Goudsche Courant, zaterdag 24 augustus 1901

Xo 858Ö TUirry i WendwbalMm Maaudag 26 Augustus 1001 Geen Kinkhoest Geen Influenza 40s e ftOÜMll Mlliii I ieuws en Advertentieblad voor Gouda en OmstrekenT j t A C A HOITMAN ARTS HOHOEOFATHISCB GENEESHEER Heel en Verloskundige te GOV RA is verhuisd van Hotel Dk Zalm naar Bleekerssingel 300 SPREEKUREN Werkdagen 1 t nnr behalve DONDERDAGS van It nnr MELRZAAR Er wordt te HOTTEHWAM op nette sUnd TER OVERNAME AANGEBODEN een ZAAK in Uelk Boter Kaas en Eieren Geen tDiscben personen Adres 3 PAS Noordsingel 203 TE KOOP oi TE HUUR Twee Heerenhuizen aan de Oost en Westhaven beiden van Gas en Waterleiding voorzien Te bevragen bï IZAAK CATS p apier Lange Tiendeweg D 29 Gouda Gebroeders STEENSMA Bloemisten Turfsingel TELEPH No 114 Bieden aan om thans te planten prachtige Variteiten van CACTUS DABIIA S welke den geheelen Zomer met prachtig gevormde Bloemen prgken en doorbloeien tot de vorst intreedt VERDER HET BEKENDE miSeCTEN CIDER dat door bijvoeging van 40 deelen water alle insecten doodt en voor planten bloemen on vruchten onschadelijk is Liter f 0 50 V LUer f 0 80 i Liter f 1 50 FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ oheiiiische Wasscberij TAN H OPPEMHEIMER 19 KrnUhade Botterclam G b Teta rrf door Z M den Koning der Belgen HoofddepAt voor OOI DA de Heer H G TRIJSBURG Korte Tiendeweg D 7 dp cialil it Toor het toornen en verven van lleTeerenen üameigarderoben alsook alle Kinderfloederen Speciale inrichting voor h t toom B van nluoheniantéU veeren bont eni GordSnen tafelkleeden eni worden naar di nieawite en laatit e methode neverld Echt Zeeiiwsch Tarwebrood gg eetU de K O H A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Wie werkelijk p r S s stelt een nBeELi K te hebben laat zich lotograteeren in de rat grafitehe HunêUnrickMmg STTJ3DIO nn P V D WAALS FI SINGEL 661 KpNINKLUKE Om Kinkhoest Influenza Borsten Keelaandoening binnen den kortst raogelpen t jd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DruivenBorst lionig Extract M E L I A N T H E uit de Koninklpe Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Hofleveranciers OKH HAAS Flacons 11 70 ets 40 et bij v nrnrvw fn wêithaven 198 Gouda D MIEBIBS Kleiweg E 100 Gouda E H J f l f TzEgaEN Schoonhoven 3 Ta TÜBKEN Boiknop B T WIJK Oud atrr H BOLLMAN Bodegraven A SCHEEE f J j J lom hdeu aur K va d k HEIJDEN te lUeumjk P v o SPEK UoercapeUe D T D STAR Waddinaiveen Wed v HOLST Wadd n Keen D or Oenae h aljemaan mbevokn MfinninfWIfl n in Mat Ea Dlploma an Oond Bekroond T r PRAEPARATEN VAN é kwaPen van IStlich leeftUd en Ve kn Eb m flacon a l DO en 1 KWB1 CU VBil tl i MV U Elkel CaCaO Seren bakken en kllerachtig gaatallen er j te be elen AUgeneaakrachff ga drank 1 o Vi l r T90 H S 0 60 oor uigeli sen en kleme kinderen l ri per bul a M Kgr n 10 a Kgr O BU H O Chemladl MallrCIlSkpr Speciaal voor Kindervoeding in bu en t H Kgr 0 eO A iU IJ fta n HetrookeneenerhjYeCigaretleU oldomdeleib t ii AStnma V lgarcnen j hevlgiH aanraUen vui Aathoui atc In doosjea 1 0 80 en fb iij ZZZ Tama rinde Bonbons SÏ r in cISS a ItinJeren bewi en Je Tamarinde Ucribo n van KRAEPELlErfi HOLM belaneri daar de Torm ioor het kind beeeerl llk en de maak aangenaam Pri per doo e 0 90 en ƒ O KI C 1 alr iSoe iUaC algemeen erkend al bet BESTE haumiddel bailtliaKl aStUlCS J Hoe t Vetkoudheld en Kaalpdn het i een HlmoploaatnJ w verachten d middel bij uitnemendheid mUudend in Ht □ lleichie verkrijgbaar fcij O a0 per ftesclije KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST elUM Het groote aantal zenuwkwalen van ïent hooi nog steedB a le r toe dfct eg door fdplln f tot de Toor fg H dolW t aken nTaji tpoplaiia haraanhêroorto U trottoerw Ie mlddalen door da madllob watanioluip aanjawand Eanit aan daa oianvsii tUd kont t kU door h t gabntlk makan vu den oaBTODainten war naatalljk langa da hold na öhyoioiöfriacbe ontdakklntfadawi ha ft di tohondarde proafittamlnMn thanipver da aha lewaraW Tafbre d la en tarwül if wataÈwhaikpeiSke kHng an de hooiita belasKataUÏog wekl tavani aeoo weldald bl Jkt te tlln voor da aan lannwViSlan lUdaada maniobhald Daae ganeeawjaa li nÉtgavoii den door aen EBweien Offloiar tu e Mndhalt Dr Roman Walaamann t VUiho an ao barnat op d on dorvlndluK opgedaan in aametojarifo prakUJk Koor wnMchlMVfn hot ii ril rnnl bt r liiit wtTrdcu dHHrtoo foaelilkte Wff r d bald nniiddellljkamn hot leMo w B tcl m d edoeld Mat daia KanaoawUio warden warkolljkaobitteraBdo raulUtan varkngaa in lil maakte Eooreal opgani dat Van eaa door den nitTliiderjtaaeliraTaB warkjo OVER ZENUWLkIDEN en BEROERTE haro voorkoMlao a faeaalno nu l kor eii tMd reeda da aie drak vei ichenen la Dit boekje bevat alet aBeaii w net moU pnbUpk vBmtHanbara verklaringen omtieiit het weaeu dar nieuwere therapie en de daarmede aein iu anhoi iifl Kevallen verkregen ultweiklnj maar ook vindt men daarin wetenaohapiiemke verh uideliiiiceii uTtde me llaohc bi rfpo dieaaadetB KeneeawiJKc gewild Un aoomede afschrift van lal van iretni oohrlften vtn hogggeplaatste enaeikuadig sn ocider welke P Manltra mU dr profOMor Ro i Doiykl luikt Pa lil roe Bouaemont 1 sTtlngreUBr ü r praktlteorenri peneeehoBr ofi het kr nH ilnntoee cMtlcht rio Ch ronUn SaeltiUrathDr Coin te Slattin Orosimonn med dr rrond arti tiIohU ijo d p ForiatUr Banaaihiar Ökfloteur hal hoi Uaal It Ab Ooheiwreth Dr 8oherln ke t l fl lB fe BadEmt Oariet med dr genieihoer di nteyr dor Balvaao therapeytla hB iiiriehtl voor ïanuwtlldiro U Partjo 8t HtVor 334 Coniül vox Aithênbwh Mod dr la Corfti Dr uahash arrred irU da ïlrkelli Ohar Dttrit Jechi laed dr lo Woenan Or C Bongavat t La Farrlèro Euro lid vaa daa Caaoell Caatral d hygièaa BI do 8 nU in Frankrl en vele anderen i Aan allen wier Mnnwiteatol mror of mlndor nnncodM U i oBon K i n oielitlKliold lljdoii waarvan dekanteekenen ijn ahroanoho heafdpita iljralM soheh haaf dolir blaadaadranD arooUpHkhBlbaarlteld galaaadbe d ilapBlaoahild llehantolljko aaraat on onbahaaalljta ta ïuiid verder ïlle iff kën dle doot baroèrU fetroffen weiden on nog lijden aan do govolgen daarvan looala voriammtnBie o varaiOBaa loloprekoa ware toegval aiaelenik illkkoa aH fhald XT J TM durei dr plin pla ïtieW veriwakklag M W ia JS k Inr aoweeat ijn maar door d bekeade middelen ala onthondingaan on kondwaUrknur elef triaeeren itoomlooiol aeabaden ko g no lnf of Inlflag hvnnor kwaal gevonden m ten iilolta lU die vreca ev l n T r beroert endoartoe dan h ben wegani laelen ala ïloh oanhoudani aefaUi ïeelaa verdoevlna la Iwt keoN baofdallB met daheltgheld rang iroou prik lie cfrken die durende pMn pia ittBI t O rwe iB vEnwaHing ii icn u j = j i beliandelinr gaweeit cijn maar door do bekeude middelen ala ontboadingaen wrijven ele trlaeeren itoomlooi ol aeabaden feeon genoilng of i i hebtien en ten Hlolte iLl die vreca © v elen T or beroertd vertcbilnaelen ala ïloh oanhoudani aefaUi ïeelaa verdoevlna la l I dooeraailietvoeee likkarinoen an flonkar wordoa voor da eegea drakkoeda pijn ander hot vaorhoaN aalalag U van krlobBilno In an Mt lapea haadan aa woalan aan al daae drie eatwiolla n wi j ala ook aan long mtlijBi llldind aaa bleaktaoit an kraahlaleeahald ol an gimado lalft lae ioMga Mraenen dia el et het hoofd werkea en geeaUlIJke rowtie wUlen Tootkomon wordt dTinnnd aangeraden Ktoh bat boven vermelde werkje aan te aobaffon hetwelk op auVngo keataleoo aa fraaoo vorBonden wordt door AmHterdAn door H CLBBAM C Hellifewef ftreeht I OBBT POBTOW Ondegraohï blJ de Gaardbrng F M Od e tonrete byfiennlBoh medlalnala tentoonatelling ia do Ikr W laoM mn aeho OoMéfr vUm oor ia Uedlaoba JnrtJ iet do illvaro Wod fllo fcolia wd i2 s Patent H StoUen Ê m IL lalil Mt RniKiirr initutrin niBsUcï Dii mill mi tittti Va llil Fitnilni ƒ TOMf Erfolg Wai ƒ ffroMf larftHv i tmiitten M Anltu lU rac ukMêMH werthl Men Sachahmungen Uu kaufê Mttr unun nieltt neharfen H StoUmi mie tan uu lr cU if In kIdIhii ilualiëtKlIuiiiaiu Mm ntuf l m MbiatiHiKll mtthlntl M SS rrt MMt nut ZtUfutM tnUuM r ADYEETENTIÉÏf in alle Couranten worden aangenomen door het Adverlentle Bureau vao A BKIi liMAN di ZOON in de geheete wereld bekend od geroemd Onovertroffen middel tegen alle Borst Lonr 1 LeverMaaczlekten enz Inwendig toowel als ooic uitwendig in bijna ille ziektegevallen met goed i evolg aan te wenden Pl B per flacuii t 1 per post t 1 15 TMnrj s Wende alf bezit een alsnog ongekaudo geneeakraclil en heikame werking Maakt meestal elke pijnlijke en gevaarvolle operatie gelieöl overbodig Met deze zalf werd een 14 Jaar oad voor ODgenecsUlk rehonden beengeiwel en onlang een bijna na laar kankeriyden geneieik Brengt genezing en veraaoliting der pijnen bij wonden ontstekingen eni van allerlei aard PrJJs per pot 160 per post f 1 00 Centraal Dep6t voor Nederland Apotheker HESIRI S4BIDERS Eokin 8 Amsterdam Waar geen depot 1 bestelt men direct ua die Sehntsenapothek de A 1 HIERRY in Pregrad bel RohiUih OMterr ieh Gelieve proipeetn te ontbieden by het CMitraal OepAt Sender Rokin 8 Anrtordaitt Nieuw onovertroflea Prof Dr Liebers welbekend HHQW XBACBT BLIZia Ulleen Mht met Fahriekunerk iot vourtdnrende radicale en vekere genezing van alle zelfs de meest hardnekkige zenuw ttiektetif vooral ontstaan door afdwalingen op jengdigen leeftijd toMe eneiing van elke zwakte Blee aucht Benanwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagpgn slechte spjsvertering Onvermogen Impotent PoUutioue ens Uitvoerige prospectussen IrijerCT f each 8 1 8V dubbele Jest li OentTB Tl bepSt Matth v d Vegte Zaltbomrael ücpOte M Oléban k Co Rotterdam F Happel Gravenhage J llalmmans de Jong J Czn Rotterdaa WoUr fc Ca Ooudi on bi alle drogisten 1 Wie zeker zijn ü 6 Echte Eikel Cacao te ontvangen teaamen C sld en na vele prceCiieiniagen in den del gekomen sndra dn naam des ojtrindeni Dr Mioba Us vervaardigd op de beste machines in bet wereldb9 roemde ëtabblissement van OebrK StoUwarok te Keulen ilicht Cikel Cacao n vterkantn bnssen De Bikul Cacao is nut melk gekookt eene aangi ïif gazonda drank voor dar geiykach gebruik een t 2 theelepela van t poeder voor een kop Chocolate Ala geneeskracblige dr nk bfj geval van diarrhea alechts n t water t imlken Verkrügbaar bij de voomaaBM X Apotheksra au V Ko V Ko f 1 80 c a90 OeneraalverttgaiwoonUcar land luliut Mattanklidl mnterdam Kalvcstraat 108 Ondergeteekende beveelt zich beleefd au Voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOrPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook alzonderljke scliotels en alles wat tot het koksvak behoort desvorlangd met bglevering van servies zilver talellinnen enz enz Aanbevelend jerard Pinksen Cuisinier Westhaven 128 POIKE OUUK f SCHIEDAMMER Merkt NIGHTCAP Verkrilgbaai kfji PEETERS Jz A li bewqs van eohthaid it oaohet en kurk ateeds voor lien nu den naam der Fïmi P HOPPR Goada üto van A BRINKMAN Zn QENEVEE OVEE Slooten Wateren en Riolen BUEaKMEESTEB en WBTHOÜDEES van ÖODDA Gelet op de artt 118 166 der ALUEMEENE POLITIE VEEOEDENING voor leze Gemeente Brengen ter kennis van de eigenaren n braikera van de niet aan da Gemeente toebehoorende binnen de bebouwde kom ge Jegen SLOOTEN WATBEEN en EIOLEN 4at op Zaterdag den 31 Angnstiu 1901 eene SchoDw over die wateren enz zal worden iigadreven I Belaoghsbhcnden worden herinnerd aan hnnne verplichting om te morgen dat bnnne Slooten of Wateren voldoen aan de afme lUngen genoemd in art 152 der boveube doelde Verordening en behoorlp zjjn opgelloat zogdat geene boomstammen over of takken in het water hangen en dat die Slooten Wateren of Eiolen gehuiverd eljn vanj vast of drijvend vuil welke de doorstrooming van het water kuinen belemmeren ofl slank of stankverwekkende nitdampingen kunnen veroorzaken Onverminderd de straf op de overtrading gesteld via de eigenaren of gebruikers verplicht de geconstateerde gebreken binnen 8 1 dagen te berstclten i Ëe aaschouv zal plaats hebben op Zaterdag dji n 7 September 1901 Gouda den 24 Augustus 1901 Burgemeester en Wethonders van Gouda E L HAETENS vlï iU n Miit v Pe Secretaris BEOüWEE ii iw ii II II M ni i i i i 1 l ags UutteitlaDdseb Overzicht President Loubet komt te Parjjs om een Ministerraad voor te zitten waarin het be bezoek van den Keizer van Bnsland aan Frankrijk in alle bijzonderheden zal worden vastgesteld Vervolgens vertrekt de Presi dent naar Montélimar waar hij tot 1 September blijft Men verzekert dat de Keizerin vanEusland terstond meegaat naar Duinkerken en et geh ele bezoek aan Frankrijk zal medenaken De Keizerin die zich geen dag van laar kinderen scheidt zal ook de Grootvorstinnetjes zelfs het jongste medenemen Voor deze gaat de Keizerlijke min mede een koe Voor het dier is aan boord van bet Keiiierlüke jacht een st I gebouwd De bezoekers zullen vergezeld zijn van s Keizers oom Grootvorst Alexis en van een talrijk gevolg De Franschen z n zoo vol van het aanstaande bezoek van het Eussische Keizerpaar dat aa het geschil met Turkije in het geheel niet gedacht wordt Men schijnt te Parijs buitendien van oordeel te zjjn dat het met bet geschil met den Sultan zulk een vaart niet znl loopen De Fransche ambassadeur Constans Is te hard van stal geloopen en zijn houding heeft wel wat van een on FEVMLLETOX m PB BSR SEïSf M ar lieveling wat heb je dan eigenlijk tegen Gerald Is hij niet een oprecht en ridderIqk verloolde Doet hij niet alles wat je vertengff Ik begr je niet kind Ja hji is ridderlijk en galant manr daarbij ïdó koel dat t me nu en dan koud om het hart wordt Üanira had geli toen ze mij den eersten daff dat hij hier waa zei dat hij volstrekt niet kan Uediebben en 4at ook nooït zal kannen Ik heb nog ge n enkel innig téeder woord ver ijn lippen hooren komen maar hij speelt bij iedere gelegenheid den Mentor en als ik dat niet verdragen wil dan haalt hij de schouders op en mlacht medelijdend alsof ik een kind was N en dat duld ik met langer De overate greep de hand v V het hartatochtelijk opgewonden mei e en trok haar naar zich toe Editb je weet hoe ik en de moeder van Q l het als een lievdingswensch beschouwden je jHunen eenmaal getrouwd te zien maar je we oqk dat ik je nooit wil dwingen Wees oprecht klopt ie hart werl lijk niet voor den speelgenoot van je kinderjaren f Eeti TerradeHijke blos klenrüe Edith s gela t ea sich aan de borat van baar vader werpend beholpen navojging van de Eussische politiek tegenover Tarkjje Maar de Eussen zijn altijd listig Constans was alleen ruw onhandig De Temps laat zicb over het geschil ook nog al kalm uit Het blad merkt op dat het afbreken van de diplomatieke bstrekkingen door Constans nog goedgekeurd moet worden door zijn Eegeering Van het zenden van een eskader naar de Levant is voor het oogenblik nog geen sprake De Turksche gezant te Pargs is op bet oogenblik toevallig afwezig Eussische bladen maken de opmerking dat er Daitsche intriges achter de kadeqnaestle zjjn daar de Dnitschers gaarne de kade zonden willen overnemen De Dnitscïï pérS is ootreiit het Taarenboek aan Frankrijk niet aangenaam irestemd Wel speelt zij telkens Dantzig uit tegen Duinkerken doet alsof de zaak eigenlijk niets beteekent en spot een beetje over het republikeinsehe ministerie dat tot sterking van ziJn positie een vorstenbezoek noodlg heelt terwijl de Keizer en de Tsaar elkaar als gelijken ontmoeten maar uit don wrangen toon van de Daitsche bladen biykt toch dat tij de zaak niet aangenaam vinden Vooral waarschgnlp omdat de afspraak blijkbaar al lang was gemaakt en toch zoo goed geheim is gehouden en omdat er ook i een bezoek aap Beims ep bet programma staat waar de Tsaar een revae van 13 000 man zal zien Dit laatste brengt tusschen twee haakjes de Fransche autoriteiten in groote ferlegenheid daar zj nn van heinde en ver soldaten moeten doen komen om dèn spoorweg tusschen Duinkerken en Beims te bewaken zooals de Tsaar dat gewoon is Of er van dat bezoek nog iets te wachten is voor de Boeren zooals aan de Indèpendance uit Kopenhagen is geseind Wij hopen maar zgn ongeloorig geworden op t stuk van Keizerlijke grootmoedigheid Geheel onmogelijk lijkt het niet dat de Tsaar President Krnger in Frankrijk zou ontmoeten in particuliere audiëntie ontvangen is natuurlijk hier een volstrekt misplaatste nitdrnkking waar het twee Souvereioen geldt omdat de President dan daartoe de gunstigste gelegenheid heeft H $ behoeft niet zoo héél ver te reizen behoeft niet door het land van Keizer Wilhelm te trekken en begeeft zich naar een Staat die hem zijn goeden wil en zijn gastvrijheid reeds eenmaal heeft betoond Maar de correspondent van de Indipendance zendt zelf zijn bericht onder het grootst mogelijke voorbehoad De daling in de opbrengst der spoorwegen brengt in Engeland zekere onrost te weeg De aandeelhouders klagen en de politici voelen ich niet op hun gemak want het is een kwaad toeken Volgens de Westminster Gazette zijn de uitkomsten van de voornaamste Engelsche spoorwegmaatschappijen in het eerste halfjaar van 1901 vergeleken met bet zelfde tijdperk van het vorige jaar met 649 OOo snikte zy Hip heeft me niet Hef vader Hij heeit nietsanders in het hoofd dan den oorlog De grondbrandt hem hier onder de voeten hij xou hoeeer hoe liever weg willen en hij bekommert erzich in t minst niet over dat ik hier achter blijf Je vergist je zei Arlow ernstig en met voueovertui g Gerald dat geet ik toe kon zichwat minder aan zijn beroep en wat meer aanzijn verloofde geverï maar aan zijn liefde moogtge niet twijfeleö Hij is nu eenmaal niet harts tochtelijk van karakter maar hoe meer ik datkarakter leer kennen hoe meer waarborgen ikdaario vind voot je toekonutig geluk Heb je aleens getracht hem ernstig te tweien f Ik geloot t niet Ëdith keek haar vader aan met een uitdrukking ala wilde zij gaarne overtuigd worden en se vroeg cacht Wat bedoelt u vader Ik iril hiermede zeggen dat Gerald tot nutoe meer je luimen en grillen dan je lieftalligheidheeft leeren l nnen Zou het mijn kleine £ dith werkelijk niet geluk ken vonken te an uit een steen als ze hüet op deze wyze beproeft i Je weet toch anders altijd ie wU door te zetten £ n nu mijn kind ga je klaar maken voor den rit ik zal ïntusschen mijnlwer den luitenant eens onderhanden nemen Hij heeft er niet het flauwste vermoeden van boe kwalijk t hem genomen wordt dat bjj zoo met hart en ztel soldaat is Uo jMge dame vond Itft ditmaal goed den raad van baar vader op te volgen en baar gelaat werd pond sterling verminderd d i circa 3 pCtvan het totaal der zaken van die maatuhappüen Het blad maakt hierbö de opmerking dat een daling van de inkomsten der spoorwegen bjjna attjjd de voorloopster is van een aanstaande handelsdepressie De ongerustheid wordt nog vermeerderd door ds yergelijkiag welke men maakt tusschen de jongste statistieken omtrent den bnitenlandsehen handel en dia van de tijden welke aan de laatste handelsdepressie die aan 1894 96 voorafgingen Men moet zich op slechte tgden voorbereid honden Eet is echter niet enkel voor de apoorwegen maar ook voor ds koopvaardijvloot dat een crisis dreigt De Britsche reeders zeggen dat bet volgend jaar een zeer slecht jaar wezen zal De Gazette vindt het daarom noodig staatslieden publiek en werklieden toe te n en om op hun hoede te wezen zjj zijn zoo gewoon geraakt aan den voorsfoed der laatste jaren dat zij dien wel als alt d du i rend zonden kunnen beschouwen on daarvoor ï moeten zj zich wel wachten H t blad begrijpt heel goed dat de kanselier der schatkist er op uit is om de uitgaven in het algemeen en de kosten van den oorlpg il Znid Afrika in het bijzonder te doen verininderen want belastingen dje men in de vette jaren mét gemak opbrengt worden tot a n ondraagljjkep last in de magere Verspreide Berichten Frankbuk In verband met de mededeelingen van de prefecten wordt er voor dit jaar prekend op een siterst mooien wijnoogst met inbwrip van Algiers zon de opbrengst van vüfög tot Vi f en v jftig millioon hectoliter beleopen De president die gistoravond van Parijs uit direct naar Montélimar reist waar hg hedenochtend vroeg in den familiekring verwacht wordt blijft een voUe week wijden aan het huiselijk genoegen zich aldus voorbereidend op de emoties en sensaties van de aanstaande feestelijkheden met den czaar als ongewoon gast naast zich en de geweldige heeren van het protocol als de engelen der wrake in t versoliiet I Te Evian moet het tot een conttict zijn gekomen tusschen een Dnitsch diplo maat en een Fransch officier in verband met uitlatingen van minder vleienden aard des eersten ten aanzien van generaal Mercier in verband met diens rol in de Dreyfnszaak waarbij hij den teg nwoordigen minister ran oorlog alle hnlde bracht voor diens zuiveringsmaatregelen Do tot de aristocratie behoorende cavalerieoffl cier zon den diplomaat zelfs een slag in het gelaat gegeven hebben en een duel was reeds afgesproken te Lausanne toen de diplomaat als de verstandipte In het openbaar verklaarde dat hij het Fransche leger niet had willen beleedigen waardoor de zaak in t reine was Zoo n beleediging van het Fransche leger 1 km plotseling door een glimlach verhelderd toen zij de stem van Gerald in de voorkamer hoorde Daar is hy I fluisterde zij Zeg hem niet vader dat ik gehuild heb 1 i En zonder het antwoord van den overste af tewachten huppelde zij de kamer uit Arlow schudde glimlachend het hoofd hij was autenminste gerustgesteld omtrent de neiging van i Edith voor Gerald en hij voedde in stilte cfe hoop dat ze t samen op den duur nog wel eens zouden orden De overste moest echter zijn voornemen om Ger d eens onderhanden te neraen voorloopig opgeven want de jonge luitenant trad binnen ver 1 gezeld door pater I onhard dien hij aan denkommandant voorstelde De nevel begon op te trekken toen het kleine gezelschap de stad verliet Het doel van het uitstapje was een tort dat eenige uren verwijderd op een steile hoogte lag en vadwaar men een prachtig uitzicht had over den ganschen omtrek Men wilde meteen van deze gelegenheid gebruik nuken ora een kort bezoek te brengen aui den kon imandecrenden plBcier want de bepaliqg welke aan vreemden den toegang ontzegde bestond natuurlijk met voor den aanstaanden schoonzoon van den kommandant De overste zelfwerd door dienstzaken in de stad teruggehouden zoodat Gerald alleen de beide dames vergezelde De bergstraat welke hoofdzakelijk voor militaire doeleir den diende en daarom uitstekend werd onderhoudeo be n onmiddellijk nadat men de stad had verlaten Aanvankel k vertoonden zich nog door een min vriendelijkB uitlating ten umsien vatMerciar is anders niet kwaadM i 1 Il4W 1 Eet heot dat de reg riBg vooraemess is maatreg len ta nemen tegen de immigratie en nederzetting op Italiaanseh n bodem van bnitenlandsche geestelijke orden Bji KéninUÜk besluit is de gemeenteraad v4n Eeggiö in CalabrlS ontbonden fn het beslnur over de sta4 opgedragen aan een regeeringscommissaris het moet er met het beheer der gemeentefiannciön ongelpofelgk toegegaan zijn en dat terwijl er een promieleening mcsst georganiseerd worden ten bate der noodlijdende Bevolking I BINNENLAND I r I Ö M de Koningin heeft egéMs ééüe zware verkoudheid eq op advies van dr vanTienhoven móeten afzien van de reis naar Oldenburg Z K H dé Prins der Nederlanflen Vdt gezeld van z n adjndact den luitenant Mr iee Ie klasse jhr Hooft GraaSand is éntérochtend met den gewonen trein ora ffiÖT uit Apeldoorn naar Oldenbnrg vertrokke p De Nederlandsche Vereenigibg tot bevijrdering van Zondagrust beschenavro w Haije Majesteit de Koningin Moeder hoijdt en nationaal congres voor Zondagsriist jto söravenhage in het Geliouw vgor Kru ten en Wetenschappen op 19 en 20 September Eere v orzitters zjin Zjjne Koninklijke Hoogheid de Prins der Nederlanden Hertog van Mecklenburg de Ministors vai Bjnnenlandsche Zaken Waterstaat Handal en Nijverheid en Justitie Woensdag 18 Sept is er receptie van de leden van het congres door de afdeeling sGravenhage van de vereeniging Het programma vermeldt de volgende sprekers met de aphter hun namen genoemdeonderwerpen Donderdag Prof J baron d Aulnis fe Bonrouiil De bestaande Zondagswet G 4e Wys wethondor te s Gravenhage Bevordering van Zondagsrust een plicht Van den Staat Ds A W van Wfik te Zwolle In hoeverre kunnen algemeene vacantiedagen aan de Zondagsrust ten goede komen f Dr H J A M Schaapman Zondagsrust en volkswelvaart Vrijdag A D P V van LSben Sels inspectenr van den arbeid te Arnhem Zo dagsrust en fabriekswezen Mr W H M Werker adjunct secretaris van den raad van toezicht op de spoorwegdiensten te s Gravenhage Zondagsmsl en di middelen van verkeer en vervoer B J Gerretson lid van dep gemeenteraad te Bott rdam Zondagsrust n handel Prof C A Pekelharing Zondagsrust sn gezondheid Prof D P D Fabins Zondagsrust en zedelijkheid ds Otto Schriek te Enschedé Zondagsrust en familieleven 1 De heer W P G Helsdingen te Lochem boomen en struiken aan beide zijden van den weg maar al heel spoedig verdween het groeti en weg slingerde zich met talri ke bochten ifisachendorre steenachtige rotsen naar boven Het zvare dichte wolkengordijn dat bg het aanbceken van den dag het geheele landschap voor het oog verborgen gehouden had verdween van lieverlede overgaande in een lichten iorzichtigen nevel ora zifch eindelijk geheel op te loBseil in de helder blauwe lucht ecds dieper zonk de bocht van Cattaro met hdar omgeving sttteds hooger en steiler stegen de beogen op naatmate het gezelschap hen meer naderde Bij Kdith kwam het April weer vandaag tot ijn volle recht het buiige weertje had pjaats f eraaakt voor heideren zonnesdiijn Jylen kon hetcze schitterende lachende oogen met aanzien dat ze een uur geleden nog tranen vergoten hadden De fraaie gestalte in bet donkerblauwe rfjkïefed met den los hangenden sluier zat zoo Kchten zoö bevallig op het muildier en verscheen zoofrisch en zonnig als de dag welke tustchen d nnevel doorbrak Ot de vaderlijke vermaning ter harte genomen werd en of Edith zich werkelijk had voorgenomen vonken te slaan uit den steen genoeg zij toonde zich dien dag zóó bekoorlijk en lieftallig dat zelfs de anders onverstoorbare kalmte van Gerald daartegen niet bestand bleek Hij had dan ook inderdaad vnn stedn moeten wezen om onversthil lig te blijven bij dit vuurwerk van schörts en plagerij