Goudsche Courant, dinsdag 3 september 1901

No 8596 Dinsdag 3 September 1001 40ste tiaargan mmm courant JSieuwS eh Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Tclcfaon a tt De uitgave dezer Courantg eRchiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prys pei diie maand is 1 25 franco per post 1 70 Ateonderlüke Nommera VTJf CENTEN Wdkn R n ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd tooedkoopsteeo soliedst adres voor Vjervoer wan Inboedel aoowel binnen als baiten de itad mefc geslotea wageni A ORAVESTEIJN Lange Tiendeweg 39 Alle leordt tegen Xranaportsehade venékerd ADYERTENTIffl in alle Couranten worden aang Cnomen door het Adverleutle Bureafi van A BUIi kMAN ZOON Ilolarl § MONTUW te GOUDA zal op DIN8DAG 17 SEPTEMBER 19Ü1 v m uur io liet Venilnlokaal a d Nieuwsteeg om contant geld publiek verkoopen mmi msiLAiBE eo andere Roerende Goederen als Tafels Stoelen Kasten Ledikanten Bedden en Boddegoed Koper Tin Blik Glasen Aardewerk Spiegels Schilderijen Kleederen Linnengoed eene parttj TimmergereedHChappen ecne grooto partjj Boeken en Tijdschriften Goud en Zilverwerk en WBt verder ton verkoop aal worden aangeboden Te zien daags te voren van 9 12 en van 2fi nur Er bestaat nog gelegenheid g ederen btj te brengen Notaris MONTIJIV te GOUDA m Tn veilen en vorkoopen Perc 1 lal op MAANDAG 23 SEPTEMBER 1001 v m il uur in bet Hotel l Paauw a d Markt publiek m MET w en het pad en den jrotid ilaarvoor en duarnmm staande on gelegen hoek Oude Gouw en üraafpad S no 103 te Gouda verhuurd voor t 2 65 per week Perc 2 WOOKHlllS staande en gelegen Achter do Vischraarkt I DO 13Ö te Gouda vrij van huur Te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen op 15 October 1901 Nadere iniichtingen geeft Notaris MONTIJN voornoemd Breeder bij biljetten I III I IN HET Verliclitiiigs Magazijii Oe Avood§ler DUBBELE BUURT lyn heden ontvangen een prachtige collectie Nieuwe Ga§liallon § alsnieie een ruime sorteering GASÜBNAMENTEN GASKOOKPLATEN en GAS TORNUIZEN tegen concurreerende prijienGoedkoopste adres voor Winkel Etalages met succes geplaatst b H H Winkeliers hier ter stede Denkt aan het groote genot van een BADINRICHTING compleet van aff 0 en hooger Minzaam aanbevelend M M VAN LOON X ÊlEF in GasSttre L llollundsche Ceinenlsleenfabriek D VELDHUIS 2Ti© V3 w ©r3s ©rls a ca IJsel HEEFT EN HOUDT STEEDS IN VOORRAAD Ei en Cirkelvormige Buizen waterdichte Putton ALLE SOORTEN TE6ELS K0EDRINK60TEN ENZ VBAAOT PRUaOPOArS Geen Kinkhoest een Iniluenxa Ï ONINKLUKi Ooi Kinkhoest influenza Borsten Keelaandoening binnon den kortst mogelijken tp te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DruivenBorst lionig Extract III e L I A IV T H E uit de Koninkipe Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK r DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et b j Firma WOLFF C Co Westhaven 19Ö Gouda D MIKBIES Kleiweg E 100 Gouda E H VAN MILU VeersUl B 12ti te Gouda A BOÜMAN Moordrecht PINKSE Nieuaerkerkad IJsil A N tak ZESSEN ScAoonAooen Th TOKKBS Botktop B T WIJK OudewaT A SCHEER Haattredd P W i EDE Oud water K vas düe HEMDEN te Reeuunjk P v o SPEK UoercaptlU ü j o STAR Waddinoêveen Wed I HOLST Waddingmeen P A UB GROOT Oudmaler D A d JONGH Oudeaater P KASTELEIN PoUhroekerdam D BIKKER te Benschop Transvaal Limonade is de lillllOHiADE die thans vooral gevraagd wordt en voortaan om hare fljne geur en heerUJke pittige smaak het meest zal gedronken worden Iedereen probeero ze Alleen verkrijgbaar te GC DA in Siroop en Kogelflesschen bij P HUIJBReciPr Zeiig§lraal H ADlIsepllsehe Tapdpoeder en Anll8ep ll§cii JMoiidtlneluur van E AaSüTO landarts te t Gravenhage OVERAL V BERIJOBAAR is bij Agent voor Nederland G IJSSÏ STIJN Blauwstraat Gouda lolarls MOITMH te GOUDA zal op DINSDAG 1 Ofr TOBER IftOl bij veilingen o PIN DAG 8 OCTOBER 1901 bil afslag beide dajjen dos voormiddags len 11 nre in uet Kolflpliuiii van den Heer G H VERMEULEN a d Brng te Waddiniveen publiek veilen en verkoopen HET PAND ingericht M MANVFACXURBÜWIV KML met SCHUUR EEP T0IN en GROND en VRIJEN POORT staande en gelegen aan de Noordkade nabil de Waddinxyeenscbe Brng te Waddinxveon kadaster sectie B no 1425 groot 3 Aren 30 centiaren Aanvaarding 15 October 1901 Betaling der kooppenningen 1 November 1901 Nadere inlichtingen geeft Notaris MONTIJN voornoemd Breeder bij biljetten Gebroeders STEEITSMA Bloemisten Turf8ing eJ TELEPH No 114 Bieden aan om thans planten prachtige Variteiten van ÜACTIS DAHLIA S welke den geheelen Zomer met prachtig gevormde Bloemen preken en doorbloeien tot de vorst intreedt VERDER HET BEKENDE l $$E€SE li CIIIEII dat door bijvoeging van 40 deelen water alle insecten doodt en voor planten bloemen on vruchten onschadeliik is 1 Lller f 0 50 Liter 10 80 Liler fl 50 TE KOOP ot TE HU DB Twee Heerenhiiizen aan de Oost en Westhaven beiden van Gas en Waterleiüng voorzien Te vragen bij IZAAK CATS p apier Lange Tiendeweg D 29 Gouda Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlijke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desvorlangd met bijlevering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Grerard Pinksen Cuisinier Westhaven 128 IV Wie werkelijk prijs stelt een UEeELMK te hebben laat zich fotograleeren in de lf tografi$eke Muuttfnrtehting STTTIDIO Fl SINGEL 661 C A V D LOO ARTS voor Zenuw en Zielsziekten Goudsche Singel SI BOITEBDAM SPREEKUREN 1 INBICHTMG VOOR PSYCHOTHERAFIE Gouda Druk van A BRDOÜttAN AZn ITationale Militie OPROEPING in werkelgken dienst De BURGEMEESTER van GOUDA brengt ter kennis van de lotelmgen der lichting 1901 die bü de bereden korpsen der Artillerie en Ca Valerie xijn in lytd en overeenkorostis art 57 van het Koninklijk besluit van 8 Hei 186a Staatsblad No 46 sooals dit artikel wordt gelezen ingevolge het Koniokhjk beluit van 36 Sepl 1898 Staatsblad No 3 11 na hunne inlijving tot nadere oproeping met verlof xijn gexonden dat sU die behaoren tot het iste en sde Regiment VeldArtUlerie tot het korps Rijdeode Artüterie en tot de Regimenten Huzaren den l6n September a s en zij die behooren tot het 3de Regiment VeldArtillene den 6q September a s zich bij hunne korpsen moeten aaametden Bedoekle veHolgangers worden nitgenoodigd minstens vier dagen te voren hunne verlospassen ter Secretarie der gemeente te doen afschrijven en vervoer of paasagfr bijjetten te ontvangen indien zij daarop aanspraak hebben Gouda s September 1901 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS Uulteolaudscb Uverzicht Lord Kitchener seint uit Pretoria dat de verliezen bü den treinoverval b üamaaikraal behalve overste Vandelenr bedragen negen man gesneuveld en 17 gewond die allen naar Pretoria lün gebraeht De Bo rsh staken deu trein in brand en Tlnohtten daarop Het geleide waa 15 man atark V De correspondent van de Times te Middelburg geeft eeuige biltonderheden omtrent den toestand in de Kaapkolonie waarnit ondubbelzinnig blijkt dat het terugdrijven der Boerencommando s in de middendistricten totaal is mislukt Daar toch lezen wif Botha s commando Is tusachèu Cradock en QneenstoTo maar verdeeld In zooveel kleine troepen dat moeilijk met juistheid is op te geven waar de Boeren zich bevinden Lotter is in de kloven ten Oosten van Cradock terwül Theron verder naar bet zuMenis getrokken en zich nu in den omtrek fan Wlllowmore bevindt v De genoemde streken nu vormen juist het gebied waaruit met zooveel ophef de Boeren waren verdreven door alle troepen die French tot sijn beschikking kon krggen zoodat de viAeos Esgelsche correspondenten zoo wklgeuoagde operatie gerust als mislukt mag w rdan beachoowd FEVILLEJOIX m PE BERfigM £ r lag ie angstwekkeods in de hoo som bett gestalte die zich over bet jonge meisje heenboog zóó dicht dat haar adem EdiUi s wang mont beroeren Zoo Ui f zij eenige minuten onbeweeglijk MaaA den blik ona ewend o de sluimerende geridK maar eensklaps viel een beete traan uit hamr og op de wang van Ëdith die even schrikte en düraa de oogen opsloeg Danira jij lei ze nog half dommelend De aangesprokene richtte cicfa haastig op en maakt een beweging ab om te duchten maar toen torhaalde het jonge mei e Wat kom je doen Uanira bket staan éa lei halfluid ali kortten die woorden hsar moeite Ik kom a cheid van je nemen Eerst nu tcheen Edith volkomen te ontwaken Zij riditte xich verschrikt op A cbeid nesien f Middm m dcD nacht f En waav wil beca i Xk ga 1 voor ah I Schrik niet BdUk bet moeil Het wu dwiuu en oavoorcichtig dat ik Dog b j kanm maar ik koo tf vertrekkca xonder je mg eeninaal te nen ik dadit niet dat je aondt ontvakra EdÜth begnep U fkbur oieti vaa hetgven a De berichten over den toestaud in de Kaapkolonie worden langzamerhand duidelijker Reeds lang werd van verschillende zgden gefluisterd dat het er in de Kolonie ernstiger uitzag dan man in Engeland wel wilde bekennen Ben paar dagen geleden deelde de Daily News mede wat ziJn correspondent van den toestand gemeld had Het scbrgven want telegrammen over de oproerige beweging worden door den censor eenvoudig achtergehoQden zeide dat de ernst van den toestand in de Kolonie in Engeland volstrekt niet wordt begrepen De inval breidt zich gestadig over grooter gebied uit en de wilde onderdrukkingsmaatregelen het ophangen van rebellen bet deporteeren van geheels gezinnen het dooden der paarden enz hebben slechts de aansluiting van meer rebellen bij de Boeren teu gevolge De toestand zou belachelijk zju als hi niet zoo hoogst ernstig was Het buitengewoon zelfvertrouwen van de Hollanders de laatdunkenheid van de Jingo pers de onbekwame zorgeloosheid van de militairen en de bokken van de staatslieden vormen een tooneel dat zijn gelijke niet heeft gehad sinds wiJ Amerika verloren Een telegram nit Londen aan de Koln Ztg bevestigt deze zienswijze Daarin wordt gemeld De hier ontvangen partiouliere berichten doen elk oogenblik de afkondiging van den staat van beleg in Kaapstad en de havensteden verwachten De Kamer van Koophandel te Kaapstad heeft zich zeer beslist daartegen uitgesproken maar men gelooft dat de maatregel niet langer te vermijden is De berichten nit de Kaapkolonie luiden dan ook hoogst ongunstig en de Engelscbe bladen in de kolonie kunnen dat niet langer verbergen Het district Frasersbnrg is in openlijken opstand en wordt door talrijke boerencorpsen doorgetrokken De telegraphische verbinding is verbroken Honderden kolonische rebellen sluiten zich biJ de Boeren aan Hen verwacht dat behalve Uerriman die op zijn hoeve bewaakt wordt ook alle andere leiders der Afrikaander beweging gevangen genomen zullen worden Uit Weenen wordt aan de Daily Mail geseind dat graaf Lamsdorff met den Oostenrgkschen minister van boitenlandsche zaken Qolnchowoki een bijeenkomst zal hebben na het keizerlijk beioek aan Dantzig en aan Reims De Fransche nationalistische bladen gaan yggrt ffiot aau de regeering allerlei voor hoorde xy keek aU versuft haar pleegzuster aan die nu op hartttochtelijken toon vervolgde Ik zou toch heengegaan zijn binnen eenige dagea of weken nu moet het reeds dezen nacht tijn rï heeft ons geen keuze gelaten hij Is een waakzaam gevangenbewaarder Hy f Wie f Spreek toch ip Godsnaam niet zoo in raadsels Wat is er beurd f Waar wil je heen Heb toch medelijden raet myn angst Panira zonk op de knieën neer en klemde de handen van het jonge mei e in de hare Vraag roe niet want ik mag je geen antwoord geven Je vader zal je zeggen dat ik ondankbaar en slecht geweest ben misschien heelt hij gelijk maar mijn rechten zijn v l hooger hij heeft mij het recht op mijn geboortegrond betwist hij heeft getracht de stem des bloeds in mij te verstikken r Hij heeft nooit eenige genegenheid voor mij gevoeld evenmin ali ik voorhem Maar jij Edith jij hebt me liet gehad ondanks al mijn eigenaardigheden Jij hebt me nooit met opzet leed gedaan jij hebt je nooit koel van me afgewend zelfs niet als je me niet begreep JiJ gelooven dat ik gevoelloos wat Ik was alleen ongelukkig grenzeloos ongefakkigl Denk daaraan Edith als gij allen morgen den stal over mij lult breken £ n dan vergeet mei Zij had dat allee ia één adem gezegd en wilde rich nu oprichten maar Ëdidi die nu eindelijk begreep w bet kwar volkomm ernst was sloeg de betde armen out haar haU n begon luid te nemens toe te schrijven betreflende reactionnaire maatregelen die genomen zouden worden pm den Tsaar genoegen te geven Dé Libre Parole weet nu te zeggen dat wel iMroalëde Marcel lIaCMt en Buffet geantnMeerd zullen worden maar daarentegen e Lur Sainces en Jules Guèrin in ballingsehap moeten verbleven Dot echter uiet alle partijen in Frankrijk ingenomen zi n met het bezoek vak den Tsaar bl$kt uit den Petit Sou een socialistisch blaadje waarin een verklaring voorkomt van Mt bestuur der socialistische revolntionnair vereeniging met een protest tegen bet Tsarenbezoek en de bedreiging dat oen lid der vereeniging de regeering zal interpelleerOB over haar kruiperige bonding Het schijnt echter dat het gros der bevolking het beioek van deu Tsaar zal beschouwen als Sn uitmuntende gelegenheid om loest te viert De spuotwegmaatschappijen organiseeren luie tminen naar Duinkerken en Reims en de administratie van den Figaro beeft een transatlantische stoomer La Gasoogne afgehuurd om z jn abonné s gelegenheid te geven de vlootrevne bü te wonen De Jtiebonderd hutten die het vaartuig bevat orden gegund aan hen die zich bet eerst aanmelden D handelaren te Reims hebben doen bekenjypnken dat vreemdelingen zich gerustelwSj iai hiUHW t kamunopkoBdaD daa baa voorraden op den ontzettenden toevloed berekend zyn Het blad Le Soleil verneemt van zijn correspondent te St Potersburg dat in het keizerl k paleis aldaar het gerucht gaat dat president Loubet in Juni of Juli van het volgend jaar de Russische hoofdstad en ook Moskon bezoeken zal Men zal hem ook een revue van Russische troepen doen bijwonen Op haar reis naar Kopenhagen treft de keizerlijke familie slecht weder in de Oostzee zoodat ziJ vermoedelijk Mrat baden Denemarken bereiken zal Dat Rusland met eenige achterdocht wordt gadegeslagen in zijn bemoeiingen op bet Balkanschiereiland is geen wonder Heel langzaam aan doordringt de Russische invloed alle lagen van de niet Turksche bevolking van de Balkanstaten Telkens blijkt er weer nit een feit hoe helder de Russische tint reeds voor den dag begint te komen Onlangs nog weer door de oprichting van dagbladen die openlp erkennen propaganda te maken voor den Rnssischen invloed Haar toch beeft het veel verrassing ver Stil fiuisterde Danira half smeekend half gebiedend Houd me niet tegen tracht niet mjjn vlucht te verhinderen ik laat me niet houden ook al zou t me het leven kosten AU je de anderen wekt en hun mijn spoor w st dan suit ge daardoor mijn dood bewerken maar niet mijn terugkeer De laatste woorden klonken met lulk een vreeselijke beslistheid dat Edith verschrikt de armen liet zakken Danira aakte daarvan gebruik om zich geheel los te maken En nu nog één verzoek Zeg hem Gerald ron Steinach dat ik geen verraad gepleegd noch vijandige plannen beraamd heb tegenover hen die zich mijn weldoeners noemen Ik had alleen de redding van zeker iemand op het oog mOTgen zal hi weten wat ik voorhad Edith hield plotseling op met snikken en haar oogen vestigden zich met een uitdrukking van de grootste verbazing op de spreekster Een boodschap aan Gerald vao jou Danira Ëtt die moet ik hem overbrengen Ja I Ik wil ik kan de verachting van dien man niet met me meenemen Ik heb in den laatsten tgd veel verdragen maar dien Terachtelijken blik in zijn oogen duld ik niet Beloof me te doen wat ik je gevraagd heb Herhaal hem woord voor woOTd wat ik gezegd heb En nu vaarwel vMff altijd 1 Zij bo zich nog eenmaal neer Edith voelde twee brandende trillende lippen welke zich op de bafe persten en het volgende oogenblik was Danira v 4weneD De deur had zich achter haar gedoten en in de idaapktmer verqireidde de nacht ooriaakt dat de Poster Lloyd een blad bekend als een ofücieus orgaan van de Oos tenrijkschHongaarsche regeeriog in een artikel zich vriJ ontstemd betoonde over de houding die Rusland heeft aangenomen in de Balkansche woelingen van don laatsten tp Toen er op deze wijze dus als t ware van de z de der regeering een slecht humeur werd getoond gingen de andere Oostenrjjksche bladen de zaak ook eens ernstig overwegen maar de meeaten komen tot de conclusie dat t alsnog niet zoo slecht gesteld is met den toestand als men nit het artikel van de Pester Lloyd zou gelooven Sommigen wijzen op bet Oostenrijksch Rusaisch tractaat van 1897 en vreeren niet dat Rusland daaraan ontrouw zal worden De Neue Freie Presse herinnert eraan dat de beschouwingen van de Pester Lloyd geheel in tegenspraak zjinmetde verklaringen afgelegd door graat Goluchowsky b j de ontvangst van de delegaties Het N Wiener Tageblatt meent dat het offlcieele Rusland ook niet alles zal goedkeuren wat er in den laatsten tijd op t Balkanscbiereiland gebeurt Neen daar zal het offlcieele Rusland ook wel voor oppassen Maar dat bet er niet rouwig om is die staten te zien ver Bnsslschen zal toch wel waarschünlijk n en al zal het voorloopig ook zich niet regelrecht met die toestanden kunnen bemoeien later zah het met pleizier offldeel die aangeslibde Bnssischo bevolking biJ het groote rijk inpolderen Verspreide Berichten Fhikkrijk Te Parijs is aangehouden de adjunct kaasier van de Compagnie d Orleans Ëellon geheeten die dezer dagen door een ontdekt tekort van drie duizend francs tot de bekentenis is gekomen dat hg in den loop der tpen om aan zijn wedmanie bj wedrennen te voldoen zoo maar eens eventjes zeshonderdduizend francs heeft verduisterd 1 Het wordt nu niterst waarschijnlijk geaardeeld dat de czaar den zeventienden September de Fransche wateren zal bereiken om den volgenden dag aanwezig te ztjn b di vlootmanoenvres den negentienden rust te houden te Compiègne en dan den volgenden dag de groote revne bü te wonen Te Duinkerken wordt een heel stuk spoorlijn verlegd io verband met de kans opeen ontsporing van den keizerlijken trein De beambten van de electrische tram te Béziers hebben hot bijltje er bij neergelegd lamp haar kalm licht evenals straks terwijl het jonge meisje de beide handen tegen de slapen drukte als om zich te vergewissen dat het sooeven plaatsgehad hebbende tooneel geen droombeeld geweest was Het was alles inderdaad zoo snel en zoo otiverwachta gekomen en het duurde geruimen tijd vooraleer Edith weer geheel tot bezinning gekomen waa Toen echter stond sij haastig op trok een morgenjapon aan en snelde naar de aangrenzende kamer waar Danira anders sliep De kamer was leeg het bed onaangeroerd de deur gesloten de vluchtelinge moest het huis verlaten hebben Edith s eerste gedachte was haar vader te wekken en dan het gebeurde mede ie deelen maar eensklaps herinnerde zij zich de woorden welke Danira haar bij het afscheid gezegd had Alc g de anderen wekt en bun mijn spoor wijit dan zult ge daardoor mijn dood bewo ken maar nooit mijn terugkeer 1 Zij kende haar pleeg2uster en wiit dat zij in staat was haar bedreiging ten uitvoer te brengen Radeloos trad het jonge mei e aan het venster vanwaar men het uitzicht had over een groot deel der éA De huizen li en daar stil en rustig jlta en daarboven op de hoogte teekende zich de don kere silhouet an het slot togen den helderen hemel af Daar bevond zich Gerald voor wien deze raadselachtige boodschap bestemd was Waarom juist voor hem wieA Danira steeds loo vreetf ja zelfs too vijandig gezind was gewe stp iWerdt verooigdj