Goudsche Courant, dinsdag 27 augustus 1901

heel gemoedetyi toeging tusschen oom en neej De Ohineesehe boetemissie onder prins Tschoen wordt te Bazel namens den keizer ontvangen door den inspecteur der raarine inlanterie generaalmajoor Ton HöpIner en bi de ontvangst ten paleize te Berlijn zal t extra klenrig en druk toegaan op last des keizers wien zoo n insceneering wel toevortrouwd is Gemeng de Berichten De 27 jarige werkman P te utrecht kwam gistermiddag van zijn werk thuis om te eten doch weigerde beslist iets te geiimiken voprdat een man die hem van al het werk zou zijn gevolgd en tegelijk met hem zijn woning was binnengetreden zich weder had verwijderd Tevergeefs trachtte zgn vronw hem te overtuigen dat hij zich had vergist en dat er niemand met hem was medegekomen het baatte niet het geheele bnis moest worden doorzocht roen daarbij niediand werd gevonden werd de man boos en verweet zijn vrouw dat zij hem had verstopt waarbg hij zich zoodanig opwond dat bil alles om zich heen kort eO klein sloeg De vrouw die zooiets van baar man met wien zij een gelukkig leven leidde niet gewoon was vluchtte met haar kind bg een der buren aan wien het met veel moeite gelukte P wat tot bedaren te brengen Lang dunrde die kalmte echter niet en was men ten slotte genoodzaakt de hulp van een geneeskundige in te roepen door wien zjjn onmiddellijke opname in een gesticht noodzakelijk werd geoordeeld De ongelukkige een oppassend man bleek plota g krankzinnig te zgn geworden Door den predikant en het hooM der sahosi In de veenkolonie Appelscha werden de armvoogden beschuldigd van plichtverznim door veel te karig te bedoelen Die beschuldiging werd door den burgemeester overgenomen doch de gemeenteraad wenschte vooraf onderzoek Nadat dit was ingesteld gal d raad te kennen dat de armenverzorging te Appelscha niet in strijd is met de Itftrekkelilke artikelen der armenwet en van et reglement van het burgerlijk armbestnar te Appelscha Na deze uitspraak komt een der aanklagers met feiten voor den dag die in het kort hierop neerkomen Den Hen Juni werd een gezin bestaande nit man vrouw en drie kinderen nit zijne woning gezet Men ging naar den armvppgdboekhonder om hulp doch deze wilde daarvan niet weten zoodat het gezin dien ilacht onder den blooten hemel doorbracht terwijl eene woning aan de armvoogdjj toebehoorende leeg stond In den avond van den 12n Juni regende het dat het goot het gezin lag buiten in de modder Het hoofd der school ging nu tot den armvoogdboekhouder om hulp deze weigerde Op last van den burgemeester werd toen het gezin onder dak gebracht in de turfbergplaats van de school waar het nog vertoeft Eene 87jarige weduwe krjjgt per week f 1 onderstand ol beter zü mag in een aan Directe SpoorwegverhlDtiiigen not GOUDA Zomerdleist 1901 Aan evangeD 1 Nel TUd vai tircnnwicti 1 9 Ir t eoUDt ROTTIlDAMriH vtrw B i l tS 7 n 7 8K Ml M8 08 M4 MS 9 7 I0 8ft 10 18 ll lS 11 18 18 88 18 18 1 11 8 18 8 80 S iS 8 8 4 89 4 84 5 18 1 14 1 18 7 0 t 7 44 f 14 8 17 S Sl ir U iO U 18 4S 11 8 11 01 11 18 t ii o 10 18 10 18 11 88 ll SO U 18 10 08 11 81 llOI i Ol 1 14 9 4 11 t ll 1 81 f 4 11 8 18 1 10 t 8S il 4 0 V 6 17 8 S S 4S 8 8 1 88 il 8 10 7 47 8 07 7 7 l tl 7 08 1 UimtU 8 klMM Irin t jMdw r Of lm Wm m tnin tUttit I ImJ iJm l ntoirtillrtU wm S S kl fa il tegai tritoLmmjitpr i ff HollMJili Spon Z B m m pl i e l Wwgi 40 901101 TiM nm f 18 80 7 18 18 88 ff 1 84 ff ff ff I 4I ff 17 ff U Sl U 4I 18 04 ff 88 8 14 1 4S 1 41 4 08 4 4S S 8I 8 04 8 88 7 0I 7 18 S lt f 8 8 ff ff ff ff tS ff ff ff ff 4 5S ff ff 4 SS ff ÏS 8 08 5 10 st lo o8 ff 11 18 It OS 18 81 1 0 1 0 I S n 4 08 1 84 4 5 S tS 5 4S 84 7 1 7 88 8 80 8 48 8 47 10 0 48 8 88 8 18 8 47 I 4I 10 18 10 811 10 S8 10 41 lil 4 8 08 8 84 8 00 8 8 10 08 10 1 AUm 1 ai 8 Uw In Mtlm t nntMK i i a Iwp kn U trnknU r4 B HJlnJMk y im nOODl DEN HtlOffiM im 10 1 10 88 11 18 18 18 18 88 ii i ff ff 1 07 ff ff 80 ff 11 18 ff ff 1 18 i f t ff l ll t t ff 11 8 ff ff 1 88 ff ff t 7 ff ff ff 8 4 10 88 10 41 11 85 11 48 18 48 18 11 1 87 1 44 8 10 8 48 4 18 4 41 1 88 5 48 8 15 8 4 7 i7 7 18 8 8T 8 41 8 11 M 10 07 18 8 18 t 7 8 S O 7 18 8 14 ff 7 18 8 08 8 1 88 Uan 1 88 8 01 7 0 7 1 7 81 Ml 8 11 8 03 44 10 1111 88 11 81 18 00 1 80 8 40 8 17 4 00 4 15 4 87 t l8 8 81 7 01 j41 J i5 1 18 8 40 10 t Iz l i t8 zinis lojJ r z z 1 z z I z 4 88 3 z z z z 10 01 z Ï W ÏÏ Jm Z P S 10 48 8 01 S l l tt 10 1 n Jï 14 SI 7 88 7 48 OS 8 08 80 10 11 10 84 I1 5S 18 08 11 81 8 18 8 08 8 84 4 17 4 48 1 81 1 48 7 05 7 81 t O 8 S 8 41 lO J 10 84 r jwi 4 l i it pnk l to V H ttrt fa ill 1 8 khü tw Mm t tjjrt 1 U r mM j jf u I D u r a i H r iiff ff 50 118 t OT 1 8 10 14 10 5 18 00 11 88 8 15 S ll 4 88 8 4 80 7 10 7 88 131 10 80 11 0I 11 18 8 8 7 85 10 48 118 11 84 8 40 S I8 8 07 7 88 1 48 10 S4 88 8 11 8 8 10 14 10 48 11 47 11 88 1 08 8 08 S 45 5 04 8 84 7 0p TrW I OI H 1 11 48 nnU U k k MSTERDm rU ou U 8 11 l 8 88 10 10 10 5 1S 08 1 10 8 88 8 81 4 87 48 t 8 MS 8 48 l il 0 1 10 80 10 87 11 08 Vaut W 8 01 8 tS lt 10 10 11 04 11 48 18 57 1 17 8 81 II 4 17 5 10 1 41 44 8 85 10 8 U OS 11 47 ll t Am t 0 I 1 18 81 10 Si 11 1 1 08 LI 8 1 8 40 4 87 1 5 45 8 01 J8 10 tO 11 18 l 8 18 14 V ta 8 8 7 1S 8 10 1 18 8 81 UI 18 87 It t 1 10 8 81 4 4 8 08 8 81 7 09 1 10 5 4 Inu W 5 84 47 7 80 S SS 8 45 80 4t 11 80 11 48 1 01 8 Ill S ll 8 4 5 0 81 38 7 85 8 85 40 10 01 1 m 7 01 7 81 8 18 l 11 18 10 84 18 81 1 88 8 88 4 18 4 84 8 47 7 07 1 14 8 0 t U 10 87 11 88 II 7 7 8 88 80 10 04 10 41 lUi H 48 18 08 1 48 I OS 8 1 4 l 4 41 1 4 8 81 7 0Vi n U S5 10 08 10 48 lïl in z z y z h i l r z z z r z z z TB z SÏST mJ iit W I m 0I 8 15 10 48 11 18 18 11 18 81 18 11 8 18 8 80 8 14 4 48 S 18 8 18 7 84 T 48 M 8 10 07 10 41 I1 I8 J e Vereenigdo Staten knnoao het werk van paeificafik oniernemsa ik tiM volle vertronwen dat het t ingeboren recht is Tan het ingel Saksisèhe rag Zjj kannen den vrede gebieden In het gcUed waarover 4 n zedelijke autoriteit hebben n hun politieke en economische belangen iMschornien tegen de inlandsclia anarchie en tegen alle Ënropeesche inm D ing Verander Ae namen sh t z n de hoofdartil Is nit 4e Times e voor den oorlog Kn dczeUde aansMHery wordt het vroeger nooit de aandacht waardig gekenrde Colnmbia nn beklaacd t Z l ojmkomen in den strijd als de V Staten niel tnsschénbeide komen roept de Herald Zal t nn weer dezellde weg opgaan als m t Cnba en Transvaal r Verspreide Berichten f i f Fkahkeuk Werd de president der Republiek Zaterdagmiddag bg zijn aankomst aan bet station Laza c te Parjs begroet met het geroep Leve Loubet 1 Leve de czaar I de so ciaaldemocraten hebben gemeend met protesten Toor den dag te moeten komen Het bestnnr der sociaal democratischf party protesteert bi motie tegen de ont vangst en drlpgt er bjj de vertegenwoordigen dit de sociaal democratische beginselen toegedfian z n op aan dat ziJ alle kredieten znllon weigeren terwjl in den hreede betoogd wordt dat het kabinet det repabllkeinsche verdediging den czaar niet had mogen oitnoodigen kort na de onmenBchelijke onderdrukking van het proletariaat in Bniland en dat wel tot bijwoning van eeit reme die dan toch moet voorbereiden t t bloedvergieten in de toekomst De anti ministerieele groep de sociaal democratische revolutionnaire vereeniging maakt t nog heel wat erger 1 Die protes teert tegen de ontvangst door de vertegepwoordigers van de kapitalistische klasse namens het repnhlikeinsche Frankrijk Tan den Rnisischen autocraat den moordenaar van z n volkl Het heet dat e il te republikeinsche bisschop van Laval mgr Geay diedoor de geestelijkheid om z n gozindheidWord hard gevallen geschorst is door den De protect der Seine heelt bepaald dat de vrouwelijke leerlingen der industriescholei niet reeds 13 September weer aanden slag znllen gaan doch in verband ethét heugelijke bezoek van den ciaat elï d czarina eersf den eersten October Wat zouden die jnflertjes bü de receptie moeten uitvoeren o zouden haar diploma Uel fe pendingen opgedragen worden l t Il DVITSOHLISD Vrifdllltiniddag is koning Edward een drietal nren de gast geweest van keizer Wilhelm te Wilhelmshöhe ter gelegenheid waarvan de keizer zich verkleed had als Engelsch admiraal en de koning als drar gonder loud Mt nfawki deot 7 18 140 MMnrvketk 7 18 8 10 OaMO T M 8 11 Mtndu M 8 7 48 8 01 8 18 8 41 RottwduaD P I V Boltwdam B 8 08 8 08 Ml r 8 11 4 41 8 10 l 0 7 11 7 J8 4 81 1 41 1 01 8 11 1 11 8 04 1 17 8 10 8 l 7 18 7 48 IsttaidHs Bvin Rotttrdtai D F iotiniam U Ospallt Kinwerkwk MoordtMhI Boada Ootdt Z v k Mo ra TMriHMi Bal iieidb i SO 8 81 1 Uidtw l ll Woud 1 48 8 88 Uttwkl 8 08 7 04 1 88 1 11 De keizer as bü de aankomst en bj het vertrek aan den trein en beiden reden in open rijtnig met de vier naar het kasteel waar leU gegeten werd en talles gewezen winkel per week voor die som waren halen voor voedsel en kleeding Een ander gezin man vrouw en zes kinderen waarvan de man teringlijder is en niets kan i erdienen krggt per week f 3 onderstand waarvan f 2 50 van het burgerIgk armbestuur en 50 et van de diakonie Dat is per persoon per dag 5 ets den lijder incluis die versterkende middelen moet hebben Eene particuliere vereeniging verschaft hem thans per dag 1 L melk en twee eieren Een kind is bovendien nog gebrekkig Het kroost slaapt op stroo en door onvoldoende voeding is men vaak te zwak de school te bezoeken De aanklager vertrouwt dan ook dat de raad niet zulk een besluit genomen had wanneer hy geweten bad op welke wijze er door de bedeelden te Appelscha geleden wordt Er wordt honger geleden en klagen durft men niet bevreesd bet dan nog minder te krijgen Nog wgst de aanklager erop dat het armbestuur op 1 Jan jl een saldo had van f 700 zoodat hier niet kan gesproken worden van onmacht En wü vragen moeten die armen niet geholpen worden nu zg ten prooi zyn aan honger en ellende P Nu i het nog zomer maar als de herfst eens komt hoe danP Ieder een beetje voor de stumpers Schrijver dezes is bg de redactie bekend is bereid eventneelen steun in ontvangst te nemen N R C STADSNIEUWS aOODA 26 Augustus laOl Muziekuitvoering op Maandag 26 Aug 1901 des avonds ten 7i ure in het Hontmansplantsoen door het Muziekcorps derd d Schntterg onder directie van den heerJ G Arentz PROGRAMMA 1 Marsoh ünter dem Sieges banner F v Blon Ouverture Apollon A Viollot Walzer Donau Wellen J Ivanovici Fantasie La Corbeille de Roses G Joh v Dara o Ouverture une nuit d été G Tack 6 Mosaiqne sur l opera stra delle Flotow Walzer Lustige Brttder R Vollstedt Marsch Homme centre Homme J Knegtel Zondag 25 Augustus hielden eenige leden van de Postduivenvereeniging de Luchtbode alhier eene wedvlueht van uit Naijon alwaar de duiven ten 6 uur moeten zijn losgelaten en niet meer dan die van de volgende Heeren zijn dien dag gepresenteerd Ie prijs J Boer aankomst 12 uur 29 min 2e prgs C P J Boer aankomst 12 uur 35 min 3e prijs C P J Boer aankomst 1 uur 2 min 30 sec 4e prijs J Boer aankomst 1 uur 5 min öe prijs J Boer aankomst 1 aur 45 min 15 sec 6e prijs C P J Boer aankomst 1 uur 50 min t 80 Gisteren hield de Postduivenvereeniging de Vrierideehap baar eerste wedvlueht van uit den Haag Hiervoor waren fraaie prijzen uitgeloofd en werden behaald Ie pr s C van DiJk aankomst 10 mr 38 min B sec 2e prgs D Lorius aankotast 10 nar 39 min 22 ec 3e prijs J van Dijk aankomst 10 uur 48 min 4e prijs D Lorius aankomst 10 uur 50 min 39 sec 5e prjjs H Derné aaakomst 11 uur 34 min 20 sec Waarschijnlgk zal er dit seizoen nog een wedstrijd gehouden worden Tot rector van het gymnanam te Dor drecht is Zaterdag benoe d dr H J Ki wiet de Jonge thans leeraar aan dat gym nasium met alg e stemmen Met hei stond op de aaj Hpng dr A van Uzc dgk rector van Gymnasiara te Goui In de Stedelijke Zweminrichting werdea gisteren gehouden de nationale gecostumeerde Z vpmwedstrijden biJ gelegenheid van het 15 iarig bestaan der Goadscbe Zwemclub Een groot aantal vreemdelingen waren opgekomen om elkander de overwinning te betwisten er waren zwemmers bij wier bont geheel gesierd was met genden ilvereneg bronzen medailles het was te verwachtea dat de wedstrijd spannend zon zjjn De uitslag is aldus 1 Snelzwemmen op de Borst 40 Meter Ie prijs H Vermeij in 37 Sec 2e prjji I Samsom in 3dV sec 2 Snelzwemmen op de Borst 80 Meter Ie prgs De Jonge Welp in 1 min l V sec 2e prijs W J van Hasselt in 1 min 15Vi sec Na afloop van dit nummer werd door dei heer Veerhoff een eitra nnmmer gegeven en wel het Ned record op deze baan te slaan Veerhoff legde de baan af in 1 min 9ViSec het Ned record was 1 min 10 sec en het Gondsche record 1 min 18 sec 3 Snelzwemmen op den rug om betkampioenschap van Nederland uitgeschrevendoor den Ned Zwembond Ie prgs Joh Drost in 1 m 17 sec 2e prgs P J Kimman in 1 min 18 sec 3e prijs H Polman in 1 min 19 sec 4 Snelzwemmen op de Borst 240 Meter Ie prijs Ed Meyer Edr in 4 min 4 sec daarbij slaande het Ned Record net 12 sec 2e prijs L Perie in 4 min 28 sec Se prijs P L Ooms in 4 min 31V sec Touwtrekken prijs C Buys Az Snelzwemmen op den rug iO Meter Ie prijs H Polak in 35 i sec 2e prgs W J van Hasselt in 36 sec Lansentournooi Prgs A Rietveld in 39 sec Prijs voor het mooiste costunra W Goedewaagen Gekleed Dniken diepte 2 Meter Ie prijs P J Kimninn in 39 sec Joh Drost in 39 sec 3e prijs A M Hubregtse in 42 sec Bij het gekleed duiken haalde de 14 jarige I Samsom de pop boven maar kon hem niet naar de aangewezen plaats brengen wegens de zwaarte zgn beide oudere broeders misten de pop 9 Waterpolo Match werd gewonnen doorde Jonge Kampioen 1 84 J 10 1 8 81 i io o 8 41 10 87 8 i0 8 18 SS 10 45 U OS ll 7 r f f 11 11 ff 11 48 1 küm niuiw X 10 18 t 4t 10 81 i L 8 01 8 81 ir 8 88 8 58 18 Z 10 08 8 84 f 10 17 J8 E E 10 8 8 48 8 i 9 44 10 18 10 84 10 18 10 48 ll Si 10 48 11 18 11 1 Door de bh W J van Hasselt en W J Koeman werden nog eenige sprongen ten beste gegeven de heer van Hasselt toonde dat hij niet alleen een goed zwemmer maar ook een flink springer is Het geheele concours werd opgeluisterd door de muziek van de Vereeniging Harmonie die ich flink van baar taak kweet Na afloop van den wedstrijd werden de prijzen onder gepaste toespraken uitgereikt door de verschillende sprekers werd met aandrang gewezen op het groote nut der iwemkttost Ieder mensch moet kunnen zwemmen en duiken zeiden de beide bestuursleden van den Ned Zwembond en wij beamen dit ten volle De Gondsche zwemelub vierde bet 15 jarig bestaan op waardige wijze wg wenschen haar toe dat het aantal leden en donatears steeds moge toenemen Naar wg vernemen zal aan den Vliegerwedstrgd tevens een Vliegertentoonstelling verbonden worden De wedstrgd heeft plaats van 9 11 uur en de tentoonstelling van 12 4 uur Aan de wedstrijd kunnen deelnemen jongens van 12 16 jaar die is verdeeld in twee afdeelingen waaraan prijzen worden uitgeloofd van 1 5 en i 2 60 Aan de tentoonstelling kan ieder deelnemen deze is weder in twee afdeelingen verdeeld waarin voor iedere afdeeling 6 prgzen worden uitgeloofd Nadere inlichtingen znllen dezer dagen worden bekend gemaakt Gisteren werd in de zaal Knnstmin der Sociëteit Ons Genoegen de jaarlgksche tentoonstelling van Floralia gehouden die weder uitstekend slaagde er waren prachtige planten en bloemen aanwezig van jaar tot jaar bespeurt men dat er hoe langer hoe meer zorg aan het opkweeken der planten besteed wordt De Voorzitter de heer Dr H IJssel de Schepper riep alle aanwezigen een hartelijk welkom toe hü bracht in herinnering dat het aantal ingezonden planten niet zoo talrijk was als een vorig jaar toen bedroeg dit 70 pCt en nu 58 pCt Dit jaar waren algegOven 1222 planten aan 254 inschrijvers waarvan ingezonden waren 711 planten van 144 inschrgvers Het aantal bekroningen is 88 waarvoor 83 prijzen beschikbaar waren gesteld In de allereerste plaats dankte spreker de inzenders voijr de inzendingen en vorder de Heer Steeni ma die niet alleen door inzending van een groote collectie palmen en bloemen de tentoonstelling oplnisterdo maar die als jurylid znlke uitstekende diensten bewees Een driewerf leve de beer ateensraa werd aangeheven Ook de Gondsehe Waterleiding Maatschappij werd een woord van hulde en dank gebracht voor het daarstellen van een fontein dank werd ook gebracht aan de firma C Clemens Zoon voor de Inzending van eene collectie vazen Spreker besloot zjjn rede met een lang leve Floralia Bekroond werden BEKRONINGEN 1901 SERIE VAN 8 PLANTEN U Prijs F IJsselstein 2de H van der Kemp 3de M Esser 4de A Keiler 6de A WiUers Z E Vermelding H A de Jong B C Lhster en A de Jong SERIE VAN 6 PLANTEN lo Pros W van Hofwegen 2de P M Happel 3de M van Maaren 4de J Nieuwvald 6de A IJsselstein Z Ë Vermelding J Lankhorst C Grendel en H Wiezer SERIE VAN 3 PLANTEN 1 Prijs K Schoonderwoerd 2de W Vermeulen 3de A Katbel 4de P J Happel da G Bekker Z E Vermelding J van Leaawen P Nooteboom en P Gerhards COLENS 1 Frgs J Lankhorst 2de F IJsselstegn 34e L Plomp 4de H van der Kemp 5de a H de Peer Z E Vermelding W van Hotwogen W Bode en Leendert Nieveld IMPATIENS SULTANI ie Prijs F Usselateijn 2de P Danes 34 A Usselsteijn 4de M van Eijck 6de Hka de Jom Z E Vermelding W Uzendoon A Keiler H van der Kemp P M Happel en Johs LTpelaar ZONAAL MADAME THIBAUT 1 Früs A Keiler 3d F IJsselstegn 3de S bliUes 4de B C Lijster 5de M Esser Z E Vermelding A Abbema J van Leeufm on J M de Weger VESUVIUS ZONAAL WIT Ie Prjs M Esser 2de A de Jong 3de S Luitjos 4de B C Lijster 5dc W van Hoiwogen Z E Vermelding Hka de Jong C Knoop en 8 van Loon FUCHSIA SCHNEEUWIITCHEN Ie Prijs M Esser 2de P Bakker Sdo A Keiler 4d F IJsselstegn 5de G J de Mol Z E Vermeldhag J van der Pool K Schenk en A Cathel BEGONIA SEMPEEFL0REN8 lo Prns B Lakerveld 2de J M de Weger 3de B C Lgster 4de M J de Jong 6de A Keiler Z E Vermelding H Schoonderwoerd H van der Kemp en J van der Ea PRIMULA OBCOMICA 1 PriM H van der Kemp 2de G J de Hol 3de Hka de Jong 4de U Esser 6ide M J de Jong Z E Vermelding A WiUers Wed P Tak en K Schenk STRÜIKROOS HERM08A U Prüs M Esser 2de N J van W ik 3de C Grendel 4de G J de Mol 6e S van Loon Z E Tonnclding W Bode Nadat de pi Boitdoollng was algeloopen spoedde ieder zich naar buiten om te genieten van de Muziek van de dd Schutterij welk een keurig programma uitvoerde Ten 8t uur werden lichtbeelden vertoond door den beer H O van Staveren die uitstekend voldeden Het Bestuur van Floralia kan met voldoening op den dag van gisteren terogzien moge de vereeniging op den ingeslagen weg voortgaan dan kan het niet anders of het aantal donatears zal voorzeker wel toenemen Men verzoekt ons het volgende mede te deelen Het is gebleken dat zoowel van de zjjde der Inschrijvers als zelfs van Leden der Sociëteit op allerlei listige wgze is beproefd geworden het betalen der Entreegelden 10 cents voor Leden en 25 cents voor Niet Leden der Sociëteit te ontduiken Het Bestnnr is daardoor gedwongen in de toekomst scherpere maatregelen te nemen om dergelijke fraude te voorkomen I M GEZONDEN V dt Bedadmr In uw nummer van Zaterdagavond jl zag ik opgenomen het Programma der Feestelijkheden op den verjaardag van H M de Koningin O m komt daarop voor Vliegertentoonstelling waaraan nit den aard der zaak alleen door jongttu kan worden deelgenomen Waarom nu voor de matjes b v geen poppententoonstelling georganiseerd Dan hebben die ook wat en het is toch minstens even mooi als een vliegertentoonstelling Dankzeggend voor de opname W K Vlieger of draait is de naam van een speeltnig der jeugd namelijk van een ge raamte bestaande nit een staf die vastgemaakt is in het midden van een halve hoepol terwijl touwen van de bovenste punt van de stal een paar handbreedten boven den halven hoepel uitstekende naar den hoepel en van de uiteinde van den halve hoepel naar het onderste uiteinde van den staf loopen Dit geraamte wordt met papier beplakt en de Vlieger is gereed dien men nu na een don touw aan de met staart voorziene stuf te hebben bevestigd door middel van een voldoende InchtstrQom kan doen opstijgen Aldnj de Encyelopaedie va Winkler Prins Deftiger maller lelijker kouder en bartelozer kan t wel niet En dan dit verschrikkelijke vlieger 61 draait Een dmai Probeer teens lezer om aan een jongen die op straat aan t vliegeren is te vertellen dat z n vlieger een draak is Tien tegen éép dat zoo n jongen u het scheldwoord teruggeeft en dat een bende brutale rekels dit gretig overnemend en herhalend u op straat een eindje nalopen en n deftige meneer en gezeten burger een paar heel prettige ogenblikken bezorgen Ze hebben gelgk die rekels want een vlieger u geen dnuJc Een vlieger is Maar laat ik maar geen beschrijving geven Aan dia beschrijvingen mankeert toch altijd iets an t ergste is dat de lazer om van den beselulver niet te spreken er alt d min ol meer wee van wordt Liever laatikeens voelen wat een vlieger eigenlik w t Is Zondag Vader zal met z n beide jongens van 10 en 14 jaar een vlieger oplaten Met vakkennis is hg gemaakt Het maken van den boog door Winkler Prins met kille wetenschappeiykheid geraamte genoemd eiste veel overleg Niet te zwaar en ook weer niet te licht moesten de beide gekruiste latten zjjn en het punt van kruising in juiste verhouding tot do grootte van de vlieger En dan vooral moest de boog aan beide kanten even zwaar zgn wat geprobeerd werd met een voorlopige toom oi schakel een driehoek van touw gelgk aan t halve oppervlak van de vlieger Dan moesten de touwen in het rond aan de hoekpunten van de latten vast gemaakt worden en wel vUk aan die hoeken want anders staken die punten er zoo lelük uit Het beplakken was ook moeilik bj zoo n grote vlieger dat moest by gedeelten gaan en men moest zoo oppassen dat de touwen van de boog biJ het daar omheen plakken van het papier niet werden ingetrokken want dat geeft iets gewrongens en verschrompelds Mn zOo n vlieger en verstoort meestal ook i t evenwicht Dit evenwicht moest nadat er op het papier nog mooie sterren en figuren waren geplakt nog eens worden geprobeerd met de toom die er nu voor goed voorzichtig maar stevig werd aangemaakt En gebkkig alles was in orde t was prachtig geen stukje theelood hoetde er aan een der kanten te worden bijgedaan iets dat knoeiers doen maar veracht wordt door een man van t vak Verder moest er een staart gemaakt worden een staart van biezen van boren dik en breed en dicht op elkaar van onderen dun en smal en op groteren afstand En dat alles in geleidelike overgangen In zoo n staart sit veel in Vooreerst het mooie bet regelmatige t Is zoo gomaklMlik iet om blezen san beide kanten aan een tonw tebinden en te zorgen dat ze evenwijdig zitten de afstanden mooi regelmatig vergrotenen de lengten en diktsii vacmindaren En dan bat praktiese van de zaak Is destaart aan het boven of ondereind te zwaar dan danst de vlieger als een dronken boeren slaat ten slotte de staart om toom oftouw van de vlieger die dan als een toldraaiend naar beneden zaJtt en in Souda ten minste gehord wordt Is hij in hetgeheel te iwhar dan gaat hij alleen bg eensoort storm op en is hij te licht dan duikt de vlieger en vliegt hiJ als een razende nueenl naar deze dan naar gene kant in schevehouding door de lucht totdat hg op e nmaal dikweb onverwachts op een der zÜpunteninaar beneden smakt Verder moest er met zorg en overleg touw worden aangeschaft Overwogen moest worden of t niet te zwaar was anders werd de bocht zoo groot en kon de vlieger t touw op den dnur niet houden En als t te dna was zou t kunnen knappen of anders bjj het oplaten te veel in de handen snijden Ten slotte moest het touw en de staart om mooie gladde houtjes worden opgewonden en opgerold het touw in mooie ruitjes en in regelmatig ovalen vorm de staart netjes overeenkomstig de breedte der biezen En nn is t Zondag en zal de vlieger worden opgelaten Maar vader is kerkt en meent dat je eigenlik nooit recht pleizier hebt als je niet eerst je plicht hier het kerkbezoek hebt gedaan Nu voor de jongens is t dan ook ditmaal een heel erge ptidit De oudste die verstand van zaken heelt heelt onder de preek een ruitje kannen Hnachtig worden waardoor hü stilletjes kan gluren naar het drijven van de vrolijke witte wolkjes door de diep blanwe lucht Hij ziet naar de windrichting en vraagt zich af of de vlieger nn niet juisi de kant zal op gaan van die nare telefoondraden waaraan nog een stuk staart en boog van zgn mooie vlieger van verloden jaar hangt En als hij dan de n A in van de wind heeft waargenomen kgkt liti naar de snelheid waarmede de wolken voortdrijven om gissingen te maken over de kracht van den wind Je kan er wol niet altgd op an beneden is de wind dikwela wat anders maar toch als hi eenmaal flink hoog staat wat zal die vlieger bij zoo n flinke wind dan trekken t Z n broertja mag m zeker alléén niet vasthouden dat is te gevaarlik denkt hij Erg benieuwd is hjj of hy zelf m zal mogen oplopen of dat vader t doen zal t Is drie uur het uur waarop men or ttet de vlieger op njt zal gaan Vaddr gès oren met een pet op in zgn Zandag8che pak beelemaal in t zwart met uitzondering van een blauw wit boordje dat on lllig boven de kraag van zijn jas uitwipt loopt naast zgn in witte hemdsmouwen geklaede en van geen hoofddeksel voorziene oudst jongen i die de vlieger draagt hem vasthoudend bg het kmllpint der beide latten niet te vast en niet te los vooral het eerste i garaariik omdat je dan zoo licht bij een kleine rnkwind je vingers door het papier steekt Zgn broertje in een grijs met zwart lint omzoomd jongenspakje en met een stijf van voren met een kopere trompetje versierde pet op draagt ogenschijnlik wat onnozel en Schuchter de klossen met het touw de biezenstasrt Vrindjes van do tchoo een beetje genegeerd door de eigenaar van do rtieter lopen stiekem achter hem aan ii d hoop mee te mogen helpen bij het optotop Ze helpen nü al gedienstig als ie iljn on waar schuwen de jongste als de staart een endje van de rol afgaat Zie zoo daar zijn ze op de open weg waar de vlieger zal worden opgelaten Vader kijkt met een kennersblik naar de lacht naar de bomen naar do golfjes in het water want de molens staan op Zondag stil en heeft zich georiënteerd Nadat eerst het houten pennetje aan bet touweinde door de lus vah de toobi is gestoken en op dezelfde wijze de staart onder aan de vlieger is vastgemaakt i kommandeert vader zgn oudste jongen die al dadelijk terdege begrg pt dat hiJ hier niks te vertellen heeft dat hjj op een bepaalde plaats moet gaan staan met do vlieger om bom op te houden De jongen gaat heen en ïorgt op bevel van zijn vader dat hg met de eene hand de vlieger aan de grootste lat vasthoudt en met de andere hand het tonw een klein endje voor de lus van de toom Vader blgft staan laat de klos met bet tonw Of de grond IraUeq en doet steeds z n j ohgen loewenkend dat h ij maar verder moet gaan het touw door z n hand glg den terwijl hy er onder de hand op let of er ook lelgke steetjes in het touw ziJn Eindelijk wuift bji met z n hand de ongen toe die begrgpt dat hij nli stil moet b ijven staan en da vlieger aveï fan dan giold at moet ophouden Daarop klinkt bet kommando los 1 en vader draaft het tonw nn eens vast hondend dan weder dit door z n hand latende gigden herhaaldeiyk omkykend In half gebogen houding altyd maar door tot dat de vlieger die statig met gracieus het evenwicht zoekende staart naar boven was gepijld begint to trekken on eindelijk staat Dan wordt ht laiigsaam heel langzaam want and r wordt de bopht te gsoot gevierd de vlieg or wordt al kleiner en kleiner en eindelijk is hot touw op Vader en de beide jongens ziJn trots op de volbrachte arbeid en de vriendjes van straks scharen zich in een kring om hen heen een paar keiioaeg van vader komen er ooke bg eh spreken met hem over de vlieger di zoo mooi B 00 rustig staat waarop vader die zich onder ons gezegd best vermaakt heeft zegt dat dat oploopen een warm werkje is maar dat je zoo iets wel zélf moet doen want dat jAngens er toch niets Van te recht brengen Een ogenblik later zit de hele kring op het gras ter zyde van do weg Vader die er nou zoo wat genoeg van krggt permitteert z n oudste jongen de vlieger eens vast te honden maar oppassen hoor en geen gekkedon Trots zit de jongan daar nn zoo met het touw in zn hand kgkend naar de vlieger on do staart die er nn zoo onbegriffelik kléa itzie Da vrif he 4 zooiaag de ouwe ae vlieger vast hield niet durfden komen nn gniepig even aan het touw om te kunnen vertellen dat hy zoo tfekt Sindelgk mag op s vaders bevel ook de j ngSto oen poosje t touw hebben maar dan moest de ander vooralle sekurieteit het einde vdn bhlt todw met de klos daarby vasthouden want anders was t niet vertrouwd Maar de jongen beeft er niet T el aati de andere jongens wOteri hem met een zoet Igntje voor oen ogenblik het touw af te troggelen Waiit vader is onverschillig geworden en z n broer komt op erg gooien voet met de jongens waarmee hy voor hem voordelige overeenkmnsfen shiit Nog ebn pbos vermaken de jongens zich met de vlieger die maar al door onbewegelik biyft staan zg sturen tolegrammsn aan het vllegcrtonw geregen stukjes kaart die door de wind zich pyisnel langs het tonw bewegen naar de vli ger die ten slotte eerst langzaam dan sneller wordt ingehaald totdat hy begint te waggelen en met zwaaiende staart zacht voorover op do grond valt üe bovenstaande sohets had ketrakking op wat ik zou willen noomon groot werk Nu iets over klein werk Opeen gracht of plain iMen jongens zélf vliegers p Dat gaat rnmoeriger to I Het hele touw is zoo good als af ewonden en hy die de vlieger oploopt schreeuwt met een bezweet jfeiiicht en een kleur als vnnr z n kleinere makker die de vliegei zal ophouden toe dat bg wat verder op moet gaan staan scheldt en raant als hg niet op tjjd de vlieger los laat waardoor de vlieger en gcvaariyko ruk krggt of langs do grond scliuurt Als zoo n vlieger dan eindeiyk eens gaat staan is t een wonder En nog grotijr wonder als hy eellinids weer beneden komt En nu t kleinste en allerkleinste werk Peulebroekcn van een Jaar of zes zeven doen do grootere na honden ook op en lopen ook hard een hele middag lang dikwcls maar de vlieger wil maar niat ze lopen met de wind mee I Eindeiyk de hééle kleintjes Zie mOeder ziet haar jbngen voor de deur met h n vlieger hollen en plezier hebben De jongste die nog niet mee doet en op do drempel van de donr zit een meisje met blauite ogen en rfik witkrnllend haar moet toch 66k een vlieger hebben al kan ze oauwIgks lopen Nu moeder maakt er een een stnkje krant mot een houtje er door aan de bovenkant vastgemaakt met een draadje garen en een poosje later waggelt het lieve kind mot d r afgezakte kousen op de straat langzaam Vooruit en laat het door t bontje zware stukje papier aaif het draadje achter d r aan over do grond slepen Ze laat d r vlieger op K TT ï5 E C I 3i £S üwiiüBii VEteCHKIDBNHEID Terugkeerende Mfir Londen van een uitstapje naar Ostende is het bekende pleizierjacbt Marguerite op een bark geloopen De bark kreeg een groot gat in den boeg en zonk onmiddeliyk Met veel moeite kon de bemanning worden gered maar de kapitein en de boolSttm verttonkon Do MargdOrite was slechW liiht beschadigd 1 dan bet dotf llndbOnwSsr Van den terdgkermeer gelukken een persoon bezig zgnde van een zgner paarden die in de wei liepen den staart af te sngden op heeterdaad te betrappen Hg bemerkte het en fluks Qi teren 1 dan vroege rnnxmooht o Mnw i A A w fgj Broek Slo Naby Parys iS een rytuig waarin een Russische familie zat omgeslagen Het hoofd der familie Etoi tte tegen een boonj waarbg hg met verbrijzelden schedel liggen bleef Een kind van dertien maanden bleef op do plAata ififi vier a idere onderen zja nBtlg BWonit evenals de moeder