Goudsche Courant, woensdag 28 augustus 1901

8501 Woensdag 88 Augustus 1901 40ste Jaargan lO I ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TelefMn Ao gt De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 h anco per post 70 Afzonderlijke Noïimers VTJF CENTEN Telefoon K ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd 7 as hy de Wetering OTergezwommen en pakte den icbnrk beet Bfjgestaan door ztjn pertoneel bond bij den dader aan taanden en Toeten op een kar en leverde hem overaan de politie Tgd Veemarkt te Rotterdam Maandag 76 Augustus 1901 Vette Ossen en Koeien goede aanvoer prijzen v en voor ie kwaliteit 33 ae kwal 31 3e kwaliteit aS cent per half Kilo Vette Kalveren goede aanvoer ie kwaliteit a8 tde kwaliteit 36 3de kwaliteit 33 cent per halt KL Vette Varkens redel sao evoerd ie kwaliteit 24 ae kwaliteit 23 3e kwaliteit 30 cent per half KI Schapen en lammeren veel aangevoerd Handel over t geheel traag Belangrijke prijsvermindering VAN A VAN OS Az t Md Taillenr Kleiweg E 78 GOUDA Telephoon Xo 31 Amslerdam Vrkri Slotkri 80V 80V li IV 11 Beurs van II AUO HunuiiB Gert Nad W S 1 dito diio ditc S diio dito dito S Hexsix Obl Ooudl llll ai t iTaLlB InsohrDTing 186I 8I K OoiTlxm Obl iD papier 1SS8 I 81 dito in liUerlltl t FoBTVttxL Obl met ooapOD S dito tieket I llDsum Obl Binneil mat t K Vit dito Qaeons 1180 atVu dito bii Rolhs 1881 4 aii s dtto bjj Hopo 188a aO 4 P t dito in goad leen 1888 8 dito dito dito 1184 i 8 l Ferpet sohuld 1881 4 7 i TnHU Gepr Conr leen 18a0 4 88 Oee teening serie D I Vi Oee le aln serie C K ii 2iiti An Sp v oblg 1811 s ia4V ICiuoo Ob likSeb liao Tmnniu Obl oabep 1881 4 0 AwiniDaii Obligstien 18at 8 ao Boniaoall Stad leeu U 4 I tl s Km N Afr Umdelsr sand Arendib Tab Mij Certiflosteii 78 Dall Maatiebappy dito 418 Am Hypotbeekb paodbr 4Vi Oalk MV derVeistenl aaad s Or Urpolksekb pandbr 4Vi Nederlandsebe baak aand ia4 Ked HandelmaatKh dito N W fc Fso Hjrp b pandbr 8 a6i i Bott Hypotbeekb paadbr 4i s Utr Hypotbeekb dito 4V lO V Ooetnii Oost Hong baak sand 1 ia Sdil Hypotheekbank paodb t AmuiA Kqut by petb pandb 4 Haiw L O Fr Lien eert 8 9 is JlD Holl U 8poor w Mij aand lOB UU tot Kipl V 8t 8pw aand 111 Nad Ind Spoorweg m aaad HSi i Ned Zuid Afr 8pm aaad 8 dito dito dito 1181 dilo 4 I ui8poor l 1887 SBA Eobl u eV Zoid Ilal SpwmiJ A H obl S ia PoLRN Warsohau Weenen aand 1041 Brsl Gr Russ 8pw Müd obl 4 Ballisebe dito aand Faitowa dito aand 6 Iwang nombl dito aand t K rsïch Asow 8p kap obl 4 100 dito dito obli 4 alu Auanu Cent Fso Sp Uy obl B Ohio k Nortb W pr O v aand 11 dito dito Win 8t Peter obl 7 140 41 Dentor hEioQr Spm eert a 40 is Illinois Central obl in gond 4 101 LottisT fc Naabiim Oer r land 107 Mexico N Spw Mij Ie hvp a 108 Miss lUMair 4pCt prof aand N York Oulasio fc Wast saad If s Penn dto Ohio obhg ft Oregon Calif lo b jp in goud i 104 8t Panl Minn fc Uanit obl tl n Pao Hoof lijn oblg dito dito Une Col Ie kyp O t OlKana Om South Ohert T aaod M V C Rallw t Ma Ie k d e O 4 Amstenl Omnibus Mij aand av Eotterd TramweK Maats aand NlB 8Ud Amslerdam aand I lOlV atad Botterdsm aand 8 10h BiLB Stad Antwerpen 1817 1 lOt Stad Brusael 1888 1 lODV HoM TheiMKeanllrOeselseh 4 lia is Ooalin StaatsTaenig IKO i 117Vt K K Oost B Cr lM0 101 van de nog voorbanden Mantels Costumes JAPOMSTOffFEü tegen veel verminderde prgzen 11 SAMSOM Sm i Stad Madrid 8 llll 41 4 Ni Ver B s Avb Spoel eert ADVERTEINTIEIN A C A HOFFMAN ARTS HOHOEOPATBISCB GENEESHEER en Heel en Verloskundige te GOUDA is verhuisd van Hotel De Zalm naar Bleekerssingel 300 SPKEEKÜREN Werkdagen uur behalve DONDËRDAOS van 9 flt nar Gebroeders STEEHSMA Bloemisten Turfsingel TELEPH No 114 Bieden aan om thans te planten prachtige Variteiten van CACTUS DAHLIA S welke den geheelen Zomer met prachtig gevormde Bloemen prijken en doorbloeien tot de vorat intreedt VERDER HET BEKENDE INI E€TEIV CIDfin dat door bjjvoeging van 40 deelen water alle insecten doodt en voor planten bloemen on vrachten onschadelijk is V Liter f 0 50 Liter f 0 80 i Liter f 150 TE KOOP ot TE HUUR Twee Heerenhuizen TUiny i Weadnbftlitm aan de Oost en Westhaven beiden van Gal en Waterleiding voorzien Te bevragen b8 IZAAK CATS p apier Lange Tiendeweg D 29 Gouda in do geheele wereU bekend en geroemd Onovertroffea middel t n alle Borst L O n f Lever Hftarzlekten enz Inwendig zoowel all ook uitwendig in bijna alle xiektegevaUeu met goed iterolg I aan te wenden Pr B per flaeOU t 1 per post f 1 15 TUnrj i Woad iftlf bezit eon aUnog ongekende genfleskraoht en heilzame werking Maakt meestal elke p ulijke en gevaarvolle operatie geheel overbodig Met deze zalf werd oen 14 Mr oud Toor on ceneeslttk rehouden beenfezwet en onlauRfl een b na iU Mtr kxnkerlUden C nezen Brengt genezing en verzaohting der pijnen bij wonden Ontatekingen enz van allerlei aard PrUs per pot f 1 50 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apotheker HENRI SiNDEB Rokin S Amsterdam Wur geen imtit ia battelU mm direct un dieS hutieiiipothek it A TUIEBRY m Pre a bel KohitMh Oeit rreioh Oelieve proipHtiu t oBtbieJeo hxj kat Centrul DepAt Sinder Rokin 8 Amitórdam FBMSCEC STOOHVEBYEBU H dienilscbe Wisscherlj VIH H OPPfillHEIMËK 19 Kruiskade Rotterdam öiibreveteord d ior Z M den Koning der Belgm BoofddepAt voor GOUDA de Heer H G TRIJSBUBG Korte Tiendeweg D 7 dpeoialiteit voor het stoomeu m verven van tlla Beermen Duneagarderoben alwok alle Kindergoaderen Speoiale inriobting voor bet itoonen van piaebe manieli veeren bont ena Oordünan tablklaedea eni worden naar de nienwite n laatate mdthode geverfd nfli Geen Kinkhoest Geen Inflnen a Om Kinkhoest Influenza Borst en Keelaaiiuoening binnen den kortst mogelpen tijd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van onds bekende bekroonde en weteldberoemde Superior DmivenBorst honig Extract M e L I ü M T II E nit de Koninklijke Stoomlabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et b j Firma WOLFF fc Co Westhaven 198 Oouda D MIKBIBS Kleiweg E 100 Gouda E H VAN MILD Veerstal B 12ü te Goitda A BOUMAN Moordrecht PINKS E Nieatierlcerkad IJttl A N van ZESdEiS Schoonhoven J Th TÜUKKN Bott wp B V WIJK Oudmni T O nOLLMAN Bodegraven A SCÜEISK Haaitrecht P W r BOE Oudewater K viS db HEMDEN te Reeuwijk P i d SPEK MoercapeUê D V 0 STAR Waddinqsveen Wed t HOLST Waddinqmeen Voor Maaglijders A AN allen die zich door bet vatten van konde of overlading van de maag door het gebrnik van slechte moeieiyk te verteeren te warme of te konde spijzen of door onregelmatige levenswijze een maaglpen als Uniigkatarrh Maagkramp MaiiyjiUnen moeieH ke vertering of verMIjmlng op den hals gehaald hebben zij hiermede een goed hnismiddel aanbevolen waarvan de voortreffelijke werkingen reeds sedert vele jaren bewezen zijn Het is uBart ItrioR aoRs c ruièamoijn Deze Kruidenwijn is nit voorlreffelpe geneeskrachtig bevon dene kruiden met goeden wijn gemaakt en versterkt de spijs verteerings organen van den mcnsch zonder een laxeermiddel te ziJn Kruidenwijn geneest storingen in de bloedvaten zuivert het bloed van bedorven ziekte veroorzakende stoffen en werkt be vorderend op de vorming van gezond bloed Door het op jnisten tfld gebruiken van Kruidenwijn worden maagkwalen meest reeds in t begin onderdrukt Men moet dns niet talmen er eene proef medete doen Symptomen als hoofdpjn oprispen zuur in de maag opzetting misselijkheid met braken die bij chronische maagziekten des te heviger optreden worden dikwijls na eenige malen drinken genezen w en de onaangename gevolgen daarvan als V GrSvOppiUS benauwdheid koliekpijnen hartkloppingen slapeloosheid aambeien worden door KRUIDENWIJN dikwijls snel genezen KRUIDENWIJN heft verstopping op bevordert de spijsvertermg en verwijdert door een zachten stoelgang onbruikbare stoffen nit maag en darmen j ISchraal bleek uitzien bloedaimoede verval van krachten zijn meestal de gevolgen van een slechte vertering onvoldoende Moedvorming en een ziekelijke toestand van de lever Bg gebrek aan eetlust evenals herhaalde hoofdpijnen slapelooze nachten treedt een voordurend ziekelüke toestand in KRUIDENWIJN wekt de verzwakte levenskrachten op KRUIDENWIJN verhoogt den eetlust bevordert de sppvertering prikkelt de stofwisseling bespoedigt de bloedvorming brengt de geprikkelde zenuwen tot rnst en schenkt den zieke nienwen levenslnst TalrUkentteaten en dankbetuigingen 6eu en ditl KRUIDENWIJN is te verkrijgen in flesschen i Fl 1 50 en 2 in de Apotheken van Gouda Ondewater Schoonhoven Bodegraven Woerden Alfen Aarlanderveen Voorburg Leiden Rotterdam s Gravenhage enz alsook in alle groote en kleine plaatsen van de provincie NoordHolland en geheel Nederland in de Apotheken Ook verzendt de Firma WOLFF Co drogisten Westhaven Gouda 3 en meer flesschen Kruidenwijn tegen origineele prijzen naar alle plaatsen van Nederland Voor namaak wordt gewaarschuwd I Ven ferlanqe uiisluitend MT llubcri Ullrich sche Kruidenwijn Mijn Kruidenwijn is geen geheimraiddel zijn bestanddeelen zijn Malagawfin 450 0 Wijngeest 100 0 Glycerine 100 0 Roode wijn 240 0 Atlas bessensan 160 0 Kersensap 320 0 Manna 30 0 venkel anijs alantswortel Amerik krachtwortel gentiaanwortel kalmoeswortel 10 0 Deze bestanddeelen worden vermengd Hollandsche Cemenlsleenfabriek D VELDHUIS l Tie a Ty7 er lcer3s a d IJ el HEEFT EN HOUDT STEEDS IN VOOBEAAD Ei en Cirkelvormige Buizen waterdiclite Putten ALLE SOORTEN TEGELS KOEDRINKGOTEN ENZ VRAAGT PBIJ80POAVS ADYEETENTIM in alle Coiiranten worden aangenomen door het Adverleiitie Bureaii van A BKii KMAK ZO 1 Gouda Druk van A BRINKMAN Zn Openbaar Lager OnderwUs Toelating van leerlingen op de scholen voor Gewoon Lager Onderwijs Nrs 1 2 en 4 Hoofden de heeren J Gonda G D Heg en G N Érnisheer BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA brengen ter algemeene kennis dat op DINSDAG 3 SEPTEMBER 1901 des namiddags te vijf ure in de bovengenoemde scholen de inschrijving zal gehouden worden van de kinderen die met 1 October 1901 op deze scholen wenschen te worden geplaatst Op de school No 1 hoofd de heer J GONDA worden toegelaten de kinderen uit de wgken A B D F G L M B BRenS Op de school No 2 hoofd de hoer G D HEIJ worden toegelaten de kinderen uit de wijken C E H I K N O en Q behalve de nummers 1 tot en met 46 en Op de school No 4 hoofd de heer G N KRUISHEER worden toegelaten de kinderen uit de wijken P T en de nummers 1 tot en met 45 van wiJk Q Kinderen van bedeelde inwoners dezer gemeente en van hen die ofschoon niet bedeeld onvermogend zijn ontvangen om niet onderwijs op de scholen Nrs 1 2 en 4 Op de school No 4 hoofd de heer G N KRUISHEER worden ook kinderen van minvermogende ouders of verzorgers toege laten tegen betaling van 10 cents per week en per kind De kinderen die op een der bovengenoemde scholen wenschen te worden geplaatst moeten op 1 October 1901 den leeftgd van vjf jaren en negen maanden bereikt hebben By de inschrgving moet worden overgelegd een bewijs van onderdom van het kind dit bewijs wordt van heden af op aanvraag kosteloos uitgereikt op de Plaatselijke Secretarie Afdeeling Bevolking benedenlokaal Geene kinderen zullen worden toegelaten zoo zü niet voorzien zjn van eene sehriftelüke verklaring van een Genees of Heelkundige dat zjj de natunrljke Kinderziekte hebben gehad of dat de Koepokinenting bij hen heeft plaats gehad De toelating op deze scholen geschiedt om het halt jaar zoodat zij die den 3 September 1901 niet worden ingeschreven niet vóór den In April 1902 konnen worden geplaatst Gonda 20 Angnstns 1901 Burgemeester en Wetbonders voomn id R L MARTENS De Secretaris BROUWER FEViLLETOX m D £ BSR ggW 9 Deze bedreiging klonk alles behalve alsof ze ernstig gemeend was Gerald echter scheen ze aldus op te vatten want hij antwoordde heel koeltjes Als je aan het geleide van Jdrg de voorkeur geeft bovstt het mijae dan zal ik er mij inweten te schikken Dat was weer hetzelfde schouderophalen en dezelfde medelijdende uitdrukking welke de jonge dame steeds buiten zich zelve bracht En ook nu misten sij hun uitwerking niet Zij trok daarbij den teugel aan wendde zich om en riep luid JüTB kom bij me I Wij zullen vooruit rijden I Met deze woordea sloeg sü een zijpad in dat met een grooten bocht van den hoofdweg atweek Örg liet sich niet tweemaal uitnoodigen Ujj Ktte zijn muUdier in een snellen draf en bevo d ïich reeds in de volgende minuut aan de zijde van Edith £ r was tusschen hem en de juffrouw reeds dadelyk een vertrouwlijke omgang ontstaan ruwe maar gewillige knaap beviel haar uitmuntend zij zag in hem meer den speelkameraad dan den ondergeschikte van haar verloofde en ook Jflrg was niet weinig trotsch op de vertrouwelijkheid waarmede de jonge dame hem bejegende Hij toonde zelli meer geeftdrift voor de ver Bultenlaodscb üverzicht Een telegram van Kitchener nit Pretoria van Zondag gedagteekend meldt de ontvangst van een langen brief van Steyn waarin deze een beredeneerd overziclit geeft van de zaak der Boeren en verklaart dat zij den strgd zullen volhouden Van Do Wet ontving Kitchener een brief van soortgelgken inbond en Botha de ontvangst erkennende van Kitchener s proclamatie verklaarde tegen deze te protesteeren en eveneens van plan te zgu den strgd voort te zetten Aan den anderen kant staat dat in den laatsten tijd het aantal dergenen die zich overgeven aanmerkelijk toeneemt In een telegram eveneens van Zondag nit Pretoria meldt Kitchener dat 3 officieren en 65 man die van Ladybrand uit marcheerden aan den rechterkant van kolonel Elliot s colonne in den morgen van den 22en jdezer op een ongunstig terrein omsingeld en gevangen genomen zgn door eene veel sterkere Boerenmacht Er sneuvelde éèn man en vier werden gewond De gevangenen werden inmiddels weer in vrijheid gesteld Kitchener is bezig onderzoek te doen De Weslm Gazette bespreekt een Reu terbericht nit Kaapstad waarin het zeer onwaarschijnlijk wordt genoemd dat het Eaapparlement in October kan bijeenkomen Een groot deel der progressieve partg zoowel als vele leden van den Bond die in Kaapstad zgn voor het koninklijk bezoek van den hertog van Cornwall verklaarden zich tegen de bijeenroeping van het Parlement Afgescheiden nog van de moeilijkheid aan een bgeenkomst der volksvertegenwoordigers verbonden bg den opgewonden toestand in het land vreest men dat oproerige redevoeringen den staat van zaken nog zonden verergeren Komt het Parlement niet bijeen dan zullen de zakem worden geregeld bij besluiten uitgevaardigd door den gonvernenr De Westm Gazette trekt hieruit de conclusie dat in de Kaapkolonie niemand verwacht dat de oorlog of zelfs de inval in October uit wezen zal en dat de toestand zoo is dat alle partijen de noodzakelijkheid inzien om in de kolonie alle grondwettige waarborgen en eiken vorm van zelfstandig beheer te schorsen De Westm Gazette acht dien staat van zaken zeer onrustwekkend en het blad waarschuwt de Engelsche regeering om op haar hoede te zgn loofde van zijn luitenant dan deze zeU Zij gingen ongeveer tien minuten steil bergopwaarts waarna zij weer de bergstraat bereikten zij hadden echter toen een belangrijken voorsprong op de beide anderen gekregen Êdith hield haar muildier in en Jörg deed desgelijks We wachten hier zeker op den luitenant vroeg hij De jonge dame wierp een blik achter zich Haar woede was reeds voorbij maar ze wilde Ge rald toch straffen voor zijn gemis aan galanterie door hem het gezelschap van Panira op te dringen Zij wist dat hij een zekere antipathie veor haar pleegzuster had opgevat en dat dit gevoel ook wederkeerig was want Danira meed hem zooveel mogelijk Edith verkneukelde zich daarom bij de gedachte aan beider ergernis over dit gedwongen samenzijn Neen Jörg zei ze Nu we eenmaal vóór zijn moeten we ook de eersten wezen daarginds aanhet fort als je me tenminste wilt volgen Ik mejuffrouw Tot in Krivoscie als uhet beveelt riep Jörg wiens tong telkens een aanval van kramp te doorstaan had als hg dat lastige woord uitsprak Nu zöóver gaan we vandaag niet maar ikweet dit bewijs van je gehechtheid te waardeeren want Krivoscie is vcwr jou de plaats der groote verschrikkingen En des te beter ook want danzal je tenminste geen gevaar loopen een van dieSlavische vrouwes mee naar huis te nemen om dietot je echtgenoote te maken De jonge Tiroler liet van schrik den teugel van z n muUdin glippen en maakte een kruu Het moge gemakkelijk zjjn voor twee partijen die beiden onzeker ziJn van de meerderheid den last en de verantwoordelijkheid voor den toestand te schuiven op de Engelsche regeering Doch het resultaat daarvan is dat Downing Street zich de verantwoordelijkheid opgedragen ziet om heel Zuid Afrifca met uitzondering vau Natal te besturen en die verantwoordelijkheid is gemakkelijker aanvaard dan volbracht Wg zien reeds hoe moeilijk het is de beide veroverde staten te besturen do mooilgkheid zit daar niet alleen in de houding tegenover de Boeren maar ook in de houding tegenover de loyalisten die zich voortdurend beklagen dat de Regeering hen geen recht laat wedervaren De Engelsche regeering mag daarom het bestnnr over de kolonie niet aanvaarden tenzij zij daartoe door de omstandigheden dringend genoopt wordt Het bewindt over Zuid Afrika is opdien grondslag over een tijdperk van eenigen dunr onhoudbaar En het is een der meest zonderlinge gevolgen van dezen oorlog die begonnen is voor de uitbreiding van vrije instellingen dat hiJ voeren moet tot geleidelijke inkrimping van verkregen rechten en tot het doen begaan van de meest onbillijke daden van koloniaal despotisme Wat de Engelsche bladen onder bedekte termen uitspreken zegt de Voss Ztg open en bloot Het Duitsche blad wijst erop dat de berichten nit Engelsche bron ontvangen den ernst van den toestand op onloochenbare wijze doen nagaan Bevelen als bg v gegeven worden aan de inwoners van Queenstown om alle goederen die voor den vijand van nut konden zijn over te brengen naar enkele bijzonder aangewezen plaatsen het verbod om voor langer dan een week levensmiddelen in huis te hebben opdat de Boeren hun voorraden niet zonden kunnen aanvullen doen zien dat ondanks de optimistische berichten de Kaapkolonie zich geheel of grootendeels in handen der Boeren bevindt En daaruit blijkt tevens hoe verstandig de Boerencom mandanten handelden door het terrein van den strijd naar de kolonie over te brengen Z j hebben daar veel meer gelegenheid om hun voorraden aan te vullen en zg zien hun gelederen voortdurend aanvullen door het toenemen van den opstand Dat brengt de Engelscbea er toe met groote strengheid tegen de Kaapsche Hollandders op te treden en het aantal executies van dergelijke rebellen neemt voortdurend toe De Engelschen meenon daar door een afschrikwekkend voorbeeld te stellen maar ZIJ zullen ontwaren dat zg door hun grogte strengheid alle sympathie van de Kaapsche teeken Sint Joris moge me bijstaan Dan zou iktoch eerst mijn verstand moeten verloren hebbenen mijn hoold er bij Ik geloof dat mijn vader zijn hcele boerdery aan het klooster vermaakte als ik hem zoo n wilde in huis bracht en hij zou gelijk hebben ook Je vader hoopt natuurlijk dat je eens zult trouwen met een der meisjes uit je land En ik zou ook geen andere willen hebben zei Jörg op plechtigen toon Er gaat niets boven een Tiroler meisje Die zijn meer waard dan alle anderen bg elkaar Ik ben het volkomen mèt je eens Jorg temeer wijl ik eigenlijk zelf ook een Tirolenn ben En wie weet als ik niet reeds verzegd was danhad ik misschien ook nog de kans om boerin teworden op Moosbacher hoeve Ta dat kon nog wel eens gebeuren zei Jörg oprecht Ik zou er volstrekt niets tcffcn hebben mejuffrouw ik zou u op staanden voet nemen maar het gaat toch niet Edith brak in een luiden schaterlach mt terwijl ze hernam Neen het gaat ook werkehjk niet Jörg maar het neemt toch niet weg dat fa aanzoekheel vleiend voor me is ik zal het dan ookzeker in erpstige overweging nemen En laten wenu verder rijden de dieren hebben lang genoeggerust Zij zette met deze woorden haar muildier aan en Jörg volgde haar voorbeeld Hij bleet eerbiedig eentge stappen achter maar hij scheen er toch eenige spijt over te gevoelen dat het toch niet Boeren verliezen Hoe meer bloed er vloeit zegt de Voss des te onverzoenlijker zal de haat worden die nog voor langen tijj een vreedzaam samenwonen van de beide rassen in Znid Afrika onmogelijk maken zal Het programma van t geen men met don Ozaar in Frankrijk zal doen raakt langzaam aan vol Er zijn nog een paar open vakken in maar die zullen wel eerstsdaags gevuld worden Volgens mededeeling aan den ministerraad door den minister van buitentandsche zaken zal het geheelo Franscho Noordereskader den president escorteeren wanneer hjj den Czaar tegemoet vaart om hem in de Pranscbe wateren welkom te heeten Onmiddellijk wordt daarna door den president en den Ozaar een revue gehouden over het eskader en daarna wordt gedejenneerd In tegenstelling met een vroegere mededeeling zal de Czarin reeds aan boord zijn met den Czaar Te Duinkerken komen de hooge bezoekers aan wal en per trein gaat t na verwelkoming door naar t slot te Corapiegne Van daaruit worden den volgenden dag do slotoefeningen van de groote manonevres bijgewoond tusschen twee haakjes oefeningen waaraan 100 000 man deelnemen Den vierden dag heeft de revue over de troepen plaats Men ziet dus dat de derde dag nog geheel oningevuld is Van Bnssische zjjde wordt zelfs beweerd dat er ook nog een vijfde dag zal ziJn Wat zal er dan gebeuren Een bezoek aan Rheims om daar do beroemde historische kathedraal te zien wordt van verschillende kanten als vaststaande opgegeven Maar behalve dat houden de geruchten aan van een bezoek aan Parijs De ParJ sche municipale raad weet nog niet hoe het er werkelijk mee staat doch als de Czaar komt dan zal het maar voor enkele uren zijn Denzelfden dag zou hg weer naar Compiegno terngkeeren Het was wel vooruit te voorzien dat de Zieke Man het in het conflict met B rankrijk niet tot een uiterste zou laten komen en zoo is het bijleggen van het geschil gevolgd nog vóór de Pransche gezant het Constantinopolsche stof van zijn schoenen geschud had De Franschen zullen in dit toegeven een prachtig stuk werk zien hunner diplomatiel ült het verloop der laatste phase van dit eigenaardig voorval melden we nog het volgende De Pransche gezant weigerde nieuwe besprekingen met den minister van buitenlandsche zaken De Sultan wilde de kadenqnaestie scheiden van die der kredieten en een speciale commissie benoemen die een ging Gerald en Danira vervolgden intusschen hun weg De eerste had een oogenbhk stilgehouden toen Edith het zijpad insloeg en ze had den jongen officier gevraagd Zullen we hen niet volgen Maar Gerald scheen volstrekt niet geneigd aan de luim zijner verloolde te voldoen Dat pad is steil en steenachtig zei hJj Ikyijf tenminste liever op de veel gemakkelgkerbergstraat Om Edith een lesje te geven I voegde Damraer bij Edith moet althans leeren wat meer belangstelling voor mijn beroep te toonen dat u onmlsbiar voor de vrouw van een soldaat Zeker maar ik vrees dat u op deze wijzeniet veel van haar gedaan zult kriji n En waarom niet Edith is nog bijna eenkind en kinderen moeten opgevoed worden Maar als u mij in dit opzicht met uw raad zoudt willen bijstaan mejuffrouw dan zou ik u daarvoor zeer dankbaar zijn Er h een niet te miskennen spotternij in dit beroep op de hulp van een zeventienjariar meisje maar de koele sombere blik waarmede ze zijn woorden beantwoordde toonde duidelijk dat zijn spot niet getroffen had De jonge slavische waa geen kind meer de donkere schaduw op haar gelaat bewees ten volle hoever ze reeds haar Icettijd vooru was Wordt vervolgd