Goudsche Courant, zaterdag 31 augustus 1901

ÏÏESTEN TE GOUDA Zaterdag 31 Aiimistus 1901 So 8594 40ste Jaargang fiOUBSCHE muwï NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken op ai AUGUSTUS 1001 ter gelegenheid van den Verjaardag van H M de Koningin iï i t y ir Telefoon o S9 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 h anco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telefora R ADVERTENTIEN wordeö geplaatst van 1 6 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uui des midd s Morgens van 8 tot 9 uur Bespeling van het Carrllion van den Toren der St Janskerk Morgens van 9 tot 11 en s middags van 12 tot 4 uur ll EW@€ititjl m lU gmUmimmêUMmfi s Middags te Vi uur ó ejCL Q ©d ex3 1cste q a s Middags te 2 uur op het Marktplein m K1JDER1J op FIETSEIV s Avonds van 7 tot 8 uur QRGELBESPELING in de Groole of St Janskerli s Avonds van 8 t tot 9Vi uur op het Marktplein VERTOONING van LICHTBEELDEN s Avonds ten lO i uur ¥ oor verdere bijzonderheden wordl verivezen naar de groole Aanplakblljellen Namen de Comnmmc voor Openbare Feesten I A VAN REEDT DORÏLANU 2 Foo tïter f N A DE JONCHEKEE Seeretarü 1 r TE ROOP TVegcM opheffing UIT DK HAND TE KOOP de GBBOVWBStiaTSBBmN leepziederij DE IIAAieR M ÜoBthavon te Oouda Te bevragen bU F taj bbk SïHAATBN VeBthaven No 202 Qonda Cfel roeders STEEITSMA Bloemisten Turfsingel TELEPH No lU Bieden aan om thans te planten prachtige Variteiten Yan CACTUS OIBLIA S welke don gebeel i Zomer met prachtig gevormde Bloemen prJ keD eb dootbloeiea tot de vorst intreedt VEEDEE HET BEKENDE INISECTEIV CIDIER dat door bijvoeging van 40 doelen water allo insecten doodt en voor planten bloemen on vruchten onschadelijk is 1 Liter rOJiU Vi Liier r 0 80 Vi Li r f I 50 TE KOOP ot TE HUUR Twee Heerenhuizen aan de Oost en Westhaven beiden van Uas en Waterleiding vooriien Te be vragen bji IZAAK CATS p apier Lange Tiendeweg D 29 Oouoji llollaiidsehe Ceiiieiilsleeiirabriek D VELDHUIS IsTle CL werl cerlg a d I Jsel HEEFT EN HOUDT STEEDS IN VOORRAAD Ei en Cirkelvormige Buizen waterdichte Putten ALLE SOORTEN TE6ELS KOEDRINKGOTEN ENZ VRAAGT PBIJSOPOAVS Het groote aantal zenuwkwalen p idlE t n weg luiniBlÜk iBtig dB liuld WB nraMfnnniinVBn than J i t f i t 5 t n k uis wBj n a thftDaover dn gelinelaVBi B baluiCBtalling wekt tsvBDa e u BIJ nutu loBviBl opfBM d t n Bn door du ItTtod BUnnn wBrÜ f OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE a BBrlBPlBI BB BBB Jbb lul ï l VBiBrtiBüBii IB Dit boBkJB brnt nlat bIIbbi t Ut kiMU puk buTdJl Z f H 7 i il iif i O vindt n Bn d BrIn WBtBnBohBpp lIJkB var 1 v i I r tt n vBU booiuBplBBlBtB iBliBBBknzKlIgBU oi dB walkB P t a nal dr rafaüar BIB BOiythniBBi Parij raa BBBBBiBBl 10 STalBCrabar atad Br BrahtUeBraad flBn thB r aaa hal Iraat lla U caa laai B OBajaalBB la lUUralt o Da la lal la Bro a i a arr aa art a i b BI M 1 ïlJ P i V U r J in Dar BBwIlJdBrl iB PBHJB Baa SI l nBr 334 Con ul vaa Aachaafeaoh bB dr la Carfw Dr Buab Bn BrrrnB arl Ba Zlrkalli Ofear B S i if i ra aU li ï is Abb allflll wier inMW lcl MPtir nf niliMlrr ip Jal hadia rir ro Uirlkkal atft lii aJa tJ alapelco Irr MMMccdAAn la f nti rftgeiuiinnil zljii o Iran acli haafiali mi ratna iicii l haar 1 a a M r Joth id lichamslljkaanruil an oniii hauaHlka t a looala rU i la a v r o a UI arakui rj t agvtl i al tk ikka tl n aia dar j r h kl n W n t r l ü ïï V anaBlilI ar lakliluc biinnar kwaal BavondeB £ i S aodar at p s5 MWB T ir W S aa kriBballBi la aa bat alapaa vaakaadaa aa vaataa aan aldaia dtia oatanrila Taa ajw au aak au laina lalaa llKtada aaa ll a ii aalrSMahBa iTv iSUTTSiTlV IL IBrBBBBB dl v l l kal aaara arl a aa al IUk reaatla will V Si aJ BmKffiaïSÏIi BdM onlt door AnMlcrtfnM door M C LRBAV J Ta r M v i I OBRV i leAV Co HBlIlpwBir n S UIlf Ï JÏ koLf r ipalbakar tona RaoMaat n 5r 1 J1 f V f T OndarruiliVbU OaaMbni l ff Op da I pta hrtfaaalacboiadloliiBia laaWoaBlBlMnila ds 1 Ï W laaauaa Hka im ia ladlaolia JaHI pi llil N ilaAlP Iwir ii ADVERTENTIÏN in aUe Couranten worden aang enomen door het Adverteutie Bureau van A BKIVKNAN di ZÜUK PRAITSCHE STOOMVEEVEEU BN f chfitiisclie Wasseherij VA II OPPILnillElIMER 19 Hrniakade Rotterdam GdbreTetecrd door Z i den Koning der Belgen Hoofildep6t Toor OOUDA de He II Ci TIUJSBUBG Korte Tiendeweg D 7 Specialiteit voor het stoomen en Teiren Tftn Uu Heerenen Dameeguderoben alsook idle Kinden Mderea Speciale inrichting voor heb toonen van pluchemantels veeren bont ens Gord nen tafelkleeden ens worden naar de jorcuwite en laatste methode geverfd I jEclil Zeeuwsch l Tarwebrood j f cent de KM A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 f e o IKI OUD SCHIEDAMMER GENEVEE Merk NiaHTOAF V eru gbear bn i M PEETERS Jz UB All bawiji nm ilithaid i eaaliet sn kurk ilnMla toor siea r tt dn llMm der Kinna F aOPPB öond Drnk van A BBINKUAN Zn BuilealitDdscli Overzicht De Daily News heeft een kort briefje van zijn correspondent te Kaapstad ontvangen gedagteekend 7 Angnstas Daarin wordt gezegd dat de ernst van den toestand in de Kolonie in Engeland volstrekt met wordt begrepen De inval breidt zich gestadig over grooter gebied nit en de wilde onderdrnkkingsmaatregelen het ophangen van rebellen het deporteeren van geheele gezinnen het dooden der paarden enz hebben slechts de aanslmting van meer rebellen b j de Boeren ten gevolge En de grootste fout van alles is meent hg het instellen van een soort rondgaand militair gerechtshof bestaande nit kolonel Doran van de lersche militie een majoor van Brabant s raiterg Mallins genaamd die m een der cavalene regimeuten is ingedeeld en Initenant Dawson van de Port Ëlisabetbsche Tri willigers Deze drie waardige personen veroordeelden een aantal mannen te Dordrecht die ter dood gebracht werden op naar het oordeel van rechtsgeleerden volkomen onvoldoende bewijzen en nnhondt ditzelfde hof zitting te Oraaff Beinet Het is eenvoudig een herhaling van de geschiedenis van den opstand op Jamaica maar men moet wel dwaas zgn om te meenen dat men op deze wgze een volk kan buigen De terugkeer van Lord Milner wordt door de Hollanders beschouwd als do zwaarste slag die hnn is toegebracht Ik vrees dat deze terogkeer alle onderhandelingen onmogelijk zal maken De toestand zon belachelijk zgn als hg niet zoo hoogst ernstig was Het buitengewoon zelfvertronwen van de Hollanders de laatdnnkendheid van de Jingo pers de onbekwame zorgeloosheid ran de militairen en de bokken van de staatslieden vormen eentooneel dat zijn gelgke niet heeft gehad sinds vil Amerika verloren Zy die zich voorstelden of voorgaven te gelooven dat lord Kitchener s proclamatie voldoende zon zgn om den tegenstand der Boeren te breken beginnen nn langzamerhand hun dwaling in te zien Dinsdagmorgen ging het geracht dat De la Rey een tegenproolamatie heeft uitgevaardigd die het besluit kenbaar maakte van den oorlog voort te zetten Zulks Was natuurlijk te verwachten want al doet de proclamatie niets anders geeft zij den Boeren een aanmoediging in zooverre dat zg de bekenteni inhoudt dat alles tot heden vergeefsch is geweest en een FEVILLEIOX m BE BIR 6BW Hij was betrokken btj het geval dat den jongen Obrcvic in uw handen leverde en hem wacht hetzelfde lot als hij zich hier vertoont En toch waitót hij zich in de onmiddellijke nabijheid der stad Was dat werkelijk alleen om zijn zuster te zien die hem zoo geheel vreemd geworden is naar wie hij nooit gevraagd om wie hij zich nooit bekommerd heeft i Gerald s stem klonk heel anders dan voorheen maar zij had al haar vroegeren ernst behouden en even ernstig was de vorschende blik waarmede hij op het gehiat van het jonge meiije trachtte te leien Na eeniffe oogenblikken zei Danira Mijnheer von Steinach ik heb u tegen mijn wÜ mijn geheim verraden u dreef me tot het uiterste maar u zult geen misbn k maken van eeti bekentenis welke mij in een opwelling vanhet oogenblik ontsnapt is U zult zwijgen Eerst moet u me overtuigen dat ik kan awjjgen zonder aan mijn plicht te kort te doen We staan hier op een vulkaan Overal zien we ons omringd door haat en vijandschap toodat eenvoortdurende waakzaamheid ons vanselt wordt Ofwelegd Ik heb u reeds eenmaal gegriefd mejufirouw en ik lou dat liever niet voor een twee fout Dit feit is reeds aangetoond door twee of drie bladen die nog in staat ijn de zaken van nit een rationeel standpunt te bezien Wyi nu het effect der proclamatie is deze weerstand te prikkelen zoo treedt haar onheilstichtend karakter van een Britsch standpunt beschouwd op een onrustbarende wijze aan het daglicht Het slijten waardoor de geregelde strijdkrachten in ZuidAfrika verzwakt worden is een feit dat eenmaal aangenomen en erkend is Lord Kitchener heelt verklaard dat een groot deel der yeomanry onlangs naar t oorlogsterrein gezonden volmaakt onbruikbaar was De Australische koloniën beginnen weerstrevend te worden en weigerea leitelgk nieuwe contingenten te leveren Het einde van den ZuidAfrikaanscben winter en de komst der lent is voor militaire doeleinden hoogst ongunstig en wel om twee redenen Ten eerste omdat het aantal gevallen van tytense koortsen dan sterk toeneemt en ten tweede omdat de paardenziekte dan zeer zeker veel heviger zal gaan woeden Ondertusschen en hoewel zoo weinig mogelijk nieuws doorgelaten wordt wijst de gedragslijn welke de Kaapsche autoriteiten volgen door namelijk den doodstraf op rebellen toe te passen en den toevoer van levensmiddelen en goederen naar uitgestrekte districten te verbieden op een staat van groote ongerustheid Niemand in dit land buiten het Colonial OWce weet wat er werkelijk in do Kaapkolonie gaande is maar genoeg is reeds bekend om de overtuiging te vestigen dat de kolonie even zoo goed in handen der Republikeinen ia als de Repnblieken in die van de Britscbe strijdkrachten Aan de Echo de Paris het ultra nationalistische blad moet men althans de eer laten dat het wanneer het een canard lanceert het beestje aardig weet te kleeden Als ge geven aangenomen hebbende dat de Intransigeant juist was ingelicht toen hg beweerde dat generaal de Boisdeffre in activiteit hersteld zou worden schrijft de Echo thans dat generaal André den bewnsteu opperofflcier voornoemd de function zon opdragen van chef van het militaire huis van den Tsaar zoolang deze in Frankrijk vertoefde Er zou ook sprake zijn van een herstal in activiteit van generaal Pendézec die voor den Tsaar geen onbekende is daar hjj een zending aan het Enssische hof vervuld heeft In den Drapeau schrijft Paul Déronlèdc dat hij onder iedere andere omstandigheid de gratie zon geweigerd hebben die de president der republiek hem mocht aanbieden maar dat nu de Tsaar in Frankrijk komt alle den keer doen Maar veroorlool me nog één vraag kunt u datgene wat er in dien bewusten nacht tus chen u en uw broer werd verhandeld verantwoorden tegenover den man aan wien u zoovee verschuldigd is Wien ik de slavernij mijner jeugd verschuldigd ben I U spreekt toch van overste Arlow Die woorden klonken zóó vlgmend dat het voorhoofd van den jongen officier zich somber rimpelde en zijn stem kreeg weer haar gewone scherpte terug toen hij antwoordde De overste voelt zeker wel hoe vreemd u hem en Ëdith steeds gebleven is een dergelijkehouding van de zijde zijner pleegdochter had hij echter zeker nooit vermoed en allerminit verdiend voor de goedheid waarmede hlj zich het lot van twee verlaten weezen aantrok Bit verwijt scheen Danira nog meer te kwetsen want er kwam een dreigende uitdrukking in haar oogen toen zij antwoordde En wie had ons dan tot weezen gemaakt i Wie heeft onzen vader verslagen f Hij werd doodelgk gewond hierheen gesleept om in de gevan gcnis te sterven En moeder volgde hem weinige weken later stervende van verdnet wanhoop en ellende En de kinderen moesten beschaving leeren van hen die hun de ouders ontnomen hadden Men bekommerde er zich niet om dat men ons ontrukte aan ons volk aan onzen geboortegrond men beschikte enkel over ons als wftren we wil looze weezens Mijn broeder bleef dit lot gespa rd hij werd teruggevoerd naar onze bergen ik bleef ouler vreemden alt een vreemde ik werd partgen de vgandelijkhcden moeten schorsen reden waarom hj thans zijn vrienden geschreven heeft om lederen aanval tegen het hoofd van den Staat te staken De KSInische Zeitung is in hooger beroep gekomen tegen een vonnis van het Berliner Landgericht De qnaestie komt hierop neer Dr Liman had indertijd in zjjn blad do Leipziger Nenette Nachrichten verklaard dat 1 200 K 0 mark der De Beorsmaatscbappg naar Keulen gevloeid waren Kenige dagen later verklaarde hij dat de Kolnische voor bet oog der güheele wereld veroordeeld zou zgn als ze hem niet aanklaagde £ eu aanklacht volgde en daarop verklaarde Liman in twee instanties voor het gerecht dat hij met zgn verklaring niet had willen zeggen dat de Kiiln Zeitung omgekocht was De Kolnische verklaart dat ze met deze woorden wat haar betreft genoegen had kunnen nemen als het blad niet overtuigd was dat dr Liman onwaarheid spreekt en dat aan het rechtsgevoel niet is voldaan Het blad bad gehoopt dat Pruisische rechters waar het geldt een kostbaar goed als de eer te beschermen niet volgens de letter maar naar don geest van de wet zonden oordeolen Het blad geloott dat eer een vonnis gevolgd Mjl zgn indien een concrete persoon in plaats van een courant was aangevallen Voor de eer der Duitscho journalistiek meent het blad den strgd tot in laatste instantie te moeten voortzetten Omtrent het vertrek van den Franschen gezant nit Konstantinopel seint de correspondent van het Berliner Tageblatt het volgende De locale pers tracht het vertrek van Constans voor te stellen als een vacantiereis en ook door den Sultan werd deze fictie doorgevoerd doordat hij z n opperceremoniemeester naar den trein zond om den gezant goede reis te wenschen hetgeen inmiddels door Constans zeer koel werd opgenomen De talrijke Franschen die tegenwoordig waren namen do zaak dan ook ironisch op Het onherroepelijk besluit van den gezant werd intusschen eerst Maandagmorgen bekend enkele uren vóór het vertrek toen bet bericht om de meest noodige zaken in te pakken het dienstpersoneel in Pera bereikte Men beschouwt hier algemeen de mogelijkheid op een terogkeer van Constans als geheel buitengesloten Ook in Tarkscbe kringen is men over den geheelen loop der zaak zeer verbitterd zoo geduld naast het vertroetelde en verafgode kind des huizes Men ontnam mij alles vaderland ouders vrienden en men gaf er mij voor inplaats de armzalige aalmoes eener opvoeding welke mij alleen ellendig kon maken want zij kon nooit de klove vullen die mij in mijn gansche denken en voelen scheidde van mijn zoogenaamde weldoeners zij deed mij nooit vergeten dat ik van een anderen stam ben dan zij Ik bleef in deze slavernij omdat ik moest doch gevoeld heb ik die kluisters reeds toen ik nog een kmd was en de haat ontwaakte in mij toen Ik tot de jaren des oDderscheids kwam Nu eindelijk woni ik geroepen door het volk waaaoe ik behoor en nu kan noch wil ik dbg langer dien slavenketen dragen Ik w rp ze hem voor de voeten ik wil eindelijk vrij zijn Terwijl Danira sprak zich steeds meer opwindend beschouwde Gerald dat meisje kind nog naar het uiterlijk maar vrouw reeds in de volle ontwikkeling harer harstochten en het scheen hem in dit oogenblik toe dat er een demonische be koring van haar uitging Zij stond daar m haar volle lengte opgericht met vlammende oogen de ware dochter der bergen heerlijk in haar ontembare zucht naar vrijheid een natuurkind op wie beschaving en opvoeding niet den minsten invloed hadden gehad Plotseling hoorden zij in de vert een luid geroep helder klinkend in de stille ijle berglucht Daar boven stond Edith die het doel van den tocht reeds bereikt had met haar geleider Z wuifde met haar zakdoek in de lucht plagend roepend tn ladiend tot de acbterbHjven benftden 4 wel tegen de Turksche regeering als tegen den Franschen gezant Hoewel het personeel der ambassade gebleven is is geen zaakgelastigde benoemd Het Fransche wachtschip zal het gezantfchapspersoneel eventueel naar Frankr k overbrengen Verspreide Berichten Fraskruk De president der Bepnbliek die gistermorgen even negen uur te Pargs aankwam nit Montélimar is gisternamiddig om vijf nur alweer naar Rambonillet vertrokken en door het czarenbezook zal hü zóó gansch en al in beslag worden genomen dat een militair attaché te Marseille de uit China torngkeerendo generaals Bailloud enVoyron moet gaan ontvangen die bjj wijze van vergoeding dan aitgenoodigd zullen worden tot bijwoning van de revue on de verdere feesten Do agitatie in verband met het czarenbezoek neemt steeds grooter afmetingen aan morgen trekken Dulcaisé en Leygnes met de der ceremoniën kundige heeren Mollard en Conard naar Duinkerken om de eigenlijke ontvangst vast te stellen in overleg met den onderpreteot De minister van marine beeft t ondertusschen uiterst volhandig met de toebereidselen voor de eska dorreveu en de militaire on politioautori teiten met de bescherming van de hooge gasten waar heel wat voor gedaan moet worden te water zoowel als te land bet heet zelfs dat te Parus in overweging wordt genomen de uitwijzing tjjdens het czarenbozoek van tal van Russische studenten hoewel de hoofdstad reeds wemelt van Russische politiespionnen De mannelijke en vrouwelijke werklieden van de Incifersfabrleken te Marseille hebben den arbeid gestaakt ZiJ elschon uitbreiding van personeel voor de vervaardiging der in prgs verlaagde waslucifers In den gemeenteraad van Marseille die een collectlvistische meerderheid heeft is het tot een manifestatie gekomen naar aanleiding van een voorstel der minderheid tot afzending van een huidetelegram aan de regeering in verband met het czarenbozoek als bevestiging van het intieme samengaan tnsschen beide rijken in het belang van den vrede Daar kwam men van revolotionnaire zgde tegen op en toen verklaarde de voorsteller doodlenk dat hg dezelfde woorden had haar Gerald schrikte als uit een droom ontwakend en wreef zich met de hand over het oorhoold als wilde hij daar iets uitwisschen Edith waarschuwt ons dat het tyd is sei hij met zonderling trillende stem Zullen wij onzen weg niet vervolgen ï Danira gaf geen antwoord Zij had haar donkere oogwimpers weer neergeslagen en het was alsof daarmede haar ganscha wezen weer werd gehuld in den sluier der ondoorgrondelijke geheimzinnigheid Gerald trad op de muildieren toe die lustig aan t grazen waren op de enkele schaars begroeide grasplekken welken hier en daar den rotsachtigen bodem bedekten Hij maakte de teugels los en wendde zich toen nogmaals tot Danira Nog een enkel woord oolang wij nog alleen zijn U is i er openhartig tegen me geweest misschien wel wat al te oprecht Kunt en moogt u me zeggen wat er op dien bewusten nacht in de visscherswoning tuuchen u en uw broer ts verhandeld Neen I luidde het korte krachtige antwoord Welnu dftQ moet ik spreken op gevaar af dat u me voor een spion zult aanzien Waar verraad in t spel IS Verraad f viel het jonge meisje met trillende stem in de rede Ik ben geen verraderes I Kn wat noemt u het dan als er vijandige plannen gesmeed worden tegen menschen onder wier dak men leeft en wier bescherming men geniet IVffrdt Vervolgd