Goudsche Courant, maandag 9 september 1901

en zg ziet er zoo gezond uit dat hare dankbaarheid voor de Pink Pillen geene grenzen kent Nogmaals harteiyk dankzeggend en in t belang van zoo vele lydenden kunt ü haar herstel gerust bekend maken A WALBURG Borneostraat 13 sGravenhage Nu zulk een attest waarvan de handteekening door den Burgemeester gelegaliseerd is zal er wel geen twytel meer bestaan Andere ziekten welke dezelfde oorzaak hebben zooals rheumatiek huidziekten algemeene zwakte beenziekte bg het kind en somtgds de tering zgn door hun gebruik genezen geworden Door de maag het opnomen van het voedsel te vergemakkelgken en door het bloed te zuiveren genezen de Pink Pillen alle ziekten Prgs f 1 75 de doos f 9 per 6 doezen Verkrggbaar bg Snabilié Steiger 27 Rotterdam hoofddepothouder voor Nederland en Apotheken Franco toezending tegen postwissel Ook echt verkrggbaar voor Gouda en omstreken bg Wolfi Co Westhaven 198 aüveiiti ntiki heele geTol 5 is overgebracht in holr tnigen terwgl het gezantschap tot ontvangst aanvezig was Donderdagmorgen woonde de prins de oefeningen bij van het eerste garderegiment te voet de keizer was ondertasschen te Beriyn aan t ronddwalen en in den namiddag wisselde hjj de gubrnikelgke bezoeken met den staatssecretaris van baitenlandbche zaken von Richthofen BINNENLAND bepaald ig van de Staton ot n op Zaterdag ags te drie uien nlandsche zaken pp het vermelde vergadering der in eene vereenigde ers de zitting in Bij Koninklijk beslnit ii De tegeiiwoordige zittjj Generaal zal worden ge 14 September des nartiic De minister van bin wordt gemachtigd zich tijdstip te begeven naar Staten Generaal ten eindi vergadering der beide K Hr Mr naam to sluiten Gisteren werd in het kijjsdistrict Sliedrecht wederom geen enkele ca di4atenlijst voor de verkiezing van een lid er Tweei ei Kai4er voor de weldra geëindig e aitting inmdiend De Alg Ned WielrijJprsbond pnt ng een officieel schrijven van m directie I der Maatschappij toi ExploilatieRyan Stadsspoorwegen over d bagaflb qumstie hoedende mededeeling dat bg de Maatschaptiij vertoon van een Haatsbewgs lib t iifechrijven van bagage ni gevorderd Brorit tenzj krachtens d t plaatsbewijs rijd ili van vervoer ol vermindering van vracht Ttfordt toege VertoMtjlaü het plaat8bei fijs wordt alleen gevor r Jwaar d § reiziger v n dezqfennstige bepalin g Wenscht te genieten Iif andere gevallen Jkat de Maatschappij in naar binnenverkeet zelfs toe inschrijving van togage voor plaatsen waarheen geen rechtstrmksche plaatsbewijjien te verkrijgen iijii De neer J C ö Jrasé hondt i öe Gids een warm pleidooi om ook hier te ijlande op de school meer Ijd af te staan vooi het spel in de Open Inchl Games in de open lucht jongens en volksspelen is misschien de beste vertaling er voor zijn meer dan louter lichaatasbeweging zegt do schrijver onder meer Zij zjn het georganiseerde spel Zjj laten de individneele behandeling binnen duidelijk omschreven grenzen vrij beperken die vrijheid niet meer dan noodig is om oeno gezaraenIpe handeling te verkrijgen zy worden volgens een erkend plan met strenge regels gespeeld ZiJ leeren eerbied voor eerlijkheid en een zekere gevoeligheid voor openbare afkeuring van wat niet fair is het begin van een publieke opinie ZiJ kweeken gemeenschapszin Immers terwijl de pas beginnenden bchooren te worden ingewijd door iemand met het toezicht bolast wordt naar mate zi aanleeren de dwang of drang alleen door de spelers onderling uitgeoefend Orde oefeningen en gymnastiek staan in dit opzicht achter bü het Engelsche spel Bij de eerste ziJn de bewegingen strikt voorgeschreven en laten weinig speling voor individneele uiting bii het laatste rust een zekere verantwoordeliikheid op elk speler en hangt veel van zijn initiatief af terwijl bovendien alle spieren geoefend worden in de open lucht Er is geen medicinaal tintje aan voor zijn bestwil Het spelen eerlijk en ferm meespelen is het eenige motief het winnen zonder bijgedachten is hoofddoel Van hoeveel belang ook gymnastiek ziJ moreel is haar waarde minder Op een woord van commando te gehoorzamen is nuttig een weinig drillen is goed voor een ieder maar onder toezicht zich te bewegen is geen vrij spel hier is het handelen op eigen gelegenheid de hoofdzaak Juist die onregelmatigheid zoo opvallend voor vreemdelingen die voor het eerst oen Engelsch spel zien is nuttig ze is slechts schijnbaar ze gewend aan snelle concentratie aan samenweiken van bewegingen Het is gelegenheid voor den speler om dnif to toonen te leeren wagen en winnen Hoe wetenschappelp de gymnastiek ook moge beoefend worden dit vergoedt haie mindere ethische waarde niet De jongensspelen hebben moreel minstens even groote beteekenis voor de opgroeiende jeugd als physiek ZiJ bevorderen vastberadenheid iMi tBgeiiwooidigbi id van geest omdat ïonder aarzelen dient gehandeld en leeren veel onaangenaams verdragon Zij voeden op tot regeeren en gehoorzamen die vrijwillige gehoorzaamheid zonder zwakheid oi mopperen die de taak van den Engelschen politieagent schijnbaar zoo gemakkelgk maakt Het spel eischt onderwerping aan zorgvuldig in acht te nemen regels het vaak bereidwillig op zich nemen van ondergeschikte en ondankbare rollen kortom zelfbeheersching den grond van alle zedelijkheid Het kweekt taaiheid volharding en vastheid van karnkter Op de speelplaats ijvert de jongen voor ziJn party het individu voor het geheel om door kameraadachappe Igke behnlpzaaniheid een gemeenschappelijk doel te bereiken Hier worden de gedachten van de leerlingen in hun vryen tijd afgehouden van bedenkelgke onderwerpen De erkenning van de groote opvoedkundige waarde van het spel zal de geheele jeugd het geheele volk ten goede komen Hoeveel teekenen van verbetering er op dit gebied in ons land ook mogen zgn nog altgd wordt de waarde van het spel als opvoedingsmiddel onderschat iemengde Berichten In don nacht van Woensdag op Donderdag heeft te Oflenbach de weduwe van een secretaris der snoorwegen Ullrich genaamdhaar 4 kinderenUtwee jongetjes van 11 en 2 jaar en een tweek geleden geboren tweeliggpn geworgd en daarna zichzelf opgehangen I ê Een 9 jarig meisje te Amsterdam werd aergistermiddag door een onbekend man int de school gehaald en kwam niet thuis Evenwel t Hbl bracht gister de opMsaing Inderdaad hall een juffrouwi aangifMi gedaw Uit haar liiid niet nit school wa thui ekomen maA bg on e zoek bleek dat de moeder die me § den vaoer vmö Ibetkind ongehuwd simei wooSl gister jbfpigwi s te verhuizen De i lan mad zonden hiarte yffifitschawüB het j imi van schoal jgehaald en het gebrach Inaar een tanife bmdaar mef t oog op d i ferhuisdr ikt Ipënnacht oor te Ijrengen MS Gistermorge helderde iich het geviif opitig na ftr llchBol stapte Il t kii d toen t Te llpendanl gelegenheid del den Inbrekersii hebben hun N Hj wBrd Betgisteren kermis ïirddraVerg geliolverm deli k uiti Amster ailag w en fte slaan In Purmer by Ilpfcndam jipoolt de landbonwslwed J Beemsjer Z zelye was niar Ed haar zoon en het volk naar i e kermis zoO het huis ledig was Het hiuis is opepgebiken on goud zilverden een rywiel yvreemd De politie deed onderzoek en achterhaal met rytuig drie loges van Lammertje Zondaj Een vierde die met een rgWiel naar Pul merend reed ontkwam vrg zeker met den buit De heeren waren naar Ilpendam gekomen om te hengelen maar de snoeren waren droog gebleven Over de werkstaking te Vlissingen deelt de Middelb Ct mede Sedert eenige dagen ligt aldaar in Isssing het Duitsche stoomsèhip Neptum van Finland met hout voor België bestemd welk hout in lichters moet worden over laden Voor dergelgk werk bestaat een contract met de bootwerkers naar de bepalingen waarvan met de lossing werd aangevangen dus tegen betaling per vadera f Wgl het hout echter wat langer was dan gewooniyk het geval is vroegen de werklieden een hooger loon wat door de cargadoors in overleg met den kapitein werd toegestaan Na eenigen tgd op dien voet gewerkt te hebben achtten de bootwerkers hunne verdiensten nog te gering en stelden zg den eisch per uur te worden betaald Dit werd geweigerd op grond dat een dergelijke wijze van betalen zeer moeilgk is in te voeren en ook in geen enkele haven wordt gevolgd Hierop staakten do werklieden algemeen het werk De cargadoors en de gezagvoerder hebben geen lust tot toegeven vooral ook niet omdat voor het loon dat te Vlissingen geweigerd wordt een ondernemer te Middelburg bereid is het vaartuig te lossen Thans heeft de kapitein zich in verbinding gesteld met de reedery en met hen die de lading moeten ontvangen en de vraag gedaan of hg naar Middelburg kan opstooraen By de haven heerscht volkomen rast Het bovenstaande is de lezing die de cargadoors en de gezagvoerder ons gaven van de aanleiding tot de jongste strike in Vlissingen Naar aanleiding van hetgeen te s Hage in Diligentia wordt gedaan voor de vronwenkampen in Zuid Afrika verdient de aandacht van het Middelbnrgsche damescomité voor Boere nkrygsgevangenen antwoordt op een vraag van deifheer M C M de Groot te Schiedam Deze vroeg nl of als regel de uitgezonden hulp die gezinnen bereikte Hierop zegt genoemd comité kannen wy niet beter antwoorden dan door u mee tedeelen een gedeelte van een brief van den heer J Brill consulair agent der Nederlanden te Bloemfontein gedateerd 3 Augustus gericht aan het Middelburgsch dames comité Ik heb het genoegen de ontvangst te erkennen van uw brieven van 5 Juli insluitende prima wissel van 50 en van 12 Juli insluitende secunda wissel en tevens nieuwen wissel van 60 Ontvang myn hartelgken dank voor de toezending het geld door mg ontvangen was zoo goed als geheel be steed toen ik door uw toezending aangenaam verrast werd en ik kan nu weder voortgaan met de gewone bezendingen naar bet refngiékamp en met het bgstaan van behoeftige families hier Er komt langzamerhand wat meer eenheid in de wgze van werken Vroeger zond ieder op eigen hand en er was geen zekerheid dat het gezondene in de rechte banden kwam en dat niet sommigen niets anderen weder dubbel ontvangen Thans werk ik met het dames comité alhier en met de commissies van het Nederl bgatandsfonds zooveel mogelgk samen Ik stpur eregeld bezendingen voornamelgk van flanw kousen en schoenen en warme kleeding Zusters Bakkes en Broe e in de kampen te Winburg en Norvalsjiont hebben eindelgk hetgrootste gedeelte der 115 kisten die ze uitHolland hebben medegebracht ontvangen eneen gedeelte daarvan is ook hier ti Bloemfontein beland Alles wat u ons sturen kunt zal met dankbaarheid worden ontvangen er bestaat grooter behoefte dan waarin wy kunnen voorzien Geld te zenden is het beste omdat hier alles te krggen is tegen niet te hooge pryzen en omdat t goedérenvervoer hoogst lahgzaam en ongeregeld gaat Ook van de Nederlandsche consuls generaal te Pretoria en te Kaapstad o ntving het comité bewgzen van ontvangst van al de gelden en goederen f I Men schrgft nit den I ag aan de N R C In de laatste weken gaat er bijna geen nacht voorbg of d inbrekersbendej weet hier of daar in de jltad ondanks de werdnbbelde waakzaamheid der politie haar jlag te slaan JJ rst kwamen i de inbraken i in het centïujn de f stad laarria meer richtirig va Zeestèi at en Dninoord é gevinl thans hebbfin de nbrekers def wyk bg hejl HoUmdschl spoorstatii operatieterrein geki n Het aantal di l n is gisternacht weder met een ve Meerderd De bewoonster vin een huis Bi de Jan Blankenstraat imordfl omstreeks kVart vóór eenen tqen haar ecj tgenoot niet thuis wfbs geritsel Toeh zg vas opgestaai om de oorzaak daarvan na te gaan vohd zg in de voorkamer alle deii ed en kasten geopend Uit een schrgfbnrtau wordt volgens opgave vermist een portefeuille inhoudende f 1300 aan bankpapier en voorts moet nog ontvreemd zgn een lianen zakje met f 250 Van de dieven dj ïfblgkbaar door de niet goedsluidende deur zfln binnengekomen geen spoor i De verregaande bflitaliteit van de dievenbende kan onder nleer uit het volgende blgken Op hun nach elgken rooftocht brachten de dieven deze weeR o a een bezoek aan een woning op het Koningsplein waar zij blgkbaar niets van hun gading vonden Zg lieten een briefje achter waarop geschreven stond daar je geen geld voor ons hebt neergelegd vernielen we den boel Zg hadden de daad bg het woord gevoegd en allerbaldadigst huisgehouden De politie heeft als verdacht tot de bende te behooren oen 20jarig persoon aangehouden die reeds meermalen wegens diefstal gevangenisstraf onderging Deze persoon werd bg zgne danhouding in t bezit gevonden van een hoeveelheid stuivertjes Toevallig is er Donderdag s nachts uit een toonbanklade in een winkel aan de Elandstraat een rolletje stuivertjes gestolen In Rotterdam stelt de politie een onderzoek in naar hier gestolen voorwerpen omdat vermoed wordt dat het gestolene daar ter stede wordt te gelde gemaakt Uit Amsterdam meldt men Twee dames hebben bg de politie aangifte gedaan van het vermissen van twee reisvaliezen waarin voor ongeveer f 3000 aan goud en zilver was geborgen Zg zouden met een kennis naar Brussel reizen en hadden reeds plaatsbiljetten genomen Toen die kennis niet verscheen begaven zy zich wederom naar het loket om de plaatsbiljetten tegen geld in te wisselen Zg zetten de beide valiezen op den grond en tervgl zg met het inwisselen ker kaartjes bezig waren moet iemand er met die valiezen vandoor zgn gegaan In de Deli Ct lezen wy Volgens gerucht zou het in Tamiang niet rustig zgn en verscheidene landloopers zich op hot pad bevinden Zoo moet ook het pompstation van de Koninklgke by Sekrah overlast hebben ondervonden van een troepje Maleiers het station werd echter door de employés en hun oppassers verdedigd waarbg de aanvallers nog al een veer hebben moeten laten Pinang komt steenkool te kort Reedsis een der twee Duitsche oorlogsschepen van Singapore komende dadelgk doorgestoomd naar Weh om er te kden enheelt de N Duitsche Lloyd zich genoodzaakt gezien de Deli te bevrachten met 800 ton kolen ten einde voor den eersten tiJd genoegzaam voorraad te hebben om de Sumatra te kannen voorzien Dato 29 Juli is nit Weltevreden aande Dell Ct geseind Ingetrokken de overplaatsing van den kapitein der infanterie Butenbik naar het garnizoensbataljon van Sumatra s Oostkust en overgeplaatst naar het vijftiende bataljon Naar men aan de Deli Ct meldt heerscht er nog steeds een gespannen toestand tusschen de Maleiers en deiBatakkers boven Lan Boentoe en die streken De kwestie is al van ouden atum zooals de meeste Bataksche perkara a trouwens Men zal zich herinneren dat indertgd eendrietal Maleiers die met getah handel opde hoogvlakte hun geld verdienden van denoodige ringgits werden ontlast door eentroepje Batakkers by welke gelegenheidblauw bloed werd gestort Dit is nu ontaard in een soott wrgvingtusschen de Batakkers en de ojnderdanenvan den sultan zoodat gewapetide oppassers van Z H de grens bewaken en gewa pende Batakkers aan dof andere zgde tot maohtWertbon middels geweren van alJer lei m keiy zijn overgegaan i i Het oorlogsspelletje is aan den gang tolbeider genoegen en tydpasseering zegt du Deli Ct 1 H m geheimzinnige moord geueimzin ig alleedj wat de beweegredenen betreft n Lotld n trekt de aandacht doordat de mooPdeiiaar door den vrouw gejaagd en tejr is De vermoorde is een Z rttser Jung nafflnd 2gn vrouw hoorde hevig geptoimei in zgn kamer waar haar man die hoilaadmaker is iemand met wien hy zaki died ontving Zy snelde naar boven en zlg een bezoeker de voordeur uitsnellen Haar mal lagi toen zy binnenkwam badendeiij zgn bl ed op den grond Zy rende naard S deur erug liet haar alarmkreten hoeren De pezoeker was net aan het eimvan de straat maar op haar geroep sneldeieenige voorbijgangers hem achterna Eetifronw dje met waschgoed liep en d en vlnchtenden man zag aankomen van verre aeh térvolgd door een houdt den dief ro pende menigte wjerp haar waschgoed neien pakte he by zgn jas Hy rukte ziilos en snelde weder weg maar zg zette hebiachterna door 4 of 5 straten tot zg hem wéérbg zgn jas te pakken kreeg Hg was to nte uitgeput om zich verder te verzetten enzg kon hem honden tot de poliUe haarkwam helpen Op 29 Aug hebben heimelgk haar dienst in de Emmastraat te s Hage verlaten C H Stoutenbeek geb aldaar 26 December 1883 en 6 J van der Kooy geb te Rotterdam 10 Maart 1883 Deze jonge vronwspersonen worden verdacht van diefstal ten nadeele van een bankbiljet van f 40 een zilveren armband in den vorm eener slang een nikkelen armband met gespsluiting een gebrand zilveren broche in t midden een eifteltoren een vergulde ceintuargesp twee gekleurde antimacassers met franjes een nieuwe wolylen deken met blauwe streep een roodzgden japon op de borst gegarneerd met zwart bewerkt lint een stotmantel zwart en wit gernit een blauw laken capemantel met roode voering en Stuartkraag en een zwart hand kofiertje met gele riemen gele biezen en metalen knipsluiting Vermoedelgk zullen zg deze goederen dragen Zg hebben er over gesproken zich te zullen verhuren in een paardenspel Haar zedelgk gedrag geeft ook grond van het vermoeden dat zg zich als kellnerinnen hebben verhuurd De commissaris van politie der 2e afd te Gravenhage verzoekt aanhouding en voor hem brenging met alles wat op haar wordt bevonden STADSNIEUWS GOUDA 7 September 1901 ïo ruim 10 nar was Gouda in rep en roer gisteravond De brandklok die zelden hier zich laat hooren verkondigde alom dat er brand was en by het beschouwen van het luchtruim bemerkte men aanstonds waar het ongeveer wezen kon Eerst werd verhaald dat het magazgn van de heeren de Raadt in de Peperstraat een prooi der vlammen was dit bleek gelukkig niet het geval te zyn Het pakhuis van den heer Kamphuizen een honderd meters verder gelegen stond in lichte laaie Dit pakhuis wordt gebruikt voor ballenkokery en kofflebranderg en tevens tot magaxgn en bergplaats voor de koekbakkerg oia waren daar ruim lOOtonfriesche turven geUorgen Het geheele pakhuis is een prooi der vlammen geworden Spuit 4 gal het eerst water voorts werkten nog een tweetal spuiten mede en droeg de waterleiding Maatschappg veel by de brand tot dit eene perceel te beperken Heden middag ten 2 aur werd nog water gegeven om de smeulende massa te beteugelen De verschillende autoriteiten waren op het terrein van den brand aanwezig Naar wg vernemen is het perceel geassureerd bg de firma de Jong en Co te Amsterdam De nabggelegen panden hebben veel waterschade geleden Te ruim 6 nur heden morgen ontstond een begin van brand in de Goudsche siroopfabriek welke spoedig door het personeel gebluscht werd met de brandkranen in de fabriek aanwezig Zekere A N die trachten den hotelhouder J J Broers alhier op te lichten werd door de politie opgespoord eif nu bleek dat hg gesignaleerd stond in het Alg Politieblad wegens oplichting in den Haag In de Nats Spaarbank alhier werd gedurende de maand Augustus 1901 ingelegd f 13115 27 terugbetaald f 8316 8 Het programma van den schletwedstrgd nitgeschreven door de yereeniging van onderofficieren korporaals en scherpschutters van het bataljiin d d schntterg te Gouda goedgekeurd bg Koninklgk beslnit van 12 Juli 1901 No 65 ter gelegenheid van de viering van haar S jarig bestaan te houden op Zondag 15 September luidt aldus I Korpswedstrgd met geweer M 71 voorhet Bataljon d d schnttery en M 95 vooralle andere Korpsen of Vereenigingen Hieraan kan worden deelgenomen door 6 afgevaardigden van elk Korps of elke Vereeniging Uitgeloofd worden minstens 2 Korpsprgzen met diploma Persbneele wedstryd voor H H Offioieren van l t Bataljon Schntterg en verdereDonateurs per feestvierende Vereeniging Wedstrgd vrge Baan a op 150 M tegen betaling vah 25 centsvoot elke serie van 3 schoten b op 150 M tegen betaling van 50 centsvoor elke serie van 5 schoten c op 12 M met cylindergiweer tegen betaling van 15 cents voor elke serie van 5 schoten IV Wedstrgd vaste Baan d op 150 M tegen betaling van f 1 voor elke serie van 10 schtiten Maandag 16 September heeft er eene soireeplaats in de zaal Kunstmin der sociëteit Ons Genoegen waar de prgzen op den Bchietwedstrgd behaald zullen worden uitgereikt BïBKENWouDï Bg het kóekhakken alhier werd een knaap zoodanig in de vingers gehakt dat hiJ één vinger zal moeten missen en twee andere byna afgehakt werden BKKa AHBAcuT In den Dinsdag gehouden gemeenteraad werden de 2 herkozen en 4 nieuw gekozen raadsleden geïnstalleerd en de heer D Oskam herbenoemd als wethouder en ambtenaar van den burgerlgken stand Voorts werd bg lotiftg bepaald dat van die zes raadsleden volgens den nieuw op te maken rooster aan de beurt van altreding zullen zgn in 1903 de heer K Baardman in 1905 de heer D Oskam en in 1907 de heeren P Hoytema van Kongnenbnrg C v d Hee A Stuurman en C Voorslugs HiASTEECHT De rekening over 1900 van het Bnrgerlgk Armbestuur bedraagt aan ontvangsten en uitgaven f655 55 derhalve geen batig of nadeelig saldo De begrooting voor 1902 bedraagt aan ontvangsten en uitgaven 1281 17 De gemeantebegrooting voor 1902 door burgemeester en wethouders den raad aangeboden bedraagt in ontvangst en uitgaaf 113780 39 Resdwuk De door den raad dezer gemeente goedgekeurde en vastgestelde begrooting voor het dienstjaar 1902 bedraagt aan ontvangsten en uitgaven 117655 00 De door stemgerechtigde ingelanden van den polder Ra awyk goedgekeurde en vastgestelde begrooting voor het dienstjaar 1901 bedraagt aan ontvangsten ennitgaven 1 9657 34 De gewone omslag bedraagt f 3 30 per H A terwgl nog eene buitengewone omslag wordt geheven over een gedeelte van den polder Ji f 2 per H A Beurs van Amsterdam Vikn 801 S l 99 y 91l 89V 81V i4l s Vi 97V Slotkrs 8 V 81 l S SEPT Nll uu liD Üart Ned W 3 SVidilo di o dltc 8 dito dito dito 8 lIoKUa Obl Qoudl 1881 4 lTlLI InBohryTing 1868 81 KOoSTlllB Obl in papier 1868 I dito in cilTerl8fl8 8 PoBTceAL Obl met oonpon 8 dilo tioket 8 V 85 841 l 1041 SDU un Obl Binaenl 1884 4 dito Owonl 1880 4 dito bij Botha 1889 4 dito bü Hop 1889 90 4 dito in goud laan 1888 8 dito dito dito 1884 i ttPAMJB Perpet aohuld 1881 4 Touiu Oapr Conr leen 1890 4 Oec leening aetie D Oecleenin erieO ïmn AnEp V oblg 189 s Blnioo Ob jibSeli 1890 I 80 90 88V 675 416 96V 10 1801 l 106 ua il8V 66 59V 1041 81 I 100 I 816 140 40 1 llljl 107 105 36 lQ4 4 TiMUüiu Obl onbep 1881 4 AUBTIBDAM Obligatieu 18116 8 BoTTEKOAU Sted laeu 1894 3 Vhd N Afr HandeUv aand Arendab Tab M CertificatenDeliMaatsohappij ditoArn Hypotheekb pandbr 41 Cult Mij der Vorateni aand a Or Hypotheekb pandbr 4 Nederiaodtche baak aand Ned Handelmaataoh liitoN W k Pao Hyp b pandbr 8 Eott Hy otheekb pandlir 4 ütr Hypotheekb dito 4V IUosTBNK O iBt HonK baak aand I ItoaL Hypotheekbauk paadb 8 Miitit A Equl hy poth pandb 4 Maxw L G Pr Lien cert 6 ÏJbd Holl IJ Spoor w Mij aand M tot Ëxpl T St Spw aand Ned Ind Spoorweg m aaad i Ned Zuid Afr 8pm aand Rilito dito dito 1891 duo 4V Iliuc Spoorol lS87 89Atiol I SZuid Ital Bpxmg AH obl 8 OL N Waraohau Weenen aand KuaL r liutB Spw Mij l obl 4 Bal ieobe ito aai d Fa towa dito aand 6 Iwai g liombr lito aaa l □ Kurak Oh Azo r Sp kap obl idito Hito ohliir MüaiKA Jent PrtO Sp Mg obl 6 Chio Se North W p Cv ma 1 dito dito Win it Peter obl 7Dearer k Riu Ür Spm cerl T a llinois Jeotral oh lu i oud 4 Louiar Na ti i U Cer v aano Mexico N Spv M Ie hyp fi MiSM K ii ax V pCt pref aai d N ïork Oul t8 o Weal aan lPonn dto Ohio obliK 6 Or gon Calif Ie hyp m goudSt Pa il Mian Sc Manit oti Uu P c Hoof lijn obis A IMI 10 losi iii i 1171 108 i liito dito Lliic Col e hy O Canada Can South Chort v aau Tan C Eall Na Ic h 1 ü Amaterd Omnibus Mij aand Hottord Tramweü Maaifl aml Nsü Stad Amsterdam aaud 3 Stad Boiterilam aanil 3 BnLoiE Stad Antwerpen IfiH 2i S ad Brussel ISSIfSi KollG Thetss Regullr Gi selsch OuBTlKR Staatsleenig 1880 8 K K Oost B Cr 1880 S Span Stad Madrid 8 1 68 N D Ver BüE AtIi Snool eert van de nog voorhanden Mantels Costumes en jAPOiti§YorFi i tegen veel verminderde pryzen 11 SAIVLSO Weder Ontvangen de welbekende soorten n VAN OS Az Md TaUleur Kleiweg E 73 ÖOÜDA Velephoon IV o 3 f Treurige toestaoil m m jonfi meisje De heer A Walburg Borneostraat 13 te s Gravenhage deelt ons mede De uitwerking van het gebruik Uwer Pink PUlen door mgne zuster is hoogst verrassend geweest zy is 14 jaren oud en was vreeselgk Igdendo aan bloedarmoede waardoor vele kwalen ontstonden Vreeseiyke maagpgn steeds pgn in den mg slapeloosheid geen eetlust lusteloosheid en altyd door verdrietig Jongejuffrouiw WALBURG volgens portret Zoodat wg het altyd zoo xrooiyke kind niet meer herkenden en zy zelve hoe jong ook het leven als een last beschouwde Daar wg veel van Uwe pillen gelezen hadden en de goede uitkomsten derzelven besloten wg ook voor haar dit redmiddel aan te schaffen hetwelk in den waren zin des woords een redmiddel mag genoemd worden Na t gebruik van 6 dezen was het kind volmaakt gezond alles is terecht gekomen Heden overleed na een langdurig doch geduldig Igden mgne gelielde Echtgenoote Mej WILLËHINA JOHANNA VDIJK in den ouderdom van 53 jaar en 9 maanden J UPELAAR Jz Gouda 8 Sept 1901 degens buittfdandêehe FanUtwbeirekking eeret heden gepïaatst Hartelgk dank aan myne Stadgenooten ZONDAG en MAANDAG voor het laatst Wed SIBBES Telephooiiiiet Gouda Abonnement 1 40 per jaar voor perceolen binnen een kring van K M 1 Aanleg en onderhoudgratis Het net is aangesloten aan het Rgks Intercommunaalbureaa Op 15 Juni 124 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrygbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCH MARKÏ C X v lö Töö A HTS voor Zenuw en Zielsziekten Goudsche Singel 51 Heden overleed ten mijne huize miflne zeer geliefde Zöster WILHELMINA LAFEBRE Wed van den Heer WILLEM vas BÜUREN in den ouderdom van 78 jaar Wed J C SIBBES GooDA 6 Sept 1901 BOTTERUAM SPREEKUREN 8 18 INRICH TING VOOR PSYCHOTHERAPIE Im beste onichadelyltfte en makkelyksfe portsralddei voor Heereq en vooral datnes eti KinderschoeDwerk Is de Appretuur van G M Mlillir k Cft Berlin Bcuth Str 14 Menlette Oêd MQ iS op naam en fabrieksmerk Vartryibtir by Riwin Wlnkstlm in tnhaHwirt iilMtMHML B tryaK ii aanu aal D pal by W SvriamSRR ArNhe Daiise et Maintien CURNUIS 1901 1002 j DE LAÏÏQE Qedipl Dansleeraar te Kampen bericht dat hij DINSDAG a 10 8RPT van 12 tot 2 uur ZITTING zal houden voor INSCHRIJVING van LEERLINGEN m de Sociëteit de Reunik Het combineeren van lessen ook voor Dames en Heeren is toeg elaten Op den dag der zitting kunnen eveneens reeds de lesuren woi den vasfg esteld Koloniale Werving Handheld ƒ oo by het aangaan van eene vrywillige verbintenis voor ZES jaren AaiibrcDggeld TWIWTIG GULDEH Men melde zich aan frlJieUUger en MiUUepUehUgen met onbepaald verlof bg den Commandant van het Koloniaal Werdepót te Harderwijk of bg eender plaatselgke of Oarnizoens Commandanten IfMUUlepUcMtgen onder de wapenen bg hun onmiddellgken chef Van de uitbetaalde Handgelden werden in het vorige jaar door bemiddeling der Administratie van het Koloniaal Werfdepót en MET OOMOFUfDMN der aangenomenen gezonden aan hunne FAMILIËN f lOlOS aan hunne CREDITEUREN f ÉS4 Totaal f ttaSO Ilollaiidsche Cemeiilsleeiifabriek D VELDHUIS HEEFT EN HOUDT STEEDS IN VOORRAAD Ei en Cirkelvormige Buizen waterdiclite Putten ALLE SOORTEN TE6£LS KOEDRINKGOTEN ENZ VRAAGT PRIJHOPOAVE Magazijn DE TOEKOMST GOEDKOOPSTE ADRES VOOR Dames en Kinder Corsets in alle prijzen COVPE OE6ABAS OEBBD J B J I 01 TË Hoogstraat A il4