Goudsche Courant, woensdag 4 september 1901

Echt Zeeiiwsch Tarwebrood Wotensdag 4 September 1901 408te Jaargang No 8597 ftOÜLSCHE COURANT iMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken i cmt d K O bij A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 lelefaaa Mt De Uilg ave dezer Courant geschiedt dagelijks njet uitzondeling van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 1 2 5 h anco per post 1 70 Aizondprlijke Nommprs VIJF CENTEN TUalkaa Ha Ut ADVEUTENTIEN worden geplaatst van 1 5 r els è fiO Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaataruiuite Inzending van Advertentiën tot 1 nur des midd a SCHIEDAMMER jEITEVEE Merkt NIOHTOAF Öouda Druk vaa A QBUKMAN AZinj GekoedersSTEEirSMA Bloemuten Turfgingel TELEPa No m IMtm au öm tbuu te pluten prachtige Variteiten rut CACTUS umn welke deo gebeeleo Zomer met praclitig geTormdo Bloemen prijken en doorbloelen tot fte TOrtt intre dt VERDEK HET BEKENDE INSeCTEW CIDER dat door bijvoeging van 40 deelen wateralle insecten doodt en voor planten bloemen OB vrucbten onecbadeljjk In Liter tOM Liter f 0 80 Uier f I iO TE KOOP ol TE HUUR Twee lleerenhuizen tan de Ooit en Westhaven beiden van Oai en Waterleiding voorzien Te bevragen bj IZAXK CATH p apier Lange Tiendeweg T 29 Oonu FEANSCEE STOOMVEEVEEIJ BH heiniselie Wuscberij H OPPElHEIMEIt 19 KrutüAiide Itotterilnm QebrvTttw r l duor i M den Koniiix der Belgen Uoorddeptt Toor GOUDA de llwr H G TlUJHUUItG Korte Tiendeweg D 7 ripwrifthteit voor het itoomHU q TBrron vaii ê HMren en OftmeagardsrobeD attculir alle Kiudargoedereo Hpeomle inrichting Toor b t itoom o vsu plucbetnitntalR vaaren bunt euK PaiN Expellcr ttvüg jw vwdt dit middit nee vtniwad nooM a f il tofM Bhtuua fc JiohtTtriwMib 14 p n UordgnHn Ufelkteoduu uuc frordflit iiiujr d nienwate en lAstute method tfavedd dMl TertrouwM op Kit hbrMkun rk Ankwt in d niMHito uuthakm Te iautar4 in l i Ülotb CUbw Tu fnfü D 8luid rB H t4trtftC Vittn ani EEMMOTTAKTIEÜ Men worilt vrr orlil op I MKIIIi te letten UIT T MlOtUJK TIK M KAVK S VAAYZO K OORINCHËM Urne TUKKEN wiifdiin afgele A rard in Teriegelde pakjes van t i Jl k twM n etn half en t n Ntd om Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende J C BIJL I ïoorhoon J BKEEBAAKÏ La nuUal km roMsmUM looc HMm eo vooral lUoM n Klailenclunwaik IsdsVlparMinu vuiC II Wllerfce ertliTiislli SIr 14 Mt I s lH os num n lMcltlMill ki iiBi i M e n i nin iiili l jOL f met vermelding n Nommer er Frijn vooriien van nevenitaani Merlr volgens de Wet gedepo neerd Koloiiiale Wervin uaiiditeid ƒ oa b j bet aangaan van eene vrijwillige verbintenia voor ZKS jaren Aanbrengseld TWIITIC GULDE l Hen melde zich aan frlJmlIUger en fÊUUlepUcMlgem mei onbepaaU eerltt b j den Commandant van het Kolomaal Werdeput te IJardentijt ol bg een der plaataettjke ol Garnizoen Commandanten IHUUepUeMigm tutter de mapeuem bjj hon onmiddelljjken chef Van de nitbetaalde Handgelden werden in bet vorige jaar door bemiddeling der Administratie van het Koloniaal Werfdepöt en UET QOEDPINDEJI der aangenomenen gezonden aan hnnne FAHILIËN f iOtOS aan hanne CREDITEUREN f tS Totaal 1 f Voor Maaglijders A AN allen die zich door het vatten van koude ol overlading van de maag door het gebrsik van üajgk moeielgk te verteeren te warme ol te konde spjjzen o door onregelmatige levenswijze een maaglgden als Maagkatarrh Maagkramp XMigpIJnen moeieUjfke pij verterlng of verHU ming op den hals gehaald hebben zjj hiermede j een goed hnismiddel aanbevolen aarvan de voortreffelijke werkingen reeds sedert vele jaren bewezen zfn Het is iXuSarf UrioltaoRa ruiéancoijn 1H Deze Kruidenwijn is nit voortreffelijke geneeskrachtig bevondene kruiden met goeden wijn gemaakt en versterkt de spgs vorteeringsorganen van den mensch zonder een laxeermiddel te zijn Kruidenwijn geneest storingen in de bloedvaten zuivert het bloed van bedorven ziekte veroorzakende stoffen on werkt bevorderend op de vorming van gezond bloed Door het op juisten tyd gebruiken van Kruidenwijn worden maagkwalenmeest reeds in t begin onderdrukt Hen moet dus niet talmen er eene proef jmedete doen Symptomen als hooljpijn oprispen zuur in de maag opzetting misselijkheid met braken die b chronische maagziekten dos te hevigeroptreden worden dikwijls na Slige malen drinken geneten VerstOnninir onaangename gevolgen daarvan als VWJ 4 U benauwdheid koliekpgnen hartkloppingen slapeloosheid aambeien worden door KRUIDENWIJN dikwijls snol genezen KRUIDENWIJN beft verstopping op bevordert de spijsvertering en verwijdert door een zachten stoelgang onbruikbare stoffen nit maag en darmen Schraal bleek uitzien bloedaimoede verval van kracliten zijn meeital de gevolgen van een slechte vertering onvoldoende bloedvorming en een ziekelijke toestand van de lever Bij gebrek aan eetinst evenals herhaalde hoofdpijnen slapelooze nachten treedt een voordurend ziekelpe toestand in KRUIDENWIJN wekt de verzwakte levenskrachten op KRUIDENWIJN verhoogt den eetinst bevordert de spijsvertering prikkelt de stofwisseling bespoedigt de bloedvorming brengt de geprikkelde zenuwen tot rusten schenkt deli zieke nieuwen levenslost IV Ir A 3BC esteii en iankbetutglngen beumten dit mge KRUIDENWIJN is fe verkrijgen in lesschen k KI 1 50 en 2 in do Apotheken vart Oonda Oudewater Schoonhoven Bodegraven Woerden Alfen Aarlanderveen Voorburg Leidon Rotterdam s üravenbage enz alsook in alle grooto en kleine plaatsen van de pr wlncie NoordHolland en geheel Nederland in de Apotheken 9ok verzendt de Firma WOLEF Co drogisten Westhaven Oonda H on meer flcsschen Kruidenwijn tegen origineele prezen naar alle plaatsen van Nederland Voor namaak wordft gewaariohuwd Ven verbje uiisIniteDd Huberi lllrlch sche Kruidenwijn Hijn Kruidenwijn is geen geheimmiddel zijo bestanddeelen zijn Malaga wijn 450 0 Wijngeest 100 0 Jlyoerine 100 0 Roode wijn 240 0 AUas bessen if sap 150 0 Kersensap 320 0 Manna 30 0 venkel anijs alantswortel Amerik krachtwortel gentiaanwortel kalmoeswortel 10 0 Deze bestanddeelen worden vermengd Doar GenMah Blft Anb votcn M t EXTfOIpioma n Goud Bckroonil OlllriA l ar tlfk d aMitltnwhttfe Verit rkcndf KINA WXJNtegeatwmktt t lMJ volwMienen cbnk un tetlutt lecht pUBVtrt rlni MDUwbool dpllQ ter vtnterk D£naslekteofkru nbcd koortseiihft g vol8ea OUUÉA ROCHE FERRUGINEUX w het bijiuiiacr tegen Bloedfebrvll Blevkiucbt kwatcn f WltlMhen leeftyd ent Vcrkrijgbmr ia ükcom t 1 90 en L F lIcdvC CS A ▼ VBraterkand aangenum van êmtxl voord eeli ktch gtb nik T vooriii voor kinderen iwakkcn e klierachtige geitellen icer un te bcv len AU gMiMllLrtioïltlcc drank h toomlSMn l r ipijt vertering organen en diarrbrfe ook voor EuifvHr en CD k in kinderen l r i nn l n nn v j m PRACPARATËN VAN I I ri pei bui ft Si lt IVÏO a Kgr O DO S Kgr DwöO buMen H Kr O OO Chtmlaeh L4 AllrCllllrf r Speciaal voor Kfndervoadinj uWara iTICilW UllVCr 0 60 Kt n O ► Ac éhma f icyjlfA fpn 11 ronken eenerholtcC Lirftteii voldoend ter bwtrij 0 ia V iKttrCUCU j j Je hevlgilt aaavallen n Atthma c In doosjci a 0 80 en O BO I1Z J Tamarinde BonhnnR fru t purgatief tecfn ventoppin A m voot kinden btwijze de Tamanadc BtraKbni vun KRAEPF I lEN HOLM UUnKriike diffwten daar dt form voor het kmd bcfearl Jk en de smaak ungeniim ii Pnji per doo e 0 90 cn 0 60 Qfa tf f P ieia1lAG aljzemefn erkend als het BESTE huiimiddel OttlIIHrtK raaniICa Ho it verkoudheid eo Ketlp o het ii I ccn alymoploaaend en vtrsaehtënd mTddel bU ultncmcadbald aitiluiti in i □ fleachjcj verkrijgbaar Pn s 0 30 I fr flfschjt 9t f fwpm mttm mm KIUSTSUEN It H ï U Zatet Um mUm imrwim pmm MfimlitMf mmai p ét mamm m è mulU t t tm i tif pm kt hmmr èii ét mmmU iyAm KRAEPELIEN h HOLM Hofleveranciers ZEIST y ADVEETMTIM i aUe Couranten worden aangenom door het Advertenae Bnref m A BHI VAN 4 ZVON TkiMij i Wniwbtlim in do geheele weivld bokaiid aa f fceroemd OnovertroffeD middel tegn slle yorat L ng Lercr Maagziekten enz InniuUg Ssoowel a s ook uttwendig in bijaa allo xtektegsTallea met goad COTotg aan la womUn PrU pef Ha i 1 lier post 1 l lfi TUeny i Wondtnalf bezit eenalanog ongekeude geaeeakraelil en heilzame werking Maakt meeatat elke pijnlljleel 90 geraarroile operatie f ebee1 orerbodig Motl deze zalf enl een 14 Jaar vud voor oageneetU k tehouden beengeiwel eu onlanus een bijna fSt Jaar kauherlljden genezen Urauiit genesing Terzacbtinx der pijnen b j wonden ontatekiugea ani Tan allerlei aard FiUa per pot f 1 50 per po t f 1 60 Centraal Dopüt voor Nederland Apotheker HCKKI tI DEtt8 Bokin S Amaterdaia Waar geen depdt la beetelle men direct ua die SellntMBMethaka dei k I UIF HHI m Pregrede bel HobitKik Uaatamiek Oeliere proipeetae U oatbiedea bil bet Centraal UepAt Seadar Uokia Wie eeker zijn wu d Eotatft Eikel Cacao t ontvangen taumengesteld eo oa vel kra iMmiatu la dennandel gekomen onder dom naan im aitvioden Dr Miohaells varMaidigdop da beste machines in bet wnaldb 1 roemde étabblissemant vaa Qebm StoU warok te Keuhn iIioIm Cikel Caeao n vierkanten bniaen Dei Eikel Caoaa ia mat nulk kookteen aangename gazonda drank v ot 4 plijkacdi gebrnik een 1 2 hetlaab vaat poeder voor een kop C N d Ala eoneeskracbtige drank bftMrid vaadlarrhee aleciits met water nt g et tu ttan Verkrijgbaar by ie mnartiti VL 7 Apothakara ena I U VtKo V IU iwJMaa f 1 S0 c a 90 aft Q n raalv 1 g nwoor4g Mr Mwland lulhis Mattanklwl Amsterdam Kalverstraat lOJ Nteaw oDorcrtr flei I pTof Dr Liebera welbekaod iixnwsBacsT un UUeeo eebt met Fafariekimerk tot voortdnrende radicale n zekere genezing van alle selie de meest hardnekkige a AMUfMiekteUf vooral ontstaan door afdwalingen op jengdigen leaf tijd Totale geseling van elke iwakte Blaak zucht Benanwdheid flaafdpj tt Migraine Barlkloppinjg Maagpgn slechte ipgaTertering Onvermogen Impoteni PoHntione ani Uitvoerige prospèctafsen rtijr per eaok 1 1 1 i i S w dubbele lenli 11 CV Cfnlra I Depot Mattk d VeKta ZaltbomnlBlUipöb M CMban k Co Botterdam Jk 1 Happel a 6rarenhage Terfa rbwr kfl M PEETEBS Jz N B All bawiji van aehtkaid U eaeket an kurk ataeda roolv dar Knal F Bonv I Halramana ito JonK J Cin Botterdaa Wolff k Go aoadB on bü alle drogistaa Kë 18GEVL G IXRICHTIKGKN WKLKE GKVAAR SCHADE OF HINDER KUNNKK VRROOIUAKKN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gezien art 8 der Hinderwet Doen te weten Dat ZIJ rergunning hebben verleend aan A Tan Erk en zijne rechtverkrijgenden lot het oprichten e ner houtdraaienj gedreven door een petroleumo tor in een gebouw achter het perceel aan de Vest wijk O No 6ii kadastraal bekend sectie D No iSai Gouda den 3 September 1901 Burgemeester en Wethoudera voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Bultenlandscil Overziebt Te Londen moet bericht z jn ontvangen dat de opstand in hot znidwestelijke gedeelte van de Kaapkolonie voortdurend toeneemt Zondag 1 September was het juist een jaar geleden dat de annejatio van Transvaal door lord Roberts werd geproclameerd Om dien verjaardag te vieren hebben de Engelschen geen bigde tijdingen aan elkander mi de te deelen Integendeel het bericht omtrent de overrompeling van een trein tnsschon Waterval en Uamanskraal vlak bü Pretoria is i et geschikt om blijde en dankbare gevoelens bij hen te doen ontstaan De lijn van Pretoria naar Pietersburg waaraan Hamanskraal ligt wordt voortdurend bedreigd door generaal Beijers die reeds meermalen de Engelschen slagen heeft toegebracht Welke de positie van Engelschen en Boeren langs die lijn is kan niet met zekerheid gezegd worden Pietersburg is naar de particuliere berichten door ons gepubliceerd weder door de Engelschen verlaten maar bevestiging daaromtrent is nog niet ontvangen Het is echter volstrekt niet onmogelijk dat znlks geschied zon zjjn in de lailtste maanden toch komt de naam Pietersburg in geen enkele der Engelscbe depêches voor Wellicht honden de Britten de lijn tot Warmbad en niet verder bezet Hoe weinig de Engelschen zells in het gebied onmiddellijk rondom Pretoria te zeggen hebben blijkt weder nit dit voorval Het mag eenige verwondering wekken dat volgens Kitchener s depêche ten minste het geleide van den trein niet meer dan 45 man sterk was Ten eerste omdat de ver FEV1LLEJ0J m hM BER 6BW En waarom kon tij alleen aijn verachting niet verdragen terwijl ze de verachting van haar pleegvader blijkbaar boo onverschillig ojinam Over het anders h 0 onbevangen kinderlijk gelaat der jeugdige verloofde gleed een sombere schaduw zij kon zich van dat waarom maar geen rekenschap geven Terwijl zij op deze wijze zich overgaf aan de meest tegenstrijdige gewaarwordingen en den vrijen loop Het aan haar gedachten schnkte zy plotseling op Er knalden drie schoten kort na elkaar wel heel in de verte maar toch zeer duidelijk te on derscheiden in de stilte van den nacht Daarop volgde weer gedurende eenige minuten een diepe stüte en eindelijk klonk nog een enkel schot Dat kwam van het kasteel pn dadelijk begon het daar levendig te worden Lichten bewogen heen en weer en in de duisternis zag men het rosse schijnsel van eent ftkkels welke blijkbaar gefahiSct werden om m den omtrek van het kasteel een onderzoek in te stellen Eindelijk dreunde een zwara doffe dag over de stad een kanonschot dat door öen echo der bergen werd weerkaatst en ronun nd in de verte wegstiert Onder andere omstandigheden zou Edith hoogt tens een gewaarwording van owumgierigheid ge liezen der Engelschen oo zwaar waren 28 jnan gesneuveld ol gewond en ten tweede oamat blijkbaar een luitenant kolonel de gesneuvelde Vandelenr het bevel voerde Een hootdofficier van dien rang zendt men niet met 45 man nit Daar h eit men kapiteins oi luitenants voor Het zou ons niet verwonderen indien er behalve de 45 man geleide nog anderen in den trein waren 01 verder de trein gepantserd was ol dat hy goedoren vervoorde weten wjj nog niet Het verwondert ons echter niet te hebben vernomen dat de trein invulleden ol zieken vervoerde Dat was anders regel De gesneuvelde overste was een zeer voel belovend jong hoofdolflcier Hö was eerst 32 jaar oud en had zich reeds op allerlei wijze in verschiilundö koloniale oorlogen onderscheiden Nog een merkwaardig artikel over den toestand in Znid Aliika dat zich zeer goed aansluit aan de artikelen die wö in de laatste dagen in vecschillendo bladen vonden gtelt het Wiener Fromdenblatt dat nog steeds doorgaat voor het orgaan van het Oostenrjjksche ministerie van bnitenlandsche ziikcn Het Eremdenblatt zogt dan dat het er aan twijlelt ol de berucht geworden proclamatie van Kitchener het einde van den oorlog zal verhaasten De beschuldiging dat de Boe ren govangoiien of gewonden hebben doodgeschoten acht het blad in geenen deele bewezen de maatregelen die de Engelscbe regeering noemt zijn de eenige oorzaak voor het gevoel Van bitterheid dat de Boeren toonen De opstand in do Kaapkolonie breidt zich voortdurend uit maar dat kan niet de eenige reden zjjn voor het mislukken van do Engelscbe operaties In niet mindere mate is dit te wijten aan de samenstelling van het Engelscho leger in Zuid Alrika zelfs Engelscbe bladen moeten erkennen dat dit leger wordt aangevuld met menschen Mie elke militaire oefening missen on die raeerendeels lichamelijk volkomen ongeschikt zijn voor den dienst te velde Het is duidelök zegt het Fremdenblatt dat het met zulke troepen onmogelgk is met succes de Transvaalsche guerilla te bestrijden te meer daar de Boeren volhardend en ondernemend zijn on zich verspreiden kunnen overeen uitgestrekt grondgebied in een vijandelijk land waar alle communicaties over honderden mijlen afstands slechts met de grootste inspanning kunnen bewaakt worden Het Fromdenblatt besluit met de woorden Voor het oogenblik schijnt de Afri kregen hebben want vrees lag nu eenmaal niet in hare natuur nu echter verschrikt en opgewonden als ze was door het tooneel met Danira kreeg zij een gevoel van hevige beklemdhcid als het voorgevoel van een naderend onheil Zij vloog in haar slaapkamer terug om zich geheel aan te kleeden maar het duurde toch nog eenige minuten voordat zij klaar was en naaj het andere gedeelte van het huis snelde om haar vader te wekken Dit was echter niet meer noodig de overste was reeds wakker en geheel gekleed Ook hem hadden de schoten doen opschrikken en hij was juist op het punt zijn sabel aan te gorden toen Kdith binnentrad en zich angstig tegen hem aan vlijde als wilde zij bij hem bescherming zoeken Zijt ge ook wakker papa f Wat is er gebeurd Daarginds op het slot Is een gevangene ontvlucht vulde de over eaan Het alarmschot was het teeken dawvoor Schrik maar niet Vnd er is volstrekt geen gev Maar Gerald is daar efl er vielen ook weerscheten Üe schildwachta zullen geschoten hebbè zij hebben de order om op eiken vluchteling tevuren als hij niet dadelijk terugkeert Maarondanks dat schijnt hij toch onlkomeii te zijn anders had men dat signaal niet gegeven Ik zaldadelijk laten onderzoeken water ergenlijk is voorgevallen Maar waar om ben je opgestaan Edith Ga maar weer gerust peii t ts heel kalm inde stad eh ik herhaal je dat er niets te vreezenis Hij qirak met een bedaardhcM welke grooten kaaoder noot hardet te zijn dan de tanden die haar pogen te kraken Vermakelijk ia een brief dien Ludwig Bauer de geestige medewerker van de None Freie Presse de Chineesche boetgezant prins Tajoen gedurende zijn wachttijd uit Bazel aan zjjn Keizer laat schrijven Het stuk is te aardig om er niet een stukje van te vertalen MiJn speciale Europeaan schrijft fsjoen heelt mij verzekerd dat men in Duitschland over het succes van don veldtocht niet erg tevredun ia Ia sommige menschen bewaren dat do twee muilezels en de familie gele dashonden dis graaf Waldersee van een prins beeft gekregen on naar Europa heeft meegebracht een to schamele oorlogsbuit zijn Daarby komt nog dat het don kooplieden eu fabrikanten tegenwoordig slocht gaat terwgl dé Duitsche niiam boog ia gestegen is de Duitsche nyverheid naar de laagte gegaan Men maakt aanmerking op de hooge oorlogskosten en vindt dat als men ze over de piiar onthoofde Chineezen verdeelt deze laatste te duur betaald zjjn de Duitsche belastingbetalers verklaren dat mindarynon hoolden een slechte geldbelegging zjjn Zoo spreekt de oppositie die men niet zooals by ons hoelomaul dood maar door persprocessqn alleen doodstil kan maken Wat ovor doze dingen beslist hier de rechter niet de scherprechter Hoo beklagenswaar dig moet do vorst van zoo n lai d zijn hy is tot eeuwig zwygen gedoemd Zyn regeering kan niet beschikken over zulke krachtige en doorslaande argumenten als een goede bglhonw en tegen een slechte bewering Behanptuifg helpt wel een goode onthoofding Enthauptang het bestel De officieuze pers kan deze leemte niet aanvullen Wy bobben dus van dezen staat nanweiyks iets meer te vreezen boven dien is bet land in groote opschudding over een nieuw tolta rief dat door verhooging van rechten op graan en vee paal en perk tracht te stellen aan do toenemende vraatzucht Wy hebben in Azië andere minder omslachtige stelsels om een land ten gronde te richten maar het is voor iemand die aan de geordende toestanden in China gewend is zeer moeieiyk de verwarde toestanden in Europa te begrijpen Ook over do odore landen heb ik van mgn specialen Europeaan veel gehoord Hy vertelde my van Engeland dat daar een minister Chamberlain genaamd met goed gevolg tegen de overbevolking werkt als ik Londen bezoek moet ik niet in de nationale fout het wedden vervallen en in geen deels gedwongen was want het gebcurdelvicl zoo toevallig samen roet de waarschuwing van Gerald dat het moeilijk viel daartusschen geen verband te zoeken De jonge officier had van verraderlijke plannen gesproken en daar ginds op het slot moest bepaald iets ongewoons voorgevallen iijn Ëp wie kon weten wat er ir de stad gebeurde De kommandant wilde in elk geval op z n post zijn Nu trad ook de oppa3 ïjr van den overste bianen met eea rdonnans dien hij op bevel van Arlow ijlings had geroepn De kommandant maakte zich los van zijn dochter die hem nog steeds vast omklemd hield en zei op vriendelijken maar beslisten toon Ga nu myn kind Je ziet het ik ben in dienst en ik mag aan nieta atfders denken Ik moet onmiddellijk naar buiten Tracht weer in te slapen en laat je niet opwinden door zaken die je toch geheel vreemd zijn Edith zag dat ze ditmaal moest gehoorzamen en ze verliet de kamer maar de laaUte woorden van haar vader hadden haar bijna als een verwijt in de ooren geklonken Zeker ze had nooit veel belang gesteld in de beroepsaangele enheden van haar vader daarom zond men haar nu naar bed als een kind dat maar in den weg liep terwijl de geheele stad nit den slaap ontwaakte terwijl haar vader en haar verloofde zich op hun post bevonden en Danira Bij dezen naam was het ol haar een lichtstraal door den geest ging Zy begreep dat Danira in deze gebeurtenis de een of andere rol speelde hoewel haar de samenhang der vencbiUewle fei geval my laten bewegen tot aen wedloop met een Engelsch generaal Van Frankrijk zegt bg dat het een republiek la met den Tsaar aan het hoofd hy is de kostbare bondgenoot van bet land en heeft reeds acht milliarden aangenomen In ruil daarvoor mag Krankrjjk KlzasLotharingen vergeten Rusland kennen wy het wacht on als ik de oude landkaarten bekyk merk Ik hoe geiond dit werk is en hoe dik het daarby geworden is De Turksohe Etogeering vindt den toestand door bet afbreken der diplomatieke betrekkingen met Erankryk ontstaan leer onaangenaam on zou niets liever wenschen dan die breuk te herstellen Uaar de manier waarop zg dit doet is weer zoo echt Turksch dat er voorloopig wel niets van zal terecht komen De hoer Bapst de secretaris der Frauscho legatie te Konstantinopel ontving Zaterdag van de Porte een afschrift van oen telegram door den Turkschen minister van bnitenlandsche zaken Tewftk pacha varzonden aan de Turkschn ainbasiade te Piirys ter overhandiging aan luinistqr Daicaasé Uaar in dat telegram wortlen wedef geen spykers met koppen geslagen de Forte goett daarin wedor niets dan vage beloften doch doet geen enkel afdoend voorstel tot regeling van de gerezen verschillen Ten slotto verzoekt de Porte het herstel der afgebroken diplomatieke betrekkingen ten einde met den Franschen gevolmachtigde een bevredigende oplossing van de zaken te kunnen besproken De Fransche minister Delcassi die door den heer llapest van den inhoud dezer dépêche kennis droeg heeft eenvoudig geweigeril den Tnrkschen gezant Munir Boy t sntvangen Turkge zal nu wel gaan inzien dat bel uit een ander vaatje moet gaan tappen Verspreide Berichten FUKKBUK Hox Regis de jodenbatende exbnrge meester van Algiers kan t ageeren en opstoken toch nog maar altyd niet latent Hy is voornemens te Algiers den boel te komen beroeren ten gunste van de anti semietiscfae candidaten voor do aanvullingsvorklezingen voor den gemeenteraad vastgesteld tegen gister over een week Tegenover den verwachten wynoogrt van 55 millioen hectoliter voor dit jaar stond een opbrengst van 48 raillioen hectoliter het vorige jaar en 67 millioen In 1899 ten nog niet duidelijk was Ëdith keerde naar haar daapkaroer tenig nCir van slai en was geen sprake De nacht verliep zeer onrustig de ovente wm naar buiten gesneld om zelf de wachtpoften t inspecteeren en zich te overtuigen dat er m de stad niets vefdachts voorviel Hij keerde eerst na twee uren terug Ordonnancen liepen voortdurend af en aan met het aanbreken van den dag verHet z a detachement de stad en sloeg de rich ng naar het gebergte in Ook de inwoners diedoor het kanonschot ait den slaap icewekt waren bevonden zich voor het grooUte deel op ds been om te zien at et eigenlijk gebeurd was In den veelbewogen tijd welken men doorleefde kreeg de minste gel eurtenis een bijzondere beteekenis Eerst tegen den morgen keerde de kalmte in de stad terug Men had vernomen dat er alteen a prake was geweest van de ontvluchting van een der gevangenen die nu door het deuchement werd achtervolgd Nu verscheen ook luitenant von Sieinach die den kommandant in den lüop van den nacht alleen de noodzakelijkste berichten had gezonden om hem persoonlijk een uHvoeri r rapport uit te brengen Het onderhoud dUlirde meer dan een halt uur De beide mannen bevonden zich alleen in de werkkamer van den overste en de uitdrukking van beider gelaat was zóó ernstig somber zells dat men heel goed zien kon welke beteekenis sij hechtte aan deze gebeurtenis waarover in de stad zoo luchtig werd geaproken Wordt vtrve d I