Goudsche Courant, maandag 26 augustus 1901

y bewaring te onderbonden Op dit pnnt kan geen enkele fabriek die mondwaters produceert ook maar bg benadering zich met ons etablissement meten Onze fabriek is niet alleen verreweg de grootste inrichting van dien aard ter wereld ze is tevens de eenige waaraan een eigen wetenschappelijk laboratorium voor chemische en bactereologische onderzoekingen verbonden is Al deze omstandigheden zgn voor het publiek een waarborg dat men ten minste een voortreffelijk goed samengesteld preparaat ontvangt als men Odol koopt Een inrichting als de onze is alleen mogelijk voor een preparaat van den eersten rang Talrijke degelijke onderzoekingen door uitstekende geleerden hebben zulks ook herhaaldelijk beve igd Ook op het laatste tandheelkundig congres te Parijs gehouden werd Odol genoemd bet doelmatigste mondwater dat tot nog toe in den handel gebracht is Wij hebben voor onze bekead o eea erie van ongeveer dirtig photogrnphieti dosu msken van het lnwendi d Tan ons etabhssement werkzalen kantoren taboratorimu maohmes apparaten nz en wij zijn bereid afdrultlcen daarvan benevens uittreksels nit de interessantats wetenschappelijke onderzoskingen over mondwaten direct franco te zenden aan ieder die zutks sohrlftelijk aanriaagt JJretdener Chemiêch Laboratoritim XAngner Dregden P P SOOS TIENDEWEG 69 Ontvangen niB nxi ni inVmiLYERDBItmNÜIA imüL Voor gfoedbJiiven wordt GEGARANDEERD Groote Collectie Qla e Tricot Dames en Heeren HAiniSCHOEITEIT in Wil Zwtrt en Geitienrd Laagste Prijzen è Contant HOOGSTRAAT A 114 J B J KORTE IN HET Verliclitings Magazij i De JLvond§ter DUBBELE BUURT zgn heden ontvangen een prachtige collectie illenwe Gasliallons alsmede een ruime sorteering 6AS0BNAMENTEN GASKOOKPLATEN en GAS FORNUIZEN tegen concurreerende prgzenGoedkoopste adres voor Winkel Etalages met succes geplaatst bg H H Winkeliers hier ter stede Denkt aan het groote genot van een BADINRICHTING compleet van allSO en hooger Minzaam aanbevelend M M VAN L00 TELBF 117 Gasfitter gekozen tot lid der Tweede Kamer is reeds edert een twintigtal jaren in de socialisti ebe beweging Oorspronkelijk tapijtwever ia taU later verbonden geweest nan de expeditie van De Sociaal Democraat daarna aan die van Het Volk In den laatsten tiJd is 14j opgetreden als gesalarieerd propagandist in Oelderland De Botterdamsche correspondent van het Volk8dagbIad geelt nog de volgende bgzonderbeden Htj werd in 1850 te Rotterdam geboren nit arme anders zgn vader was politieagent en aanvankelijk werd hij opgeleid tot onderwijzer Maar de harde maatschappelijke omstandigheden noodzaakten hem dit plan te laten varen en wever te worden y6or hij socialist was was hj lid van bet groote werkliedenverbond onder Tb De Rot Haar toen hiJ het socialisme leerde kennen gal hfi zich daaraan met lichaam en ziel en wijdde zich van toen ai aan geheel aan de propaganda Als opvolger van den heer Van Wijck in de Eerste Kamer noemt men den heer Dobhelman te Nijmegen ond lid der Tweede Kamer Zooals men weet id de heer Van Wgck te Eist tot lid der Kamer verkozen Naar wij vernemen is door het hoofdbestnnr der poitergen de bepaling gemaakt datalle pakketten zoowel die met aangegevenwaarde als die welke onder verzekering inbinnenlandsch verkeer verzonden worden niet meer van zegels in lood ol lak voorzien behoeven te zjn Hbl De commissaris der Koningin in ZuidHolland heelt de gemeentebesturen medegedeeld dat het den adviseur van het ministerie van binnenlandsche zaken waarnemend inspecteur van het geneeskundige staatstoezicht voor Znid Holland bvj het voorkomen van besmettelgke ziekten in dit gewest meermalen ia gebleken dat niet altijd in alle gemeenten personen gevonden worden voldoende onderricht in de regelen opgenomen in het ontsmettingsreglement vastgesteld bjj Kon Besl van 24 Juli Stbl No 153 waarvan het gevolg is dat niet altijd voldoende wordt ontsmet en dat zg die met de ontsmetting belast zijn gevaar loepen van besmet te worden Om in dit bezwaar te voorzien zal door den inspecteur even als in November 1892 in den loop der volgende maand een curens worden gehouden waarbij i personen nit Zuid Hollaudsche gemeenten bestemd om in gevallen dat aldaar besmetteliike ziekten voorkomen te ontsmetten de noodige aanwijzingen zullen worden gegeven in de beginselen der ontsmetting Voor de gemeente zullen daaraan geen andere kosten verbonden zgn don de reis u vérblijlkosten der personen die den cursus volgen De gemeentebesturen die de personen in hunne gemeenten met de ontsmetting belast aan dezen cursus willen doen deelnemen worden uitgenoodigd daarvan v66r 31 Aug aan den heer adviseur waarnemend inspecteur mededeeling te doen De lijst van onderscheidingsteekenen uit te reiken ter gelegenheid van den verjaardag van H M de Koningin is naar de Haarl Ct verneemt thans gesloten Het nieuwe ministerie heelt de voordrachten zooals die door het vorige kabinet waren vastgesteld onveranderd overgenomen Alleen zgn er eenige namen bijgevoegd die door de algetreden dienaren der Kroon zeil bezwaarlijk op de liist geplaatst konden worden pwBapimi i M a= B = Gemengde Berichten Omtrent het ongeluk met hot zeiljacht op de rivier v66r Fréqnier waarbij 15 personen bet leven lieten wordt nader bericht dat een plotselinge hevige windrnk tegen de zeilen de boot kantelen deed De opvarenden op drie na geraakten onder het vaartuig oi in het zeil verward en Verdronken Bedoelde drie bereikten zwemmend den wal vanwaar bet ongeval niet was opgemerkt Men is thans druk aan het zoeken naar de Ijjken Een drietal zijn reeds opgevisoht De geheele familie van den romanschrijver Anatole Botaz kwam om het leven Drie politieagenten te New York zijn in arrest genomen beschuldigd van zich te laten omkoopen door den eigenaar van een speelhuis Aan deze arrestatie zal een onderzoek naar vele eigenaardige politieverbondingen verbonden zijn Het is namelp gebleken dat de leiders van Tammany ook tot de politie hun macht uitstrekten Ben van de gearresteerde agenten Olennon ontving nimmer een order van zjjn chel droeg nooit nnilorm en vertoonde zich ook nooit op den politiepost OU Zierikzee schrijft men Eergisteren is alhier gevankelijk uit Zwolle binnengebracht de evangelist A W verdacht van brandstichting in zijn evangelisa tie lokaal en woning in de Nobelstraat alhier De Zierikzeescbe Nieuwriiode deelt omtrent deze zaak nog het volgende mede De man die Maandagavond omstreeks negen uur den brand ontdekte wendde onmiddellgk pogingen aan om dien te blusschen De deur van de woning werd gelorceerd en bg binnentreden zag men terstond dat hier de toeleg bestond om kerk en woning aan de vlammen prgs te geven Gelukkig dat die toeleg intgds vergdeld is geworden en dat de brand in zgn geboorte gesmoord is De gevolgen waren anders bg den lellen wind die er woei niet te overzien geweest Het plan van den brand was slim bedacht Dat de berekening laaide is vermoedelijk te wijten aan een vergissing Men had in verschillende vertrekken wekkers geplaatst en deze door middel van draden verbonden met brandende petroleomlampen De lampen waren zoodanig gestald dat zg wanneer de wekkers algingen subiet moesten kantelen en op den grond vallen Bovendien was indien tengevolge van den val ae lamp mocht oitgaan aan de lamp door middel van een draad een ander licht bevestigd waardoor de petroleum die zich door den val op den grond zou verspreiden moest vlam vatten Nu stonden van de zeven wekkers zes op ell uur terwijl de zevende die in de kerk was geplaatst op kwart voor negen was gesteld Zeer waarschijnlijk is dit een vergissing geweest Vermoedelijk heelt de dader bedoeld den wekker te plaatsen op kwart voor ell Aan die dwaling is het dan ook waarschgnigk te danken dat de brand vergdeld is en mogelijke groote rampen zjjn algewend geworden Een sergeant en twee korporaals deserteerden drie maanden geleden nit Geertrnidenberg om de Boeren te gaan helpen Hun plan mislukte echter want zij hadden van Antwerpen den overtocht willen maken voor Engelsche rekening om dan in Alrika over te loepen en de Britsehe consul te Antwerpen weigerde hen aan te nemen De sergeant heelt daarna gediend bg het Fransche vreemdenlegioen maar is nu omdat them daar ook niet best beviel naar Geertruidenberg teruggekeerd De korporaals werken in een cementlabriek te Antwerpen De oranje gele postzegels van 3 cent zullen met ingang van 1 September geleidelijk vervangen worden door zeegroene omdat bg kunstlicht de postzegels van 3 en Scent te veel overeenkomst vertoonen en lot verwarring bg administratie en publiek aan leiding geven Zooals men weet is de veroordeelde C van Houten die in den nacht van Vrijdag op Zaterdag jl uit de cellulaire gevangenis te Arnhem ontsnapte nog altijd zoek De marechaussee zoekt de bosschen al in den omtrek van WoUheze doch vindt tot heden niets Omtrent de wijze waarop de vluchteling is uitgebroken zjjn de N A Ct de voJgen d e mededeelingen gedaan welke aantoonen dat deze vlucht werkelijk een kunststuk is V H een ontslagen marinier was indertijd in Den Haag wegens poging tot doodslag op zjjn meisje tot i jaar gevangenisstraf veroordeeld en bad daarvan nog een paar jaar to goed De man die timmermanswerk verrichtte in de gevangenis werd vroeger reeds verdacht van pogingen om te willen uitbreken daarom werd hjj een tijdlang streng gesurveilleerd Hg is er evenwel in geslaagd om de aandacht van zjjn bewakers al te leiden ec ongestoord het plan voor ziJn ontvluchting voor te bereiden Hg wist een ïgl machtig te worden waarmede hg de ijzeren bouten voor bet venster van zijn cel doorvijlde Eiken dag werd de aangevglde bont met roggebrood heel gemaakt zoodat er niets aan viel te bespeuren Eindelijk had V H genoeg bouten geheel losgevijld Zij stonden met roggebrood vastgezet en een stoot was voldoende om ze te verwijderen Dit alles moet geschied ztjn overdag want s nachts wanneer er in de gevangenis de diepste stilte beerscht zou ongetwgfeld bet vijlen de aandacht hebben getrokken Overdag wordt er druk getimmerd en gewerkt zoodat het vijlen dan niet opviel Wat V H in de tweede plaats noodig bad om zgn ontsnapping te volvoeren was een ladder Touw was er niet veel te krggen nu eens werd hij hier dan daar weder een kort stukje machtig maar veel was het toch niet Met wat hout wist hg evenwel een touwladder te vervaardigen die hoewel de sporten 70 cM van elkaar verwijderd waren voldoende was om zgn plan uit te voeren In den nacht van den 17en dezer wrong zich onze lenige marinier door de nauwe vensteropening klom met behulp van zijn ladder den hoogen muur over en hg was in vrijheid Een paar voetstappen dat was alles vrat men den volgenden morgen bjj den muur van de gevangenis kon ontdekken Het spoor ging evenwel in hot bosch verloren Van andere zijde verneemt het blad nog dat vooral in de havenplaatsen engrennte den portretten van den vlaehteling zjjn verspreid ÈT worden behalve in de bosschen in de omgeving nasporingen gedaan in de plaatsen waar v H vroeger vertoelde ol familie beeft o a in den Haag Haarlem Hillegom en in de havenplaatsen Ten gevolge van de werkstaking van de glasblazers hebben een aantal Dnitsche grossiers die vroeger belangrgke afnemers van Duitsche produkten waren zich gedwongen gtzien van buiteulandsche fabrikanten te betrekken wat zjj noodig hebben zegt de Frf Ztg Nadat in de vorige maand een eerste lading uit ojigeveer 91 000 flesschen bestaan de uit Nederland via de Wezer was aangebracht arriveerde in t begin dezer maand met de Nederlandsche tjalk Geziena Christina reeds een tweede bezending te Bremen Terwg l tot nu toe de genoemde artikelen naar Nederland werden geëxporteerd moet derhalve ten gevolge van de werkstaking in de Duitsche glasindustrie uit Nederland naar Duitschland worden ingevoerd Uit Deventer wordt gemeld Dr Nieuwenbuis is Woensdag in Wakenden welstand bü zijn familie teruggekeerd Gistermiddag werd hg door een commissie per rijtuig afgehaald om ten stadhuize door den gemeenteraad met het dagelgksch bestuur aan het hoofd gehuldigd te worden De burgemeester heette met eenige hartelijke en waardeerende woorden den koenen ontdekkingsreiziger welkom in de stad zijner vroegere inwoning en deelde hem het besluit van den raad mede dat hem een gouden herinneringsmedaille zal worden aangeboden Daarna werd hem de eerewjjn aangeboden en hg aan de aanwezigen voorge l steld Deventer s ingezetenen zjjn vol enthon siasme Renter s correspondent op St Helena schrijft van 29 Juli o a aan de Engelsche bladen Wy genieten nu buitengewoon weder voor den winter vooral in aanmerking genomen dat er geen regen in voldoende hoeveelheid is gevallen die wat goeds opleverde gedurende zes weken of meer zeer tot verdriet van de Boeren wier vooruitzichten op den oogst van het komende seizoen er zeer bedenkelijk beginnen uit te ziep tenzg wg alsnog de regens die men omstreeks dezen tijd van t jaar gewoon is krggen Aardappelen en groenten van allerlei aard zgn nog zeer overvloedig en halen goede prijzen De zaken in Dead ood en Broadbottomkamp zijn nog voor een groot deel niet in orde in verband met de twisten die plaats hebben tusscheu de krijgsgevangenen in kamp No 1 en hen die den eed van getrouwheid hebben afgelegd Daardoor staan de autoriteiten nu slechts gedurende drie dagen in de week uitgaan op parool toe op welke dagen de menschen in kamp No 2 of de Khaki Boeren zooals de anderen hen noemen hun omheining niet mogen verlaten Dit wordt gedaan om botsingen te voorkomen Verleden week was er een dag eenige opgewondenheid onder de gevangenen in de stad die haar oorsprong vond in het uitjouwen en spuwen tegen een der KhakiBoeren die hen dadelijk te lijf ging en dientengevolge opgesloten werd Een van de ondernemende Johannesburgers heelt te Jamestown voor de krijgsgevangenen een tehuis en restaurant geopend een erg gevoelde behoelte voor hen die op parool de stad bezoeken en blijven overnachten Deze gelegenheid wordt op een met de eischen des tjjds strtokende manier geëxploiteerd een maaltijd ol een snoeperg kan men er op alle uren van den dag krggen en de prijzen ziJn zeer redelijk De kr$gsgevangenen maken er druk gebruik van en bet lokaal is alle avonden vol daar er ongeveer een paar honderd in de stad werken behalve degenen die op parool nit zgn Zoowel Hollandsche als Engelsche geïllustreerde bladen liggen er ter lezing en men kan er aan allerlei soorten van spelen doen Het is het goede middel om de krijgsgevangenen te weerhouden langs de straten te zwerven de kroegen te bezoeken en op andere wijze op verkeerde wegen te komen Voor de oorlog begon plachten een tamelijk groot aantal zeilschepen het eiland aan te doen om water en mondvoorraad in te nemen en slechts twee ol drie stoombooten per maand of ongeveer 6 zeilschepen op elke stoomboot Maar nu de landing van passagiers en anderen in de haven verboden is tenzij men speciaal permissie heeft is de zeilvaart aanzienlijk afgenomen terwijl de atoombooten in groeten getale zgn toegenomen Er komen er verscheidene in den loop der maand ongerekend de veebooten die wekelijks aankomen en ieder 40 stuks vee brengen voor de voeding van het garnizoen en de krijgsgevangenen benevens groote hoeveelheden andere lading Brandhout vormt een belangrijk bestanddeel daa van omdat sedert er klachten ztJn ingekomen over de vernieling van onze bosschen om zooveel brandhout voor de beide kampen e verschaffen de rijkaregeering eenige hon derden tonnen brandhout heelt ingevoerd en zoo een eind heeft gemaakt aan het onoordeelkundige kappen waarover geklaagd werd STADSNIEUWS GOUDA 24 Augustus laOl Naar w i vernemen is bet programma voor de feestelijkheden op den verjaardag van H M de Koningin als volgt samengesteld Vliegertentoonstelliug met wedstrijd Aanbieding van den gedenksteen Eingrgden met fietsen i Lichtbeelden op bet Marktplein 6 Orgel concert 6 Vuurwerk op den IJssel BQ een bezoek aan Florttlia heden middag kunnen wg niet anders dan onze ingezetenen aanraden aan genoemde Tentoonstelling een bezoek te brengen De collectie planten is een bezoek overwaard Gisterenavond ten omstreeks half tien brak brand nit bij den landbonwer Verkleg in de Korte Akkeren Twee hooibergen en een schuur brandden al De spuiten 2 3 4 en 5 gaven water Alles is geassureerd Een tiental personen get aakten te water die gelukkig allen werden gered Eenige lantaarns in die omgeving hadden goede diensten kunnen doen indien zij aanwezig waren geweest Wij vestigen de aandacht op achterstaande advertentie van bet orgelconcert op Zaterdag 81 Aug Behalve Mej PI de Wolll uit s Gravenhage zal ook de zangvereeniging Arnold Spoel medewerking verleenen en de heer Beusekamp WiJ hopen dat evenals vorige jaren de kerk weer geheel gevuld zal zgn om te genieten van een uitgezocht programma Ter voorziening in de vacature van onderwijzer voor de planoklasaen aan de StadsMuziekschool alhier ontstaan door het overlijden van den heer Mart Bonman worden aanbevolen de heeren I W F Kerper te aGravenhage en II A H Beusekamp alhier Voor cadet aan de Kon Mil Academie zijn o a geslaagd L D Keus inlanterio hier te lande W W B Droogleever inl N Indië A J W Vorster artillerie N IndiJ Bg Kon besl is aan mr H J Garsten Bzn op ziJn daartoe gedaan verzoek met ingang van 1 September e k eervol ontslag verleend als kantonrechter te Schoonhoven Hi isTRüCHT De leerlingen der christeIgke school alhier hebben Donderdag met hunne onderwijzers en eenige genoodigden een uitstapje gemaakt naar den Haag en Scheveningen In de eerste stad werden eenige historische gebouwen of standbeelden bezichtigd en daarna een bezoek gebracht aan Scheveningen Natuurlijk werd de Wilheimina Fler niet vergeten en nadat de kleinen al badende kennis badden gemaakt met het beeriyke zeewater werden de duinen bezocht De inwendige mensch werd in den Haag zoowel als te Scheveningen goed voorzien Na een heerlijken dag kwamen de kleinen omstreeks 8 uur vroolgk thuis dankbaar voor het vele goede dat zg genoten hadden INGEZONDEN FLORALIA De jaarlgksche tentoonstelling van Floraüa alhier zal morgen Zondag weder plaats hebben Het is zeker wel onnoodig te zeggen dat het bestuur dier Vereeniging den steun verdient van allen die met haar het goede doel dat zg beoogt tracht te bereiken Zooals gewoonlijk rekent zg dan ok op de vooral finantieele steun die zg steeds mocht ondervinden en wat zg voornamelijk bereikt door een mim bezoek van de Goudscbe ingezetenen aan die tentoonstelling Zij rekent dan ook daarop en hoopt dat zg in bare verwachting ijiet zal worden teleurgesteld De geringe entreeprijs is daarvoor een waarborg Belangrijke prijsvermindering van A VAN os Az Md Tailleur Kleiweg E 73 ÖOÜDA Teleptuton Vo af Burgerlijke Stand GEBOREN 21 Aug Joannes Charles Gerardns onders J Kool en G Leenden Geertruida Cornelia ouders D van Wolferen en M J Alblas Gerardns Johannes onders J Hageman en A P Nederberg 22 Comelis ondem J Slinger en J Tintergen 23 Hendrikns Wilhelmns onders J W van Kerabergen en J van der Zgde Josephns Johannes ouders J L Vos en W F M Brendel 24 Haagje ouders C van Balen en A C Herngreen OVERLEDEN 21 Aug J van dar Laan 2 j 22 1 Klingen 75 j W Zandgk 5 m J Onweneel 39 j 28 3 Leeflang 11 m A P Van Beek 8 m J van der Speld 6 m H P Starreveld 15 j 11 m A Braam 72 j 24 J A de Jong 1 j 5 m ONDERTROUWD 23 Aug W J M van Leeuwen en C J Jaspers H Leeuwen te Warga en M Harreman W J van den Bergh te Stolwjjk en M C Feeters van de nog voorbanden MantelSj Costumes en jrAPONSiTOVFEN tegen veel verminderde prijzen D SAMSOM i AOVËRTEINTIËN IS DS Qroote of St Janskerk op ZATERDAG 31 AUGUSTUS 1901 des avonds 7 uur ter gelegenheid van den VERJAARDAGVAN H 1 DEK0NINGIN door den Heer J H B SPAASUBB UAN met welwillende medewerking vaa Mej Fl UE WOLFF Alt s Gravenhage de Zangvereeniging irnoidSpoei en den Heer A H BEVSMKAMP Orgel PROGRAMMA S tevens bewjjs van toegang zijn A 84 cents van af Vrijdag 30 Auguatuê verkrijgbaar bg de Boekhandelaars J VAN BENTUM ZOON en bg den Koster 1 C A HOFMAN A II VS BOHOEOPATBISCH GENEESHEER en Heel en Verloskundige te GOUnA ia veshuisd van Hotel Db Zalm naar Bleekerssingel 300 SPREEKUREN Werkdagen t uur behalve DONDERDAGS van unr D Z V ARNOLD SPOEL ZIJ ie Werkend Lid Donateur of Kunstl Lid wenschen te worden van bovengenoemde Vereeniging worden verzocht zich op te geven voor 3 September a s bg de Secretaresse M VAK K£KEM Crabethstr 256 I mw m m im mm De COMMISSIE VAN TOEZICHT OP HET LAGER ONDERWIJS alhier maakt bekend dat dé Mmiehryvlug van ijeerU 0em vier plaatsing men met 1 OCTOBER 1901 verlangt zal geschieden op DINSDA G 27 AUGUSTUS a s tea n m ten Viff ure Voor verdere bizonderheden wordt verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie R MOERKERK Secretaris Wanneer men een ol ander artikel zeep of wat ook dagelijks in aanraking brengt met het lichaam dan is het zeker de plicht van elk denkend wezen er voor te zorgen dat dergelgk artikel ook werkelijk voor het doel geschikt is Hoeveel meer is dat noodig bg iets dat men zooals mondwater dagelijks in den mond neemt Daarbg moet bet parool ziJn het beste ol niets Wg hebben in onze schrifturen tot nog toe pnnt voor pont verklaard welke eischen de wetenschap stelt aan de verzorging van den mond in het algelneen en aan de samenstelling van mondwater in het bgzonder en wjj citeerden de uitspraak van een onzer grootste hygiënisten dat aan de bereiding van een onschadelijk mondwater dat tevens antiseptisch werkt de grootste moeilgkheden verbonden zijn Hieruit kan men afleiden hoeveel studie en hoeveel voorbereidende werkzaamheden noodig zgn om een mondwater te bereiden dat aan alle wetenschappelijke eischen voldoet en wat voortdurende pijnlgk nauwgezette controle er noodig is om een dergelgk preparaat steeds betrouwbaar en gelijkmatig goed samen te stellen Dat kan alleen de groothandel Alleen de groot industrie met haar groeten en vluggen omzet is in staat de kostbare inrichtingen voor wetenschappelijke controle zich aan te schaffen van de producenten de fijnste etherische oliën in steeds frissclten staat en de fijnste alcohol in steeds even goede kwaliteit te eischen zoovel als de opslagruimten en inrichtingen voor doelmatige berging en zorgvuldige Hoor de § teeds § tljgeiide prijzen der Varbeii § zal hel VARÜCKI VLEKlSCH van af HEDEl 10 Ct per K G opgeslagen zijn De geiameritijke f arkensslagers GOUDA 20 Aug 1901 i 1 M Antffseptisclie Tandpoeder en Antl§epti§eli Mondtlnctuur van E A88VTO Tandarts te Gravenhage OVERAL VBRKRIJQBAAB Agent voor Nederland G IJSSBLSTIJN Blauwstraat Gouda tQoedkoopBteensoliedst adres voor Vervoer wan Inboedel zoowel binnen als buiten de stad mek gegoten w eDi G RAVESTEIJN Lange Tiendeweg 39 AU D wordt tegen Transport sehade vemeleerd C A V D LOO ARTS voor Zenuw en Zielsziekten Cioudsche Singel SI BOTTEBDAM SPREEKUREN S 1 INRICHTING VOOR PSTCHOTHERAPIE Te koop gevraagd een blok Panden rendeerende mituten 8 pCt lekkere llcbtc 2 Cents Sigaar i Brieven franco met vermelding van koopprijs hypotheek en onkosten a h bureau van dit blad I