Goudsche Courant, vrijdag 23 augustus 1901

lo 8587 Vrijdag 33 Augustus 1901 40sie laarifaii £ H mimm cohhvt MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No M ADVKRTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte s t Inzending van Advertenti i tot 1 uur des midd Iclefaoa Sn 9 Bè üitg ave dezer Courantgfcschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 frabco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VTJF CEKTBN AÖVERTRNTIEN De ADMINISTRATIE van den Bloemendaalfichen Grindweg bjj Gouda zal den 31 AUGUSTUS 1901 aanbesteden Het leveren en op den weg brengen van 200 Kubieke Meter Grind Monster te bezichtigen en inlichtingen te verkrijgen bj den Architect BUEOËKSDIJK te Gouda De voorwaarden liggen ter lezing in het Koiflehnis DE ROMEIN te Gouda alwaar de inschrijvingsbiljetten den 31 Angustos des morgens voor 10 nre moeten bezorgd zijn AVONDSCHOOL voos AUBACBTILIEDBH INSCHRIJVINE VAN LEERLINGEN De DIRECTEUR der Avondschool voor Ambachtslieden maakt bekend dat hij op Maandag 6 Augustus as des avonds van T tot nnr in het gebonw der school aan de Hontmansgracht zal zitting houden voor de inschrijving van NIEUWE LEERLINGEN voor den aanstaanden cursus Om tot de laagste klasse te worden toegelaten moet men eene verklarin overleggen afgegeven door het hoold eener lagere school in deze gemeente dat men jn den loop van dit jaar diens school heelt verlaten na haar tot het einde en met vrucht te hebben doorloopen Zij die zoodanige verklaring niet kunnen overleggen oJ tot eene hoogere klasse verlangen te wordon toeg ten moeten voldoen an een EXAMEN dat zal worden afgenomen op fVOBNSOAQ en DOSüMltDAO 8 en 89 AUGUSTUS a s des avonds t uur De Directeur voornoemd B E SPIJKER V OFBEIS MLiNDSCHE IJZEREN SPOORWEG HAATSGHiPFU Goedkoope Trein 2e en 3e klasse op Woensdag 28 Augustus 19Ü1 van ROTTERDAM M GOUDA en UTRECHT naar APELDOORN VOORST ZÜTPEN VORDEN en RUURLO en terug Inlichtingen aan de stations Zie de aanplakbiljetten 2e klasse Fl l SO Be klasse Fl l OO Gebroeders STEENSMA Bloemisten Turi singel TELEPH No lli Bieden aan om thans te planten prachtige Variteiten van CACTUS UAHLiA S welke den geheelen Zomer met prachtig gevormde Bloemen prgken en doorbloeien tot de vorst intreedt VERDER HET BEKENDE iiisecTEi cinen dat door bijvoeging van 40 deelen water alle insecten doodt en voor planten bloemen im vruchten onschadelijk is Lilw r0 5ü V Liler f 0 80 Lilor f 150 1 Dodr de § teeds § IIJseiide prijzen der Varkeii § zal hel VARKEl ftiVLEGfilCH van af HEDEIl 10 Gt per K i opgeslagen zijn De gezamenlijke l arkensslagers GOUDA 20 Aug 1901 Geen Kinkhoest Geen Influenza Om Kinkhoest Influenza Borsten Keelaandoening binnen den kortst mogeljken tijd te doen genezen neemt onmiddeliyi de toevlucht tot de van oods bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DruivenBorst honig Extract tl E L I A M T H E uit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij Firma WOLFF 6 Co Westhiveii 198 Gouda X MIKBIBS Kleiweg E 100 Gouda E H VAN MILÜ Veerstal B 126 te Gouda A BOUMAN Moordrecht PINKSE NieumrkerkadJJui A N viN ZESSEN ScAoonAoMK J Ta TORKEN Bojioop B y WIJK Oudewairr H ROLLMAN Bodegraven A SCHEER Haastrecht P W EDE Oudewater K viS dbe HEUDEN te Beeuwijk P v d SPEK Moercapelle D y D STAR Waddinqivun Wed v HOLST Waddingsveen é Antiseptische Tandpoeder en j Anllseptl§eli Alondtincluiir van E ASSÜTO Tandarts te Gravenhage M OVSRAL VEREIUJQBAAR Agent voor Nederland G IJSSELSTIJN Blanwstraat Gouda w l GebrS Stoll wwrck s Chocolade en Cacao DcBimtitiffe door de nieuwste uitvindingen op inoctiinaal gebiod terb terde fabricatie on lut Uitend giibruik van iijne uu fijnsto grondstoffe gHrandcerei ie qrbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao oen nunbevütcns is irdig t ibiikaar aauwfceurig beantwqordo itie aan ien inhuua der Tesp l JtiliftUeu Dt irina bcr aalde 27 llrevots als HoflevefaMcförj 44 Eero Olploma s gouden enz Medallleg een oewijs an uitmuBtend fijn Nous Tons déosrnons une nsdatUle d ar première cIiMse sn oonsldAratlaa aa votive exoonenbe tebrloattoa de Ohooolat bonbons varies eto etc StailWBrck a tabrikaat is verkrijgbaar bij U H Gonfiseurs Banketbakkers eui nz Geneiaalvertegenwoordiger voor Kedeil n4 Juling Xattaimlodt Amaterdam EalTerstrast lOS Hollondsche Ceinenlsleeiifabriek D VELDHUIS ne g TyrerJ serls a d IJsel HEEFT EN HOUDT STEEDS IN VOORRAAD Ei en Cirkelvormige Buizen waterdiclite Putten ALLE SOORTEN TEGELS K0EDRINK60TEN ERZ rSAAGT PBI J80P6A FJB ADVEHTENTIÜI in alle Couranten worden aangenomen door het Adverteiitie Biireaii m A HKli liAl N ZO N TE KOOP ol TE HUUR Twee Heerenhuizen aan de Oost en Westhaven beiden van Gas en Waterleiding voorzien Te bevragen bjj IZAAK CATS p apier Lange Tiende weg D 29 Gouda Echt Zeeuwsch Tarwebrood v J8 cent de K G bï A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 FEANSCHE STOOMVEEVEfilJ chemisclie Wasscherij VAN H ÜPPEMHEIMEH 10 fCrulul ade Rotterdam tiebrevetecrd dorr Z M den Koniuv der Belgen Boofddepót voor GOUDA de timt H G TUIJSBLitG Korte Tiendeweg D 7 specialiteit voor het stoomen en vorveii van lie Meeren en Damea arJerobVn alsook all Kinderftoedereu Speciale lonchtm voor het atoom n vu plachemanteU veeren bont enz Gordynen tafelkleedén enz worden naat da nieuwste en laatste methode tfevertd Thierry s Wo d rbftl a iü do geUeelö wereld bekend on Keroq l Onovertroffen middel tegen alle fforst t o II ir Lfï r Haaiczifktöii ent Inwendig zoowel a a oolc uitwendig iii bijn He zioktegevnlteii met goed gevolg I I aan te weudeu t r t per flucuil J t 1 er pust t 115 TUerrj s Woadarialf bezit een aUnog onaekeude geneeBkracbt en heilzame werking Maakt meestal elke pijnl ke en gevaarvolle operatie geheel oTerbodig Mei deze zalf werd een li jaar Qud voor unjceneesUJk irehouden beeilffezuel en onlansta een bijna U faar kAïikeriydeii tceiiezeii Breu t genezing en verzachting der pijnon bij wonden ontstekingen ena van allerlei aard PrÜB per pot f 1 50 per post f 1 00 Centraal Depot voor Nederland Apotheker HENK 84lV l ER i BokJn 8 An eterdam WasT geen depAtiflbMtelle men direct aan d Schntxenapothoka dea A THiKRRY in Pregrada bel Hohitaoh Oeaterraioh Gelieve prospeotua te ontbieden b j het Centraal UepAt Saader Rokin 8 Amaterdam Pain Expclier Dutt ja Konlt dit middel met TWnwead roooea alg pjjsatUlaiid inm ving unVKid tum BluiuutfJ iloli tTMloiidl uid püa Dtt K l l dUatdul U ook i dwi TMtoawea Mm U J tn lut hlrakniurk lulnit jLiri a no ttLSO s iti in d niM t polliek ii Te Anutardam bg tnotli Clébaa Tan TuyU ao Banders tli lil to to Mtto wi tü o pT Wie werkelijk prp stelt een te hebben laat zich iotografeeren is de Fotografiêche MuntUurieMing Taa I D WAALIS Fl SINGEL 661 Zenuw en ÜWaaglijders wordt nit overtniging als eea werkelijk hulp in den nood het boek aanbevolen Na ontvangat van adres per briefkaart ivordt d t iMekie franco per poat luegezonden door BLOKFOELS Boekh Zaltbommel Gouda Drnk van A BRINKMAN Zn HittMdilgscb Overzlcbt Hivr on 4Mr vorden reeds politieke be8chonTl40n emaakt naar aanleiding ran d T il van den Rnssisohen Keizer naar Frankrflk Z M zal ook wel Dantzig aandoen 1 die gelegenheid maar de ontmoe ting met den Doitschen Keizer valt wel at in het niet vergeleken bö de Fransohe r is Kicolaas zal natnnriyk over zee gaan Na de oefeningen van bet Bussisclie eskader in de Finsche golf te hebben bygewoond begeeft de Czaar zich mat de Czarin naar Kopenhagen waar deze laatste blgft Te Dantzig zal de Czaar worden begroet door Keizer Wilhelm dis aan boord van de Hohen o1lern de oefeningen van de Dnitsche Oostzeevloot volgt Met groote voldoening zegt de Figaro dat Keizer Nicolaas den DnitIchen bodem niet zal getreden h j zal echter zeker wel een tegenbezoek brengen aan Keizer Wilhelm z j het dan ook aan boord van dien jacht Van Dantzig reist de Keizer direct naar Dninkerken waar h j aan de grens der Fransche wateren zal worden op facht door het Noorder eskader President j lionbet zal aan boord van het vlaggeschip f Tas admiraal Ménard de Hoche Nicolaas n ontvangen en met hem een revue houden over het eskader Tan Dninkerken gaat de kooge gast oaar Reims voor de groote wapenschonwing over de vier legerkorpseji die het slot van de hetfstoefeningen zal vormen De lageroeleningen beginnen 9 September j en worden den 19n gesloten Het eerste tweede zesde en het twintigste korps zullenworden samengevoegd tot twee legers het erlte onder bevel van generaal Duchesne iet tweede onder leiding van generaalKessler Daarbij worden ingedeeld vier divisies cavalerie Na de denkbeeldige gevechten tusschen beide legers zal generaal Brugère de chef van den staf alle troepen 150 000 man in het geheel den 18n September aanvoere tegen een gemaskeerden vjand Den19n voert de Minister van Oorlog generaalAndré het bevel over de Vapensd pnwingvoor den Keizer en President Lonbet Na afloop van deze plechtigheid blijft de Keizer eenige dagen op het kasteel van Compiègne waar de Keizerin zich bjj hem zal voegen Vervolgens worden eenige Fransche stedenbezocht en ten slotte zal Frankrjjk s bondgenoot voor zjjn terugkeer naar Rusland tePariJB irordc ontvangen J De Dnitsche bladen zien in het bezoek van den Czaar aan Frankrp na de ontmoeting FEVILLE10X m BE BEE01W 6 Hij richtte tich op ea maakte een militair saluut xeggende We dan loo goed de juffrouw mijn groet over te brengen Daarop wendde hij zich naar de deur en verliet de kamer zonder nQg om te zien Nauwlijks was hij heengegaan ot Edith kwam achter de deur weer te voorschijn Zij zag er verbaasd uit als kon zq zich omtrent de houding van haar verloofde geen rekenschap geven Hij gaat wcrkelqk heen t riep ze woedend Hij heett toch moeten zien dat ik daar in dekamer was dat ik hem verwachtte Maar hij wilde me waarschijnlijk niet opzoeken Danita trok de sclwuders op Ik vrees sei ze dat het je niet zoo gemakkeiijk zal vUlen dien man naar je hand te zetten Hij laat niet met sich spelen dat heeft hij je zooeven laten zien Bdith sUmpte met haar kleinen voet op den rcuid als een bedorven kindje dat zijn zin niet Ik heb t je al gezegd dat hij een afschuwl ke numier heett om den schoolmeester te spelen maar hij bevalt me zoo heel goed H zag er werkelijk heldhaftig uit toen m lich zooeven In met keizer Wilhelm slechts een hoffelijke daad De Voss Ztg zegt Daar de betrekkingen tusschen Rusland en Duitschland afgezien van mogeljjke handelspolitieke gebeurtenissen niets te wenschen overlaten en ook tnsschen Frankrijk en Duitschland geen ernstige quaesties bestaan is er geen aanleiding om in de reis van den Czaar iets anders te zien dan een daad van hoffelijkheid De vermoedens die aan de reis van den chef van denFransohen generalen staf geseraal Pendezec naar Petersburg en aan daarop gevolgde reis van minister Delcassé naar Rusland geknoopt werden bleken ongegrond De internationale politiek is noch door het eene noch door het andere bezoek gewüzigd Doch voor Frankrjjks binnenlandsche staatkunde is het bezoek van groote leteekenis Panslavisten en nationalisten waren nog voor korfen t d jjverig be ig om de militaire kringen van Rusland te gebruiken als stormram tegen de tegenwoordige Fransche Regeering Vooral van de hervormingen door generaal André ingevoerd werd gezegd dat zu biJ Russische militairen heelemaal niet in den smaak violen En nu komt de Czaar naar Frankrijk om een militair schouwspel bij te wonen daardoor kr jgen de maatregelen van generaal André als bet ware een hooge wflding Da rom hebben de Fransche regeering en de hèorschende partijen in Frankrijk recht zich hartelijk te verheugen over het bezoek van den Czaar doch het buitenland heeft volstrekt geen reden om dat bezoek met wangnnstige blikken tp beschouwen Het Berl Tageblatt zegt Van eeq Duitsch standpunt uit kunnen wü in de bezoeken van den Czaar aan Duitschland en Frankrijk slechts een nieuw bewüs zien van de correcte betrekkingen die sinds gernimen tjjd tusschen deze drie groote mogendheden bestaan ep die juist in China zulke goede vruchten hebben gedragen Het bezoek van den Czaar aan Frankrijk beteekent een hernieuwde plechtige erkenning en huldiging van de Republiek iets wat met het oog op de anti republikeinsche woelingen der vereenigde royalisten imperialisten nationalisten en andere tegenstanders van den status qno in Frankrijk en in het belang van den wereldvrede slechts met voldoening kan worden vernomen De Frankf Ztg noemt het een handigheid van de Russische staatkunde onder Czaar Nikolais om met behoud van het bondgenootschap met Frankrijk tevens een soort evenwicht te bewaren tusschen Frankrjjk en Duitschland Men kan er zeker van zjjn dat zoo Rusland aan Duitschland een compliment trotsche houding en met rinkelende sporen verwijderde Terwijl Edith dit zei trachtte zy Gerald s houding en loop na te bootsen maar Danira glimlachte niet eens Ze zei op koelen toon Neem je in acht voor deze fierheid zij kan t Je nog lastig genoeg maken I TWEEDE HOOFDSTUK Er waren bijna drie weken verloopen sinds de aankomst van het regiment Het grootste deel der troepen was reeds vertrokken riaar het gebergte om tegen de oproerige bevolking op te trekken alleen de afdeehn van Gerald was nog in Cattaro achtergebleven Zijn ongeduld werd daardoor werkelijk op een zware proef gesteld Hij was met zijn manschappen voorloopig op het slot ingekwartierd een oud kasteel dat den ganschen omtrek beheerschte en oogenschijnlijk alleen als gevangenis gebruikt werd De dienst was daarom voor Gerald heel gemakkelijk en de jonge officier kon dagelijks eenige uren in de stad btj zijn verloofde doorbrengen wat hy dan ook geregeld deed Het was nog heel vroeg in den morgen Over den zeeboezem lag een grijze voorjaarsnevel en aan de haven vertoonde zich nog niet de gewone bedryvigheid Onder de weinige schippers en arbeiders die reeds aan het werk waren bevond zich George Moosbacher die in groot tenue heen en weer wandelde doch zich daarbij blijkbaar erg verveelde Ily had WRÏ getracht met een der schippert een gesprek aan te knoopen maar daar deze alleen m r Haakt het dit ook aan Frankrijk zal doen en omgekeerd of dat Rusland zoo het een Itap doet dien men te Parijs als te vriendeljjk voor Duitschland kan beschouwen een maatregel neemt om den bondgenoot weder tevreden te stellen Als zoodanig vat de Frankf Ztg dan ook het reisplan van den Czaar op de wereld behoeft zicb er verder niet be orgd ever te maken De toestand is op het oogenblik zoo weedzaam dat de reisplannen van den Czaar daarin geen verandering zuilen brengen J Het ia altijd nog niet zeker of de jesnïeten UI Frankrijk al dan niet zich zullen onderwerpen aan de bepalingen van de Wet op do vereenigingen Men schrjjft hun t voornemen toe zich naar elders te willen begeven In België moeten naar de Petit Bleu onlangs meldde maatregelen genomen worden om een al te groote vestiging der leden van de beruchte orde te weren Het heet verder dat deze ook in Tunis naar een toekomstig verblijf omzien Of de Benedictpen al dan niet Frankrijk zullen verlaten biyft mede een vraag De prior van het klooster der orde te Farnborongh in Engeland heeft aan de Times geschreven om het gerucht te weerspreken lat de Benedictijnen te Solesmes hun bibliotteek zouden gezonden hebben naar het Wfegere kasteel van k zerin Eugenie enplan zouden hebben Farnborougb aan te koopon om er verblijf te gaan houden De Temps vestigt de aandacht op een der kleinere oorlogen dien Engeland in zyn reusachtig rijk te voeren heeft maar die niet over t hoofd mag worden gezien niet t minst om de wreede middelen waartoe men ook daar de toevlucht heeft genomen t Betreft den strijd tegen de stammen aan de Noordgrenzen van Engelsch Indie de Mashoeds en de Waziris een onderdeel van de Afridi s met wie Engeland znlko ontzaglijke moeilijkheden heeft ondervonden terwijl t resultaat alles behalve bevredigend kan worden genoemd Sedert November van t vorig jaar heeft Engeland ook daar afgezien van den gewonen oorlog De Engelsche commissaris beeft do Mashoeds opgeroepen een oorlogsschatting te betalen ter waarde van 80 000 gulden De Mashoeds veilig in hun bergland weigerden en Engeland heeft toen een tormeele blokkade ingevoerd teneinde hen als t ware nit te hongeren Een cordon van 6000 man is rondom hun gebied getrokken en alle commnnicatie is daardoor afgesloten van de Mashoeds die zelf in hun bergen bjjna niets verbouwen Slavisch verstond en de gebarentaal niet voldoende verstaanbaar bleek moest het onderhoud afgebroken worden jürg slenterde mismoedig verder en bromde iets tusschen de tanden va i dom volk dat niet ns Tiroler Duitsch verstaat Terwijl hij zoo voortliep hoorde hij eensklaps achter zich een stem Wel daar is Jórg Moosbacher De aangeroepene keek om en bemerkte een man in het geestelijk gewaad der Franciskaner monniken een groote gestalte met een ernstig voorkomen hoewel de trekken van zijn gelaat een uitdrukking van buitengewone zachtheid vertoonden En die ïeltde uitdrukking lag ook in den toon zijner stem toen hij vervolgde God zegen je Jörg hier in den vreemde Jórg had bijna een sprong van vreugde gemaakt doch het ordekleed van den geestelijke weerhield hem van deze oneerbiedige uilmg zijner verrassing In plaats daarvan boog hij zich nederig en kuste de hand van den priester Eerwaarde pater Leonard Ik had bepaald niet gedacht dat ik u ook hieraan het andereeindje der wereld zou vinden Ik meende dat u goed en wel in Tyrol onder Chniten menschen zat Nu ik schijn toch hier ook niet onder heidenen terecht gekomen te zijn want de eerste dien ik hier in Cattaro ontmoet is een van mijn biechtelingen zei de pater glimlachend Ik ben eerst gisteren aangekomen om pater Anton te vervangen die het klimaat niet verdraaien kanIk zal in zijn plaa het regiment vergezellen Het gelaat van den jongen soldaat helderde bij Enkelen van de rjjksten hebbeu dan ook hun aalldeel betaald maar de meesten haaK den hun gordel wat vaster en bleven weigec reu en in Juni jl weigerden zjj nog niettegenstaande er onder hen een ware hongersnood is uitgebroken Tegen het einde van t jaar zullen er dan ook wel 6f geen Mashoeds méér zjjn 6f ze hebben zich overge geven t Middel werkt eenvoudig en makkelijk waut t veroorzaakt niet zooveel gerucht als een oorlog Maar de Temps wyst er op dat dit middel zich op den duur wel eens tegen den blokkeerder kon wenden De omliggende stammen zullen niet vergeteq wat er gebeurd is wanneer er weer eens opstand uitbreekt Verspreide Berichten Fkiskbuk Indien er iets geschikt kan worden geacht om de Franseben uit hun zomerdommei op te wekken was het wel de heel laat in den avond van Maandag verspreide mededeeling de czaar komt de manoeuvres bijwonen I een bericht dat nu eens prachtig geheim is gehouden bet heet zelfs dat niet eens aan alle leden van het kabinetWaldeck Rousseau hebben kennis gedragen van de persoonlöke uitnoodiging door president Loubet aan den machtigen alleenheorsjher over alle Ruslanden verzonden na raadpleging vóór eenigen tjd van een voornaam Rnssisch hofbeambte 1 De czaar komt dat is immers voor het huidige bewind een enorm buitenkansje voümameltik omdat hij komt zoo dicht vóór de algemeene verkiezingen en omdat de relatiën tusschen bet kabinet en president Loubet eenerzijds en bet leger anderzijds er zoo aanmerkelgk door zullen verbeteren Voor het oogenblik wordt in de leitiende Fransche bladen nog grooter ruinite ingenomen door retrospectieve bescifóawingen over het bezoek vóór een vijftal jaren toen de czaar don vijfden October landde te Cberbonrg om den tienden d a v na de revue te ChWons over 70 000 man te hebben bijgewoond met vrouw en kind de terngreis naar Petersburg te aanvaarden dan door bijzonderheden over de aanstaande visite Komt de czarina weer mee conform aan haar toezeggingen aan Lonbet gedaan in het jaar 1896 toen deze president van den Senaat was en wordt ook een hernieuwd bezoek aan de hoofdstad in het reisplan Inbegrepen P ziedaar de voornaamste vragen van de Franseben in het algemeen en van de Parijzenaars in het bijzonder 1 deze woorden plotseling op Gaat u met ons mee eerwaarde Goddank Dan hebben we tenminste iets göedfe d arginda in de wildernis ze noemen het land geloof ik Knvoscie Die naam alleen is al zóó barbaarsch dat geen latsoenlijke Tyroler tong ïiem kan uitspreken Daarginds schijnt men mets anders te hebben dan rotsen geiten en roovers te eten is er heelemaal niets en te drinken Jürg loosde daarbij een smartelïjken zucht evenmin iets En als men er zich s avonds ter ruste legt kan het gebeuren dat men des morgeub met een atgesneden hals weer wakker wordt Ja zei de pater de toestanden daarginds schijnen alles behalve rooskleurig te zijn Maar ik hoor dat het regiment al lang van Cattarovertrokken is Wat doe jij dan nog in de stad Wij zijn voorloopig hier gebleven onze luitenant met een vijUig manschappen We zitten daar boven in dat oude slot Ka tello noemen ze t en we bewaken er een paar oor aJsnijders die we gelukkig gevangen hebben Mijnheer Gerald is er natuurlijk woedend over maar daaraan is nu eenmaal mets te veranderen Gerald von Steinach vroeg de pater Ik geloof niet dat het hem zoo ewaar valt nog wat hier te moeten blijven Overste Arlow u immers hier de garntzoens oommandant Jawel zei Jorg maar toch geloof ik dat hij liever daarginds bij de wilden was Waarom Is zijn verbofde dan soms niettn de stad Wordt vervolgd