Goudsche Courant, maandag 9 september 1901

m o 8601 Maandag 9 September lÖOI 40ste Jaargan r mmm mium ISteuwS en Advertentieblad vülér Gouda n Omstreken Telefoon No A9 ADVEIJTENTIEN worden g eplaatst van 1 5 reg els a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ïeleroun ii H9 De Uitgave dezer Courantg eschiedt dagelijks mét uifeondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2 5 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nomroers VI IF CENTEN Geljroeders STEENSM A Bloemisten GOUDA BLOEIVEWERKEN van kuDSt en smaak Salon Kanier cn firafdecorallt CORBEILLES JABDINIKRE8 Graf en FeestkranseE Aanleg en onderhoud van Tuinen Eenig AGENT voor GOUDA en omstreken van het onovertrofïen IN8ECTEIV € IDEII TELEPH No 114 TE KOOP ot TE HUUR Twei Heerenhiiizen aan de Oost en Westhaven beiden van Gas en Waterleiding voorzien Te bevragen bij IZAAK CATS papier lange Tiendeweg D 29 Gouda ÊËMPÖTMTHEE Hen worilt verzocht op t MEKK te lettrii riT HBT MaOVZUS TA W RAVENSWAAYZÜ K QORINCHEm Deze THEEËN worden afgeleFerd in verzegelde pakjes van m twee en een half en een Ned ons Jmet vermeldinp van Nommer el Pr e voorzien van pevenataanr Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoerint van gé eerde orders aanbevelende 1 C BIJt voorheen J BEEEBAAET Lz Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook aizonderlpe schotels en alles wat tot het koksvak behoort desvjrlangd met bijlevering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 128 Meuw onovertrofleu Frof Dr Liebers welljokoiid lïBSOW KIACHT SLIIBR Alleen echt met FabriekBineTk tot voortdurende radicale en lekere genezing van alle xelia de meest hardnekkige zetniw xlektea vooral ontstaan door jl l jiJ afdwalingen op jeugdigen leeftijd lotalfl genezing van elke zwakte Blee I tucht Benaawdheid Hoofdpijn I Migraine Hartklopping Maagp n I slechte spösvertering Onvermogen I Irapotenz PoUutione enz Uit1 voerige proapectuiaen rrijir r feBch fl l fl 2 fi 3 dubbole floacli I 11 f Vr I Centraal Pep5t MattU v d Vei te Zaltbommü I Depots M Cl ban Co Rotterdam V Happel a Ciravenhage T UalranianB de Jong J Czn Rotterdnm Wolff Co Gouda on bii alle drogisten £ OlSb P O IKE OUD f iT SCHIEDAMXKÜ GEITEVEE Merk Verkrijgbaar byi Rl PEETEltS Iz N ti A 1b bewyi van eohtiioi i is oachet en kurk Bteeda voor ïJen vaD den naum dnj Finn P UOPPK NIGIITCAI Geen Kinkhoest Geen Influenza Oni Kinkhoesl Influenza Borst en lteelaaii Joeningf binnen den kortst mogelijken tp te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds beken le beliroonde en wereldberoemfle Superior Druiven Borst honigExtract M E L I ii M T H E uit de Koninklijke Stoomfabriek DE hONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK T DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et b j Firma WOLFF él Co Westhnven 198 Qonda O MIEBIES Kleiweg E 100 Gouda E H VAN MILL Veerstal B 12t te r ou lu A BÜÜMAN Moordrecht HINKSE Nieuwerkerkad IJeel A N van ZESSEN ScW iAoMn J Th TOKKEN tot o B T WIJK Oudewwr A SCHEER Haastrecht P W v EDE Oudewater VAS der HEI IDEN te Reeuwijk P v d SPi K Moercapelle 1 v d STAK Waddinomeen Wed I miLST Waddinqeveen P A uu ÖROOT Oudewater 1 DB JONOH Oudewater J P KASTELEIN PoUbroekerdam ü BIKKEU te Benschop Voor Maaglijders i AN allen die zich door het vatten van koude of overlading van de maag door het gebruik van slechte moeielijk te verteeren te warme of te koude spijzen of door onregelmatige levenswijze een maaglijden I als Mn nyl atnrrh Maagkram MiiiiopUuei mueiiilijke vertering of rerslljminy op den hals gehaald hebben zü hiermede j een goed huismiddel aanbevolen waarvan de voortreffelijke werkingen reeds I sedert vele jaren bewezen zgn Het is tSCuBzrt llrioB soRs fP ruiéenaaijn Deze Kruidenwijn is uit voortreffelijke geneeskrachtig bevon dene kruiden met goeden wijn gemaakt en versterkt de spijs verteerings organen van den mensch zonder een laxeermiddel te ziJn Kruidenwijn geneest storingen in do bloedvaten znivert het bloed van bedorven ziekte veroorzakende stoffen en werkt be vorderend op de vorming van gezond bloed Door het op juisten tijd gebruiken van Kruidenwijn worden maagkwalen meest reeds in t begin onderdrukt Men moet dus niet talmen er eene proef medete doen Symptomen als hoofdpijn oprispen zuur in de maag opzetting misselijkheid met braken die bij chronische maagziekten des te heviger I optreden worden dikwijls na eenige malen drinken genezen V rK fl r r r ïnO isename gevolgen daarvan als C ll v J JI lg benauwdheid koliekpijnen hartkloppingen slapeloosheid aambeien worden door KEUIDBNWLIN dikwijls snel genezen KRUIDENWIJN heft verstopping op bevordert de spijsvertering en ver J wpert door een zachten stoelgang onbruikbare stoffen uit maag en darmen IScliraal bleet uitzien bloedaimoede verval van kraclten zy n meestal de gevolgen van een slechte vertering onvoldoende bloedvorming en een ziekelijke toestand van de lever Bg gebrek aan eetlust evenals herhaalde hoofdpijnen slapelooze nachten treedt een voordurend 1 ziekelijke toestand in KRUIDENWIJN wekt de verzwakte levenskrachten op KRUIDENWIJN verhoogt den eetlust bevordert de spijsvertering prikkelt de stofwisseling bespoedigt de bloedvorming brengt de geprikkelde zenuwen tot rust en schenkt den zieke nieuwen levenslust Talrljkealtenten en dankbetuigingen hei y pn tilt P KRUIDENWIJN is te verkrijgen in flesschen h Fl 1 50 en 2 in de Apotheken van Gouda Oudewater Schoonhoven Bodc graven Woerden Alfon Aarlanderveen Voorburg Leiden Rotterdam s Gravenhage enz alsook in alle grooto en kleine plaatsen van de I provincie Noord Holland en geheel Nederland in de Apotheken Ook verzendt de Firma WOLFF Co drogisten Westhaven Gouda 3 en meer flesschen Kruidenwijn tegen origiueele prjjzen naar alle plaatsen I van Nederland j Voor namaak wordt gewaarschuwd lUen verlanqe uitsluitend SMT Uubei l lllrictl sclie KrilidmiWlJn I Mijn Kruidenwijn is geen geheimmiddel ziJn bestanddeelen zijn MalagaI wiJn 450 0 Wijngeest 100 0 Glycerine 100 0 Roode wijn 240 0 Atlas bessensap 150 0 Kersensap 320 0 Manna 80 0 venkel anijs alantswortel Amerik 1 krachtwortel gentiaanwortel kalmoeswortel 10 0 Deze bestanddeelen worden vermengd tlollandsche Cenientsleenfabriek D VELDHUIS 3iTie a Txrerlï exls a d Usel HEEFT EN HOUDT STEEDS IN VOORRAAD Ei en CirkGlvormige Buizen waterdichte Putten ALLE SOORTEN TE6ELS KOEDRINKGOTEN ENZ VBAAQT PBIJSOPOAVB ADYEETEITIM in alle Couranten worden aangenomen door het J dverteutle Bureau u A BUh üNAN dl ZOüN 7EANSCHE STOOMVEEVEEIJ KN cheüiiscbir Wasscherij TAS H OPPEüOEIME II i r 1 U tl Tflani ebr tfötHvr der 7 1 1 Belgen Hn Kouin lloüld lepót voor GOUDA de Heer H G TlUJSULIiG Korte Tiendeweg D 7 ripeciaiiteit voor het stooaieu en verVen vai alle Heeren en Daraeigarderoben alsook all Kin dergoederen Speciale inrichting voor het atoom n vaa plucheman tela veeren bont enz Gordynen tafelkleeden nz worden naar d nieuwste en laatste methode geverfd ThUrry s Wonderbals in do geheele wereld bekend geroemd Onovertroffen middel teg alle Horst Loiijr Levet naasrziftkten enz Inwendig jioowel als ook uitwendig m bijna tlla ziektegevallen met goed gevolg I aan te wenden rüS per flacon J l 1 per puU I 115 TMarry s Woaderaalf bezit eon alsnog onbeken da geneeskraclit en Iveilzame working Maakt meestal elke pijnlijke on gevaarvolle operatie güheol overbodig Me qi 6 zalf word een 14 jaar üuit vuur oiliceneeslijk lehoudeil lieemceznel en onlangs oen bijna 123 jaar huiikerlUdeii ireiiezea Hre üt goae ing eo ver achting der pijnen bij wonden ontstekingen enz van allerlei aard Prijs per pot f 1 50 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apotbükfr mMW Sti DEItM Itokin 8 Amsterdam Waar geen depot is beatelle men direct aan dieichutzenapotlieke les A IHl liltY in PregradH bel KohiUch OegterreiBh Gelieve proaiwctus te ontbieden bij het Centraal üepöt Sunder KokiD 8 iQBterdam Wie werkelyk prijs stelt een J t imi m ie te hebben laat zich fotografeeren in de Foloyraflêclie HnuUlnrlchtiug m V D WA 4L8a Fl SINGEL 661 1 Wie zeker zijn wu da Echte Eikel Cacao te ontvangen tesamengestald eo na veto proetoemingen ia den handel gekomen onde den nuun da aitvmdera Dr Miehaeiis verrairdigil ap d best machines is het wereSdl ccemde Êtabblissement van Oetffi StoUvarck te Keulen elache J rT12icl2aenr Cikel Cacao in vierkanten busaes Deze Eikel Ctcao s met mdk gekookt eene ngename gezonde drank voor itr gelijksch gebruik een 2 theelepels na t pcoder voor een kop Ohooolato Al geneeskrachtige drank bij geval van diarrhee ahwiita met water t gehraikea Verkrijgbaar bij de voomumita H 1 Apothekars enz D Vt Ko V K proptbusje f 1 80 c 0 90 aa35 Generaalvertegenwoordiger voor Heder iand Julius Mattenklodt Amnterdam Kalveistraat 103 Echt Zeeuwsch Tarwebrood M cent de K 0 bij A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 M t Hat beats onacluilalykate m a makkelykatepoatamiildelTOorHaaree envooraldamucQ Kiaderachoaowarkj ia de Apprelunr Tan C M Mliller t Ca fy è Bgrlln Beuth Str 14 Men lette öai ÖLLV op naam en fabrieksmerk Varhryibaar by Haar WInkeDari In uhstawirt lalaiilarlaa kaïaryaa aai lai taaarail Dipat ti larlaniaaa f Gonda Druk van A BRINKMAN l BultenlaDdsctL Uverzichl r De Saltan schijnt nog steeds niet van plan om eenige toegevendheid te betooien in de qnaestie der Fransche eischeij En toch is er niemand in Enropa die hein stjjft in zgn houding De Dnitsche keizer heeft door tusschenkomst van zijn gezant bjj de Porte den Snltan doen weten dat hj geen plan had om in het Tnrksch Fransche geschil tnsschenbeiden te komen en verder den Saltan aangeraden om met Frankrijk zoo spoedig mogelijk tot overeenstemming te komen Maar de Snltan blijft onverzettelp HiJ houdt de fictie vol dat de betrekkingen met iVankrijk niet gestoord zijn en hoopt verder door de gewone tactiek van talmen en uitstellen en tiJd winnen de zaak op het sleeptouw te houden Op dit oogenhlik heeft de Fransche regeering het nog te druk met toehereidselen voor de ontvangst van den Czaar en de Czarina om zich erg met die Turksche qnaestie te kunnen bemoeien Maar zoodra de marinerevue hij Duinkerken voorbii en het bijeenhouden van de eskaders dus niet meer aoodig is zal een maritime betooging plaats hebben in de Turksche wateren Te Toulon wordt alles voor het vertrek van drie Fransche pantserschepen naar Turkije voorbereid De Daily Chronicle meldt dat Frankrijk met het oog op de zonderlinge houding die Turkije aanneemt wel zal aandringen op het regelen van alle bestaande geschillen voordat de diplomatieke betrekkingen weder zullen worden aangeknoopt En wanneer de Forte zich daartoe niet geneigd gevoelt zal Frankrijk met kracht van wapenen voor die eischen opkomen Een drietal oorlogsschepen zullen naar de Turksche wateren vertrekken en een landingsdivisie zal worden ingescheept ten einde verschillende Turksche eilanden te bezetten totdat de Porte eindelök tot toegeven geneigd wordt De Temps bevestigt deze berichten en keurt krachtig optreden volkomen goed De belofte van den Snltan om de eischen van den heer Constans toe te staan viel steeds samen met berichten over het zenden van een maritiem eskader naar de Levant De bedreiging moet nu maar eens worden uitgevoerd wellicht helpt dat wat beter V De Dnitsche pers ook die in Oostenrijk heft in het algemeen geen jubelkreten aan FEViLLElOX m BB BlE eiM 19 Als u niet bij ons was eerwaarde dan zou er ook geen Christendom zijn want we bevinden ons hier midden onder de heidenen en Turken O mijn heerlijk gezegend Tü ol 1 Dat heelt Onee Lieve Heer heelemaal alleen voor zijn pleizier geschapen maar ik zou wel eens willen weten wat hij eigenlijk ermee voorhad om zoo n Krovoscie te scheppen Jörg stond nog altijd op min ol meer gespannen voet met dezen naam die op barbaarsche wijze van zijn lippen kwam De priester zei vermanend tot hem Onze Lieve Heer weet het best waarom hij zijn gaven zoo en niet anders verdeeld heeft Je hebt dus mijnheer von Steinach en zijn manschappen op het fort aangediend P Ja binnen een half uur kunnen ze hier zijn en we willen hopen in leven4en lijve Waarom Zijn er gewonden bij den troep Neen toen ik heenging warep allen nog zoo welvarend maar men ia hier in dit verwenschte land zijn leven geen uur zeker I Soms Igkt het heele land zoover men zien kan een verlaten woestenij en op een ge ven oogenblik zonder dat men er op verdacht is rijzen die woeste ke rela als spoken uit den grond op en dan fluiten over de boetedoening van Prins Tsjoen Zonder zoover te gaan als de Lokalanzeiger die in een blijkbaar gefingeerd interview met een der Chineesche hovelingen de ironie zoover drjjft van te beweren dat de pracht de praal de ernst van de vertooning door de Chineezen als even zoovele beleefdheden van de zijde des Keizers worden beschouwd erkennen de meeste bladen toch dat het gebeurde bezwaarlijk als een overwinning van de Dnitsche op de Chineesche diplomatie kan worden aangemerkt Bismarck zou met die comedie niet tevreden zijn geweest en evenmin men den brief van den Chineeschen Kei er Men schijnt aanvankeljk het plan te hebben gehad om te vorderen dat die brief in China moest worden aangeplakt opdat het volk de vernedering zou voelen Het is de vraag of men dat gedaan had kunnen krijgen Doch nu die brief weinig meer bevat dan een aantal aaneengeregen hoffelijkheden is het maar beter hem ad acta te leggen De manoeuvres die deze maand in Oosten West Praisen worden gehouden znllen in militair vertoon alles overtreffen wat men totdasver in Duitschland in vredestijd heeft aanschouwd In de Dantziger Bucht lal een vloot van 10 linie schepen 4 kustverdedigingsvaartnigen 8 kruisers en 22 torpe dobooten verschijnen bj Zoppot wordt een landing beproefd Van de landmacht nemen 6 divisies infanterie 2 divisies cavalerie 2 verkenningsbrigades en 6 brigades veldartiilerie aan de oefeningen deel De algemeene veronderstelling is dat een vijandelijk corps OostPruisen is binnengevallen en de Weichsol ten noorden vaiji Dirschau nadert De tegenpartij liet corps dat bg Dantzig staat krijgt hevel den opmarsch ten westen van de Weichsel te stuiten Tusschen den 8sten en 17den September worden groote verkenningsoefeningen gehouden Het eerste legercorps uit Koningsbergen rnkt intusschen naar de Weichsel op trekt de rivier over on ontmoet in den driehoek Dirschau Stargard Pelplin het 17de corps uit Dantzig Voor de eerste maal zullen dit jaar op groote schaal maehine kanon afdeelingen wielrjjderscommando s postdnivenafdeelingen automobielen en Inchtschippersafdeelingen meewerken Het is eindeljk zoover gekomen in de woelingen van Midden Amerika dat de Ver eenigde staten de kans hebben opengezien er hun neus in te steken De poging om zich er in te draaien door een oorlogsschip naar Panama te zenden met t bevel troepen aan I ons de kogels langs de ooren Daarbij houden ze nergens stand als we ze in een kloof denken r even te hebben dan zitten ze weer boven op rots en als wij naar boven geklauterd zijn dan zijn zij weer beneden En dan kijken we versufl rond om te zien of we nog allen bij elkaar zijn Pater Leonhard glimlachte bij dit verhaal dat Jörg Van allerlei plastische standen en gebaren liet vergezeld gaan AU men je hoort Jorg dan zou men denken dat je een slecht soldaat was en alleen uit dwang je plicht deedt En toch heb ik voor eenige dagen aan je ouders kunnen schryven dat hunjongen zich bij iedere gelegenheid onderscheidt en dat zijn officieren hem voor zijn moed en onverschrokkenheid algemeen prijzen Jörg stak fier de borst op by dezen lof tniar tevens maakte hij een afn ijzend gebaar Dat heb ik van mijn luitenant afgezienj eerwaarde lAls hij met de opstandelingen bezig is dan vallen er altijd bloedige koppen Heeft u misschieu ook aan mevrouw von Steinach geschreven eerwaarde Neen ik had er geen aanleiding toe en ik denk dat de luitenant dat wel zeli doen zal Ik moest haar eigenlijk ook schrijven zeide jonge Tyroler met bedrukt gelaat Mevrouw heeft haar zoon uitdrukkelijk in mijn goede zorgen aanbevolen maar ik kan t niet van mijn hart verkrijgen haar verdriet te veroorzaken Verdriet Omdat haar zoon zich zoo heldhaftig gedraagt en zich bij alle mogelijke gelegenheden Onderscheidt i land te zenden ter bescherming van de daar wonende burgers van de Statas als die in t nanw zaten mislukte omdat de kommandant van t oorlogsschip niets anders kon seinen dan dat het in Panama doodkalm was en niemand bedreigd werd t Klonk raadselachtig maar hij seinde het N heeft üncle Sam een anderen weg ingeslagen en zijn bemiddeling aangeboden er bijvoegende dat iedere daad die de neutraliteit van de landengte bedreigt de interventie van de Vereenigde staten tengevolge zal hebben De laatste was een kleine wenk en Veneznela heeft gedacht beter üncle Sam als rechter dan als medevechter en ze heeft de bemiddeling aanvaard t Wordt ook hoog tijd dat er een eind aan den tegenwoordigen toestand komt De erbarmelijke toestand waarin zich de financiën van Columbia en Venezuela bevinden is er door den oorlog of opstand zooals men Wlh jiiet beter op geworden Het papieren geld is bjjna niets meer waard en de handel is verlamd want niemand geeft crediet In Columbra is reeds voor ongeveer 300 millioeo gulden nominale waarde aan papierengeld in omloop en voortdurend wordt er door de regeering meer uitgegeven hoewel de piaster reeds tot op een vierde van haar waarde gedaald is De nitvoerrechten zjjn verhoogd en moeten in goud betaald woi n Overal wordt geld uitgeslagen uit monopolies en concessies van allerlei aard en als niet op regelmatige wijze hpt geld nit de zakken van de onzalige bezitters geklopt kan worden dan gaat t met geweld Generaal Alban de gouverneur van Panama heeft daar een aardig middeltje op gevonden HiJ noodigde een aantal van de rijkste personen nit de buurt heel vriendelijk bij zich en toen ze by hem waren zette hij wachtposten rondom zijn hnis en hij liet zjjn gasten niet weggaan voor ze een edelmoedige bijdrage in de oorlogskosten hadden geschonken Over de behandeling van de politieke gevangenen zoowei die te Caracas Venezuela als te Bogota Columbia komen verschrikkelijke verhalen maar het schijut toch het ergste toe te gaan in Columbia De liberalen uit dien staat hebben daarover een manifest in de Vereenigde Staten verspreid waarin allerlei toegepaste kwellingen worden beschreven De geeseling zou een dagelijksch aangewend middel zijn De vraag is echter weer of t wel waar is Een vreemdeling heeft gistermiddag op de tentoonstelling te Buffalo tweemaal op McKinley geschoten De toestand van den president is ernstig maar niet hopeloos Neen daarom met t betreft een heel andere geschiedenis eerwaarde Hij vouwde daarop eerbiedig de handen en vervolgde U heelt me zoo dikwijls voorgehouden hoeveel dombeden ik al begaan heb en met alle recht eerwaarde Maar dat beteekend nog allemaal niets bij de eenige domheid die mijnheer Gerald in zyn geheele leven gedaan heeft Ik kan het nu ook niet langer meer voor me houden ikmoet het u zeggen Hij zuchtte daarbij zoo smartelijk dat de pater hem verschrikt en ongerust aankeeji Wat moet dat beteekenen Wat is er met den luitenant voorgevallen Hy is behekst zei de jonge man op wanhopigen toon Totaal behekst 1 jörg ben je van je verstand beroofd Ik niet eerwaarde maar mijnheer Gerald helaas wel I Die arme beste juffrouw in Cattaro zoo mooi zoo vroolijk zoo schalksch als ze is En nu die Danira De pleegdochter van deu kommandaat die op dien nacht het huis is ontvlucht Wat is er met haar Dat is de heks die het mijn luitenant heefl aangedaan I riep Jörg met ongeveinsde verontwaardiging Ze heeft den een of andere tooverdrank voor hem gebrouwen want daar hebben ze verstand van die wilde duivelinnen en nu is het ongeluk gebeurd Het ongeluk Wat bedoel je I Hij is op haar verliefd 1 Pater Leoofaard stond verschrikt op Verspreide Berichten Feankrijk De Bussiscbe officieren zuUen zich te Duinkerken ook niet behoeven te vervelen met hun Fransche collega s wordt hun door den gemeenteraad een groot feest aangeboden ten stadhuize op den dag der revue te Bethoney met bal aan boord van het ad miraalschip Het moet er met den gezondheidstoestand van keizerin Eugenie lang niet gunstig bijstaan De regeering van Tunis heeft de ontplooiing van de Turksche vlag op openbare plaatsen verboden en het portret van Abdoel Hamid mag er ook niet prpen Terwijl het eenerzijds heet dat deonderhandelingen tusschen Frankrijk en Rusland over wijziging van de tarieven van invoerrechten eerst loopénde zfja wordtvan anderen kant gemeld dat het er alheel mooi bijstaat I Rusland zou voornamelijk de rechten op wijn aanmerkelijk verlagen en Frankrijk zou o a de rechten op petroleum verminderen waarbij de producenten van beide rpen zoowel als de af inemers wèl zouden varen en het nieuwetractaat zou onderteekend worden nog vóór des czaren vertrek en onverwijld in werking treden Rusland voert in Frankrijk voor 200 millioen in en Frankrijk in Rusland slechts voor 50 millioen De paters dominicanen zouden onder toezegging dat zü zich in de toekomst uitsluitend met preeken zullen occupeeren zich gewend hebben tot het departement van binnenlandsche zaken om permissie tot vestiging fi Een man die Donderdag door de Parijsohe rechtbank wegens het gebruiken vaneen diner zonder te betalen in een restaurant veroordeeld werd tot zes maanden gevangenisstraf schreeuwde na vonniswüziging nit Tas de vaches 1 wat hemkwam te staan op een veroordeeling tottwee jaar ter handhaving van den eerbiedvoor de Justitie Duitschland De vlootmanoeuvres te Dantzig zullen bijgewoond worden door den Russischen ad miraalgeneraal grootvorst Alexia Prins Tschoen woont sinds Donderdagnamiddag te Berlijn in het hotel Bellevue waarheen hiJ van Potsdam uit met zijn ge Onmogelyk I Gerald von Steinach die kalme en bezadigde jonge man zou zich aan een dergelijke zondige hartstocht hebben overgegeven Neen neen Jörg 1 Hoe kom je op zoo n dwaas idee f 1 De jonge soldaat trad een schrede nader en begon fluisterend te spreken hoewel zij zich geheel alleen bevonden in de kamer Ik heb t reeds in Cattaro geweten maar ik heb het eerst ook niet willen gelooven Op den avond vóór zijn vertrek was de luitenant nog eenmaal bij den kommandant en ik was er ook om van de juffrouw afscheid te nemen Maar we hebben haar zelfs niet eens gezien ik evenmin aU mijnheer Gerald Hij is wel een uur lang metden overste alleen geweest en toen hij eindelijk uit de kamer kwam hoorde ik duidebjk wat mijnheer Arlow tot hem zei want ik wachtte in de donkere voorkamer En wat heb je gehoord Jörg vroeg de pater met klimmende aandacht Ik wil je geen onrecht doen Gerald zei de kommandant Ik geloof zelfs dat het alleen maareen dwaze inbeelding van Edith was maar alles wat je me zooeven verteld hebt stelt me volstrekt niet gerust want daaruit l lijkt me dat ge t zelf nog niet eens zijt met je hart We nemen nu afscheid van elkaar en je gaat ernsti e dingen tegemoet je hebt dan ook tijd je zelven eens ernstig te onderzoeken Ge hebt me op je eerewoord beloofd dat je niet aan je verloofde zult schryven vooraleer je haar met volle overtuiging kunt zeggen Ik heb Danira nooit bemtnd mijnhart behoort jou alleen I Wordt vervolgd