Goudsche Courant, vrijdag 6 september 1901

o 8509 AOVERTEINTIEN Geen Kinkhoest Geen Influenza Vrijdag 6 September IIMM 40iste lnargan ftOMöiE mmm JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TelefeM IK ADVEllTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GnK te lettei 8 worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Ad vertentiën tot 1 uur des midd IdaTMi U De Jitg ave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 70 Afzonderlijke Nomroers VTJF CËINTEN kantoor en A O Kastein Tan Rotterdam postkantoor naar Zutphen postkantoor de klerken der posterijen en telegraptaie Itte klasse K de Haan van Hengeloo naar Leeuwarden telegraafkantoor en H Visser van lonre naar Henttelüo d klerk der posterijen en telegraphie 2de klasse Jelle van Dijk Tan Leeuwarden telegraafkantoor naar Joure Èerrol ontslagen op verzoek 1 Sept De klerk der posterijen en telegraphie 2de klasse P O Dnker te Hees de brievengaarder te Heiningen A ïijboll 4 Sept De telephonlrto mej E H ürönloh te Baam Weder Ontvangen de welbekende soorten l A VAN S Az Hd Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Telephoou Mo 31 Aiiisterdaiii Beurs van Vikri Slotkrs 801 80 v Ci t 8IV 81V A 7V TV 88 Vi 104V 80 0 87 415 1 4 I lOl 1 0 108 818 i 1041 mm 1 181 loo v lis 1407 40 1H81 107 IDS SH i 104 f z 64 101 mm 10 V 10 loav lli i m 117 101 11V S SEKTKiBiatiKD iwt Vtd W B Vidito di u dttc 8 dilo dito dilo 8 lloili übl aattcil Itil i8 4lru l laMhryTtng 188881 8 Oamm OU m ptpier 1888 8 dito ÏD lilrer 1888 8 FosToaiL OIjI not coupon 8 dilo tioltet 8 4 dito Qmod 1880 4 dito biiRotlil 188 4 dito bij Hop 18B 0 4 diloiu gouil leon 1888 8 dito duo dito 1884 5 MrAxn Far t fobuld IBSl 4 TviKlli Ooprt ooV lBOD lSVO 4 G c ioeuiog uri D Gto lMoin Mrio O Zülu ArS Bp f obig 18 l KllIoO Ub It Soil 18110 8 YmuVMLk Obi oabop 1881 4 AlltniDUl Obligitieii 1801 S BoTTIEDAH Bted leou 1694 8 NiD N A r HandalK und Annilib T b M Ü CoHiluten D UHutMh pp dito Ara HjfpolhMkb psodbr 4 i OulLMQ ilu Vonteiil und Or Hypotbueltb pftodbr 4Vf Nadnlindiche btuk und N d Hftndelmutieh dito N W k Pin Hyp b pindbr 8 Eott HypotliMlcli pandbr 4i Utr Hjpothoekb dito 4 i OoniNi OmtHooi bank unil Rmt Hypolb nkb iikn odb 8 AnuKA Kqul iyr polb pw lb 4 Huw L 0 Pr Una wri I Slu lloll U Bpoor w Mij uni Mlj lot Eipl T St 8pw und Nid lud Spoorireg m ud Null SSnid Ad 8pm und 6 Jlto dilo dlto 18 1 dilo 4Vi fTAUaSpooml 1887 88 A Kobl Z nid Ittl Bpwmij A H obi S PonK W rMh u Woenen und BtliL Or Runt Spw Mijd obl 4 BAiliHbe dito nd Hiows dilo und 8 Iwug Dombr dito und 6 I nk Ch Alow8p knp obi 4 dilo dlto oblig 4 AllunA Oont Pad Sp Mij obi 8 Obio h Nortb W pr C uml dilo dito Win St Prtor obi 7 Danf t k Hio Or Spm oort T IHinoil Unttil obi lo gond 4 Louiir k Nubiilli Oer t unci Huieo N Spw Mg 1 byp A Hiu lUnui 4pCt prof und N Tork OnlHio k Wait land Peno dto Obio oblig 6 orogou Cnlif 1 bjp in goud t P ul Itinn k lluit obi Uu Pao Hoofluu obig 8 dilo dilo lino Col lo kyp O CAMiOA 0 o 8outb 0b8rt r un Tm 0 B liw kN lob d Aoiitord Omnibui Mij nd van do nog voorhanden Mantels Costumes en tegen veel verminderde prijzen U SAM80M Bevallen van een Zoon G Th LUNENBDEÖ USSELSTMX Gouda 4 September 1901 STK V M ii PIIIE STOLZe WKHV Zij die te GüDDA willen deelnemen aan een AFOXUCVBaOS in ausnographie gelieven lich V66r 20 8i PTEMBEE sclmltelijk aan te melden bjj ItOZA HPBELr MA BtunenroUe 174 UoUerdam Gebroeders STEEUSMA Bloemisten GOUDA BLOEMWERKEN van kunst en smaak Salon Kamer en irafdecoiatie CORBEILLE S JAUÜINffiREB Graf en Eeestkransen Aanleg m oiHlerboiul m htm Eenig AGENT voor JOIIDA en omatreken van bet onovortrolfen IIJ ECBEIV CIUER TELEPH No 114 Echt Zeenwsch Tarwebrooil f S cent de K G bii A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 TE KOOP ol TE HU DB Twee Heerenhiiizen aan de Oost en WestbavelT beiden van Gas en Waterleiding voordien Te bevragen bS IZAAK C TH p apier Lange Tiendeweg 1 29 Gouda I FEAU CEE STOOMVEEVEEIJ IN ehfiiiiscbe W si cberii H OPPEwnElAIElt 19 iii uiitUuüe Rotterdam iebrQTBt dord door Z M eu Koning Her Belfctin HoofdUepóV Voor GOUDA de Heer II a Tiii isitiJK i Korte Tieiideweg D 7 Specialiteit fOor het iitoomeu en Torren ati allo Hoeroueu llameagardorolwu alsook alle Kindergoederen Speeiale innohting roor het 110001 n van plUohe mantelA veeren bont ens Oordijaen tatelkleeden eni worden naar d nieuwste en laatste methode geverld Itlcuw ooovertroflen i rof Ur Liobers wttlbekeiid HMW SEAOHT linW il Allwu bt wet Kabriekuunk BL tot Toortdorende radicale en iflkere genezing van alle selfi de raeeslf bardneltbige xenuw tiekteit Tooral ontstaan door aidwaÜBgeo op jeugdigen leeltyd lotaio eneiing aii elke swalite Bleek laobt Benauwdboid Hoofdpijn Migraine Hartkloppi g Maagpjn Slechte ipijavertering Onvermogen f Impoten Polibtiono eüt uitvoerige prospectnssen 1 rijipcr oich 1 0 S dubbel o eb t n Oii ro ilDop4l Mitth d VoRte Mtbommol Ucpöti M Cléban t Oo Rotterdun 1 Happol Otaienbago I Ilalmmau de Jong J Oti RotUldaB Wdi i Oo Honda on bi allo drogisten KfWniKiUKC Om Kinkhoest Influenza Borst en Keelaandoeningr binnen den kortst mogeigken tgd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlpcht tot de van oads bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Dniiven Borst lionig Extract M E L I A M T H E 0mkBorsimm H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 et 40 et bij wm HAA6 nit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM Firma WOLfF t Co Westhaven 198 Qouda D MIBBIBS Kleiweg E 100 i flouda E H V N MILD VeersUl B 12ü te ffoudo A BOUMAN Moordrecht PINKSg Nieuwerlctrkad Llul A N v ZESSEN ScAootAot J Ta TOKKEN Biwiroop B T WUK 0 dma A 8CHEEB Haaitreekt P W t EDE OudemUtr Kvaudsi HEMDEN tx Remmik P t o SPKK MoêrcapelU D r o STAR Waddinanan Wei V H0L8T Waddiniimim P A us GKOOT Oudmiattr O A di JONUH OudmaUr J P KASTELEIN PoUbrotkerdam D BIKKER te Bentchap Anllsepllscbe Tandpoeder en Anllsepilscli JMoiidtlncluur vnn E AS8CTO TandartH te t Oravenhltge OVERAL VEBKKIJOBAAE Agent voor Nederland G IJSSELSTIJN Blanwstraat Gouda Voor Maaglijders A AN allen die zich door het vatten van konde of overlading van de maag door het gebruik van slechte moeielijk te verteeren te warme of te konde spijzen of door onregelmatige levenswijze een maaglpen 1 als Manukuuirrh Maagkramp MmigpIJnen nioeieH lte apij vertering of ver lUming op den bals gehaald hebben zij hiermede een gucd hnismiddol aanbevolen waarvan de voortreffelijke werkingen reeds sedert vele jaren bewezen zfln Het ia 3 Cu6ert ttrioiïsoHa f ruióenag n Deze Kruidenwijn is nit voortreffelijke geneeskrachtig bevondeno kruiden met goeden wijn gemaakt en versterkt de spijs verteerings organen van den menscli zonder een laxeermiddel te ziJn Kruidenwijn geneest storingen in de bloedvaten zuivert het bloed van bedorven ziekte veroorzakende stoffen en werkt bevorderend op de vorming van gezond bloed Door het op jnieten tjjd gebruiken v4 Kruidenwijn worden maagkwalen meest reeds in t begin onderdrukt Men moet dns niet talmen er eene proef inedete doen Symptomen als hoofdpijn oprispen zuur in de maag opzetttng missclpbeid met braken die biJ chronische maagziekten des te heviger optreden worden dikwijls na eenige malen drinken genezen ƒ i en de onaangename gevolgen flaarvan als j erBXOppiIHJ benauwdheid koliekpijnen hartkloppingen slapeloosheid aambeien worden door KRUIDENWIJN dikwjjls snel genezen KRUIDENWIJN heft verstopping op bevordert de spijsvertering en ver wpert door een zachten stoAgang onbruikbare stoffen uit maag en darmen ISchraal bhek uitzien bloedaimoede verval van krachten zijn meestal do gevolgen van een slechte vertering onvoldoende bloedvorming en een ziekelijke toestand van de lever Bij gebrek aan eetlust miala herhaalde hoofdpijnen slapelooze nachten treedt een voordurend Uijke toestand in KRUIDENWIJN wekt de verzwakte levenskrachten 1 KRUIDENWIJN verhoogt den eetlust beyordert de spijsvertering prikkelt de 5tofwi8seling be8poedigt de bloedvorming brengt de geprikkelde zenuwen tot rust en schenkt den aieke nieuwen levenslust TalrUkeatteêten en dankbetuigingen betejjien dit KRUIDENWIJN is te verkrijgen in flesschen A FI 1 60 en 2 in de Apotheken van Gouda Oudewater Schoonhoven Bodegraven Woerden Alfen Aarlanderveen Voorburg LeWen Rotterdam s Gravenhagc enz alsook in alle groote en kleine plaatsen van de provincie NoordHolland en geheel Nederland in de Apotheken Ook verzendt de Firma WOLFF Co drogisten Westhaven Gouda 3 en meer flesschen Kruidenwijn tegen origineele pr jzen Kaar alle plaafsen j van Nederland I 7oor n ama ak wordt gewaarschuwd les Terlanqe uiisluiteiid MT lluberl ÏJIIrlch scbe Kruidenwijn tSoedkoopste en loliedit adroi voor Vervoer vao laboedei mUg P Bi loowel binnei ali buiten de stad met gealoten wagMi ORAVESTEIJN Lang Tiendew 3a AO wordt tegen Tr aneport aehade verrnktrO GoDda Druk van A BBIM UAN AZn M A Mm kmidenSy is geen gobeiramiddel zjjn béstanddeelen zjjn Malagawijn 450 0 Wijngeest 100 0 Glycerine 100 0 Roode wjjn 240 0 Atlas bessentap 150 0 Kersensap 320 0 Manna 30 0 venkel anijs alantswortel Amerik krachtwortel gentiaanwortel kalmoeswortel 10 0 Deze bestanddeelen worden vermengd WAPENHANDEL De BURGEMEESTER van GÜUDA brengt ter kenni dat voor beUiij stell end n op de Secretarie bovenlokaal atdeeltne Mtlitte ter inzage is nedergetegd eeoe handleiding tot het gebruik van patronen tot verkleinde afstanden uitgegeven met voorkennis van het Departement van Oorlog Gouda 5 September 190 1 De Biirgeroeeater voornoemd R L MARTENS KüEPOkl E TINe De BURGEMEESTER van GOUDA Brengt ter algemeene kennis dat aaosnumden Zondag den 8 September 1901 des middagi te 13 uur in bet Raadhuis voor ieder die zicb daartoe aanmeldt gelegenheid aal bestaan om xich geheel kosteloos rechtstreeks van het kalt te doen inenten ot herineotea terwijl ztj die verhinderd sijn of beswaar hebben van die gelegenheid gebruik te maken de kunstbewerking kunnen on dergaan in het Gasthuis op Maandag 9 Septem ber d a v dea voormiddags te 9 uur Gouda den 3 September 1901 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS Buiteylitiidscti Uverzicbl De Beicbsanzeiger meldt De Keizer oatving bjj de andiSntie van prins Tsjoen van dezen een schrgven waarin de Keizer van Cbina plechtig ziin innig leedwezen betuigt over de vermoording van den gezant Ketteler Prins Tsjoen hield een toespraak waarin bjj zeide Na de oproerige bewegingen in China in het vorige jaar beselte het keizerlijke bol de verplichting door een bijzonder gezantschap den Dnitichen Keizer het oprecht leedwezen over de gebeurtenissen jwonderheid over het voorval waaraan de gezint Ketteler tan offer is gevallen nit te drukken Om alle twijfel aan de oprechtheid van het leedwezen weg te nemen bestemde de keizer van China zijn naasten bloedverwant roor deze lending HU kan verzekeren dat de Keizer Tan China volkome vreemd is geweest aan de oninsten echter heeft deze overeenkomstig een oud gebruik de schuld daarvan op xyn eigen persoon genomen De gezant heeft daarom in opdracht den Dnitschen Keizer dB innigste gevoelens van Hen Keizer van China uit te drukken en eveneens voor de Kei eiin en de keizerlijke familie den wensch n t e spreken dat des Keizers Huis moge bloeien De Keizer vAi China hoopt dat de gebearteninen van het vorig jaar slechts een voorbijgaand troebeling geweest zjjn en FEVILLEJQX m BB BER 6BM Dt kon den slaap niet meer vatten zei In Imii vas iedereen wakker € a ik wist niet eenshoe t met Gerald gesteld was Gerald die zijn verlooUle tegemoet wal gegaan om haar te begroeten voelde het verwijt dat in ha i woorden lag opgesloten Hij ha er in t geheel niet aan gedacht haar eenig bericht Ie ndeo en toch h l hij wel kunnen nagaan dat tij zic omtrent hem zeer ongerust maakte i Vergeef me antwoordde hij Ik dacht dat je reeds van papa gehoord had van hoe weinig beteekenn het nachtelijke voorval eigenlek was Het is toch een feit dat dejvluchtelingen opje geschoten hebben jg hebt daarop teniggeicboten en een van hen De menschen overdrijven sooaU gewoonlijk viet de overste zijn dochter in de rede GeraM is DJttuurlijk op zjjn post geweest en heeft zijn plicht edaan i maar je ziet dat hem niet het minsteKtid is overkqfnen Maar hij heeft me tot myntp berichten gebracht welke mij noodzaken hierin hub ernstige dingoi te behandelen Waar isDantra f Ëdith keek op maar het was ntet haar vader dien ze aanaag x wendde zich met imtf wond tot Ottdd dat de volken van Duitschland en China elkaar steeds beter zullen loeren kennen De Keizer antwoordde gaarne te willen gelooven dat de Keizer van China persounIjjk vreemd is geweest aan de ini sdaad van de vermoording van Ketteler en de verdere gewelddaden dos te zwaarder schold treft zijne raadslieden en zijne regeering Ais de keizer van Cbina de regeering in t vervolg streng in den geest der voorschriften van het volkenrecht en de gebruiken van beschaafde natiën voert zal ook de hoop des Keizers van China vervuld worden dat tusschen Daitachland en Cbina weder evenals vroeger bestendig vreedzame en vriendschnppelijke betrekkingen heerschen welke ailn beim valken en de geheele menschelijke beschaving tot zegen strekken Met den oprechten ernstigen wensch dat dit zoo zgn moge heet de Keizer Zijne Keizerlijke Hoogheid welkom Het door prins Tsjoen overgebrachte eigenhandig schrijven des keizers van China luidt dat bij het ten zeerste betreurt dat Ketteler zulk een verschrikkelijk niteiode gevonden heeft te meer daar hem bet gevoel van verantwoordelijkheid pijnlijk drukt niet in staat geweest te zjjn bijtyds beschermende maatregelen te nemen Uit een gevoel van zware ve i antwoordelijkbeid heelt hij bevolen een gedenkteeken op te richten op de plaats van don moord als een teeken dat misdaden niet ongestraft mogen blyvon Prins Tsjoen moet voor Zjjne Majesteit verzekeren hoezeer gevoelens van berouw een schaduw hebben geworpen over de stemming der laatste jaren boezeer gevoelens van bai ouw de stemming des Keizei s nog bezielen De Dnitsche Keizer heeft uit verre gewesten zifn troepen gezonden om den Bokser opstand te dempen en vrede te maken Zijne majesteit koestart de hoop dat de verontwaardiging des Duitsche keizers weder plaats moge hebben gemaakt voor een vriendschappelijke gezindheid en dat voortaan de betrekkingen tnsschen beide Rijken nog veelzgdiger inniger en zegenrijker mogen worden dan tof dusver De jongste ministerraad onder voorzitterschap van Loubet gehouden heeft zich in een langdurige zitting beziggehouden met de vaststelling van het otScieel programma van de ontvangst van het Russische keizerpaar Zooals Rent reeds meldde i bevat dat programma niets omtrent een bezoek aan de stad Parijs een omstandigheid die de bewoners der hoofdst zeer zal verdrieten vermobdeljjk oók wegenf het geldelijk nadeel dat het wegblijven van den Tsaar na zich sleept Danira is weggegaan De jonge ofücier veVschnkte eenigsztns doch hij wist sijn gewaarwording onmiddellijk te onderdrukken te laat echter ora niet opgemerkt te worden I overste riep op een toon der grootsteverbazing Weg En waarheen Ik weet het niet ze kwam van nacht inmiin daapkamer om raij vaaqprel te zeggen enze deed dat op een ongewoon hartstochtelijke wijze welke mij meer nog verschrikte dan haar woorden Zij verbood mij u te wekken n Jiaarvlucht te verraden en ze was weg eer k no recht tot bezinning gekomen was Ik begreepniets van dat alles qiets dan de boodschap waarmee ze ttaij voor Ge d belastte Voor Ger ld vroeg de overste wiens verbazing met iedere seconde toenam Ja voor hem 1 De OQgcn van het jonge meisje rustten niet een hall vorlegen halt vorschende uitdrukking up het gelaat van haar verloofde terwijl zij de woorden van Danira herhaalde Zij zag het vluchtige rood op zyn voorhoofd eiTHe zonderlinge schttterijig in zijn o gen welke deze woorden teweeg brachten Ik vermoedde het wet dat zij dezen morgenhier niet meer ton zijn zei hij eindelijk Zij konniet blijven na hetj een er was voorgevallen envroeg of laat zou zij toch heen geg um zgn Ikhad echter iets ernstigen ondersteld dan enkelde poging tot bevrijding Ik dacht dat het al erg genoeg was I riep de OTCTSte driftig Dit ondankbare vatsche schepatl dêt iina lang in ons midden geledd heeft Uit de nota die aan de pers medegedeeld is blijkt dat reeds sedert Juli jl de Fransche regeering kennis had bekomen van het voornemen des Tsaren om Frankryk mot een bezoek te vereeren want in de nota wordt gesproken van de goedkeuring van een algemeen plan door de ministers gezamenlijk opgemaakt in de jongstverloopoo maand Juli om de détails van de ontvangst vau Nicolaas II te regelen De gebeimbonding heelt echter geen anderereden gehad dan den eerbied voor den Tsaar Zoodra het ministerie van buitenlandscbe zaken de zekerheid bad omtrent bet tijdstip waarop deze ziJn belofte ora Krankrijk tebezoeken zou naleven werd alius wat toenvastgesteld was aan de openbaarboid gebracht Trots de beweringen dor antimmisterioelebladen is er op den bowusten ministerraadook zelfs eon oogenblik maar sprake geweest van do amnestie der door bet hoog gerechtshof veroordeelden Al Wat de bladendaaromtrent yenneld hebben zjjn verzinselsen niets meer Aan verdere bijzonderheden omtr nt de ontvangst te Duinkerken kan nog gemeld worden dat de loods Charles Maryn de e r zal hebben bet keizerlgk Russiscbe jacht Standart van Kiel naar Duinkerken te voeren Het cskortoerende vaartuig Poolstar wordt geloodst door een zekerenCalliez Db torpedo vernieler Cassini bestemd om mot president Loubet aan boord de Russische vaartuigen tegemoet te stoomi n De verhouding tnssühen vorst en volk in Denemarken beeft een iherkwaardige verandering ondergaan sedert de koning eindelijk aan den duidelijk gebleken wensch van het volk toegaf en een vooruitstrevend ministerie aan het bewind stelde Zoolang by zich tegen die nienwe strooming trachtte te verzetten en bleef weigeren uit de vooruitstrevenden zijn raadslieden te kiezen was de volksgunst gedacht aan t tanen en bet was zelfs zoover gekomen dat in de Deensche en de genoten weldaden op deze wijze vergeldt het is sc handelijk I De woede was wel te vergeven in den man diemet goeden wil en de beste bedoelingen getrachthad een vreemd ruw en onbeschaafd natuurkind te temmen maar die woede maakte hem onrechtvaardig De geheime antighathte welke hij alt dtegen de pleegdochter gevoed had trad nu zoo duidelijk raoffelijk te voorschyn zij uitte zich in de heftigste verwijti n jegens de gevluchte en hij kon geen woorden genoeg vinden om haar te ver oordeeien 1 Gerald hoorde een tijdlang zwijgend toe doch de blos op zijn gelaat werd steeds donkerder en diepe rimpels groeven zich tn zijh voorhoofd Maar toen de overate nog eenmaal het woord verraderes bezigde toen fonkelde zijn oogen zoo wild en woest als hi d men hem persoonlijk een grievende beleediging naar het hootd geslinger I Danira is geen verraderes dat ii nu gebleken 1 zei hij op scherpen en beslisten toonjMi dat zy de hand leende tot redding van een derlferenj schandvlekt haar niet in mijn oogen Wilt Re soms haar partij kiezen vroeg Arlow driftig Wilt ge een landloopster veronUchuldigen die by nacht en oiity4 het huis verlaat ora in het gebergte rond te ewerven met een ontvluchten jevangene en Onder bescherming van haar broer die haar geroepen heett en zijn zuster naar haar land terugvoert Hel vms verkeerd dit roeide aan haar stam en haar ge ortegrond te ontrukken en zi heeft er in ieder geval het zwaarst onder geleden 2ij heeft een groote fout begaan dat ii waar bladen onomwonden de vrees word uitgjsprokec voor oon revolutie Dertig jaar achtereen heeft koning Christiaan geweigerd en heeft by ministers aan t bewind gehandhaafd die In vele op ichteit bet vertrouwen van de leden van de b olkething niet badden en die de wonschen door het volk kenbaar gemaakt voorbögingen Maar eindeiyk beeft de koning toegegeven en zie de dreigende revolutiewolk die boven t vorstenhuis hing is eensklaps wugguvaagd en op t oagonblilÉ is de koning populairder dan hg ooit geweest is Zondag hoeft hg daarvan het bewy gehad in don vorm van een dankbotuigiiig voor t nieuwe mini sterie hem namens het Deensche volk gebracht door een stoet van 8 lU OOO personen Ze waren uit allo doelen van Denemarken by elkaar gekomen om op t lot Amalienborg der vorst te begroeten Een deputatie ging het slot binnen as werd daar door den koning ontvangen In gn antwoord op de dankbetuiging van den voorzitter der deputatie spifk de koning onder moer den wensch uit dat hot volk dooy daden zon bowyzen in staat te zgn hun leidsliodon te stennen niet alleen als leiders van de oppositie aar ook In de veel verantwoordeiyktr positie van leiders der regeeringsparty Toen de koning op tbalkon kwam en oen hoch I uitbracht op her Doonsch vaderland heerschte et een groote geestdrift De sociaal democratische parlg bad zich aan deze betooging onttrokken en is over baar radicale bundgeiioo n niets te spreken Aan een in den namiddag gehouden feestmaal zei de minister president dat do hoofdtaak van het ministerie was een hervorming van hot rechtswezen met invoering van een jury voor politieke on strafzaken een commissie ter onderzoek wan bet verdediginnstelsel verbetering van de traktementen der kleine ambtenaren en belastinghervormingen Het mag thans wel in herinnering wordengebracht dat de Deensche ministers van delaatste dertig jaar zij mogen dan niet botvertrouwen van de bevolking hebben gehad het land in ieder geval boog hebben opgevoerd wat handel en veeteelt en positie van de Drfenscbe produkten op de wereldmarkt betreft Ons land heeft dat tot zijn schade metde boter ondervonden en er Is meer vandien aard en dat Is jnhit iets van é laatstekwart eeuw Hot Sobranié in BDlgarye is b jeengeko men om de lange lyst van beschuldigingen die tegen het vorige ministerie ingebracht zyn in behandeling te nemen De parlementaire commissie die zich met maar de stem des btoeds is even sterk geweest dan die der dankbaarheid misschien had ik in haar plaats niet anders gehandeld De overste keek sprakeloos van verwonderingzijn aanstaanden schoonzoon aan dien hij nooute voren zó6 opgewonden zien liad Eindelijkriep hij woedend Nu een dergelijke opvatting van de zaakhad ik bij joü allerminst verwacht Ge werpt jeopenlijk als redder en verdediger der ontvluchteop Edith wat zeg jtj d ar wel van Je spreektgeen enkel woord I Edith s oogen waren nog steeds onatgew l op het Keloat van den jongen officier gericht en zij wendde ook nu den blik niet at J Ik geloof dat Gerald geli heen zei te zacht Ik kreeg dezelfde gewaarwordingen toco Danira me dezen nacht vaarwel zei Ja zoo is de jc gd zij ziet altijd maar alleend romantische zijde t riep de ovorste geërgerd Van je beiden ts geen onpartijdig oordeel te verwachten laten we er dus tiiet verder over spreken Intus9ch n ben ik blü dat de zaak op dezewijze een emde neemt Ik heb t steeds vooreen ongeluk gehouden dat mijn eigen overijlingraij dwong een dergelijk element in mijn woning te duldeA De tegenwoordigheid van Danira drukte ons allen alsi een berg I Ja t was goed dat ze heenging voor ons allen I zei Gerald met een diepen zucht als werd daarmede de zware Uut van zgn borst wegge no men Ifordt vtrvoid