Goudsche Courant, donderdag 29 augustus 1901

d a u u V DA 11 1 a KU a i vriee rerae B 10 6 11 1 88 7 0 8 16 9 01 1 19 111 14 10 69 11 00 11 81 1 15 3 11 4 81 1 49 6 80 7 10 1 86 S 36 10 80 11 01 Uadew 8 11 16 1 31 7 15 10 46 Woeril 8 48 6 48 8 88 11 14 I IO 3 V9 6 01 7 33 8 48 10 54 UtrKkt 6 08 7 4 5 11 8 18 8 1 9 89 10 14 10 49 11 47 IS Sl 106 1 03 1 41 04 8 14 7 00 7 4 8 08 F 9 11 11 11 48 Utreokt 1 8 18 6 11 7 41 8 88 9 10 10 04 10 41 il 8l t B 11 48 11 01 1 48 3 IIS 3 19 B i 4 1 t 41 6 41 6 J i 1 00 7 56 8 49 9 3i 10 08 10 48 lor 6 41 8 09 Ï 8I 10 17 11 65 11 06 11 11 1 1 7 14 9 8 10 J6 11 07 Ouduv f 116 11 8 17 10 81 1 85 i 88 9 19 Oa d l 4t 1 01 I M 8 80 J 06 9 5 10 41 11 18 11 11 11 61 M8 1 40 8 4 4 46 18 8 11 1 14 7 41 8 19 1 89 10 07 10 48 11 18 1 nisU r laiii Directe SpoorwegverUndtDgen met GOUDA Zomerdlesst 19U1 AaDgevaogeo 1 iVel TUd vai jmntticb SODOA aOTTIKDlHTin nm H i 9 7 10 S 10 8 11 15 li 18 11 98 18 58 1 17 1 18 8 80 8 41 3 58 4 89 4 54 5 15 5 14 4 18 7 08 l K 7 44 8 14 1 17 S 3I ll lO U 10 45 Il li 1 I I I l ll 7 11 1 81 8 81 8 88 9 08 9 14 9 88 doot 1 18 8 40 7 88 I I 8 10 j 7 81 I H l 6 18 7 lM I 9 CII 9 19 9 4 a w tl 8 54 ff V ir 8 09 9 08 ff ff ff 10 08 6 01 ff ff ff 8 14 J ff 10 19 5 11 ff ff ff ff ff 8 81 i0 J0 ff 5 18 ff ff ff r 8 41 X 1 ff 5 17 5 86 5 45 6 39 7 47 8 07 8 50 8 59 9 S 10 4i 11 05 a t7 10 ff ff ff ff 7 7 ff ff 1 46 ff ff ff ff 11 11 ff 5 90 ff ff ff ff 7 6 ff ff ff ff ff ff 11 48 ff ff ff 4 U ff ff 4 18 1 30 8 1 4 03 9 1 8 ff ff Eg 06 ff ff S i AUfftB U n 1 klMiff Extn IgWUlffn ƒ O dffiff tniMn igii Zoadif Maandag Ba Otiudtg MadaagKlia ntoorbüjattea nor da 8e kt Tsrkrljgbaar tflgan eakalen Traaktpiiji H HaUandulte Spoar L Bitra aapplamaat bewiji 1 AUtan Diaadag 90UDA Tiae rana ff ff 11 80 ff ff ff 11 88 11 81 11 45 18 04 ff a i ff 8 17 ff 9 11 ff ff 5 41 ff 6 17 ff ff ff 4 45 5 18 6 04 6 19 7 05 7 18 11 9 86 1 58 ff 6 8 ff ff ff 9 48 5 ff 6 46 ff ff f 9 58 5 10 ff t 8 51 ff ff 10 03 Jtottwdui Beun 4 1M Rott4 dtm D P ff ff ff ff Kottardam M 4 41 80 8 04 1 11 7 11 7 4 OtpiUe 4 1 41 ff ff ff Hiauwarknk 01 5 1 ff ff Hoordnichl 11 6 04 ff ff ff Baadt 17 t lO 8 11 7 81 7 48 8 06 8 84 9 11 5117 06 11 15 1 09 1 09 1 85 0 4 06 1 14 4 59 5 16 5 43 6 14 7 1 7 16 8 10 8 41 9 41 10 09 10 15 11 04 4 Allaaa la an la Unaaa aitn Iwtalan Thanltatiat ap den laap kan niat garakand warden B Hetlandaeka apoer L Extra aapplamantkawiJB tan da Gorapagnla dor Wegene Lita a OODDa DENHAASnoe reree 1 16 8 118 41 9 11 9 11 10 00 10 19 10 58 11 18 11 16 11 16 11 5 1 16 1 58 1 11 8 45 4 19 4 0 5 18 7 18 8 8 ff ff ff ff 11 ff ff 1 07 ff ff ff ff ff 01 ff 7 9 01 ff ff ff U 1 ff ff 1 18 ff ff ff ff ff 18 ff 1 8 9 14 ff ff ff U SO ff ff l ll ff ff ff ff ff 17 ff 7 8 9 08 9 19 9 88 9 41 10 18 10 15 11 85 11 48 11 45 ll 1 7 1 44 1 10 1 41 4 15 4 4 81 48 5 49 6 J1 7 19 1 01 8 81 9 17 9 58 9 58 8 18 10 08 8 14 10 11 8 88 C 10 89 8 48 8 8 41 10 19 10 84 din 5 81 8 01 7 011 19 1 85 8 85 8 85 9 03 9 44 ID U 11 11 11 81 11 00 1 80 1 40 1 7 4 00 4 18 4 87 5 19 6 11 7 01 7 41 7 58 8 18 9 40 10 85 Vootbürg 5 86 1 11 1 86 4 48 6 18 9 46 Zoetom U 5 68 l tl HO 4 IS 6 3 10 0 i dIi Mo 8 08 P 1 48 1 01 i m 54 10 14 Gouda 6 14 6 18 7 18 7 46 03 OS 9 11 9 80 10 11 If t i 1 V 1 03 11 1 1 11 8 09 8 14 4 7 4 41 5 115 48 7 05 7 818 09 8 18 8 45 10 16 10 64 ê rMnllatW ep den leop kan niet gerekend inlea HarmenikaMtn alleen Ie en Ie Uaiaa estra betalen L Beknlre een biljet Ie kl een anppleneatbewiJB O O D U A A U3TIRDAU riee eeraa udn 6 6 8 11 8 8 u ig 10 80 10 9 11 09 1 10 1 86 8 1 t 07 1 48 1 16 8 48 9 1 0 9 10 80 10 17 11 06 nuLW 8 01 8 8 9 11 10 10 11 04 11 48 11 17 1 57 3 1 4 13 1 57 30 5 46 6 44 9 8 10 8 tl 03 11 41 11 9 AnuUC 8 14 1 18 9 81 10 18 11 1 1 08 l l i 1 13 8 40 4 17 1 5 45 6 01 9 51 10 50 11 16 11 01 11 14 Valet G 6 81 7 15 8 10 S 6 J ls o Sl l ll 11 11 11 0 1 11 1 10 8 81 4 45 8 06 6 81 7 09 8 10 8 81 9 48 Uu W 84 6 47 7 80 8 15 8 41 9 80 9 4111 80 11 41 1 OI l to 8 18 8 4 t S 01 6 11 6 86 7 16 8 18 9 40 10 01 loiide 7 0J 1 81 8 18 0 19 9 19 10 18 10 14 11 11 1 16 I 8 88 4 18 4 84 1 411 07 1 14 8 09 9 11 10 11 11 11 WaarschSnlijk zal de heer Santos Dumont Zaterdag a s over een woek zgn po ging ter verwerving van den prtJs Deatscli met een bestnnrbaren Inchlballon herhalen tnsscUeii SaintClond en den EHIeltoren Met algemeene stemmen is door den Fartjschen gemeenterand onder voorzitterschap van Daasset besloten zich met een briei te wenden tot den czaar om hem namens de stad Parij te verzoeken baar met een bezoek te willen vereeren En de leden van het Dagelpscb BeBtnur hebben t b j woorden niet gelaten de heer n hebbeu elkaar op handslag beloold dat zg zich niet uit Parijs zullen verwijderen om op het eerste bericht tot het nemen van maatregelen aanwezig te kunnen zijn ten stadhaize DUITSOHLAKD t Is toch wel een vreemd geval met die plotselinge ziekte van den leider der Chineesche boetemissie prins Tschoen die te Genua na aankomst van de Bayern aldaar vrooiyk en opgewekt was en daar 0 eena te Bazel z6ó ziek is geworden dat hg met zijn talrgk gevolg maar voor tien dagen kamers heelt gebaard als wist hiJ zoo dadelijk precies wat hem mankeerdel Enfin in het hotel Dreikt nige zal hg het ook wel kunnen schipperen er hebben wel eens verzoenings ot boetedeputatlea in minder gunstige omstandigheden verkeerd t is alleen jammer van de enorme moeiten en kosten te Potsdam waar gistermorgen alles tot ontvangst van den prins en zijn vettig man gevolg gereed was en waar een enorme politiemacht te zgner ontvangit pardon ter betooming der nieuwsgierigen gereed zoa staan I Misschien wordt de ontvangst door de prikkeling van het geduld zoo mogelgk nog wel schitterender keizer Wilhelm ten geDoege en misschien stelt men den hoogen gezant wel weer in het rechtmatig bezit van de vermaarde astronomische toestellen uit Peking ook die als oorlogsbuit gerooid z ju door langvingerige Duitsche krijgers BINNENLAND De majoors der inl P W van de Velde en H A Ie Bron de Vexela die met 1 Sept a s z n overgeplaatst bij den provincialen staf worden in verband daarmede bevorderd tot luitkolonel De goudon koets die tijdelijk in het Rijksmuseum te Amsterdam is opgeborgen zal bij de Statenopening weer gebruikt worden Het bericht der Stichtsche Courant volgens hetwelk de hoer B H Heldt oudKamerlid door de Maatschappij tot Exploitatie van Staatspoorwegen benoemd zou zijn tot lijninspecteur is geheel onwaar Het partijbestuur der S D A P vergadert Zaterdag 7 Sept te Amsterdam den volgenden dag wordt een b eenkomst gehouden van de Kamerleden met het partijbestuur Gondi Zevenh Moero SoaleimagrZeg Voorborg Hm Door het partijbestuur zullen voorstellen worden ingediend betretiende de stichting van een Bond van soc idemocr Oemeenteraadsleden De Provinciale Staten van Utrecht kozen gisteren tot lid der Eerste Kamer in de plaats van mr R Melvil baron van Lynden den heer Jhr Mr H M J van Asch van Wi ck ant rev met 19 vnn de 33 uitgebrachte temmen De Provinciale Staten van Zeeland hebben gisteren gekozen tot lid der Eerste Kamer ter vei vanging van Jhr T van Asch van Wgck den hoer W Hovy ond lid van den gemeenteraad van Amsterdam met ii stemmen tegen 11 op den ond minister De Beaufort Het bestuur van de Liberale Unie heeft in den vorm van een vlugschrift tot de aangesloten kiesvereenigingen het verzoek gericht het vraagstuk der verzekering van loontrekkenden tegen invaliditeit en ongelukken in hun vergaderingen aan de orde te stellen als een zaak van hoogo urgentie en beteckenis en alle krachten in te spannen opdat ten opzichte van de pensioenverzekering een oplossing in de door de L U aangegeven richting worde voorbereid Men verwacht eerstdaags weder een groote promotie by het leger Zondag 1 September opent de Nederlandsche Opera in de Stadsschouwburg te Amsterdam haar seizoen met TannhEuser De nieuwe dramatische zangerei mej Charl Cronogg zU de partg van Elisabeth ververvullen en de nieuwe dirigent de heer Markus het orkest leiden Er zal in 1902 te Dasseldorf worden gehouden een zeer belangrijke Tentoonstelling op het gebied van Handel Nijverheid en Kunst Naar wg vernemen zal door de Directie der Nederl Kiosken Maatschappij te Rotterdam binnenkort worden verspreid een fraai geïllnstreed werkje over Dasseldorf en hare tentoonstelling dat voor een ieder voor zooverre de voorraad strekt kosteloos verkrijgbaar i BelanghebbendeuAunnen zulk een exemplaar reeds nu bij noemde Directie aanvragen na verschijning kan mep op franco toezending rekenen ook kan men zich tot haar wenden om schriftelijke iulichtingeu daar de Commissie van de tentoonstelling meer genoemd de Nederl KioskenMaatschappij heeft aangAvezen om har belangen in Nederland zooveel mogelük te bevorderen BiJ eene verkiezing voor den Gemeenteraad te Nieuwe Tonge op 30 Jali werden op ieder der beide candidaten de heerenD Breesnee en J Houtaar 74 stemmen uitgebracht zoodat eene herstemming noodzakelijk werd waarbij r Breesnee gekozen werd 11 01 ff 1 06 ff 11 18 ff 1 14 ff 11 10 ff ff ff l ll 1 1 18 10 16 11 19 11 80 11 84 18 44 1 80 ff 11 16 ff ff ff ff ff ff 11 15 r ff ff KOTTIItDAH 9 10 V 48 f 89 3 9 18 9 41 lO ll L0 I5 10 S8 10 48 l 49 9 87 10 08 10 19 Door twee kiezers was echter bij de eerste stemming bezwaar gemaakt tegen het h i ten onrechte geldig verklaren van twee naar zij meenden ongeldige biljetten Wel waren 3 biljetten ongeldig verklaart maar ook hiertegen bestond bezwaar daar door het stembarcau de reden dier ongeldigheid niet wa kenbaar gemaakt terwgl tij er voorts tegen proteeteefden dat in het procesverbaal van t stembureau ten onrechte vermeld stond dat geen bezwaren waren ingebracht Op een desbetreffend adres aan Gedeputeerde Staten ran Zuid Holland antwoordden deze dat de reclamanten zich eerst tot den Raad moesten wenden Dit geschiedde nadat de herstemming had plaats gehad doch bg t onderzoek der geloofsbrieven van den heer Breesnee bracht de burgemeester het adres eerst in behandeling nadat dit onderzoek was afgeloopen en stelde voor er niet op in te gaan daar het niet op zegel was geschreven doch aan een formaat zegel gehecht en den heer Breesnee toe te laten Met 5 tegen 2 stemman werd aldus besloten De tegenstemmende Raadsleden brachten nu opnieuw bg Gedeputeerde Staten van ZuidHolland een bezwaarschrift in dat eergistermiddag te half twee uur werd behandeld Rapporteur was de heer J Krap De burgemeester van Nieuwe Tonge die voorzitter was geweest van het stembnrean bestreed de ter vergadering door adressanten nader toegelichte bezwaren der reclamanten De bezwaren tegen de verkiezing waren eerst ingebracht nadat de kiezers de zaal hadden verlaten en de verkiezing was afgeloopen Daartegenover hielden de reclamanten vol dat de briefjes nog niet verzegeld waren en het proces verbaal nog niet onderteekend toen zg protesteerden Gedeputeerde Staten zullen nader hunne beslissing nemen De conclusie van den Rapporteur strekte tot onderzoek der biljetten van de eerste stemming daar de twee bedoelde biljetten op den uitslag van invloed hebben kunnen zgn üemeng de Berichten Aan het hoofdstation te Groningen zgn gisterennamiddag om vijf nur spoortgd een vrouw uit Bokstel beide beenen afgereden Zij was aangekomen met een trein uit de richting Assen en wilde vertrekken met een trein naar Roodeschool Wjjl de trein van Assen zooals veelal tegenwoordig eenigo minuten vertraging had was er zeer weinig tijd voor overstappen Toen de vrouw die twee handkoflers b j zich had aan den trein kwam was deze reeds in beweging Zij trachtte nog in te stappen kwam te struikelen en geraakte onder den wagen Drie rijtuigen reden over haar heen Ma aan het station door dr Posthumus te zijn verbonden is zij per brancard naar het ziekenhuis gebracht waar zg kort daarop is overleden 1 48 ff ff 1 84 ff 86 1 14 3 4S 18 1 58 ff 1 08 8 15 6 49 7 57 Catharina Van Rees schrgft uit Darmstadt aan de Arnh Ct t Schijnt wel in de sterren geschreven dat Nederland mij met het Transvaalsche Volkslied zal kwellen tot aan mijn dood Gisteren las ik in de Arnhomsche Courant de opmerkelijke mededeeling van een alleraangenaamste verrassing die mij op mijn 70en verjaardag ten deel viel door de toezending van een aangeteekenden brief inhondende een niet onaardig bedrag 1150 zeggp honderd vijftig gulden het achterstallig Nederlandsch honorarium voor mijn Transvaalsch Volkslied benevens een postpakket inhoudende een schrgf en vloeiboek enz enz Met dankbare erkenuing van de goede bedoeling dergenen wier ge achte namen ik op de circulaires in genoemde portefeuille las doet bet mjj leed temoeteu getuigen dat ik dit huldebetoon gaarne hadj willen voorkomen zooals andere eerbewjf zingen door mü afgeslagen indien men m slechts had willen inlichten wat men voor de eer van Holland nog wel aan mjj verschuldigd meende te zijn Ik stel de eer van Holland booger en meen daarom geheel in den geest te handelen zelfs van de deel nemers aan dit voor mg ongewenschte huldeblijk door de kleine geldsom mg toegezonden ter beschikking te stellen van de ijverige helpera der heldhaftige wreed gepijnigde Boerenvrouwen in Zuid Afrika Graaf Henri de la Vanlx die de Middelandsche zee wil oversteken in een luchtballon is druk bezig met zgn toebereidselen en hoopt bij de eerste ganstige gelegenheid tasschen 30 Augustus en 16 September op te stggeu Do proef wordt genomen onder de bescherming van het Fransche marinebestunr en admiraal Btenaimè heeft tot de verschillende Europeusche regeeringen het verzoek gericht een rondschrijven te verspreiden onder de gezagvoerders van schepen die den ballon zouden kunnen ontmoeten Ook in hun eigen belang want om de stabiliteit en de bestuurbaarheid van het gevaarte te verzekeren wordt een zwaar toestel onderaan opgehangen bestemd om in zee te drijven De ballon die te Tonlon opgelaten wordt krijgt een snelvarende kruizer mede Overdag voert de ballon een Fransche vlag s nachts een electrisch licht De circulaire bevat aanwijzingen voor het vermijden van aanvaring en brandgevaar voor het verleenen van hulp enz Men schrgft uit Lochem Naar aanleiding der verkiezing van den heer Helsdingen tot lid der Tweede Kamer in dit district had hier dezer dagen een gesprek plaats tusschen oen verhuurder van woningen en een werkman een zgner huurders Werkman We hebben m er in hè Verhuur Wie f W Wel Helsdingen V Zoo W Nou zal t goed worden I V Hoe dan f W Wel over een poosje krggen we veel meer loon dat zal je zien V Kom I W Ja zeker daar sta k voor in en t gebeurt gauw ook V Nou dat s mij best dat doet me plezier man voor jou en voor mij Ik begin dan nou maar dadelijk de huur van je huig met tien gulden op te slaan W Dat meen je toch niet baasP V Wel wis en waarachtig en als t je niet aanstaat dan trek je d r maar uit Historisch ff II 1 9 48 10 81 10 18 10 41 Il l 10 46 11 16 11 17 De Engelsohe zweUimer Montague Holbein die Zaterdag middag om halfvijf bij Kaap Grisnez te water ging om te trachten het Pas de Calais overzwemmende naar Engeland over te steken heeft zijn plan niet ten nitvoer kannen brengen In de eerste 2 uren had hij zeer tegen de hooge golven van de woelige zee te kampen en zon het dan ook ondoenlijk blgken de Engelsche kust te bereiken Niettemin kampte hg gevolgd door een sleepboot hardnekkig tegen het zoute element maar na ruim twaalf uren in het water doorgebracht te hebben raakte hg uitgeput Hg bevond zich toen op vijf i zes mijlen van de Engelsche kust en het werd hoog tijd dat men hem te hulp kwam want nauwelgks aan boord van de sleepboot getild viel hg m onmacht zoodat men bet v66r het binnenkomen van Dover noodzakelgk vond met vlaggen om geneeskundige hnip te seinen Per brancard moest hg in half bewnstelooze toestand naar het hotel getransporteerd worden De matroos die uit de cellulaire gevangenis te Arnhem is ontvlucht kwam Zaterdagnacht bij zijn vader te Hillegom aankloppen om geld Deze weigerde hem dat te geven waarop zgn zoon hem verzocht de politie te waarschuwen Toen deze echter kwam was de man er weer van door gegaan De Leerplichtwet Er was kermis en school in een klein stadje Een huisvader herbergier zond zjjn schoolplichtige kinderen naar familie in een naburige gemeente Was nu dit verzuim gewettigd of verschoonbaar f Hierover liepen de gevoelens uiteen Het hoofd der school neigde tot onverschoonbaarheid leden der commissie tot wering van schoolverzuim oordeelden dat dit verzuim zeer zeker verschoonbaar was Bovenbedoelde huisvader had in zijn bedrijf een bgzondere reden om zgn kinderen buiten de deur te doen Maar gesteld nu eens dat ook nietherbergiers het wenschelgk achten hun kinderen gedurende de kermisdagen na r familie in een andere gemeente te zenden teneinde ben zoodoende van de kermis af te houden is vraagt de Maasbode dan ook het verzuim van deze kinderen verschoonbaar f Men schrgft uit Haarlem De staking aan den lichtfabriekenbouw zal denkelijk gedaan zijn j Gisterochtend te 10 nur kreeg een detachement politie last van het bureau te marcheeren naar de terreinen en daar gekomen liet de commissaris de in de nab heid aanwezige stakers verwperen Tegen lO i uur kwam er een trein uit Amsterdam die stopte vlak bij de terreinen en daar loste 39 metselaars en opperlieden uit Den Bosch die dadelijk het terrein opgingen en die daar den arbeid zuUen hervatten zonder van het terrein af te behoeven daar alles voor logies enz in gereedheid is gebracht De politie onder een inspecteur zet de terreinen af De stakers hier zijn dus de slachtoffers geworden van de opstokerg uit Amsterdam waar men van bijleggen niet wilde weten Sommigen hebben reeds meer dan flObg de staking ingeboet Op het terrein wordt niemand toegelaten Werden in vorige jaren de llooten en plassen van Zeeuwsch Vlaanderen druk bezocht door Belgen die door de velden trokken om kikkers te vangen tot heden is men er van dat minder gewenschte bezoek verschoond gebleven Sommigen beweren dat België tegenwoordig znlk een nauwlettend oog houdt op hot vervoer van deze voor den landbouw nuttige dieren dat men de kikkerbilletjes niet meer naar Parijs kan krggen anderen verklaren dat door de jaarlijksche klopjachten het getal Zeeuwsche nachtegalen zoo gering is geworden dat de Belgen met dit moordend bedrgf waarmee ze vroeger f 2 daags maakten geen voldoend loon meer kunnen verdienen Dit laatste is zeer aannemelgk daar er in de laatste jaren bgna dagelijks manden vol schoongemaakte kikkerpootjes verzonden werden STADSNIEUWS GOUDA 28 Augustus 1 01 VERGADERINGvanden GEMEENTERAAD op Vrgdag 30 Augustus 1901 des namiddags li uur Aan de orde 1 De benoeming van a een leeraar in de Hebreeuwsche taal aan het Gymnasium voor den cursus 1901 2 b eene onderwfzeres aan de inrichtingtot opleiding van bewaarschoolbouderessen Ing St No 65 c een onderwijzer voor de pianoklassender Stadsmuziekschool Ing StNo 68 2 Derekening der gemeente over het jaar 1900 3 De rekening der dd Schutterij over het jaar 1900 De rekening van het voormalig Armbestuur van Stein over het jaar 1899 Ing St No 67 Het voorstel tot het in de bestekken dergemeente opnemen van bepalingen omtrent arbeidsduur en loon der werklieden Ing St No 60 met het amendementvan den heer Donker en het daarover uitgebracht advies van de Commissie van bijstand in het beheer der gemeente werken De aanvulling van den rooster van aftreding voor de leden van den Raad Ing St No 63 De aanvulling van den rooster van aftreding voor de Wethouders Ing St No 64 Stolwuk De voordracht ter benoeming van een onderwijzer aan de lo openbare school alhier bestaat uit de heeren P Zonneveld te Schiedam H A Bngss te Sluis en P M Hoftgzer te Zwartewaal LmasEuioKWEiDK Woensdag 1 1 had alhier eene buitengewone vergadering plaats van onze afdeeling der Zuid Hollandsche vereeniging Het Groene Kruis door het bestuur belegd tot herziening van het huishoudelgk reglement waarin eenige wgzigingen dienden te worden aangebracht met het oog op de Koninklijk goedgekeurde statuten Aangezien door het aannemen van dit gewijzigd hnishoudelgk reglement alsmede door het bedanken van Dr I C v d Plaats die naar elders was vertrokken eon aanvulling van het bestuur noodig was geworden werd tot verkiezing van eenige leden overgegaan waardoor het bestuur nu als volgt is geconstitueerd Dr W Poolman voorzitter E van Loo ondervoorzitter N van Oosterhout secretaris J Kila penningmeester G J de Roos magazijnmeester N J van Leeuwen algemeene secundus en P Verdauw Amsterdam 27 Augnstus 1901 Volgens het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam zgn in de weck geëin digd 27 Augustus door tusschenkomst dier bank verhandeld de volgende minder courante fondsen Aand Waarborgfonds Amsterdamsche vereeniging tot het bonwen van Arbeiderswoningen 55 pCt Brood en Meelfabriek te s Gravenhage 30 Haagsche Broodfabriek 85 Stoomtramweg Mij Oldambt Pekela 70 y Amsterdamsche Brand Assurantie Compagnie van 1790 165 Assarantie Mg tegen brandschade de Nederlanden van 1845 300 Nederlandsche Lloyd 50 pCt Mijnbouw Maats Totok 75 Koninkl Stoomweverg Ng verdal 14 5 pCt oblig Hyp ten laste van den beer C G RommenhOUer Rotterdam 99 Amsterdam 27 Augustus 1901 Als nieuw ingekomen wijzigingen van vraag en aanbod in het Weekblad van de Commissiebank vermelden wg U de volgende fondsen GEVRAAGD StpCt oblig Polder Mastenbroek 87ipCt Aand Noordbrabantsche Bank 10 Kayoe Enak Cultuur Mg 28 5 pCt oblig Nederl Indische Hout aankap Maats 85 Aand Ie Rubriek Billiton Maats f 2000 Droogdok Maats Tandjong Priok offerte Haagsche Broodfabriek 80pCt Baumwollspinnerei Gronau 60 volgestort Haagsche Assurantie Compagnie 116 Maats V Brandverzek v h Koninkrijk der Nederianden 276 Binnenlandsche Vaart Risico Sociteit 145 Algemeene Maats v Levensverzekering en Lijfrente 113 Derde Nederlandiche Herverzekering Maats 90 Nederl Mg van kunstmatige Oesterteelt 56 Groninger Waterleiding 140 AANGEBODEN 3i pCt oblig Polder Mastenbroek 95pCt Opr aand Weltevreden Maats tot eipl van bouwterreinen f 270 Aand Noordbrabantsche Bank 15 pCt Nederl Bouw Maats f 245 Kayoe Enak Cultuur Maats 35pCt 5 pCt oblig Nederl Indische Cultuur Maats 70 Aand Seboroh Cultuur Mg A 70 Ie Rubriek Billiton Maats f2050 Oost Borneo Mg gewone 30 pCt idem preferente 60 Baumwollspinnerei Gronau 90 4i pCt oblig idem Germania 75 4 pCt Teenendaalsche Stoomspin nerij 99 Aatid Handelsvereeniging Java 100 Bracks Doelen Hatel 85 e Amstel Rgn Main Stoomb MiJ 45 e Maats van Brandverzekering V h Koninkr d Nederlanden 300 e Tweede Ned Herverzekering 90 e Nederlandsche Ll iyd 60 Zuid HoU Koffiehuis Rotterdam pref 80 Zuid Holl Koffiehuis Rotterdam gewone 14 Weder Ontvangen de welbekende soorten im 1 11 rinnnininini iiiiiinn S va os X l Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Velephoou Xo m Iteurs van I Vrkrs Siotkrs 16 AUÖ M illl A ii J rt Nfcl W 3 1 Vi 8 1 9 V 9 6 M 6 97 l B duo oüo illic 3 Hito dito Jito 3 HoliOff OI l Goull 1881 93 4 ITA LIE I isohr viui 1861 1 5 ÜO8TENK Obl m i npiur 1865 6 8l ii dito m il i rl8 8 PoiniOeL O l met coiijion 8 4 011 Tl litfi tirkot S llv i imi Ubl BimiBiiLISUl 4 Imü Gtioona ISSO 4 li dito bi Rotlii 1889 4 dito bij Hup 18S9 90 1 dito lu KDud leun 1888 6 iuu duo dito 1884 5 Spawjs Por ot H huid 1881 4 luKKlu Oepr Cnuv loeu 1890 I 85 Ge Il ohiiik bhtio D k Gec leoinn aerieC ht Olu Arii Rp V oblR IR 104 Uliioo Uli lUSoh 1890 6 Veneemla Obl ooui p 1381 4 80 AusTRSDAH Oblifffitieii 18V5 H 90 lloTTsaUAii 8t I Ii ou IS94 3 Hl Med N Air Hindoü and Afend I Tiib My CortihiHteii 676 Düll MaHtaoliHnpö dito 415 Aru Hypotlioolb iitiiilbr 4 Juft Mtj der Voretoii AHtid a lr Hyputb okb pandbr 4 Ne ertniids ho ini k annd Kéd HHtidelmBHtecti luto 9iiV N W I Pao Hyp Ii pniidlir 8 t Uyiiotl eiikb piiDdltr 4 101 80 Utr Hypotbee l dito 4 OoBTENK O lat HuDR bank aan KüBl Kypotheokbaiik paodb 5 AUEBliiA Eqiit by poth pandb 4 Maiw L G Pr Li d oori 6 6ï j Seh HoU ij Spoor Mij aand 106 Hü tnt Eip V St Spw aand Ui Nöd li d Spoorreg m aaud 118 Ned Zuid Afr Spm aaod 6 dito dito dito 1891 duo 4 iItiUB Spoor 1887 89A EobU 6 1 Zoid It 1 8p mij A H obl 3 58 PoLEH Warectiau Weeaeo aand 104 lluel Sr Ruil Spw M jd obl 4 Balliaohe dito aand Fuiowa dito aand 5 l Iwanff Dombr dito aand 5 98 Knnk Oh Azoir Sp kap obl t 1 00 dito dito obli 1 9 Ameuu üunt Pao Sp Mg obl 5 Ohic Il North W pr C T aan I 115 dito dito Win 81 I etar obl 7 140 D nrer It Sio Qr Spm oert f a 401 Illlnoit Central obl ie gond 4 101 LouiiT k Nanhlilli Oer r aand 107 Mexico N Sp M 1 lo byp a 6 105 Un Pao Hoof Ign ob ig 6 dito dito Lino Col lo hyp 0 5 CaxuiA Can South Ohert r aand 69 Vin o Hall It Na lo h d o O 64 AiDst rd Umuibua Mij aaud 9J ïotterd TramaroKMaati aand Ned Stad Amiterdam aaud t 1 101 10 7 10 108 U9V 117 108 411 Stad Boiterdam aand 3 Beloii Stad Antwerpen 1887 8 Stad Bruaael 18861 Hone TheisB Uegullr OeaelBoh 4 OoiTin Staatsleenig 1860 K K Oost B Cr 1880 3 3pa b 8 1 Madrid 8 1868 Ned Ter Bai Arb Snwil mrt van de nog voorhanden Mantels Costumes en tegen veel verminderde prijzen il SAM80i i VERSCHFIDENHEID Dr Garnanlt te Pargs die zich aan prof Koch aanbood voor inenting met smetstof van tuberculeuze runderen heeft van den professor nog geen antwoord gekregen en zal hem nu te Berljjn gaan opzoeken Hij stelt zich voor de proetneming aldus te doen geschieden De eerste inenting zal eenvoudig een onderhuidsche zgn zonder dat daarbg aderen worden geraakt opdat het govaar voor algemeene infectie zboveel mogelijk worde ontgaan alzoo het vooruitzicht worde geopend op de meest mogelijke demonstratieve resultaten en tegelijkertyd op het minst mogelijke gevaar Als deze eerste enting gelukt is daardoor bewezen dat Prof Koch zich heeft vergist Dr Garnault zal daarna alles doen om te genezen Als de inenting niet gelukt zal hij zich aan een tweede inenting onderwerpen waarbij smetstof hem in de aderen zal worden gebracht De proefneming zegt de heer Garnault zal in ieder geval plaats hebben Als Koch en al de andere geueeshooren weigeren mg in te enten zal ik het zelf doen in tegenwoordigheid van de collega s ISECL Iv£E Posterijen eu Teie raphic Post en telegraafkantoor te Teendam Jaarwedde f 2300 en vrge woning Pensioen grondslag f 2650 Borgtocht f 17498 reëel Post en telegraafkantoor te Loosduinen Jaarwedde f 1700 en vrfje woning Pensioengrondslag i 1950 Borgtocht f 4742 reëel Ofschoon aan de ambtenaren van de beide dienstvakken vrgheid wordt gelaten om zich aan te melden hebben ingevolge de bepalingen van het Koninklijk besluit van 21 Maart 1894 no 17 de telegraafambtenaren voor deze directie den voorrang Postkantoor te Simpelveld Jaarwedde f 1100 en vrije woning Pensioengrondslag f 1300 Borgtocht kag nog niet worden opgegeven Sollicitaties in te zenden v66r 12 September a 8 Benoemd 1 Oet Tot adsistent te Rotterdam B U van der Wilt thans kantoorknecht aMaar tot briovengaarder te Sint Pankras P Peereboom aIivertI tiki IK DK Clroote of St Janskerk op ZATERDAG 31 AUGUSTUS 1901 des avonds 7 uur ter gelegenheid van den VERJAARDAG VAN H HD £ KONINGIN door den Heer J H B SPé ASUBB MAX met welwillende medewerking van Mej n DE WOLFF Alt s Gravenhage de Zangvereeniging vlrnotd Spoel enden Heer A H BBV8EKAMP Orgel PROGRAMMA S tevens bewgs van toegang zgn il SS cents van af Vrijdag 30 AugiiKtua verkrijgbaar bij de Boekhandelaars J VAX BENTUM ZOON en biJ dan Koster ti ÖCHIKDAMMEB GENEVEE 3lerk NIGHTOAF Verkrijgbaar byi M PEETER8 Jz N B A 18 bew B ran eohthoid u eachet eo kurk stee i roor ciflD raa den naam der Firma P nOPPH H t iMtta ontchadelykttt en ga raakkelykati pottamiddel toot Heeraa ea vooral damu en Klndersehoeowtrk Il de Appretuar van C M Mttlltr L Cft ZT B uth 8 r 14 Men lette gotA rflU op naam n rabrlekemerk Vw rnkeerkjr H wrw WI tmyert i Mktumttt galMterlew