Goudsche Courant, maandag 2 september 1901

Maandag 3 September 1901 o 8595 40s e Jaargang i i X COUMOT en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken i Telefoon K S ADVEKTENTIEN worden geplaatst van 1 5 reg els k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend it naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des inidd Telefoon S MS De Uitgave d zer Courant g eschiedt daj el yk met uitzondering van Zon en Feestdag en De prijs per dyie maanden is 1 25 franco per post 70 Afzonderlijke Nomroers VIJF CEJSTiiN ORGELItËSPËLIIVd IN D £ Qroote of St Janskerk op ZATERDAG 31 AUGUSTUS 1901 des avonds 7 uur ter gelegenheid van den VERJAARDAG VAN H H DEK0NIN6IN door den Heer J H B ÜPAANVEH MAN met welwillende medewerking vas Mej Fl DM WOLWt Alt s Gravenhage de Zangvereeniging iirnoJd Sporf en den Hear A H BBVSBK AUP Orgel PBÓGEAMMA S tevens bewijs van toegang ïijn i 9S cents van aJ VrIJAag 30 Auguêtut verkrijgbaar bji de Boekhandelaars J yks BENTUM ZOON eu b j den Koster f raag LOÜBENSOMJSEITTEB Lange Tiendeweg D 34 TELEPHOON No 2a TE KOOP ot TE HUUR Twee Heerenhuizen aan de Oost en Westhaven beiden van Gas en Waterleiding voorzien Te be vragen by IZAiK CATS p apier Lange Tiendeweg D 29 Gouda Zenuw en Maagliiders wordt uit overtniging 1 m werkêlBke halp in den nood het boek aaDberolen j N ontvangst van adres p t bn ft rt ordt d t boekje franco per post toegnonden door BLOKFOEL S Boelch 2 ltbOm Del fi FEESTEN TE op U AUCiUSTlIS 1001 ter gelegenheid van den Verjaardag van H M de Koningin s Morgens van 8 tot 9 uur Bespeling van het Carrllion van den Toren der St JanskerI s Morgens van 9 tot 11 en s middags van 12 tot 4 uur llef4iiwtiitffi i m fll@gtil@nl i iiittUt g s Middags te l i uur s Middags te 2 uur op het Marktplein tiiiiluKltilfliililtl op ffifiicliiii s Avonds van 7 tot 8 uur ORGELBESPELING in de Groote of St Janskerk I s Avonds van 8V tot 9V uur op het Marktplein VERTOONING van LICHTBEELDEN s Avonds ten lOi uur Voor verdere bijzonderheden wordt verwezen naar de groote ilanplaliblljetten Namens de Commissie voor Openbare feesten A VAN REEDT DOjRTLANü 2 = Voorzitter N A UB JONCHEERE Secretaris 51 Au 1901 VUURWERK op den IJSEL ZITPLAATSEN i f 0 H0 op een der booten van de Ueedery de IJteV tot een zeer beperkt getal beschikbaar Kaarten van af heden verkrijgbaar aas het Kantoor Gebroeders STEE2JSMA Bloemisten TurfsingeJ TELEPH No 114 Bieden aan om thans te planten prachtige Variteiten van CACTUS DAHLIA S welke den geheelen Zomer met prachtig gevormde Bloemen prijken en doorblopien tot de vorst intreedt VERDER HET BEKENDE IWI E€TEni CIDER dat door bijvoeging van 40 deelen water alle insecten doodt en voor planten bloemen on vrachten onschadelijk is Lller f 0 50 V Lller f 0 80 Liter f 150 Echt Zeeiiwsch lie gelegenheid tol InsebrIJvIng voor de deelnenier § aan de lUugrlJderlJ op Rijwielen blijft opengesteld lot Zaterdagmorgen 11 uur bIJ den lieer € € Krom De FEESTCOMMISSIE N B Zie verder Stad nieuu ê Koloiiiale Worving Haii i ei i f o b j het aangaan van eene vrjwillige verbintenis voor ZES jaren Aanbrenggeld TWIWTIG GULDEl Men melde zich aan rrfJicUttger en MUUiepUchUgen met onbepaaM certo b j den Commandant van het Koloniaal WerdepOt te Hardermijk ol bj een der plaatselijke ol Garnizoens Commandanten MMUepUehltgeH ouder lie tcapeuen bij hou onmiddellijken chel Van de uitbetaalde Handgelden werden in het vorige jaar door bemiddeling derAdministratie van het Koloniaal Weridepót en MET 60MDV1NDEN der aangenomenen gezonden aan hnnne FAHILIËN 1 iOMOS aan hunne CBEDITEUREN t iS Totaal t iteSO Öni fc Patent H Stollen idBickirfl Inuiirin lulillil Dis luni mi UKiinrüuni Fiiruun gronte Erfolg i BiSFUUHÜ Patent H StoUmt tffungêfi hit Ai lëu rtt Tarwebrood M eent de K 0 A sleIst mXwItoiw werthtoêen Xachahmnimm M bM Umltaiiftdaftv vnuri tttti gchurfe H StoUm MF nit mt Jtnat adtr Ik toldm ilMênhunilunitu k MM PItlitt pht imMMMwi aMlMüi l Ét ADYMTMTIffl in aUe Couranten NIEUWE HAVEN 27 worden aangfenomen door het Gonda Druk van A BBINKHAN Z i Advertentie Bureau vao A BKhmMAN di ZOON BuiteDiandsch Overzlcbl Prins Tsjoen Eerst heette het Prins Tsjoen f Arme Prins Tsjoen Hij ia zoo ziek Z66 ziek I Bf kan niet naar Berlin gaan I Toen werd het Prins Tsjoen P Och Prins Tsjoen ia wel ziek Hg kan niet naar Berlijn gaan en zelfs geen Berlynsche generaals entvangen omdat hij zoo ziek is Prins TsjOen Üaar als Prins Tsjoen niet ziek waa dan zou hij toch niet naar Berlyn gaan Want er zijn en dit werd geheimzinnig door zijn omgeving gezegd an de re be zwa ren I En nu vertelt zjn excellentie Yin Tsjang de nietiwbenoemde Chineesche gezant voor Berljjn die in s Prinsen gevolg meereist aan iemand van de Köln Volkszeitnng Prins Tsjoen f O prins Tsjoen is heelemaul beter I Prins Tsjoen ziet er uit als China s welvaren Hij is zoo Irisch als een hoen prins Tsjoen Maar er is dit zéér gewichtig het Protokol Zoo lang het protokol van den vrede daarginds niet is geteekend kan Prins Tsjoen niet naar Berl jn gaan Dat is alweer zooveel tijd gewonnen op dezen onaangenamen Oanoasa gang Er zijn echter anderen boosaardig genoeg om te beweren dat ook dit maar oen uitvlucht is want ook de prinselyke reisziekte wordt door hen voor een uitvlucht aangezien Het bezwaar zit hem volgens deze ongeloovige menschen niet in datgene dat to Peking nog niet werd beschreven maar wel in dat wat te Berlin wel reeds werd beschreven Prius Tsjoea is genoegelijk uit China vertrokken als s Keizers broeder op een pleizierreis Maar hoe dichter hj bj Berlin kwam hoe meer het pleizier verdween hoe meer namelgk de stonte jongen begon te bedenken dat hg tocb eigenlijk niet alleen ging logeeren bij neel Wilhelm maar ook excuus moest vragen En nn wordt er door Prins Tsjoen allerlei captie gemaakt op bet ceremonieel van dat ezcuns HiJ moet drie buigingen maken voor den Keizer en dat doet JEij niet ZiJn gevolg moet voor den Keizer op den grond vallen en dat wil het gevolg niet Prins Tsjoen moet excuus vragen in den door Keizer Wilhelm goedgèkenrden vorm en Keizer Wilhelm acht zijn concept excuus ongeschikt De Berljjnsche bladen wijzen op de mogelijkheid dat prins Tsjoen als hiJ lang wacht den Keizer in tgehoel niet meer te Berlijn vindt Maar wie weet of de Stthneprfnz niet jnist daarop speculeert om zoo een nieuwe nitvlucht te vinden I De Dnitsche regeering echter wil intusschen FEVILLETOX m PI BIR 0IW n Hoe u uw verblijf in dit huis kunt vereenigen mot al datgene vat ik zooeven heb moeten aanhooren dat is uw zaak de mijne is het den overste Ie waarschuwen en hem voor te bereiden op het gevaar dat hem in zijn eigen wonmg dreigt En dat zal ik nog vandang doen 1 Hij bood haar met koele hoffehjkheid de hand om op te stijgen doch zy wees zonder een woord te spreken ijn hulp af en wipte in den zadel met een enkdea veerkrachtigen sprong Een oogenblik later bevonden aij zich op weg naar het fort dat zij bereikten zonder nog een enkel woord te hebben gewisseld Zfl werden boven op den top begroet door Edith die straalde van genoegen over bet teit dat zij met Jórg zooveel vroeger het doel van den tocht hadden bereikt en zij scheen daarbij eenig leedvermaak te hebben over de ergernis welke zy meende op Gerald s gelaat te lezen Zij zag het heel duidelijk op zijn en I anir a gelaat hoe dat gedwongen samenzyn hen had ontstemd Daar komen de achterblijvers riep zeWaarom ben je onderweg afgestegen Je hebt een halre eeuwigheid daar boven op die rots gestaaiL We hebben dat gedaan omdat we daar eoo n natuurlijk van niet een Chinees ieta weten Zij doet door de bladen het bericht verspreiden dat het dralen van Prins Tsjoen haar koud laat dat hiJ te Berljjn als hij komt niet ontvangen zal worden als de broeder van zijn broeder maar als een boeteling en dat zoo lang prins Tsjoen niet verkiest te komen de diplomatieke betrekkingen tusschen ünitachland en China niet weer worden aangeknoopt De vorige gezant van China te Berlijn beeft dan ook de Dnitsche hoofdatad moeten verlaten zonder afschelds undiëntie De amhiissadeur Constans is te Parija aangekomen en is zooals verwacht werd terstond door den ministér van bnitenlandsche iaken v66i diens vertrek naar Dnmkerken ten gehoore ontvangen Constans ontkent dat hiJ zooals een Kngelsch blad gemeld heeft zich te onstantiiiopel zon uitgelaten hebben dat hu aldaar niet weer zou terug keeren Trots zijn vertrek dat met eenige staatsie plaats had gelooft men dat de Porte zich voegeh zal naar de door hem gestelde OBClien Onmiddellijk nadat hy was heengegaan hebben de Tarkscbe ministers een vergadering gehouden waarop de Frans he schuldvorderingen tpr sprake gebracht zyn on te Constaiitniopel vraagt men in diplomatieke kringen zich af wat toch eigenl k den Sultan mag bezield hebben om de zaken zulk een eniatige wending te doen nemen Zy n bonding is in de aanhangige quaestie geheel in strijd met die welke men van hem gewoon is Het vermoeden ligt voor de hand dat hiJ geluisterd beeft naar raad van een zijde alwaar men Frankrijk alleabehalve welgezind is Dch ook te Constantinopei is men overtuigd dat een minnelgke schikking een einde aan de moeilijkheid maken zal Op ziJn reis naar Frankrijk is Constans te Marchegg geïntervienwd door een Engelsch journalist die daarna het gerucht verspieid heeft dat hiJ niet voornemens was naar Constantinopei terug te keeren Aan dezen zon Constans zich uitgelaten hebben dat de geheele aangelegenheid die tot zooveel ongenoegen aanleiding heelt gegeven thans in handen der Fransche regeering is en niet anders dan door een toegeven van de Porte aan alles wat Frankrijk vordert beëindigd kan worden Een andere houding dan die welke nn tegenover haar is aangenomen zon niet alleen Faankrijks prestige hebben geschaad maar de Portr zou voortaan ook tegenover ieder andere tnogendheid een orrogante houding aangenomen hebben bij ieder voor prachtig vergezicht hadden antwoordde Gerald kalm Je was ons een heel eind vooruit Edith Heett Jörg wel de noodige voorzichtigheid in acht genomen toen je dat steile bergpad besteeg De jonge dame lachte Zeker maar je zult Jörg moeten uitdagen want hij heeft me in aUe vormen ten huwlijk S evraagd eii de erfgenaam der boerderij van oosbacher s toch een lang met te versmaden partij Wat denk jy er van Gerald De jonge officier gÜrolachte vluchtig bij deze scherts Hij bevond zich reeds aan de zijde van zyn verloofde en reed dicht ne ens haar Het was hem als moeat hij bescherming zoeken bij deze zonnige oogen beiicherming tegen een onbekend jets dat hem als met donkere vlerken omzweefde Zy bereikten nu de laatste kromming van den weg en hier hadden zij nog eenmaal het prachtige vergezicht over het omringende landschap maar veel ruimer nog dan straks Aan hun voeten lag het land roet zijn rotsen en stroomen zijn dorre steengevaarten en kale bergwanden De gloeiende stralen der zuidelijke zon brandde daarop met tellen gloed en op den achtergrond heel ver strekte zich de zee onafzienbaar uit Ja het was een zeldzaam land somber ca geheimzinnig wild en bekoorlijk evenals de menschen wier geboortegrond het was J DERDE HOOFDSTUK Helder en doorschijnend welfde zich de fonkelende iterrentiacht over de stille donkere aarde komend geschil en er zjjn mogendheden die minder geduldig dan Frankrijk zouden wezen De Engelsche pera beapreekt drnk den terngkeer van den gezant al gelooft zjj niet dat de kaden qaaestie aanleiding tot internationale verwikkelingen zal geven De Morning Post billpt Frankrijks houding en erkent dat het niet anders heeft knnnen handelen dan het gedaan heeft maar dat het gevaar voor een krijg in het oosten zoo groot ia dat Frankrijk thana de grootste gematigheid in acht behoort te nemen en zeer veel geduld moet toonen Do Daily Mail vreest dai een misverstand hoe klein dan ook gedurende de zeer ingewikkelde verhandelingen beide landei in botsing kan brengen wat dan natunrlijic een gevaar voor geheel Europa oplevert De Morning Leader zegt niet te begrepen hoe een znak als dio der kaucn te Constantinopei gepaard aan de schuldvordering va een bofjuwelier aanleiding heeft kunnen geven tot moeilijkheden waarvan de oplo sing niet zeer iiabu schijnt en die thans rnstendo vijandigheden kan opwekken Uit het telegram van den Londenschon correupi ndent an iet Hand blijkt dat het in MiddenAmer ka hoe langer hoe moer misloopt Ook do Parijsche New York Herald heeft uit Colon dergelijke berichten ontvangen Een troep opatnndejingeu van 2000 man goed voorzien van wapens en mnnitie ia uit Columbia weer eens in Venezuela gevallen met hei doel president Castro van zijn zetel te werpen Als dat gelakt wil mei hetzelfde doen in Nicaragua De grenzen van Columbia heeten met troepen te ziJn bezet de grenzen van Venezuela en Ecuador eveneens men zou zo zeggen hoe kan er dan nog één opstandeling over de grens komen en de Columbiaansche regeering wgt den opstand in haar gebied openlijk aan de intriges der regeeringen van Venezuela en Ecuador En om nu de verwarring te volmaken brengt een schip dat uit Midden Amorika te San Francisco is aangekomen de tijding dat ook in Salvador een revolutie dreigt 1 Verspreide Berichten Fkankbuk Te Parijs worden reeds transparanten verkocht waarop men den czaar in Rnssischen generaalsnniform ziet Hondt men de prent voor het licht dan ziet men Niuolaas I als Fransch generaal I De kruinen en toppen der bergen teekenden zich onregelmatig af tegen den hemel en de zwarte rotsgevaarten losten zich op m d nachtelijke schaduwen welke over den zeeboezem hingen De stad lag reeds in diei en slaap en ook in het huis van den garnizoenscommandant was alles reeds ter rust gegaan Ariow was nog laai thuis gekomen van een naburige plaats waar ook een atdeelmg troepen gedetar eerd was en hij had bij zyn terugkomst Gerald niet meer gevonden Deze had vergeets op den terugkeer vaö den overste gewacht en daar de jonge officier vóór het inval fen der duisternis zyn post op h t slot moest betrekken liet hij eenige regels schrifjt achter waarin hy den overste tot meer dan gewone waakzaamheid aanspoorde daar er alle aanleiding bestond om te veronderstellen dat de aanwezigheid van Joan Obrevic in Cattaro met geheime plannen in verband stond Hij beloofde den volgenden dag uitvoeriger mededeelingen te zullen doen sonder echter voorlooptg andere namen te noemen De overste schudde het hoofd bij het lezen dezer weinige regels maar hij kende het kaime bezadigde karakter van Gerald dte zich nooit door bioote vermoedens zou laten leiden te goed om diens waarschuwing niet ter harte te nemen Hij gal daarom de noodige bevelen en gelastte dat men hem onmiddell k zou verwittigen er soms iets ongewoons mocht plaats hebben Na deze voorzorgsmaatregelen getroffen te heljben begat hij zich eveneens ter rust In de slaapkamers der beide jonga meisjes welke aan elkaar grensden heerschte ook een diepe stilte Edith vermoeid van den inspuuenden rit Een aantal afgevaardigden en senatoren die van een prete honden dringenaan bij de quaestoren op de organisatie vanextraireinen doch de ondervinding daarmee is niet aanmoedigend hij de revno te Ch lons kwam de parlementaire trein te laat toenalles afgeloopen was De trein met den czaar en den president zal van Duinkerken naar Compiègne niet den gewonen eerst voorgeschreven weg nemen doch een weg met allerlei afwijkingen die minder druk bereden zal worden door de gewone reizigers Het garnizoen van Bordeaux dat deelbad moeten nomen aan de we telpe manoeuvres die reeds enkele dagen loonendezgn is nog immer niet uit de kazene geweeit reden om te veronderstellen dat aelui vergeten zjjn door de intondance Door de ter arbeidsbenrze te Marseille voigaderde mannelijke en vrouwelijkewerklieden op de Incilersfabrieken is ondank oen zekdre oppositie op vdorstel van den ociaal democratischen burgemeester vande stad Flaissiéres besloten tot onverwijlde hervatting van den arbeid in afwachtingvan de te hunnen bate ingeleide besprekingen welker renuttaten zjj zullen alwaclitentot hall September De nieuwe ballon van Santos Dumont waarmee hjj onverwijld zjjn proefnemingenjaat herhalen weegt slechts 110 in plaatsvan 115 kilo Dgsbmirkkx De izaar en de czarina woorden met hun kroost Maandag a s te Kopenhagen verwacht aan boord van de Standart waarmee zij gisteren op reis zgn gegaan of anders te Elsenenr en zij gaan rechtstreeks naar het kasteel Erodensborg waar de czaar een tiental dagen zal toeven Dar gaat Nicolaa II naar Dantzig en van daar na afloop van de zeemanoenvres weer terug naar Fredensborg om zjjn vronw te halen voor het bezoek aan Frankrijk Het heet dat de Dnitsche keizer wel zou willen meegaan naar Fredensborg doch dat lijkt niet waarschijnlijk Gistermorgen is de Grieksche koning gearriveerd BINNENLAND Dr Kuyper minister van binnenlandsohe zaken is gisterenavond van verlof nit hetbuitenland teruggekeerd T was dadelijk in slaap gevallen en zij doorleefde in haar droofn nogmaals de laatste uren welke haar ziel met zoovele gewaarwordingen hadden vervuld Gerald had zonderling genoeg het bezoek op het fort zoo kort mogelijk gemaakt eo er zelfs van afgezien ook maar één der inwendige vertrekken met zyn dames te bezichtigen Hij was nog ernixiger dan anders maar ondanks dat toonde hy tegenover zijn jeugdige verloofde een warmte en mnigheid welke zy nooit te voren van hem had ondervonden Hij week op den terugweg niet van haar zyde en hield zich zoo uitsluitend met haar bezig dat Edith zelfs een tijd Vond op te merken dat Gerald zorgvuldig vermeed tot Danira het woord ie richten De nachtlamp welke het slaapvertrek verlichtte wierp een mat schijnsel op het bed waar het jonge meisje rustte Het blonde kopj lag eenigszins zywaarts gebogen op het kussen en om haar halt geopende lippen speelde de glimlach van een gelukkigen droom terwyl de borst zich regelmatig verhief onder een rustige ademhaling Het was de slaap van een kind dat nog door geen zorgen des tevens gekweld wordt Het was reeds middernacht toen plotseling de deur der slaapkamer heel zacht werd geopend en Danira op den drempel verscheen Zy was geheel gekleed en had zich een donkeren regenmantel over de schouders geworpen Zonder eenig geluid te maken schreed zn over et zachte vloerkleed voort eq trad aan bet bed harer deegsuster ffTordt vervolgd