Goudsche Courant, zaterdag 24 augustus 1901

V Heden overleed zacht en kalm na een langdurig en geduldig lijden onze geliefde Echtgenoot Vader Be huwd en Qrootvador de Hoer ANTHONIE BRAAM Oud hoofdopzichter van den Anna Jatoba en WilUmêpoldtr in den ouderdom Tan bijoa 73 jaar Wed K BBAAM TAS DBS BeSG E BOON Bbaam S D BOON M BOON A A BOON Gouda 23 Aug 1901 1 1 Crabethêtraat 1 dat minderteriag niet op menscheo overgaat zich te laten inenten met de bacil van die tering hoodt voet bg stnk prolessor Koch heelt taal noch teeken gegeven op ijjn aanbod doch zoo noodig zal Garnanlt zichzelren inenten onder controle van deskmidigen en met een maxlmam besmettingskans DüITSCHUSD Alf dankbetuiging voor de niting van deelneming met het overlijden van keizerin Frederik heelt de keizer aan lord Roberts een briel ge chreven waarin ook over militaire aangelegenheden wordt gerept terwjjl de wenschelijkheid wordt besproken van een ontmoeting tusschen Von Walderaee en lord Roberts Hedenmiddag zal koning Edward van Engeland het keizerlijk echtpaar op Wilhelmshöhe een bezoek brengen Ter verantwoording geroepen wegens ban ijveren voor de spiritistische aangelegenheden zijn een aantal aanhangers van het spiritisme in staatsdienst in verband met een aanklacht bij bnn saperiearen en een staatsambtenaar die als bestourslid zetelt van een spiritiuche loge is genoopt zgn baantje neder te leggen en zich van ijveren voor het spiritisme in het openbanr te onthouden ÖROOT BKiTTiirara Bij de jongste proelvaart van het nieuwe koninklijke jacht Victoria and Albert dat TÓÓr twee jaar te Davonport van stapel is gelaten van Gibraltar nit slingerde het schip dat reeds heel wat wijzigingen heelt ondergaan zoodanig dat de oudste matrozen en olfloieren 2 eeziek werden BINNENLAND De heer A Roodhnyzen secretaris der Liberale Unie schrjtt aan het Hbld TJwe niting dat de niet verkiezing van mr Hesselink van Snchtelen in Lochem een groote teleurstelling wekt omdat men algemeen verwacht had dat hij gekozen zon worden noopt mij het volgende neer te schrijven In l et district Lochem had men die verwachting volstrekt niet en ik kan u de verzekering geven dat het velen nog mee zal gevallen zju dat de heer Hesselink slechts 25 stemmen bij zijn tegenstander is achtergebleven Want de heer Hesselink was voor dit district een slecht gekozen candidaat hij had te veel tegen zich en wel lo dat een zeer groote minderheid onder de liberalen op de centrale Kiesvereeniging liever mr Veegens had gehad De woordvoerders daarvan hadden op de centrale den heer Hesselink zoo staan aftakelen dat zij zich zelven een krachtig optreden voor den heer Hesselink onmogelijk hadden gemaakt 2o en dat was het ergste de heer Hesselink was in de oogen van de Katholieken verreweg de minst gewenschte candidaat Dat om twee redenen Om zgn bekeerden ijver voor de ma onnerie en omdat hy in zijn qualiteit van burgemeester van Oroenloo Directe SpoorweKverblodlngen met GOUDA ZomerdloBSt 1901 AansevaDgeo 1 Mei Tyd vai Greenwicli r O OUD A KOTTIED A M ioo roru B i L 9 88 9 67 10 86 10 68 11 16 18 18 18 88 18 68 1 87 8 18 8 80 S 48 8 68 4 8 4 54 6 16 6 84 6 18 7 1 11 08 I 1 06 I 6 01 r s S 40 8 60 67 9 C6 9 8 9 46 08 1 luuila t 68 1 7 811 1nor tr t lii door t lb iiiu riirW rk 7 88 i Cipalla 7 8 Mtnaini M 86 7 44 ItottordamD F 1 64 Botteidim B 8 0 9 08 4 11 4 18 8 8 8 61 4 08 J 1 68 Ei S 08 P 6 11 V 6 18 f 5 87 5 86 6 46 8 89 6 10 7 7 6 80 7 t 11 1 1 14 ll 0 l ïl 10 18 10 60 11 8 11 80 18 84 18 tt l SO 11 18 10 08 11 85 1 AUooi lo o 8o klaa Iltn igkotalon Op loM trolMn ijjii Jmif M ai o Dlmiog adoogMlio totomllilloBoa oi i o H rorkul toS 1 1 roottpriii B HoUmUol apoor J B tr n pl ni ül b ji 1 iUm DiMdo H ROTTIKDAli SOTIDA rloo nm S 17 r 18 6 41 6 87 4 4S 6 18 6 04 8 8 7 05 7 6 l S 8 4 63 6 89 4S 6 6 46 6S 6 10 S 6 10 08 18 80 18 88 11 81 11 46 11 04 f 8 4E 4 48 5 80 6 04 I U 7 88 4 68 6 41 6 01 6 61 6 11 6 04 f 6 17 6 10 6 86 7 88 7 48 Botterdam Beur Rottardtm D F Botterdun U Oipalle Hiiuwarkerk Uooidreoht oiida 7 46 1 0 8 0 8 8S I Ó 4 Ö 4 84 4 5 6 16 5 48 6 84 IM 7 86 6 10 S 4 8 47 10 0 10 16 11 04 L Iitn lapplomntbooilo ni do Oompogido ior Wagou Lili 11 68 H 06 18 8 B HoUoatol ipoor 8 06 S 84 700 8 87 10 08 loil roailtiM op iu loop km liot imbiil worloi d AUooi 1 m 80 kl o rtr boUlo 0OUDA 0KN HAAGtIoo nm 9 11 9 81 10 00 10 1 10 68 11 18 18 16 18 1 11 66 1 16 1 68 1 11 8 46 4 19 4 60 6 18 S 49 6 81 7 89 11 6 f 1 07 8 08 11 1 1 18 11 80 l 8 o 9 88 9 45 10 88 10 45 11 86 11 48 18 46 18 66 1 87 1 44 8 80 8 48 4 16 4 46 6 8 8 48 6 16 6 49 7 57 7 16 8 87 8 41 7 88 8 58 7 9 0 7 68 14 7 68 9 08 9 19 Cloud Zevmli Hoeie 8iH t nne r Zeg Voorburg H g H 6 81 8 01 7 08 7 19 J 85 MS 9 08 44 lO U 11 86 11 85 18 00 1 80 8 40 1 67 4 00 4 16 4 87 6 1 6 81 7 01 7 41 7 56 S 18 4 10 16J icMRv w j 10 17 l Sft 4 48 0 88 46 Voorburg 6 8 tZ 10 8 1 60 4 88 6 43 10 01 i U m Z g 6 68 Z Z Z PZ S Z O ÏJ l Ol 6 10 6 64 10 14 J 6 14 88 7 18 7 46 08 9 0S 9 80 10 11 10 64 11 6 18 08 18 18 1 11 8 0 8 84 4 17 4 4 6 11 J T l 0 8 88 8 46 10 16 10 64 V Miutt t pto loopl lot8o l J rf W H rm Jbtr li riloo lo o Mo a boM S O ü D A A M8TBRDAM Tie eru ioudi i St 8 11 8 3 9 38 10 80 10 69 18 06 1 10 8 88 8 86 4 07 4 48 6 8 16 8 48 9 61 0 19 10 80 10 87 11 06 AmiLW 8 01 8 68 i 10 10 11 04 18 48 19 67 1 67 S 8i 4 II 4 67 6 i0 6 46 6 44 9 36 10 3 U O 11 47 11 69 kmikO 8 1 9 13 9 8T 10 16 11 1 1 Q l lll 1 19 8 40 4 87 6 1 6 46 6 01 iS 10 SO 11 16 l i8 18 14 dn oei blljol lo U ooa lappUmoit Wwiji e o II D 4 u r a s c H t to ot 10 14 10 6 11 0 l 1 16 5 1 4 88 11 1 8 8 11 84 8 40 8 1 07 10 49 li 47 H 8 1 0 8 08 3 4S 6 04 14 7 00 i 07 B 8 4 I ourt 6 10 6 81 7 8 7 60 6 1 Oud 6 86 Wonr l 6 48 4 rtrwhl 8 7 14 6 11 8 88 km t O Si 7 16 8 10 8 f 9 18 9 81 1 1818 17 ItM 8 81 8 10 8 84 4 41 06 S1 7 09 8 10 9 86 9 48 inut W 6 84 47 7 80 8 96 8 46 9 30 9 45 11 80 18 48 1 0 8 411 3 86 3 4i 6 011 81 8S 7 86 8 86 9 40 10 01 loud 7 08 7 818 18 I 10 1810 S41 61 1 1 5 8 8 4 18 4 84 6 47 7 07 7 64 8 0 ll 1047 11 1 8 88 8 61 10 14 Utroekl 18 t ta 7 47 8 88 9 10 10 04 10 41 U S 11 48 18 08 1 48 8 08 3 19 4 19 4 41 6 41 7 00 6e 8 4 86 10 08 0 4 o Tde 6 07 6 44 8 0 7 10 17 11 55 11 98 1 17 4 1S 7 84 8 10 86 11 07 Oudow 6 1 8 8 17 10 86 1 86 4 88 9 6 Uamb 6 41 7 08 1M 1 80 0 6 10 4 11 18 11 11 18 11 18 81 l K 8 0 8 54 4 48 6 1 1 7 84 T 48 8 8 9 89 10 7 10 48 MM indertp het bonden van em processie h eft geweigerd Daardoor is het kunnen komen dato a in De Tijd den Katholieken in Lochem aanbevolen werd op den heer Helsdingen te stemmen Vooral door het eiploiteeren van de antipathie van de Katholieken teii en den heer Hesselink hebben de sociaal democraten daar hun overwinning behaald In hun verkiezingsblad stond met vette letter Denk er vooral aan Katholieken dat het de heer Hesselink van Snchtelen was die u verhinderde in de vervnlling uwer godsdienstplichten die als burgemeester van Groenloo n weigerde een processie te houden Het doet mg genoegen te kunnen melden dat toen ik in de vergadering te Groenloo protest aanteekende tegen derfeelijke s limmigheden de heer P L Tak die daar tegen mg in debat kwam volmondig erkende dat het hem speet dat dit stukje in de verkiezingscoarant voorkwam Verder voorspelt de heer K dat de soc democraten het district Lochem 4 jaar zullen bezetten maar ook geen minuut langer H M de Koningin heelt alwijzend beschikt op de gratieverzoeken van en voor den arts De Koek door het gerechtshof te s Gravenhage tot 9 maanden gevangenisstraf veroordeeld wegens het door zgn schuld veroorzaken van den dood van ziJn vrouw Op bot verzoek van een 170 taI ouders van te Dellt schoolgaande kinderen op de school van den heer K ter Laan gekozen tot lid van de Tweede Kamer om dezen te mogen behouden als hoofd der school hebben B en W aan adressanten meegedeeld dat hun verzoek niet voor inwilliging vatbaar is aangezien het niet op zegel is geschreven en al ware zulks het geval geweest dan zon het verzoek toch niet kunnen ondersteund orden daar Burg en Weth het niet in het belang van het onderwijs achten Naar men mededeelt wordt met September 1901 te Rotterdam de eerste Christelijke Hoogere Burgerschool met 6 j c in ons land geopend Aan die Christelijke Hoogere Burgerschool die met ëene klasse begint maar toch een volledigen cursus van vijf jaren zich ten doel stelt zal terstond reeds verbonden zijn een klasse voor Handelsonderwgs De offlcieele naam der school luidt Schooi voor Middelbaar en Handelsonderwgs De heer A M Molenaar aldaar is secretaria der Vereeniging door welke de school wordt opgericht Gemengde Berichten Men meldt uit Haarlem Een jongen die den spoorwegoverweg bjj de Schoontjeslaan wilde oversteken terwjjl de boom neergelaten was is door een trein gegrepen en verpletterd 40 9 48 47 10 18 10 16 10 88 10 48 10 4 8 18 In de nabijheid van Zwolle op den zoogenaamden Hasselterdgk zgn gisternacht 4 Boerenhoeven door feilen brand vernield Naar men verneemt is kwaadwilligheid de oorzaak De brandstichter een metselaar te Hasselt werkzaam en genaamd Van Son is giste ren onder politiegeleide te Zwolle binnengebracht Naar enkele zjjner uitlatingen te oordeelen moet men aan s mans geestvermogens twijfelen Naar verluidt werd hg nog juist b tigds betrapt terwijl hg bezig was een vijfde hnis in brand te steken Sinds eergisterenmiddag half vjjf werd te Breda een meisje van 2i jaar vermist Het kleintje was met de moeder en eenige grootere kinderen bg den boschwacbter van t Mastbüsch geweest Onder t spelen was t kind op eens verdwenen wat des te raadselachtiger was daar in die buurt geen water is en t kind das niet verdronken kon zijn Den geheelen avond en nacht werd door de politie en verscheidene menschen gezocht maar nergens kon men iets van t kind ontdekken Eerst gister om elf uur werd t door een marechaussee teruggevonden achter t schietterrein ongeveer een uur van de plaats van vermissing Over een gevecht dat Walter Kitchener en Campbell met Ben Viljoen hebben gehad in het dal van de Selonsrivier dat zich over een 50 KM lengte in noordwesti lijke richting nitstrekt worden uit het Transvaalsche Middelburg de volgende bgzonderheden gemeld Aan beide zijden bevinden zich hooge rnig begroeide bergen en bet dal is zoo nauw dat men op sommige punten van de eene zgde op de andere met schieten tretkans heeft De Boeren zaten verscholen in de bosschen even vorbij het dal en openden van daar een zwaar vunr op den transporttrein der Engelschen die over den weg beneden voorttrok De Engelsche artillerie verdreef de Boeren uit hun schnilplaatsen die daarop over de bergen begonnen terug te trekken De cavalerie en ongeregelde troepen der Engelschen maakten echter een omtrekkende beweging die tot gevolg had dat 37 personen gevangen werden genomen het Boerenleger verrast en een pompom werd buitgemaakt Een andere pompom vernielden de Boeren Deze pompoms waren dezelfde die de Boeren twee maanden geleden van de Victorianen bij Witmansrust hadden afgenomen Toen later het bosch doorzocht werd werd een groot aantal dooden en gewonden gevonden en naar bet Engelsche kamp gebracht Verder werden in de bosschen talrijke Boerengezinnen ontdekt die zich in de dalen verborgen hadden watïr zij zich met de ijzeren dakplaten van omliggende huizen een soort van hutten hadden gebouwd die door groen heel slim verborgen waren Dit vinden van die schuilplaatsen wijst er everwol ook al weer op hoe de gevangenen den Engelschen volgens hun opgaaf in handen gevallen hier waarschijnlijk weer niet strgders zgn geweest het is zelfs niet onmogelijk dat bg do 37 gevangenen geen enkele strijdende Boer is geweest 1 48 1 64 1 14 8 46 46 1 S8 1 08 H s ao 7 10 7 8 t U lO tA 11 081 16 10 4 7 S8 8 48 10 64 7 64 8 08 69 11 8 11 Dezer dagen werd uit een der koorkapellen van de St Walburgskerk te Zutphen een verwnlld stovenhok weggebroken Al spoedig bemerkte de heer K O Meinsmi archivaris dier kerk da daarbij een merkwaardige muurschildering aan den dag zou komen want op een toevallig blootgekoaen fragment ontn dekte hg het jaartal 1405 Aan de Zntph Ct vertelt hü nu het volgende Nadat de deelen van t gewell voorzichtig waren verwjderd kon ik t geheel bloot leggen en toen bleek mg dat wij bier met eene schildering te doen hebben die tot de merkwaardigste behoort welke ik tot nog toe gevonden heb Alles wat er mede gebeurd is in aanmerking genomen is t stuk vrt goed geconserveerd Het is ongeveer 8 M breed en M hoog t Onderste gedeelte is door t inkasten van t gewelf vernield In t midden van t tafereel staat Moeder Maria in de zon met het kindeke Jezus waarvan ogk t gelaat mooi bewaard is op den arm Zii heeft een scepter in de hand en de kroon met twaalf sterren op t hoofd geheel volgens de Openbaring v Johannes Aan haar rechterzijde staan twee heiligen waarschgnlgk Katharina van Aleiandrië met boek en lans en Antonius Ereraita met zgn bedelaarsklokje Aan haar linkerzijde een figuur die op den hoed afgaande waarschijnlijk een kardinaal voorstelt Deze heeft een kruis in de hand Rechts van Maria is ho wel vaag nog een geknielde figuur zien en een spreukband met t opschrift San ta Virgo mater dei ora pro me Aan de andere zgde een dergelijke sprenkband met miserere mei Boven de hooiden drie grafschriften t Eerste is van 1405 en eindigt met b t voor die siele t Tweede is van 1450 I en betreft een vicaris dor kerk t Derde van 1432 een kanunnik t Geheel dat doet denken aan de mmiataren in oude getgdeboeken geeft een goed bewijs van de hoogte waarop toenmaals reeds de kunst in ons vaderland stond In Victoria Australië schjjnt men met Staatssocialisme wonderlijke ervaringen te hebben opgedaan De Australische Review of Reviews verhaalt daarvan het volgende Victoria voerde een stelsel van ouderdomsverzekering in niet gegrond op een wetenschappelgke berekening maar opeen schatüng Deze schatting nu bleek geheel mis de verzekering zal dubbel zooveel kosten als begroot werd Bovendien hebben de pensioenen die in een opwelling van edelaardigheid werden uitgereikt zeer onedelaardige gevolgen gehad Vele gebrekkigen of zelfs half kindschen inwoners van liefdadige gestichten wisten een jaargeld machtig te worden van 5 tot 6 gulden per week kropen nit die instellingen en zetten een eigen bnlshonden op waarvan men zich de gevolgen kan voorstellen Sommige gepensionneerden dronken zich dood Andoren vond men tot alschnw van iedereen levende onder omstandigheden waarover zelfs de bosjesmannen zich zouden schamen En weer anderen kwamen van koude en honger om De slotsom van den schrijver is dat zoo het stelsel van onderdomsverzorging een maatschappelijk vraagstuk oplost het ontwijfelbaar andere schept die bijna erven ernstig en moeilijk oplosbaar zgn 1 86 7 44 8 14 8 17 8 88 14 10 18 10 46 11 81 8 4 J 10 1 8 S4 S 10 80 f 8 41 J 10 87 7 47 8 07 8 50 8 5 8i 10 45 11 06 11 47 45 t 11 11 1148 10 8 4 10 81 10 18 10 48 11 8 10 46 11 16 11 67 i l 8 0L 8 83 9 17 9 63 9 66 8 18 10 08 8 14 10 17 K S8 E = 10 8 8 48 8 9 4t lfl l9 10 84 Dat is z i ook het geval met de labriekswet die d b oonen regdt Het minimumloon b V dreigt onvermodeljjk het maximumloon te worden en zoo worden de loonen van de beste werklieden neergehaald tot het peil der middelmatige Langzame werklieden worden ontslagen d ar zg het wettelijk loon niet waard zgn an moeten bijzondere vergupning hebben of die tevergeefs vragen om tegen minder dan het minimum te mogen arbeiden Het minst is men ingenomen met de strenge bepalmg in de wet tot beperking van het aantal leerlingen Jongensnrbeid is een groot kwaad maar het luieren van jongens niet minder En nu is één gevolg van de wet geweest dat heele bataljons van knapen werkloos werden en geen vak konden loeren In de dagbladen kon men een schrg ven lezen van een ontsteld patroon die mededeelde dat in zgn eigen bedrgl ruim 150 jongens de straat op moesten worden gezonden een school waar men weinig goeds leert Volgens eenige dagbladen heeft koning Edward VII van Engeland een plan doen opmaken waardoor hg langs den weg van bezuiniging in 12 jaren de 240 millioen gulden die hij aan zgn kreditenren schuldig is ten volle zal kunnen voldoen t Is voor de schnldeischers te hopen dat de thans 60 jarige Edward nog 12 jaren te leven heeft Twee der grootste lucifersfabrieken ter wereld de Amerikaansche Diamond Edwin Gould en Barker en het Londensche huis Bryant and May hebben zich vereenigd om een wereldmouopolie voor de vervaardiging van lucifers te vormen Er wordt onderhandeld met de fabrieken in Zweden Italië en Dnitschiand Hoewel marechaussee en politie overal nasporingen doen zijn zij er nog niet in kunnen slagen den veroordeelde G van Houten die de vorige week nit de celgevangenis te Arnhem wist te ontkomen op to sporen De bosschen bij Wolfheze worden afgezocht maar er is geen spoor van den vluchteling te ontdekken Evenmin als van de inbrekers te Amsterdam of van de dieven die eergister nacht uit een villa bij Amersfoort een groote hoeveelheid tafelzilver wegsleepten Er zgn vele mooie en degelgke inzondingen welke de tentoonstelling te Sliedrecht een bezoek ten volle waard maken De inzendingen van landbouw werktnigen en land bouwvoortbrengselen zgn belangrgk Van eerstgenoemde is de grootste expositie van de firma De Jong Co ie Dordrecht die daarmede te Oud Beierlaud elf prözen behaalde Zg stelt ten toon werktuigen voor de znivelbereiding in haar geheelen omgang ook instrumenten voor lactologisch onderzoek ontbreken niet Verder maai zaai dorsch en aardappelrooima chlnes Ook machines om kunstmest te strooien machines om te wieden koekenmolens een paar practische melkwagentjes en eene uitgebreide verzameling ploegen Een bescheiden maar niet onbelangrijke inzending is die van den heer J L Schram te Sliedrecht nl half jarige grauwen lotband ter lengte van 3 50 M tot 3 70 M en half jarig matriet ter lengte van 4 50 M Te verwonderen is t niet zegt het N V d D dat men in deze dagen meer dan anders let op vreemde geruchten in hnis en evenmin dat daarbij eek vergissingen voorkomen Een bewoner van de Westerstraat te Amsterdam bespeurde in den nacht onraad en riep de hulp in van de politie De inbrekers zonden zich over de daken toegang hebben verschaft meende hj Van daar een groote klimpartij over balken ea door goten Een politieman deed daarbij een leelgken val b zakte door een dak heen en zou zeker ernstig xijn telecht gekomen indien bg in zijn val niet op wonderbaarlijke manier was gestuit doordat hij aan een vOomitstekend bontwerk bleel hangen Zoo had dit geval waarbij van inbrekers niets werd bespeurd nog ernstige gevolgen kunnen hebban Nn kwam zelfs de politieman met den schrik vrij Dit de uitvoerige verslagen in de Duitsche bladen over het moordproce te Qumbinnen blijkt dat Harten bloot is veroordeeld op een negatief bewgs Reeds het openbaar miniaterie betoogde in zan requisitoir dat enkel Hickel en Marten den moord kunnen hebben gepleegd Het kwam tot dezg conclusie door de volgeode redevoering Er is niet de minste aanw zing dat het misdrgf zon zijn gepleegd door een burger of een gewezen soldaat noch dat de moordenaar kan worden gezocht bij een ander regiment of bij een andeL skadron Evenzoo acht het O M het mfgesloten dat een gewoon soldaat de dader kan zgn zoo bleel dus het onderzoek beperkt tot de onderofficieren Op den dag van den moord waren van deze ell in de kazerne waarvan vijf dienst hadden in de rgschool Blgven dus zes over Van dezen konden vier een alibi bewijzen de schuldige moest dus gezocht worden bg de beide anderen Hickel en Marten Het O M is wel zoo vriendelijk dit een indirect bewijs te noemen maar voegt toch daarop voortgaande de brokstnkken van de dikwerf verwarde getuigenverklaringen zoo bijeen dat daaruit kan blijken dat Marten de schuldige kan zijn en Hickel geen medeplichtigheid kan worden aangewreven De dagbladen van alle partgen laten zich scherp uit sommige toonen zich zelfs bepaald ontzet over het vonnis Zjj spreken de verwachting nit dat het doodvonnis tegen Marten uitgesproken op de eene of andere wijze ongedaan zal worden gemaakt omdat anders zooals biJv de National Ztg schrgft het vonnis gedurende langen tgd zal nawerken als eene zware beleediging van hetrechtsgevoel Bij het vergaan van het passagiersschip Islander dat een week geleden bg Dou glaseiland tegen een ijsberg stootte kwamen ontzettende tooneelen voor De passagiers een 125 in t geheel sliepen nog Door den hevigen schok werden de meesten uit hun hangmatten geslingerd t was nog donker en stormachtig De officieren zagen het gevaar eerst in toen de boot die met volle vaart op den ijsberg was gestoomd reeds reddeloos was Nauwelijks waren redding booten en vlotten naar beneden gelaten of er ontstond een paniek onder de passagiers Mannen trapten vrouwen en kinderen tegen den grond om bet eerst de booten te bereiken Een man zwaaide een bgl en dreigde iedereen te dooden die het wagen zon in een volgeladen boot te stappen waarin hg stond Toen de booten eindelijk wegvoeren ging er een woest gehuil op uit de achtergebleven passagiers Te midden van deze angstwekkende tooneelen deed de gonddorst zich kennen Gondgravers nit Klondyke die met hun rijkdom onder weg naar huis waren braken de stevige kasten open waariijfcoor f 800 000 lag deels om hun eigendo te krggen deels om te stelen Ër werd woedend gevochten om het bezit van eenige onsen goud Vrouwen en kinderen werden onbarmhartig tegen den grond geslagen Intusschen begon de stoomboot te zinken Een zekere Brumbower uit Portland liet oen zak met gond ter waarde van f 33 600 in den steek om zijn leven te redden fjcn andere man sprong met een groeten zak met goud in zee hopende een boot te bereiken maar hg kwam niet meer boven Anderen wierpen groote hoeveelheden goud in zee dat ztl toch niet m e konden nemen e zoo ging voor 1 240 000 verloren terwgl met de zinkende boot nog wel voor f 420 000 verdween Vele reizigers kwamen met het hunne om De kapitein en eenige andore passagiers sprongen in het ijskoude zeewater waar zij in de duisternis verdronken terwgl vele geredden later van koade en uitputting stierven De manschappen gedroegen zich moedig en deden het mogelgko om menschen te redden Toen de stoomboot zonk sprongen de ketels waardoor velen die in de golven nog kanten omkwamen STADSNIEUWS GOUDA 23 Augustus 1901 Zondag aanstaande zullen in de stedelijke Bad en Zweminrichting aan de Hontmansgracht de groote nationale zwemwedstrgden van de Goudsche zwemclub ter gelegenheid van het 15 jarig bestaan plaats hebben De deelname voor de verschillende ndmmers is als volgt No 1 Snelzwemmen op de borst voor abonné s der inrichting beneden de 16 jaar Lengte der baan 40 M 9 deelnemers No 2 Snelzwemmen op de borst voor juniores Lengte der baan 80 M 10 deelnemers No 3 Snelzwemmen op de rug om het kampioenschap van Nederland 10 deelnemers No 4 Snelzwemmen op de borat vrije deelname Lengte der baan 240 M 6 deelnemers No 6 Touwtrekken vrije deelname 7 deelnemers No 6 Snelzwemmen op de rug Juniores Lengte der baan 40 M 14 deelnemers No 7 Lansentournooi voor abonné s der inrichting 10 deelnemers No 8 Gekleed duiken vrge deelname 14 deelnemers No 9 Waterpolo Match Onder de deelnemers komen de beste Nederlandsche zwemmers voor Zii die nog geen donateur of lid der vereeniging zgn kunnen zich alsnog daarvoor aanmelden biJ den heer J Samsom of Zondag aan het hek De wedstrijd zal worden opgeluisterd door muziek PesterlJeD en Telegrapblc Ingetrokken op vOTzoek De benoeming van den directeur van het post en telegraafkantoor te Woerden J C J C Wijffelman in geigke betrekking te Dokkum op 16 Augustus 1901 Tengevolge van deze intrekking komt de aangekondigde vacature te Woerden te vervallen Benoemd 16 Aug Tot adsistent ten apoorwegpostkantore No 2 te Antwerpen C N Bol thans conducteur der brievenmalen 1ste klasse aldaar tot brievengaarder te t Zand provincie Groningen P H Luursema 1 Sept Tot klerk der postergon en telegraphic 2de klasse met plaatsing te Amsterdam telegraafkantoor P Hoogschagon 16 Sept Tot directeur van het post en telegraafkantoor te Dokkum M J Coster en te Harlingen J J Hogeweg beiden in geigke betrekking resp te Loosduinen en te Veendam De benoeming van den brievengaarder te Helenaveen L Snooys tot adsistent te Rozendaal met ingang van 16 Augustus is nader vastgesteld op 1 September a s Bevorderd 16 Aug Tot commies der telegraphic Iste kl issv ds coramie8 2de klasse P H O gudlCê ten Bljjtóst en telograafkantore Amatelstraat te Amsterdam tot commies der telegrabhie 2de klasse de commies 3de klasseyftj M Hengelaar te Rotterdam Verplaats Aug De IJerk der postergen en telegraphic 2de Klasse B W 1 Wierkcx van RotterdiWtvftelegraafkantoor naarArnhem telegraaftiantoor Aug De bureelambtenaren der posterijen en telegrapjijiwrade klasse L N Weber van heVlUrfeel van den Inspecteur der postergen en telegraphic te Utrecht naarhet bureel van den Ingenieur dertolegraphie aldaar on P J Necring van hetbureel van den Inspecteer der postergenen telegraphie te Venloo naar dat teUtrecht 1 Sept De klerken dor posterijen en telegraphie 2do klasse P Jonker van Leeuwarden telogfaafk antüor naar Amsterdam telegraifkiMitoor en R Lub ich Viin Amsterdam telegraafkantoor naar Leeuwarden telegr iafkantoor 1 Jan 1902 Do brievengaarder S J Faassen de Heer van Stavonlsse naar Bezuoyen Eervol ontslagen op verzoek 1 Oct De brievengaarder te Blarikum G Lauphen In de dienstorders en medodoelingen dd 1 Angustu 1901 No 10780 en 8 Augustus 1901 No 11034 houdende onder meer het eervol ontslag van de directeuren A J M Ledeboer en J H Moeten is te lezen op verzoek Belanjji ijke prijsverinindering VAN ykTi os Az Md TajUeur Kleiweg E 73 GOUDA Telepkoon Ito 3i Aiiislenlairi Vthrs 801 6 i 91 IV lieurs vait ülutkrs 8 961 9bi 81 24 801 8 l V 97 88 lUO Nedïehnu Cert Ned W 8 ï i dito di o dllc 8 dtto dito dito 3 Holioj ühl Oou ll 1881 93 4 tahs Iniohr f iii 1 868 81 6 Oo Tl m Obl mv norl86 6 dito in ilrerl868 6 PoBTDOAL Obl met coupon 8 dito tiokol 3 671 86 V 28 lOjl 80 90 88V 676 416 9 V lOI 801 108 112 918V Hl7al i l l Obl Binnenl 1894 4 duo öeooDO 1880 4 dilo bi Bolhs 1839 4 dito bü Hop 1889 90 4 dito in goud l en 1888 6 dtto dito dito 1884 5 8PAlin Perpel ochuld 1881 4 lOtKIu Oepr Cour lean 1890 i Geo leeuing oorie D Gec leauia saneC ZDlD Ara Bp y oblg 189 S MaaoO Ob it 8 h 1890 6 Vbimula Obl onbap 1881 4 A iTI DAil Obligalien 1895 3 BoTTKKSAM Stod leeu 1894 8 KlD N A fr Handel asnd Arandib TBb Mu Certificaten Deli MaatBchappy dtto Arn Hypothaekb pandbr 4VJ üult Hjj derVoiit6nl aand a Gr Hypothoakb pandbr 4Vi Nederlandaohe baak aand Ned HandelmaatBoli flito N W h Pao Hyp b pandbr 8 BotL Hypotheokb pandbr l Utr Hypotheekb dito 4V Ooni OoatHong bank aand BuBi Uypotbaekbuik paodb 6 AuimiKA Equt hy poth pandb 4 Muv L 6 Fr Uan een 6 VlD Holl IJ 8poor w Mij aand My tot BipL V 8t Spw aand Ned lod Spoorweg m aaad Nad ZaU Aff R iiaud dito dito dito 1891 dito 4 UiU Spoor 1887 8 A Eobl 66 Zuii Ital Spwmij A H obl 8 6 PoL N Waraobau WoooeQ aand 104 Y aosL Gr Hun Spw Müd obl 4 Saltisohs dito aaod Fasiowa dito aand 6 IwangJlombr dito aand 6 98Vi KankCli Azov Sp kap obl 4 lOOVa dito dito obliü 91 il A HE A Cent Pao Sp Mij obl 6 Ohio i North Wpr O v aan I Il6 dit dito Win 8t eter obl 7 140 Denfor h Rio ör Spni oert v a 40 i Illinois Central obl in Koud 4 1 OSI Louisv NaihvilU Cer v Aan I 107 i Mexico N Sp M l Ie hyp 6 105 6 iae Kansas r 4pCt pTef aand l N York Outasio It West aaad 3g tPitnn dto Ohio obiig B Qrej on Galif I e hyp in goud 104 8t Rottflrd Tri inweK Maaia Haud Sed Stad Amsterdam aaud 1 101 rttad Roitardam aan l 8 10 BsLSil Stad Antwerpen 1887 87 10 Siad Brussel 1886 21 logl HOHO Thoi Begullr G wlsoh 4 UU Ouara Staatoleenig 1860 6 1171 K K Oost B Cr 1880 8 108 Spiiwa Stad Madrid 3 1 6 i i N D Ver B Kih Spoel oorl oi=i3 crii 4 i2 Ta van de nog voorhanden MantelSj Costumes en jrAPoivs Tovren tegen voel verminderde prijzen ü SAM80M VEESCHEIüENHBID De Coirioro della Sera ontving bericht uit Aden met bijzonderheden omtrent het wrak van het Daitsche stoomschip Asturia dat een lading aan boord had ter waarde van drie millioen mark Ken Engelsch stoomschip kwam de Austuiia te h tip en redde do bemauniu Toon kwamen de inboorlingen van het strand met het doel de Ongelukkig noodzaakten de hevige zecün de Colombo terug te keercn naar Kaap Gardafni Den volgenden dag kwam de kruiser evenwel terug en men kwam toen tot de ontdekking dut de inlanders den buit reeds hadden weggevoerd Men verneemt dat hun aanvoerder dor inlanders was ynltan Osman dio tegen Italië in opstand is Eene oude dame zit in eene coupé van een spoorwagen waar gerookt wordt Zij steekt bet hoofd buiten het raampje en roept Conducteur 1 conducteur I is het gepermitteerd in deze coupé te rooken f Conducteur Als de hoeren die bjj u zitten er niets tegen hebben jnffrouw ga dan uw gang maar I Burgerlijke 8ta ud Moordreobt GEBOBDN Marie Willem ouders N Treurniet en M I van der Dussen Aagje Johanna ouders G Eijneveld en W Ooms Nicolaas Antonie ouders L de Groot en G Leuvekamp OVERLEDEN N J Verschoor 8 j W Verboom 2 m ONDERTEOUWD J de Brujju en J Book N Dirkzwager en M van den Broek AOVEKÏKf riEl I