Goudsche Courant, donderdag 22 augustus 1901

Bij eerste stemming verkreeg de heer Hesselink 1772 en de heer Helsdingen 1650 stemmen Sliedrecht Gekozen da heer A D P van Löbon Sels a r ihet 2130 st De heer B H Heldt v d verwierf 1143 st De uitslag van een district ontbreekt nog Gemengde Berichten 1 De brand te EotterdamL Omtrent dezen geweldigen brand valt nog het volgende te yermelden in den morgenstond kreidspuiten achtereenvolgensom negen uur rnkte ook 1 Feijenoord en om halfiet westelp stoomgemaal bleef de defecte stoomspuit stoomgemaal terwijl ibeiien met slangen op dMwaItst voor ie verderejfflns gen Dit betrof in BtJofden balen lompen diellnogn waaruit het vuur af ntoe weder opflikkert Men wil de firz ak vi atlden brand a abroeiing toeschiijven hoemei hieromtreitmet zekerheid Ats te vOrn ilden valt Hjitis zeker dat eélin de sort kloods waarinhü ontstond giMeravoild toen om acht uurheti werkvolk dfto oods Verliet van brapdniets te espe ren wasi Kaalgebrand en dot ligt na hetSiitgpstrekt terrein van hetmwbinegeboiiw sta n tlei kale mnren en deho oge schoorstMn ndg van het overige isweinig te herke nenf Hier en daar ipassaVlon pen die grootendeels de vormen def balen rin i geperst wiren hebben benouden f naangename tteeê lucht hangt boven terrein Op bet terreiniVan de firméi S É Cohen Co stoniien vijp de brand uitbj hk een machinegeb uw mot ketelbnis tweest feenen en acht houten loodsen van gegaliVaniseerd plaatijzer Bovendftp stonden ertw e steenen gebouwen het ene tot woningingericht en betrokkeii dooEJden weger M Hoos met vrpnw en 5 kin4m en Deze man tevens bewaarder van het terrein wei d doorden kastelein C Lieshout uit den Zwaanshals en door een paar andere burgers uitden slaap gewekt HiJ had nanwel s tijdzich te bergen Van al deze gebouwen voor een bedrag van f 50 000 Verzekerd bestaat zoo goed als niets meer De waarde der aanwezige lompen wordt op f 10 000 a f 12 000 geschat en het van de hoeren L Bruijnzeel Zonen verbrandde hout op ongeveer f 10 000 Poch daarenboven is er meer schade vooral ook aan de huizen in den Zwaanshalb Toe de brand uitbrak was de hitte daar zoo gFoot dat van de menschen die hnlp Tegen vier nri gen de handbr tot inrukken last de stoomspuit twaalf die van in waarna achtt van het oosteli aantal manschai terleiding gepla sching zorg dn zaak de hondoi steeds smeat lUri cti s xKirwetverbl itJiiiacn met Gi l l Zoinerdifnst 1901 a K V inf eo 1 Mei Tijd vao irtwjMicii eUUUA KOTTXAO Mtim v rM S d 9 7 10 8 10 6 11 16 11 18 18 18 11 8 1 17 1 18 8 80 8 41 8 68 4 8 4 84 6 16 84 18 7 08 7 18 7 44 8 14 8 17 8 81 9 U 10 13 10 4 11 11 9 88 6 01 8 14 J l l 11 ff ff ff r 8 81 Z ff 10 90 I 18 ff ff ff ff ff 8 41 J ff 10 87 ff ff ff 87 86 6 4 89 7 47 8 07 8 60 8 69 9 3 10 46 11 06 11 17 10 ff ff 7 7 ff ff 8 46 11 81 6 10 ff ff ff ff 7 8 ff ff ff ff ff ff ff 11 48 f i AUm l 1 kl iili J f tMlBff lüii Zondai Htudq n DinnUg Mola Mlu ntoorUljattaii roor d ti kl mkrjgbnr topn nMm mAtftyt B HolUtawln Spot l Uu nppUnml Wirgi 1 tllem ni i4 t ff 1 48 ff ff ff 4 83 ff ff a ff 8 17 1 ff 1 4 ff ff ff I ff ff 41 ff 8 7 I 88 8 14 3 46 8 46 4 08 4 4S 6 11 6 04 8 19 7 08 7 68 8 11 9 88 6 ff ff ff ff V 4 68 ff ff 6 89 a ff a ir 9 48 a a a ff ff l fiS ff ff ff ff 6 ff ff 6 i6 ff ff ff 9 68 ff ff ff 1 08 ff ff ff ff ff 6 10 ff a 6 6 10 08 U l 19 06 18 18 1 09 1 09 1 86 08 4 08 4 14 4 69 16 43 6 84 9 01 7 16 8 80 8 41 9 47 10 09 10 16 11 4 B HaUaadaeka apoar L Xxtfa inpplaneatbawiji aa i Gonpagnia 6et Wagoai Liti ff 9 40 9 48 9 18 9 47 10 16 ff ff 10 16 10 88 T ff 10 48 8 08 8 84 9 00 9 87 10 08 10 19 10 49 I ffoltatlsC ap 64a loop kaa aiat gankead wardaa 9 11 9 11 10 00 9 88 9 41 10 18 u 01 7 017 19 7 86 8 5 8 08 44 10 11 U K U S 11 00 I SO 1 40 1 67 4 00 4 16 4 87 6 19 6 11 7 01 7 41 7 56 8 18 40 lO K aHM 6 l l 1 10 17 1 86 4 48 6 18 9 46 VoorUrg 6 86 3 j ïo t m Z g 68 1 1 5 i 56 10 14 MTflUDa BlO O Uo ff iiaaaBiaannoa a aiaiaiE a nE7 ianaaaiiflirina I kK i e O U U A A MSTIEDAU riaa aaru iavW 8 86 8 11 8 8 J 9 18 10 80 10 9 11 08 1 10 1 88 1 07 4 48 1 88 8 48 9 61 0 19 10 80 10 87 11 08 AnukW 8 01 8 63 9 31 10 10 11 04 11 48 13 7 1 7 8 4 11 4 7 80 6 46 44 9 86 10 8 11 08 11 47 11 8 Ainat a 8 19 9 1S 9 BI 10 16 11 1 1 08 l ln 1 11 8 40 4 17 6 1 6 46 6 01 9 8 10 iO 11 16 U Ol 11 14 Zevenha Mo 7 ir ns S 1 3 9 Jfl80 10 11 lO R+M iiU og U ï Ï U 8 09 8 84 4 t7 4 i ü 81 5 4 7 0B 7 81 09 8 88 8 48 10 88 10 84 Jouai 1 D o J o VI i l r a i l Wit 1 1 1 au ff k ftmltitlit op im 1 P kw i gwr etottd wordM W tUrmonlIutntii bUmh lo n 8 Uum axtn beUUa X Boktln n biljrt U U hb lappUiust baviJi ü r U A U 1 a £ I U r iaff nna 8 16 07 S 10 14 10 69 11 00 11 81 1 16 6 11 4 88 8 49 6 S0 7 10 7 86 8 i6 10 80 11 16 3 i 6 1U 46 11 24 1 40 8 18 8 07 7 SS 8 48 10 64 10 49 11 47 l 81 108 8 08 45 04 8 14 7 00 7 64 8 08 i 6B 11 11 Vmat O Si 7 16 8 10 8 38 9 18 81 11 1 11 17 11 8 8 1 8 10 S S4 4 4 8 06 8 11 7 0 8 10 8 Ama W 84 8 47 7 S0 8 16 8 48 80 4 11 80 11 41 l Oi 1 41 S IS 8 4J 0 8 11 86 7 16 8 18 40 10 01 louila 7 03 7 81 8 18 ia 19 10 18 10 84 18 1 1 18 8 18 4 18 4 S4 47 7 07 7 4 8 09 II lO ST ll H IT 1 18 61 7 47 8 88 9 10 10 04 10 41 ll U U 48 18 01 1 48 8 08 8 19 4 li 4 41 6 41 Si 7 00 ï 6 8 49 3S 10 08 10 48 ürt o i oV 87 10 17 1 66 18 06 11 17 4 8 7 9 8 0 U 07 taa as 17 10 86 1 86 4 38 9 S6 41 7 08 7 14 MO U 06 9 86 10 48 11 18 11 11 11 11 U d 16 S 40 8 6 4 46 IJ U 7 14 7 41 6 1 89 10 07 10 4 ll M Men kon niet verwachten dat de bezoekers der wereldtentoottBteliing van 1900 naar de Seine oevers zjjn getogen om nitslnitend geestelijke genoegens te smaken doch dat er te Parqs tjjdens de tentoonstellingsmaanden verslonden ztjn meer dan twintig milUoen kilogrammen boter worst en kors d oenvre tier en een haU millioen doztjn oesters zeshonderd vyt en veertig millioen eieren veertig millioen kilo visch tweehonderdveertien millioen kilo vleesch twee millioen kilo leverpastei getmöeerd en kond vleesch twee en dertig millioen kilo wild en gevogelte en acbt millioen kilo kaas dat is bona beschamend voor de predikers van matigheid en onthouding Aan vochten heelt het den loi ondertnsschen ook niet ontbroken vijt millioen hectoliter wgn en drieüonderdvijltigdnizend hectoliter bier plns honderd een en zeventig hectoliter appelwijn ziedaar enkele cgfers DuITSCHLiND Tot dnsver is voor do oprichting van een standbeeld van keizerin Friedrich te Cronberg ingekomen een bedrag van 17 930 mark met 1000 2000 3000 en 5000 m tegeljk waarbij de namen der milde gevers breedvoeriglijk vermeld worden terwijl de Vorw rts jniat openbaarheid geeft aan een bedelbriel van het hulpcomitè voor OostAiië onder protectoraat van de keizerin en eorepresidiam van prins Heinrich van PruisSen strekkende tot verschalflng van hemden aan gerepatrieerde gewonden En dat hoewel de geschiedenis in OostAzië der natie reeds meer dan 250 millioen gekost heelt en de generafil veldmaarschalk ontvangen is met een pracht en praal als had hij wonder wat verricht met gevaar voor zijn leven Eergisteravond is graal Von Waldersee op het kasteel Watemevestorl nabij J iel aangekomen doch gelnkkig was hg zoo verstandig geweest bij voorbaat voor een feestelijke ontvangst te bedanken of nit eigen beweging dan wel onder beïnvloeding van hooger wordt niet gemeld BINNENLAND Uitslag der verkiezingen vAor de Tweede Kamer Amersfoort Uitgebracht 4B54 geldige stemmen Uekozen jhr mr H W van Asch van Wijck a r met 2338 stemmen Jhr mr W H de Beanlort lib verwierf 2002 stemmen Eist Uitgebracht 4401 geldige temmen Gekozen de heer F M van Wijok r k met 3234 stemmen de heer W baron van Voorst tot Voorst lib verwierf 1167 st s Hertogenbosch Bij de verkiezing van een lid dat aftreedt in 1901 zijn nitgebraoht 1756 geldige stemmen Gekozen jhr A F 0 van Sasse van Ysselt r k met 1487 St Mr J A A Bosch lib verwierf 269 st Bjj de verkiezing van een lid voor de nieuwe Kamer werden uitgebracht 1759 geldige st Gekozen jhr Van Sasse van Ysselt met 1493 stemmen op mr Bosch 266 st 1 1 I 84 Lochem Uitgebracht 5013 geldige st Gekozen de heer W P G Helsdingen soc dem met 2518 st Mr H F Hesselink van Snchtelen lib verkreeg 2495 stemmen 81 7 11 7 8 8 11 8 88 9 door 7 18 8 40 I 7 88 8 0 T 8 8 7 1 7 44 9 06 9 19 9 4 1 4 Oouda oordreohV Mieawerkark 0 pell ftatterdua U BotterdimD F ff ff 46 ff h f K 8 8 4 41 10 6 04 7 11 7 18 4 61 41 ff I ff 6 01 l ff ff 11 8 04 ff ff ff 17 6 10 6 16 7 81 7 48 Rotterdua Beun Kettndun D F aotterdun H Oapallfl Kiou verkerk Koordreoht Bovda 7 46 i AUflffB Iff Iff Umi extra batalaa 7 18 8 87 8 41 7 18 8 68 7 119 9 01 7 6 9 14 7 8 9 08 9 19 Qouda ZeTeih Uoere SoetermeerZeg Voorburg a Hago t oada 10 6 81 7 88 7 60 Oudew 86 Woerd 48 6 48 Utr ilil 6 0S 7 i 4 b U 8 8S t WoBr len Oudev üonda Rotterdam B 8 09 9 08 vrijwaren Ja zij die aan den overkant op de Botte biJ dnizendon stonden moesten terug voor dezen tellen gloed die zelfs over het water heen nen nog hinderde Aan de werklieden van den heer A van Stolk die zich dapper weerden om met op de waterleiding geplaatste slangen den houtvoorraad van bun patroon en de aaken van de gebouwen waaronder er zijn met riet gedekt nat te honden komt een woord van lof toe eveneens aan de brandweer die onvermoeid uren lang in dikwerf ondragelijke atmosfeer zich Vi n haar taak kweet Met geheele troepen togen de stadswerkers van ochtend naar den Zwaanshals mmet hei ruimen en uit elkander halen vande smeiuende lompenmassa s aan te vangen Heden minstens de geheele d g nog aandit werki gewijd Gevaar voor de omgevingbestaat I er niet In de haven van New York is een loodsboot de James Gordon Bennet aangevaren door den Hambnrgsche stoom r Alena die uitvoer naar Jamaica De lootsboot werd in tweeën geslagen en zonk onmiddellijk Twee loodsen en de slnnrman verdronken de andeie pv irendei werden germi De Alena ni te hebben geholpen in de Mdding zette haar i eis voórtM i f I Te Zoetermeer iel een Sljtu ig knaapje dat aan i x kant met ean jaar anderen zat te spaden in de vawli 6 ohter het dorp ijn ja ig broertjoi wuilechter zoo bijdehand dat hp hem reed ijw den kant geholpai had v6 dat dereinillp jcon komep oidagen ini eei nat pak efi den schrik pep et oiliteval f i In hat Soctj Wjfekbl wordt erVpp gewezen dit Nederlaffl zotfwat het e ige rjjk in Europa is waa de regiering Ai dejgemeentebesturen hdfegenaamd geerflfflerplichtingen heeft bpgeMgd om Voor z k inwoners te zorgen A nog veel minlMf om te hunnen behoeve eeri ziekenhuis op u richten Weliswaar hebben de meeste besthren desniettegenstaande die verplichting tjop zich genomen en is ook de verpleging yin zieken in gemeentelijke ziekenhuizen niet i nbekend doch dit laatste betreft hier te lande alleen de groote steden in de kleinere gemeenten bestaat als regfl niets wat dien naam ververdient Elders is dit anders j biJ verschillende wetten in het buitenland is vastgesteld waur en onder Wblku omstandigheden in sfflmmige gemeenteii zii kcnhnizen moeten worden opgericht en onder welke voorwaarden de opneming van zieken kan en moet geschieden 11 01 1 06 11 18 1 14 11 80 1 11 10 18 10 6 11 89 11 80 11 84 18 44 1 80 r 11 16 t H $ w K 11 16 y t t g 4 11 I Ir r ff 4 18 t 1 89 8 61 4 08 g 1 68 ff Sg 06 li B0TTEB0AH 90Uni riia 11 80 11 88 11 81 11 4 11 04 89 Enkele maanden geleden 9 Maart 1901 zijn ten behoeve van kleinere gemeenten door de regeering van Mecklenbnrg Schwerin uitvoerige plannen ontworpen waarnaar tegen den prijs van ongeveer f 15 000 overal een eenvoudige doch doelmatige en aan de eischen der hygiëne voldoende ziekeninrlchting kan worden gebouwd berekend op drie bedden per duizend inwoners en waarbij afzonderlijke gelegenheid bestaat tot het afzonderen van lijders aan besmettelijke ziekten Wat dit laatste betreft de verplichting daartoe kan volgens de Epidemiewet ook in Nederland aan de gemeentebesturen worden opgelegd doch ieder die in sommige gemeepten de OOUDA DEN Haaeviaa nraa 10 19 10 8 11 18 11 16 11 18 11 6 l lg 1 8 1 11 S 4 4 19 4 0 6 18 6 48 6 81 7 19 ll ff 1 07 ff ff ff ff ff 8 08 ff ff ff ff ff 11 16 ff ff 1 18 ff ff ff ff ff 6 18 ff ff ff ff ff 11 80 1 88 ff ff ff ff ff ff ff ff ff 11 08 10 46 11 86 11 48 11 46 ll 1 S7 1 44 8 10 1 48 4 1 4 46 88 48 8 1 8 49 7 67 gelegenheid kent die tot verpleging vanlijders aan besmettebike ziekten is aangewezen kan zich gemakkelijk voorstellen hoe ongeneigd de bevolking is om haar z eken daarin te laten opnemen Het zou zeker van groot nnt kannen zijn aldns besluit het Weekblad de plantoekening nit Mecklenbnrg Schwerin aan onze gemeentebestnren ter ernstige overweging en navolging voor te lejfgen Te Oporto in Portugal Éjn twee vrouwen gearresteerd die zich oMer vermomming van een harer in mansklberen in het huwelijk hadden doen vereenigen De directeur van Barnnm s Show die thans zijn kijkspel in Friesland Iaat zien deelde mee dat door den dood van keizerin Friedrich tengevolge itiaarvan alle openbare j spelen voor een zeker aantal dagen in Duitsch 1 land verboden waren hem ten minste 2 millioen galden sóbade is berokkend Het iNed D behelst het navolgende schrijven Mijnheer I Daar het publük niet geheel e als jnigt 1 inziet waarttu ik de zaak deed royeeren zoo wilt n ter 0 held ing zeker wel iniwblad mededeelen nat iiSr F A van Hall wUf 68 50 plas de gemaakte kosten heeft do uitbetalen Hoogachtend I W Hampurg er Naifr men weet had genoemde heer iijgetrokken eeh klacht tot betalimvan gelïenin Teilband met da candidaatSteQing van denhee Jan f 11 H 4 at pleiztór on op Hartjesmg vuijrwerk af te stekm en vunrtjes tejHprandto wa eergisteravond t Amsterdan aaril iding tot een bptsini tnsschen tliet publiek en politie brl ndweer in l t Lin a skwartier eèf tinuTt die gaandeweg berucht wordt zegt heï Hbl oni het ei ijbtige karakter waardow de bonding van liet publiek tegenover de politie zich daarWms kenmerkt enig maanden geleden kwam er ernstig verzet tegen de politie Tooi n de omgeving der Dapperstraat bij well ffi gelegenheid in het pesthuis Dapperplein de ruiten werdeA ingeslagen en met steenen iligeworpen i jbie buurt heeft nu aan de brandweer huiden vol werk gegeven Straatbranden waran aanhondend oorzaak dat moest worden nitgernkt Erger echter was dat het pubQek de manschappen op zeer onhebbelijke manier in hun werk belemmerde z66 zelfs dat zj genoodzaakt waren de bijl te trekken om door vrees aan te jagen de kwaadwilligen op een afstand te honden Tegen 10 unr toen de brandweer van het Weesperplein weer voor een blussching uitrukte was het verzet heviger groote keien en andere ingrediënten werden na gebruikt om de mannen tot den aftocht te dwingen ten einde ongestoord met vuur te kunnen spelen en drie brandweermannen liepen daarbij verwondingen op Toen een hunner den kommandant op wien t gemeen het gemunt scheen te hebben wilde beschermen ontving hiJ zelfs een messnede over de hand ll I 10 13 46 10 8 d L 8 01 8 88 9 17 9 3 9 8 18 10 08 8 14 a 10 17 88 E = lOil 8 48 8 S9 0 10 19 10 84 10 18 10 48 11 1 10 46 11 16 11 7 Met behulp der politie werd toen ge tracht den belhamel in handen te kragen maar tegenover de overmacht moest men dit plan laten varen Ook thans moest e bijl dienst doen om het volk zooveel mogelp van de wagens te honden vooral toen pogingen werden aangewend om de paarden af te spannen Ten slotte werd de tegenstand zoo geweldig dat de brandweer voor eigen veiligheid den aftocht moest blazen De wanordelijkheden waren in hoofdzaak het werk van slungels en meiden maar het overige pribliek werkte hoewel niet meedoende door zijn Igdelijke hooding toch eer tegen dati ttiee Later werd oer de derde maal uitgetrok ken maar toeti was de tegenstand gebro ken Dank zg j de aanwezigheid van een 50tal politieagenten hielden de belhamels zich nu achteraf en kon dus waar noodig het vnnr geblnscht woi dei 31USIIU Naar aanlei ii g van hJ te s Qravenhage Ontdekte schandaal zegljl het Volksblad dat te Amsterdam versch nt Ons is bekend dat tijdens de laatste amerverkiezine en in een paar districten yan onze stad dezelfdér wijze van werken op I uitgebreide schaal is tomipast Het blad deelt zelfs mede dat zich langzamerhand een kla e vïs lieden sbhijnt te vormen die van dergeUSce praktijken hun beroep maken geiyk diTlin het buitenland met name in Amerimi en in Frankrjk het geval is l En dan zegt de redactie verder De Haagsche candidaat stond te hoog om zich met deze practgken in te laten maar biet alle candidatën versmaden de hnlp van dergelijke handlangers die ppecnleerende opde ijdelheid der Aienschenj nit elke verkie I zing een slaatje weten tw slaan en in sommige districten soms vr i groeten invloedhebben Het is geen geheim dal bv in district V Amsterdam een candidaat die het voorbeeld I van den Haagschen lotgenoot zou willen volgen er op zou knnne staat maken dat zijn verzet tegen dit soort brandschatting hem dnnr zou komen te staan De teleurgestelde hoeren zouden niet in gebreke blijven diens candidatuur met kracht tegen te werken en het is niet onwaarschijnlijk dat zij vele onnoozele kiezers qjet allerlei praatjes zonden weten afkeerig te maken van den iatsoenlpen candidaat Alleen indien alle partijen zich vereenigen om front te maken tegen deze politieke sjiecnlanten is er kans dat dit bederf niet voortwoekert Dat is niet alleen in het belang onzer zeden doch ook in dat der beurzen iixi de candidatën Uit Milwaukee heeft de Frf Ztg thans het bericht dat Gerhard Terlinden de bekende directeur van de te Obenhansen gevestigde ActiënGesellschaft van dien naam daar gepakt is Geljk men weet had Terlinden als hoofd dezer maatschappij zich vele jaren achtereen beijverd om op minder nette manier een massa geld in zgn particulieren zaak bijeen te brengen om toen hij genoeg bij elkaar had de plaat te poetsen Doordat hij er voor gezorgd had op zijn kantoor voldoende geld aanwezig was om in eerste dagen de inkomende rekeningen te betalen heeft men eerst tien dagen na zijn vertrek achterdocht gekregen en ja toen toen bleek dan ook bij onderzoek dat meneer niet zooals hij had voorgegeven naar eene algemeene vergadering in het oosten van Duitscbland was gegkan maar gewoon weg geSclipseerd was Toen kwam er nog meer aan het licht jaren achtereen waren valsche boeken en balansen opgemaakt en hadden op groote schaal wisselvervalschiagen plaats gehad Bovendien had de directear voor li millioen aandeelen nitgegeven waartoe hü niet gerechtigd was Dit laatste heeft Terlinden volgens het bericht uit Milwaukee reeds dadelijk bekend Met zijn buit waaronder U 100 000 aan effecten is hjj begin Juli niiar NewYork gekomen heeft daar de eflecten verkocht en het geld bg een bank beleend De maatschappij Terlinden wier voornaamste werkkring bestond in de fa bricage van stoelen had ook eenige filialen in ons land waarvan o a een te Amsterdam is gevestigd STADSNIEUWS GOUDA 21 Augustus 1901 De Commissaris van Politie alhier waarschuwt tegen de handelingen van Salomon Cats ond 19 jaren wonende alhier aan de Wilhelminastraat die zonder voorkennis van ign vader goederen opkoopt en niet betaalt en die goederen ver beneden de waarde van de hand doet Gisteren slaagde te s Gravenhage voor het examen Engelsch m o mej C J IJssel 1 de Schepper alhier v eer en meer komt er beweging in de voorbereidende werkzaamheden voor de tramverbinding tnsschen Schoonhoven en Gouda Op verschillende plaatsen wordt de lijn uitgezet zoodat men de te volgen richting kannagaan Ook in de gemeente Schoonhovenzijn opmetingen geschied en palen geplaatst Vol vertrouwen wordt de toekomst tegemoetgezien en men mag verwachten dat nogdit jaar de plannen in uitvoering zullenkomen S Ct Uit Gouda is te s Gravenhage aangekomen een detachement van het 4e regiment inf tot versterking van het garnizoen bij afwezigheid van de veldbataljons van het reg gren en jagers en van de eskadrons van hst 3e reg huzaren 4 Zeijbhbüizbh Alhier is eene vereeniging van veidarbeiders opgericht die tot doel heeft elkander te steunen ingeval oen werkman werkeloos wordt bniten ziJn toedoen Daar er reeds eene vereeniging van werkliecien bestaat die tot doel heeft elkander te steunen bij ziekte is dit de tweede vereeniging met een philantropisch doel Stolwue Toen Maandagmorgen de landbouwer M bezig was eènige koeien te verkampen verzocht hg vrouw Van der H die daar in Schoonauwen juist op den weg was jle dieren op te koeren Aan dat verzoek voldeed het goe e mensch doch ze werd voor hare bereidwilligheid slecht belopnd een der koeien toch rende op haar aan stak den kop onder hare kleederen en wierp haar in het water Met behulp van twee mannen had ze spoedig weer vasten grond onder de voeten en kwam ze dus met den schrik vrg Met recht mag men hier van een gelukkigen afloop spreken want in den regel heeft een menjcb en vooral een reeds bejaarde vrouw tegen zoo n ondeugend dier weinig in te brengen meermalen raakt men onder den voet en dan zjjn de gevolgen soms zeer ernstig ae Staats loterij 3e Klasse Trekkmg van Woensdag 21 Aug No 11015 f 5000 7596 f 1600 4889 f 1000 15319 en 199il ieder f 400 2278 en 15166 ieder f 200 4795 en 17869 ieder f 100 Prijzen van f 45 2 3239 6151 8909 12007 14836 17725 13 3373 77 11 88 96 17806 148 75 6298 9041 12115 14950 30 303 3474 6361 78 55 15005 42 28 77 6412 9252 12270 16 17971 46 3512 6603 9308 80 52 1802159 37 95 73 88 54 85 81 63 6706 9480 12319 93 18132 405 45 16 9503 28 16115 48 7 81 17 63 47 21 18242 9 3643 48 98 87 15236 59 30 85 64 9634 124B2 62 18331 86 3834 90 62 40 62 62 90 79 92 99 73 15334 88 504 3956 6810 9759 12622 76 95 82 4080 6946 9850 23 15443 18436 84 4129 60 9967 25 65 60 745 50 61 10142 75 15604 18509 71 67 7121 78 12725 15662 35 76 74 50 10210 52 63 98 91 93 66 20 12869 79 18609 99 94 88 10367 89 15724 18703 820 4221 7225 89 12982 35 81 57 4332 75 10410 88 67 188121022 42 7349 12 90 16820 18943 66 69 96 21 13101 47 77 1124 4426 7572 24 17 49 19070 28 35 77 44 36 52 87 1209 4510 8a 59 58 15918 97 1316 19 7631 67 13265 87 19122 18 22 67 10526 66 16012 70 1436 73 68 28 13314 38 19343 1522 81 78 99 32 16236 19601 35 84 85 10634 13608 88 37 63 4667 7706 42 66 16404 65 95 27 17022 13632 16 19600 96 29 52 48 16589 19710 95 4790 90 57 75 16601 56 1601 4817 7830 10833 13701 68 89 29 46 39 38 11 16717 198271829 4928 91 88 50 47 74 39 98 7976 10905 13826 55 19903 1918 6005 97 66 26 91 14 2012 5111 8073 11003 80 96 19 83 24 8116 5 90 16823 84 2121 51 38 48 13944 48 20020 47 66 46 49 76 96 26 2203 78 48 72 80 16989 63 5 6230 8222 11138 14016 91 66 38 70 62 73 17 17021 72 58 5306 8341 84 49 56 20114 83 34 50 11226 92 17116 68 2321 57 62 11317 14174 75 73 2462 5415 64 11433 88 79 88 2563 36 77 74 98 85 20211 91 5573 86 11613 14200 17253 56 2645 95 91 16 23 58 63 46 5646 8406 23 66 62 20339 2768 68 16 73 14315 17318 86 2802 6716 48 11619 36 17417 20414 95 32 8518 79 69 87 85 97 40 20 96 14543 99 20665 2929 82 27 11704 79 17612 20700 61 5805 8600 11 14652 40 4 74 34 7 44 86 62 22 88 80 43 11800 99 72 94 92 5982 44 76 14730 76 20854 99 88 94 11915 47 91 79 3108 6029 8763 59 14806 99 92 21 46 69 73 11 17720 20993 3218 Belang vijke prijsvermindering VAN VAiv OS Az Md ïaillear Kleiweg E 73 GOUDA Teiephoou i o 11 U Mirs Miu nk iler iain Vrkrs Slotkra 8ül 8 S l 6V V O s m i 2 IV 8l i 24 8 Vi v 7 86 6 104V 80 AUG WKDïBiffANü 0 rt Ned W S 2V dilü dito litc 8 dito dito dito 3 HoNOiii UW Gou H 1881 98 4 Ltalie IiMnhr T1DK1868 81 b OosTENB Obl m a ierl8Rë i ditn in E IverlS tS 8 j POBTlTöAL OHl luet coupon 8 I ai o ticket tu LANi Obl Biiiiianl 1894 i duo GoouuB li 80 4 ditobiiRolhB ise 4 I ftito bij Hop 18B8 90 4 jdito io KOud Iflen 1888 d dito dito dito 1884 5 76 415 m 961 101 sol 8 Vl 108 U3 818 56 SB 104V 8V 100 31 1 0 j 102 10 lOS 104V Spamje Perpet sr huld 1881 4 CruKSlJ Gopr CoDir loeii 8t 0 1 Gei loeniDSf sorie D Oecleiiuin BeneC 4on AFfl Rp V oblff 189 VIriioo OI it Soti 18Sn 6 Vknfbijila Obl onbop 1881 4 AuaT i DAH Obli atimi l8bB 3 RoTTiauAH 9tod ItJHu 18V4 3 Nbd N Afr H tndelBv aaud Arfl ï b Tab My Geruficatnii Deli Mafttschaopy dito Am Hyputbeekb pHiidbr 47 Jult My der Voratenl aHiid 9 Or Hypoib iekb pandbr 47 Nerlerlaudfli he bank futnd Ked Handfllaiaatiioh nito N W k Pao Hyp h pandbr 8 iott Hypotliealtli V n lhr 4V Utr Hypotheekb dtto 4V OoftTENE 0iBt Hong banV aand v h Hypotheekbank pnndb I ViqiUKi Ëlput hy potfa paadb 4 1 laxw h G Pi Lien oert 6 t Holl IJ Spoor w Mij aand ii tot ISxpi T St Spw aand Ned lud Spoorweg m aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dtto 1891 dito 4V iTAUBSpoorwI 1887 89A Eobl S Zuid Iial Spwmij A H obl 8 PoL Waraotau Weenen aand aoBL Gr HuBB 9pw Mij l obl 4 Baliiaohe ito aard Fasiowa dito aand 6 Xvang l ombr to aand 5 Kurtk Ch Azo r 8p kap obl 1 dito dito obtiff i Ahkkika Oonl Pho Sp Mg obl 5 Chio k No th W pr C T u dito dito Wm 9t Peter obl 7 Denver o Qr Spm oort T a Illiiio Oeatral obl in oud 4 Louisr Ie Nanhvilli Oer v aand Mexico N 69 6 g 101 10 10 l 1081 UJl 10 g ngoD üalif Iti hyp in goad ü t Paul Minn Manit obU CJn Fac Hoofl n ob ig 6 dito dito Lino Col Ie hyp O B Oavada Oan South Ohert T aanrl Vin 0 Ealtw Na lo h d 0 0 Amsterd Ommbut Mjj aand 1 Rotterd Tram weK BIaatB aand N u Stad Amaterdam aand I f tad Botterdam aand 8 BiLOiB Stad AntwerpeQ 1887 S i Stad BruBBel 1886 SVi HoMQ Theias Begullr GoaeUoh 4 OuRTiMB Staa leenig 1880 5 K K Coat B Cr 1880 8 Spijrn Stad Madrid 8 US8 NiD Var Bei Arb Spoel oert van de nog voorhanden MantelSj Costumes en JTAPOilSkTOVFEM tegen veel vermin fêrde prgzen ii S tS i Amsterdam 20 Angnstns 1901 Volgens het Weelsblad van de Commissiebanlc te Amsterdam zi n in de week geëindigd 20 Augnstns door tussclienltomst dier banli verliandeld de volgende minder contante fondsen 3 pCt oblig Polder Schouwen 70 pCt Loten Vereeniging tot instandhouding v h Concertgebouw Amsterd f 5 Opr aand Weltevreden expl Mg van Bouwterreinen 250 6 pCt oblig Ie Hyp Gending Coltuur Mij net winatbéwgzen 110 j pCt Aand Cultnnr Mij Kayoe Enak 30 Assur Mg tegen brandschade de Nederlanden van 1845 f 300 Wonokilri Cultuur Maats Ij pCt Levensverzekeringbank Amsterdam gestort 10 pCt 60 Derde Nederl Horverzekering Mij gestort 10 pCt 90 Tweede Nederl Herverzekering Mi gestort 10 pCt 90 7 pCt oblig Vereeniging tot Christelijke verzorging van krankzinnigen en zennwljjders in Nederland 95 Amsterdam 20 Augustus 1901 Als nieuw ingekomen wijzigingen van vraag en aanbod in bet Weekblad van de Commissiebank vermelden wij U de volgende fondsen GEVBAAGD Oblig 4 pCt Gem s Gravenhage 101 pCt Opr bew Smkep Tin Mg f 90 aand Weltevreden cxpl My van bouwterreinen 225 Aand Cnltuur Mg Kayoe Enak 30pCt Kouinkl Stoomweverij Nij verdal 146 Maats van Brandverzekering v h Konkr der Nederlanden 275 Derde Nederiandsche Herverzekering Mij 90 gew Stoomtram Mg 01d an bt Pekela 70 Haagsche Broodfabriek ft volg Haagsche Assurantie Compagnie offerte Pharmacentische handelsver eeniging offerte DroogdokMg Tandjong Picok offerte AANGEBODEN Opr bew Sinkep ïm Maats f 100 aand Weltevreden expl Mg Van bouwterreinen 270 Aand Brood en Meolfabriek te s Gravenhage 30 pCt Handelsvereeniging Java 100 Assurantie MiJ tegen brandschade de Nederlanden van 1846 f 300 Maats V Brandverzek v h Konkr der Nederlanden 326 pCt Tweede Nederiandsche Herverzekering Mi 90 Stodmtram Mg Oldambt Pekela 80 Winstaand Droogdok Mij Tandjong Piook bod 3 pCt oblig Brninisse en Stoofpolder 70 pCt Polder Bnrgh en Wedland 70 3 pCt oblig Polder Burg en Wedland 80 I3ECI i lv£E Op het laatste internationaal congres van Tandheelkunde gehouden te Parijs ter gelegenheid der Tentoonstelling van Parijs van 1900 werd Odol genoemd het beste van de mondwaters die tot nog toe in den handel gebracht zijn Prijs per heele flacon F 1 halve flacon flO cent VERSCHEIDENHEID De wraak van den Sultan op hen die eenige weken geleden in het Yildiz Paleis brandstichten kan maar niet bevredigd worden Niet minder dan 700 menschen zgn schuldig of niet schuldig aan boord van een stoomschip gebracht dat hen naar Arable voert waar zg voortaan als ballingen moeten leven De politie te Konstantinopel is voorts gverig bezig Armeniërs in de gevangenis te werpen of de stad uit te zetten Zg verschoont deze gewelddadigheden met het voorwendsel dat de bekende Armenische patriot Wahe zich in Kon tantinopel verborgen houdt en zgne landslieden tot opstand aanzet