Goudsche Courant, donderdag 29 augustus 1901

o 8593 Donderdag 20 Augustus 1001 40ste Jaargang G0ÜD8CHE mum J ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Teleroou o 83 De uitgave dezer Courantg esehiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 70 Alzonderiijke Nommers VTJF CENTEN Telefoan No M ADVEHTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Givote letters worden berekend i naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd AI TEItTENTrËÏ in aUe Couranten worden aang enomen door het AdTerlelitie Biireaii van A BUlAKNAN Um TE ROOP Wegens opheffing DIT DE HAND TE KOOP de OJBBOUWEJlen TEBBEIN der Zeepziederij DE H4Meit a d OoBtbavon te GoLDi Te bevragen bö F vm dkbSTRAATEN Westhaven No 202 Gonda A C A HOFFMAN AltTS HOHOEOFATBISCH GENEESHEER en Heel en Verloskundige te € ou A is verhuisd van Hotel De Zalm naar £ leekerssingel 300 SPREEKUREN Werkdagen 1 nur behalvB DONDERDAGS van J nnr aebroedersSTEEHSMA Bloemisten Turfsingel TELEPH No lU Bieden aan om thans te planten prachtige Va riteiten van CACTUS DAHLIA S welke den gcheeien Zomer met prachtig gevormde Bloemen prgken en doorbloeien tot de vorst intreedt VERDER HET BEKENDE IIISÉCTEII CIDER dat door bijvoeging van 40 deelen water alle insecten doodt en voor planten bloemen on vrnehtert onschadelijk Is Liter f 0 50 Liler f 0 80 Liter f I 50 TE KOOP oi TE HUUR Twee Heerenhiiizen aan de Oost en Westhaven beiden van Gas en Waterleiding voorzien Te bevragen bii IZAAK CATS p apier Lange Tiendeweg D 29 Gouda Kieuw novertrofleii Prof Dr Lieliora welbelcoud IIHSV KBAOBT BLIXia AllMn Mbt met Ksbrlekimerk tot vourtdarende radicale en tekere genezing van alle zelfa de meest hardnekkige xenuuf Miekten vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftijd Totale genezing van elke twalite Blee ijoht Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagpgn slechte spysïertering Onvermogen Inipotenz Pollutione enz Uitvoerige prospectnsBen rrüapcr Mok 8li 1 S n duMwle fleic li 11 61 CenlmalDepêt Matth d VeRte Zallbomrael UepOta M Cl ban k Co Bottsrdani V Happel B Grafenkage T llaltnmaDi de Jong J Csn Rotterdam Wolff fc Co fiouüa on hv alle dro isten B rr a I Pain Expcller Darttg jaa wordt dü middal mM TarrKMnd iiicooa la p natUlmda iawnjnnl aaacawtnd tM a Bhaumatfaik Jich t VarlÊopdh aid pijn in im In iwal Dit ijJ jrjpa IprjjM hSSSI f W d ï Aantdaiil ook dan Tartrouwan Hao latt ODbat abnakunarl inkar ld l A76o en50o dafl in d m Mta apoÜiBkaa Te Amaterdam bu Dlotb ai1 ban van tttfÜ an Sander I yil Ulltg l lttg l l 1 Geen Kinkhoest Geen Influenza Om fïinkhoesl Influenza Borst en Keelaandoeningf binnen den kortst mogelpen tjjd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van onds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DniivenBorst honig Extract N E L I A N T H E nit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK G DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij Firma WOÉVF C Co Westhaven 198 Gouda li MIEBIES Kleiweg E 100 Gouda E H Va N MILD Veerstal B 121 te Jouda A BOUMAN M oordrtchtflfiK E Nieuwerkerkad IJui A N van ZESSEN Sc ioonAonm J Th TURKEN floïljop B V WIJK Oudmairr O ROLLMAN Bodegraven A SCHEER Haatlrecht P W v EDE OudewaUr K va obe HEMDEN te Reeuwijk P v d SPlt K MoermpelU D T D STAR Waddingtveen Wed v HOLST Waddinqmeen mm n w n m ri u L rs rLir iwirirrrwRwnR PRAEPARATEN VAN Ulll l l l VC IIv joowcl bil kinderen ls volwassenen gebrek aar eetlust slechte splJBvertertne xenuwhoofdpUD ter versterking na riekte of kraambed koorts en hare gevolgen OUINA Ï AROCHE FERRUGINEUX in het bijionder tegen Bloedgebrek Bleeluucht kwaiea van KritUchen leeft d ent VerkrijKbnar in flacons a 1 9Q en 1 F I lrpi ïl Pïl f votdiaam versterkend aangenaam van maak voor daeelijkich geb uik la llVCI V ff VCl vooral voor kinderen iwakken en klierachtlge gestellen wcr aan te bevelen Ab geneeskrachtige drank bij stoornissen der spijsverteringsorganen en diarrhée ook voor migclingen en kleine kinderen Friji perlniii H Kgr 1 70 t Kgr 0 90 4 Ê Kgr 0 50 Chemlsctt M Allrcilll At Speciaal voor Kindervoeding in bussen i Kgr 0 80 wtTcre neiK UIKCr 1 Kgr 0 60 M Kgr 0 86 Ac timSI C ifSifS t Het rooken eener halve Cigarette is voldoende ter bcetrij 1 ► V C l ding van de hevigst aanvallen van Asthma etc In doosjes ft 0 80 eii O Bo TfimaritiHi Rnnhnnc fruit purgatief tegen verstopping Aam 1 giliai IIIUC LJUIIUV II J beien Migraine Congesties etc vooral ook alsiaxans voor kinderen bewijzen de Tamarinde Bonbons van KK AEPEl IEN ÏIOLM belangrijke diensten f daar de vorm voor het kind begeerlijk en de smaak aangenaam is Prijs per doosje O OO en O BO QoltnSolr Daci niAC algemeen erkend als liet BESTE huismiddel J niIllalV rrtOtllICa i ij Hoest Verkoudheid en Keelpljn het is een slUmopIossend en verzachtend middel bij uitnemendheid uitsluitend in □ fleschjc verkrijgbaar Prijs 0 20 per fleachjc V M n ni M wiM KRAEPKLIEN ft HOLH te Zeist M allen voor i H van tt luiHdUtkvHwa n verkrijgbaar bij d KUfU KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST ÉUÉllJ Haiidseld 00 k oloiiia Ie Wer vi lig b j het aangaan van eene vrjjwillige verbintenis voor JEES jaren Aaiibreoggcld TWIWTIG GULDE V Men melde zich aan yrlficlHIffert en MillUeplIcMIffen mei onbepaald verlof bö den Commandant van het Koloniaal WerdepOt te Harderwijk of bij een derplaatselijke of Oarnizoens Commandanten IHUtUepUcMigen onder de wapenen bö hnn onmiddellijken chef i Van de uitbetaalde Handgelden werden in het vorige jaar door bemiddeling der Administratie van het Koloniaal Werfdepót en MET GOEDVINDEN der aangenomenen gezonden aan hnnne FAMILIËN f iOiOS aan hnnne CREDIÏEUEEN t MS4 Totaal f iteao Het groote aantal zenuwkwalen van lent j hoofdplJn af tot da voorafgaande ktateekoDen vaa apoploxio henonlwt art too trotwei i nog steeds allo mlddolBn door de me laclio veteaaobap Mnsewand Berst aan den nleDweu tUd fcorat f ï S J TÏÏ gebruik maken van den eeBvondinton wog nanelijk lange de hnid oen ptiyaloloriache ontdekking godaaa heeft die na bonderdo proe emlsgen thana over da getaMle wereld I M f llliï i taniohappelljke kringen do hoogsU b angatelilng wekt tevens eeu weldaad Wijkt te lija vw do aas seimwkwaJeu lijdende mBaachheid Deie geneeswijn la nitgovond o rtoor flen geweten OffloUr vM Qesosdbeit Dr Eoman Waiiimaan U VUohofen ea barnet op da on diirvlndlng opgedaan In aeae BO Jarfge praktyk Uoor waasehlnv v n het hvoM umHftl f J J nmldd llUk in b t eMnw K HMI niAdeirdeHil Mot daie geneeswljio werden werkolljk aahltterende roaslutan verkrefoa n ag maaku looveel ougau dat van een door den uitvinder geaeliroven worUo OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE i uu j orkomlao B a ll u ï vorichsnen Dit boekje bevat niet alleon vor het grecCo puklifk verstaanbare verklaringen omtrent het weaau der ninnwerd therapifl en de daarmede alfs 111 wanhoi iM iTAYailnr vnrkr gen uitweiking maar ook vindt men duann wetensct wetenscbapuolljko V gewlM zijn zoomede afaohrlft vaa lor rolke P Heaiere nêt dr proroaser mho ige Kovaileu bHmlelt E ii nTtde m dlaeholi nclf die ndMflgfnePBwljï lal van gBtni Bclirirten vjin hooggejilaaute geneenknudig n ouder i V éV l I r r S filt ntr$ Br tied dr praktlieorssd tanees laer aan hst Iraajc ilenlflen ro t oht dn Charenlon SaniUtirath Or Coi n Ie Stetltn erossmann ned dr arrond arts ta JbhIinMa ör p Foreitler gefMih ir dlreBteur va het hoipitiat te Ab BshilMralli Dr Scharln kaaleal autenfels Bad m Danoi mjd dr flenssiriier dlrMtBiir dgr Balvaao tharapaullaahB lariohtlag voor iinuwtiidsn ta Parijs SI Henord 334 Con uf von Ai henbaoh msd dr ts CorfW L Buabaoh Brritad arl de ZIrknIlz Ober Dr G Songavil tela FarHère CEura lid vaa dsa Oansait Central d hypiftne iidotou maiu it Jeohl nei ir ta Weenen I de Sanli In Fmnkr Jk en vele a Ameterdn R t erdaia Btwiflht I OBRV A POKTOV Ondegraoht bU de Oaardbnig F i 00 de lOBKfite hvgfenn soti medlfllii a tentoonstelling is de l r WelMwun eebe Osneww r da ftediaob JnrU we de KlIvep M a lKnio hnkroAi = nee doer W CLBBAV Co Heillgewag J 5 9TKiv KpLPP Apotkekèr Korte BooHUh i hronnd Aan allen wier K nawKei i l nroi ttr minder MBav iltt n la nri nn nKensmsid ï ï y lS J rvan dokenteekenen eljn Uironliohs hpofdpt i ni iraina sohela hoof plW bloedaedra B rootaprlkkalbaarhald gejaa dhe d ilapetoeiheld nohametr ka anrait en onbenacelljke Ie tand verder alle ilokea dia deer beroerU fetroffen woidaii an nog HJden aan de gevolgen daarvan ooals v r mmfngea onverfflDBsn tsl iprakaa nsrstongval MOdlelIJfe illkkea stljnisld der giwHchten mei vnortdurend n In piaalielljka iwakte veriwakking vaa gahsagea oni en slj die rwda onder geneeskundige beliandrting pw cirt iija maar door de bekende mlddeJoD ala OBthondlugson n kondwatorknur wriiven elc trlsPfi cii atöomlool of ie baden on ganealng of leniging haaner kwaaJ gevonden hebljfn on ten alott U die vrr voelen T r beroerte an daartoe reden hebben wetens vBrBcb Jneolen ala ilon aaohoudand angiiig voslH wdoovlea Is bat koer hooNslla aisl dalisllglteld Bikker etier Bon kar woi aa voer ds oogta drakksndsV l tieofi sslalas h da aoraa kat voa vaa krlahftilBB i hel afcssa aahaadaa sa veetsa aati al deie drii eatMotiên van aanawlUdern als ook aan oaBa Niilsles Itjdsndt aaa klsakmlit aa kraeblireosheld mE an geaoade lolft aan léafs rersene ƒ eaatelljke reactie willen voorkomen wordt dri end aa £ Echl Zeeuwsch Tarwebrood t2 cent lie KM bil A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Thierry s Woadarbalitm in do geheele wereld bekeud eo geroemd Onovertroffen middel tegen alle yOr 8 1 tong Levernftag ziflkten enz Inwendig zoowel ftls ook uitwendig in bijna itlle ziektegevallen met goed eevolg aen te weaden l rü per flaeOU t l ptT p08t f 1 16 TUirry s Woadiri lf bezit een alsnog ongekende genfleakraolit en heilzame werking I laakt meestal elke pünlijkfl on gevaarvolle operatie geheel overbodig Hel deze zalf werd een U Jftftr Ond VOOrons eU e8lJ k cehoaden beentcezwel en onlamts een b na gg fitar kflokeriyden irenezeu Uremtt genezing en verzachting der pynon by wonden ontfltekitigenent van allerlei aard Prys per pot f 1 50 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apotheker IIEKKI S4AIUEKÏ4 Hokin 8 Amatenlam Waar geendepdt is bestelle men direct aau dieSchutienspotheks dei A THII KIIY in Pregrada bei Koititech Oesterreioh Oeiieve proipectns te ontbie len b bet Centrial itepdt nder Rokiii 8 Amsterdam FEANSCEE STOOMVEEVEEIJ BN chpüiisclie Wasscherlj TAM 11 OPPI MilEIMEU Jebrevrtteord dorr Z Al den Koning der Belgen loofddepöt Toor GOUDA de Heer II G TltlJSUtltG Korte Tiendeweg D 7 Hpecmlitait roor het RtooniHii eu verran thu 11 HeereD en Uameagarderuben alseuk alle KiBderRoederen Speciale inncbting roor bet stoom □ van pluche mantelB veeren bont enz Gordyneu tafetkleedeu enz worden naar d uieowsta eu laatste methode ifeverld Wie zeker zgn wu d Eehte Elkei Cacao te outrange teaamengesteld en na rel pri emiiigen in deu handel gekomen onde des num dea aitTindera Dr Miobaelis Tervurdigd op de beste machlnea ia het wereld roemde étabblUsement Tan Oebr StoUwarok te Keulen elichc tOpTIllcfeJieöfr Cikel eacao n TlerlnnteB bnsaen Deze EOcel Cuao is met melk gekookt eene ungename gezoniie dnnk voor iMr gelykech gebruik een i 2 tbeelefieli tio t poeder roor een kop Chocolate Alt geneeakrecbiige drank bjj genl ran diarrhée alechto met water te gebniiken Terkrygbaar by de Toarnatault B 1 Apothekars eni p Vi Kol I L raOn t 1 80 c g 9o a ass 6 nentlTe t genwoonB r g Kadar land Julhis Mattenkltdl Amnterdam Kalrerstnut 103 t£OfJk POIKJt ODU m SCHIEDAMAtEJi GENEVEE Merkt NIGHTOAP Terbijgbui b$i M PEETEB8 Jz N B AU bewjjs rao echtheid Ia otohet en kurk itoeds voor lien van den auoi der Fiimt P HOPPB iaks Het beate ooacltfkdfll rk ta in f mêkktlyk t poetamlddel voor Me nq en vooral daracc en nndandioenwark ia de Appr tu4r tko C M MUIItr k ftft W BerllB B Mth 8tr 14 Mao Uttt foaA LiV op naam en fabrlakamark Varkryitaar by Haarsa WMeMn h Hkeeemrk HlMrierfH erye u eaa aee raal DeM tP V tart ewwi e afca Pouda Drak van A BRINKMAN Zn ROEPOKIIVENTIi ï De BURGEMEESTER van Gouda brengt ter algemeene kennis dat de gelegenheid tot kostelooze inenting aanvankelijk bepaald op a s Zondag I September en den daarop volgenden Maandag tot nadere aankondiging is uitgesteld Gouda 28 Augustus 1901 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS Bultenlaodsch Uvcrzicbt De Daily Telegraph bevat een schrjven ait Hilversum van 23 dezer waarin een intervienw van Kruger wordt medegedeeld ld den loop van het gesprek zeide de president dat niets veranderd is behalve de houding der Engelsche Begeering Wj volgen thans nog dezelfde tactiek die wij steeds gevolgd hebben In het begin hebt gj gesproken van militaire tactiek later noemdet gij haar ongeregelde wijze van oorlogvoeren thans is het een verdedigende tactiek Wij zijn kleiner in aantal geworden dan wij waren maar alle kenmerkende factoren Tan geregelde wijze van oorlogvoeren zjn in onzen tegenstand vereenigd Nog steeds hebben de officieren gezag over de manschappen zoowel ab onze Regeoring nog steeds de leiding geeft aan het volk De proclamatie van Kitchener kan slechts één uitwerking hebben op het Boerenvolk zij zal hnnne gemoederen verbitteren en hnnne wapens versterken hun weerstand krachtiger maken President Kruger verklaarde dat het verhaal van een samenzweering der Kepnblieken tegen het Britsche bewind in Zuid Afrika een ergerlijke leugen is Ik verklaar hier voor den Almachtigen God dat het een lengen was die de oorzaak werd vanbloedstorting en vernieling God weet dat ik de waarheid spreek en mj n getnigen op deze aarde zijn Salisbury en Chamberlain Zij Weten dat wat ik zeg waarheid is Een boosaardiger dnilvelscher leugen is nooit gesproken Kruger besloot met de overtuiging nit te spreken dat op den grondslag van de onafhankelijkheid der Bepnblieken en van volkomen amnestie voor de kolonische Afrikaanders een oprechte en duurzame vrede zou kunnen worden gesloten Ook de Kólnische Zeitnng schrijvende over de uitwerking van Kitchener s beruchte proclamatie constateert dat deze papieren maatregel niet het minste resultaat toont te FEVILLEIOX m BE BIR6im 10 Edith is maar op één manier te leiden leize maar dan ook geheel en al men moet zichtol haar hart wepden En dat heb ik tot nu toe niet gedaan meent u i U heeft het tot nu toe niet willen doen naar het schijnt De Mentor zal van dit verwende kind nooit iets gedaan kunnen krijgen de verloofde alles Gerald beet zich op de lippen Hij voelde maar al te zeer dat Danira gelijk had maar tevens ondervond hij ongeveer hetzeltde wat Edith moest gevoelen wanneer zij terecht gewezen werd Nu overkwam hem dat ook en hij vond er niet eens een passend antwoord op De bergstraat begon nu naarmate men meer den top van het plateau naderde in steiler Whten op te löopen Danira reed dicht langs de helling hoewel haar muildier zooeven eenige schichtigheid getoond had het jonge meisje scheen echter te dien opzichte heel gerust te zijn £ n ook Gerald viel het op hoe zeker het dier nu voortliep en met welke vaste hand Danira het bestuurde Daarom kwam het voorval van straks hem des te onverklaarbaarder voor hebben En toch loopt het al hard naar den fatalen datum van 15 September den uitersten termijn voor de onderwerping door Kitchener gesteld Nu zegt de opperbevelhebber wel in ziJn jongste telegram van den 25sten dat in den laatsten tijd het aantal dergenen die zich overgeven aanmerkelijk toeneemt maar dat is een goedkoope verzekering die op geen voldoende cijfers steunt Kitcheners eigen opgave van de laatste gevechtsweek moge het bpwijzen 185 Boeren die capituleerden en dat op een geraamd totaal van 13 500 strijder Wie zal voorts zeggen hoeveel ouden van dagen en kinderen onder die 185 waren f Neen ook op deze manier komt Engeland er niet zoomin als met het almeer toegepaste blokhnissysteem Steyn De Wet en Botha hebben trouwens in een schrijven aan Kitchener niet alleen geprotesteerd tegen zijn proclamatie maar ook verklaard dat zü den strijd zullen voortzetten en waar zóó de bedreigde aanvoerders er overdenken kan men wel nagaan hoe zich de gewone strijders houden die nog niet direct in hun eigendom zullen getroffen worden Volgeus de Daily Express neemt de agitatie op Malta tegen de Engelsche dwangmaatregelen in hevigheid toe De weigering van don heer Chamberlain om een enquêtecommissie te benoemen om de grieven der Malteezers te onderzoeken brengt groote verbittering te weeg Honderd man artillerie zijn biJ de politie ingedeeld om de oproeren die men voorziet te helpen onderdrukken Ook hebben de Malteezers een petitie tot het Engelsche volk gericht waa rin ziJ op handhaving hunner rechten aandringen Veel zal hnn dit niet helpen Men kent de stemming van het Engelsche volk De houding van den heer Chamberlain wordt goedgekeurd of wordt zü het niet de meerderheid vindt toch dat hiJ met oog op den oorlog in Zuid Afrika gesteund moet worden en zijn daden dientengevolge niet mogen worden afgekeurd De bevolking van het eiland verzet zich zoo goed als eenstemmig egen de pogingen van het Colonial Officr om de landstaal door het Engelsch als offlcieele taal te vervangen De Malteezen worden hierbij niet door vijandschap tegen de Engelschen of door onwil om Engelsch te leeren bewogen Integendeel zij beseffen al de voordeeh n welke het leeren der vreemde taal voor hen bezit en zjj bobben er reeds menigmaal blijk van gegeven trouwe onderdanen der Britsche kroon te zijn Zij heb Zij hadden juist een breed vooruitstekend punt van den berg rug bereikt toen Danira plotseling den teugel aantrok en zich op het zadel ovcrboog Is er iets gebeurd vroeg Gerald die opmerkzaam werd Niets van beteekenis Bij den sprong dienmijn muildier straks maakte moet er zeker heteen of ander aan mijn zadel losgeraakt zijn Ikmerk het nu pas De jonge officier stond onmiddellijk stil ensteeg al maar ook Danira was dadelijk uit hetzadel gesprongen blijkbaar met de bedoeling zijnhulp te voorkomen Het gebrek was spoedig verholpen en toen Danira weer wilde opstijgen zei Gerald Me dunkt we moesten onze dieren eenigeoogenblikkcn rust gunnen Ze hebben een vermoeienden weg achter den rug en het fort lichtnog een heel eind verder Hij knoopte de teugels los aan elkaar vaat en trad toen op het vooruitstekende rotspunt vanwaar men een ruira vergezicht genoot Danira liet haar oogcn dwalen over het afwisselende landschap aan hun voeten lachende landouwen in het dal Ten zuiden woeste rotsen en met sneeuw bedekte bergen ten noorden Het was vooral daarheen dat Danira s blik geruimen tijd verwijlde daarginds over de berger waar het land harer vaderen lag het land dat zij sedert haar kinderjaren niet meer had gezien doch waarvan zij de wilde woeste natuur in het bloed scheen bewaard te hebben het kokende en bruisende bloed dat vonken schoot uit haar oogen Danira scheen te voelen dat Gerald haar bUk ben zelfs het vorig jaar het ontzet van Ladysmith met geestdrift gevierd Wat zij echter verafschuwen zjn de hooghartige manieren van de Engelsche ambtenaren die hen tegen hun neigingen in trachten te besturen Wilde men het Italiaansch door het Engelsch vervangen dan had men dit wellicht geleidelp ea met veel geduld b v in vijftien jaren tijds gedaan gekregen Na is mon er enkel in geslaagd een getrouwe bevolking te ontstemmon Een vergelping dringt zich noodzakelijkerwijs op tusschon het door bet Colonial Office op Malta en dat in Zuid Afrika gevolgd beleid In beide gevallen ziet men dezelfde wjjze van optreden tot hotzolfde resultaat leidon Te Riems loopt het gerucht dat de wapenschoawing van liétheny eerst op 19 September vastgesteld pas den 20en gehouden zal worden dfn i9en zouden alle troepen rustdag krijgen Daar de revue in het officieel program op den 4en dag van des Tsaren verblijf op Franschen bodem staat zouden de Tsaar en de Tsaritsa in dat geval den 17en in Frankrijk aankomen Men heeft afgezien van het plan om voor de gelegenheid een spoorweg aan te leggen ten einde hot paradeveld te verbinden met de lijn Eeims Laon Alleen zal een voorloupig station gebouwd orden op de plaats waar de lijn het dichtst tot het terrein nadert on verder een rjjweg van die halte naar het manoeuvre veld Eergisteren is het bureau van den Parjjschen gemeenteraad bijeengekomen om een adres aan den Tsaar vast te stellen enden Tsaar uit te noodigen voor den vorm natuurlijk tot een bezoek De leden van het bureau zullen voorshands Parijs niot verlaten zij willen gereed zjjn om eventueel noodige maatregelen te nemen Het is nu offlcioel dat de Tsaritsa dadeljjk met den Tsaar modekomt De majesteiten zullen aan de Freycinet haven te Dainkorken aan wal stappen door een versierde loods gaande vinden zg dan dadelijk den trein gereed staan De oorlogsschepen die aan de vlootrevne deelnemen moeten zich den 15en ter reede van Duinkerken bevinden Een der artikelen van de overeenkomst tasschan de gezanten te Peking en de Chineesche regeoring gesloten bepaalt dat een keizerlijke prins naar Berliin zal worden gezonden als hoofd van een gezantschap dat aan Z M den Dnitschen keizer het leedwezen van de Chineesche regeering zal uitspreken en misschien ook haar gedachte volgde want zij wendde zich plotsehng om en zei wijzend in de verte Daar heeft U nU het beeld van ons land Ik geloof dat het de vergelijking zelfs met uwgeboortegrond doorstaan kan Zeker en het heeft zelfs nog iets voor bijhet mijne den machtigen achtergrond der zeeHet land ia heerlijk met zijn woest natuurschoon wanneer het maar niet zooveel raadsels in zijnschoot verborg Nu U is toch al goed op weg om dese raadsels op te lossen I Ër is geen kloot geen rotsspleet welke zich niet voor uw soldaten opent debevolking zou U daarvan meer kunnen vertellen We Willen tenminste weten wie on e vrienden zijn en wie onze vijanden en ik meen datwe daarop het volste recht hebben Deze woorden werden met soov eel nadruk gezegd dat Danira opmerkzaam werd Zij wierp een scherp ondcrzoekenden blik op het gelaat van den jongen man en zei toen kort af op ijzig koelen toon Dan moet U dat maar vragen En als ik nu eens hier roet myn onderzoekmoest beginnen Danira keek hem verbaasd aan Wat bedoelt U Hoe kent U Joan Obrevic Ik heb u toch al gezegd dat hy me vreemd is Ja dat heeft u gezegd maar ik geloof het niet Danira richtte zich üer op Mijnheer von Steinach ik verzoek u uwopvoedings aysteem niet op mij te willen toepassen ik ben Edith niet ov r don moord op Z E den gezant baronVon Ketteler Dit gezantschap is op weg naar Berlijn t Basel aangekomen en kan van daar de reis niet voortzetten omdat de Sühnenprinz Tsjoen plotseling ziek geworden is De Vosa Ztg meent naar aanleidingvan do toebereidselen die voor de ontvangst van prins Tsjoen en zjjn begeleiders worden gemaakt nog eens even te meeten herinneren aan het karakter van zjn bezoek Het blad zegt Hoe minder aandacht men aan prins Tsjoen ziJn gevolg Echenkt hoe beter Met hem heeft Duitschland slechts te onderhandelen over het dool van zijn reis over boete En die boete moet het kenmerk dragen van een straf voor China Bewijst men den prins en zijn gevolg te groote eer en maakt men hem het voorwerp van te luidruchtige betoogingen dan moet men zich er niot over verbazen als in het Chineesche Eijk de meening overhoerschend wordt dat dio geheele boetedoening niet meer waard is dan de drankoffers En daarvoor had men niet noodig gehad een afzonderlijk gezantschap naar Europa te zenden Verspreide Berichten Fbankkuk Het is te Perpignan eergistermorgen toen generaal André de minister van oorlog zich van het station naar do prefectnur begaf waar de burgerlijke on de militaire autoriteiten ontvangen zouden worden tot een opzienbarend incident gekomen De menigte riep al maar Leve de Itopabliek I toen eensklaps de gouverneur der stad generaal Gay de Taradel zich op ziJn zadel omwendde en luidkeels riep Ik niet 1 waarmee deze legerchef dan wilde verklaren dat hij van de Bepubliek en derzelver instellingen waaraan hj dan toch trouw gezworen heeft niets niemendal moest hebben Natuurlijk bereikte de generaal niets anders dan dat het geroep ten gunste der Bepubliek toenam in kracht en nadruk terwjl er tevens een onderzoek is Ingesteld naar de eigenlijke bedoelingen van den zonderlingen gouverneur Het scbjjut dat de minister er niet al te zeer door van streek is geraakt want later heeft hij op de prefectuur toen enkele generaals hun trouw aan de Republiek kwamen bepleiten betoogd dat al de valsche voorstellingen aangaande de relation tusschen do regeering en het leger dan toch niets uitgericht hebben omdat het volk en het leger één zijn I Maar u is de pleegdochter van den kommandant en u geniet m zijn huis dezelfde rechten als zijn eigen kind Ik wil u daaraan even herinneren mejuffrouw want u schijnt dat vergeten te zyn Het meisje verbleekte zij stond op het punt een driftig antwoord te ge en maar zij bedwong zich als werd zij door een geheimzinnige stem gewaarschuwd Er speeld alleen een verachtelijke trek om haar lippen toen zij antwoordde Tot nu toe was het huis van den komm andant tenminste vrij van spionnen Gerald schrikte bg deze woorden op als had hem een slag getroffen Zijn gelaat werd vuurrood en zijn hand greep onwillekeurig naar den degen aan zijn linkerzijde Men zou in deze hel dere klare oogen niet het vuur gezocht hebben dat zich op dit oogenblik in gloeiende vonken een uitweg baande en zijn anders zoo kalme stem trilde terwijl hij hijgend bijna zei Die woorden kwamen uit den mond van eenvrouw Als een man het gewaagd had dan zouik voor hem slechts één antwoord gehad hebben Danira had vermoedelijk niet verwacht dat haar ondoordacht woord een dergelgke uitwerking zou hebben maar zij was bhjkbaat meer verbaasd dan ontsteld over deze plotselinge opflikkering van hartstocht Men moest dezen man dus prikkelen bloedig striemen desnoods dan eerst kon men uit dien steen vonken tte voorschijn brewen Zij ondervond een zekere gewaarwording van zelfvoldoening dat haar dit gelukt was maar tevens voelde zij ook al het grievende der beleediging JVordt vervoigd j Nt