Goudsche Courant, donderdag 29 augustus 1901

Vrjidag 30 Augustus 1001 Vo 8593 40ste Jaargun miwm mum IMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ielefiion ii M3 De üitg ave dezer Courant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2 5 trance per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VI Tp CENTEN Telefoon So M ADVERTENTIEN worden gepldatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruiiAte i i i 4 Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Geen Kinkhoest Geen Influenza AWERTENTIM in alle Couranten worden aangenomen door het Advertentie Bureau van A BKIi kMAN ZOON TE KOOP Wegens opheffing DIT DE HAND TE KOOP de OBBOÜWBNea IBBSMIN der il Zeepziederij C HAMER 8 d Oosthaven te Gouba Te bevragen b j F van pkbSTEAATEN Westhaven No 202 Gouda GetroodersSTEEUSMA Bloemisten Turfsinge TELEPH No 114 Bieden aan om thans te planten p chtige Variteiten van GACrilS DAHLIA S welke den geheelen Zomer met prachtig gevormde Bloemen prglcen en doorbloeien tot de vorst intreedt VEEDEE HET BEKENDE ll ECTEW Cl HE II dat door byvooging van 40 declen water alle insecten doodt en voor planten bloemen i n vrnchton onfcchadelijk is Ulcr rit 5i Uier rü s Liicr 11 j TE KOOP üt TE HUUR Twee Heerenhuizen aan de Oost en Westhaven beiden van Gas en Waterleiding voorzien ïo bevragen by IZ AAK CATS p apier Lange Tiendeweg D 29 Gouda Echt Zeeuwsch rarwebroo cent de £ 0 bS A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ ehoiiiische Wnssclierij VAN H OPPEinEIMER 19 HrtiiHfiftfU ïiotterdani Gebrevötn ri il r 7 M dtiu Koum er Belgen Hoofddepót voor GOUDA de Hewr H G TltlJSItlJIUi Korte Tiendeweg D 7 Speciniiteit voor hut Htouiiiuii tin vervoii vuii alltt tleflren eu UutnoKgardiirohuit alnook nllo Kiudergoederen E peciale inrichting voor w bIooiu n vun plttch maDtetH veeren bont eux Gord nen tatelkleeden ent wortlea uoar de uieuwite en laatste methode gevertd IN HET Verliclitings Magazij n lie iii oiidster DUBBELE BUURT z n heden ontvangen oen prachtige collectie nieuwe C a8l alloii § nismede een raimo sorteering GASOENAMENTEN GASKOÜKPLATEN on GAS FOENUXZBIN tegen concurreorende prijzcnGoedkoopste adres voor Winkel Etalages met succes geplaatst bij H H Winkeliers hier ter stede Denkt aan het grooto genot van een BADINBICHTING compleet van at 1 80 en hooger Uinzaam aanbevelend M M VA LOON lELEF 117 Gasflttre Spaar en Hulpbank te Gouda Aan belanjjbebbenden wordl berichl dat voor ZATEKDAG M dezer de re feUn f is als volg l voor de Hl LPIIAlili zitting al § gewoonlijk doeb voor de SlPAAIIB I li GEEIV ZITTIMG Het Bestuur der instelling Db W JULIUS Voorzitter D EUYTEB Secretaris m kip Antl§eptlselie Tandpoeder en Antigeptlseii liondtinetuur van E A8SVIO landarts te Gravenhaye OVERAL VERERIJOBAAR Agent voor Nederland G IJSSELSTIJN Blauwstraat Gouda Koninklijke Om ISinkboesl influenza Borst en lïeelaandoening binnen den kortst mogelijkcn tijd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Druiyen Borst honigExtract Hf E L 1 A M T 11 E aperitr uit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK r DEN HAAG Hofleveranciers Flacons i 1 70 ets 40 et b j Firma WOLFF C Co Westhaven 198 Qouda D MIEBIES Kleiweg E 100 Gouda E H VAN MILD Veerstal B 126 te Goiuia A BOÜMAN Moordrecht P1NK8E NieumrkerkadlJttl A N vas ZESSEN Aoon io n J Ta TüllKKN Bo f p B T WIJK Oudeaa r A SCHEER Baattrecht P W t EDE Oudrwater k timdee HEIJDEN te Remwijk P t d SPKK Moercapelle D v d STAR Waddingméen Wed r HOLST Waddingmeen P A uu GROOT Oudewater D 4 nu JONUH Oudeuater J P KASTELBIN PoUbroekerdam D BIKKER te Benschop wf irurfifiifi iiB TrmTiT m Dwi Gtneefch Igemeen aanbevolen Met EereDIploma en Goud Bekroonde PRAEPARATEN VAN iQ llfnn l SkTt c P demwstkracbtige en versterkende KINA WIJNtegenzwakte Ullia Iai UVII Q 1 i j tinderen uU volwassenen gebrek aar eetlust slechte Bptja verier Ing zcnuwhooHplin ter versterking na ïiekte of kraambed koorta en hare gevolgen QUINA LAROCHE FERRUGINEUX iii het Ijnzüiiaer tegen Bloedgebrek Bleekwcht kwalen van Kritischen leeflyd ent Verkrijgbaar flacons a l QQ eo 1 Pilff lr Jiran terkend aangenaamvaiiKmflak voordQceliikschgeb aik f vooral voor kinderen iwakken en klierachtlge gestellen zeer san te bevelend Au gene ei krachtige drank ln Btoomifsen dor spijsverteringsorganen en diarrh e ook voor luigeüngen en kleine kindcrpu rrijb per bun AH K 1 70 ft i Kjjr 0 90 è Kgr O EO CbemlMh Mplk QllïW pr Speciaal voor Kindervoeding bussen A Kgr O OO zuivere inCltVamKCr Kgr Q SO Ki r 0 20 Het rotiken cener hah e Ciijarette is voldoend ter bestrijding van de heVlgste aanvallen van Asthma etc In Asthma Clgaretten doosjes a ó fiÖ en ö iÖ Tamfll inH RnnhnnQ fruit PURGATIEF tegen verstopping Aami lUictrUIUC PUIIUUII3 beien Migrainc Conge tie3etc vooralookaUlajrans voor kinderen bewijzen de tamarinde Bonbons van KKAEpI I lEN ie IIOLM belangrijke diensten daar de vorm voor het kind begeerl ijk en de smank aangenaam Pt Prija per doosje O ÖO en 0 60 Qolmflolr Oacé lllfkC i lfremeen erkend nis het BESTE huismiddel J tlllH IK f dblUlCS bi Hoest Verkoudheid en Keelp n het is een slijmóplossend en verzachtend middel bij uitnemendheid uitsluitend in H □ fleschjes verkrij gbaar Frijs ƒ 0 20 yer flcsd ije f ratpartit t n KRAEPELIEN A HOLM te ZeUt mÖ afUn roor ttH ram tiiqtunen waarop de naam tm kaHatMiMttng verkrtjffbaar kij d $ mm rk stpothtlttr fl Tirogittm KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST C A V D LOO A HTS voor Zenuw en Zielsziekten Goudschc Singel SI KOTIERDAM SPREEKUREN 8 9 18 INRICHTING VOOR FSYCBOTHERAPIE EENIQ DEPOT TAN TEEB Meu wordt verzocht op t HËRK te letten UIT HET M GIZIJN VAK M RAVENSWAAYZO E GORINCHËM Deze THEEËN worden afgelererd io verzegelde pakjes van o iwee en een half en een Ned otu met vermelding van Nommer en Pry voorzien van neveuataand Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende 1 C BIJL voorheen J BEEEBAART Lz Wie zeker zijn wü d Eckte Elkel CacaO to ontvangen tesamengssteld eo na vela pro emiogen in deu handel gekomen oodei deii naam des uitvinden Dr Mioha li8 venrurdigd op dfl besti maehines in het wereldberoemde étabbliBsement van Qebra StoUwarok t Kealen alacha Eikel eacao in vierkanten bassen Dei Eikel Cacao a met melk gekookt eene angename gezonde drank voor dagelijkacb gebruik een k 2 theelepela van t poeder voor een top Chocolate Ala geneeskrachtige drank by geval van diarrhee slechts met water te gebroik Verkrijgbaar bij de voonuanda H i Apotnekera enx Vi Ko V Ia ptaftnijei f 130 c 0 90 o aas Qeneraalvertegenirooidigat taar Nederland Julius MattenkiMit Amoterdam Kalverstraat 103 Thieny s Wonderbtliim in do gebeele wereld bekend oQ geroemd Onovertroffen middel tegen alle Dorst L O u g L e r e rHaagzlekten mi Inwendig l zoowel a s ook uitwendig in bijna lie ziektegevallen met goed Kevolg iian te wenden Prys per flacon t 1 per post t l is Thierry s Woadonalf bezit een alsnog onRekeude genaeakraoht eii tieilzame werking Maakt meestal elke pijnlijke en gevaarvolle operatie geheel overbodig Met deze zalf werd oen U jaar ood Toor ongeneeslith rehoutlen beenrezwel en onlangs een bijna aa jaar kankerlUdeii renezea Brengt genezing en verEuchting der pijnen bij wonden ontfltekingen enz van allerlei nard Prijs per pot f 1 50 per post f 1 60 Centraal Uepöt voor Nederland Apolhek r IIEI IU SlISftEllS Eokiu 8 Amsterdam Wa r geen Aen t is bestelf e men direct aan i e Solmtïenapotheke èet A THII KKY in PreRTOdii bel llohitBch Oeiterreich Relieve proapeotui te oatbieasn bij het Ceutrul UepAt üiader RokiaS AmBterdam Zenuw en Maafflijders vordt uit overtuiging als een wérkèlyke hatp in den nood het boek aaubevolen Na ontvangst van adres per briefkaart wordt d t boekje franco per post toegeionden door BLOKFOEL S Boekh Zaltbommel Gond Druk van A BRINKMAN Zn Buitenlandscb Overzicht In de sitting der schadevergoedingscoAmissie deelde Sir John Ardagh mede dat hfl nadere bijzonderheden heelt ontvangen omirent den eisch van een Hollander waarait bleek dat die eischer krijgsgevangene is op Ceylon Hoe talrijker de Hollandsche eischen zyn zeide hy hoe ongegronder ze lyken te worden the worsethoir aspectseemed to become Enkelen van de eiscbers hadden volledige burgerrechten andaren optreden tegen de Engelschen weer anderom weigerden den onzijdigheidseed en bedreven daden die hun het recht ontnamen om schadevergoeding te eischen Onder de Hollandsche eiscbers zyn 260 Burgers Hü hoopte dat mr Roosegaarde Bisschop te hunnen behoeve den tijd 4 r oommissie niet in beslag zon nemen Mr Bisschop protesteerde tegen dezeVyze van doen De Hollandsche eischen zyi Wven gegrond als de anderen en kunnen zells de vergelyking met deze goed doorstaan Het is niet lair om te zeggen dat onder de Hollandsche eiscbers zooveel burgers waren daar de Britsche regeering de rechten van het burgerschap niet heelt erkend De Hollandsche eiscbers verlangen enkel vergoeding voorwat ze feitelyk verloren hebben on niet voor moreele schade Bjj de commissie werden verder 199 nieuwe Dnitsche eischen ingediend waaronder 71 van vroegere Dnitsche employe s van den M Z A S M De eischen beloopen een totaal van e 246 124 De oorlogscorrespondent van de Daily Telegraph de heer Bennet Burleigh die op het oogenblik te Bloemlontein is vertelt dat de Boeren bijeenkomsten honden om lord Kitchener s proclamatie te bespreken Hg beweert dat er onder hen nogal wat oneenigheidhterscht daar velen zich willen onderwerpen In een commando ten oosten van Bloemlontein kregen de mannen twist en Werd een groot aantal in arrest gesteld lötusschen nemen de onderwerpingen in aantal toe Vyltien man die bj Edenhurg waren verwydetden zich tijdens een beraadslaging van hun aanvoerder met Do Wet en Steyn en gaven zich over Te Krugersdorp werden 6 gevangenen ingebracht en 21 Boeren onderwierpen zich bij Olifantsnek tengevolge van Kitchener s proclamatie Het land om Krugersdorp is nu bijna vrü van Boeren met uitzondering van eenige kleine troepjes die zich verborgen honden in de kloven van het gebergte Lord Methoen is uit Taungs te Klerksdorp FEVILLËIOX mm BiE@EW II Zij sloeg de oogen naar dsDgrondM antwoordde halflbid Ik was het die hét eerst bcleedigd werd ik heb daartegen geen ander wapen dan het wederwoord C ald hnd zich reeds weer volkomen beheerscht Hij scheen spijt te hebben van zijn plot linge driftige opwelling en zijn stem klonk veel bedaarder even koel als gewoonlijk ik vree dat ik in het geval zou komen tl dit ernstige verwijt te moeten teruggeven Danira maakte een driftige beweging Hy vervolgde echter Hoor me nu eens bedaard aan mejuffrouw Deze laak moet nu eenmaal eens tusschcn ons ter sprake komen Ik heb er de voorkeur aan gegeven mij in de allereerste plaats tot u te wen den en daaf we nu alleen zijn moet bet thans maar geschieden Dezie woorden ktonken zeer geheimzinnig maar Danira cheen ze volkomen te verstaan want ze verlangde geeQ nadere verklaring Haar oog echter bteet van dit oogenUik aX onafgewend op het gelaat van haar tegenstander gevestigd dezen vastberaden aanziende als bereid om den strijd met hem te aanvaarden aangel omen Hij heelt te zamen met de troepen van generaal Featherston Haogh het iand schoongeveegd in de noordwestelijke richting en nam 76 paarden 400 ossen 1840 stuks vee 16550 sbh pen en geiten 1077 zakken graan 64 muilen en ezels 91 wagens en karren en 13 gevangenen Ook gaven zich 23 Boeren over Dit resultaat zon nog zoo slecht niet zijn wanneer lord Methuen niet op zijn vorigen tocht enkele wek n geleden dozellde streekf volkomen had schoongeveegd Als het zoomoet gaan is het eenig resultaat van deze operaties dat de Britsche soldaten afgemat worden lichamelijk zoowel als geestelgk De Fransclip pers heelt te vroeg gejuicht Het TurkschFransche incident is nog niet uit de wereld Het is nu eenmaal bekend dat met den Sultan zoomin als mot zijn ministers ietsite beginnen Wat zy vandaag met angstige blikken goedkearen wyzen zy morgen heel nit de hoogte al zy kennen geen andere gedragslgn dan de zorg en de vrees van het oogenblik De hooge toon door den heer Constans aangeslagen heeft den Sultan doen toegeven in de qnaestie van do Compagnie des Quais Maar de eischen van de Franschen ïnbini Lorando en Baureal die door den heer Goustans gelijktijdig aan do orde waren gesteld heelt de Saltan niet ingewilligd Naar aanleiding daarvan heelt de heer Constans Konstantinopel verlaten en het Tnrksche stol van zyn schoenen schuddend is hij naar Parys teruggekeerd De Agence Havas geelt van het geval de volgende oUcieele verklaring Den 17 Augustus was een overeenkomst getrollen m t de Porte over verschillende qnaesties die op aldoening wachtten en de bepaling dezer overeenkomst waren door den Turkschen minister van bnitenlandsche zaken met goedvinden van den Sultan vastgesteld De Sultan had den gezant Constans beloofd dat de aldus vastgestelde tekst van de wet hem den volgenden dag zon worden overhandigd Den 18 Augustus seinde ConstMU naar Parys dat geen der verplichtingen die Tnrkya op zich genomen had vervuld was Den 21 Augustus seinde de minister van bnitenlandsche zaken Deloassé aan Constans dat met het oog op deze niet inlossing van het gegeven woord de Fransche Regeering niet geneigd was de onderhandelingen voort te zetten In hetzellde telegram werd den heer Constans verzocht aan den Saltan mede te doelen dat hy het bevel ontvangen Toen nam Gerald weer het woord Acht dagen geleden moest ik den kommandant persoonlijk een bericht overbrengen dat geen uitstel kon lijden Het was met het krieken van den dag dat ik het slot verliet en mij geheel alteen en te voet naar de stad begaf U kent ver raoedelljk het kleine huisje wel dat eenigazins van den weg verwijderd ligt en door slavische visschers bewoond wordt ik meen u de beschrijving wel te kunnen besparen De dag waa nog niet geheel aangebroken toen ik deze plaats bereikte Toevallig werd op hetzelfde oogenblik de deur van de visscherswoning geopend en er traden t ee personen naar buiten Een man niet Jean Obrevic maar een slanke krachtig gebouwde jonge man evenals bij in nationale kleederdracht en een dame die ik ondanks de morgenschemering toch zeer goed herkende Hoe t haar gelukt is door de stadspoort te komen welke alleen op het wachtwoord geopend wordt is mij een raadsel en evenmin kan ik begrijpen hoe ze weer in de stad gekomen is De befde personen namen op zeer vertrouwelijke wijze afscheid van elkaar daarna sloeg de dame den weg naar de stad in terwijl de jonge man in de richting van het gebergte verdween En toch hadden de poorten der stad zich dien nacht voor niemand anders eeopend dan voor mij Hij hield op als verwachtte hij een antwoord te sullen hooren Dit volgde echter niet Het mei e zweeg en deed zelfs een poging om zich te verdedigen De jonge officier scheen mtusschen op iets dergelijks gehoopt te hebben zijn gelaat nam een sombere uitdrukking aan en uit dei toon had Konstantinopel te verlaten Den 23 Augustus deed de heer Constans deze mededeelin aan de Porte en kondigde h j zyn vertrek op 26 Augustus aan Daar op dien dag niet alle verplichtingen die de Porte op zich genomen had vervuld waren verliet de Fransche gezant Konstantinopel V Behalve met den zieken Chineeschen boetgezant in Bazel loopt t met de Chineeache kwestie op gesmeerde wieletjes t Hol is bezig het protocol te bestudeeren en Li HungChang heeft aan de gezanten meegedeeld dat do keizerlijke edicten betreffende de supplementaire lyst van de strafflngon en die betrelfeiide de examens van 8i Ngan Fou verzonden zyn en dat t edict den invoer van wapenen verbiedend dezer dagen zal getelegra leerd worden Alle beschikkingen van de gezanten zyn goedgekeurd De toestand is dan ook zoo verbeterd dat de Fransche regeering besloten heeft een nieuwe vermindering te brengen in t aantal Fransche troepen Een gerucht van een huiseUjken twist van een samenspanning van eenige dér verbonden mogendheden nl Engeland Amerika en Japan om te probeeren Rusland uit Nion Chonang te zetten is tegengesproken t Is alles vrede en vriendschap Alleen Li Hung Chang krijgt t te kwaad met zyn eigen Chineezon Hij heeft de onderhandelingen geleid maar de verantwoordelijkheid voor de eindregeling laat hy over aan prins Tching De Chineeache bladec maken hem voor allerlei leelijks uit omdat hy aan de vreemden heelt toegegeven Do gryze staatsman maakt echter niet voor t eerst zoo n periode door Op t oogenblik is hy ziek en moet hy zijn kamer txouden Ook dèt is hem wel meer overkomen in zyn diplomatieke loopbaan en gewoonlyk kwam die ziekte hem dan niet ongelegen De ziekte van prins Tchun in Bazel sobynt evenwel echt te zyn De prins had nog nooit zoo lang in een trein gezeten en daar kon hy niet tegen Over t algemeen wordt er in de Daitacho bladen gespot met en geprotesteerd togen t vertoon waarmee de boetgezant ontvangen wordt Maar daamat t wordt er aangedrongen op iets waarmee velen zich zullen Tereenigen nl het teruggeven van de buit o a van de beroemde astronomische instrumenten die te Peking door de Dnitsche troepen zyn weggenomen als oorlogsbuit en die dezer dagen aan boord van de Palatia in Duitichland aankwamen als triomfen van christelijke barbaten zijner stem klonk een niet te miskennen verachting toen hQ vervolgde Ik heb zeker niet het minste recht mij te mengen in aangelegenheden van persoonlijken en intiemen aard maar ik heb alls reden te vermoeden dat deze verhouding voor andere doeleinden misbruikt wordt Weinige dagen na dit voorval verscheen Joan Obrevic plotseling in de stad Hy komt eveneens in genoemde visscherswoning waar hij vermoedelijk berichten ontvangt uit de naaste omgeving van den kommandant Zijn jongere gezel zal hem waarschijnlijk wel den weg gebaand hebben dien hij zich nu ten nutte maakt Ik geloof tenminste niets van die onderhandelingskomedie waarmede hij zijn oponthoud in de stad tracht te motiveeren Er volgde een kleine pause Panira volhardde nog steeds in haar stilzwijgen hoewel de stem en de blik van den jongen officier haar blijkbaar ten zeerste kwetsten Haar gelaat was vaalbleek geworden en haar boezem zwoegde hevig onder de zware ademhaling Haar lippen waren echter zóö vast op elkaar geklemd als wilden zij ieder woord inhouden U weigert me dus een enkele verklaring hernam Gerald Dan zie ik daarmede mijn vermoedens bevettigd U begrijpt zeker wel dat ik niemand kan ontrien waar onze eigen veiligheid op het spel staat Ik zal den overste meêdeelen dat hij in zijn eigen huis verraden wordt en hem tevens verzoeken deze zaak voor Edith te verzwijgen Ik wil niet dat mijn verloofde verneemt op welk uur en op welke plaats baar pleegsuster een vreemdehng De Intransigeant het blad van Henri Rochifort meent te weten dat generaal De Boisdolfre overbekend wegens de rol die hy in de Dreyinszaak gespeeld heeft s daags véór aankomst des Tsaren in activiteit zal worden hersteld en met een belangryk commando zal belast worden Het is waar dat De Boisdeöro den prestdent Fanre op diens reis naar St Fetersbnr heeft vergezeld en zich toen de welwillendheid van Nicolaas U heelt weten te verwerven Indien hij thans opnienw in de gelederen der armee plaats zou verkrygen zon dit beduiden dat de Tsaar misschien zijn verlangen had geuit De Bolsdellre in activiteit hersteld te zien Onmogelijk kan men nu aannemen dat Nicolaas II zich met een voor hem onbelangryk onderdeel van t militair beheer zal inlaten President Lonbet heeft geen enkele reden om een besluit te nemen waardoor de beweringen van d nationalistische pers gestaafd worden dat de Tsaar het verlangen geuit zon hebben jnist De Boisdellre weder in de gelederen te zien wyl deze een slachtoUer is der vervolgingen waaraan sommige olficieren van de zyde der tegenwodïS dige regeering hebben blootgestaan De Parysche correspondent van de Indépendance Beige sehrylt dan ook aan zijn bla4 dat het geheele bericht van den Intransigeant van a tot z uit de lucht gegrepen is en dat men evenmin mag verwachten Déronléde Hubert Ouérin en de Lur Salaces gratie te zien verkrygen Zoo hecht zyn do grondslagen der republiek nog niet dan dat de regeering het zon wagen rumoerige en rustveratorende elementen terug te roepen of Dreylus zaak flguren opnieuw een pro eraiuente plaats te gunnen Wat nn betrelt de beweringen dat Lonbet persoonlyk andere gevoelens d an zyn ministers zou koesteren is dat eveneens een nationalistisch verzinsel Ook met het oog op de aanstaande verkiezingen zou het onwenschelyk wezen b v aan Déroniède toe te staan in Frankryk terug te komen waar hj naar zyn eigen zeggen dadelyk zon aanvangen opnieuw voor zyn peblicitaire beginselen propaganda te maken Verspreide Berichten f t HH jiiïmii U FBAmtBUK tMuvY Het incident te Perpignao waar de göiivernear der stad generaal Andrè den minister van oorlog zon hebben verrast met een peraoonlyke manifestatie tegen de R pabliek zou volgens den generaal Gay de Ta ontvangt rfie j Hij kon niet voleindigen wapt Danira viel h ij in de rede Eindelijk vond zy een antwoord m het klonk als de kreet van een gemartelde die foltering niet langer kan verdragen r Houd op t Spaar uw verdere beleedïgin eiii De vreemdeling van wien u spreekt is mi s broer Dat woord kwam er hartstochtelijk uit maar er lag tevens wwveel oprechtheid in den toon harer stem dat geen twijfel aan de waarheid mogelijk was De jonge officier twijlelde er ook geensüns aj maar hij scheen als versuft onder deze onverwach herhaalde hij te onthulling en bijna f Uw broer f Stepha Hersovat ik in dien bewusten nai hem alleen en geen nniJ zuoht van var Gerald slaakte onwillekTi lichting H j wist zelt niet waarom er iets als een zware last van zijn borst erd afgewenteld het verrauJ bleef weliswaar bestaan maar het kwam hem voor dat hij dit eer sou kunnen vergeven dan het andere dat zijn diepste verachting had gewekt Dan vraag ik U om verschooning zei hij eindelijk Ik kon natuurlijk niet vermoeden dat gebij die samenkomst met uw broer zoo geheimzinnig te werk zoudt gaan Is het mijne schuld dat mgn broer het niet wi en kan mij vrij en openlijk te naderen vroeg Danira op soni beren toon Wordt vtrvolgd