Totop den huidigen dag is het meiaje aan wie wealle moeite en zorgen hebben gewijd ons volslagenvreemd ja zelfs vijandig gezind gebleven Zoo ikniet overtuigd was dat de vroolijke levenslustigenatuur van Edith voor slechte indrukken onvatbaar was dan zou ik haar reeds lang hebben onttrokken aan den invloed van dit slaven kind Ik houd ook niet ycel van die raadselachtigekarakters zei Geraid Er ligt iets angstwekkendsin haar voorkomen Ik heb haar zooeven slechtseen enkel ooseoblik aangezien maar toen washet me alsof ik in die donkere vurige oogen eenonheilspellend onweer zag schitteren En daartegenover verschijnt Edith als een heldere voorjaarsdag misschien wel iets grillig als het weerin April De overste lachte hartelyk bij deze vergelijking Heb je dat al opgemerkt Ja ze is grilligals een April dag Regen en zonneschijn volgenelkaar by mjjn dochter afwisselend op Maar ikkan je toch dezen troost geven als de zonneschijnop den duur overheerschend ia maar jemoet hem weten te voorschijn te roepen Ga nueens naar Edith toe en zorg dat het eerste wederzien niet door een wanklank wordt verstoord voeren Bij een dergeipe ontwikkeling van de verhoudingen zou de onder den invloed der handelsverdragen tot bloei gekomen Dnit sche exporthandel spoedig in verval geraken een groot deel der bevolking zou bij dure levensmiddelen broodeloos worden en tDuitsche rijk zou zijn economische kracht verliezen Dit zware nationale verlies kan niet worden vergoed door de voordeden die de landbouw van het tarief hoopt te trekken die slechts den grooten grondbezitters ten goede komen en die ten slotte bij de verminderde koopkracht der bevolking den algemeenen economischen achternitgang spoedig geheel en al zonden verdwijnen Minder zwart dan haar Frankforter zuster ziet de Solinger Kamer van koophandel detoekomst ie In een eenstemmig aangenomen verklaring begroet ze de publiceering vanhet ontwerp van 26 Juli met vreugde dochneemt overigens ook tegen het dubbeltariefvoor graan positie De Kamer zou geen bezwaar hebben tegen een matige verhoogingder vigeerende graanrechten voor zooverdaarvoor de voortzetting van de politiekder handelsverdragen die een goede politiek is gebleken niet wordt geschaad of zelfs onmogelijk gemaakt Thans moet ze zich echter in het bewustzijn der verantwoordelijkheid voor de aan haar zorg toevertrouwde belangen in oen der belangrijkste takken van Duitsche exportindustrie met de meeste beslistheid opkomen tegen het in § 1 van het ontwerp beoogde aan banden leggen van de voornaamste graanrechten door een minimumgrens in de volle overtuiging dat daardoor het afsluiten van deugdelijke handelsverdragen met langen termijn ernstig in gevaar komt of zelfs onmogelijk gemaakt zal worden De Kamer verklaart zich daarom met allen nadruk voor een weglating van de in § 1 vau het ontwerp vastgestelde minimumgraanrechten Verspreide Berichten Frankeijk In verband met het optreden van de politie en de gendarmes Zondag I I te Nimes tegenover de voor Zondagsrust manifestenrende winkelbedienden zal de vertegehwoordiger voor Nimes den minister van binnenlandsche zaken zoodra doenlijk eens op den tand voelen en abt Gayraud die eveneens zitting heeft in de Kamer zal tot denzelfden minister het woord richten aangaande een ministerieel besluit van den eersten Juli en aangaande de decreten van Vrijdag 1 1 rakende de wet op de vereenigingen Tracht het samen te vinden dat is van weersaijden het best Hij wenkte zijn aanstaanden schoonzoon vriendelijk toe en verliet daarna de kamer Gerald scheen volstrekt niet geneigd om aan de grillen van zijn verloofde toe te geven maar hij kon dezen wenk van zijn aanstaanden schoonvader niet in den wind slaan overi ns begreep hij dat de overste gelijk had deze eerste dag mocht niet door een wanklank verstoord worden De jonge man wendde zich daarom naar de aangrenzende kamer waar de beide meisjes zich vermoedelijk nog bevonden Zijn komst scheen verwacht te worden want bij zijn binnenkomen verdween er plotseling iets als een opgeschrikte vogel en hij zag Edith s licht zomerkleedje achter de deur verdwijnen Dat verbergen scheen echter niet zeer ernstig gemeend te zijn want behalve het zomerkleedje bleef ook nog een klein voetje zichtbaar de aanwezigheid der kleine luisteraarster verradend Gerald wendde zich tot Danira die haar plaats niet verlaten had Ik wilde Edith eenige oogenblikken spreken Ik dacht haar nog hier te vinden Edith heeft hoofdpijn en zal eerst aan tafelweer verschijnen ze wil nu niet gestoord worden Terwijl Danira zich op heel onverschillige manier van haar opdracht kweet trad ze eenigszins terug als verwachtte zij dat de jonge officier zich niet aan het verbod zou storen en de deur van het aangrenzend vertrek zou binnengaan En wel wierp Gerald een blik op de half geopende deur maar daarbij bleef het ook Wordt vervoegd