Goudsche Courant, vrijdag 30 augustus 1901

hoeren H P Boltman C Veth en H D S Hasselman Voorts zal worden besproken de vraag Wat kan nn de nieuwe boterwet is ingevoerd de Vereeniging doen ter bevordering van haar doel f Naar aanleiding van deze bespreking zijn bjj het bestonr de volgende voorstellen ingekomen 1 De Vereeniging schrijlt nit n prijsvraagvoor een popnlnir en bevattelijk geschrevenwerkje waarin t a wordt uiteengezet de samenstelling voedingswaarde en verteerbaarheid van boter envan de meest gebruikte op boter gelijkendevolwaren b worden beschreven de tot dusver bekende methodes van onderzoek van boter opde aanwezigheid van vreemde vetten Voor deze prjsvraag wordt beschikbaar gesteld een bedrag van driehonderd gulden Het bestuur der Vereeniging wordt opgedragen om zich ten tijde dien het t meestgeschikt zal oordeelen te wenden tot de Regeering met verzoek om de bepalingen dernieuwe boterwet die op grond der ervaring gebleken ziJn onvoldoende of ondoelmatig tezijn te wyzigen en te versoherpen De Vereeniging bevordert met al baarten dienste staande middelen de oprichtingvan botercontrdle stationa De Vereeniging wendt ernstige pogingenaan tot het verkrijgen van vertrouwbare gegevens omtrent de productie van boter inNederland en den uitvoer van dat productten einde op grond van boter nijverheid enhandel Er bestond Maandag groote kans dat Sliedrecht een liberaal afgevaardigd had naar de Tweede Kamer Het was de dag van de verkiezing vacatureKuyper tot Sept De besturen van de antirev en de liberale kiesvereenigingen waren overeengekomen geen candidaat te stellen Het was te voorzien dat de hnidige Kamer het zonder een Bliedrechtschen afgevaardigde zon moeten doen De heer Q v d Wiel een Sliedrechfer van geboorte en geheel en al met de behoeften van dit district op de hoogte vond het echter jammer dat Sliedrecht zonder afgevaardigde zon zijn en wat meer zegt dat het traktement van den afgevaardigde in s lands schatkist zon blijven Hij zag daarin een voordeelig zaakje en wilde dezen tQd wel als Kamerlid fnngeeren Hij haalt een Ijjat en verkrijgt daarop de handteekeningen van 40 kiezers Als erna geen andere lijst b j den burgemeester wordt ingeleverd dan levert hij de zjjne in en de zaak is gezond Hij il dan zonder slag of stoot gekozen De heer v d W gaat in de buurt van t gemeentehuis op den uitkijk zitten De voorzitter van de a r ki avereeniging had o jammer gemerkt dat er iets aan de hand was Vlug op de flets Een Igat klaar en handteekeningen verzameld voor den beer Vegtel Om 3 uur zijn de partijen op het gemeentehuis De voorzitter van genbemde kiesvereeniging zal zijn lijst inleveren als Van der Wiel het doet Deze wien het ook volstrekt niet te doen ia een stemming uit te lokken laat zich ook Zomerdlesst 1 U1 AaoKevangeD 1 ittel TUd vai GrenoAicb DOt OTTlBDlMTlai nnt 1 IM 7 11 TM Ml I m oI 4 il I7 10 11 lO SI 11 16 II IS jL v j 111 140 11 01 1 01 Ml r f 1 14 J 10 1 t ïlSt k 7l MO UU 1 14 4 11 1 11 4 = 10 10 w k k 7 11 J t d 11 10 1 11 4 11 1 18 4l 3 10 7 M 61 t 0 4 10 11 10 1 11 1 11 10 1I S4 11 44 l l M I U 01 g 5 17 l 5 45 1 1 7 47 1 07 1 50 1 1 S 10 45 11 01 11 41 j np 114 U IO l l ïï l 45 f ll l i Jïï B M 10 0 n u o s Sno 7 i imi u 1 1II o 1 1 ba d Z l II b n Oiulu M lwnil nUntUiMn kl mknjitov W m Upciii B iblUid k Sp r i r nn l WwgK 1 SUm m hf Onds MoaidrMkt iTlnwnkerk Oapelle totttrdua RotUrduaD I TlZ U hkW te l Zu 0 4 to ii Mh Üic OiJn 1J P I UrtU 4 f M trj l r f M mAtprijt B H IU1J A S I Mwt Wi gB t i i RdTTlKDiM SOODA vta J 11 10 1 41 4 M ir l r IM li SI 1 14 f ff 1 41 s ir M IMI 1 14 1 45 1 41 Mi 4 45 1 111 04 1 117 01 7 11 Ml S t t 4 5S r 4 t f IM t f 5 c Il f I OI i l l 4 11 10 01 1 0 1 0 l ti I OI 4 III 14 4 1 l l 5 41 1 14 7 1 1 7 M I IO S 4i 1 47 10 01 10 14 11 S4 X btr nli Mthwül n 4i 0 r U te Wfmt UU U ll 11 41 11 04 I lf 1 11 47 jj i t M 1 4 1 00 1 17 10 01 10 1 fMdWH r 1 W ba M inbal wato lO IS 10 91 10 41 11 51 It OS 11 11 BUDDt DIN HAl i 10 1 10 11 U ll 11 1 ll M l ll 10 41 ll ii 11 41 11 41 11 15 1 S7 1 44 MO 1 41 r 4l t ll 7 1 15 4 7 57 n O D U A t MSTIRDIII fia nm aid ft l ll 1 1 IV S8 10 10 tO I 18 01 1 101 81 8 11 07 41 5 I it 1 41 l ll 0 1 10 10 10 87 U Ot AaukW 8 01 1 51 I M 10 10 11 04 11 41 11 17 1 57 1 14 4 11 17 I M 1 411 44 85 10 8 ll OS 11 47 U ll A M a I I 18 14 10 85 11 1 1 88 1 1 8 11 8 40 4 87 I 1 5 461 01 1 OU li IMi 11 14 I I O i U 1 a ti li OO 11 81 l ll l ll 1 40 l 1 1 ot 3 13 I 4 81 7 10 7 88 J tl 7 88 7 00 7 54 1 01 g j i 41 5 4t I I1 7 00 1 4 7 14 I 4 11 1 07 04 1 14 t nt 4i V rt C Ji 7 U 1 10 l ft 1 181 81 l ll IMf li l 1 81 10 8 81 4 41 I Ot t ll 7 011 10 il 4t kMM m iiM t 47 7 80 8 14 8 41 8 4I 11 80 11 411 I l l t 1 4 i 0 t ll 1 11 7 111 15 40 10 01 l f 09 1 811 18 II I III UIIO IUI II l ll 1 1 S 1I 4 18 4 84 Mt 7 07 f 14 8 M l lt lOJT 11 18 r 1 48 S l ll 4 4 1 7 14 I I 10 l li 1 4 11 Jt I I l l 4 18 S ll 7 84 7 41 1 1 l l 10 07 1141 U ll i rftdel lell nieU on het IJf hebben wel heeft hy Ik niet geroepen doch dat gold niet de jubellueten ter eere der R pnbliek doch de vergiuing der menigte die hem voor den minister hield en als xoodaaig e r en holde bracht Hy verwees voor het gedoe dos naar den heer André Alle geruchten T n de Icomst vannoemde vorsten ter gelegenheid van deaanwezigheid van den outar op Franschenbodem zgn nit dé lacht gegrepen koning Edward denkt er niet aan en koning AUonsub tan Spanje ook niet terw jl zelb denimmer in België toevende koning Leopold geen bepaalde plannen moet hebben Nu heet het weer dat de czaar vermoedelijk 17 September te Duinkerken zalaankomen zoodat de drukte voor presidentLoubet dan reeds den zestienden zou be iBBen In den gemeenteraad van Marseille ishet gisteren Dinsdagavond tot een kwajongensgevecht gekomen tusscben de leden DeChavannes en Betrane De eerste pakte denlaatste b j z jn ooren en deze liet zich dat 100 maar niet doen een klinkende oorveegwas de repliek zoodat de overige heeren chipperend moesten optreden Door den president der Republiek zgndrie van de hem oor den sultan van Marokko geschonken paarden bjj wjjze vanverrassing en vriendschap naar Konstantinopel geèxpedieerd voor dun sultan diewel een beetje verrast zal opzien onder deomstandigheden van het oogenblik DuiIBCHI lItD De KMnische Ztg vestigt er in hetbjjxonder de aandacht op dat ter gelegenheid van het bezoek van den czaar de opperbevelhebber van het Fransche leger generaal Brugère in het geheel 150 000 man met volledig geschut zal aanvoeren dat het doel van den aanval zal wezen een door een divisie aangegeven vijand en dat door deze manoeuvre waarschijnlijk moet worden bewezen dat Frankrijk bjj een eventueelen oorlog met Dnitschland zon willen overgaan tot een aanval nit twee fronten ondanks de nieuwe veraterkingen bij Diedenhoten Metz n Straatsburg wat voor Rusland van groote beteekenis zou wezen terwijl de czaar nu het Fransche leger kan zien in volle actie in der dienst te velde niet in parade waardoor een veel juister overzicht kan worden verkregen van de vermogens Én dan doet men nog precies alsol men te Berlön het czarenbezoek aan Frankrijk niets bgzonders oordeelt het de meeste natuurlpe zaak ter wereld vindt en er een garantie in ziet voor den Europeesehen vrede 1 BINNENLAND De algemeene vergadering van de Vereeniglng tot bestrijding van knoeierijen in den boterhandel zal haar alg vergadering honden op 2 September bü Krasnapolsky te Amsterdam Aan de orde is o a de verkiezing van drie leden van het bestuur in de plaats van de 0 11 41 7 11 41 1 4 41 5 10 1 04 f 11 7JI 4 11 1 41 I 1 01 1 51 5 11 4 04 i iT a io Ml 7 11 7 4S Bstterdui Bmn Rottndu D F Baltwdim M aapsllt Hlnwsrkwk Moordrwkt Beids 7 41 4 lUtn 1 h Umk itn Mda 7 11 Ml 1 41 I U ll 10 00 T ll 1 51 7 S ol 7 U 14 7 11 1 Ot l l ll 4 10 11 Soida tevnk Moare 8MtanaNrZeg Toorbut t Hf a M d 07 Utrectfl SpoorwegverUndIngen met UUUDA 10 14 10 6 U ll 11 14 10 4 II 7 l il f 81 7 10 i ll iioaiU 1 10 Oadiw i il l ll Ml l ll Wwil 1 4a 1 41 UtncOil 08 7 4 10 14 ll llin ikt lil t ll 7 4f 8 88 I0 l l 4 10 41 l l H 11 41 11 01 wTL 1 07 4Ï 1 0 i i 1 1 15 IMl l 51 OU1I W Ml 118 17 8m5 1 41 7 01 7 14 MO 01 54 10 41 U ll U U al mede door een bestoorslid van de liberale kiesvereenigmg den heer Disaelkoen die in allerijl ontboden was van zün voornemen om de Igst in te leveren afbrengen Had de heer v d Wiel Maandagmiddaggeweten wat hij nu weet dat de Igst vauzün concurrent geen voldoend aantal handteekeningen bevatte hg ware thans lid derTweede Kamer Dordt Ct Gemeng de Berichten Drie botters heaehen Maandag in de haven van IJmniden de zeilen Vele viaschers schudden het hoofd want de lucht waa zwart en de barometer stond laag Maar de jonge stoere schippers vreesden niet hunne botters waren immers de grootste en sterkste der Urker vloot Ze zeilden naar de woelige wateren der Noordzee De dag verliep en ze keerden niet terug hoewel de lucht dreigde met zware buien De nacht viel en hevige windvlagen vlogen aan uit het Noordwesten Bjj het gieren van don wind en het klotsen van het water in de haven dachten de viascher aan hunne kameraden die daar ginds een zwaren strijd zouden alrijden Met angatig verlangen beidden ze den nieuwen dag Toen de morgen kwam zeilden twee der botters de haven binnen de een met een gebroken zwaard de ander vol water zóó vol dat de hond in het vooronder was verdronken De visschers vertelden van den hangennacht De derde botter kwam niet Uur aan uurwerd gewacht totdat tegen den avond uitNieuwediep de tijding kwam dat de loodskotter rapporteerde U k 168 omgeslagendrijvende gezien Klaas Molenaar en z nebeide knechts verloren den strijd en vondenbun graf in de golven I N v d D Oisternacht is er te Vught een brutale inbraak gepleegd in de villa Elsa Zooala ona het geval wordt meegedeeld hebben de inbreker of inbrekera eerst beproefd door het privaat naar binnen te komen doch toon dit niet lukte hebben ziJ een panant nit de deur van het kantoortje gebroken en hebben toen hun slag geslagen door zich meester te maken van een 100 stuks tafel en ander zilver Daarna zgn zij door in een andere kamer weer een deurpanant uit te breken met bun buit vertrokken zonder dat de bewoners eenig gerucht hebben gehoord niettegenstaande de dienstbode boven het kantoortje slaapt Ook heeft de hond niet aangealagen Naar wij vernemen is de eigenaar vau t gestelene bg wipn vóór eenige jaren een dergel ke diefstal plaats had tegen inbraakschade verzekerd Ook op het buitengoed Reeburg ia gisternacht inbraak gepleegd Alle deuren en kaaien waren opengebroken en naar men bericht ia eenig oud porselein ontvreemd Ca H Ct 4 1 iM i ll 1 01 I U 1 17 l ll 1 41 4 15 4 41 10 10 10 44 10 54 ll ll S 4S ll i 1 13 lO ni lO t 10 l 11 07 Er ia te Archangel bericht ontvangen over de expeditie naar Nova Zembla die in den vorigen zomer met de Metscha werd ondernomen Bi den aanvang van den winter was het schip verlaten Bg de Sawin 200 werst ten zuiden van de Uatotschkin zeeingte gelakte het te landen en gedurende den langen winter voedden de reizigers licb net rauw zeehondenvleeach terwgl het bloed dez r diereu bun als drank diende De gedurende den zomer gemaakte aonteekeningen en kaarten de wetenschappelijke verzameling en een gedeelte der instrumenten gingen verloren Uoar al de reizigera werden gered en allen z n gezond zg hebben uitstekend overwinterd Borissou en de zoóloog Timofyen ging S begeleid door twee Samojeden naar het Noorden De begrafenis van mevrouw Kruger Mevrouw Kruger is Zondag 21 Juli begraven De dienst in de Dopperakerk wai om 3 uur en de teraardebestelling om 4 uur In dien tjjd aldus meldt Paris Nouvellea waa er in het park dat genoemd is naar den vroegeren president Burger een militair concert van de kapel van de Northumberland fusiliers Iedereen sprak er schande van Dr Knobel de dienstdoende burgemeester van Pretoria woonde met zijn gezin het concert bij en bleef weg van de begrafenis Zoodra de plechtigheid afgeloopen was drongen de Engelschen het aterfhnis binnen zg hebben alles doorzocht de tichelateenen uit de gang gelicht en het behang van de muren gescheurd Alle leden van de familiea Ëloff en Jacobs bloedverwanten van president Kruger zijn uitgenoodigd onmiddellijk uit uid Afrika te vertrekken A len gaan naar Europa met uitzondering van EloU een schoonzoon van president Kruger die als krijgsgevangene naar Indie is vervoerd Maandagmiddag te halfzes kreeg Haarlem een bezoek van den heer Corn E Vanderbilt kleinzoon van den bekenden Amerlkaaaschen spoorwegkoning vergezeld van zün secretaris den heer Harryson mevrouw Harryaon twee broeders van den heer Harryson gn een tolk Het gezelschap kwam nit Rotterdam had daar een orgelconcert bügewojnd en wilde nu ook in de Groote Kerk te Haarlem een concert bijwonen hetgeen per telegram wai besteld Te halfzeven dadelp na afloop van hetorgelconcert vertrok het gezelachap naarAmsterdam H 0 in lS 10 41 US 1 01 l ll 1 17 S iS 1 51 Il 10 01 1 14 i 10 17 si E = 10 1 1 48 1 4t 11 11 10 14 i u u 11 5 r Ken gezelschap van zes dames en heeren maakte een voetreis door het Noorden des lands De dames droegen een valiesje in den vorm van een zakje op den rug voor berging van toiletartikelen en reiahenoodigdheden De vreemde kleedij en de bagage maakten den argwaan gaande van de eerzame bewoners van het Drentsche dorp Z waar de toeristen laat in den avond aankwamen De menschen waren letterlgk door anarchistenvrees bevangen overtuigd als ijj waren dat de valiesjes der dames niets minder dan dynamiet bevatten Het gevolg was dat de reizigers overal waar z aanklopten om onderdak de dear gewezen werd Eindelijk gelakte het hun nachtverblijf te vinden in eene boerenschuur in gezelachap van een kudde blatende sehapen Eenige rijksdaalders overtuigden den volgenden morgen de gastvrije boerin van den rreedzamen hand der reizigers Toen guteren te Eschwegler L een 20jarige metselaar A V genaamd die gearresteerd was op vermoeden van diefstal door den burgemeester werd ondervraagd trok hii plotseling een mes en sneed zich alvorens iemand dit verhinderen kon een slagader door Niettegenstaande onmiddellgk hulp werd verleend volgde na een half uur de dood Te Marseille is de bankier Carcossone in hechtenis genomen Men heeft totdusver verduisteringen ontdekt tot een bedrag van 2 400 000 frs Tegen een tooneelspeler ia door de pol tie te Lemberg Qalicië proces verbaal opgemaakt wegens kwetaing van het nationale gevoel von een bevriend volk de Dnitschera de man Olintaki geheeten had op bet tooneel toespelingen gemaakt op Walderaee met veel patboa galmde hg de gevleugelde woorden uit Wij Dnitschers vreezen God maar niemand op deez wereld en zoodra hij die woorden had laten weerklinken in doodelgken angst onder een tafel kroop toen een medespeler hem een kinderpistooltje voorhield Armoede geëxploiteerd Voor den politierechter Lane in Weat Londen verscheen dezer dagen een orm man die zijn bijstand inriep tegen een schandelijke daad Door armoede gedreven ging bij een schilderijtje dat zijn huia nog veraierde bij een handelaar te koop aanbieden Do man bood er hein een halve kroon voor en daar zijn kinderen om brood riepen gaf hg het Toen hij kort daarop den winkel van den koopman weer passeerde stond zgn schilderijtje to koop voor 850 pd sterling De arme verkooper verlangde nu dat de rechter den koop vernietigen zou omdat de bandelaar van zijn armoede en gebrek misbruik had gemaakt om hem te benadeelen De rechter kon hem niet helpen en moest hem naar het Commercial Court verwijzen waitr de arme kerel om den daar en de hooge kosten wel niet gemakkelijk zal aanlanden Het graf van graaf Adolf De heer U Poutsma te Ter Apelkanaal achreef dezer dagen aan de Nederl In een Krongk van Groningen en ommelanden uitgegeven te Groningen bü Warneras i ebena 1753 leea ik dat graaf Adolf in 1568 te Heiligerlee geanenveld te Wedde werd begraven Zon een van onze historiekenners ons met betrekking tot dit laatate eens willen inlichten of dit jnist is 1 Wanneer dit zoo is dan mocht er ra i wel wat meer bekendheid omtrent deze zaak bestaan dan naar het mg voorkomt nn het geval is Naar aanleiding van bovenstaande vraag deelt een geachiedkundige aan de N Gr Ct mede dat in tal van levenaberichten van graaf Adolf en verslagen van den slag van Heiligerlee ataat te lezen dat het Ijjk van den gesneuvelden graat Adolf na den slag is gebracht naar de kerk te Wedde en vandaar daar 9e kerk te Emden vanwaar het later naar Dillenbnrg is overgebracht De geschiedknndige geeft mede den heer Poutsma den raad niet te veel vertrouwen te stellen in de kroniek van Warnerua Feben welke vele onvolledige en nog erger onjniate berichten bevat Hit Kotaradja wordt dato 18 Juli aan de Sumatra Post geschreven Over de laatate tien dagen valt weinig en van het oorlogsterrein in t geheel niets te melden Sedert den 8n dezer is de gouverneur op inspectiereis naar het Samalanga en Pensangasche De militaire kommandant was reeds eenige dagen te voren met hetzelfde doel vertrokken naar de veracbiiiende maréchaussée posten en verder naar Padang Tidji enz Bfet gouvernementsbesloit waarbü de vesting artUlerie op een klein detachement na naar Java zon worden gedirigeerd schgnt voorloopig nog niet door te gaan Beedi lang zijn de artilleriaten van de posten ingetrokken Het gerucht doet hier de rondte dat beide kompagnieSn welke hier gelegerd ziJn in garnizoen blijven te Kotaradja Nadat een paar dagen geleden in een paar kampementen de cholera eenige offers alhier geëischt had is deze kwaadaardiger in verschillende kampongs uitgebroken Strenge maatregelen zgn door de militaire autoriteiten genomen om deze gevreesde ziekte te koeren Alle permissie is ingetrokken Het drinken van water ia verboden Alle kampongs pastors en daardoor of langs voerende wegen zijn voor de militairen verboden Ook raag zich geen militair dan aUeen voor dianit aaai de TencUUende po ten begaven 8 STADSNIEUWS GOUDA 29 Augustus laOl Door den Nat Bond van Handels en Kantoorbedienden is voor een zijner instellingen het Ondersteuningsfonds een algemeene verloting georganiseerd die bü kon besluit goedgekeurd is De prgzen zgn door leden begunstigers en indnstrieelen bier te lande bgeengebraeht geëxposeerd in de bovenzaal der B K Leesvereeniging alhier waar 21 Oct a a de trekking zal geschieden Hedenmiddag had dé opening van bovengenoemde tentoonstelling plaats De voorzitter de heer A C den Hertog heette alle aanwezigen welkom hg drukte zgn spgtuit dat de Gondscbe aatoriteiten kennis hadden gegeven dat zü niet tegenwoordig konden ziJn hg dankte in de eerste plaats het hoofdbestuur dat looveel had gedaan om de tentoonstelling te doen slagen ook de afd Delft en Vlaardlngen die door liet toezenden van zoovele cadeaux de zaak hadden gesteund de afd Gooda en de leden dezer afdeeling werden mede dank gebracht voor hunne tegenwoordigheid hg hoopte dat zg hun best zouden doen om vele loten te plaatsen De alg Secretaria van den bonii de heer W K V d Guraater nam daarop bet woord hg wenschté de ontwerpers geluk mot het reeds behaalde succea bij dankte de gevers voor de vele prachtige cadeaux en bÜ hoopte dat de tentoonstelling mei verloting veel zon bgdragen tot het doel waarna men streefde opdat men oen eigen kapitaal zon hebben om zoodoende den mensch een merkwaardig bestaan te verschaffen Spreker bracht hulde aan het Gemeentebestuur van Gonda dat aan genoemde vereeniging een flinke subsidie bad toegestaan ten behoeve van den bond Hg dankte de ontwerpers voor hunne pogingen om leze tentoonstelling met verloting te doen slagen en sprak den wensch uit dat de loten vlag zouden genomen woiden Wü constateeren dat de tentoonstelling volkomen gelukt ia en het grootu aantal prüzen op elk gebied de een al schooner dan de andere is een bezoek overwaard Mochten nit hot gebecle land de mdastrieelen zich niet onbetuigd hebben gelaten uit Gonda ia zeer weinig ontvangen De heer P H de Wilde nit Delft dankte spreker voor zgne waardeerende woorden wat zgne afdeeling betrof hg hoopte dat het aucces der verloting de andere afdeelingen aanleiding zou geven op den ingeslagen weg voort te gaan Het programma voor de Orgelbespeling in de Groote of St Janskerk op Zaterdag 31 Aug des avonds 7 uur ter gelegenheid van den verjaardag van H M de Koningin te geven door den Heer J H B Spaanderman met medewerking van Mej Fl Wolff alt den Haag de Zangvereeniging Arnold Spoel en den Heer A H Beu8ek mp orgel luidt als volgt No 1 Wilhelmus van Naasanwe oude toonzetting No 2 Praelndium Eroica G B van Krieken No B a Feestzang Pb Loots b Nu laat ona allen God loven voor 4 atemmig koor bewerkt door Am Spoel No 4 a Aria uit Rodelinda ö F Hindel b Op het Kerkhof Am Spoel No 5 Fantaiaie Sonate 8 de Lange a Allegro Moderato b Andante c FinaleNo 6 a Wo du hingest E Hildach b Sselentrost W F G Nicolal No 7 a Wie lloblich sind die Boten b O Welch eine Tiefe uit het Oratorium Paulus F Mendelssohn Bartholdy c Wien Neerlandach Bloed Wilms No 8 Offertoire No 6 Alex Gnilmant No 1 3 en 7 voor koor met Orgelbegeleiding de heer A H Beuse kamp No 4 en 6 voor altsolo met orgelbegeleiding aar wg vernemen ztjn il e beton gewelven voor de in Hanbouw zgnde Zeepfabriek aan de Turfaiugel aangenomen door den heer D Veldhuis ceéentsteenlabrikant te Nienworkerk aan den Uael l AK TBl RIcaTBM SOUda 9 Auguttul 1901 Granen Bij soatigea aantoer was de stemming voor de meeste artikelen zeer vast Tarwe Jangc Zeeuwjche 1 50 4 7 80 nieuwe dito 7 40 4 7 90 Mindere dito 7 k f 7J0 Afwijkende 5 50 4 6 Polder 6 50 4 7 Rogge Nieuwe Zeeuwiche 5 S 5 75 Jarige Polder 4 Gerst Nieuwe Winter 4 50 i ƒ 4 75 dilo Zomer 4 40 ü 4 7o dito Chevallier 5 25 4 6 Haver Nieuwe per heet 3 o 4 3 80 dito per 100 Kilo 7 40 i 7 75 Hennepzaad Inlandache 10 4 10 50 Buitenlandsche i75 7 Kanariexaad 7 4 8 Kooliaad i Erwten Kookerwten i Niet kookende 4 Buitenlandsche voererwten per 80 Kilp ƒ 6y a 6 60 Boenen Bruine boonen Witte boonen 4 Paardeboonen k f Duiveboonen 4 Maïs per 100 Kilo Bonte Amerikaamcbc 6 70 i 6 85 Foianian 4 Cinquantine 7 4 7 85 Veuiarkt Melkvee goede aanvoer handel rcdi prytea hoog Vette varken goede aanvoer handel vrijwel ii 4 J4 ct per half KG Biggen voor Engeland red aanvoer handel redl 19 a 30 ct per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel vrijwel 1 00 4 1 50 per week Vette Schapen red aanvoer handel traag ƒ 16 4 ao Zuigtaromeren red aanvoer handel vrijwel a Nuchtere Kaiveïen redel aanvoer liandel vrijwel 6 4 8 Graskalveren redelijke aanvoer handel matig 25 4 40 Folkalveren 9 4 14 Kaas aangevoerd 102 partijen handel xeer vlug ie kwal 26 4 27 50 ade kwal a 4 ƒ 34 Zwaardere Boter goede aanvoer handel malig Goeboter 1 20 4 1 30 Weiboler 1 05 4 1 15 Weder Ontvangen de welbekende soorten IJO ini nnniii iU jOi VAM OS Z Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA TelépkooH if iisl rilaiii Vikrs ülvtkr I W S V 8111 ü W 1 i ll lllt IMl 18 AUO HJ ai AN 8111 8 Hi DU 8 l IV 8M I4 8011 i 1041 z 80 DO 881 878 418 l uri lu i illr IUtT tlltO lllO 1 Mowo UM dou l lkal 118 4 Itaus l i Rhr viOKlaSI al h OoiTISt niil II apier 18S8 l htn 111 s Ivor L81I 5 PoKTUOAl O l root coupon 8 riilo ticket H 194 V V 101 10 106 lil ll lOii Ml loo z lil 140 107 108 S 104 IS lu dPANJS Poriiiil ii bulil 1881 4 rKXllJ Ooiir Clouv loen IIV0 41 ïo li iiinK one D lee leeiiln aorieO ZuibAfr Bp v obiK 1 1 UliloO Ub t 8eh 1810 VlKtiuuiu Obl ODLup 1881 4 AHariaoAH Obliffalien 18W6 S BaTTiuiAM Shi l leeu 18U4 S NïD N Afr H nilols nd Arandah Tab Hij CertiAraton DeliMaatschaiipg dito Arn Hypotbeakb paudbr 4V Cult Mij derVoratenl aand s Or Uypolhtiekb psodbr 4Vij Kederlaudsi he bank aand Ned Handelniaatflch atto N W k Pao Hyp b pandbr Il Kolt Hy iolliaekb pandbr 4 Utr Hypotkeekb dito 4Vi OoariHl Ojit Hong bank aand BoiL Hypotbeekbauk paodb E AmmiKA Ëqut hy potb pandb 4 M iw L G Pi Una eert NlD Holl IJ 8poor w Mii a nd Mij tol Bipl 8t Spw aand N d lud Spoorweg m aand Nod Zuid Afr 9pm aand 8 dito dito ihto IISI duo i l lULuSpoorwl 1887 8 A Eobl 8l Znid Ital Spwmij A U obl 8 PoLm Warsokan Weenen aand BssL Sr RnsB Spw Mud abl 4 Bdtisohe lito aand Faatowa dito aand 6 lwaBg l ombr dito aaad 5 Cnnk Oh Aiow Sp kap obl 4 dito dito oblii Amsiuu Ctint Pao Sp Hij obl I Ohio k North W pi Cr non i difcj dito Win eter obl 7 DonVM k Kio Gr Spm o rt f J 40 Illinois Oentrat obl io ond 4 10l LoaUv k Na hvilli Oer v aand Mexico N Spw M lo hyp s 8 MiM Eaaasa r 4pCt pref aand N Tork Ouasio k Wast saud Penil dto Ohio obhg 9 84 Is lOli 10 1 10 1 101 llt M 117 101 411 r Calif e byp in goud Pkol Uino k Manit obl Uo Pao Hoof lun obig I dito dito Uno Col lohyp OI CiHiui Can Uowb Ohort r aand T H O Rallw k Na lo b d e O Amaterd Omiiibua Mij aand Botti rd Tramw Uaaia Mand Niu Stad Amatardam aand I Itad Rott r Uin aand 8 BlMlI Stad Antoarpea 1187 l i Blad Braasel 1888 l i Hok Thoiaa Baanllr O laeh Ounm StaauTeanig 1110 I iUll Ooat B Cr 11101 Srami Wad Madrid 8 Uil NSD V T B j Arb Spoel ooit van de nog roorhanden Mantels Costumes en JAPOWSTOfrEiH tegen veel verminderde prgzen SAMSOM Afloop der Openbare Verkooplng van Onroerende Ooederen AFLOOP VEIUNG 29 AUGUSTUS Ten overstaan van Notaris J Koeman Huia met achuur erven en grond te Reeuw jk f 1350 k A Graafland te Zegwaard Perceel Weiland in de Willens te Goud t 1375 k H Hoogendoorn te Hekendorp ï3BCX A 2vCB Umlijk mfrisscM Connrvnrl d l andml Volgens den hedendaegschen stand der wetenschap is Odol witdeierzorgingvxiBond entxidsn Alleen ftit Is onze Pal enI flacons AÜVERTKINTIEN Heden overleed te Kaatsheuvel Noord Brabant tot diepe droefheid van my en mijne Kinderen mtjn geliefde Echtgenoot l bilip Chrisliaaii ran de Garde in den ouderdom van 41 jaren Wed C W viH Di GAHDE 1 DiBKBIlt i Gravenhage 27 Auguatus 1901 Heden overleed te Kaatsheuvel Noord Brabant tot m jne diepe droefheid mtJD geliefde eenige Zoon Philip Cbristiaan m de Garde in den onderdom van 41 Jaren Wed A F ViH Dl GAKDE PEliKTIKR Amaterdam 27 Angustns 1901 51 Aoj 1901 VUURWERK op den lüSELa ZITPLAATSEN k f O M op een der booten van de UtederIJ de IjHel tot een zeer be erkt getal beichikbaar Kaarten van af beden verkrijgbaar aan het Kantoor Telephoonuet Gouda Abonnement f 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K U 1 gelegen Aanleg en onderhoudgratis Het net ie aangesloten aan het Bijka Intercommnnaalbnrean Op 16 Juni 121 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTEE DE VI8CH MAEKT