Goudsche Courant, maandag 26 augustus 1901

o 8590 Dinsdag S7 Augustus 1901 40ste Jaargan if GOÜLSCHE COUR AMT MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken l eler an tk De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 iranco perpost 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telefoon No t ADVEUTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertenttën tot 1 uur des midd eaada Druk van A BRINKMAN Zn Openl are Yerkooping TE GOlJllA Illlllll in rr op DONDERDAG 29 AUGUSTUS 1901 des middags te lü nren in het Hotel PE ZALM aan de Markt aldaar ten overstaan van den te Haastrecht gevestigden Notaris J 3rOElv£ iT VAS No 1 Een goed onderhosden w k H Nos 46 en i7 met SCHUUR groote MOESTUIN waarin vele Vrnchtboomen ERVEN en GROND staande en liggende aan den Plattenweg in de gemeente BSEÜWIJK groot 23 Aren 63 Centiaren Te aanvaarden 1 November 1901 En No 2 Een perceel best WEILAND liggende in den Middel Willens te GOUDA op den Kadastralen legger dier gemeenteToorkomende in Sectie K Nos 646 647 en 1379 groot 72 Aren 61 Centiaren Verhoordtot 1 November 1904 aan Teunis Bvkoek te Reenwijk voor i 70 per jaar De perceelen zijn dagelijks te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft Notaris KOEMAN voornoemd fc 1 IliMhikiriilMilbi 1 1 u s 1 i Tl vS 1 1 FLfiML iV ü S 1 o a 2 j ï3fojjr 1 tm BvrvT j u J M Iw ih 1 ca V y ÏÏM i i 1 2 a ZUIVER WOLUIM MOIRKLKBOma 3 9 ia De Nieuwe M Markt A 66 GOUDA S 1 c A B BAfiTzmrrEe jia Talephoonnet Gouda Abonnement 1 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoudgratis Het net is aangesloten aan het Rijks Intereommonaalburean Op 16 Joni 124 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bnreao ACHTER DE VI80H MARKT rJÊliOOP ol TK HUUR Twee Heerenhuizen aan de Oost en Westhaven beiden van Gas en Waterleiding voorzien Te bevragen biJ IZAAK CATS p apier Lange Tiendeweg D 29 Gouda Ondergeteekende beveelt zich beleefd ian voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlpe schotels en alles wat tot het koksvak behoort desvarlangd met bijlevering van servies zilver tafellinnen eni eni Aanbevelend Gerard Pijiksen Cui ipier Westhuve 128 GOUDSCHE MELK INRICHTING gevestigd TURFSINGEL Van af MAANDAG 19 AUGUSTUS is de prijs voor onze Prima Hvrallleil iaepasteuriseerde Rooinboter 1 50 per Kilo Keuliciiboter belegen Hooiiiboler ƒ 1 40 j er Kilo Stuiverszeept efidt strookjes der Mtuieer$ eei Siutterê meeppoeder Sttltane Keep en Sultane eeppoeiter voor de Sste Premieverdeeling 2000 prijzen v66r 1 December a s Uitloting Jannari Naamiooze Vennootschap VEREENieOE ZEEPFABRIEKEN ROTTERDAM i Onze Inrichting is de eenige leverancier in Gouda welke zich heeft aangesloten bij de Vereeniging BOTERCONTROLESTATION IN ZUID HOLLAND zijnde de hoogste waarborg voor levering van Gegarandeerd zuivere Roomboter DE STEDELIJKE HYPOTHEEKBANK gevesUgd ts sOBAVENHAQE Voiteok nd Kapitaal Ken millloen § uldea COMMISSARISSEN W H F Baron van Heemstra Mr J A Veegens F W G Bosman L Droogleever Fortnyn H L Enthoven H Lzn J 0 P Knapp Jr Jhr Mr W H de Savorain Lohman Mr F A Molster C M C Obreen Mr F W J G Snijder van Wissenkerke G L de Wetstein Plister en Mr A K Zimmerman Sluit Kerête hypothecaire geldleeningen op huizen en landerijen tegen billpe voorwaarden zonder vooruitbetaling v n rente Geelt 4 pCt Pandbrieven uit tegen den loers van tOt j pCt de e pandbrieven ziJn behoudens art 2 der bepaling van de statuten ntet aflosbaar vóór Jan 1911 Inlichtingen te bekomen te Gouda bjj de H H M J OGIER C tDi Directeuren M P DROOGLEEVER FOETOYN 1 Me S JDLES ENTHOVEN Ill I I I I I ri I i DEurfiiiHE SlacOlie Koloniale Wervin Handgeid f oo bij het aangaan van eene vrflwillige verbintenis voor ZES jaren Aanbrenggeld TWINTIG GULDEM Men melde 2ich aan VrytcUUger en IltUMepttehtigett met nhepaaU vertot bü den Commandant van het Koloniaal Werdepöt te Hardenmjk of bjj een der plaatselijke ol Garnizoens Commandanten lUfiafepUcltUffeH ouOtr O wapenen bjj hun onmiddellfken hef Van de uitbetaalde Handgelden werden in het vorige jaar door bemiddeling der Administratie van het Koloniaal WerfdepSt en MÉT OOBDVINDBH der Ug$nomenen gezonden aan hunne FAMILIBN f f Of OS aan hnnne CREDITEUREN f 134 Totaal f f lOAO HollaiHlsehe Cenieiitsleeiifabriek D VELDHUIS ITleia T T exlzoxlc a d JJsel HEEFT EN HOUDT STEEDS IN VOORRAAD Ei en Cirkelvormige Buizen waterdiclite Putten ALLE SOORTEN TEGELS KOEDRINKGOTEN WL FBMOT puuaopoArx mmmmm Notaris HOIVTIJIIV te Gouda is vMrnemens om op oIJtSDAO 17 BeP TJSmBBÈ 1901 v vi iwi in het VtiyiiVLOKAAl a a yieuwiiie pnbliek te verkoopen i Meubilaire en andere roerende Goederen w 0 GOUD en ZILVERWERK DagUijkg getegenheid on goederen bij te brengen f T AVÓNIïSCHOÓI INSCHRIJVING YAM LEERLINGEH D DIRECTEUR ié Avohilsthool voor Ambachtslieden maakt bekend dat hg op Maandae 26 Augustus é des avonds van t tot oor in hetgebou der seboi l aan de Houtmanagracht ïa lidbg honden voor d inschrflring van NIBÜWE LEERLINGEN voor den aanstaanden corsus Om tot 4e latgste klajse te worilen toegelaten moet men eene verklaring overieggen afgegeven door het hoofd eener lagere schoolin deze gemeente dat men in den Icjop Mn ditJaev diens seheol h eit veriftt ii ka U rtot het einde en niet vrucht te hebbendoOrloopen l ZÜ die zoodanige verllaring niét knttfa overleggen of tot eene hoogere klasse tijt langen te wrfrdeU toegelaten moetrai voldtwn aan een EXAMEN dat zal wordön afgeSomen óp WOENSDACh en DOXDMUDAO HS en 2 f AÜOVSTU a tes avonds 7 uur i J n I 1 De Directeur voornoemd E SF IJKER Gebroeders STEEHSMA Bloemisten Tnrfgingd TELEPH No 114 Bieden aan om thanS te planten j i dhtige i Varit iJi6B van GIGTUS DAHUA S welke den geheelen Zomer met prachtig gevormde Bloemen prijken en floorbloelen tot de vwrst intreedt VERDER HET BEKENDE IM SE€ri w CIDER dat door bijvoeging Van 10 dealen water alle insecten doodt en voor planten lil liemen on vruchten Onschadelijk is i J V Liter 10 50 V Liter f 0 80 Liter f I 30 S Wie werkelijk p r g s s fÏÏ t en IK Bl ldlH te htebbwi feat i Wi llttograteeren in de Potograftielte UmuUuricltHng Sa TJ3DlO vao I V D ITAALIS Fl SINGEL 661 Dnti lau wordt dit middel net T WlM Hod BUOIMS Idas rti S w bbrukmarr Aucii in d msHt pothaktfi Te InattTdUB kSt tk CUbu TW Tl 7ll m Sudan e S dl pfjutlUiMi kmdViiif umiiMl Mgw BlitiuBB5 gj lctt y rioildhillt p i 5 KOEPOKINENTING De BURGEMEESTER van Gouda brengt ter algeuieene kennis dat aanstaanden Zondag den 1 September t u des middags te 1 uur m het Raadhuis voor ieder die zich daartoe aanmeldt gelegenheid zal bestaan om zich geheel kosteloos rechtstreeks van het kalf te doen menten of herinenten terwijl zij die verhinderd zijn ot bezwaar hebben van die gelegenheid gebruik te maken de kunstbewerking kunnen ondergaan in het Gasthuis op Maandag 8 September d a v des voormiddags te V uur Gouda den 2ft Augustus IVOl üe Burgetrieester voornoemd R L MARTENS BuUeDiaodsch Overzicbt Het Frassche publiek houdt zich veel bezig met het aanstaande bezoek van den Tsaar Een Russisch diplomaat heeft aan den Gaalois zgn meening gezegd over de beteekenis en de beweegredenen van dat bezoek Hj verzekerde dat dit bezoek niet zoo maar aan een luim was te wijten maar vooraf door de diplomatie was overwogen Sedert de laatste reis van den Tsaar naar Frankrijk in 1896 zijn er gewichtige dingen gebeurd die bespreking eischen de Boeren oorlog de Chineesche expeditie de troebelen aalt den Balkan de handelsmoeilgkheden met Marokko waarby dan nog de qaaeatie komt van de vrnienwing der handelsvet dragen met den isriebood Vooral de Marokkaansche qoaestit eischt dringend oplossing en het was dan k niet zonder beteekenis dat het Mnrokk isch gezantschap van Parijs naar Peter irg ging waar de gezant De Montebello htjrhaaldelijk het onderbond van de gezantei tiiet graat Lambsdorff bijwoonde Dat de Tsaar niet naar de tentoonstelling ia gaan kjjken kwam doordien toen nog de Dreyfuszaak niet geheel stil was en h $ er zeer bang voor is om zich in Frankrijk binnenlandsche aangelegenheden te mengen D diplomaat vertelde ook nog dat de Dnitsch Engelsche kliek aan het Russische hof al het mogelijke had gedaan om den Tsaar van de reis af te honden maar de vorst zei hy handelt altp naar zgn eigen neigingen voor zoover hö die in overeenstemming acht met s lands belang Wel luisterde bij graag naar den raad van zgn moeder en die was het Franseh Russische verbond altgd zeer goed gezind Maar aan den anderen kant moest men ook weer niet gelooven dat de jonge Keizerin eene gallophobe was Haar reis van I EVILLEJOIM m BE BERC Ilf 8 De gliinlaQh die bij zijn ernitïf gelaat zoo goed stond en Eich er steeds zoo zelden op vertoonde week gedurende den ganschen rit bijna niet van zjjn Tippen en hij liet zich tegen lijn gewoonte geheel door de vrooljjkheid van Edith meesleepen Terwijl het jonge paartje aldus in de beste verstandhouding voortrwd volgde Danira langzamer achter hen aan Zij sdheen met opzet haar muUdier eenige schreden terug te houden en de afstand tusschen haar en de beide anderen werd van lieverlede grooter Achteraan reed Jörg wclgëhioed voorttiravend den tijd doodend met overdenkingen over de dwaasheid van den luitenant die zoo ongeduldig verlangde naar den oorlog met al zijn ongemakiwn en gevaren terwijl men hier zoo veel kalmer en gemakkelijker op een muildier kan rondrijden Zif hadden ongeveer de heltt van den weg afge legd toen zij een ruiter ontmoetten Hij droeg de schilderachtige kleeding der bergbewoners welke den reeds bejaarden man met zijn krachtige t stalte en bruin gelaat zeer goed stond De rijke kleedij en het kleine maar flinke bergpaaxd met zijn glanzend bruine huid en bont zadeltuig hoon 1896 had de aangenaamste herinneringen b haar achtergelaten Deze uiteenzetting klopt niet geheel met wat de ministerieele Petit Parisien over de voorbereiding van het bezoek vertelt Dit blad heelt uit betrouwbare bron vernomen dat de minister Delcassé den 31ea Juli aan president Lonbet de mededeeling bracht dat de Tsaar naar Frankrijk wenschte te komen Daarop zond da heer Lonbet de olflcieele uitnoodiging naar Petersburg en het antwoord kwam den 18en Augustus ii handen van minister Delcassé Deze ging er aanstonds mede naar Rambouillet naar den President die het onmiddellijk deed publiceeren Hieruit blgkt niet veel van een zorgvuldige voorbereiding vooraf door de diplomatie Volgens den Figaro zoo no zelfs graaf Lambsdorff niet eens meekomen joist om aan het bezoek elk politiek katakter te ontnemen En zelfs zou volgens een gerucht dat echter niet bevestigd is de Russische gezant te Parijs vorst Oeroessol eerst door de p hlicatie van President Louhet op de hoogte zijn gekomen van het voornomen van zjjn souverein Dit gerucht is echter zooals wü zeiden niet bevestigd Daarentegen schijnt er ieti van aan te zgn dat vorst Oeroessol die met verlof is den Czaar het bezoek heelt afgeraden zooals ook zijn voorganger Mohrenheim in 1896 heeft gedaan Zeer Franschgezind schijnen de Parijsche gezanten van Frankrijke bondgenoot tot nu toe niet te zjjn i f In een brief uit Kaapstad aan de Hamb Correspondent wordt beschreven hoe het barbaarsch optreden der Engelschen in de Kaapkolonie meestal tegen onschuldigen de rebellie juist in de hand werkt Eerst bevestigt de schrijver het verhaal van den moord op drie onschuldige Kaapkolonisten wegens het treinongeluk bij Taaibosch siding t welk reeds is gemeld en zegt dan hoe alle Hollandsche Afrikaners die weigerden de terechtstelling te Crjkdock hü te wonen gevangen genomeh of n r de kost verbannen werden zoo o a het parlements lid do Plessls Het gevolg was dat zich terstond 189 menschen bg de Boerencommando t aansloten znlk een schrik verwekte het ophangen De brief zegt overigens dat de Boeren de feitelijke meesters in de noordelijke Kaapkolonie zgn De groote steden alleen zjjn in handen der Engelschen De spoorwegen zjjn aan de genade der Boeren overgele den aan dat hij tot de rijksten en aanzienlij lesten van zijn stam behoorde Bovendien werd hij vooratgegaan door een bediende eveneens in de kleeding des lands maar te voet Zij waren een steil bergpad afg komen dat hier op den hoofdweg uitliep en zij ontmoetten Gerald en Edith juist in een kromming van de straat De vreemdeling hield zijn paard in om hen voorbij te laten en zijn oet was fier en waardig maar i den blik dien hij daarbij op den jongen officier wierp lag zeer duidelijk een uitdrukking van diepen haat en doodelijke vijandschap Gerald beantwoordde den groet op militaire wijze en Kdith die deze imponeerende verschoning boeide boog vriendelijk met het hoofd Zij waren reeda een heel eind vooruit toen ook Danira de bocht van den weg passeerde De vreemdeling zat nog steeds ernstig en onbeweeglijk op zijn paard maar opeens struikelde Iwt muildier van het jonge meisje wbarna het begon te steigeren en wild tegen den rotswand sloeg Het was een gevaarlijk oogenblik maar de ruiter aarzelde niet het schichtige dier bij den teugel te grijpen en stevig vast te houden Daarbij sprak hij eenige woorden in slavisch dialect Danira antwoordde in dezeltde taal vermoedelijk eenige woorden van dank voor de verleende hulp Eenige minuten bleven de dieren dicht naast elkaar staan terwijl de vreemdeling verder sprak eerst toen Örg naderde gaf hij zijn paard den vrijen teugel met een korten groet afscheid nemend van Danira die eveneens haar weg vervolgde Gerald en Ëdtth waren opmerkzaam geworden en hadden lich omgewend toen Danira s muildier verd maar zg vernielen deze slechts voor zoover dat de toevoer van levensmiddelen naar de vfouwenkampen er niet Onder Ijjdt Anders zouden er wel meer aanrandingen van treinen voorkomen Het zonderlingste is ds toestand in Aliwal Noord waar de inwoners niet aan den Engelschen commandant van het garnizoen een pas gnan vragen maar aan den Boerenbevelhebber Een overlooper der Boeren vroeg den Engelschen commandant om bescherming tegen zjjn vroegere strijdmakkers Deze antwoordde dat hjj hem niet helpen kon daar hij zich nie met zijn troepen buiten Aliwal Noord mocht wagen Eu hij ging nog verder en ried den renegaat aan maar liever de hem door de Boeren opgelegde boete te betalen I De oorrespondent van de al y News die met Plomer s colonne medetrekt seint nu uit Zout jansdrilt aan de Oraojerivier dat Finmer de streek tusschen deze rivier en de Uodderrivier heeft schoongeveegd Het land is no om zoo te zeggen een woestenij en het is moeilijk zich iets kalers en verlateners te denken ZeYen Boeren behoorende tot Nieuhondt s commando zijn nabjj Diepdraai ten westen van Kalabasbrng gevangen Men hoopt dat de tegenwoordige opstelling der colonne s die samenwerken lugs de Oranjerivier tot resnltaat zal hebben den terugtocht der Boeren uit de Kaap kolonie af te snijden Bovendien behoeft er no minder bezorgdheid te bestaan over den dreigenden nieuwen inval uit het noorden De Engelsche Kroonprins heeft te Kaapstad den hoeksteen gelegd voor de nienw kathedraal die gesticht zal worden alt gedenkteeken van de in den oorlog gevallenen De Aurania is Donderdag met 64 officieren en 1034 man versterkingen te Kaapstad aangekomen en naar Durban doorge stoomd De Britsche rerlieslijst meldt 1 man gesneuveld 10 gewond waaronder 1 officier 5 aan ziekte overleden en 23 officieren die naar Engeland terugkeeren Op verzoek van Cecil Rhodes is Teppe Deeoseh consul te Kaapstad naar Kopeohageit gegaan om de Regeering te polsen over de landverhuizing van Deensche boeren naar Rhodesia Rhodes moet zeer gesteld zgn op Deensche immigratie Het schijnt dns dat daar geen Engelschen meer naar toe willen Rhodes heeft ook agenten gezouden naar Egypte om te beproeven daar de zoo noodige werkkrachten te vinden V De Italiaansche bladen slaan een scherpen begon te steigeren Intusschen was er geen reden om bezorgd te wezen daar het jonge meisje zeer vast in den zadel bleef zitten Toch bleven xij nog eenige oogenblikken staan kijken Kijk eens zei Edith ladhend D i nira heeft op den openbaren weg een ridder gevonden Haar landslieden z n anders in den regel niet erg ridderlijk tegenover de vrouwen dit schijnt werkelijk een uiUondering te zgn Het ifl ook iets ongewoons wanneer een kalm muildier op een effen weg struikelt antwoordde Gerald zonder den blik af te wenden van het groepje Ik begrijp niet hoe het dier heeft kunnen schrikken het moet bepaald opgehitst zijn geworden Intusschen wï Danira nader gekomen Ben je daar weer vroeg Edith haar pleegzuster aanziende die rolkomen kalm gebleven was Wat ia er eigenlijk gebeurd Ik weet het met Hel dier moet zeker doorhet een of ander geschrikt zijn Kent u dien man juffrouw Danira vroeg Gerald Neen ik dankte hem alleen voor zijn hulp Het antwoord klonk zóó beslist en afwijzend als wilde zij daarmede iedere verdere vras voorkomen De jonge officier zweeg ook maar hij wierp een scherpen blik terug naar den vreemdeling die zooeven in de kromming van den weg verdwenen was Toen vroeg Edith nieuwsgierig Ken jij dien man Gerald Zeker het is Joan Obrevic de hoofdmanvan een der bergstammen die zich weliiwaar nog toon aan tegen Chamberlain die de Italiaansche taal op Malta wil onderdrukken In de Italiaansche Kamer zal Galli de Regeering hierover interpelleeren De Malthesers zjjn vooral verbitterd op den Regeeringssecretaris sir G Strickland die voor den voornaamaten handlanger van Chamberluin doorgaat Om zifih aan den haat van het volk te onttrekken gaat Strickland een tijdlang naar Rome 100 het heet bebtst met een bijzondere zending bjj den Paus Op het vinden van den persoon die te La Valette het standbeeld van Koningin Victoria verminkt heeft ia een belooning ran SO pond nitgeloofd V Het Chineesche protocol oen vermomdenaam voor vredesverdrag Is nn gopoblieeerd maar daarom is het nog niet in orde Het moet nog met de noodige pleditigheidgeteekend worden Prins Itjtng heeft aanhet Chineesche Hof geseind om machtigingtot l et onderteekenen Hjj ontving echtergeen antwoord en seinde daarop opnieuw Li is weder ongesteld ten gevolge vanoverspanning by de jongste onderhaadeliagen V De belangstelling van het publiek in do Vereeuigde Staten wordt geheel in beslag genomen door de kwestie van Columbia Zelfs de groote werkstaking raakt op des achtergrond Men hoort er bijua niets meer van Maar daarentegen des te meer over do Midden Amerikaansche kweste Er Is na Iets meer bekend over de houding die de regeering der Vereenigde Staten beweert a n te nemen De staatssecretaris Hay heeft na een onderhoud van viJf unr met president Mc Kinley verklaard dat welke wending do Oolumbgnscho kwestie ook moge nemen de politiek van de Staten volstrekt niet ten doel heeft het annexeeren van grondgebied Dat herinnert aan Salisbary s beruchte uitspraak dat Engeland geen grondgebied in Z Afrika enscbten te veroveren De Amerikaansche regeering is ook even lachtzidnig als de Engslscheu zich toen wilden voordoen Ze zal zich bepalen zegt Oiiy tot de traditldneelo politiek ter bescherming van haar belangen op de landengte van Panama Maar achter de regeeridg schettert en schreeuwt een jingoper die mèt eed ergerlijke huichelachtigheid zich aanstelt als de verdediger van de verdrukte onschuld zooals de Engelsche jingo s het deden tegenover Transvaal es zooals de Amerikanen het vroeger al deden ten opzichte van Cuba Hoor de NewYork Herald niet openlijk tegen ons verklaard heeft doch ermoedel k slechts op een teeken wacht om ook in opstand te komen Hij is sedert eenige dagen in Cattaro oogenschtjolijk om onderhandelingen aan te knoopen En men heeft jammer genoeg tijn voorstellen niet onvoorwaardelijk afgewezen Vindt U dat jammer f vroeg Uauira Zeker want ik beschouw mtt alles maar alseen voorwendsel om tijd te winnen gfwel omandere inzichten te bedekken Joan Obrevic heeftalle redenen om zich voorloopig nog passief tegedragen daar zijn zoon door oiis gevangen gehouden wordt Deze jonge man was een der eersten die zich verzette toen hij gedwongen werd zijnmilitaire dienstplichten te vervullen en daarbij schoot hij den officier dood die het detachement aanvoerde Het was t begin van die bloedigetooneelen welke zich sedert dien tijd zoo vaak herhaald hebben men slaagde er echter in den moordenaar te vattem Den moordenaar omdat hij iljn vrijheid verdedigde Omdat hij een officier die kalm met hem stond te onderhandelen onverhoeds neerschoot dat noemt men bij beschaafde volkcfen eenvoudig moord mejuffrouw Vraag en antwoord klonken beiden even scherp maar nu kwam Edith tusschenbeide Maar mijn God houdt toch eens op mét diemilitaire politieke beschouwingen Ik zal Jörg gcavalier nemen hij doet tenminste moeite mij aangenaam bezig te houden en verveelt nrij nietmet berichten omtrent de opsiandelingen