Goudsche Courant, zaterdag 31 augustus 1901

Wijk is geen liberaal district en de heer De Beaulort zegevierde indertijd slechts big verrassing en onder buitengewone omstandigheden Feitelijk behoort deze zetel aan de Katholieken die er do sterkste partj vertegenwoordigpn en daarom was er dan ook vöór de Juniverkiezingen reeds ernstig sprake van een eigen candidaat onzerzijds Van het beli id onzer voormannen in het district is te viwachten dat do juiste weg al worden gevonden en een goede keuze gedaan Gemengde Berichten De handelaar in brandstollen J K te Rijswijk is het slacbtoUer geworden van eene brutale oplichterij Eenige weken geleden vervoegde zich te zijnen huize een zekere Broekhuis uit Zaandam die beweerde agent te zjjn voor eene vereeniging genaamd üe Algemeene Nederlandsche Brandstoflenbandel waarvan het lidmaatschap zeer veel voordeelen oplevurde K liet zich overhalen en betaalde voor bet lidmaatschap onmiddel jk 1 50 maar sedert dien vernam hy niets meer van B By een persooniyk door K te Zaandnm ingesteld onderzoek bleek dat Broekhuis verschillende personen had opgelicht voor een gezameniyk bedrag van £ 2000 en zich reeds in verzekerde bewaring bevond Te BerkenwoWe brandden gisteren de woning en hooiberg van J de J Tz geheel al De brand is aangekomen door het spelen van een kind met lucilers Woning en hooiberg waren tegen brandschade verzekerd do inboedel waarvan veel gered is geworden niet Het parket van Breda begaf zich eergistermiddag naar de Belgische grenzen by Turnhout teu einde een onderzoek in te stellennaar de daders van oen daar plaats gehai hebbenden doodslag op een ryksambtenaar Men vermoedt dat hji door smokkelaars isdoodgeschoten j Nader valt hioromtrent nog te taelden Een treurig nieuws brengt anderniaal grooto opschudding te Turnhout Eorgisterenmorgen is een troep van 5 gewapende smokkelaars op de tolbeambten gestooten Er werden schoten gelost en een tolbeambte viel badend in zgn bloed ten gronde Het slachtoUer gal weldra den geest Ziedaar het nieuws dat in de stad de ronde doet Het drama had plaats aan de Kompische Vaart nabü de steenlabriek van U Leon Dierclci tusschen Turnhout enRaevols Het slachtollor is zekere Dierokx een voorbeeldig ambtenaar Het Igk is naar het gasthuis van Turnhout gebracht Het moordend wapen was met korrels geladen Do wonde werd toegebracht langs den linkerkant van hot lichaam onder het hart Het parket vertrekt ter plaatse 5 gendarmen te paard zgn reeds naarEaevels vertrokken Een later bericht meldt Do beambte Dierioki was mot zgn collega Gillet op dienst aan do vaart op het grondgebied van Oosthuizen Eeno bende smokkelaars bracht drie koeion door de vaart De smokkelaars doodI den den ongolukki en Dierckz by bet eerste Dlreete SpeorwegverhlodlDgen not GOUDA Zomerdlenst 1901 AaoKevaogeo 1 Mei Tüd Vdi iirt ea lcii lOTTIRDAH SODBa Tin na 18 80 18 88 11 81 11 46 18 04 IM U loji 1T lt 6 41 87 f 4 48 S 88 8 04 8 7 06 7 68 8 t f 4 68 8 8 n 6 4 t 68 6 10 68 10 08 1 48 f 1 64 8 8 14 i 4S 3 46 4 08 f 8 tf ff V 1 68 ir ir K i 08 U 58 ir 08 18 6 1 0 8 0 1 08 4 u 4 84 B BaUulMU tfm l litn npplaanltniii u It C m U In W i UU 0 48 47 0 1 10 8 10 88 f J 10 48 0 8 84 00 87 10 01 10 1 10 4 n dWH f u iMp ka bt mbal irarlo 8 8 18 6 10 a 68 lO O f 4 5 6 K 6 48 84 7 0 7 8 8 80 8 48 47 10 0 lO U 11 M 00004 DBN HiaOnaa nm 10 88 11 18 18 16 18 iS M l lt 1 68 1 81 8 48 4 1 4 60 18 Il t6 1 07 6 n 11 1 1 18 6 18 11 80 1 88 f 6 87 10 4 11 88 11 48 18 46 18 66 1 87 1 44 8 80 8 48 4 16 i 46 6 88 6 48 6 4 1 7 8 il 10 00 10 18 l 8 4 7 17 8 48 8 v 44 10 1 10 84 10 4 11 1 U ï 10 88 S O D U A 4 HSTIROaU rm tm Hia U 1 8 11 8 8i 18 10 10 10 8 11 08 I IO 1 8 8 8 4 7 4 48 6 8 i 88 8 48 81 0 i 10 80 10 87 11 0 lAlutW 8 01 8 68 t 10 10 11 04 11 48 11 87 1 67 8 86 4 n 4 67 6 S0 6 48 44 86 10 8 11 08 11 47 11 6 lABlkC 81 18 4I 10 86 11 1 10 1 10 8 1 8 40 4 87 6 1 i 46 8 01 t8 10 iO 11 1 11 01 IM a £ U H I iM nTK 8 16 S IS 4 88 8 SI 8 40 S l 8 18 S 4S 6 04 W U l i A U I 18 00 18 88 B J 10 14 10 6 U l 11 14 11 47 ImaC l 7 16 8 10 8 18 81 1 18 18J7 11 1 1 8H 10 8 84 4 41 8 0 8 81 7 0 8 10 8 8 8 4 kjw W 6 84 8 47 7 80 8 85 i 46 OIO 46 11 80 11 411 08 8 411 8 88 8 4 6 00 8 11 7 16 8 16 1 40 10 01 loü l 7 0S 7 81 8 18 l 10 18 10 84 18 61 1 18 1 6 8 88 4 18 4 84 6 47 7 07 7 64 0 l 10 87 11 1 07 84 7 00 lt 88 1 0 a 8 10 14 10 4 4 41 8 41 Ji 7 00 1 68 8 4 8S 10 08 l 8 18 88 7 47 8 88 0 lO tk 10 41 11 88 1148 18 08 1 48 8 08 8 11 4 18 4 41 8 41 Ii 7 00 I tC 8 4 SS 8 07 44 8 0 7 10 87 11 66 18 06 18 87 4 8 7 84 I0 IS li 07 6 18 8 88 8 17 10 86 1 86 4 88 8 41 7 08 7 84 8 80 10 41 11 1 11 11 l ll 11 61 1 1 S 4 1 84 4 4 4 11 1 7 84 7 48 1 1 8 8 10 07 10 4 lU gebezigd sis de van verraad aan de heilige beginselen der sociaai democratie onverdaclite bnrgemeeater Flaissières in 1893 tegenover den Bussischen admiraal Avellan De burgemeester zal evenwel niet verlegen met een antwoord als welbespraakt sociaal democraat verklaarde hy dat in die aclit jaar de verwachtingen niet bevredigend zün en dat men na liever maar geduld moest oefenen ten aanzien van de resnltaten terwijl hiJ ten slotte toen de beraadslaging wat heftiger werd doodkalmpjes verklaarde dat dergelgke bezoeken niets meer zyn dan banale betoogingen die niet de minste zekerheid bieden voor den vrede Do raad besloot zg decisie maar een raaand aan te houden een slim gekozen uitweg dan is alles voorbij DüITSCUMSD Het Berliner Tageblatt bericht dat de vermelding van een geheim huwelijk tusschen keizerin Frederik met baar opperceremoniemecster graal Von Sectendorf volgens aanzegging van bevoegde zgde allen grond mist aan welke publicatie bet blad Oen betuiging van leedwezen vastknoopt over de mededeeling terwijl jnist bericht wordt de verleening van de ster van de koninklijke HohenzoUernsche huisorde aan den graal in verband met het overlijden van de keizerin De berfstparade te Berlijn vastgesteld op den tweeden September a s gaat niet door De CUineesche boete gezant had die vertooning moeten bijwonen BINNENLAND Naar aanleiding van de benoeming van jhr mr Van Asch van Wijck tot lid der Eerste Kamer moet te WiJk biJ Dunrstede oen nieuwe verkiezing voor de Tweede Kamer plaats hebben De Stichtscho Ct schreel o m Naar wü vernemen was de heer Van Wijck echter vast besloten om toch voor do Tweedo Kamer te bedanken zoodat daardoor de beslissing dor Staten al blijven wü die niet zonder bedunking achten meer verklaarbitar wordt Wij voor ons hadden liever gezien dat m n gewacht had tot de hoer Van Asch van WiJck werkelijk bedankt had Nu wil het ons toeschijnen dat men zijn retraite heelt verhaast Indien do heer Van Asch van Wgck toch vast besloten was om voor do Tweede Kamor te bedanken dan ware hot meent Het Centrnm veel eenvoudiger en natuurlijker geweest dat hij in Juni geen candidatunr had aangenomen Do katholieke kiezers in WökbiJ Dnur stede komen nu onverwacht voor een nieuwen strijd te staan Men zal wèl doen te zorgen dat men ditmaal van onzen kant een alleszins geschikten candidaat krijgo van wien het zeker is dat hiJ niet zoo spoedig den ingenomen zetel weer verlaat 0ok de goede wil der kiezers is een boog dia niet to sterk mag gespannen worden Bolterdam Bwir KotUidun D P f U 4 41 6 80 8 04 7 11 7 88 4 68 8 41 f 6 01 6 61 1 11 04 6 17 10 86 74 7 48 7 46 Kotterdam Oap U Klauwarknk Koordnskt Snda l tUtm S UiM aitn Utüo a ii Ooiid Ïannh MMFO SoataimewZeg Voorburg Hig 7 18 8 87 8 41 7 88 tM 7 8 08 7 68 14 7 68 08 1 1 88 i 07 8 81 1 88 7 60 8 1 6 10 t 86 8 48 0S Uoudk Uude Waard Utr okl 48 7 114 8 11 8 18 8 88 8 18 Ulrulil Woardw Oadaw Ooula Dat in elk geval het district voor de Rechterzpe zal behouden blijven Is met vrij grooto zekerheid te voorspellen schot Er daagde weldra hulp op doch in de verwarring konden de smokkelaars zich met hun vee nit de voeten maken TeL Een rijwielhandelaar in Beieren die veel njdt over do harde bergwegen had zeer veel last met zgn banden welke het gewoonlgk niet langer dan een paar maanden uithielden Na proplnemingen kwam hy eindelgk tot het besluit dat men den achterband moet vullen met een mengsel van kurk spons en rubber en den voorband met lucht Dit middel is echter alleen aan te raden op harde steenachtige wegen In het laatst van Juli deden de Boeren volgens Engelsche telegrammen een vruchteloozen aanval op het concentratiekamp te Aliwal Noord Thans blijkt uit een uit Zuid Afrika ontvangen bericht dat de aanval wel degelgk geslaagd is De Boeren schoten de drie kallers welke het magazgn van levensmiddelen bewaakten dood maakten zich van het magazgn meester en brachten den buit in veiligheid Ze trokken daarna al zonder één ongeval te hebben gehad maar namen den superintendent van hot kamp een zekeren William Greathead als gyzelaar mede met do belofte dat zj hem aan een minder aangename behandeling zonden bloot stellen wanneer de Engelschen het zonden wagen do Boerenvrouwen en kinderen in het kamp te laten hongereu wegons den goedgoslaagden overval Het dreigement schijnt geholpen to hebben De Oostenryksche politicus graal Frans Coronini is gestorven Hij was gematigd conservatiel en behoorde uit nationaal oogpunt tot de groep der Italianen in den Bgksraad Tot 1895 was hg voorzitter van dit lichaam toen tlad hg al omdat hy in de bekende geschioJenis met het Sloveensch Gymnasium te Chili zich een voorstander der Slovenen toonde en daarom de Duitsche partgen tegen zich in het harnas joeg V6or de staatkundige loopbaan te betreden diende Coronini zgn vaderland in den krggsdienst en onderscheidde hg zich eervol in de slagen bg SoUerino en Sadowa Men meldt uit Haarlem Omtrent de staking valt mode te doelen dat tal van stakers reeds hebben ingezien dat zg het loodje zullen leggen voor hun onbezonnen optreden en daarom elders werk hebben gezocht Een zevontiental loopt nog rond en deze moeten volgens don Arasterdamschen leider De Vroede door heel Nederland aan het eten gebonden worden Opmerkelgk is dat de sociaal democraten zich niet met de zaak inlaten omdat zg de staking als niet gemotiveerd on niet beboorlyk voorbereid beschouwen De terreinen zgn nog steeds door infanterie en politie bezet De stakers vertoonden zich nog niet 4 3 u s to 11 0 10 80 10 4 10 64 11 88 7 10 7 8 8 8 7 86 7 88 S 48 7 64 8 08 In het laatst van Juli l l kwam een te St Petersburg welbekende sportsman Eduard Krajewski bg een brand in zyn villa te Ozerky om het loven Dezer dagen kwam een zekere Vedemikotf by de politio te Ozerky mededeeling doen dat hy on Kr jewski s echtgenoote den brand hadden gesticht VedernikoU vertelde dat hg zich een tgd lang had mogen verhengen in de bgzondere gunst van Krajewski s weduwe tot latw een verkoeling ontstond Eenige dagen g leden was hg toevallig getuige geweest van een gesprek tusschen mevrouw Krajewski en zgn koetsier waarin zg den laatste tracht te over te halen hem VedernikoU te vermoorden Het verder verloop van het gesprek bewees Vedernikoll dat de koetsier thans in de gunst der weduwe was gekomen Ijverzucht en vree voor den dood hadden er Vodernikoff daarop toegebracht zijn misdaad to bekennen en zyn medeplichtige te noemen Voorts verklaarde hg dat Krajewski s dood niet het gevolg was van een tevoren beraamd plan Mevrouw Krajewski had in het bezit willen komen van de 12 000 roebels waarvoor do villa tegen brand verzekerd was Daarom had zy met Vedernikoff don brand gesticht zonder te weten dat Krajewski in de villa lag te slapen Vodernikoff mevr Krajewski en de koet sier zgn gearresteerd De nieuwste Amorikaanacho vinding is de electrische schrgfmachine Het is zoo bericht mon nit Newyork aan t N v d D een van de kleinste der verschillende typewriters die Mor het voorbeeld geeft van wat in de toekomst de schrgfmachine zal behooron te zyn in een welgeordend kantoor of huishouden waar elektrische stroom voorhanden is De machine op de Pan American tentoongesteld wordt door elektriciteit in beweging gezet en ontheft den schryver of schryfster van de aanwending van de kracht die den druk op het papier moet teweegbrengen De enkele lichte aanraking van de toetsen met de vingers doet de elektrische kracht de controle van het mechanismus overnemen die do letter op het papier brengt en torngI brengt in minder dan een seconde De wagen indien dit de juiste vertaling is van carriage in dit geval die bg gewone typewriters bg het bereiken van het einde van een regel door de typiste moet worden teruggebracht met de hand wordt op deze machine in beweging gebracht door het aanraken van een toets en er is ook eon toets voor den afstand tnsachen de regels Het is dnidelgk dat op deze machine een grootere spoed kan verkregen worden dan op de ouderwetscho typewriters die toch eigenigk nog nieuwerwetsch en voor velen nog totaal onbekend zyn i L 8 01 8 88 1 17 6S 8 18 r 8 14 i 8 88 C f 6t lO tS 10 48 XXSi 10 08 10 17 = 10 8 Ook is deze machine nit den aard barer elektricfae inrichting doordat zy niet onderhevig is aan de verschillende schokken van de vingers der typisten sterker en duurzamer dan de gewone Zg bespaart tenminste 50 pCt tgd en work daar geen seconde behoeft besteed te worden aan wagenver zetting en afstanden maken tusschen de regels en de handen der typisten onder het werk nooit van de toetsen af zgn Alles geschiedt antomatisch En wanneer dan de typist nog de nieuwe en de eenige methode van typewriting aanwendt d w z zonder naar de toetsen te zien dan verkrygt mon f dezen elektrisebe schrijfmachine een haast i Hoibeperkte snelheid i Zoo n machine kost l 310 Het Bat Nbl van Maandag 29 Juli bericht Door de vertraagde komst ter reede van Somarang van den stoomer van der Parra konden de voor Djambi bestemde treepen eerst om 9 uur Woensdag avoi d aan boord gaan Het uitgeleide en afscheid nemen van den troep Jiad echter op den vooral bepaalden tjd te half 6 des namiddags plaats Generaal jhr van dor Wgck resident Sgthoff assistentresident Hoogenraad en tal van officieren ambtenaren en belangstellende particulieren waren aan don kleinen boom aanwezig om der vertrekkende eipeditionnaire macht voorspoed toe te wenschen De vierde compagnie van het tweedo bataljon infanterie welke embarkeerde telde aan mindere militairen 10 Europeescbe onderofficieren 12 Amboineesche onderofficieren 128 Amboineesche korporaals en manschappen Mede vertrokken naar Palembang 3 Europeescbe korporaals 10 inlandsche fuseliers 2 inlandsche vrouwen van het vyfde bataljon inlanterie 2 Europeescbe sergeanten 2 Europeescbe korporaals telegraflsten van het korps genietroepen I 2 onderofficieren en 11 minderen van den hospitaaldienst Naar wg vernemen is het eerste werk dat dezen troep wacht het dekken van dwangarbeiders die een kolonneweg moeten aanleggen in het Djambische Geleidelgk zullen de andere compagniën van het tweede bataljon vertrekken De spocrwegontvangsteu in Engeland hebben gedurende da eerste helft van dit jaar 649 000 p St minder bedragen dan over hetzelfde tgdvak van 1900 De maatschappyen wyten dat aan de eischen van het personeel en de duurte der kolen De Westminster Gazette ziet daarin echter het gebrnikelgke voorteeken van een teruggang van den handel die zgn terugwerking ook zal hebben op de koopvaardy STADSNIEUWS GOUDA 30 Augustus 1901 Beloven de feesten morgen veel dan is voorzeker deelneming voor de verschillende wedstrgden een eerste vereischte de vlieger tentoonstelling en wedstrgd hebben een ongekend succes ieder haakt er na zich aan te melden met de Ringrgderg op fietsen is nog niet zulk een groot aantal inschrgvers omdat velen in de meening verkeeren dat de fietsen versierd moeten zgn deze hebben de oproeping niet goed gelezen De aanmelding kan oog tot morgen plaats hebben men zie daarvoor achterstaande advertentie Nog moeten wg mededeelen dat de leeftyd voor jongens en meisjes is verminderd voor jongens tot li en voor meisjes tot 12 jaar zoodat velen zich kunnen aanmelden Wanneer het oranje zonnetje ons morgen zoo gunstig bedenkt als op het oogenblik dan kan het gean twgfel lijden of Gouda viert feest op eene wg ze die alleen maar hier tor stede bekend is Wg hopen dat de Commissie voor openbare feesten succes moge hebben en wenschen dat alle feestgenooten voldaan mogen zgn voor hetgeen zg hebben genoten De verschillende Commissies hebben zich beyyerd om een feest te vieren Gouda waardig De driekleur zal zeker nit iedere woning de leestvrengde vorhoogen Tot directeur van het Harmoniegezelschap fto Zegwaard Zootermeer is benoemd de eer A Bielen stalmnzikant te s Gravebhage Op de nationale en provinciale tentoonstelling op het Sportterrein te Utrecht is de eereprgs eene grooto zilveren medaille nitgeloold door H M de Koningin toegekend aan J W Clant Alphen a d Rgn Stolwijk Door het spelen met lucifers van eenige kinderen ontstond gisterenmiddag te ongeveer 12 uur brand by de bonwmanswonlng van J de J in het naburige Aohterbroek onder Berkenwonde Aangewakkerd door den lellen wind breidden de vlammen zich snel nit en gingen woning hooiberg en schuur in korten tyd geheel verloren De brudspnit wa qwedig aanwezig en wist gelukkig grootere onheilen te voorkomen Mei W C de Koning tgdelgk onderwyzeres alhier is benoemd tot onderw jierse te Wertendftm mG4DERI l V4 DgK6EHEK TER44D VRIJDAG 80 ADGOSTtlS 1901 Voorzitter de heer R L Martens Tegenwoordig zgn de bh Noothoven van Goor Herman Prince van de Velde van Galen Luger de Raadt van Iterson de Lang Krook Donker Vingerling en Jaspers Afwezig de bh Jager Bellaart Straater en Dessing De Voorzitter De heeren Dessing en Jager hebben bericht gezonden dat zy verhinderd zgn deze vergadering bg te wonen De Notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en goedgekeurd Ingekomen Een rooster van aftreding voor deleden van den gemeenteraad Een rooster van altreding voor deWethouders Een voordracht voor een onderwgzeresaan de inrichting tot opleiding van bewaarschoolhonderessen 1 De rekening van het voormalig Armbestuur van Stein 5 Een voordracht van B en W tot loeraar aan de Stad Muziekschool Daaltop zyn geplaatst do hh W F Kerper en A H Ben 1 tot 5 zgn gedrukt en voor heden aan de orde Het rapport der raads commissie belast geweest met het onderzoek der begrooting van de dd Schutterg Ter visie Hot rapport der raads commiasie belast geweest met het onderzoek der begrootingen van de gesubsidieerde instellingenvan Weldadigheid Ter visie Een briel van de Kamer van Arbeidvoor de boowbedrgven eenige voorstellendoende om in de bestekken der gemeente het minimumloon nader te bepalen Zal worden behandeld by punt 5 der agenda 9 De begrootingen voor de Hoüroanssticbtingen Worden gesteld in handen eener commissie en daarin benoemd de hh Herman de Lang en Donker Een adres van B en W tot wgzigingder concesiievoorwaardon van den stoomtram van Gouda naar Schoonhoven Een voorstel van B en W tot uadereregeling van de bezoldigingen van het ondorwgzend personeel Een voorstel van B en W betreflendehet aanstellen van personeel voor den cursus tot opleiding voor de hooldacte Een voordracht voor onderwyzeresaan de Openbare Lagere School No 1 Daarop zyn geplaatst Mej C A Brinkman de beer L Jansen en Mej C Grendel 8 tot 13 zgn gedrukt on worden ter visie gelegd li Ken brief van de Commissie van Toezicht op bot Middelbaar 0 nderwgs voorstellende tot uitbreiding van de Avondschool voor Ambachtslieden De heer Vingerling wil dit v orstel nog heden behandelen de heer van Galen is daartegen In stemming gebracht wordt het voorstel aangenomen met 12 tegen 1 stom die van den heer van Galen Dit voorstel zal worden behandeld na punt 7 der agenda 16 Het 1ste suppletoir kohier dor belasting op het inkomen Ter visie De begrooting dor gemeentegasla briek voor 1902 Is gedrukt rondgedeeld Een adres van S Moons verzoekendeeen paar stukjes land aan den Reewal onderhands te mogen pachten B en W stellen voor hierop alwgzend tebeschikken Ter visie Een adres van P de Jong verzoekende de wateren der gemeente te mogenalvisschen In handen van B en W om advies Adres van Mej M J Hnber eervolontslag verzoekende als onderwgzeres aanschool No 1 Wordt eervol verleend tegen 1 September 20 Een adres van Mej A E Berign eervol ontslag verzoekende als onderwgzeresin de handwerken wegens ziekte Wordt eervol verleend tegen 1 September 21 Een adres van het Alg Ned Werk liedenVerbond verzoekende het amendementvan den heer Donker omtrent minimumloonen maiimum arbeidstgd aan te nemen Zal worden behandeld bg punt 5 Aan de orde 1 De benoeming van een leeraar in deHebreenwsctae taal aan het Gymnasiumvoor don cursus 1901 2 Benoemd wordt de heer A Ketellapper met 12 at 1 stem was uitgebracht op den heer A Ketelaar Aan de orde 2 De benoeming van eene onderwyzeresaan de inrichting tot opleiding van bewaarschoolhouderessen Ing St No 65 Uitgebracht worden 7 hl biljetten 5 stemmen op Mej J Maltha en 1 op Mej A vanWeel Tweede vnjo stemming Uitgebracht worden 6 stemmen op Mej Maltha en 7 blanco biljetten Daar het resultaat dezer stemming geen bevredigende nitkomst had wordt dit punt van de ag uda afgevoerd A de orde 3 De benoeming van een onderwyzer voor de pianokiassen der Stadsmuziekschool Ing St No 68 Benoemd wordt de heer W F Kerper met 12 st de heer Beusekamp verkreeg 1 st Aan de orde i De rekening van het voormalig Armbestuur van Stein over het jaar 1899 Ing St No 67 De rekening der gemeente over het iaar 1900 De rekening der dd Schutterg over hetjaar 190O é 5 en 6 worden goedgekenrd Aan de orde 7 Het voorstel tot het in de bestekken der gemeente opnemen van bepalingen omtrent arbeidsduur en loon der werklieden Ing St No 50 met het amendementvan den heer Donker en het daaroveruitgebracht advies van de Commissie vanbystand in het beheer der gemeentewerken Over dit voorstel ontstond eenige discussie de heer Herman wilde dit uitstellentot de eerstvolgende vergadering de hh Donker van Galen en Vingerling warendaartegen Het voorstel werd in stemming gebracht en aangenomen met U tegen 1 st die van den heer Vingerling de heer Donker bleel bniten stemming Aan de orde 8 De aanvulling van den rooster van altreding voor de leden van den Raad Ing St No 63 By loting werd uitgemaakt dat do heer J van Galen in 1903 als raadslid zou altreden Aan de orde 9 De aanvulling van den rooster van altteding voor de Wethonders Ing St No 64 Bg loting werd uitgemaakt dat de nieuwe wethouder in 1902 zou altreden Aan de orde Het voorstel tot bet ontleenen van een paralelklasse aan de Avondschool voor Ambachtsliedon Dit voorstel werd in stemming gebracht en aangenomen met 12 st de heer van Galen Heel buiten stemming De Voorzitter dankto na afloop van de Vergadering de beer Jaspers voor hetgeen hg had gedaan in het belang der gemeente en wensclite hem too dat bet hem voorspoedig rooge gaan Niets moiir aan de orde zgnde wordt de vergadering gesloten l oslerijuii en TcleKrapliiUv Verplaatst Aug Dl klerk der posteryen en telegraIste klasse L J N Bruinier van Rotterdam telegraalkantoor naar Amsterdam telegraalkantoor Aug De surnumerair der postergen en telegraphic A C L Algie van Kampennaar Overveen 20 Ang De commies dor telographie 2de klasse J Reyenga van het hooldtelegraalkantoor te s Gravenhage naar bet bgpost en telegraalkantoor Balistraat aldaar de commies der telographie 3de klasse B van Krimpen van het bgpost en teler graalkantoor Balistraat te s Gravenhage naar het hootdtelegraalkantoor aldaar 1 Sopt De commies der postergen en telographie 4de klasse G J N Prick van Sittard naar Amsterdam postkantoor de surnumerairs der posteryen en telographie P Hoekstra van Sneek en F Scherpei hnyzen van Winschoten beiden naar Rotterdam telegraalkantoor do klerken der pogteryen en telegraphic 1ste klasse Mej F J W van Dam van Oud Beyerland naar Rotterdam telegraalkantoor en GJ J Vrolgk van lerseke naar Harlingen j de klerken der postergen en telographie 2de klasse H A G Schippers van Franeked naar OudBeyerland en W L Akrün l van Klnndert naar Sneek 16 Sept De commiezen der postergen 2de klasse A Jonkers Jr van Terneuzen naar Rotterdam en C Smitt Jz van Rotterdam naar Terneuzen Eervol ontslagen op verzoek 1 Sept Do brievongaarder te Mil W van Wees Burgerlijke Stand GEBOREN 27 Aug Erancoise Pieternella Jacuueline Adriana ouders W Wernink en J G SaMrbier 28 Maarten Cornells ouders T Kiwr on J Cosgn OVERLEDEV 27 Aug H Poortje 64 j en 11 m GEHUWD 28 Aug H Prevoo en G B Goudriaan J P Art n E Thomassou H van der Graall n J W Flamman J Wobbe en J E nn der Wegngaard ReeuwUk GEBOREN Wilhelmina Maria oeiers L Hogenehit en k Belt Jannlgje ondir L W Verwoord en J V r Ioot Cerne lia Anthobia ouders G den Hondyker en A Verkaik Antjo ouder C van Leeuwen en 6 Kranenburg OVERLEDEN 0 Hooltman 97 j Weder Ontvangen de welbekende soorten A VAN OS Az Md Taillenr Kleiweg E 73 ÖOÜDA Telephoom Wit it iiisU rilaia SUutkra 8 it u s van 88 kVa Vrkrs CimtlAKii J rt Ned W 8 l i 8ül duo If o 111 8 ui tl Hilo dilQ S I1 Ho ojli Uhl Gouil I881 884 Ut iTiLU Iii nhr T nit i8 8l 5 11 OosTilo Obl a tpwr 188H i ai l u lilo il In rl8 8 6 1 foftTUOAL O m t coupon 8 lilo liokHt W ail LJüU I bl Binnonl 1 8 4 4 O ii Omoiu 1S80 4 iobiill llia 188 4 ail i l lo bg Hop 18 0 4 l t 1 10 in Koud Isuii 1888 j lili lito litu ISH4 5 j apAmi P r hul IB 1 4 7 Tl KtiJ l T Ü UI l au IBVU t st Us ItteniiiK wtriH D Vl jactetiiim wriflC l t 2iiin Ar Kp f oblK IHV I04 Uliloo Oh aeh 18 0 Vuiiiieii A Obl 01 p 1S81 4 80 AviTiaOAii ObliKmiau 18bS 8 BO BoTTlaliAli Sla l laou 1BV4 8 88 Nio 1 Afr H aH li umi AraD h Tsb Mu U niai leD 876 Oeli H uobaD ig dito 418 Am Hypothflekb pnndor 4i Uiilt Mg darVontüDl iuiod Or Hypolheekb p ndbr 4 i Nailarlandinhe btnli lund 1 4 Ked H mlelms Uiih nita N W Pao Hyp b pandbr 8 81 Kou Hy othe kb p nill r i i Ulr Hy oth a b dito 4 10 OMTSNa o t Honn buli ua l 80i Roai Hypotbaakbank paodb t HHlIhA Rqttt hy poth paodb 4 Mai L ö Pt Li n aan S Nis Hall M apoor w Mü AADd lOt Mij t l Ktpl T St Bpw aand 118 Nod Ind Spoorwen m and l8 i Nml Ziiul Atr Sp o aand OX=I3 Cri2v£I3ïTQ van do nog voorhanden Mantels Costumes en JTAPOIVtiTOrVIli tegen veel verminderde pryzen ü SAM80M AOVEKTa i TIEiM Getrouwd WILLEM m JONG en DIEDERIKA J A KERKHOF die namens wederzydsche Familie bedanken voor de vele biyken van belangstelling by hun huweiyk ondervonden IJselmonde nni RrtteTdam f 1 wy geven J kennis van het 1 1 plotseling OTOriyden van onze lieve 1 1 Moeder en Bohnwdmoeder Vrouwe i 1 Agoes leopoliliDe vod Noël 1 Weduwe Dr C 6 A VAK EvFBX 1 in den ouderdom van ruim 90 jaren 1 C VAK EFFEN 1 tatreda A VAK EFFEN 1 1 i Dl Kaïn 1 C G A tahHAANSBERGEN 1 Gouda VAN Effen 0 J VAN HAANSBERGEN J W A Dï RIDDER Anium VAN EfFIS J Dl BIDDER J B L MOLIJN rjouda TAN EfFII J W MOLUN 1 Oimda 29 Augustus 1901 1 AN BlOMMtSTEIN S In i 0 f sj iVi u jii oe BES ii volkomen ONSCHADEl APri DOORN HOll AND