Goudsche Courant, zaterdag 7 september 1901

BOTTBRDiK SOUDi Tlee 9 40 18 0 9 48 10 16 11 31 11 46 12 04 6 17 5 41 6 87 4 45 5 88 8 04 3 89 7 06 7 69 8 11 f i cQ d On 8 89 9 1S 9 41 10 16 11 3111 46 12 04 i 8 9 14 i 45 1 45 4 08 4 46 5 88 6 04 8 89 7 08 7 69 8 81 S f in JB t8 4 6S 6 89 f jj 9 46 3 10 88 1 118 6 6 46 9 68 i f f 10 4S s n 5 l l Too 9 S7 10 08 10 19 in 49 11 5 1 0 U 6 1 09 09 S S M 4 06 1 84 4 59 5 16 5 43 6 84 7 08 7 86 8 S0 8 48 9 47 10 0 10 16 11 04 L Ion niit n kinl worden U Holl d ll poot L Elt appl G ltl rij de Oompognie der W p Ml 7 45 8 06 S 84 9 00 9 87 10 08 ID lv l u ojii i iriltatiet o do loop tam niet gerekend wordmi U RMrMU poor L Eitr pplemenltomj de Oompogni der W p Ml flOTJDA OKN HAAÖriee vetu 9 11 9 81 10 00 10 19 10 68 11 18 18 16 18 86 U 66 1 18 1 58 8 81 8 46 4 19 11 06 1 0 11 16 1 18 11 80 1 88 9 s g 9 4 10 88 10 46 11 86 11 48 18 46 18 65 1 87 1 44 JM 8 48 4 U 4 4Ö 5 49 8 81 7 89 Gouda Zosenli Mooro SofttermeerZeg Voorburg s Hag 5 8 8 017 08 7 1 7 85 5 8 66 9 3 44 10 U 11 6 a 6 1 0 1 80 3 0 8 7 4 00 4 6 4 87 549 8 8 7 1 7 9 4010 6 Voorburg 6 88 T 3 ifi s LBO 4 68 S 43 10 0 4 Zoetelm Zeg 6 68 C ï w 8 01 5 1 6 64 10 14 Zovenh Mo 6 08 T u lo s4 1 1 S l 8 U 9 8 U 3 09 3 Jt 4 7 4 4 81 B 46 7 05 7 81 1 09 8 S 8 45 0 86 10 64 i Ji d Vl 1 W HLUn k t i leen 1 en e kla e r ulen Z B t 1 biljet Ie kl nppl 5 ü 8 15 6 49 7 S7 O O D II A A MSTERDAU neo tarw ouda 6 8 8 11 8 8 s 9 88 10 80 10 69 18 08 1 10 1 88 S 86 4 07 4 43 5 8 86 8 48 9 61 0 i9 10 80 10 17 11 06 rast W 8 01 S 63 9 il 10 10 11 04 18 48 18 67 1 67 3 86 4 11 4 57 5 30 5 46 6 44 9 85 lO S 11 03 11 47 11 89 Amat C I 10 l3 9 3 10 86 1 OS l ln 8 13 8 40 4 SI 6 I 6 46 6 01 9 8 10 óO 11 16 19 09 18 14 M 9 89 VmilO 6 8 7 15 8 10 S 6 9 1S 9 81 U 18 18 87 IMH 9 81 8 10 3 8t 4 4S 6 06 6 1 7 09 t lO 9 86 9 46 Amai W 6 84 6 47 7 80 S li 8 45 9 80 46 11 80 19 41 l Oi 8 40 n is 8 44 6 0 6 81 6 86 7 86 8 16 9 40 10 01 Tou 7 0i 7 81 8 18 9 19 9 89 10 18 10 84 U 51 1 88 6 8 88 4 18 4 84 6 47 7 07 7 54 8 09 9 11 lO ST 11 8 6 07 6 84 7 00 10 14 Oud 6 8 8 5 L J i 048 uls l Tu l J l 18 51 8 16 MO 8 64 4 46 5 18 6 18 7 84 7 48 89 9 89 10 07 10 41 U M Ingekomen was een verzoek van den heer H Goebel te Bodegrave een van de groote kaashandelaars in ons land waarin deze de hulp der Kamer inriep om mode te werken tot niet aanneming van het in Dnitschland aanhangige wetsontwerp tot verhooging van de invoerrechten In zjn verzoek wijst de heer öoebel er op dat door aanneming van dit wetsontwerp onze kaashandel bedreigd wordt De voorzitter meende dat bvj dit wetsontwerp de politiek een rol speelt en gelooide dat het bezwaarlijk zal gaan te verhinderen dat het tot wet verheven wordt De mogelpheid bestond misschien dat evenals indertijd met Spanje een speciale overeenkomst ter zake met onzen nabuur werd gesloten Gemeng de Berichten Men meldt uit Harlingen Bij den handelaar in goud en zilverwer ken M hebben dieven gisternacht ongeveer te één unr een rond gat in de bijna oen centimeter dikke spiegelruit geboord en drie zilveren horloges gestolen Dat zö niet meer hebben meegenomen is hieraan te danken dat zij verrast zjn geworden De dames W aan de overzijde wonende maakten geruchi waardoor de politie opmerkzaam werd op hetgeen gebeurde Men gelooit de schuldigen reeds op het spoor te ziJn Een droevig geval heeft eene leestvierende familie te Hoeven N B in rouw gedompeld De heer J v K was per rijtuig zijne kinderen gaan afhalen om eene bruiloft te gaan vieren Dicht bij bet dorp ging het paard eensklaps op hol Het rijtuig sloeg om waarbij een der kinderen op de plaats dood bleef twee anderen zijn ernstig gekwetst terwyl de vader eene rib heeft gebroken Uit Amsterdam meldt men öisternacht omstreeks drie uur gelakte het aan twee gevangenen uit het huis van bewaring aan de Weteringschans te ontsnappen Zij slaagden er in den hoogen muur over te klimmen maar werden ontdekt en gegrepen door mannen van de straatreiniging en politie de een op de Zieseniskade de ander in het Leidsche boschje en weder achter slot en grendel gebracht Zij waren blootshoofds on op kousen aoud Sloordr oht fieaw Tkerk Oipell ttott ra m RottordamD Rottorilam d AUon Kotterdm Bsun Rotterdam D P Rotterdam M 4 4 6 80 6 04 T U 7 Oapelle 4 8 6 1 f Nieuwerkerl 6 01 6 61 Mnnrilnickt 5 11 6 14 8 d S l 1 i iU 1 en 8o Uu oJtn totalen 7 16 8 87 8 41 7 J8 8 68 7 JCÏ 9 08 7 68 9 14 7 68 9 08 9 19 i 9 07 6 81 r 88 7 50 8 16 l ou i 5 80 Oudaw t 86 Woerd 6 48 6 48 Utreokt 6 08 7 4 8 S8 8 11 8 88 8 68 9 89 Twee inwoners van Utrecht beiden met een goede betrekking hadden jl Dinsdag een vrijen dag dien zij eens wilden wijden aan de jacht daar beiden in het bezit waren van een buks Zj togen door de Oostbroeksche laan naar een jachtveld onder Bunnik Door den jachtopziener C K te De Bilt werden zij echter al spoedig ontdekt en deze waarschuwde zijn collega C P te Bunnik Deze twee gingen er natuurlijk op uit Laatstgenoemde kwam het eerst met de jagers in aanraking op zoodanige plaats dat zij niet door zijn collega K gezien konden worden Naar hunne namen gevraagd weigerden zü deze op te geven Zij wilden er vandoor gaan doch de politieman liet dit natuurlijk niet toe en een hunner werd aangebonden Dit stond den heeren niet aan en een worsteling ving aan De aangehoudene zette zijn kameraad aan met te zeggen Sla hem met de buks op zijn kop Na dit eenige malen herhaald te hebben gaf deze hieraan gevolg Van een der buksen ging onder het worstelen het schot af zonder iemand te raken Met beide buksen werd nu de politieman op zijn hoofd en armen geslagen en al worstelende kwamen z in een sloot terecht De man der wet liet zijn arrestant echtf r niet los Eindelijk werd hij door een viertal mannen en zijn collega ontzet en het was tp ook daar hem zeer pijnlijke wonden en slagen waren toegebracht De stroopers zagen zich overmand vandaar dat zij kalm werden Nu moesten ziJ natuurlijk hunne namen opgeven en zoudon zjj worden weggebracht Dit geschiedde doch nauwelijks zag de een zijn kans schoon of hij ging aan den haal en ontsnapte door vlug over een hek te springen ofschoon men hem direct nazette De andere werd vastgebonden door denverwonden politieman Hjj werd overgebracht naar Utrecht en daar bleek dat beiden een valschen naam opgegeven hadden De aangehoudene kon natuurlijk nn niets anders doen dan zijn juisteu naam en adres opgeven Hij beweerde den anderen jager niet tekennen Het werd echter door de politiemannen nog niet opgegeven Met eenigeinlichtingen van de politie te Utrecht togenziJ aan het zoeken en bet resultaat bleefniet uit Thans bleek dat de ontvluchte was bovenbewoner en de aangehoudene henedenbewoner van een en hetzelfde huis Toen het onderzoek was afgeloopen moestde politieman zich laten verbinden in hetziekenhuis Het zal natuurlijk voor dezebeide jachtliefhebbors een dag zijn geweestdie hun lang zal heugen vooral als zij zich nader voor hnnne daden zullen moeten verantwoorden U D Ter gomootkoming aan de algemeen geuite klacht dat door de behandeling voor de kantongerechten van de leerplichtovertredingen telkens de school moet gesloten worden heeft de kantonrechter te Heusden bepaald dat voortaan aldaar na 13 Sep e k deze overtredingen op Zaterdag aan de orde zulten worden gesteld op welken dag bijna in alle gemeenten vacantie is Er is wel eens geklaagd dat de moeite die in Ntderland gedaan is om de buitenlandsche journalisten die onze leesten bijwoonden zoo goed mogelijk over ons land in te lichten niet altyd geheel beantwoord beeft In de Figaro sehrött nu fimile Berr een artikeltje over onze versieringen dat het Hollandsch hart weer goed doet AVat wij Franschen ook doen zegt de heer Berr t de Illustration na wat wg ook doen wij kunnen in deze toch niet in de schaduw staan van Holland Bij hen heet het in de Illustration bjj hen uit de gehechtheid zich in een vloed van fantasie waarvan de bevolking van den Haag ons het beste bewijs gegeven heeft bij het huwelijk van do bekoorlijke jonge Koningin in Februari I o s l I K Gi Hl iw T rM 10 14 10 59 18 00 18 8 15 1 1 4 3 11 16 8 S 11 J4 8 40 H 1 14 11 17 106 S lS 4 3 3 04 Wij Franschen stellen ons tevreden met aan onze vensters de kleuren van onze vlaggen aan te brengen de Hollanders echter maakten van do hunne een veel intiemer gebruik zQ kleedden zich er letterlek gedurende acht dagen mede De jongelieden droegen oranje zakdoeken in den buiten bovenzak van hun costnum overal droeg men oranje dassen de kelners hadden ze ook versierd met het wapen van Mecklenburg Scbwerin in het midden er op geborduurd groote lingeriewinkels brachten de voorbygangers door hun prachtig met oranje versierde étalages in verzoeking en van deze feestdagen heb ik een kostbaar souvenir bewaard een hoogen hoed van oranje papier waarom een drie kleurige band met de woorden Hulde aan bet Vorstenpaar En in de straten van den Haag ontmoette men verscheiden menschen die een dergelp hoofddeksel droegen dat men zich overigens voor den billijken prjjs van een kwartje kon verschaffen Zoo ver hebbon wj het nog niet gebracht 1 De Figaro voegt bieraan toe Dat is zoo Dat is zoo Maar ik herinner mjj dat de Hollanders in de omstandigheden die de Illustration vermeldt nog wel andere voorbeelden gegeven hebben dié wij zouden kunnen imiteeren Te Amsterdam en den Haag hebben architecten en bewoners bij het versieren der monumenten huizen en straten een vindingrpheid een smaak een elegance getoond die den vreemdeling in verrukking bracht Het was werkelijk een voorbeeld dat de artisten tot navolging aan kan zetten Naar men weet was er na het uittreden van de redactie Schwarz uit bot Volkadagblad door dat blad een balletje opgeworpen dat do zaak ter beslechting den Journalistenkring zou worden voorgelegd waarmede de heer Schwarz onmiddelijk verklaarde genoegen te zullen nemen Door een paar bladen wordt nu ge insinneerd dat bet Volksdagblad inderdaad de zaak aanbangig zon hebben gemaakt bij den Journalistenkring die er zich echter niet druk voor zou maken Naar aan De Echo thans van welingelichte zpe wordt verzekerd is door het Volksdagblad geen poging gedaan om den kring in de quaestie te betrekken Te Amsterdam is ceh kindertooneelge zelschap opgericht onder leiding van den heer Lageman Onder de jeugdige artisten behoort ook de aldaar bekende Tilly Lus In het laatst dezer maand beeft de debuutvoorstelling plaats 4 60 5 18 5 08 5 18 6 S7 5 81 5 48 H n S i 11 06 S M 10 80 10 46 10 54 1 83 7 10 7 36 86 7 88 7 54 8 08 6 49 8 48 59 II IS Uit Hazerswoude deelt de Dordr Ct mede Mej O woonachtig te s G ravenhage logeerde bij haar familie in de Rijnstreek Haar oom een bakker ging spanen halen voor den oven en nicht voer mee Wegens de beperkte luimte in het schnitje nam zij plaats bovenop een zak met spanen terwijl oom aan het lijntje trok Ongelukkig passeerde daar juist een andere schuit ook aan een lijn welke laatste met haar sterke spanning het logootje van den spanenzak in den Kijn duwde Haar noodgeschrei werd opgemerkt door onzon burgemeester die zich juist in zijn tuin onledig hield met het gelyk maken der grasperken Jas en schoenen uittrekken is het werk van een oogenblik Onmiddellijk springt hij in het breede en diepe wat2r en zwemt met forsche slagen naar de drenkeling die zich in haar vertwijfeling aan den redder vastklemt en wellicht daardoor nog oorzaak zou zijn geworden van grooter onheil indien de schuit niet ware toegeschoten om aan de bange worsteUi oen einde te maken Uit Moeara Tambesi schreef men aan Java Bode dato 22 Juli Het lang verwachte immer dreigende entoch steeds nitblijvende optreden van den vijand heeft dan eindelgk plaats gehad Doch de berg heeft een muis gebaard Den15n Juli begon het schieten op de verster king echter zonder eenige uitwerking Toch kreeg een patrouille die op dien dajfuitrukte nog twee gewonde Europeesch fuseliers Ook den 16n 17n en 18n hield het schieten aan zonder veel schade aan te rich ten Echter kregen we den 17n nog ee gewond inlandach hoornblazer gelukkigslechts een matten kogel Doch laat ik geregeld vertellen Bee den nn toen de Tamiang do Tambegon op te varen kregen de meeste vga delijke schutters er blijkbaar genoeg va zoodat het beschieten der benting aanm kelijk minder werd Toen de Tamian eindelijk voor de versterking lag zagen w dat er hoog bezoek kwam nl de residevan Palerabang ÏJatuarlijk een gebenrteJ nis van belang voor een uithoek als ons Tambesi Den 18n Juli ging een detachement van 60 man onder bevel van den kommandant aan boord van de Tamiang teneinde de Tambesi zoover mogelijk op te varen tot verkenning van den vijand die zich voornamelgk in de buurt van kampong Ampeloe zou genesteld hebben Voor we aan Ampeloe kwamen had Janmaat nog hot genoegen een kleine flottielje prauwen van den vijand gedeelteijk in den grond te boren Voor de beraehte kampong Ampeloe waar dnizenden vijanden verzameld zonden zijn liep alles zoo kalm af dat we debarkeerden om een oii derzoek in loco in te stellen Geen levende ziel vonden we echter aan het spimieiriel de geheele kampong was verlaten terwjjl zeker uit viees voor vernieling de meeste goederen der bewoners in veiligheid waren gebracht Daar we dus het einde van den tocht bd reikt hadden werd weder geëmbarkeerd huistoe gestoomd waar we zonder noomeuB waardige ongevallen arriveerden Ernstiger is het feit dat de Sin Hong Bie die gister hier aankwam van Djambi onderweg beschoten is De vijand schijnt zich dus ook in die buurt te nestelen om het main pasang te beoefenen i L 8 01 8 8 9 17 9 63 9 68 8 18 10 08 8 84 f 10 17 8 88 E 10 89 8 43 8 9 44 10 19 10 84 10 18 10 48 11 19 10 46 11 16 11 67 Na 19 jarige duurzamen arbeid heeft klokkenmaker te Chicago een wonderklok vervaardigd die 15 voet in het vierkant meet en 18 meters hoog is De klok is een wereld op zich zelf Een miniatuur wereldhol bevindt zich op de wijzerplaat die eenmaal in de 24 uur om haar as draait DeJOJI maan Mars Saturnus Venus en een heirlegei van sterren en planeeten bevinden zich er op Op het oogenblik dat de klok slaat gaat een deur onder de wgzerplaat openen een optocht van alle presidenten der Vereenigde Staten trekt voorby De uitvinder weigert deze klok te exposeeren of tegen eonigen prijs te verkoopen Hi zegt dat dit werk van ziJn leven niet door anderen onderzocht mag worden vóór z jn dood Gisternacht brandde de landbonwschunr van J J bij de Breuilli te Zevenaar geheel af Do geheele oogst alle werktuigen en een hooiberg gingen verloren yeertion varkens en ruim honderd kippen zjjn mede verbrand Alles was laag verzekerd Dank zij den gunstigen wind kon de in de nabijheid staande boerderij behouden worden De Engelsche werfagenlen in de Ver Staten moeten nu reeds uit Nieuw Orleans 115 690 paarden en muildieren hebben verscheept naar Zuid Afrika hetgeen der Engelsche schatkist 15 millioen dollar kost Aan de Deutsche Wochenzeitnng is het vol pide verhaal ontleend omtrent een gestoord concert Onlangs gaf het HoUandsche opera en concertgezelschap uit de hoofdstad in Appingedam een tninconcert Eenige toehoorders wenschten van den tenor Phlippeau het Ave Maria uit de Cavaleria Kusticana te hooren en de bekende bas de heer Joh Schmier verklaarde zich bereid ook nog een van ziJn bekende komische voordrachten o a Het gebroken glas ten beste te geven Om het effect van deze geestige voordracht nog te verboogen werd aan den kellner opgedragen een mand met glasscherven benevens een ledige mand op het tooneel te brengen De pianist de heer J A Kwast begon onder ademlooze stilte van de aandachtige menigte het voorspel van het Ave Maria Op dit oogenblik naderde een groote jachthond het tooneel gaf eerst behoorljk zijn visitekaartje aan de estrade E f en keek toen wantrouwend naar het geweef der vingeren van den pianist Overigens hield hiJ zich rustig Toen echter de heer Phlippeau pianissimo het Ave inzette beschouwde Phylax dit blijkbaar als een uitdaging en begon hg te brommen Het crescendo beantwoordde hij met een woedend geblaf doch toen de heer Phlippeau ten slotte met wijding bet Maria zong was het met Phylax geduld gedaan Met één sprong was hg op het tooneel vloog den zanger naar de kuiten en beet hem een stuk uit z ju pantalon De verschrikte tenor vluchtte achter de piand en greep een stoel teneinde zich te verweren terwijl de heer Kwast in een minimum van tiJd boven op de piano zat Gelukkig was Phylax echter met één offer tevreden en verdween hjj met zgn meester uit den tuin Nadat de ongelukkige zanger van pantalon gewisseld had ging Ave Maria nogmaals in scène Elke storing van kunstgenot scheen nn nitgeslottn Maar het noodlot had het anders beschikt 1 Nog slechts tien maten en het lied is ten einde Daar komen snel twee kellners aangeloopen een mand met glasscherven dragend Phlippeau zingt pianissimo Sancta Maria en hoepla hier zgn de glasscherven 1 roept de kellner en veegt zich het zweet van het voorhoofd Een homerisch gelach steeg uit het publiek op Hen moet toch maar Pech hebben I Als een bijzonder geval meldt men uit b Heerenhoek dat bjj F B Thomaes landbouwer aldaar een kip eieren heeft gelegd in een nest van een patrgs Moeder patrgs heeft de eieren uitgebroed en nu loopen op het oogenblik halfwassen knikens met hun stiefmoeder over het veld Twee haantjes ijn reeds gevangen en aan Thomaes bezorgd In verband met de planner tot wederopbouw van het kasteel Sjjpestegn te Loosdrecht wordt medegedeeld Het slot dagteekent uit het jaar 1287 Het werd gebouwd door Willem Nicolaasz Hallyena die uit hoofde van zgne groote verdiensten door graaf Floris V tot den adelstand werd verheven en door dien graaf werd beleend met eene kampe lands de Sgpe in Loosdrecht om aldaar een sterkte te bonwen Gedurende eenige eeuwen is dit slot door het edele geslacht Sgpestegn bewoond In het laatst der 16e eenw werd het gedeeltelijk verwoest en later door de Fransc en totaal met den grond gelp gemaakt Sedert Zondag woeden stormen en onweersbnien over verschillende doelen van Frankrijk Het district Millan Aveyron ie door een orkaan verwoest Het dorp Peyre werd geheel overstroomd door water nit het gebergte dat groote massa s steenen meevoerde Een hoeve werd weggeslagen en een hoeveelheid vee verdronk Boomen muren en bruggen werden vernield Een met twee paarden bespannen wagen waaide in het water Te Orenwels Saint deorge Saint Bome Candas Koqnetaillade Compregnac en Montjaux zgn de wijngaarden overstroomd De oogst in het dorp Calés is geheel verwoest Te Saint Germain dn Bois vielen hagel steenen ter grootte van kippeneieren Zg lagen 50 cM dik op den grond Ook Bordeaux is geducht geteisterd en de telefonische verbinding met Pargs werd verbroken Dinsdag woedde een storm langs de kusten van Het Kanaal De torpedoboot Zouave is bi na verongelukt Het vaartuig was uitgeloopen om nabij Barfleur oefeningen te houden Door een hevige stortzee raakte de schroef onklaar en eerst toen de wind ging liggen kon de Zonave de haven van Cherbourg binnenloopen De ijsbreker Jermak is te Tromsö in het noorden van Noorwegen aangekomen De reis die oorspronkelijk van Nova Zembla naar de Karische Zee en den mond van de Jenisrei zon gaan moest wegens het ijs opgegeven worden De Jemak voer naar Franz Josep land en ontdekte daar in de nabijheid van de zuidoostkust verscheidene tot dusver op de kaarten niet aangegeven eilanden Later ging de Jermak naar Nova Zembla en nam de bedoelde eilanden cartograflsch op STADSNIEUWS GOUDA 6 September 1901 Naar wg vernemen gaat de aangekondigde wedstrijd Olympia Hermes voor de B C B competitie alhier niet door aangezien Hermes geen elftal in het veld kan brengen Te Boskoop is op aansporing van het Boskoopsche Handelscomité een druk bezochte vergadering gehouden met handelaars in boomen en planten op Dnitschland De vergadering werd geleid door den heer G van Noordt Het doel dezer bijeenkomst was wgziging te verkrijgen in het ontwerp tarief van invoerrechten op planten welke in Dnitschland worden ingeioerd De voorzitter deelde mede dat hiJ ee i officieel schrijven had ontvangen van den Nederlandschen gezant te Berlgn en van den rg kskanselier Von Bülow waaruit blijkt dat er werkelijk een invoerrecht zal geheven worden van 6 Mark per 100 kilogram zoodat een wagen van 5000 kilogram met 300 Mark zal bezwaard worden En niet zooals vele bladen vermeldden dat de invoer van planten zon vrijgesteld zijn Het comité beeft onmiddellijk eene circulaire gericht aan alle leden van den Bondsraad in Dnitschland waarin wordt aangetoond dat die heffing ook ten nadeelc zal zijn van de kweekers in Dnitschland zelf Uit eene daarbij gegeven becijfering blijkt dat aan ii oerrechten embalages en vracht de planten meer zullen kosten dan de werkelijke waarden bijvoorbeeld voor tien planten ter waarde van 22 50 Mark verkrijgt men eene onkosten rekening waarop de invoerrechten voorkomen voor 26 Mark Het zendeirdezer circulaire aan den Bondsraad zegt de voorzitter is niet voldoende Er moet in Dnitschland een groote beweging worden opgewekt opdat ook daar de tegenstand levendig worde gehouden Hij stelt namens het handelscomité voor een circulaire te zenden aan alle kweekers in Dnitschland die hun artikelen uit Boskoop ontvangen met een breede uiteenzetting van de gevolgen Na eenige besprekingen en aanvulling werd met algemeene stemmen overeenkomstig het voorstel besloten Van den inbond zal tevens worden kennis gegeven aan alle tninbonwvereenigingen in Dnitschland en Nederland alsmede aan de Maatschappij voor ïuiffbouw en Plantkunde Voorts werd bepaald dat aan de Nederlandsche regeering persoonlijk zal worden uiteengezet welk nadeel de handel zal ondervinden welke juist in den laatsten tiJd zoo aanmerkelijk is toegenomen Twee leden znllen ter audiëntie gaan bij de ministers van binnenlandsohe en buitenlftndsche zaken aan wie tevens een request nX worden aangeboden opdat de regeering middelen zal kunnen beramen om het ernstige gevaar dat dreigt af te wenden Aan den gezant te Berlgn den gemeenteraad van Boskoop en de Maatschappij voor Tninb en Plantkunde zal betuiging van instemming worden gevraagd over deze hoogst ernstige aangelegenheid opdat ook deze pogingen kunnen doen bij onze regeering Wanneer men in aanmerking neemt dat Dnitschland ongeveer 180 millioen meer aan waarde iflvoert in ons land dan Nederland naar Dnitschland uitvoert en dat Dnitschland alzoo een groot belang heeft bij den invoer van haar producten in Nederland dan aldns meende men zon biJ een krachtig optreden onzer regeering de tariefwet alsnog gewijzigd of geheel verworpen kunnen worden Een voorstel van een der leden om een nitnoodiging tot medewerking te richten aan de op 5 April 1899 te Utrecht gekozen com missie tot mogelijke afwering van te heffen invoerrechten door Dnitschland op planten werd met groote meerderheid van stemmen verworpen op grond dat deze commissie nog niets van zich heeft laten hooren in deze aangelegenheid Weder Ontvangen de welbekende soorten OlSOÜiliPlMPlB VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Telephoon Xo 31 nislerdain Upiirs van Vrkrs Slotkrs 80 8 6 i 96 Vs 97 l 8 aVs IV 81 i 84 8 l 6 l 971 97 67 86 1041 80 90 976 416 6 SEPT KiBIlLANu Jert Ned W S S i dito ili o dltc 8 dito dito dito 3 HoHSia Ubl Ooaill 1881 93 4 Italic Insohr tide 1868 81 5 OoBTKNE Obl iD lapiflrlSRS 5 dito in ril erl8S8 6 PoHTtiOAL Oiil iQi t coupon 8 dun tioket S RvaLANii Obl Binaenl 1894 4 dim OocoDS 1880 4 dito bil Rolha 1889 4 dito bij lliip 188B 90 4 ditu m eoud letin 1888 6 tit riuo ditü t8H4 5 dPAMjB Ptfrii t Bchulil 18 1 4 rt KSij j M r Ouuv 1 1611 1890 4 Ge Ii uiug 8nn D jee Ie iiiiti BflneC il liiAr U ï oIiIk is Mrxico O i Scti 1H90 6 1 mniUL Obl onbep 1881 4 AwaiRaiuM UiJl ii lieji lSt 5 8 HOTTMUAM SlO I IVUU 1894 3 Mud Air H n g nnd Arwi l II ïab Mj CertiJ nteii üöll MHiltwhHï Pt liltO 1114 Ar Hyiioihiiekh p iid ir 4V i lt Mij ilerVor ten mid nllr llïpoih ekl pandbr 4 N d ri i d he wnk and Ned Haiideimaatoeh ito j N W V P c Hyp i pandbr 8 961 Rott Hy olheekb paudl r 4 Utr Hyiiotheekb dito 4l loi OoaTïNK o t HoiiR bank aand 80 RusL Kypotbeekbaiik paiidb 6 Ambw a Eqiii hy poth paadb 4 Maxw L 1 Pr Lit n eert 6 6 118 S18V Vmi Koll U Sjiour Mij aand 106 Kvl l Bx 8t Spw aud Ned Iiid Spoorweg m aand Ned Zuid Afr 8piii aand i dito dito iito 18U1 diu 4t l 56 69 104 IIiui3poor l 1897 A Kolil 8 Z uidlial 8p mij A H ob 3 I OL N Waraoliau Wennen aand I 98V SraL llr Itu dpw Mij Uobl 4 Bal ÏBohe iiito aai d Fa iowa dito aand 5 Iwaiig hombr lito aand Knrak Oh Azo 8p kap obl lOÓ dito dito oblie 4 9 36 11 4 69 64 99 Ahceika Cent Piio Sp My obl 6 Chio Il North W pr O ï aand 215 dito dito Win iJt Peter obl 7 140 Denver k Eio Gi Spm eert i a 40 Illinois Central obl in rond 4 108 Loaiav i Nailivilli Oer t and 107 Mexico N Spw Mu Ie hyp a 6 105 Miss Kansas t 4pOt pref aaud N ïork Ontasio 11 West aand Peun dto Ohio obhg 6 Oregon Calif Ie byp inbond 8t Paul Minn iManiLobl On Pao Hooflyn obig 6 dito dito Line Ooi Ie byp ü 5 GaNiiOA Oan South ühert v aaud Vkn o Amslerd ümaibus Mij aand aotterd Tramwe Maais asnd 101 10 7 10 103 Vl 117 10 41 Ksu Stad Amsterdam aand S Htad ftoLterdam aand 3 BlMlï Stad Antwerpen 18S7 S J Stad Brussel 1886 8 HoNQ Theiss Eegullr Q solsoh 4 OosTum Staatslaenif 1860 6 K K Oost B Cr 1880 3 SpiNj Stad Madrid 3 1868 NiD Var B z Avli Spoel eert oi=is criivi i3iTa van de nog voorhanden MantelSj Costumes en JTAPOilSlTOFFf tegen veel verminderde prgzen VEHSCHEIDENHEID Achter de conlissen gestorven De 33 jarige gewezen fabrieksarbeider Max Köpke die te Berlijn bjj zgne moeder in de Hermingdorfer Strasse woonde trad sedert 3 jaren met 2 knapen die thans 12 en 10 jaar oud zijn als accrobaat op bg specialiteiten gezelschappen Het KOpke trio was in het Germania Volksgartentheather zeer populair Ook Zondagavond werden zg daar leer toegejuicht telkens en telkens werden zg teruggeroepen Maar er kwamen nn slechte twee leden van het trio het hoofd Köpke bleef achter de coulissen Onwel geworden was hg gaan zitten in de gardeiiibe terwijl de toejuichingen weerklonken toen zgn jongere medespelers terugkeerden van t laatste terugroepen was h gestorven Snel werd er een dokter bijgehaald maar deze kon niet anders dan den dood constateeren Waarschijnlijk had een hartklopping aan het leven van den ariist een einde gemaakt Het publiek merkte niets van hetgeen achter de coulissen plaats had terwijl de overige optredenden het programma ten einde speelden Eerst na eenigen tgd na het slot van de voorstelling werd het Igk nog gekleed in het bonte tricot door de politie naar het Igkenhnis gebracht Dieven hebben een kerk te Hyéres geplnnterd De offerbus werd opengebroken en de altaarversieringen en de vaten werden gestolen Totaal wordt voor een waarde van 15000 francs vermist Een hevige brand heeft gisteren gewoed in de katoenspinnerij Cornigliano Ligure ite Genua Vier pirsonen zgn gewond één wordt vermist De schade wordt geschat op een half millioen lire In den laatsten tgd zijn te Barceloneta een voorstad van Barcelona herhaaldelijk ongelukken voorgekomen met electriscue trams Het pttbliek daarover verbolgen hield eergisteravond een tramwagen aan bestreek hem met petroleum en verbrandde hem Tal van personen zijn gewond Op de tentoonstelling van brandspuiten op het oogenblik te Berlgn geopend kau men toestellen zien die bestemd zgn in geval van brand van den eenen post naarden anderen de noodige aanwgzingen ovpr te brengen Deze nieuwe telefoon is onlangs door een ingenieur te Frankfort uitgevonden en is in dienst gesteld van de Berlgnsche brandweer Waarschijnlijk zal het nieuwe telefoontoestel ook te Parijs in gebruik genomen worden Burgerlijke Stand Haastrecht GEBOREN Arie ouders M Kortleven en J C Goudriaan Zwaantje ouders A Muurling en J F Ch van der Star Magdalena Catharina ouders L Laurier en W de Jong GEHUWD J 6 Bosman en Eth de Frankrijker OVEBLEDEN C J Hombnrg 4 j J A Walraad 9 w Vlist GEBOREN Hnibertns ouders H Stnbbe en Z de Pater Reeuwijk GEBOREN Prederik ouders H Verweü en J de Jong Geertje ouders W van der Lecq en G de Knikker Petrus ouders A de Wit en M Streng Cornells Johannes ouders B Kraan en J Verkley Gijsbertns ouders W Kraan en G Hordijk Jannetje ouders P van Duiken en S Perdgk Cornells Jacob ouders A van Harskamp en J Schouten OVEBLEDEN J Verweij 3 m GEHUWD A Heemskerk en E de Bruin Moordrecht GEBOREN Pietertje Ida Catharina onders H Broekhuizen en J Boere Jan ouders P Bikker en A van Schalk Neel tje ouders G de Knikker en C de Winter OVERLEDEN M G Koemans 27 j A Bloot huisvr van C van der Lek 59 j GEHUWD J de BirniJn en J Book N Dirkzwager en M van den Broek BiJ akte den 27 Augustus 1901 voor Notaris HENDBIKUS GEOENENDAAL te Gouda verleden zgn de statuten gewijzigd van de Naamlooze Vennootschap Soamlooxe Tennootucliap GOD O A Fabriek van Melkprodueten gevestigd te Oouda waarop de Koninklijke Bewilliging is verkregen bg Besluit van den 22 Juli 1901 No 67 De akte van wgziging en de Koninklgke Bewilliging zgn geplaatst in het Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van Donderdag 6 September 1901 No 207