Goudsche Courant, woensdag 4 september 1901

So 8598 Donderdag 5 September t Üi 1 1 iwf Mi ni ii i I i I 1 1 1 il nf i lT 3 ii ijuiid yx ïflbti M l f Mij t l i 1 i Jil ii t t 1 mimm Isaa JSieuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstrekenl T m iiiüsa Mi Telersaa S De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 iranco per post 1 70 Afzonderiijke Nommers VTJF CENTEN ADVERT ENTIEN worden geplaatst va i ï 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Gi oote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midtl worden aanffenomeh door het Adverleutle Bureéu vaa i BtUmMAN 2U0N Gel roeaersSTEE irSMA Bloemisten GOUDA BLOEMWERKEN van knnst ca smaak Salon Kaner eD Grafdecoratle COEBEILLra JAEDINIKRE8 Graf enFeestkransen Auleg en onderlusd m Tuiw Ë nig AGENT Toor GOUDA m omstreken van het onovertroHen INSECTEW € I ER TELEPH No lU Echt Zeeiiwsch Tarwebrood i emt d K o bö A SLEGT NIEUWE HAVEN 21 TE KOOP ot TË HUUR Twee Heerenhuizen tan de Oost en Westhaven beiden van Gas en Waterleiding voorzien Te be vragen bj IZAXjC CATS p apier Lange ïlendeweg D 29 Gouda FEANSCHE STOOMVEEVEEU R kcDlMke Wusckerij TA H OPPENHEIMËK 1 KruUkaite Bottêrdam OWmratMrd door ï M dan Koning der Belgen Boof4dep t TObr OOUDA de Heer H G TIUJSUUIIG Korte Tiendeweg D 7 dpMialiteit voor het itoooeu en verren ven lie Uearen en üam i pnleraben altool tlleKindergoederan Speciale inrichting voor het atoora n vu ploohe manteli veeten bont ent Gordijnen tafelkleeden eni woWten nar de oimwite en laatete methode gevertd IN HET VerUcMiiigs Magazijn De Avondster DUBBELE BUÜBT xjjn heden ontvangen een prachtige collectie Mleuwe Gasballons alsmede een rnime sorteering GASORNAMENTEN GASKOOKPLATEN on GAS FOENUIZEN tegen concurreerende prijzeuQoedkoopste adres voor Winkel Etalages met anecas geplaaUt bij H H Winkeliers hier ter stede Denkt aan bet groote genot vjn een BADINRICHTING compleet van all so en hooger Hinzaam aanbevelend M M VAN LOON TELEF llf öasflttre ff Pain Expelltr s 1 Buden püMUInrfe i irr Ti S JloktvXMJkeM p Geen Kinkhoest Geen Influenza Om lUnkhoesl Influenza Borst en lieelaanüoeningf binnen den kortst mogelijken Ijjd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlncht tot de van onds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DmivenBorst liouig Extract M E l I A il T II E uit de Koninklöke Stoomfabriek UE HONINÖBLÜEM van H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Flacons f 1 70 ets Hofleveranciers 40 et b j Firma WOLFP £ Co Westhaven 198 Oouda ü MIKBIBS Kleiweg E 100 Oouda E H VAN MILD Veerrt 1 B 12 te iouda A BOÜMAN JUoordrulu PINK8E NUumrterkadJJul A N ZBBdEN Schoonhmen J Ta TORKEN Boitnap B T WIJK Oudemi T A 8CHEBH Jlaattreckt P W t EDE Oudmater K va dei HEHDEN te Remwiik P v d 8PKK MoercapttU D v o STAR Waddinametn Wed r HOLST Waddin vem P A US ÜBOOT OudemUer ü de JONUH OudmaUr J P KASTELEIN PoUhroektrdam D BIKKER te Bentehop Het groote aantal zenuwkwalen vut tent rhoofdpljn af t da TMrmrModa keataekeiiai v apaplaxia n nt n MratMara Uada alia mldd a ian döèr da ne lll ha wataouh Tp MMfaWw er t a dat lU do r bat abniik naken vao das aaiiTODdlKatan wtg aaaul Jk Unn da bald a r Jloloriaetia ontdakklu adaao hwn dia oabondarda pro6fii inlD en Umna over de Kakaalawei Varbrald la an tanr JI sVla watanaohappalljks kringao de boonU bilaBfatallliiK wekt Uvana o weldaad Mljkt u stjn TOor ia aan Mnuwkwalao tljdanda meua taaK Daie ceneaawijia ia vïigtn n vao das aaaveDdlKaten weg ni iia D hondarda pro6niainlD en tl pelijks kringas de boofiU p Mi ie cBi den door dan feweaeo Orfleiar van Oeao dbeil Dr B4t8aa webwinu v ta Vllabofan an benut ob de a dervlndinK opK daam la aaM B5 J rlta praktijk D r wBM rliia vnn het h M MBmnal Mtel tacdeit d cld Hat daxa sanaeawljaa wardan warkeiyk cfaltteraode raaolUtwi varkiaiaa aa Bli maakU aoaveel op aag dat van aen door dan nltvtnder jeaoiiravan warkja OViR ZENUWLIJDEN en BEROERTE ben voorkDmiag naiing hlnuaa bartan t i rfadi d § n drab v n i lienfn 1 UU bofkjn bevat nlat allean vor bat i ta psbHek veretaaübart klarln ten omtrent het weinn der nieuwere tlieraple en de daarmede leir ill wanliopiKP xevalten verkrfgeu nltwerklnCi maar ook v ndt mru ditfirin wetenachnpnfllijke ver hniidellRKen tlTï dr iiiiitllBcbf blMilm dieaaiidrin pneniiwl cp eewiLl kjIu loomede afenhrlft van lal van i elal aclirirtf ii v u booKgeiilaatate cenepitkniidiK tu otider weUe P ManÉèra mad dr proreiiar aanflt palyktlfllak In Parlji rat flaaiamofll tl Bti Ngrauir m 0 tr pratiUeerend geneiihenr aan het krank ilnnlgtn paallekt da CKaraatoe laeliaUraIR Dr Ca iitt Slalim Ürotimann med dr arrond afti ta lühUricn Dr P Faraillar lanaaikiar dktctaar va kal hatpiUat Ie Agsn Q hfiairnlli Dr Soherm kaïtael flMtenfall iAd Effli Daraai nad dr oanaathaer dlrtataur dor alvano l ü Jp uU B tnriclitlni voor tanuwliidirt ta Panla aa BI Hieoré 134 Canaul van Aaukankaah aiad dr la Corfu Dr Buakash arread arli da Zlrknlli Okaritakifvil Jaokl mtd dr la Waenan Dr C Bongavel It La Farnéra Eura lid van aa Cantall Caatral d kygitaa al da Sanit In Ffantr jk en vele anderen Aan allen wiMr AnMW et l l aarar f Wilndar nanrcdaan In mt anM iwranamada acnawa hllKh ltl lljtlvn waarvan dekentaekeneu liju oirDn chakeanpfle mi raleeltiokeleltoefdBltii felaadandrang irnataarlkkaltaarheld gataagdkf ilaiiciDDthfild llohamoUlki enrutt en onbalragetl t a leailaad verder alia afeken dia daor brroortt jetroffan weiden m nog HJd n aan de e olgt o daarvan looala varta N aiM envaraagan tel aprakia rwara tongual ae e k iiiknen iiljfhaiii der gcwncntvn mat veori deranda fijn rlaal aH ka iwatta vanwafcklag van gaklufan eni an al die remia onder Kenneakaudlsa sraw icbUnaelan aln ihHi aaakoudaad aagalti aalaa vardaavino n kkarlagae aa daakar ardaa wtor de aaiea drakkaada p4 aedar kat vaarhaan aelilng In da oaraa het vi vaa krtaSallaf la aa hal klanaa vaa haeda a vaataii aan al daae drie eataroriSn van renawlijdfr nla ook aan laan ililaa tlldaada iha blukiaolit an kmhtaloeabelri ook an gezonde lelfi aan jonge eraaaae dia vaal aiat kat haafd warkea en caaatalljka nactle wUlan voorkomen wordt drincend aan eb bat bovaaT nieldewerkJeu n taaohaffea hetwelk op wnvn e koitalooa enn uaover ¥ K Amata aw doar M XERAK On IIMIiKeweK SRatfardam vnn NAKTK W KOI FP Apotbakar Korte BooMaftc LVtraeht I OBKY dk POKTOS Oudegrarlit blJ de Qaardbrag F M rata bfttijnniaob medloiuale tentooaatelUni la de l i WalMiaiaan acha eawMl Ini la adiafhe Jnrii t ii SÊilrfv M t lnn i h hr nn l tlolUindsehe Cenienlslenitaliriek D VELDHUIS HEEFT EN HOUDT STEEDS IN VOORRAAD en Cirkelvormige Buizen waterdiclite Putten ALLE SOORTEN TE6ELS lOEDRINKGOTEN ENZ VUAAOT PRIJSOPOjiVE Ooud B krooinJ T éM b tjUin LarOCne i v d en d o1w mim ii jebrelc UT telllMt tlecht 9 pÜniriirlDC nnuwllpolMo I vereterklm naslekte otkrMmbed koorte en li re gevolgm OüWALAROCM PERRUGINEUX m liet b j ond r lectn Bloedgeteek BleekiucU ii yM if uw w Verkrt t banr in flecor n 1 90 en 1 W kwalta vu KrlHKhni iMftUd FltAl r lf ar vo Iiaim er terkend Mncenaam n m k ï Kir l elijkifl g b nik 3 V av a J 1 kinderen wakken en kUerachttge geatellen leer aan te bo telen Ali lanaeaknehUie drank bu itoomlaaen Itr aplj vtrterlnraorganen en dlaMi e ook oor nlptligenen kleine kinderen I m per bai Kp H 70 i i KB1 O BO 1 M Kgi 0 6a CbnnlMh M Allrciiilf af Speciaal vOor Kindervoeding la bnMn t H Kr 0 eO iiilvar iWCIHaUlKCr Kgr 0 80 H Kgr 0 28 AcéVima l tcrarfaifAtl Het rookca eener haUe Cigaretle U Voldoende tet baetrliftomiim V lggi CHCII j jj j he lj e aanvallen a Atthme etc In dooejea a 0 80 en BO Tamarinde Bonbons SLirrr yoSire r rLfti no klaJaK bijlen Je TüarloJ BonKna ren KRAFPEl IElf SJjSlAI Wancnjke dleniten 4mms öevom voor het kind b caw H t en de wiaak aangenaam rriiar doO e 0 90 en 0 80 Qaltrtialr DoeÜllAC alc tneen erkend at bet BESTE hnbmiddel 4 aaimiaK rasniict oe vkrkondh id tn t n het u SrnBraBpESmTm vSBSSMid middel n uitnemendheid aiulnitend ia Hl □ a j variin Kbaar Pri t ƒ O ao P e cb ADYMTMTIM in aUe Couranten KRAE EUEN HOLM Hofleverafhciers ZEIST WEGENS het vergevorderd Saizoen belangryfu PrUirermlnderlng in het bel unlbr iliaDLsdi kn eg LaarzttiiiiU tqi Kleiweg E 3 tegenover de Kleiweg8te Aanbevelend C SMITS Alle reparatiên fn aangemeten werk üümft Woodnbalira do geheele wereld bekend en freroemil OnoveitroffeD middel tegen allo Borst Lodff LeverHatlCisUkteD enz lowendig izoowel a s ook uitwendig io bijna tll ziektegevalleD met goed nrc aan ta wtiaden l rys per ttaew t 1 per post I l lft TUirrj Woadinalf bezit een alsnog ongekende geneeakrackl en heilzame werking Maakt meestal elke pijnlijke en gevaarvolle operatie geheel overbotlig Met deze talf iverd een U jaar OBd voor ongeneeslijk rehooden heengezwel en onlanita een bijna al jaar kankeriyden genezen Bronit genezing e verzachting dor pijnen bij wontlen ontstekingen etu van alterlei aard Frtjs per pot t I BO per post f 1 60 Centraal llppöt voor Nederland Apothek r IIRiVKI iKheHS Hokin 8 Amsterdam Watr geen depdt i beitel te men direct aan dte Sehntxenanotkeke dei A 1 HIKUIIÏ in Fregr li bel Kokltvdi Uoterreiek Gelieve proapeetjia U entbieJen bg bet Centraal Dep£t ttander Rokia 8 amelardaia Wie zeker zyn wü d Eehte Eikel Cacao te ontvangen tesamengesteld en na vel prirfnemingen In den handel gekomen onde den naam des iiitvindeta Dr Hiohaelis vemardigd op d beste machines in het wereldbensmde tabbliaaement van Gebr StoUwarck té Eenlen lacht J p n21cft LeIlf Bikel Cacao In vierkanten bussen Deze Eikel Cacao s met melk gekookt een aangename gezond drank voor dagetykach gebruik een It 2 theelepels vaa t poeder voor een kop Chocola Als geneeekrscbfige drank bj gml van diarrhee skchta met water te gtimiiken Verkrygbaar bjj de voomunntt H X Apotbeksn ens Ka 4K iw n s t ua c Vm ft m Oanerailvartageniroordigtr vaar Nadar and lunus Mattenklodl Amnterdam Ka1ve str at IDS Ondergeteekende beveelt zich beleefd dan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOIPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlijke schotels en alles wat tot bet koksvak behoort desvorlangd met bijlevering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinkseu Cuisinier WesthaYen 128 J 9m Wie werkel k p r jj s t e 1 1 een IIKCBLIJK te hebben laat zich fotografeeren in de rjttogrnHtehe HmuêUmriekUmg m P V D WAALIS Fl SINGEL 661 GoDda Dnik an A BBINKUAN A Zn Bultenlaodscb Uverzicbl Een patronille van 25 man uit Oudtshoorn is verrast bjj het overtrekken van de rivier De aanvoerder en twee anderen ontkwamen drie man gedood en vier gewond de rest gaf zich over en werd vrijgelaten na den eed van onzijdigheid afgelegd te hebben Na den weinigen voorspoed der Eugelsche wapens reeds aan allerlei oorzaken te hebben toegeschreven die daarmede feitelijk in geen of weinig verband staan begint men thans aangestoken te worden door de spionnenvrees een der gewone ziekteverschijnselen bjj volken die zich zelf hebben overschat Nons sommes trahis l riepen de Franschen in 1870 toen zjj niet opgewassen bleken tegen de Duitsche krijgsmansknnst En zjj zagen in elk mensch dien zjj niet kenden een spion De Engelschen doen thans niet heel veel anders ZiJ beginnen overal verraad overal spionnen te zien Sedert het complot tegen lord Roberts waaraan men nog steeds door allerlei mededeelingen een schun van waarheid geven moet vernemen wjj telkens weder berichten TSn spionnage In Pretoria zjjn verleden week twee Hollanders volgens Ëngelsche berichten heeten zjl Oomelins Tfonw en Van Aarsen in hechtenis genomen onder beschuldiging van spioneering en verraad en de correspondent van de Daily Telegraph seint er bjj tot stichting zjjner landgenooten Behalve de militaire getnigon legden drie medebeschnldigden getnigenis tegen hen af Merkwaardig was het groot aantal Boeren die in deze zaak getnigenis wilden afleggen om voor zich zelven daardoor vergiffenis te verwerven Thans is ook te Londen wederom een Boerenspion gepakt een zekere dr Kranse ond gouvernenr van Johannesbarg een man die indertijd bj de overgave te veel vriendelijkheid voor de Engelschen heeft getoond om thans voor een Boerenspion aangezien te worden Het bestuur van de Interparlementaire Unie heeft besloten een internationale persunie voor abritage op te richten Overwegende dat tot dusver geen aanvraag is ingekomen biJ het scheidsgerecht in den Haag zelfs van staten die de overeenkomst mede onderteekend hebben hoewel de gelegenheid daartoe zich reeds in Znid Afrika en China had voorgedaan spreekt het bestlur verder den wensch uit dat de overeenkomst van FEVILLEIOJM m PE BER ggW i6 Ik heb Ttn den aanvang af al niet geloofd dat Joaii Obrevic zich hier in de s ad bevond otn te trachten èen verzoetiing tot sUnd te brengen lei Gerald Sedert ccnige dagen was jfc hem ophet spoor maar op deze vermetele poging totl pvp ding was ik niet voorbereid Het wero totnu toe fl een onmogelijkheid beschouwd het slotaan de t e der rotsen binnen te dringen Voor deïe berebewoners is er mets onmogel k antwoordde e overste Zij lijn te teergewend aan het klauteren op klippen en rotsen Maar hoe kwam bet dat je midden in den nachtde vlucht ontdekte terwijl zclta de schiWwacbts niets bemerkten Ik kon den slaap niet vatten en dkl ntdekking welke ik gisteren gedaan heb had me achterrochttg gemaakt Tegen middernacht dee Liknog eenmaal de ronde Ungs de wallen en toen t ik opeens hoe de gevangene zich l£hgs denmuur liet alzakken en den grond bereikte waar hij éoor twee anderen werd opgewacht Ik riep onmiddeUijk de wacht in t geweer en ijlde ffter plaatse De vluchtelingen vuurden op mij toen lij xag n dat zij verraden waren ik antwoordde op dezelfde wijze en mijn kogel de deen Tan hen ter aarde Morten tcrwi oe beide s Gravenhage verklaard wordt in werking te zjjn getreden en dat ook staten die niet aan de Vredesconferentie hebben deelgenomen de aanvraag vrjj zal staan Het bestuur hoopt de beginselen die de beschaafde oorlogsgebruiken beheerschen algemeen toegepast te zien evenals scbeidsrechterlijke beslissing in alle geschillen De volgende conferentie zal in September 190 te Weenen worden gebonden De offlcieuse bwichtgever van de Küluische te Berlijn meldde gisteren Hier is een telegram ontvangen waarby prins Tsjoen zijn dank betuigt voor s Keizers beslissing en mededeelt dat hg nnar fierlijn zal vertrekken Hiermee is het Chineesche incident afgedaan en dat op een wijze die de Ohineezen voor zoover haar krachtens Chineesche gebruiken een innerlijke rechtmatigheid kan toegekend worden ontziet tevens aan het ki rakter van de boete reis echter geen afbreuk doet Naar wij vernemen zal de Keizer den prins te Postdam alleen ontvangen het gevolg woont de audiëntie niet De leden van de commissie voor den aanleg van een haven te Dover zijn g Sstur door den Keizer ontvangen in tegenwoordigheid van de staatssecretarissen von Ricbthofen en Tirpitz Wiegand directeur generaal van de Norddeutsche Lloyd en Ballin directeurgeneraal van de Hamburg Amerikalijn De heeren lieten de plannen kijken van de havenwerken die op h t oogenblik te Dover worden nitgevoerd De vraag of de Tsaar en de Tsaritss Pargs met een bezoek zullen vereeren is nog altijd niet opgelost De Brusselsche Petit Bleu meent te weten dat Nicolaas II de hem zoo hartelijk toegedane Parjjschs bevolking niet zal teleurstellen maar dat de datum van zjjn komst in de Pransche hoofdplaats met opzet stipt geheim gehouden wordt om iedere mogelijkheid van een anarchistischen aansjag te voorkomen In Oostenrijk waar de pers aanvankelijk niet met veel enthusiasme het tsarenbezoek aan Frankrijk begroette is men thans aangaande zjjn politieke beteekenis geruster geworden nn de zekerheid bestaat dat de Tsaar vó6r hjj naar Parjjs gaat keizer Wilhelm voor Dantzig zal ohtmoeten Het Premdenblatt te Weenen schrjjft Wg zien in de ontmoeting der beide keizers te Dantzig een gebeurtenis die een anderen over de rotsen in de duisternis verdwenen Toen mijn manschappen nader gekomen ware zagen wij bij het licht dpr takkefs welke zij hadden meegebracht dat ik foan Obrevic had getroffen die dood aan den voet van den muur lag Hg had de vrijheid van zgn zoon met zijn eigen leren betaald Arlow had zwijgend toegeluisterd maar de uitdrukking van zijn gelaat werd steeds bezorgder Eensklaps vroeg hij v Kent de jonge Obrevic je i Zeker ik heb hehi meermalen gezien evenals de andere gevangenen daar ik het commandoop het slot voerde En denk je dat hij je ook dez n nacht heeft herkend F Zonder eenigen twijfel hij moet gehoord hebben dat ïk mijn manschappen kommandeerde De schoten waren ook alleen op mij gericht Bijeen fervolging door de schildwachten ion men daarmede de vlucht waarschijnlijk niet vertraagd hebben het was een persoonlijke wraakneming tehenover mij De overste stond op en liep eenige malen zwijgend heen en weer Eindelijk bleef hij staan en aei op ernstigen toon Gerald het zou me heel wat waard zijn wanneer een andere kogel dan de uwe oanObrevic had neergeveld ï Waarom i vroeg de luitenant verbaasd opkijken4 Je hebt dcö vader neergeachoten en de zoon ia in de bergen ontkomen Hij brengt het bericht j ras je daad daarhew en ik Iwb Jt reeds gezegd waarborg oplevert dat voor de volkeren van Europa bet kostbare goed van den vrede bewaard zal blijven en wij begroeten met vreugde het tceken der goede verstandbonding die er tusschen Rusland en Duitschland heerscht Zjj kan thans ook een overeenkomst tot stand brengen in economische vraaigstukken dib de politiek van Rusland en DoitsclilanJ beheerschen en mogelgk zal de bjieoukgnist der keizers niet alleen voor den staatkundigen maar ook voor den economiseben vrede vruchten afwerpen Het vraagstuk der handelsverdragen houdt thans de geheele wereld bezig on wonschelijk is het dat de gevaren verdwijnen waarmede die e handelspolitiek bedreigen Kli heerschend meeningsverschil kan met eenigcn goeden wil van beide egden uit den weg geruimd worden De quaestie van don verkoop der Antillen op te iossen schjjnt een vun de eerste zaken te zijn waaraan de nieuwe Deensobe Regeerlng haar krachten wgdt Die verkoop zou 16 millioen krone t in de schatkist brengen Van de voornemens der Regeering heeft de Mimstorpresident overigens gesproken aan een feestmaal na afloop van de volksbetooging ter eere van het nicnwo Kabinet De voornaamste arbeid zou liot justitiuwezon ctceflon men wil ceu hervurmiug invoeren met het gezworenensysteem in politieke en strafzaken verder een cuinmissio in hot leven roepen tot regeling dor verdediging en een verbetering brengen aan de kleine beambten Een andore belangrijke hervurming wordt verwacht in het belastingstelsel Bapst do gezanscbapsraad dien Oenstana in Konstantinopel heeft achtergelaten moot dezer dagen druk geconfereerd hebben met den Rnssischen ambassadenr De Porte moet van haar kant onderhandelingen met baar twee Fransche schuldeiscbers begonnen hebben Op den verjaardag van de troonsbest glng van den Sultan verleden Zondag is het Fransche gezantschapshotol niet als anders geïllumineerd geworden en het FrunBcbe wachtschip heeft op dien feestdag het heelc personeel van de smbassade aan boord genomen en een uitstapje naar de zee van Marmora gemi akt De ceremoniemeostor van den iSultan die zich onnoozel wil houden heeft de gewone nitooodiging voor de heffeesten aan de Franschen ambassade gestuurd maar weer teruggekregen met de ksntteekening dat er op het oogenblik geen zoodanige ambassade in Konstantinopel bestaat at gisteravond het bevel is ingekomen je van jc post op het slot te ontheffen oiü je met je manschappen bij je regiment te voegen Waarnaar ik al zoo lang en zoo vurig hebverlangd j Ik ben het werkelijk moe geworden gevangenen te bewaken terwijl mijn kameraden tegen d oproerlingen optrekken De overste schudde het hoofd en de bezorgde uitdrukking op zijn gelaat kwam nog duidelijker tevoorschijn toen hij antwoordde Jij kent dat volk met zooaU ik het ken de bloedwraak bestaat by hen in al haar verschrikking De aanvoerder ia door uw hand gevallen niet in den strijd niet ns m een tweegevecht maar op de vlucht en men weet dat jij hem gedood hebt je bent daarginds ia de bergen vogelvrij t Gerald trok deTchouders op Daaraan is nu eenmaal meu te veranderen Ik kon in de gegeven omstandigheden niet anders handelen Ik moest op de vitichtel ngen schieten toen ze op mijn geroep niet stil hielden en dattender wijl zij mij aanvielen Je hebt voijcoroen correct gehandeld maar het is een noodlottige samenloop van omsUndigiKden De stam van Otirevic hcett zich ongetwijfeld alleen zoolang passief gehouden tot de zoon van den aanvoerster bevrijd en in veiligheiH was Maar nu zuUan zij niet langer aarzelen zicbi bij den opstand fn te sluiten en je beat misschien verplicht dadelyk tegen hen op te trekkeu Beloot roe voorzichtig te rijn en je vooral met alleen buiten te begeven versta je me Zorg dat je alt onder geleide bentv Do Porto zou de bemiddeling van Doitschlitnd in haar conflict met Frankrgk ingeroepen hebben Daar do Duitsche ambassadeur tijdelijk afwezig is moet zij zich door middel van haren diploniatioken vertegenwoordiger te Kerlun tot de rogeoring gewend hebben Fraiikrgk zou oker wel niet die bemiddeling aannemen en terwjjt bet hoogst twijfelachtig is of Duitschland de kans zou willen loepen dat zjjn goede diensten afgewezen worden komt de Turksche regeering welke diensten zen vragen o fc met Duitschlanii in bottling Een Duitsch onderdaau cont cssiunaris vun ocne uiiiiionder ncming heeft zü nu oigttndunkolgk utt zgne rechten gezet om voor eigen pniöjt de exploitatie voort te zetten Do ingonionr vraugtv een half millioen marken sclindevcrgoeding De Porte zal natanrlijk weigeren n dan begint met Duitsclilnnd hotzoKdc pul als met Frankrijk dat nl loept hot niet zói hoog zeker aan den gruoten keizerlijken vriend den lust zal beneraon als sobeidsrechtor in Turksche ruzie op te treden Verspreide Berichten Fkankhijk Ter gelegenheid van hiit czaroiibezoek zal zich herhalen wat immer gcHcblodt de steden die bezocht worden laten er zich heel wat op voorstaan en do overige achten zicli alle verongclgkt Zoo kan men er op rekenen dat indien de czaar zi h niet niocbt laten bewegen tot oen bezonk aun Pargs tot dusver schijnt te dezen aanzien niets vast te staan en misschien leidt de ministerraad van heden tot oenig tastbaar resultaat de gemeenteraad mot zjjn nationalistische meerderheid het kabinet Waldeck Kdosseau van alles de schuld zal geven terwijl de leidende tnannen te Oninkerken ói k al op hnn ptardje zjjn omdat de ezaar geen bepaald beznck zal brengen aan de stad in verband waarmede oen deputatie een visite gna maken bjj president Loubet ter verkrgging aluuog vjin wijziging in het voorioopig program Een tatibtiek over de Fransche lucifersproductie welke Staatsmonopolie is geeft als cijfer voor hot jaar HMXI nan rnwe be reidingsprodncten ruim aclit millioen francs on aan verkoopbcjjter rnim 2H millioen fr De schatkist won op dozen Incifershandcl dus twintig millioen frs Door do mijnwerkersvakvereeniging van Pas de Calais is besloten tut een afgevnardigi on vergadering vopr het geheele bekken De jonge officier deed met een onwillige beweging een stap achterwaarti f Moet ik mijn mannen soms een voorbeeldgeven van vrees en gebrpk un moed Ik ben soldaat evenals u en het gevaar i nu eenmaal onafscheidelijk aan ons beroep verbonden Voorzichtigheid strekt den soldaat niet tot Üschamle Ge kunt je plicht zoo niim mogehjk opvatten maar je befwieft daarom hot gevaar i iet te trotseeren Kn vergeet met dat van ditoogenbhk af het gevaar je van ilk li ilt n Iwdrcigt Ik hoop du en ik eiwh het mt naam van mundochter dat je met onbezonnen te werk iuilgaan iecf me daarop je woord Ik zal waakzaam zijn èn mijn leven niet noodeloos op het pel zetten Meer kan ik n niet beloven want alles wat daarbuiten valt zou lafheid zijn De overste onderdrukte een ïucht Je hebt gelijk iesald maar ik zie je meteen zwaar gemoed vertrekken Stil daar komtEdi aan Laat haar met vermoeden wat wij zooeven besproken hebben zij behoelt zich niet noodeloos beahgst te maken En zich tot zijn dochter wandend die juist binnentrwJ zei hij op een toon waaraan hg een vroolijk tihtje trachtte te geven AVel mijn kind heb je na de opwinding van dezen liacht nog ru itig kunnen slapen Edith zag bleek met dikke oogleden zoodat het haar zeer goed was aan te zien dat zij een slapeloozen nacht had doorgebracht ilVordt vtrvtilgd j