Goudsche Courant, woensdag 4 september 1901

4 1 i a V I t 4 li a s l ll 9l07 1 11 10 14 10 89 11 00 IMl 8 II U IO l S8 Ml 11 14 8 10 1 81 9 19 10H4 10 4 11 47 18 98 1 08 1 01 t ir Ulrecte SpoorwegverblodlDgen net lüUüA Zonierdleost IdUla iaoKevaogeo Mei Tyd vaa ireenwicb fiOU 1OTTlUI Mfl0a araa B i I7 10 11 10 88 11 15 11 18 li 18 18 18 1 17 1 18 8 80 3 11 S 88 t S 4 14 S 18 8 14 1 18 7 09 r S8 7 44 8 14 1 17 8 81 l ll 10 18 10 41 ll L 19 8 14 8 81 ff r 8 41 J 7 47 8 07 8 10 8 1 9 3 7 7 ff 8 48 ff ff 7 ff V ff ff ff ff 8 8 l ll 4 09 l ll ff ff I 0 ff ff 1 RotUrdun B 8 0 08 10 01 U ll 4 lUaai la ai 8a kUiaa Il n ktJMilaiL i Of Urn M a ai Iu4at ltaa li I t 7 r Dlaa4 Warlinaati ntaatkUiaHai nar la la U mtaiinkaar Ufa aakalaa maktp ja B llellaaaaeka Spnr L Sun n i aa a t baw i 1 lUia hliil EOTTIRDaH gOODl Tiaa 18 10 18 31 11 81 11 41 11 04 ff t ♦ ff ff ff 4 18 ff J 17 fjj 1 14 ff ff 8 41 ff S t ff I I8 1 14 1 41 1 41 1 01 ff 4 4S l li 8 04 1 7 01 7 11 l l f ♦ ff a l Sl J J ff ff ff 1 18 ff ff ff ff I ff 8 48 1 08 ff ff ff 8 1 üM 8 0 1 94 00 1J 19 08 10 1 114 11 81 lJ n li ll 1 0 8 09 I IS i 0 4 118 1 84 4 S 8 1 8 49 8 84 7 08 7 H 8 10 8 41 47 10 0 10 14 11 04 4 Allisa la ai la Itaaa ailn kaUM ff rH llalla af laa laaf kaa dM iaffata 4 wariaa B BallaBJiaka ipar Z liln a i ila a lbairiia aa ia Oeapatria to Waga M Liti I OOD 01 UE l lt l il 10 00 10 1 10 81 U ll 11 18 11 18 18 88 1 18 1 19 ff ff H 8 ff ff 1 07 ff ffff ff 11 1 1 18 11 10 ff l ll ff t 49 10 18 10 48 U ll 11 41 U 4I 11 81 1 87 1 44 1 10 aHan 6 1 01 7 01 7 1 7 15 M Ml lOJ 44 10 1 U ll 11 81 18 00 1 30 8 40 117 4 00 1 18 4 17 8 1 8 11 7 01 7 41 7 18 18 10 11 V X I J 10 17 1 18 4 48 8 18 4 lirWïl Z S 1 8 l SO 4 1 S 3 10 01 I ïïJ r 09 Z I Z l 8 01 S 14 lOlA ollda 14 H7 117 4 IIO8 O8 i 80 10 11ln 4 l U iJ U HJ U 3 0 S lt l 11 7 1 7 SH O 8 13 8 18 m SÏlO S iwiUMti ar te lao kaa atal abia iroffia W HamaaltaWla M la a 8a tlMia m W lalaa l Batalwaaa Mljrt 1 kl aa mfflaanal Wjli OUD A MSTIRD riaa ana Lila 8 11 8 81 4 18 10 10 lO S 11 01 1 10 1 98 l ll 07 4 43 8 1 18 1 48 9 81 0 19 10 80 10 17 U 0 W 1 ♦ li 18 17 1 17 8 11 4U4 5J 1 3 0 5 48 44 35 10 3 1 0111 47 11 19 Amat 0 I I S 13 9 8 10 15 U 1 011 1 I IJ 1 10 4 17 I 1 1 48 8 01 9 3 10 0 U l U il 11 14 Il I illanm Ml 7 10 7 19 18 10 90 11 01 18 10 48 8 8 07 7 38 8 48 10 84 3 48 1 04 14 7 00 7 14 8 08 89 li ll 11 49 J ll 4 81 t 4 1 10 7 1 10 J9 1H Jl i l ll 11 17 11 10 l i MO 8 114 4 08 81 7 09 8 10 Jl8 9 4 W 8 14 1 47 7J0 8 81 8 41 9 10 48 U IO 11 411 01 f t 4 41 8 41 II 7 00 Me 1 41 4JJ 7 14 1 8 4 11 11 1 10 8 18 8 41 loada 7 04 7 ji 8 11 4 11 4 84 1 1 U 11 l l M l O ♦ ♦ 1 ♦ 0T 4 1 t 10 17 11 81 li 01 1 17 i 10 18 1 11 M 7 01 TJ IJO 9 M 1 88 10 41 11 11 11 11 l ll 11 11 lai 8 40 1 14 4 4 1 18 7 14 7 41 M l 10 0 IS 41 De khtdlre TU EKypU toett rfods Mrgistermorgen te Parjjs nn lig zal er een dagot wat bltjren T6ör zfja terugkeer naar de oarer van dm Njl De tmtooMtelling van 1900 heeft asnd stad Psr s een voordeel opgeleverd van vier milUoen waarbjj dan nog komen de eigondoDixrecbten der stad op de terreinenhet liamp loMars en op het Kleine Palei De tentoonstelling van 1889 leverde der stad in specie anderhall millioen meer up Het hee t nu dat da czaar met gemalin in den morgen van den achttienden deler president Loubet in de Fransche wateren zal ontmoeten en verder bigtt het program 19 September slutmanueuvres en 21 Sept revne Omtrent het gebruik van den loogenaamden rostdag 20 September is nog niets bekend Na afluup der revne zon de czaar bg Pagny snr Muselle Frankrgk weer verlaten ever Unitscbland terngkeerende naar Kopenhagen DulTACUI IIIJ t Kon niet missen maar t komt toch non altijd als een verrasning De keizer heelt professor Begaa opgedragen een standbeeld van hem te maken en reeds is de hofbeeldhonwer een aardig eind op streek Wilhelm II wordt voorgesteld in de uniform van generaal der infanterie met den rijken mantel van do ridders van den Zwarten Adelaar over de schouders ïerwgl de rechterhand een slip van den mantel vasthoudt rust de linkerhand op een sabelgeTist De keizer is blootshoofds de helm latteerde hem niet Het geheele godoo is 3 10 m hoog BINNENLAND Het Hoofdbestuur der Hollandsche Haatschappy van Landboow door Gedeputfcrde Staten van Znid Holland verzocht om adviea te geven ter zake de benoeming een provinciale regelings commissie voor de paardenfokkerS heeft aanbevolen daartoe te benoemen de leden der regelings commissie voor de Provinciale hengstenkenringen in ZuidHolland Do door bet hoofdbestuur der Liberale Unie un de afdeelingen gezonden brochure waarin wordt aangespoord hst vraagstuk der verplichte verzekering van loontrekkenden togen de i evolgen van invaliditeit en ouderdom ter sprake te brengen is ook toegezonden aan de leden der beide Kamers aan de ministers en aan allen die geacht kunnen worden voor deze zaak een b iondere belangstelling te ifeesteren Naar w vernemen ressorteert voortaan de afdeeling landbouw niet langer onder het IniBterie van binncnlandsche zaken doch hebben de by landbouwzaken betrokken ryksambtenaren aanschryving ontvangen voortaan kunne stokken te richten aan het ministerie van waterstaat handel en nyverheid 1 t I t Oeadi l ll 7 11 7 11 1 11 l li 01 1 14 MoordrMkt door 7 11 40 HUavwtek 7 1 l iO a p iii ff 7 11 ff ff 1 17 gonnduB H 18 7 44 01 1 i W RattwdanD P ff 1 14 WHadia Btm Rottatdui D P KoUirdam U Osptllt KituwnkMk Moordiwkt Soiida 81 4 41 1 10 04 7 11 7Jt 4 11 1 41 ff f 1 01 l ll ff ff l ll 04 ff ff ff I IT 10 II 7 11 7 41 7 41 I lOt lT 41 7 11 1 18 I 7 S 9 01 ff 7 8 14 ff 7 11 0 Il 1 11 Snla tavMhi ltoate 8oaUnaMFZag Vawbug 1 lUie oadk MO 1 7 i T IO Ovdaw I U Weud M 41 Utmkl 09 T 4 8 11 19 WotrdM Oud Q dt De berichten omtrent de oprichting van een Wagnortheater naar het model van Bayronth te Scheveningon beginnen nu ook in het buitenland de aandacht te trekken Het dein waarop zich het bekende steeds gesloten villatje bevindt zal naar men zegt de henvel worden waar dit theater moet Terrgzen Een Wagnertheater geheel volgens de eiscben ingericht zou voorzeker zeer weoschelgk zgn in het bgzonder met het oog op den bouw van het orkest doch de toekomst zal moeten leeren in hoeverre deze plannen indien ze werkelgk bestaan al vasten vorm hebbeo verkregen H M de Koningin en Haar Oemaal worden den 16en September in de residentie verwacht voor de opening der Kamerzittmg iemengde Berichten Vrgdagavond is ingebroken in de woning van mr F K Crommelin in het Florapark te Haarlem Oe dieven scbgnen er dacbtig te hebben hnisgehonden wat zy gemakkelgk konden doen umdat dè bewoners uitstedig Uit Amsterdam meldt men In de buurt IJ IJ achter de Stadhouderskade is Zaterdagavond de feestvreugde verstoord door een ernstig ongeluk waarbg een moeder van vier kinderen het leven heeft verloren en dat te wyten is aan lichtzinnigheid van twee jongelingen Zekere Cbriitoffel Persoon was op de gedachte gekomen een yzeren gasbnis met chloor kali en zwavel te vullen de buis te sluiten en deze dan met kracht tegen een muur te slaan om een ontploffing te veroorzaken Ken vriend was hem bg de uitvoering behulpzaam Aan een lang koord gebonden slingerden de knapen de geïmproviseerde helsche machine tegen den gevel van een der huizen Met een hevigen knal sprong de buis uit elkander met het gevolg dat een 32 jarige vrouw echtgenooto van W Schngt door een der scherven doodeiyk aan de slaap werd getroffen Men bracht haar naar het Binnengasthuis waar zy overleden is Fen andere vrouw werd licht gewond en Persoon zeil bekwam ook een lichte wonde die in het gasthuis verbonden werd De politie maakto tegen het roekeloos tweetal procesverbaal op Hén meldt uit Haarlem In den laten avond van Zaterdag heeft een vieital huzaren een gedeelte van de stad in rep en roer gebracht zy hadden in het z g Raamkwartier leowat alle kroegen afgeloopon steeds lawaai makende en werden daarom door den politieagent Wageman gewaarschuwd zich bedaard te houden 11 08 ff l 0 ff 11 18 1 ff 1 14 11 10 ff ff l ll 10 11 I0 ta UJ 11 80 11 14 18 41 1 90 U l 40 V 4I t ia 47 lo ll lo ss 10 S8 10 48 l l Toen daaraan niet werd veldaan wilde V een der huzaren oppakken doch toen werden de sabels getrokken en kreeg W een ernstige snede iii de bals Feu burger Herman genaamd gehuwd en vader van twee kinderen trad tusschenbeide en werd op den rag en aan het voorhoofd gewond z66 dat hy dadeiyk in het gasthuis moest worden opgenomen Hoewel reeds werd verteld dat hy was overleden is dat toch niet zoo maar de toestand is zeer gevaariyk De huzaren wildon ontvluchten doch vielen daarby over elkaar en werden zoo gegrepen en in arrest gesteld Wy maakten vroeger melding van het requisitoir van den ambtenaar van het O M bg het kantongerecht te Bergnm luidende vrgspraak van den arbeider E R te Sushuisterveensterheide die terecht stond wegens overtreding van de Leerplichtwet op grond dat het schoolverzuim van het kind plaats had tgdens de afwezigheid van den vader die in de Groninger veenkoloniën werkte De vader mocht dus z i niet aansprakelgk gesteld Wfiirden voor de overtreding De kantonrechter beeft thans vonnis gewezen en zich met den eisch van het O M vereenigd de vader werd vrggesproken De kantonrechter te Utrecht deed Vrgdag uitspraak in de strafvervo ging ingesteld tegen het gebruik van het woord Vitello naast margarine op de verpakking dezer waar De rechter vereenigde zich met de aitlegging van art 4 der Boterwet door mr Z van den Bergh gegeven nam als bewegen aan dat in dezen tak van handel de fabrieksmerken gebezigd worden ter aanduiding van de kwaliteit der waar en verklaarde dus het gebruik van het fabrieksmerk Vitello niet strafbaar Men meldt uit De Bilt een net gekleed heer met gruen fluweel fletscostuum en platte witte pet dragende een lorgnet maakte Woensdag j I in een der hotels te Ameisloort een flinke verteering en verwyderde zich toen even om naar hg zeide zgn rywiel te laten repareeren t Bleek de gewone truc te zyn om weg te komen Evenwel men had de bedoelingen van het heerschap dra gesnapt en zoo begaf men zich eveneens op de fiets hem achterna ter vervolging Dien dag te ruim twee uur slaagde de vervolger er in den oplichter hg het hotel Poll alhier te grgpen en hem tot betaling te dwingen Zooalg wg reeds elders in ons blad hebben medegedeeld heeft biykbaar dezelfde persoon deze wgze van oplichting ook reedsin andere plaatsen in practyk gebracht Men zg dus wel op zyn hoede U D Fergister middag om 5 uur ongeveer brak er brand uit in den kelder van de firma Levi en van Bienen in galanteriefin en kinderspeelgoederen aan den N Z Voorburgwat te Amsterdam De brandweer wist t vuur te beperken tot den 15 meters diepen kelder vol speelgoed en papier waar eindeiyk zoo n dikke rook hing dat een brandweerman halt gestikt moest worden weggedragen Voor t jonge gedeelte van t publiek was de brand een buitenkansje De binsscbers wierpen halfverbrande poppen paarden heren apen uit den kelder er die waren in minder dan geen tgd in de naburige stegen ondergebracht 1 01 I U ff ff 6 18 ff ff ff 8 17 8 88 8 48 39 4 11 4 18 8 10 8 10 5 I 11 A a O vMa Taraa 1 11 3 48 4 1 4 80 I Oi 1 18 S 4 8 11 7 1 I IS ff 1 17 ff i l 8 48 1 41 4 11 4 41 4 11 4 7 87 J 10 U8 10 4 lO ls ll O To Brakel ontstond een hevige brand De klok luidde en de spuiten rakten aan Aan een vrouw die reisvaardig de buurt uitliep vroeg men waar de brand was Zy antwoordde bedaard By my bet achterste gedeelte van mgn huis staat me niet meer aan ik heb nu een goeden stapel hout en turf met twee kan petroleom begoten ei aangestoken De vrouw had dit natnarlgk in een vlaag van waanzin gedreven en is in verzekerde bewaring gesteld Gelukkig werd de brand spoedig gestuit anders zou de buurt welke onlangs door brand geteisterd en koH geleden herbouwd is met den sterken wuid en het vele aanwezige hooi en atroo weder groot gevaar geloopen hebben Door de niet Duitsche buitenlandsche pers ging sedert eenige dagen het bericht dat op bevel van den Gerichtsherr een nieuw onderzoek zou zgn ingesteld tegen den in het moordproces te Gnmbinnen vrggesproken sergeant Uickel den zwager van den ter dood veroordeelden Marten De Duitsche pers bewaarde tot dusver daarover hetstüzwggen maar thans geeft het Berl Tageblatt aan dit bericht een schgn van waarheid door de mfdedeeling uit Gnmbinnen dat elk oogenblik de inhechtenisneming van sergeant fiickel wordt verwacht Wg hebben al meer gezegd dat wg de Boeren niet in staat achten gewonden af te maken Kwam dit toch voor dan waren het M uitzonderingen Af de omstandigheden zonden het verklaren zoo niet verontschuldigen Er is door de Fngelschen erg gewerkt met het afmaken van gewonden te Vlakfontein De Londen News gaf er zelfs een roerende plaat van Doch wat biykt nu achteraf V Bennet Burleigh maakt in de Daily Tel melding van tegenstrgdige mededeelingen van officieren over het geval en zegt dat het verhaal van twee offlcierea wellicht tot een aannemeiyke voorstelling van de feiten zal leiden Die officieren erkennen dat de Engelscbe troepen reeds opgehouden hadden met vuren na het handsup van de Boeren toen op eenigen afstand een onderofficier en een paar anderen weer begonnen te schieten op de nader komende Boeren t Was gedurende die tweede phase van het govecbt dat verscheiden gewonden door de verwoede burgers werden algemaakt verzekert de zegsman Het geval is nu duideiyk als het zich zoo heeft toegedragen De naderende Boeren moesten den indruk krggen dat da Engelschen die zich hadden overgegeven weer verraderiyk begonnen te schieten Is het wonder dat er toen verwoed ternggeschoten werd ook wel op gewonden die mls Schien moeiiyk te onderscheiden waren van de achter klippen liggende Engelschen die het vuur weer openden f Aan de Köla Ztg wordt ait Kaapstad geschreven Zeer nauwkeurige kenners van het land die tot dusver buitengewoon terughoudend zyn geweest met hun oordeel verklaren dat h i de toestand voor Engeland zeer veel slechter geworden is omdat de verbittering in het land overal op verrassende wyze is toegenomen Bgzonder in het oog vallend is dat de ontstemming niet meer alleen onder Hollandsche Afrikaanders maar ook onder de Engelscbe kolonisten heerscht 10 1 10 80 10 17 10 41 11 0 lU4t ff 11 81 11 48 t 1 1 4 10 11 4 l ll 10 08 i L 8 01 8 18 9 17 9 88 1 88 10 18 10 49 11J S ll 10 08 9 14 10 17 S 88 p = 10 1 9 41 9 1 lil l 10 11 10 4 11 18 11 87 11 8 38 7 11 1 18 9 40 10 01 1 9 1 10 18 10 11 11 11 1 11 1 1 7 7 141 0 9 11 lOJT 11 18 Dat is te begrypen nis men in aanmerking noemt dat de Engelschen in de Kaapkolonie zich sedert maanden hulpeloos zien prijs gegeven aan de overrompelingen van de Boeren en dat in het bgzonder de Engelschen die op hoeven wonen in het geheel niet op bescheruiing kunnen rekenen Me nig Eugelschman heeft echter ook in Transvaal niet alleen door den stilstand in de mgnngverheid maar ook door het platbranden van de hoeven aanmerkelgke verliezen geleden wat natuurlgk ook niet tot verbetering van de stemming bydraagt De Kaapkolonie biedt in het algemeen een schouwspel van de grootste wanorde Men heeft immers de Boeren tot dusver niet eens uit hun voornaamste operatie terrein tusschen Kaapstad en den spoorweg naar Port Elizabeth kunnen verdringen In uitgebreide kringen verontrust men zich verder over be feit dat aan Engelschen kant steeds meer kafiers en halfbloedi gewapend warden Niet alleen uit den Vrgstaat maar ook nit de meest verschillende streken van de Kaapkolonie komen berichten daarover in Kenners van bet land zien in de wapening van de kaffers en in hun gebrnik tegen de blanken een groot gevaar Wie eenmaal onder naturellen geleefd heeft weet hoe overmoedig zg worden als men hun geweren en schietvoorraad in de hand geeft en vooral thans nu zg de blanken zonder wapens zien Byna overal toch heeft men den blanken die zich niet hy de verdedigingsmacht hebben aangesloten de wapens afgenomen Reeds nu kan men veelvuldig waarnemen dat de inboorlingen ondraagiyk parmantig zyn geworden en het is reeds in vele gevallen zoover gekomen dat de farmers 7ich geheel naar hun klenrlingenpersoneel moeten schikken Bg het station Ngack in den Amerikaanschen staat Montana brak Vrgdag in het gebergte een goederentrein in tweeön 18 wagens rolden den berg af en kwamen in botsing met een passagierstrein Een salonwagen waarin de assistent van den snperintendant van de Great Northern Railway Dowe zich bevond alsmede een waggon waarin arbeiders zaten werden verbrgzeld Dowe zyn zoon en 33 arbeiders kwamen om het leven Op het oogenblik van de botsing ontstond brand waardoor alle Igken in de vlammen verteerd werden De liefdadigheidsvereeniging St Johns Guild te New York tracht op verschillende wyzen hulp te brengen aan zieke kinderefl 0 a is zy in het bezit van twee drjjvende hospitalen schepen welke geheel zgn ingericht voor de opneming van zieke kinderen en waarop een geheele staf van doctoren en verpleegsters den dienst verricht Alleen kinderen beneden zes jaar worden toegelaten In den vorigen zomer werden bjjna dageiyks kleine zeetochten ondernomen waaraan deelnamen 54 059 kinderen waaronder 17 767 zuigelingen de laatsten en ook vele der eersten gewooniyk door hunne moeders vergezeld 48 pet der kinderen hadden geneeskundige behandeling noodig bg de overigen was de gezonde zeelucht en de uitstekende verzorging voldoende om hen te versterken Tengevolge van de ontploffing van een petroleumlamp is te Brooklyn een groot huis afgebrand Eén vrbvw sprong in baar angst uit een raam en werd gedood 5 kinderen kwamen in de vlammen om en 4 vrouwen en 3 kinderen bekwamen letsel STADSNIEUWS GOUDA 3 September 1901 In de hedenmiddag gebonden zitting van den Gemeenteraad werden de nieuw gekozen en herkozen leden geïnstalleerd Tot wethouder werd gekozen de heer H J Nederhorst met het lot tegen de heer Viugerling daar beiden 8 stemmen verkregen 1 bUjet was in blanco Tot onderwyzeres aan de school No 1 werd benoemd Mej C A Brinkman met 17 St 2 stemmen op den heer L Jansen Tot onderwyzeres aan de cursus voorbewaarschoolhonderessen werd benoemd Mej J Maltha met 14 st 5 bjlj waren in blanco Tot onderwgzers aan de cursus voor de hoofdacte werden benoemd de bh J vander Laag met 10 t B P van Cüttert methet lot tegen den heer F A Morel G D Hey met 17 Dr N Qnint Gz met 17St en C de Booy met 16 st De benoeming van een directeur werd aangehouden Als alnmlling van een vroeger bericht kunnen wg mededeelen dat wegens de aplitsing der klasse aan de rgks h b s daaraan tydeiyk zgn aangesteld voor wiskunde de heer S Oainga uit den Haag voor Neder landscb en SchoonschHJven de heer J F M Wolff uit Pretoria voor Franach de heet B M B Smeets uit Mheer voor Engelsch M Th van Aken uit den Haag voor Hoogduitseh de heer J P Heyligers uit den Haag Heden S Sept herdenkt C Bont den dag dat hjj 50 jaar onafgebroken werkzaam is op de bleekery de Rgsende Zon tegenwoordig firma Daalmans en Cie Wg enschen den waardigen ouden man van harte geluk met dit heugelgk feest dat hoe lafger zoo zeldzamer voorkomt en daarom overwaard is niet ongemerkt voorbg te gaan WASDiKasvixH Een onzer meest geachte ingezetenen den heer G Sprugt Az viel gelgk gemeld is Zaterdag de eer te beurt door H M de Koniugin vereerd te worden met de ridderorde van Oranje Nassau Meer dan een halve eeuw heeft by als lid van den Raad de belangen der gemeente behartigd Trots zgn 80 jaren is hg nog krachtig van lichaam en heider van geest en neemt hy zgn verschillende functies in het publieke leven nog stipt waar Een groote ovatie werd hem by het bekend worden der eervolle onderscheiding Zaterdagavond door de gemeentenaren gebracht OuDERUKE a d IJsEL Ter gelegenheid van den Koninginnedag werden alle leerlingen der drie scholen die door trouw schoolbezoek uitgemunt badden van gemeentewege onthaald op allerlei versnapeiiiigen Tgdens het onthaal werden de scholen bezocht door burgemeester en raadsleden terwgl de eerste onderwgzers en leerlingen op harteiyke wgze toesprak Het gansche dorp was in vlaggentooi Des namiddags hield de Koninkiyk goedgekeurde scbietvereeniging Joubert een wedstrgd in het juist schieten waaraan door 36 leden werd deelgenomen De eerste prys werd behaald door J H Mohr de 2e door M Doctors V Leeuwen de 3e door F Van der Graaf De insignes der voreeniging en de pryzen werden uitgoreikt door den beschermheer burgemeester Van Waning die daarby een toepasseigke rede hield Het schietterrein eigendom an en gratis in bruikleen afgestaan door den heer A M Hoogendgk te Nieuwerkerk a d IJsj werd van zgnentwege des avonds prachtig verlicht ter eere van den feestdag en ten genoege van de schutters die daar nog menig gezellig uur bleven doorbrengen 367 Staats lotêrij 4e Klasse Trekking van Dinsdag 3 Sept No 12503 f 25 000 8905 f 1500 2029 f 1000 7888 en 17132 ieder f 200 2526 6800 8770 13723 16365 en 17606 ieder f 100 Prgzen van f 65 11 3281 6470 9 544 12680 14952 18220 76 3439 77 79 90 54 36 133 51 83 83 12758 77 18335 47 64 6704 86 59 82 18402 217 3510 37 9787 12818 16015 58 26 3677 45 99 36 37 18550 39 3711 6801 9842 60 44 69 76 3877 57 60 75 15132 70 96 3906 96 69 12967 51 18632 320 14 6951 9939 79 15200 67 33 63 55 56 99 6 18716 34 4002 91 78 13001 66 36 76 21 7059 10026 12 16320 60 78 58 94 63 26 67 18816 425 61 99 10108 55 61 48 32 95 7148 88 75 73 93 56 4103 7298 77 13104 15422 18973 546 18 99 10454 11 24 89 94 43 7326 92 13224 16505 19032 643 82 93 10443 62 16 71 98 97 7403 89 57 15620 19117 9 4216 34 93 84 70 55 813 87 48 10536 13349 15709 19267 40 73 80 47 68 99 99 58 438Ü 7 712 10603 69 15800 19338 1035 4415 19 53 13408 13 67 36 43 7850 74 47 15961 79 64 4606 57 Viim 65 66 99 1154 55 71 12 13624 90 19405 60 76 7906 24 63 16006 21 70 79 33 74 66 45 22 1269 4723 90 i8 98 16244 73 1378 33 8001 108ÏS 13608 M 19506 16 54 65 59 4ffv 57 99 19605 66 89 72 109W ra9èsri6408 18 62 4870 8113 11035 14 16623 32 1739 90 14 60 61 52 74 48 93 61 11127 13946 84 97 65 4967 62 57 95 16625 19717 89 6018 8320 11201 14003 8t 19836 180 26 86 20 64 9ft 63 17 63 98 25 93 16745 97 76 5121 8481 98 14110 67 19902 96 71 8525 11334 54 16821 46 1906 5404 64 11421 65 16971 48 41 75 89 46 14219 76 20029 2019 5513 8630 11544 26 94 69 51 32 49 67 35 17030 20178 61 92 8722 11610 37 46 82 74 97 33 59 40 17162 20238 88 66 66 67 11708 57 65 88 2108 86 8883 11829 64 17225 20309 37 5795 51 69 14334 17359 33 54 5887 60 84 56 65 69 2287 90S 8 12 11949 aa 17459 20i88 42 73 29 12027 79 90 80600 2316 78 64 56 14400 17646 8 IH 6012 71 12140 1 17626 15 92 SO 87 1 2224 16 17710 51 2406 86 9018 72 18 7 32 91 21 12310 14570 99 20606 97 6213 57 35 14645 17897 38 2803 15 9117 12405 147 50 17938 52 10 40 81 38 77 18013 67 2913 64 9375 78 14852 16 20732 25 6324 79 12525 53 87 20870 3067 60 9449 50 54 18104 20933 62 79 73 71 56 15 70 3196 94 99 12642 77 80 80 3225 6421 9520 60 14906 98 4e Klasse Ie Lyst staat 3896 m z 4876 18236 m z 8235 en 18448 m z 18484 Weder Ontvangen de wolbekende soorten iniiiniHiDi iiiluj uil uüLutin i üiiai IJl VAN OS z Md Tailleur Kleiweg K 73 GOUDA Tettphmo i u tl ilcurs van Aiiisierdaiii Vikri Mofkrs 80 811 1 951 1 n 911 881 l a 81 i TV 87 85 m 41 58 il 1041 80 90 88 AUO jiaausD on Ned W 8 I dito dito ditc 8 dtto dito dito 3 Il iioal UU Gou ll 1881 98 4 il ais lii ohri vitiit 1888 81 I aTlKa Obl m papier 1868 I dito in I Iver 1888 8 r aTua L O 1 tout ooupmi 8 dito ttnkol 3 lli ausil Obl lltniteiil 1891 4 duo Oocooa 1880 4 dtio bil Rolhl 1889 4 dite btj Kop 1889 wO 4 dito ia jioud leen 1883 8 dito duo ditD I8A4 8 Il vHJl Fer ift anliulil ISSl 4 11 HKIM Ge r Coor iuoti 1890 1 Oe li emiiK aorie D lec leeain aerieO Il lU AriRp f oblfi 18 Mitiloo Ub it Seh 1890 ViNKSVILA Obl oitbep 1881 4 lin DAIl Obhi lien 1898 9 HiiTTiaDAa atml lemi 1894 8 l 88 Vnd N A r llimlel aaud CortiAcateu 78 üeU MABtachatipt dito i 415 A ra Hypolh okb pitiidbt 4l C tt t M ilerVorateul aand i a Or HypolhDekh pandbr 41 Xederlaudaiihe bank aaad 194 Ned l alid lliiaataoh nito t N W k Pao Hxp K paadbr 8 961 I Bolt Hjriiolheokb pamlhr H ült Hypolboenb dito 4 101 ilovriNR o at HoDK bank aami SOI KtifL Kypotheokbaok pandb 1 AkialKA Kqui hfpoth paudb 4 M w L Q Pr Linn oerl 6 Si ViD Uoli rj Spoiir w Mti aand 106 HU titiKipl r St gp und lil I Ked Iiid Spoorweg m aaad 1 181 Noil Zatd Kil 8pm aand 6 OE=is cri2t £za Ta van de nog voorbanden MantelSj Costumes en JAPOillSTOFFEIV tegen veel verminderde prgzen 11 $ AM80 1 Veemarkt te Rotterdam Maandag 3 September 1901 vette OiH m Kooien goede aanvoer pff iea VERSCHEIDENHEID Bg den geweldigen storm die over Fiume il Dalmatië heeft gewoed zfn 29 menacbon om het leven gekomen van ie er 27 verdronken 1 onder een trein waaide en 1 door een vallenden schoorsteen werd gedood In 10 minuten tyd zonken ruim 20 kustvaartuigen vAifD voor fc kwaliteit 33 e kwal jl it kmltteit 18 ceat per half Kilo S Velt Varkens redcL an voerd ie kwaliteit 34 te kwaliteit 33 3e kwiili it o cent per halfKl Vette Kalveren joede aanvoer 10 kwaliteit 38 idc kwalittuaó 3de kwaliteit aa cent per hal Ki Stieren en graskalveren goeti aangevoerd Handel voor allea prijshoudendf AMlVKH TKiVfl KlN imi ET mmt Cursus 1901 1908 II E LANGE i Oedlpl Dansleeraar lid van de Ned Dani onderwijzeravereeniging Owleétraift 1140 te KAMPBJI beeft de eer do geachto Fiinlll n VMiGOUDA en omstreken te berichten dat zyno lessen in büvengenoamdc vakken primo OCTOBER weder zullen aanvangen Ineen volgende advertentie zal dag van aangifte worden bekend gemaakt I III 1 I Telephoontiet Goiida Abonnement f 40 per jaar voor peri eelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanlejf én omlerhoudg ratis Het net is aangesloten aan het Rykslnl i omulanaalbnroau Op 15 Jani 124 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden Verkrggbaar aan ihet Bureau ACHTER DE VI8CH MARKT CjA V D LOO A HTS voor Zenuw en Zielsziekten Goudsche Hingei ël BOTTXBÜAM SPREEKUREN S tfe t INRICHTING VOOB PSYGBOTHERAPIfi tVlenw onovfrtroftfii 1 1 Trof I r Liuliem vroltiukfmd lIV1IVEBACHT Uini Alloen oekl ni t Kabriekimerit tot vovrtdnrende radicale en sekere geoesiog van alle seiti de meest hardnekkig tenuw Mlekten vooral ontstaan door aldiralingeo op jeu tdi i n leeftgd Totale eneslDg an elke nvakte Ulee Auoht Benauwdheid Hoofdp n Migraine Hartklopping Uugpyn slechts ipgivertanng Onvemogen Inipoteni Pollntlbiw ene Uitvoerige prospeotaMcn r eaoh B 1 A t Vi dubbele li In filrn I Oep li MaUh d Ve te Zaltbom jnel t jt iti M Cl iBii fc o Ruftfirdsni 1 lUppol B ira enh Ke I alinmiina ilvloa i Can Eotterdau j F U IKK OU U SCHIEDAMMEH GENEVEE tmfiM Merk Verkrilgbaar bili M PEETKttS ïü N H K lievlja van echtheid ia uobel en kurk iteeda roor eii n tw den naam der Firma V aoppR WoUr fc o Oonda en bil alle dnigiiten WmL4 i IS lll H PüTUKKy4 li gevestigd to GrAvcnha ge 1 9 B NK lorküupl 4 pl l I amit brlètteH hl Btukkfii viiiil mm f 5 X f 100 en f 50 tot den koer van l X 71 Verkrggbaar te Gouda bg fle Heem MOIWIJN DORTLAi D iDe Directie J HOOFT GRAAFLAND J A viji BEPEKS ROIJAABDS