Goudsche Courant, vrijdag 23 augustus 1901

Maandag reeds ts minister Delcassé met den onTermgdeltJken directeur van het protocol naar Bfimboaillet en daarna naar Complègne gereisd ter beraadslaging met den president der Republiek en ter bezichtiging van de appartementen door den czaar wellicht met zgn vrouw tgdens zjjn varblgl op Fransehen bodem te betrekken Het zekerheid weet men alleen dat de czaar tusschen den 16 en 18 September te Duinkerken zal landen en dat htj niet dan tot den 22sten zal blijven terwgl evenmin vaststaat een bezoek aan Parga als de medekomst van de czarina Czaar Nicolaas zal voor de reis naar Frankrgk uitsluitend van den zeeweg gebruik maken Na de oeteningen van het Eussische eskader in de Finsche GoU te hebben bggewoond begeelt de czaar zich met de czarina naar Kopenhagen waar deze laatste achterbljjlt Te Dantzig zal de monarch worden begroet door keizer Wilhelm die dan aan boord van de HohenzoUem de oefeningen van de Dnitsche Oostzee vloot volgt Van Dantzig reist de czaar dir ct naar Duinkerken waar hg aan de grens der Fransche wateren zal worden opgewacht door het Noorder eskader President Lonbet zal aan boord van het vlaggeschip van admiraal Ménard de Hoche Nicolaas II ontvangen en met hem een revue honden over het eskader Van Duinkerken gaat de hooge gast regelrecht naar Beims voor de groote wapenschouwing bg Betheny over de vier legerkorpsen die het slot van de herfstoefeningen zal vormen Eigenaardig ia het waar te nemen hoe de Fransche bladen precies doen alsof de czaar opzetteljk nit Petersburg komt om een bezoek te brengen aan Frankrgk terwgl de Duitache bladen het laten voorkomen alsof Nicolaas II zoo en passant maar eens even een wippertje maakt van Duitschland uit wat bg de volstrekt niet verontrustende relatifin tusschen het czarenrgk en de Republiek niet w anders kan I BINNENLAND Behalve eenige beschouwingen over den op bet departement van binnenlandsche zaken verrichten Zondagsarbeid welke qnaestie naar ons inziens nu vrijwel is uitgeput bevat een correspondentie uit Den Haag aan de Middelb Ct de volgende bijzonderheden Dr Knyper heelt den Zaterdag vóór zgn vertrek mét de ambtenaren van de afdeeUng comptabiliteit gewerkt Den geheelen namiddag hoeft hij met hen doorgebracht Onderwerp van behandeling de vaststelling der totalen van hoofdstuk V der begrooting voor 19 2 Als bijzonderheid kan ik melden dat er zeer aanmerkelpe bedragen op zgn geschrapt In haar geheel de uitgaven die de uitvoering van woning en gezondheidswetten medebrachten Verder zjjn veranderingen gebracht in de cijfers die betrekking hebben op de verhoogde subaidiSn aan particuliere scholen te verleenen Ook op dit punt waren de flnancieele vooruitzichten van het afgetreden ministerie wel een weinig te rooskleurig geweest Behalve deze aderlatingen heeft de leerplicht het nog moeten ontgelden In het algemeen was er de be Directe SpoorwegverUndlogen net GOUDA Zomerdlenst 1901 AangevangeD 1 Mei TUd vao Gre n icti fiOtrOl ROTTIBDIHtI nm jr t 9 87 10 88 10 88 11 18 18 18 19 88 18 88 1 87 8 18 8 80 8 49 8 88 4 89 4 84 6 18 8 84 8 18 7 08 7 9 7 44 8 14 8 17 S 98 l lt 10 19 10 48 U i 1 8 88 7 11 7 88 8 81 8 88 9 08 9 door 7 18 t 0 I f 7 94 8 80 I 7 88 f 8 81 8 18 7 44 9 06 9 89 9 48 8 84 i S4 9 88 Qonda MoordrMbt Kiaawetknrk Oapalla KattaiduB M RottardunO 8 94 J 10 19 f 8 8t i 10 80 f 8 41 J 10 87 7 47 8 07 8 S0 8 69 9 8 $ 10 48 11 06 ll tT MO f 7 7 8 48 u n 10 08 11 88 08 L5 8 80 7 46 11 48 Iff n 8 Umi bte bijWtalffa f Op 4ffM tnlnra nja Zondig UaudH M OiudiK 4 iidugMlu ntonrbUjatUa voor do Sa kl TffrkrijgbMT tagoB tkelon nuhtpriji S HolUniMho Spoor Z Bltn n pUaiKt bow i 1 411Ma Diu4v KOTTinntlI SODIl TiM Timu f 4 11 t f 18 8 89 8 81 4 08 9 1 88 i Bottardun B 8 09 9 08 6 86 4 41 8 80 8 04 7 11 7 9S 4 68 1 41 6 01 6 61 I 6 11 8 04 I 8 17 6 10 8 98 7 88 7 48 7 88 19 80 1 48 g 4 83 8 17 f 9 18 I 10 i 18 88 1 64 6 41 8 87 9 46 lOJt 11 81 11 46 19 04 1 88 9 14 1 46 3 48 4 08 4 46 6 98 8 04 8 19 7 06 7 89 8 81 9 88 fff U46 ir ff ff ff V 4 68 f 6 89 ff ff m 0 46 f ft 1 88 ff f f f f 6 4 6 46 ff ff f 9 68 ff a 8 08 ff ff I 8 10 6 86 ff ff 10 08 r 11 68 19 08 11 98 1 09 8 09 8 86 S 08 4 08 4 14 4 69 8 18 6 48 6 14 7 08 7 86 8 10 8 41 9 47 10 09 10 16 11 S BolUnlaeha apoor £ Ixtri anpflameatbawjja vkb da OoHpagsia dar WagoEi Idta Bottardam Bann Rottardun O F Bottardsm M OapalU KlGawarkerk ItoordreoM ttoida 9 47 10 16 10 86 10 88 i 10 48 8 08 8 84 9 00 9 87 10 08 10 19 10 49 ïnolteUoC op 4as loop ka nlot gafokoBd wordoa 7 46 i lUou 1 aa 8a UaaM altn toUla eoUDA de 9 11 9 11 10 00 10 19 10 88 11 18 11 16 18 18 18 66 1 18 1 68 11 06 ff 1 07 f f ff ff 11 16 ff 1 18 ff f ff 11 80 ff ff 1 88 f 9 88 9 49 10 18 10 48 11 86 11 48 11 48 18 66 1 87 1 44 8 80 d X 6 49 8 81 7 89 8 01 8 81 9 17 9 68 9 66 10 18 10 48 11 fff 8 18 10 08 f f 8 14 i 10 17 ff 8 88 E F 10 19 8 16 6 49 7 67 8 48 t ï 9 44 10 19 10 84 10 46 11 18 U l 7 18 8 87 8 41 7 18 8 68 7 a 9 09 7 88 9 14 7 68 9 08 9 19 Oonda £ aTaiili Moare 8oatarmeerZeg Toorborg Haga e O U U k K USTIBDlll riao orao loudk 6 86 8 11 8 SS 9 18 10 80 10 69 18 08 1 10 1 86 8 11 4 07 4 43 6 1 S 16 8 46 9 61 10 19 10 80 10 87 11 06 kvaiM 8 01 8 68 9 it 10 10 11 04 11 48 18 67 1 17 8J8 4 11 4 67 6 80 6 46 8 44 9 86 10 8 11 08 11 47 11 69 AlukC 8 1 9 18 9 81 10 18 11 11 1 08 LIO 1 19 1 40 4 1 IJ i 46 8 01 t n lO liO 11 16 18 01 11 14 a 9 89 8Ü l DA U TK8CU t vloaniaa B 10 14 10 89 18 00 11 81 8 18 1 18 4 88 1 49 S SO 7 10 7 86 11 18 9 88 7 16 11 94 8 40 3 19 8 07 7 18 10 49 11 47 U 88 1 06 8 08 S 4S 6 04 8 14 7 00 7 64 8 08 Tr d 9 07 8 18 Uoud 6 10 6 81 7 88 7 60 üudew t 88 Waard 6 48 6 48 8 11 Utraaki 8 08 7 04 8 11 8 88 8 61 9 89 Vmita 8 83 7 18 8 10 8 18 9 18 9 11 11 1111 17 11 8 11 10 8 84 4 4S 8 08 6 11 7 09 l lt 8 18 9 46 Imit W 6 84 6 47 7 80 8 16 8 8 9 80 9 48 ll t 18 411 8 10 8 18 8 49 6 0 8 11 88 7 86 8 88 9 40 10 ud 7 06 7 81 8 18 9 19 9 19 10 18 10 84 11 61 1J8 1 8 S l8 4 18 4 84 8 47 7 07 1M 8 01 9 11 10 1f 11 11 10 14 t B B d r V IS tl 7 47 8 88 9 80 10 04 10 41 111 88 11 48 19 09 1 48 8 08 8 19 4 01 4 41 6 48 6 55 7 00 7 66 8 49 9 86 10 08 10 46 a 6 07 Z l fo llll nM 1 18 17 4 J n j 0 6 1M7 SïlST Ml 01 1M M 9 08 9 86 10 48 11 18 11 11 11 11 11 81 8 18 8 0 8 84 4 40 6 11 4 18 7 14 7 48 8J9 9 88 10 07 10 88 UJl i grootingen van alle miniaterifin te urnen genomen en opgemaakt door de afgetreden ministers een zeer aanzienlijk tekort voor 1902 Ook nu nog wordt er op een tekort van eenige millioenen gerekend dat natuurlijk als een uitstekend argument zal dienen ter bepleiting van verhoogde invoerrechten en protectiemaatregelen Wel is waar zgn de juiste c fers nog niet bekend maar een surprise zal de eerste begrooting van het christelijk kabinet zeker zijn en voor zooverre cijfers apreken hebben de heeren christen democraten het rood manteltje al weer aan den kapstok gehangen Op Donderdag 29 Aug zal door de Nederlandache Centraal Spoorweg Maatachappij de dienst worden geopend op den nieuwen spoorweg De Bilt Zeist zoowel voor personen sonenals goederenvervoer Deze spoorweg werd aangelegd met normale dat wil zeggen zooals op de hoofdlgnen spoorwijdte en heeft aansluiting met den Nederlandschen Centraal Spoorweg bg station De Bilt buigt zich van daar rechtsaf heeft eerst een stopplaats Schietbanen aldus genaamd in verband met de in deonmiddellgke nabijheid zich bevindende militaire schietbanen voorts een halte Huis ter Heide en eindelijk als eindatation Zeiat aangelegd volgens type eilandatation geplaatst aan de Slotlaan bij de gasfabriek te Zeist Als gevolg hiervan bestaat het voornemen om de tramlijn van Utrecht daar ter plaatse langa de Slotlaan door te trekken tot aan het station Op de nieuwe Ign zullen weder de bekende geriefelgke en fraai ingerichte locaalrijtnigen van den Centraal dienst doen terwgl mede en goedkoop locaaltarief daarvoor word ingevoerd Voorts zijn de 10 rittenboekjes Utrecht Baarn Amerafoort ook op deze lijn geldig waarbij naar keuze wat betreft de 2e kinase ook van den tramweg Utrecht Zeist gebruik kan worden gemaakt en zullen ook nog rechtatreeksche biljetten Zeiat Amsterdam Rotterdam verkrijgbaar worden gesteld De Tweede Kamer ia thans als volgt samengesteld Amsterdam I Dr H F R Hnbreoht Lib II Dr J Th de Visser Chr Hist C H den Hertog Lib J T Cremer Lib Th M Ketelaar V D Jhr Mr C J den Tei Lib VII Mr Th Heemskerk Antir Vin P Nolting V D IX C Lely Lib Alkmaar Mr E Fokker V D Almeloo Dr H J A H Schaepman Kath Amersfoort Jhr mr H W van Asch van Wijck Antir Apeldoorn Mr W F K graaf van Bylandt V A Appingedam J H A Schaper Soc Dem Arnhem Mr P Rink Lib Assen Mr J J Willinge Lib Bergenop Zoom L D J L de Ram Katb Beverwijk W C J Passtoors Kath Bodegraven J W H M van Idsinga V A Breda Mr L P M H baron Michiels van 1 08 1 14 1 91 1 80 11 08 11 18 11 80 10J8 10 88 11 19 11 80 19 84 18 44 f 11 16 f V r 9 40 9 48 8 89 9 18 a Verduynen Kath Breukelen J H de Waal Malefijt Antir Brielle Mr Q J Qoekoop Lib Delft Mr H A van de Velde Antir Deventer Mr H P Marchant V D Doetichem P van Vliet Jr Antir Dokkam Mr E van Veen Chr Hiat Dordrecht S M H van öjjn Lib Dmten Mr J A N Travaglino Kath Ëde Jhr Mr L H J M van Asch van Wgck Antir Kindhoven V A M v d Heuvel Kath Elat S M van Wgck Kath Ëmmen Dr P H Roeasingb Lib Ënkhnizen N Sluis Pz AÏitir Enschede H van Kol Sic Dem Franeker F Lieftink Lib Goes Jhr Mr A F de Sav Lohman V A Oorinchem H Seret Antir Gouda A W F Idenbnrg Antir Grave W Friesen Kath s Gravenhage I J Krap Antir n J F W Conrad Lib m J M Pijnacker Hordgk V D Groningen Mr H L Drncker V D Gnlpen J M M H Merkelbaoh Kath Haarlem Jhr mr F W van Styrum Lib Haarlemmermeerj F A van Wichem Kath Harlingen Mr J Schokking Chr Hist Helder A P Staalman Antir Helmond K Raymakera Kath s Hertogenbosch Jhr Mr A F O v Sasse V Yaaelt Kath Hilveranm S Baron van Heemstra Antir Hontenisse P F Frnytier Kath Hoogezand K ter Laan Soc Dem Hoorn P B J Ferf Lib Kampen Mr M baron Mackay Antir Katwijk Baron Van Wasseneer van Cnt wyck V A Leeuwarden G W Melchers Soc Dem Leiden A E van Kempen Antir Lochem W P Helsdingen Soc Dem Looadninen A Brummelkamp Antir Maastricht M de Ras Kath Meppel Mr H Smeenge Lib Middelburg Mr C Lncasse Antir Nijmegen Jhr Mr O van Nispen tot Seve naer Kath Ommen J van Alphen Antir Oostburg M P C J Henneqnin Lib Oosterhont Jhr Mr J B D v d Bergh van Heemstede Kath Rheden Mr M J C M Kolkman Kath Ridderkerk Mr A P R C baron van den Borch van Verwolde Antir Roermond Mr F Bolsins Kath Rotterdam I Mr D Fock Lib II D de Klerk Lib III J B Verhey Lib IV Dr E P Mees R Azn Jiib V Mr E E van Raalte V D Schiedam Mr 0 J H graaf van Limbnrg Stirum V A Schoterland G L v d Zwaag Soq dem Sittard Jean Arnoldts Kath Sliedrecht A D P van Löben Sels Antir Sneek Mr H Okma Antir Steenwijk L F Duymaer van Twist Antir Tiel Mr M Tydeman Jr Lib Tietjerksteradeel A S Talma Antir Tilburg J F Jansen Kath Utrecht I jhr mr A P C van Kamebeek 8 01 6 11 8 18 6 87 8 86 6 48 8 89 4 H A A e ioa mu 1 11 8 48 4 19 4 60 6 18 f ff ff ff ff ff ff ff ff 8 48 4 18 4 46 6 89 6 48 88 10 80 11 08 10 46 S 48 10 84 69 11 18 11 48 Lib Utrecht II Jhr mr J Röell Lib Vechel B R F van Vlijmen Kath Veendam Mr E A Smidt V D Venloo dr W H Nolens Kath Waalwgk W P A Mutaaera Kath Weert jhr mr Victor W L de Stnera Kath Weststellingwerf F W N Hugenholtj Soc Dem Winschoten dr D Boa V D WiJk bg Dunratede jhr mr H M J van Ascb van Wjjck Antir Zaandam K de Boer Cz Lib Zevenbergen A M van der Kun Kath Zierikzee Jhr mr J J Pomps Van Meer dervoort Antir Zuidhorn G Zijlma Lib Zutphen Mr H Goeman Borgesius Lib Zwolle A baron van Dedem V A In de thans voltallige Kamer hebben der halve zitting Liberalen Vrijzinnig Democraten Sociaal Democaten J Antirevolutionairen Vrij Antlrevolntionairen Christelgk Hlstorischen i Katholieken 25 De heer F Domela Nienwenhuis heeft tot den nieuwen minister van binnenlandsche zaken een brief gericht waarin hg herinnert dat De Stand in April 1898 naar aanlel ding van de afwgzende beschikking van den officier van jnatitio te Leeuwarden op de aanklacht van meineed tegen Gatze Haitsma schreef Wg geloo ven dat hiermede de zaak niet nit zal zijn Als de justitie geen ander materiaal kan bijbrengen waardoor de schuld overtuigend blijkt dan lal de agitatie aterker worden Wg vertrouwen dat deze zaak alanog aan de orde zal komen want indien deze zaak niet komt tot reviaie zoodat het volle licht in de openbare terechtzitting achgne dan is de geheele antirevolntionnairs partij geroepen tot een ernstig verzet tegea het wegmoffelen van zulk een belangrijb rechtaquaestio Daar tot heden de revisie is nitgeblgven verzocht de heer Nienwenhnia dr Kuyper deze thans te willen bevorderen Indien men mocht meenen dat sedert de invoering der nienwe Boterwet de knoeietgen in den boterhandel voorgoed tot het verleden behooren en een afdoende regeling is bewerkstelligd dan aldna een vakman in De Standaard toont men niet op de hoogte te zjjn van den feitelp toestand welke nog allesbehalve rooskleurig kan worden genoemd Ten eerste heeft de Boterwet velen teleurgesteld en ten tweede staat deze wet machteloos tegenover het bedrog dat thans meer en meer geschiedt op wetenschappelijke wijze De grootste verwarring welke thans in den boterhandel valt te conatateeren ia al dadelgk teweeggebracht door het herhaald uitstel in zake de overgangsbepaling welke eerst zou gelden tot 16 Mei vervolgens tot 1 October en nu weer tot 1 Januari aanstaande Voorts worden de winkeliers op verschillende wgzen ingelicht van de ge meentepolitie vernemen zij deze van ï visiteurs geene uitlegging van de vooischriften zoodat menig winkelier niet meer veet waaraan hg zich heeft te houden Voorta is verwarring verwekt doordien thans de margarine onder allerlei benaramgen wordt verhandeld zoodat we te dezen opzichte van den regen in den drop zgn ge komen Het woord surrogaat moest als te veel verwarring stichtende vordwjnen maar in mil daarvoor worden nu heel wat benamingen gebruikt tot heden ontdekte ik reeds Albada Solo Fritnra Vitello Mikado en Natura en wie zal zeggen welke benamingen wjj nog meer te aanschouwen krijgen Wel komt het merk margarine op de verpakking voor maar de bedoelde merken fabrieksmerken f en de daarbij gebezigde ifeclame spelen de eerste viool zoodat het eigenljke verplichte merk op den achtergrond treedt Ia deze toestand te vereenigen met hetgeen aanvankelijk door den wetgever was bedoeld nl dat margarine zou worden verhandeld onder haar eigen naam P Betreffende de naleving van de wet zi meld dat er zich reeds meerdere moeilijkheden hebben voorgedaan en de wet reeds op weg ia zich gehaat te maken Als bewijs hiervoor diene dat menig winkelier niet dan zeer bezwaarlijk de vaten en potten zoo kan plaatsen dat het merk margarine op de verpakking voorkomende voor den bezoeker zichtbaar is Ook kan het op zeer warme dagen gebeuren dat onverpakte margarine niet kan worden geatempeld zoodat deze wcjze van levering vermita ook hierin niet ia voorzien ttan feiteltjk wordt belet Voorta ziet men margarine rondbrengen in wagena waarop met groeten ophef staat vermeld Gegarandeerde roomboter zuivere Leidsche roomboter eigen zuivelfabriek en meer van dien aard Opvallend verschillend en vrij wat doelmatiger ten opzichte der rondbrengers is het 7e artikel der Belgische Boterwet hetitelk o hi bepaalt dat de voertnigen dienende tot het rondventen van margarine Of een voor het publiek duidelgk zichtbare wgze moeten dragen het opschrift verkoop van margarine met goed te onderscheiden letters van tenminste 20 centimeters hoogte zonder dat er eenige andere vermelding bij staat Aangaande de uitoefening van bet toezicht zü gewezen op de vreemde bepaling dat alle bewaaren bereidplaatseu van boter en margarine indien slechts het opschrift margarine boven de buitendeur voorkomt voor de visiteurs gesloten zgn Dat van deze bepaling door de knoeiers gebrnik wordt gemaakt ia aan geen twgfel onderhevig Met verwijzing naar de mededeeling voorkomende in de Nederlandache Staatscourant van 17 Jannari jl No 14 wordt bekend gemaakt dat de Nederlandache bewerking van het door de Britscbe Eegeering in overleg met de voornaamste zeevarende natiën vastgeatelde Nieuw Internationaal Seinboek bg den uitgever J H do Bnssy te Amiterdam is verschenen en in den handel tegen den prgs van f 10 per exemplaar verkrijgbaar is gesteld Van Eijkawege worden aan de oorlogaachepen loodavaartuigen en aan de semaphorestationa exemplaren van het nieuwe Seinboek veratrekt zoodat belanghebbenden die zich daarmede in gemeenachap willen stellen daartoe van de nienwe wgze van seinen gebruik kunnen maken In herinnering zij voorts gebracht dat bet nieuwe Seinboek van het oude thans algemeen in gebruik zgnde hoofdzakelijk verschilt doordien tengevolge van de toevoeging van enkele nienwe vlaggen het aantaal seinmiddelen grooter en de wgze van seinen gemakkelijker en vlugger zgn geworden terwfl bovendien voor het seinen op groeten afstand van ballen cylinders en kegel gebrnik wordt gemaakt Het thana in gebrnik zgnde oude Seinboek mag nog tot en met 31 December 1901 worden gebezigd na dien dag zal echter nitaluitend volgena het nienwe Seinboek moeten worden geSeind Ter vermijding van verwarring gednrende het overgangstgdperk wordt het gebrnik van het nienwe Seinboek aangeduid door den gebeschen onderscheidingawimpel waarvan bet uiteinde benedenwaarta aan dezelfde vlaggeiyn ia vastgemaakt met daarboven een zwarten bal of daarop gelijkend voorwerp Gemengde Berichten mt Bolsward seint men omtrent de op ning der nationale schilderstentoonstelling Om eU uur was er gisterochtend bgeenkomat van de tentoonatellings commisaie de jury den gemeenteraad het bestnnr derVereeniging vgor handel en ngvcrïeid inc Frieechg Bchildarsvereeniging e a Nadat ten raadhnize de eerewgn aangeboden was is om twaalf uur de tentoonstelling geopend door den eere voorzitter den burgemeester van Bolsward Na een inleiding van den voorzitter deed de commissie een rondgang over het terrein Uit Ambt Ommen ichreef men giateren Aangewakkerd door den vrjj sterken Noordenwind breidt de veenbrand in het StergerT8ld lieh meer n meer uit naar het be bouwde gedeelte dier streek De burgeneester dezer gemeente was eergisteravond nog laat op het terrein aanwezig om met behulp der opgeroepen bewoners in die buurt het blnsschingswerk ooirt te zetten t Is bij avond een fantastisch gezicht die donkere gestalten het vernielende element bekampende Een groot aantal bunders is reeds door het vuur verteerd Ook de bewoners in de buurt van Marienburg zgn opgeroepen om hnlp te verleenen bg een aldaar uitgebroken veenbrand die ook reedif groote afmetingen aanneemt Te Drachten lieten de melktappers door den omroeper met bekkenslag bekend maken dat zij den prijs der melk met 1 cent per liter verhoogd hadden Door de droogte bestond er gebrek aan weide voor het vee het moest bggevoederd worden wat met kosten gepaard ging Omdat dus de melk den tappers duurder kwam besloten zij tot de prijsverhooging Pas had de omroeper dit besluit den volke medegedeeld of weer verscheen dezelfde man om nu oekend te maken dat tal van burgers en arbeiders besloten hadden zich die prijsverhooging niet te laten welgevallen en geen melk te kooper tegen een hoogeren prijs Men bleek onder de klanten zeer solidair menig melkverkooper verkocht geen liter van zijnen voorraad terwijl andere boeren die niet tot vorhooging van prgs waren overgegaan geen melk genoeg hadden om aan de aanvragen te voldoen Door marechaussees en politie worden nog steeds nasporingen gedaan naar den veroordeelde die Vrijdagnacht uit de cellulaire gevangenis te Arnhem wist te ontsnappen Er wordt in alle richtingen gezocht in het bijzonder in de bosschen in den omtrek van Oosterbeek en Wolfgezon Tot heden evenwel zonder succes er is geen spoor van den vluchteling te ontdekken N A Ct Verkiezing en de haring Uit het district Lochem waar W P G Helsdingen voor de Tweede Kamer in beratemming kwam met den heer Hesselink van Snchtelen schrijft men het volgende aan Het Volk Te Groenloo had Melchers Zaterdagavond een stampvolle vergadering Op een eigenaardige wgze waa het publiek van deze vergadering ingelicht Toen de stadsQmkl inker omroeper bezig was der vergadering bekend te maken kwam de wethouder de boer Ter Bogt op hem af en verbood hem zonder opgaven van redenen dharmee voort to gaan Natnnrlgk moest deze stadsambtenaar voor zulk gezag buigen Dra werd dit bekend Zoo ook aan een onzer geestverwanten Hahné Oogenblikkelgk plaatste deze een vaatje met haring op een kruiwagen en begon te venten Nieuwe haring wie op Helsdingen stemt krijgt zes voor een dubbeltje wie op Heaaelink stemt maar drie Hedenavond openbare vergadering bij Abbink op de markt sprekers Melchers Lekkere nieuwe haring i Als een loopend vnurtje ging dit nienwtje door de stad zoodat s avonds de zaal stampvol was Een Duitscher is gister toen hij in een apel op de Eotterdamache kermis met zgn leeuwen aan het werken was gestruikeld en gevallen Hiervan maakte een der leeuwen gebruik om hem een klauw in het reohterdijbeen te slaan ten gevolge waarvan er een geduchte vleeschwond ontstond De leeuw is naar de Diergaarde gebracht Gisterenmorgen is bg Tilburg de hoofdconducteur Fiederiks nit den trein gevallen Toen de andere conducteur zgn chef miste deed hg den trein atilataan Het inmiddels toegesneld atationapersoneel bracht den zwaar geknensden naar het station Dinsdagnacht was een Scheveninger met het aleep of kornet in zee aan het garnalen viaachen toen hij door een pieterman in de hand werd gestoken De robuate man die van pgn gilde ging naar de bewaker van het badmaterieel der Volkazeebaden en liet zich door hem de hand belezen Een kwartiertje later kon hy zijn bedrgi voortzetten Een hevige brand heeft gewoed op de kermis te Bonlogne anr Mer De brand was ontstaan in een kraam van cellnloïd artikelen Twee en dertig kramen zijn in de asch gelegd De eigenaars zgn daardoor in diepe ellende gedompeld aangezien de schade die zeer belangrgk ia niet door assurantie is gedekt Verscheidene personen w rden gewond Het gemeentebestuur nam maatregelen om in de eerate behoefte der slachtoffers van den brand te voorzien Graaf Leo Tolstoj Graaf Tolstoj heeft een brief van Carmen Sylva gekregen zoo weet de Nowosti te vertellen waarin de Kuningin dichteres hare diepe bewondering voor den groeten schrijver uitspreekt en om t voorrecht vraagt den graaf een bundel van haar gedichten te mogen zenden Wanneer hij ze miB jchien ook niet leest zal het baar al een groote eer zjjn schrgft zy wanneer baar gedichten op zgn scbrgftafel een plaatsje vinden De bladen wisten dezer dagen nog te melden dat graal Tolstoj naar den Krim wil reizen om daar een kuur door te maken Zgn gezondheidstoestand zon nn overigens weer tameiyk goed zgn Hoewel hg dikwgls over lichameigke zwakte klaagde in den laatsten tgd zoo hoeft zyn geestestoestand tot dusverre nog niets te wenschen gelaten en hg moet onvermoeibaar zgn bij zijn geestelgken arbeid STADSNIEUWS GOUDA 22 Augustus 1901 Naar wg vernemen zal Zondag a s in de Eemonstrantsche Kerk niet optreden Dr A A Haentjes maar Ds L R Oldeman te Gouda Naar wg vernemen is onze stadgenoot A V Veen geslaagd voor het examen voor de postergen Een behendigeNdief heeft gisteren op den Kleiweg het rgwiel van Dr van I terwijl hiJ een patient bezocht gestolen Tot op heden zgn alle nasporingen vruchteloos gebleven Eergisteravond werd te Gonda een nieuwepostduivenvereeniging onder den naam DeVriendschap opgericht Tot bestuursleden werden gekozen de heeren A H Kulik voorzitter H Dernft secretaris D Lorius penningmeester en M Kulik 2e penningmeester Zondag a s zal reeds de eerstewedvlncht vanuit Den Haag worden gehouden De Broederschap van hoofdcommiasariseen en commissarissen van politie zal 19 Sept haar zevende algemeene vergadering houden te Berg en Dal bg Nymegen De heer Jac van Waning burgemeester van Ouderkerk a d IJsel en hoofdredacteur van de Politiegids zal in die vergadering een voordracht honden over het onderwerp De politie staatszorg Boskoop Beroepen by de Ned Hervormde Kerk te Eenigenburg de heer M Rosbergen eand alhier Bedankt voor het beroep by de Ned Hervormde Kerk te Schellinkhont door den heer M Rosbergen cand alhier Atjeh Een officieele en volledige lezing van het onlangs vermelde telegram geeft de Java Ct Bg overvalling op 3 dezer van de schnilplaats eener bende in het gebergte bg Panta Radja liet de vyand 1 doeden en vele wapens in onze handen onzcrzyds werd een inlansch fnaelier licht gewond Een cavaleriepatrouiUe geraakte op 10 Juli slaags met een bende in Toengkoe Rawa waarby 9 dooden benevens wapens in onze handen vielen De maréehanaaées van Senlimenm maakten een elfdaagecben tocht naar Tangsé en overvielen naar de schuilplaatsen van den vyand die 16 dooden met hun wapens in onze handen liet onzerzgds werd de Europeeache aergeant de la Croix niet levensgevaarlgk gewond Bg een handgemeen met een kleine bende aan de Koeala Wajla werd de Ënropeesche fuselier Mepoen niet levensgevaariyk gewond Troepen van Poelo Raja stootten bg Leambensoë op de versterkte positie van een bende welke met achterlating van 5 dooden verdreven werd onderzyds sneuvelde een Amboneesch maréchansaée en werden 2 inlandsche marechaussees licht gewond By gelegenheid van de vervolging eener vgandelyke bende in het henvelterrein van de Tiroatreek door twee brigadea marechaussee op 17 Juli sneuvelden een Amboneesch korporaal en een inlandsch marechaussee De vgand liet daarby 9 dooden liggen 367 Staats loterij 3e Klasse Trekking van Donderdag 22 Aug No 10625 f 200 7658 10359 en 15612 ieder 100 Prgzen van f 45 465 3737 6767 9477 11398 14227 16866 876 41 6966 95 11713 14445 17003 1232 3866 7227 9568 11889 14536 17482 1329 4438 7374 9914 98 14649 98 14882 17638 14958 18479 15170 18799 15355 19099 15546 19604 16023 19908 16283 20523 16385 71 16494 20793 1807 4649 2013 4780 2276 4910 2328 5092 50 5123 2470 33 75 6164 2812 6322 99 6431 3131 6576 7427 30 12465 7643 45 12984 7867 10025 13056 8082 10119 87 8247 10244 13187 8389 10538 13708 8458 10666 44 8534 10759 55 8758 11017 13933 9274 11253 14138 3e Klasse 3e Lgst staat No 7706 m z 7762 No 13136 m z 16136 en No 17417 m z 17415 ISECIL f wmi Het beste 1 LHonJwalef Ier Wereld J Belangrijke prijsvermindering VAN VAN OS tt Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Telephoon a 31 iiisler laiii H M l van Vikra 8ul ll 8 I 1 971 Va Nlotkrs 81 96 91 81 AUG KDULiNU UBrt Ned W S S i dun ili D dit 8 liu dito dtto H 1 lloNoait UM Gou II 1881 98 4 Li iiKr TiDit 1869 81 5 0BTBNH Obi n apier 180S 6 iiti in tlvnrl8 8 6 PoKTua i O I m t oouvün 8 I duo ticltut I auaLiNU Ilbl IJiiineiil 1894 diti Onoana 1860 4 iluobii Rnlhs 188V 4 dito bg Hop 1889 90 4 ditu m tfoad leeu 1888 6 lltn dito dttu I8H4 6 87 86 V 104 80 90 881 676 416 Sp4 Per jot i hulil 18S1 4 rvxlIJ Sn r Cnu IBBU 1890 t Ge I mn i sonn D Geo leenin aerieO oiu Afk Rp T oblf 189 Uliico Uh i Sob 1890 8 VbHKSUELA öbl ODh p 1881 4 AveTiaOAH Obliftatieu 18V6 S BoTTiaDAH Steil leeu 1894 S 194 101 90 NlD N A lr HiDdelav aand Arendfdi Tab Mg CertlUcateu Deli Maataohepj ij dito Am Hypotbeelcb paodur 4i Onlt Mi derVorateol aaod a Gr Hypolhnakb paodbr 4 Kndertands be baHK aaud Ned Hatidetmaataoti mto N W 11 Pao Uyp b pandbr 8 liott Uyjiotbeaktj pandbr 4i Utr Hypotbeekb dito 4V UosTENB OuBt UoDK batik aand HoaL Hypotheekbauk paadb I 6 106 119 818 Ambukx Ëqut hy poth paadb 4 Maiw L G Pr Lien oert Niu UoU IJ Spoor w My aaQd Mij tol Bipl I Bt Spw aand Ned Ind Spoorweg m aand Ned Zuid Afr Spin aaud S dito dito dito 1891 dito 41 69 1041 iTUllBpooml 1887 80 A Eobl 8 Zuid Ital Spwmij A H obl S Poi rK Warsohau Weenen aand Vi 100 Vl 916 1481 1081 107 I lOS BoaL Gr Kuaa Spw Mijd obl 4 Baltisobe dito aaod Faaiowa dito aand 6 IwaDg Pombr dito aand 5 Kurak Cb A ow Sp kap obl 4 dito dito obliK 4 41 88 104 Ambkika Cent Pao Sp Hü obl 6 Ohio k North W pr O t aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver fe Kio Gr Spm oert ▼ a lllinoia Central obi iu goud 4 LouUt Il Na hrillt Oer r aaud Mexico N Spw M Ie hyp a 6 MiBB Kanaaa T 4pOt prof aand N York Outaio k Weal aaud Pflnn dto Ohio obhfi 6 Qreiïon Calif tn hyp in goud i St Paul Uinn k ilanil obl On Pao Hoof lijn obig 6 dito dito Lino Ooi Ie hyp O 6 60 64 9 101 10 10 Canaj a Cao South Obert T aand Vbk 0 Rallw k Na lo h d o O AuiBierd Omolbua Mq aand Nbu Stad Amaterdam aand 8 Stad Roiterdam aand 8 Bbloik Stad Antwerpea 1687 9 Stad Brusael 1886 81 lOSV HoK8 Tbeiaa Eegullr Onaelaoh 4 IH h OosTlKB StaUBleenig 1860 6 U7i K K Oo aOr 1880 8 10 SuNn Stad Madrid 3 1868 41 NlD Ver B ï Ayb HtKWi oort van de nog voorhanden Mantels Costumes en tegen veel verminderde prigzen II SAMSOiU