Goudsche Courant, vrijdag 23 augustus 1901

Zaterdag S4 Augustus 1901 40ste Jaargang i o 8588 mimm mium ieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Telefoon No 11 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte ïnzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon Ao HS Dq Uitgave deier Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VTJF CENTEN onda Druk van A BRINKMAN U MARKTBBHICHTB B GOnd 3a Aagtutui 1901 Granen Van het nieuwe gewas was nu wat meer aangevoerd Er bestond hierroor goede vraag tot onderstaande prijzen Tarwe Jarige Zeeuwsche 7 50 i 7 80 nieuwe dito 7 40 ï 7 85 Mindere dito 7 10 4 7 0 Afwijkende 5 50 4 6 Polder 6 50 k 7 Kogge Nieuwe Zeeuwsche 5 25 A 5i6o Jarige Polder 4 90 4 5 20 Gerst Nieuwe Winter 4 50 4 5 dito Zomer 4 0 4 4 9o dito Cbevallier 5 35 4 6 Haver Nieuwe per heet 73 40 4 3 75 dito per 100 Kilo 7 40 4 7 60 Hennepzaad Inlandsche 9 50 4 10 Buitenlandsche i75 4 7 15 Kanariezaad 7 4 8 Koolzaad ƒ 9 60 4 9 90 Erwten Kookerwlen 4 Niet koekende 4 Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo 6 40 a 6 60 fioonen Bruine boonen 4 Witte boonen 4 Paardeboonen 4 Duiveboonen f rf 4 Mais per 100 Kilo Bonte Amerikaansche 6 75 4 6 85 Foxanian 4 ƒ Cinquantine 7 4 7 i5 VEEUARKT Melkvee redel aanvoer handel en prijien matig Vette varkens goede aanvoer handel vrijwel 11 4 24 et per half KG Biggen voff Engelandj red aanvoer handel matig 18 a 9 et per nalf K G Magere Biggen redel aajBvoer handel stug 1 00 4 1 40 per week Vl lte Schapen red aanvoer handel traag 14 4 20 Zuiglammeren red aanvoer handel vrijwel 4 Nuchtere Kalveren redel aanvoer handel traag 5 4 8 GraskaWeren redelijke aanvoer handel traag 20 4 3P Fofekalveren 7 4 14 Kaas aangevoerd 118 partijen handelzeer vlug ie kwal 24 4 26 2de kwal ao 4 23 Zwaardere 8 Boter redelijke aanvoer handel matig Goeboter i ao 4 1 30 Weiboter i 4 1 10 Bureerltjke Stand GEpOREN 16 Aug Gijsbertas Cornelis onders A van Leeuwen en J Annaars Simon Antonins onders N Bruvjniks en J Zwanenburg Wilhelmina ouders J van WSk en A P C Colleij 17 Adriana PietemoUa ouders L G do Bruijn en A P van Leeuwen 18 Frederika ouders A Bosman en A van Loenen Dina ouders P Verkaik en J A Nieuwlaud 19 Adriana ouders A Mikkers en T A van der Zwalm Elisabeth Adriana ouders A F de Weger en 6 E Kelder 20 Adrianus Cornelis en Cornelis Adrianus ouders G Koops en J van Knjjk 21 Clasina Christina ouders J Wiezer en C C de Knegt Cornelis Antonins liartinns ouders £ Keg en H E F Jansen OVEKLEDEN 16 Aug A Brussé 6 m 17 M Boers wed W Spoormaker 8i j 18 A Hogendoorn hnisvr van A den Boon 50 j E M Zwarts 2 m 19 W W Schoonderwoert 7 w H C deJong 3 j 20 N F A van Ingen 2 m K Frenk wed A M Cats 72 j GEHDWD 21 Aug J van den Hondel en E B Spijkerman A M Dekker en M C Kinwei W C van der Hulst en A M van den Heuvel P A J van Dam en J den Eiet A de Wijs en E de Hoog C Hoogerwaard en J van Vliet J van Leeuwen en M G Ketel ADVERTEI iTIEIN Heden overleed na een smartelijk l den onze gelielde Moeder Behuwden Grootmoeder CURA CATS I geboren Fkxnk In dep onderdom van ruim 72 jaren Uit aller naam I A CATS B CATS Cats M A CATS A CATS Hebsoeel De Wed WESSEL Cats N POLK M POLK Cats i MULLER B OATS De Wed H FRENK Fbxnk TE KOOP ol TE HUUR Twee Heerenhuizen aan dfl Oost en Westhaven beiden van Gas en Waterleiding voorzien Te bevragen bü IZAAK CATS papier Lange Tiendeweg D 29 öoüda Yereeniging F LORAL IA te Gouda fiifiéüfiiMit Zondag 95 Aiigiistu § 1001 in de Zaal Kunstmin der Sociëteit Ons Genoegen De Tentoonstelling zal geopend zijn van 10 uur r m tot 10 iiar n m Ten t i uur MA TIJIEM MCsicALE te geven door het Muziekcorps van de d d Schutterij alhier onder directie van den Heer JOH G ARENTZ Ten uur PRIJSVITDBBLIHQ Des avonds UUZIEKVITVOEUIHG afgewiFseld door LICHTBEELDEN Bü ongunstig weder gaat de ertooning der Lichtbeelden niet door Leden der Vereeniging persoonlgk en Donatenrs met hunne huisgenooten hebben steeds vrijen toegang De Inschrijvers hebben persoonlijk steeds vrgen toegang en van 5 nor ti met hnime huisgenooten ENTREE VOOR NIET LEDEN DER VEREENIGING Leden der 8oc Ons Genoegen hpnne Dames en Kinderen 10 cents per persoon M Niet leden Voor Maaglijders A AN allen die zich door het vatten van koude ol overlading van de maag door het gebruik van slechte moeielijk te verteeren te warme ol te koude spijzen ol door onregelmatige levenswijze een maaglijden als TUangkatarrh Maagkramp Maagptjnen moeieHJke pijavertering ol verêlljming op den hals gehaald hebben zg hiermede I een goed huismiddel aanbevolen waarvan de voortrellelijke werkingen reeds sedert vele jaren bewezen zijn Het is Deze Kruidenwijn is uit voortrellelijke geneeskrachtig bevondene kruiden met goeden wijn gemaakt en versterkt de spijs verteeringsorganen van den mensch zonder een laxeermiddel te ziJn Kruidenwijn geneest storingen in de bloedvaten zuivert het bloed van bedorven ziekte veroorzakende stollen en werkt bevorderend op de vorming van gezond bloed Door het op juisten tp gebruiken van Kruidenwijn worden maagkwalen meest reeds in t begin onderdrukt Men moet dus niet talmen er eene proel medete doen Symptomen al hooldpijn oprispen zunr in de maag opzetting j misselijkheid met braken di b chronische maagziekten des te heviger I optreden worden dikwijls na eenige malen drinken genezen Vorstnnn Sna onaangename gevolgen daarvan als W CA B bW f f AUg benauwdheid koliekpijnen hartkloppingen slapeloosl id aambeien wor den door JRÜIDENWIJN dikwijls snel genezen KRUIDENWIJN helt verrtajiping op bevordert de spijsvertering en verwijdert door een zachten stoelgang onbruikbare stollen uit maag en darmen I Schraal bleek uitzien bloedaimoede verval van krachten zijn meestal de gevolgen van een slechte vertering onvoldoende Moedvorming en een ziekelijke toestand van de lever Bij gebrek aan eetlust evenals herhaalde hooldpijnen slapelooze nachten treedt een voordurend ziekelijke toestand in KRUIDENWIJN wekt de verzwakte levenskrachten op KRUIDENWIJN verhoogt den eetlust bevordert de spijsvertering prikkelt de stolwisseling bespoedigt de bloedvorming brengt de geprikkelde zenuwen tpt rust en schenkt den zieke nieuwen levenslust Talrijkeatteêten en dankbetuigingen betatuten dit Wjg KRUIDENWIJN is te verkrijgen in flesschen A Fl 1 60 en 2 in de Apotheken van Gouda Ondewater Schoonhoven Bodegraven Woerden Allen Aarlanderveen Voorburg Leiden Rotterdam s Gravenhage enz alsook in alle groote en kleine plaatsen van de provincie Noord Holland en geheel Nederland in de Apotheken 1 Ook verzendt de Firma WOLFF Co drogisten Westhaven Gouda 3 en meer flesschen Kruidenwijn tegen origineele prijzen naar alle plaatsen i van Nederland Voor nama ak wordt gewaarschuwd len Terlanqe uiisluitend IV Hubert IJllrich sche KruidenwUn Mijn Kruidenwijn is geen gebeimmiddel zijn bestanddeelen zijn Malagawijn 450 0 Wijngeest 100 0 Glycerine 100 0 Roede wijn 240 0 Atlas bessensap 160 0 Kersensap 320 0 Manna 30 0 venkel anijs alantswortel Amerik krachtwortel gentiaanwortel kalmoeswortel 10 0 Deze bestanddeelen worden vermengd Gebri Stoll werck s Chocolade en Cacao DtBWifttige dooi de nieuwste uitvindingon op machioaal j ebiecl Verbeterde ftlnieatie tm uitahiiteiMJ gobruik van fijiu bü fljnate gronilstoffen f randoerw lei trbruiker van Stollworck a Chocolade ec Cacao oen nanbevetenswaai iig tabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan vien inhoud der resp Büknlten De inna beivaalde 87 Brevets als HofleTernHcler 44 Eere üiploma s gAuden enz MedallleB een bewijs aa nitEiuntend u fcbrika tt Keeda 1874 schreef do Accademie national de Pariii Noue vous d4a moiui une n AcUle l r première elawe en oonBldèra ttoa A vott9 exoellenite flabrlAatlon da Ohooolat bonbona varies to etc BWiwerok e bbrOuut ia verkrijgbaar bij U H Confiseora Banketbakkera ene me fltawaalvertagenwoordiger voor SederUiki Ameterdam Kalverstraat lOt Eene Onderwüieres VRAAGT tegen 1 SEPTEMBER een Qpnieii1 ileerde Kaïziier met PENSIOü Franco brieven met prgsopgaal onder letter T b d Boekhandelaar D J P STORM LOTZ te Rotterdam GeljroedersSTEEKSMA Bloemisten Turfsing el TELEPH No 114 Bieden aan om thans te planten prachtige Variteiten van CACTUS DABLIA S welke den geheelen Zomer met prachtig gevormde Bloemen prgken en doorbloeien tot de vorst intreedt VEEDER HET BEKENDE INI§iE€TEN € IDER 1 dat door bijvoeging van 40 deelen wate alle insecten doodt en voOf planten bloemei en vruchten onschadelijk is 7 Liter r0 50 Lller f 0 80 Llltsr f 150 i Echt Zeeiiwsiïh Tarwebrood 1 cent de K G A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 I I m FRANSCEE STOOMVEEVERÜ cheiiii cbe Wtöseherij VAN H OPPIi ilHEIllll H 19 Kruinlmde Uotterdavn itebreveteurd Uoor K M den Komng der Belgen BoofddepÖt TOOT GOUDA de Heer H G THIJSBURG Korte Tiendeweg D 7 Specialiteit voor het atooojeu en remn fwS alle tieereii en Dameigarderobenf alsook alh Kindergoederea Speciale mrichti g voor het itooiiion tIÜ pluehemanteUf veeren bont e K Gordgnen tafelkteeden eni worden tvwr dt Qieuvrste en laatste méÜiode jfeverid Thiiny g Wondnkaltim in do geheele wereld bekeud en geroemd Onovertraffen middel tegen alle Dorst 1 0 n f LeverHaagziekten eni Inveudi Vzoowet als oolc uitwendig in bijna iiUe ziektegevaUen met goed i rolg aan te wenden PrO perflaCOl 1 1 per post 1 115 Thinry s Wsiulifltlf bezit een alsnog ongekende geneesIcTaoht en heikame werlciog Maakt messtal elke pijnl ks en g eTaarvolle operatie geheel orerbodig Uet deze zalf werd een li J qad vooi ongeneeslijk lebenden beeiweiwel én onlants een bijna Ü8 laar kankerlU n genezen Brengt genezing e Terzaohting der pijnen hij wonden ontatekingen eni Tan allerlei aard 3 Frljs per pot 1 1 60 per post f 1 60 Centraal Depai voor Nederland Apotheker HENRI SlNDEitH Bokin 8 Amiterdam Wur geen depAt U beitelle men dtreet asn die Sehntunepotbnke dei k THIEKnV in Pregndi kei HoUtnli Oeetarreiek BelicTo proipeotai te ontbLeden l ü bet Centraal DepAt Ssndel B W a 3 1 Rekin B Anuterdam Pain Expeller Dailii ja wwdt dit middel mee I M I M saeli saooea Il rtaitnlsMle kmüiim 1 tr II If m hM UdaklMdt Jtlkaij im lK ne seMo 4at b d ina ateiB thakea Te Anowduld DIA CUbm TiB Tayll m Saaders J JiLtWatbnMX to I Bit Jleh tTs nah ëd p ia die ImSfin BulteDlandsch Overzlebt Dit Zuid Airika geen oorloganienws en van de lianve verhalen in de Engelscbe kranten zullen we maar niets meedeelen omdat men er toch niets aan heelt Men vindt altijd dezelfde verwarde voorstelling en dezellde draaien uitnemende militaire leiding met uitstekende soldaten maar de Boeren ontsnappen altgd tegen dat de omsingeling voltooid stond te worden De verliesljjst heeft 6 man gesneuveld 16 gewond 1 vermist in verschillende gevechten verder 16 aan ziekte overleden waaronder nog 3 aan bekomen wonden Het oÉcieele Engelsche blad heelt een groot rapport van Kitchener dd 8 Juli dat een overzicht geeft van de operaties in de maanden Mei en Jnni Veel bijzonders staat er niet in Kitchener rekent op 1 Juli het aantal te velde staande Boeren in deBepublieken en de Kaapkolonie op 13 500 Van de beroemde in Engeland geworden Yeomanry leest men Het was in den aanvang onmogelijk een groot deel van de Yeomanry recmten in het veld te brengen daar de meesten van hen noefa rijden noch schieten konden en de noodzakelijkheid om hen te oefenen en af te richten langen tijd bet werk der mobiele colonnes belemmerde Enkelen hunner zijn volkomen ongeschikt gebleken voor het weik dat van hen verwacht werd maar zg zijn goed voeraitgegaan en gaan nog vooruit en krijgen langzamerhand ervaring in het veld Omtrent de houding die verschillende geestelijke orden zullen aannemen tegenover bet in werking treden van de Wet op de vereenigingen blijven de meest tegenstrijdige geruchten gaan De Benedictgnen zullen Frankrijk vaarwel zeggen De Dominicanen de Fredikbeeren en andere orden van mindere bekendheid en aanbelang zullen zich aan de wetsbepalingen onderwerpen Volgens de Bomeinsche Tribune hebben sommige jeznieten congregatiën agenteu uitgezonden om aan de Kiviera terreinen aan te keepen teneinde er zich neder te laten Bg San Bemo moeten zjj reeds aangevangen ztjn met den bouw van een nieuw klooster De door hen in Frankrijk beheerde scholen zullen door hen overgedragen worden aan wereldl ke geestelijken die voldaan hebben aan de eischen in Frankrijk gesteld ombevoegt eid tot onderwijs geven te verkrijgen t Wekt bewondering te zien met welk een FEViLLETOX 7 Zeker if ze in de stad rarar onder ons gezegd eerwaarde de geschiedenis bevalt me niet Pater Leonhard keek verwonderd op Wat bevalt je niet De dochter van den overste misschien niet f O riep de jonge soldaat geestdriltig uit met alle respect gezegd de juffrouw is een pracht van een meid I Dat is nu een en al leven en vroolijkheid en ik sta heel goed bij haar in de gratie Neen eerwaarde sij bevalt mij opperbest en ik haar ook dat weet ik zeer goed want ze heeft eraltijd veel pleizier in als ik haar vertel van Tirol waar zij ook geboren is Maar wat bedoel je dan met je opmerking van oeven De jonge man streek verlegen de hand door het iwarte kroeshaar en zei eindelijk aarzelend Ik weet het niet eerwaarde mijnheer Gerald kuit haar altijd de hand hij gaat met haarrqd nen Windelen dat is aHemaal waar maar ik zoumet mtjn lie e toch heel anders omspringen Dat geloot ik I zei de pater met een glimlach Maar in iten kring waarin de vrijheer von Steinach verkeert vrijt men anders dan in jou stand Jörg S Ja eerwaarde dat u zoo ik weet heel goed dat het b de deftige lui heel aadcn toegaat dan moed en volharding de leiders van de stakende staalarbeidert in de Vereenigde Staten den strgd tegen het reuzenlicbaam van de staaltmst volhouden De telegrammen uit Amerika die kwamen vertellen dat t met de werkstaking uit was hadden waarschijnlijk hun oorsprong in de kwartieren van de Trnst waar men vast op een spoedig toegeven hoopte Maar t tegendeel is waar Telkens komen er berichten dat nieuwe groepen arbeiders zich voor de werkstaking verklaren Van veel beteekenis Is een telegram aan de Daily Mail uit Pittsburg meldende dat de werkstaking ook in de Carnegie fabrieken vasten voet krijgt De werklieden van die fabrieken waren niet aangesloten en namen niet deel aan de staking Maar er schijnt een kentering ontstaan te zgn er is een vergadering gehouden en al is het bevel tot werkstaking nog niet gegeven omdat men nog niet t oogenblik gekomen acht de grondslag is er voor gelegd en deze gebeurtenis moet veel moed aan de stakers hebben gegeven Verder legden in Milwaukee 20ÜU arbeiders t werk neer in Wheeling bgna 8000 De arbeiders in t Westen nemen echter nog geen deel aan de staking en de trust gaat nog altijd voort met zgn reuzen maatregelen oib de fabrieken eenvoudig te verplaatsen De macht van dit lichaam is ook enorm Zjj bestaat slechts drie maanden en heelt toch reeds 8 mitlioen dollars aan dlTtSend kunnen uitkeeren aan de bevoorrechte aandeelhouders en 5 millioen heeft ze toegezegU voor de volgende maand aan de gewone aandeelhouders Ze beeft dan ook al den bijnaam gekregen van de billioenen trust Opmerkelgk ia het dat zoo weinig berichten overkomen omtrent de aanleiding van de werkstaking over klachten die er zgn Maar wat ook de aanleiding moge zgn geweest t is duidelijk dat t in werkelijkheid gaat om t recht van de arbeiders zich teorganiseeren tegenover de trust die alles dreigen te beheerschen t Is daarom dat deze strijd met zooveel belangstelling wordt gadegeslagen en t is ook zeker daardoor dat den stakers zooveel stenn wordt toegezegd door hnn georganiseerde kameraden in andere vakken De typografen bijv hebben ook al geldeljjken en moreelen steun beloold Op enkele plaatsen is het tot ongeregeldheden gekomen t Kon ook moeilgk uitblijven In Wellsville werden de nieuwe arbfflders door de stakers nit de restaurants verdreven zoodat ze hun toevlucht moesten nemen in de labrlek De Times bevat den tekst van het protocol bij ons maar als men verliefd is daa is het by een boer precies hetzelfde als bij een graaf en verlietd is mijnheer Gerald al bedroefd weinig Kort en goed eerwaarde ik geloof dat er met die twee iets niet in den haak is en misschien zou het niet kwaad ujn als u zich er eens mee bemoeide om dat zaakje tusschen hen in t reine te brengen Hij keek den priester daarbij zoo trouwhartig aan dat men voldoende zien kon welk een onbegrensd vertrouwen hij had in den invloed van een geestelijk persoon Pater Leonhard echter zei met een afwerende beweging Neen Jórg dergelijke dingen moeten de jongelui maar onder elkaar uitmaken Als ze elkaar maar eerst een beetje beter leeren kennen dan zal de liefde wel vanzelf komen Gerald von Steinach is een man met een goed en oprecht karakter Ja dat is zeker t zei Jörg Misschien is htj wel al te goed Ik loof zelis dat hij zijn h le leven l ng nog nooit eenxlomheid gedaan heeft en domheden moet de mensch doen eerwaarde want daarvoor is hij nu eenmaal mensch Ja dat heb jij zeker voldoende bewezenMoosbacher en zijn vrouw maken er zich wdt bezorgd over hoe t hun lichtzinnig zoontje in denvreemde gaan zal Ik heb hun belooM een wakend oog over je te houden en ik dacht ook datje de belofte had gehouden die je bij het afscheid nemen hebt gedaan Jtirg zweeg en keek den priester verlegen aan Deze vervolgde daarop Maar hoe kom je dan aan dien buil op je zooals dat door de gezanten te Peking is opgemaakt en aan de Chineesche gevolmachtigden ter onderteeking is overgelegd Art 1 van het protocol bepaalt dat prins Tsjoen als buitengewoon gezant naar Dnitschland zal worden gezonden om leedwezen te betuigen over den moord op baron Von Ketteler en dat een gedenkteeken zal worden opgericht in de straat waar de Duitsche gezant vermoord werd Art 2 bevat de namen der veroordeelde aanleggers van de misdaden door de Boxers gepleegd en bepaalt verder dat in plaatsen waarin buitenlanders gedood of mishandeld zijn gedurende viJf jaren geen examens zullen gehouden worden Art 3 bepaalt het zenden van een bnitengewonen gezant naar Japan om leedwezen te betnigen voor het vermoorden van den Japanschen gezantscbaps secretans Sngiyoma Art 4 bppaatt het oprichten van zoenmonamenten op de ontwijde kerkhoven en de betaling van 15 000 taels voor daaruit ontstane onkosten Art 5 verbiedt den invoer van wapenen en ammunitie gedurende twee jaren Art 6 bepaalt de scliadeloosstelling door China te betalen op 450 millioen taels die bij amortisatie in 39 jaar moeten worden afgelokt tegen 4 pCt rente in halljaarlijksche tetmilnen l ot dekking der rente en aflossing w den aangewezen de overschotten der zeetollen die ontstaan door verbooging dezer tollen tot 5 pOt ook voor de tot nog toe tolvrjje artikelen met uitzondering van rijst buiteulandsche granen meel gemunt en ongemnnt goud en zilver Voorts de binnenlandscbe tollen die in de open havens door de zeetol donane zullen worden beheerd en de baten uit de zontbelasting die niet als garantie voor vreemde leeningen dienen Het artikel bepaalt verder De verhooging der zeetoilen heeft plaats onder voorwaarden dat de tollen een vasten grondslag zullen hebben en niet naar de waarde zullen worden geheven en voorts dat de loop van de Whangpoo en de Peiho en de toegangen tot Sjanghai en tot Tientsin met deelneming van Cbineesch kapitaal zullen worden verbeterd De tolverhooging treedt in werking twee maanden na het onderteekenen van het Protocol met uitzondering ten gunste van alle waren die zicb tien dagen na de onderteekening op zee bevinden Art 7 bepaalt het gebied van het gezantschapskwartier en bevestigt het recht der gezanten op een uitsluitend voor de vreendelingen bestemd en goed te verdedigen kwartier en het recht om voortdurend wachtposten te houden Art 8 keurt goed het slechten van de voorhoofd i Jörg greep snel met de hand naar bet hoofd en trok zijn kepi wat naar beneden zoodat de verdachte plek bedekt werd O dat is niet de moeite waard t Was maar voor de grap om het vechten niet geheel te ontwennen Bovendien Bartel is begonnen hij gal my een vuistslag en hij kreeg er van m zes terug Hij zal me zoo gauw met meer te na komen Jöfgi je bent onverbeterlijk I zei de pater op ernitigen tooon De zondaar zon echter ditmaal de welverdiende strafpredikatie ontgaan want juist verscheen Gerald die nu van het slot kwam en den priester van wi ps aankomst hij evenmin iets ver nomen had recht hartelijk b groeïte Pater Leonhard verklaarde dat hij van plan was den garnizoenskoramandant een bezoek te gaan brengen en toen bood de jonge officier aan hem daarheen te vergezellen Vooraf echter wendde hij zich tot Jörg met de vraag De muildieren zijn toch zeker tijdig besteld Jd luitenant binnen een halt uur zijn ze voor het huis van den overste Goed de dames zullen dan wel klaar tyn Waarschouw me maar als de dieren er zijn Daarop zette hij het gesprek met den priester voort en beiden begaven zich op weg naar de woning vaji den overste gevolgd door Jörg die heel erg in zijn schik was dat zijn eerwaarde meê ging naar de wildernis zooals hyKrisvoacie hardnekkig noemde In het huis van den oversie wag ondanks het vroege morgenuur alles reeds in de weer om zich gereed te maken voor het uitstapje waartoe men Takoe forten en van alle andere forten die de verbinding van Peking met de zee beletten Art 9 bepaalt dat de mogendheden ter bewaking van do veftinding met de zee zullen mogen bezetten een aantal plaatsen in het verdrag met name genoemd Art 10 bepaalt welke verschillende edicten tegen de Boxers gemaakt zgn en op welke wjjze die zullen worden aangeplakt in het Chineesche Bijk Art 11 bevat de besluiten omtrent de wijziging der handelsverdragen Art 12 bepaalt de verandering van den Tsoeng Li ¥fl Men in een ministerie voor buitenlandsche zaken en de wgziging van het ceremonieel voor de ontvangst der vreemde gezanten Ver spi eide Berichten Fhabkrijk Morgen wordt er een plechtige ministerraad belegd in verband met het aanstaande bezoek van den czaar en ondertusschen verkeereu alle bestuurslichamen die direct of indirect bg de soesah van dit hooge bezoek betrokken zullen zgn in een poort koortsachtige opgewondenheid terwjjl reeds verschillende Algemeene Raden president liOubet en der regeering gelukwenschen hebben doen toekomen mot het volkomen welslagen van hnn doen ondernomen met medewerking van grootvorst Wladimir des o ren oom Ondertusschen lekt nog niet bijster veel nit over de dingen die er t gebeuren staan tijdens de aanwezigheid van Nicolaas II op Franschen bodem 1 Opnieuw wordt verzekerd dat de czaar niet naar Parijs zal komen en dat hem te Duinkerken misschien wel iu het juist voltooide nieuwe stadhuis door den president der Republiek een lunch zal worden aangeboden waarbg mede zullen aanzitten de leden der regeering en de marine autoriteiten Door den rechter van instructie belast met het onderzoek in de zaak van mad Paneder beschuldigd van moordplannen tegenover minister Monis is besloten tot nietontvankelijkverklaring omdat de revolver niet met een kogel geladen was en de vrouw verklaard heeft volstrekt niet ernstig voornemens te znn geweest den titularis van justitie te dooden Ondertusschen is zg onderworpen aan een geneeskundig onderzoek De jonge dokter Oarnault die heeft aangeboden in verband met de kortelings door professor Koch verkondigde theorie den vorigen dag besloten had juffrouw Kdith was de eenige die geen haast maakte eritet ellüer ure verklaarde zij zelfs niet van de partij te zullen zijn Zij vond het weef te onzeker den weg te lang den rit te vermoeiend om kort te gaan zij wilde liever thuis blijven Haar vader trachtte tiaar nog tot andere gedachten te brengen Maar kind zei hij vermanend wees toch verstandig Wat moet Gerald er van denken als je werkelijk achterblijft Zou hij met moeten gelooven dat zijn tegenwoordigheid en geleide je geheel onverschillig zijn Misschien evenzeer als hem en mijzelf luidde het trotsche antwoord Welnu dan hebben we elkaar immers niets te verwijten Je hadt giiteren een kleine kwebtie samen Ik zag het aan je beider gelaat toen ik in de kamer kwam en daarvoor moet de arme jongen nu boeten Neem je in acht Edith en span den boog niet te strak Gerald is er niet de man naar om met zich te Uten spelen Papa u hebt me Hef niet waar vroeg het jonge meisje op een zonderlingen toon U zoudt zelfs terwitle van mij een lievelingswensch willen opofferen u zoudt me immers nooit willen dwingen tot een verbintenis die Om Godawil wat moet dat beteekenen riep de overste die werkelyk schrikte van de woordenzijner dochter Wat is er tusschen je beiden voorgevallen In plaats van te antwoorden begon Editli te huilen zóó bitter en droevig dat de vader zich heel bezorgd over zijn kind maakte fVffrtit wrvtlgd