Goudsche Courant, vrijdag 6 september 1901

4 Directe Spoorwegverbindingen met GOIDA ZoraerdleDSt 1901 Aangevaagen 1 Mei TUd van Greenfflcli 1 fff ff l QODD ROTTIRDAM ioe reru B i 6 58 7 117 35 8 91 8 83 9 08 9 84 33 9 67 10 35 10 66 11 16 18 13 1S 8S 18 58 1 87 8 18 3 30 3 48 3 68 4 39 4 54 6 16 6 84 18 7 08 86 7 4 8 14 8 17 i 86 9 11 10 18 10 48 11 86 Oouda Moordreoht Jfieuwerkerk GRpella Rotterdam M RottordamD P 8 6 11 16 1 68 Eotteidwn B 8 09 9 08 j 10 08 11 96 06 d AllMn n klu Bit bybataUn Op dwe traiiieii lijn Zondag Mundax an Diiud g odaagioliB rotonrbiliattan oor davSa kl Terkrygbaar togan ankelan Traohtprija 3 HoUandaaha Spaar L Bttra applenient liawgi 1 AUean Diaadag t t ff ROTTERDAM 90ÜD A vioa TBrtt 11 08 11 18 3 11 80 ions 10 66 11 8 11 80 11 16 10 08 11 85 V 7 47 8 07 7 7 8 46 7 6 II s ff 4 83 a 6 17 r ff 9 18 10 81 6 41 6 87 9 46 10 81 4 45 5 88 6 04 6 39 7 05 7 59 8 81 9 86 4 53 6 8ï ff ff 9 46 6 6 46 9 63 5 10 1 J S6 10 08 7 68 11 31 11 46 18 04 7 45 11 68 18 06 18 86 1 09 8 09 8 3S I6 4 06 4 84 4 6 6 L6 5 43 6 84 7 08 7 86 8 80 8 48 B 47 10 0 10 16 11 04 E Hollandiebe ipoar L Extra lapplemeatbewija van de Compagnie dar Wagone Liti 8 06 8 34 9 00 9 37 10 08 10 19 i AUeaa la en 8a klaaaa extra betalen faaoltatief op d a loop kan niet gerekend worden 000 D i UK 10 58 11 18 18 16 18 86 18 56 1 16 1 68 11 6 ff I 1 07 11 16 1 18 11 80 1 88 5 4 6 81 7 S9 ll 9 81 10 00 10 1 6 16 6 49 7 57 9 88 9 41 10 88 10 46 11 86 11 48 18 46 18 66 1 S7 1 44 9 80 8 48 4 16 4 45 i l aHtge 6 8 6 01 7 08 7 19 7 85 8 85 8 65 9 03 9 44 10 11 11 85 11 86 18 00 1 30 S 40 8 67 4 Voorburg 6 88 £ T si l Zoole m Zeg 6 69 Z Z P 1 Z 1048 Zevonh Mo 6 0S 5 8 jj lo u 10 4 11 S U 8 H SS 9 18 8 09 8 84 4 7 4 48 91 6 46 7 05 7 31 8 09 8 83 8 46 iO S6 10 S4 Vaa autiaf opdmlaojkanniotgir kand wordaa i Harmonikatreln alleen la an 2a klo extra batalaa £ BekJ biljat Ie kl een eipplemeat bainj 4 16 4 87 6 19 6 8i 7 01 7 41 7 56 8 18 9 40 10 86 4 43 6 88 B 46 4 68 6 43 lO Oi 5 11 6 54 10 14 8 o U U A i M S T E K D A M riae Tana ouda 6 re 8 U 8 8 88 10 80 10 6 18 08 1 10 8 86 8 86 07 4 43 6 8 i 36 8 48 61 0 19 10 80 10 87 11 06 A met W 8 01 8 68 9 J1 10 10 11 04 18 48 18 7 1 67 3 86 4 U 4 57 6 S0 8 46 6 44 9 85 10 8 ll OS 11 47 11 69 Am t C 8 lu 9 18 9 81 10 96 11 1 t 108 1 10 8 U 3 40 4 87 6 li 6 46 6 01 i8 10 óO 11 16 18 09 18 14 i S U D A U f a BO H r lee veria If 9 07 9 89 10 14 10 59 18 00 18 38 8 16 3 18 4 38 1 4 6 80 7 10 7 86 1 11 16 8 38 36 8SJ 11 84 8 40 3 89 6 07 7 88 8 58 9 89 10 14 10 49 11 47 H 38 1 06 8 08 8 4S 6 04 6 84 7 00 1 64 8 08 mat C 6 8 7 15 8 10 6 9 18 8l l U 18 97 IS O 8 81 3 10 8 84 4 4S 6 08 6 81 7 09 8 10 9 86 9 46 kmtl W 84 6 47 7 80 8 95 8 46 9 80 45 11 80 18 48 1 01 8 40 3 88 a ii 5 0 6 81 6 86 7 86 8 85 9 40 10 01 Inada 7 03 7 81 8 18 9 19 8 10 18 10 84 18 61 1 88 5 8 88 4 18 4 84 6 47 7 07 7 64 8 0 18 10 87 11 98 1 68 7 47 8 88 9 80 10 04 10 41 ll 3 1148 18 03 1 43 8 0 3 1 4 i8 4 41 6 41 6 3 i 7 00 7 66 8 4 35 10 08 10 46 8 0 9 87 10 87 11 65 18 06 1 97 4 81 7 94 8 1 10 86 1 36 4 38 i6 6 Ö8 77 830 08 9 66 10 48 11 13 19 11 18 81 18 61 8 16 3 40 8 64 4 46 SU 8 U 7 94 7 48 8 8 9 8 10 07 10 48 ll S het onderzoek van deze aangelegenheid sedert jaar en dag hezig hield heeft haar rapport uitgebracht over het landsbeheer door tet ministerie het rapport is als een doorloopende aanklacht uitgevallen en komt tot de gevolgtrekking dat de leden van het vorig ministerie voor de rechtbank in staat van beschuldiging gebracht moeten worden Hun wordt niet minder ten laste gelegd dan dat zij zich hebben schuldig gemaakt aan inbreuk op de grondwet hoogverraad en dat zy de belangen van den staat te kort hebben gedaan tot hun eigen voordeel Het voorlezen van deze lange aanklacht door een niet onpartiidige commissie opgesteld neemt de eerste der zittingen van het nieuw Sobranië in beslag Elpens een telegram uit Minneapolis heeft de vicepresident der V S Theodoor Roosevelt daar een redevoering gehouden die algemeen als oen verkiezings program beschouwd wordt President Mc Kinley heeft reeds verklaard over drie jaar niet voor een herkiezing in aanmerking te willen komen en nn is vicepresident Koosevelt de komende man der republikeinsche partij Hij wordt reeds nu telkens op den voorgrond geschoven en zoo werd hem opgedragen de tentoonstelling te Minneapolis te openen In de toespraak die hij daarbij hield zeide hiJ dat Amerika niet moest schromen ziJn rol onder de groote mogendheden te spelen Het zon dan niet kunnen vermpen plichten op zich te nemen die het ondanis andere mogendheden zou moeten vervullen De V S zijn niet voornemens aanvallen van een Amerikaanschen staat op een Europeeschen goed te keuren maar evenmin kunnen zü goedkeuren dat eenige Europeesche mogendheid ziJn grondgebied in Amerika uitbreidt Dit is dus een nieuwe vorm waarin de Moeroeleer wordt gehuldigd en die het duidelijkste bewijs levert hoe zeer het spook van Enropeescho gebiedsuitbreiding in Amerika daar aller gemoederen vervult Verspreide Berichten Frankrijk De werkstaking der trambeambten te Béziers is geëindigd de beambten krügen in hoofdzaak hun zin met de controleurs en de salarissen voor de stakingsdagen worden uitbetaald terwjl er niemand bedankt wordt De khedive van Egypte heeft t toch maar beter geoordeeld zijn suzerein niet te verbitteren door een langdurig verblp te Parijs Dinsdagavond is hiJ naar Konstjntinopel vertrokken na in den middag bezoeken te hebben gewisseld met den president der Republiek fi 40 8 50 8 67 9 C6 9 89 9 46 door 7 18 7 88 7 85 6 86 7 44 6 65 4 48 6 30 6 04 7 11 7 8S 4 68 6 41 6 01 6 61 6 11 6 04 5 17 6 10 6 96 7 89 7 43 Botterdam Beurs Rotterdam D F Aotterdam U Oapelle Kisiiwerkerk Uoordraebt Sosda 7 16 8 87 8 41 7 18 8 6S 7 8 ü ua 7 68 9 1 7 68 9 08 9 19 Gouda ZeTaali Moore Boeten Voorburg Hige Koud 6 80 6 81 7 88 7 60 8 16 Oudew 5 86 Woerd 6 48 6 48 Ulroolil 8 7 114 8 11 8 88 Utrooht Woorden 8 07 6 4t Oude 6 U 6 68 Qouda Het gaat te Marseille met het scheepvaartverkeer niet goed in de eerste helftvan dit jaar kwamen er aan en vertrokkener 7967 schepen metende 6 341 46i ton envervoerende 2 809 924 ton koopwaren 471 schepen en 44 258 ton minder dan in de eerstt helft van 1900 De werkstaking vanhet voorjaar moet er de oorzaak van wezen DüITBCHlAKP In den Eifel is de thermometer Dinsdagnacht gedaald tot het vriespunt De eerste zitting van den Berlijnschengemeenteraad na de zomervacantie hedenDonderdag zal gewijd ziJn aan de verkiezing van een tweeden burgemeester derstad Het gemeenteraadslid Kanffmann werdaltozoodanig reeds gekozen doch door denkeHer niet bestatigt Men neemt nu alszeker aan dat de Baad die niet van planis den keizer naar de oogen te zien Kanffmann opnieuw zal kiezen te meer daïyrdeze caudidaat zeer beslisfTieeft verklaard dat hij een herverkiezing onder alle omstandigheden zou aannemen Hft gemeenteraadslid Eosenow heeft in een districtsvergadering verklaard dat de herkiezing van Kauffmann niet gericht is tegen den keizer doch tegen het militaire element dat zijn toelating tegengewerkt heeft terwijl een maatregel van geweld geen schrik behoeft in te boezemen BINNENLAND De elfde vergadering der club van ZuidHollaudsche gasdirecteuren had te s Hertogenbosch plaats en werd geopend door den heer Knottnerus dir der Ned Ind Gas MiJ uit Rotterdam Aan de orde was het onderwerp steenkolen Omtrent de prijzen der steenkolen kan in de naaste toekomst weinig worden medegedeeld De aanvoer van Amerikaansche kolen zal geheel van de vrachten afhangen Bij t koopen der gaskolen moet men niet alleen letten op den prijs maar vooral op de qualiteit der kqlen Cokes Hier en daar zijn voorraden docli op vele plaatsen niets ook daarin is geen prijaverandering van beteekenis te verwachten Is zuurstof een schadelijk bestanddeel in het lichtgas Wordt door de vergadering tegelijk behandeld met de vraag Indien het gas voldoende lichtsterkte heeft en zuiver is heeft het publiek dan nog belang biJ de samenstelling f De conclusie der vergadering is Het steenkolengas behoort te voldoen aan zekere eischen van lichtsterkte en warmtegevend vermogen terwijl de zuiverheid dient te beantwoorden aan de olgenwen bekende eischen waarbij zuurstof als onzuiverheid niet genoemd wordt Als plaats der volgende böeenkomst werd Schiedam aangewezen Het bericht dat H M de Koningin enZ K H de Prins der Nederlanden 8 September te Sehwarzburg verwacht worden is onjuist Eergisteren heeft Prins Hendrik een bezoek aan de legerplaats bjj Oldebroek gebracht Evenals bij het bezoek op 13 Juli fas er ook nu geen ruchtbaarheid aan gegeven 1 06 1 14 1 91 1 80 18 84 18 44 9 10 9 48 8 39 3 9 47 10 16 10 98 10 33 10 43 10 49 1 60 8 01 Do Prins zon te paard van het Loc vertrekken en te 9 nar in het kamp aankomen doch even halfnegen kwam Z K H reeds in het gezicht en reed kort daarna over den Hessenweg gevolgd door den ordonnans officier jhr Sii en een jockey het kamp binnen waar hiJ werd opgewacht door den generaalraajoor Van Ermel Scheror kolonel Engelhard majoor Berkhout en den majoor directeur der artillerie schietschool Rovers de adjudant van don Prins de luitenant ter zee Ie klasse Hooft Graafland arriveerde ongeveer tezelfder tgd in de legerplaats gezeten in een tentwagen De Prins reed daarop naar het oostelijk paviljoen dat voor hem was gereserveerd waarop de standaardvlag werd geheschen zoodra hij in het gezicht kwam terwijl de muziek van de kampeerende serie hetWil helmns speelde Nadat de Prins was afgestegen werden de generaal majoor Roelants met diens adjudant benevens de overige gekampeerde officieren die bij het paviljoen wjiren opgesteld aan hem voorgesteld In het paviljoen verfrischte de prins zich een oogenblik na den tamelijk langen en nog al moeilijken rit door de heide en in een daartoe geplaatste tent vóór het paviljoen werd met eenige genoodigden een ontbijt gebruikt Het doel van het bezoek was het bijwonen van een interessante tactische schietoefening waarby alle batterijen in de legerplaats voorstellende een weerstandslinie in actie kifkmen de vijand werd voorgesteld door de in de heide aanwezige doelbatteryen waarop van te voren kardoesjes electrisch waren ontstoken om het gefingeerde voren van den v jïnd aan te geven voorts aanrukkende troepen voorgesteld door schijven welke naar de linie werden getrokken en andere troepen voor iesteld door vaste schijven en poppen Het schieten uit een vijftigtal vuurmonden van alle kalibers van het vestinggeschut gaf dan ook een gedonder zooals wellicht nog nimmer in het kamp is gehoord en gaf ongeveer een proeve hoe het in werkelijkheid moet toegaan behoudens dat men geen stagnatie had en geen dooden of gewonden kreeg van de door den vijand geschoten projectielen Vuurpijlen met slagwerk werden intusschen afgestoken om te seinen dat de linie werd bestormd waarop een kanonnade aanving gepaard met het gekraak van mitrailleuren geweervuur waarvan hoeren en zien verging Op eenmaal werd de heide door het hevige vuur in brand geschoten doch door gebrek aan voedsel spoedig gebluscht Om ongeveer half twaalf ure toen de strp als geëindigd werd beschouwd reden de Prins met gevolg en de verschillende autoriteiten naar het vijandelijk terrein om de uitwerking van het vuur in oogenschouw te nemen Te half twee werd de lunch gebruikt in de cantine der officieren De muziek van de instructiecompagnie voor de cantine opgesteld deed zich daarbij hooren Te ongeveer 3 nur is de Prins met gevolg weder op dezelfde wijze naar het Loo teruggekeerd uitgeleid door de reeds genoemde autoriteiten Zw Ct Geineng de Berichten 6 01 6 11 5 18 6 87 5 88 5 4S 8 39 4 11 4 18 8 3 3 61 4 03 6 10 5 80 S S 18 80 18 38 1 43 1 64 1 36 8 14 J 4S 6 1 63 8 08 F N H A A O nee reria 8 81 8 46 4 1 4 60 5 18 6 08 6 18 5 87 6 88 6 4S 8 26 10 80 11 0 10 46 10 54 Ii 89 11 48 8 43 6B Te Hilversum zoo wordt ons vandaar gemeld was het Zondag en Maandag den eersten dag van den kermis erg rumoerig Eenige dronkelui welbekenden bij de politie gaven deze de handen vol Aan weerszijden werden verwondingen toegebracht doch de politie bleef de baas Of dit aanstekelijk heeft gewerkt of dat andere oorzaken bestonden is niet met zekerheid te melden maar in den nacht van Dinsdag op Woensdag ging nn een politieagent die door een ander met de controle bela in het wachtlokaal van een bijpost slapend werd bevonden dezen met de sabel te Ijf Door een zijner kameraden ontwapend nam hij een stoel waar op de andere naar het hoofdbureau vluchtte Hier ontmoetten ze elkander later en tengevolge eener herhaalde woordenwisseling wefd die agent zoo boos dat hiJ zijn revolver trok en een ieder die hem durfde te naderen dreigde te zullen nederschieten Door de overige aanwezige agenten werd hij ontwapend en in arrest gesteld Dinsdagmorgen te hall acht uur werd iu het pension van den heer W te Zeist in twee der voorkamers bewoond door den heer B brand ontdekt Terstond werden de bewoners en de heer B gewaarschuwd Toen men de kamer wilde openen bleek dat deze gesloten en de sleutel zoek was waarop men toen de ruiten der glazen deuren insloeg en zoo den brand die nog van geringeu omgang was terstond kon blusschen De politie die terstond aanwezig was ontdekte weldra een sterke petroleumlucht Bjj onderzoek bleek dat gordijnen stoelen en kussens sterk met petroleum gedrenkt waren welke voorwerpen dan ook door haar in beslag werden genomen Bovendien werd nog van den vloer een hoeveelheid binschwater opgenomen eveneens met petroleum doormengd De bewoner W zelf was even voor het ontdekken van den brand naar Amsterdam gegaan zoodat hij niet terstond géhoord is kunnen worden doch des avonds laat werd hy door de politie gearresteerd en in verhoor genomen Niettegenstaande er zware verdenking op hem rust blijft hg alle schuld ontkennen doch vermoedt hij dat er een vijandig mensch is geweest die hem deze schade heeft willen berokkenen Dat kwaadaardigheid in t spel is bipt bovendien daaruit dat de brand op drie verschillende plaatsen die geheel van elkander waren gescheiden heeft gewoed O D De koetsiers van de postkarren te Amsterdam die de posten van het hoofdkantoor naar het centraalstation vice versa rijden hebben nog steeds diensten van 15 tot 20 uur daags waar afgaat des morgens en des middags twee keer drie kwartier schaftijd De dag van 15 uur is hun korste dienst ZiJ moeten eiken morgen ten 3 45 of wel vijf uur s morgens aan den stal zijn en gaan op zijn vroegst des avonds om 10 uur naar huis Om buurten doen zij dienst tot 11 30 s avonds of 1 uur s nachts Om de vijf weken een vrije Zondag Verlof is bun onbekend Tenzij zg een plaatsvervanger stellen voor eigen rekening Het loon bedraagt per week 112 bjj ziekte wordt dat niet uitbetaald Verzekering bij ongelukken bestaat niet evenzos staat het met pensioen 8 84 J 10 19 8 31 10 30 8 41 10 37 8 9 8 69 9 35 10 45 11 06 11 47 11 81 11 48 i L 8 01 8 88 9 17 9 53 9 66 8 18 10 08 8 84 é 10 17 38 E V10 8 8 43 8 l9 4t 10 19 10 84 10 14 10 48 llj 10 48 11 18 11 67 zy zyn in dienst van een particulier die by inschrgving dat vervoer heeft aangenomen Volksblad üit s Gravenhage meldt men In den afgeloopen nacht hebben weder niettegenstaande het politietoezicht s nachts op straat zeer verscherpt is in verschillende deelen der stad inbraken plaats gehad In de Zeeitraat is in een bewoond huis ingebroken De dieven hebben alle kamers doorsnuffeld de sloten van kasten en deuren verbroken en geld en gouden en zilveren voorwerpen ontvreemd In de Elandstraat hebben dieven zich door een tuimelraam toegang verschaft tot een kruidenierswinkel en door hetforceeren van de cassa geld ontvreemd Bennet Burleigh geeft in een lang telegram aan de Daily Tel bijzonderheden over de vermeestering van den trein bg Waterval De manschappen op den trein hadden niet vermoed dat er eenig gevaar was en lagen na een vermoeieuden nacht in open wagens en coupes in de wisselloodsen aan het station te Pretoria rustig te slapen Er zijn eéh paar blokhuizen langs de noorderlijn ten zuiden van Warmbad en Waterval zelf wordt bewaakt door een kleinen voorpost Behalve de officieren waren in de coupes verscheidene passagiers 0 w twee dames die naar Pietersburg terugkeerden mevrouw de Wilde met een kind van zestien maanden en mevrouw Schultze met een zuigeling en haar min Dien ochtend hadden de bewakers van de lijn geen rapport uitgebracht over de sectie in kwestie Zij die wakker waren zeggen dat de trein door een hollen weg stoomde toen men een kaffer zgu hand zag opsteken en een Boer oogenblikkelijk twee mijnen liet springen die den trein van de spoorstaven wierpen den gepantserden wagen verbrijzelden en eenige soldaten kwetsten Tegelgkertgd werd een verwoed geweervuur afgegeven op den geheelen trein van af de kruin van den hollen weg die boven de open wagens uitstak De Boeren waren naar schatting 100 in getal Eenige soldaten die hun geweren konden grgpen trachtten het vuur te beantwoorden Kolonel Vandeleur sprong op en riep Vrouwen en mannen gaat liggen Mevrouw de Wilde sloot haar oogen en plaatste de kinderen onder de banken en ging zelf op den vloer liggen Het geweervuur hield een paar minuten aan Ben officier rende langs den trein de manschappen bevelende te gaan liggen en te vuren De Boeren besprongen de coupes en goederenwagons en een man die zei dat hg Hinden de treinvernieler was en drie weken lang op den trein geloerd had liep tierende langs de ijjn Het schgnt dat Vandeleur na de vrouwen gewaarschuwd te hebben door den doorgang naar h t platform van den waggon liep Hg droeg uniform gordel en revolver Blgkbaar weigerde hiJ zich over te geven waarop de Boer die in den wagen gedrongen was hem met een kogel door het hart schoot De Boeren plunderden den trein en de passagiers en namen de officieren manschappen en vrouwen hun geld juweelen en kleeren zelfs de schoenen van hun voeten af Majoor Beatson werd van alles beroofd geld horloges en fotografieën maar één horloge wist hij terug te krggen met te zeggen dat het een oude vriend was De Boeren namen al de bagage van de passagiers Een aantal kaffers borgen den bnit in zakken en zetten die op handpaarden Toen de Boeren klaar waren riep een hunner Laat ons knielen en 6od danken en daarop zag men het meerendeel van hen op hun knieën bidden Hieruit maakt Bennet Burleigh op dat t waarschijnlijk een gedeelte van het een of ander kommando bij Hindon s treinvemieIers was De Boeren hadden nog een derde mgnlaten springen een mgl verder op om teverhinderen dat er hulp kwam van Pretoria Vele Boeren braken hun mausers stuken verruilden ze tegen Lee Metfords De werkstakers bjj de kanaalgraverg in de Aa bij Slochteren hebben gedeeltelijk hun zin gekregen loonsverhooging is toegestaan Doch met de toegezegde verhooging is men nog niet tevreden zoodat de arbeid niet is hervat Tengevolge van de treurige ervaringen bij den antomobielenwedstrgd Parijs Berlijn opgedaan heeft de Dnitsche minister van Binnenlandsche Zaken wedstrijden met antomobieleu op openbaren straten wegen en pleinen verboden Hetzelfde verbod geldt reeds in Frankrijk Te Weimar een dorpje bg Kassei zgn dezer dagen een groot aantal huisjes afgebrand Terwijl van Pruisen uit op bevel des Keizers hulp werd verleend aan de bewoners van een Eussisch grensdorp dat hetzelfde lot had getroffen leden zgn eigen daklooze onderdanen aan het noodigste gebrek Maar Prins Joachim die een jongen met een goed hart schijnt te zgn ging zooals men bg zoo n gelegenheid pleegt te doen uit nieuwsgierigheid naar de puinïoopen en de ellende kijken hg was er zoo door getroffen dat hiJ dadelgk aan zgn vader schreef of hg wel wist hoe hoog de nood was gestegen en de Keizer seinde toen aan den Regierungsprisident om onverwijld rapport En zoo zal er nu wel dank zij het vriendelijk initiatief van een medelijdend jongenshart voor de menschen in Weimar gezorgd worden Te Rotterdam heeft het Leger des Heils Maandag avond iu zijn gebouw in de Hofstraat een middernachtelijke samenkomst gehouden die weinig in den geest van het fjeger verliep Nadat de samenkomst geopend was werd een toepasselijk lied gezongen begeleid door muziek en terwijl de soldaten het vers zongen dansten de vroolijke toehoorders een polka De politie werd ter hulp geroepen eif de balletmeester werd verwijderd Toen de politie zich verwijderd had verzocht een der toehoorders het woord hg ging op een bank staan en vroeg of de kapitein zoo goed wilde zjjn do politie te ontbieden daar hg ook de zaal nit wilde welke vraag gevolgd werd door het zingen van het lied Janus hijfroept u van de toehoorders Enkele jÉnderen uit de opgekomen schare verzocjreen stilto doch het publiek verzocht op jf gn beurt aafi deze orde bewaarders ook weer om stilte zoodat het een wederkeerig geschreeuw werd waartusschen de heilsoldaten hun liederen zongen De stafkapitein liet eonige forsche slagen op de Turksche trom doen stilte volgde onmiddellgk en de kapitein nam de gelegenheid waar om een lied aan te heffen doch zoo gauw was de muziek niet aan het woord of de banken vlogen opzg een balletmeester verhief zijn stem en een wals werd uitgevoerd De politie werd ontboden en een 7 tal werden weer verwijderd waaronder twee die op het zondaarsbankje hadden plaats gevonden De kapitein vroeg of er nog personen waren die tot inkeer waren gekomen een tweetal meldde zich aan en zij werden bekeerd waarna men onder het zingen van het kermislied de zaal ontruimde schreeuwende om de vijf centen die men als entreegeld had moeten storten STADSNIEUW S GOUDA 5 September laOl Bij het tweede toelatingsexamen aan de rijks hoogere burgerschool alhier zijn toegelaten tot de Ie klasse J J iM van Enter tot de 3e kl A W de Koningh D J Segov en voor enkele lessen C M Vormaat Afgewezen 1 candidaat voor de 2e kl 3 voor de 3e kl 2 voor de 4e kl en 1 voor de 5e kl is mif zangKoning Benoemd tot onderwijzeres school te Deventer mej C Munting alhier Namens de Directie der Ned Opera wordt ons verzocht mede te deelem dat even als gedurende het vorige speelseizoen ook gedurende het aanstaande sefeoen de opera treinen na afloop der voorspellingen te Kotterdam van het station Maas vertrekkende te Gouda zullen stoppen In gevolge een daartoe gedaan verzoek zullen die treinen voorloopig als proef ook reizigers 36 klasse vervoeren De Directie verzoekt echter de reizigers voor Gouda steeds in het achterste rijtuig rijtuigen plaats te nemen ten einde daardoor verwarring te voorkomen De H H die zich tot dnsverre beschikbaar stelden voor piaatsbespreking en het geven van inlichtingen hebben zich ook thans weder beschikbdar gesteld doch verzoeken steeds zooveel mogelijk gedurende de bespreekzittingen het aantal plaatsen op te geven Het gebeurde tot dusverre niet zelden dat men een der volgende dagen nog plaatsen aanvroeg de verschaffing daarvan ging dan altgd met moeielijkheden gepaard ZiJ die gaarne gedurende het a s seizoen tijdig per circulaire opgaaf ontvangen der te gev opera s kunnen dit tijdens een der bespreekzittingen aanvragen eveneens het recht op een vaste plaats Heden avond 7 8 in t Café t Schaakbord bespreking voor Zondagavond a s La Bohème WoEKDES Bij de gisteren alhier gehouden wedstrgd in echoonrijden door paarden van landbouwers was de uitslag 1ste prgs J Merten te Cothen 2de B Verhoef te Harmelen 3de A van Oosterom te de Meern bestuursprijs H Wesseliug te de Meern Bij dien door paarden Van handelaren stalhonders of particulieren i 1ste pr J Harff Utrecht 2de pr Blnyne Gonda 3de pr baron v Heeckei v Brandsenburg Utrecht bestanrspriir G Wgnkamp Utrecht B j de ringriJderg door paren werden de prijzen behaald door G T Naderend en mejuffr A G Nederend Papekop A van den Heuvel en mejuffr G Verwey Willeskop G v d Wolf en mejuffr K v d Wolf Tienhoven M van Schalk en mejuffr G van der Werf Jutfaas G Wolbers en mej N van Leeuwen Jutfaas Weder Ontvangen de welbekende soorten f VA OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Tetephoon Mo 31 Aiiislerdani Slotkrs 8tl 6V Sieurs van 4 SIPT Vrkrs WiDulAND Uert Ned W S 8I 1 80 dito dito dttc 3 6 i dito dito dito 3 96 HoNO a OH Goudl 1881 931 B j iTALlK lasflbiijTtng 1868 81 5 911 g OoBTlNR Obl m papier 1868 6 821 81 i dito ia Eilverl868 6 l PoBTtJOAL Olil met coupon 3 dito ticket 3 84 ttlHLUlD Obl Binnenl 18B4 4 60il j duo OeooDs 1880 4 6 j dito bi KatliB 1889 4 971 dito bij Hop 1889 90 4 l jdito ia ifoud leeu 1883 6 dito duo dito 1884 5 dPAWJE Perpet Bchuld 1881 4 67Vb TuHXlu Qepr Oouv leeu 1890 4 85 Gei leenirg serie D Vj Gec leonin aerieC 26 Zoiu ApHKp y obig 189 6 5041 MExico Ob it 80I1 1890 6 I ViNBZURLA Obl onbep 1881 4 80 AMsTEBOaH Obligation 18U5 3 90 Kdttibuak Steil leeu 1894 3 881 Nbd N Afr Htndeisi aaud Araad h Tab Mu Certificaten 676 Deii Maatachappij dito 415 Ani Hypotiieekb paudbr 41 Oult Mij der Voratenl aand e ür Hypolheekli pamibr 41 g Nederlaudai he baak aand 194Ned Kandeimaataob dito N W il Pac Hyp h pandbr 8 96V Rott Hypotheekb pandbr 4i Utr Hypotiieekb dito 41 101 OoBTEHB ü 8t Hong bank aand 801 HuBL Hypotheekbank paudb 5 AME1UI A Equt hy poth paudb 4 Maiw L G Pr Lion cert 6 61 Veil Holl IJ Spour w Mij aand 106 Mij 1 1 Bxp t St Spw aand IIS Ned lud Spoorveg m aand 18Vi Ned Zuid Afr ïipni aand 6 dito dito lito 1891 duo 41 iTiLIE Spoorwl 1887 89A Bobl S 56 Zuid llal Spwmij A H obl 3 59 Pol n Waraohau Weenen aand 1041 Rc8L Gr Ru 8 3pw 6iy t obi 4 Baldaohe dito aaod Faniowa dito aand 5 lwaiig llombr dito aand 5 981 Kur k 01i Azow Sp kap obl 1 100 dito dito obiiK t U 11 1 Amebika C nl P ie Sp Mg obl 6 Ctio North W p J T JU I al5 dil i dito Wm l Peter obl 7 1 40 Denver St Rio br Spm eert v a 40 l j Uliiioie Central ob in irond 4 i i 9i Luniav 8t Na hvilii Cor v nan 107 Maiifo N Spu M Ie byp 1 6 105 Misa Kauba V tpCt pref aai d N ïorkOuUBüIi Wesi anI 36 Peiin dto Ohio obliK B OreROn Oalif byp in oud 1041 8t Paul Min 4 anit ob Un Pao Hoofluu ob ii 6 dito dito Liiio Col Ie byp O 69 GaNaua Caii Soulh Chert v aau 64 V C Rall i Na l h d e 9 Aii Bterd OminbuB Mg aand Rotti rd Tramwe Maais aud Nbd ötad Ara tür tam aand I lol Ind Roctonlam aand 8 10 Belqii Stad Antnorpon 18t7 9 l 10 l 1031 j m i 117 108 I ll a I i Siad Bruaael 1886 i i HONO Tbeiaa E uilrG B tBeh t OoSTEHh StaatsleeniK 1860 8 K K Ooat B Cr l 8ii S Spanje Ulad Madrid i l n NiD Var Baz AfI ipofli eert oi i3 cri2v£i tTa van de nog voorhanden MantelSj Costumes en JAPOMSiTOI rEil tegen veel verminderde prijzen ü SAMSOM fHARiTBERICHTEW Gouda 5 September 1901 Granen Bij ruimen aanvoer was de vraag hiervan gcévenredigd zoodat allca vlug koopers vond Tarwe Jarige Zeeuwsche 7 50 i 7 80 nieuwe dito 7 40 it 7 90 Mindere dito 7 7 30 Afwijkende 5 75 k 6 25 Polder 6 50 ÈL f 7 Rogge Nieuwe Zeeuwsche 5 25 5 75i Jange Polder 5 i 5 25 Buitenlandsche per 70 Kilo 4 75 i 4 90 Gerst Nieuwe Winter 4 50 i ƒ 4 75 dito Zomer 4 40 i 4 7o duo Chevallier 5 25 4 6 Haver Nieuwe per heet 3 k 3 5o dito per 100 Kilo 7 40 i 7 53 Hennepzaad Inlandsche ƒ 9 50 4 10 Buitenlandsche 4 5 4 7 901 Kanariezaad 7 4 8 Koolzaad 9 75 4 io Erwten Kookerwten 4 Niet koekende 4 ƒ Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo 35 a 6 50 Boonen Bruine boenen 4 ƒ Witte boonen 4 Paardeboonen 4 Duiveboonen 4 Mais per 100 Kilo Bonte Amerikaansche ƒ 6 60 4 6 70 Foxanian 4 Cinquantine 7 4 7 25 Veemarkt Melkvee goede aanvoer handel flanw prijzen hoog Vette varkens goede aanvoer handel vrijwel 21 4 24 ct per half KG Biggen voor Engeland red aanvoer handel vrij wel 19 a 20 ct per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel gewoon 1 00 4 ƒ 1 50 per week Vette Schapen red aanvoer handel traag i8 4 ƒ 22 Zuiglammeren red aanvoer handel vrijwel a Nuchtere Kalveren redel aanvoer handel geen beteekenis ƒ 4 Graskalvcren goede aanvoer handel traag 25 4 ƒ 40 Fokkalveren ƒ 7 4 15 Kaas aangevoerd 70 partijen handel zeer vlug ie kwal 27 4 ƒ 28 50 ade kwal 22 4 26 Zwaardere 30 Boter redel aanvoer handel vlug Goeboter 1 25 4 1 35 Weiboter 1 05 4 1 15 367 Staats loterij 4e Klasse Trekking van Doncierdag 6 Sept No 11932 en 13233 ieder f 400 8682 f 100 Prgzen van f 65 272 3428 5503 8825 11739 15688 18908 722 3694 9 8972 12037 15730 19116 892 3802 5664 9103 13203 15848 19298 1034 4003 5915 78 13301 15907 19653 1279 40 31 9338 13427 16226 19753 1339 55 6323 10022 13812 16386 60 68 4120 6501 10132 14014 16598 19800 1566 4512 61 10209 14738 16867 20016 1788 90 7224 10622 49 17715 20267 1955 99 7441 10844 14891 18098 77 2612 4810 51 11120 15120 18270 20343 53 4937 7673 11266 15278 18302 20646 3114 73 8130 11377 15386 18441 20960 3410 5445 8311 11733 15602 18846 4e Klasse 3 Lgst staat 10101 m z 10111 16145 m z 16245 VERSCHEIDENHEID De wachter van een vuurtoren op een eilandje aan de kust van Tunis heeft dezer dagen aan zgn chefs geschreven dat het verblijf op het eilandje zeer gevaarlijk voor hem geworden is omdat hg zich heeft moeten opsluiten ten einde niet te worden verscheurd door de varkens waarvan het op het eiland wemelt Eenigen tgd geleden had een koopman nit Tunis eenige varkens op hot eilandje gebracht Zg vermenigvuldigden zich zoo Btork dat zg nadat zij alle planten en al het wild hadden opgegeten zjjn begonnen elkaar te verslinden en zóó bloeddorstig zijn geworden dat de vuurtorenwachter niet durft uitgaan Burgerlijke Stand GEBOREN 28 Aug Nicolaas ouders L Plomp en C M van Eoon 29 Wilhelmus Antonius Jacobus ouders J L Jaspers en J H Blom Cornells ouders U G de Jong en M G Scholten Josina ouders P de Jong en J van der Speld 31 Maria Johanna ouders J H van der Hooft en M C W Huisman Bastiana ouders B M Spek en J C de Benn 1 Sept Jan Hendrik ouders M van Draanen en N Kroon Elias Johannes ouders G Wientjes en H van Klngve 2 Hendrika ouders C Loendersloot en N Binnendijk Wilhelmina Maria Antonia ouders C J vanHam en W M Lamers Gerardu Hermanns Willem ouders P P Bonmans euA C Bertels 3 Adriana ouders A P de Jong en A Sirre Henrietta Johanna ouders B J van Eaag en A M M Schouten Elizabeth Pieternella ouders C vanDam en E P van Erkel Gerrit oudersA van Leeuwen en C Broekhuizen Willem Froderik ouders T Sap en N H Diemer 4 Wilhelmus ouders W deGtuijl en A A Tempelman Leendert Johannes ouders T R Lunenburg en G T Ijsselstiju t OVERLEDEN 29 Aug N Melkeft 58 j ö Castelein 41 j 11 m A L von N06I wed C li A van Effen 9 O j 80