Goudsche Courant, maandag 9 september 1901

Dinsdag 10 September 1901 40ste Jaargang No 8603 60ÜDSGHE COVRMT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TeMoon No e ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentien tot 1 uur des midd lelefuon So US f De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 tranco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN 1 Gelardeerde Kalfslever FI I E ZURE ZULT W VAN DER STEEN Gouda Drnk van A BRINKiMAW Zn STËNOGBAPIIIG STOt K wenv Zj die te GOUDA willen deelnemen aan een AVONDCVBSÜS in Stenographie gelieven zich vóór 20 SEPTEMBER schriftelijk aan te melden bü ROZA SPMELMAN Binnenrotte 17 i Rotterdam Witte m w Goederen Tricot miÊ wrO Goederen Ruimst gesorteerd soliedst adres SCHENK ZH OEFHSTIGD 1846 GEBltOKËK voorwerpen van Glas Porcelein en Aardewerk Hout Ivoor IJzer enz worden onbreekbaar vast gelijmd door de wereldberoemde Cement of Klllijin Flacons met gebrniksaanwüzing 10 eent per stnk bü J VAi OIJE Miflbitviiliilillii 13 ZUIVER WOLLSM MIDIRKLEEDIIIO in De Nieuwe Winkel GOUDA Markt A C A B IflT Wie werkelijk prijs stelt een te hebben laat zich fotografeeren in de t tograflsche UunMi rtehHng STTJIDIO I m I V D WAJiLS Fl SINGEL 661 i GOUDSCHE ELK INRICHTING gevestigd TURFSINGEL Van af MAANDAG 19 AUGUSTUS is de prijs voor onze rrlina Hwaliielt Gepasteuriseerde Rooinboter ƒ 1 50 per Kilo Keukeiiboter belegen Rooinboter ƒ 1 40 per Kilo 99 Onze Inrichting is de eenige leverancier m Gouda welke zich heeft uangesloten bij de Veieenigino BOTERCONTROLESTATION IxN ZUID HOLLAND zijnde de hoogste waarborg voor levering van Gegarandeerd zuivere Roomboter Nieuwste Modellen Laagste Prijzen X DE I SCHOENEN EN LAAE2EN MMASIJNEN ö ROODELAARS LaiigeTieiideweff D71 o EN g 1 f + I GOEDKOOPE WINKEL Kleiweg E 101 1 u 0 o o O berichten de ONTVANGST eener groote zending IIEEREI en DAMCfii SCHOENWERK o ha ü 0 O g Knoop IllJg eo Elastiek Uottlnes voor licu s Salzoeii waaronder eene prachtige Collectie Dames Knoop en Rijglaarzen van de fijnste kwaliteit AANBEVELEND J VA ZO PKH tOoedkoopste en soliedst adrea voor Vervoer van Inboedel zoowel binuen ala buiten de stad met gesloten wai eni i A G RAVEöTEIJN Lange Tiendeweg 39 Allen wordt tegen Trannport schnde veritekerd i jiutfsepllsclie Tandpoeder en Anti§eptiseh JMondlinctunr van E ASSVTO landarts te Gravenhage OVERAL VKRERIJOBAAR Agent voor Nederland G IJSSELSTIJN Blanwstraat Gonda P P SOOS TIEN DEW LG 59 ONTVANGEN een prachtige Collectie HANGLAMPKN Süiiinili Ldiiipen iiaijliiiiliuiriis U aioen en Glazen voor alle Branders GEVRAAGD EEN LOOPJO GKN IN HET Verliclitings Magazijn l e Avondster DUBBELE BUUET zgii heden ontvangen een prachtige collectie illleuwe Gasballons alsmede een rairae sorteering QASORNAMENTEN GASKOOKPLATEN en GAS FOKNOIZEN tegen concarreerende prjjzenGoedkoopste adres voor Winkel Etalages met succes geplaatst biJ H H AVinkeliers hier ter stede Denkt aan het groote genot van een BADINRICHTING compleet van af f 80 en hooger Minzaam aanbevelend M M VAN LOON TELEF 117 Gasflttre Pain Expellcr Dnttg jftKi wordt dit middel net vemseeod aucoes U pgnitilUnde iawr vuig aagevend tegen Bheum tiek oh fVerioqdh eid pyn in Drt ruf enz proefde HiiiBiniddientdin del verook ieVeu lette don Tertrouveii op het bbneksmerll Ankert Adf 1 25 75e esfiOo defl in d veoite epotbe n To AmBterdam bn TTloth C3ebu Ttu Tnyll en Stnders o o fi TE KOOP ol TE HUÜRi Twee Heerenhuizen aan de Oost en Westhaven beiden van Gas en Waterleiding voorzien Te bevragen bij IZAAK CATS p apier Lange Tiendeweg D 29 Gouiu Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOIPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlijke schotels en alles wattot het koksvak behoort desvcrlangd metbijlevering van servies zilver tafellinnenenï enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 128 BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA brengen ter algemeene kennis dat de Gemeenteraad in zijne vergadering van den 3den dezer maand heeft benoemd tot Leden van de Commissie belast met het ontwerpen en het herzien der plaatselijke verordeningen tegen welker overtreding straf is bedreigd de Beeren Dr F H 6 van ITEESON C P W DESSING M H A STBAATËR en F HERMAN Fz tot Leden van de Commissie van bgstand in het beheer der Gemeentegasfabriek de Heeren C W van de VELDE J TAN GALEN en A VINGEELING I tot Leden van de Commissie van bijstand in het beheer van het Gemeente pensioenfonds de Heeren G PRINCE en M H A STEAATER tot Leden van de Commissie van bijstandin het beheer dor Gemeentewerken de Heeren Dr F H G van ITERSON C P W DESSINGen M H A STRAATER Gonda 6 September 1901 Bnrgemeeater en Wethouders voornoemd il L MARTENS De Secretaris BROUWER BuUentandscti Overzicht Het voornaamste nienws is dat de toestand van president Mac Kinley bevredigend is Het bnlletin dat Zaterdagmiddag om drie uur is uitgekomen luidt Mac Kinley bliift in rnstigen toestand er is geen gevaar voor vererging Pols 140 temperatuur 102 B ahr ademhaling 24 De dokters vreezen echter dat er eene vergiftiging door infectie zon kunnen intreden en ijn er op bedacht dat de eerste symptomen van bloedvergiftiging zich kunnen gaan voordoen De kogel zit in de spieren van den rug maar de dokters meenen dat de kogel voor het oogenblik weinig gevaar geeft daar hj op ziJn weg noch de ingewanden noch de nieren geraakt heeft De operatie van gisteravond heeft bijna FEVILLEIOX m BI BIE IM So Kunt ge dat dan is Edith voor je behouden Ik verlaat me dus geheel op je eergevoel en Edith zal dat ook doen En nu vaarwel I Ik van mijn kant hoop dat je spoedig zult schrijven Pater Leonhard had met gespannen aandacht geluisterd en vroeg toen Jorg zijn verhaal geëindigd had Nu en Welnu eerwaarde mijnheer Gerald heeftniet geschreven t Werkelijk niet Weet je dat wel heel zeker Heel wker Ik bezprg altijd de brieven maar er was geen enkele voor de juffrouw bestemd Dat is een leelijk geval zei de pater naeenige oogenblikken halfluid Ëen heel leelijkgeval Hekserij is het eerwaarde schandelijke hekserij I riep Jorg woedend Zijn arme moeder zalhet besterven ie t verneemt Maar misschienis er nog wel iets aan te doen als een priesterzich met de zaak zou bemoeien Hekserij kanalleen door een eerwaarden geestelijken bezwarenworden een uur geduurd De ingewanden werden naar buiten gebracht door eene insnijding op de plaats waar de kogel was binnengedrongen en aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen Een later telegram Inidt Er is geen verergering ingetreden na het laatste bnlletin pols 130 temperatuur 120 5 ademhaling 29 Een van de doktoren verzekerde dat binnen 24 unr eene zekere diagnose zal kunnen opgemaakt worden wanneer in dat tpsverloop geene aanwijzigingen van bloedvergiftiging of peritonitis zich voordoen De kansen op beterschap staan naar men gelooft uitstekend De president nam hedenmiddag eenig vloeibaar voedsel Het bulletin van gisteren 9 uur s morgens meldt De president bracht een goeden nacht door zjn toestand is zeer bemoedigend Hij is volkomen b zijn bewustzp eu gevoelt zich wel Toen de wonden te halfnegen werden gereinigd werden zj in bevredigendsn toestand gevonden Er zijn geen verschijnselen van peritonitis Het bulletin van Zaterdagmiddag vier uur meldt Sedert het laatste bulletin heeft de president gerust geslapen Hj sliep sinds hedenmorgen 9 unr in het geheel vier uur De toestand la naar de meening van alle aanwezige geneesheeren bevredigend De pols is 128 de temperatuur 101 F de ademhaling 28 Een bevel tot inhechtenisnemingtis uitgevaardigd tegen 6 mannen en 6 vrouwen die de politie al gearresteerd had Zij worden beschnldigd van met Czolgoaz te hebben samengezworen om Mac Kinley te vermoorden Drie andere mannen die naar men vermoedt anarchisten zijn zgn in een razzia te Chicago gearresteerd Men heeft beslag gelegd op eene massa anarchistische geschriften Het is volkomen onbegrijpelijk wat den moordenaar kan hebben gedreven tot deze laaghartige daad vooral in de Vereenigde Staten waar de regeeringsvorm volkomen democratisch is en het hoofd van den Staat wordt gekozen door de geheele bevolking Men kan alleen aannemen den fanatieken baat van de anarchisten tegen alles wat nitsteekt om een verklaring te vinden voor doze daad Want zelfs de imperialistische neigingen die onder Mo Kinlsy s bewind in de Amerikaansche staatkunde merkbaar geworden zijn eu die geleid hebben tot den oorlog met Spanje de annexatie van Cuba Porto Rieo en de Philippijnen zelfs de protectionistische staatkunde die aanleiding heeft gegeven tot het vormen der ontzettende trusts Heb je den luitenant al eens laten merkendat je van de zaak atweet Eenmaal heb ik t willen doen zei Jorg aarzelend Maar Ik kwam niet verder dan den naamDanira Tóen sprong de luitenant op en keek meaan met een paar oogen werkelijk eer waarde ik dacht niet dat mijnheer Gerald ibd iemand kon aankijken en ik heb me welgewacht om het nog voojr een tweede maal teprobeeren Dan zal ik eens zien of ik hem niet tot redekan brengen Voorloopig zwijg je over de heelegeschiedenis begrepen Niemand mag er eenwoord van vernemen Hier werd het gesprek onderbroken want men hoorde buiten den regelmatigen pas van een atdeeling soldaten ea het kommandeeren van den officier Daar zyn ze riep Jorg Vergeef me eerwaarde maar ik ipoflt eens gïian zien of Jovicaer bi is de luitenant heeft haar onder zijn hoedegenomen omdat ik weg moest Jovica Wie is dat vroeg de pater maarhij kreeg geen antwoord want Jörg was reeds dedeur uit en naar buiten gesneld Toen trad degeestelijke aan het venster Het was inderdaad luitenant von Steinach die zooeven met zijn atdeeUng was aangekomen har telijk verwelkomd door de bezetting van het fort De officieren begroetten elkaar en de soldaten gaven onomwonden lucht aan hun voldoening dat ze eindelijk na een vcrmoelenden marsch rust en verkwikking zouden vinden Het was een vroolijk wedertlen Plotseling verscheen Jörg om xija deze reusachtige en machtige kapitalistische coalities kunnen evenmin als de groote werkstakingen in de V 8 aanleiding geven tot een misdaad als die welke thans te Buffalo illiam Mc Kinley word bij de presidentsverkiezing in 1896 tegenover den afgetreden democratischeu president Cleveland als candidsat der Eepnblikeinen gekozen met een groote meerderheid die nog grooter werd toen hij zich in 1900 bü het eindigen van ziJB vierjarig mandaat aan een herkiezing moest onderwerpen WiJ zeiden reeds dat de twee groote kenmerken van zijn bewind waren de imperialistische en de protectionistische staatkunde die beide in de Veroenigde Staten reel tegenstanders vonden Maar de meerderheid van het Congres stond aan de zijde van den president en steunde zijn streven Merkwaardig is het zeker uit zgn eerste Boodschap aan hét Congres aan te halen den krachtigen eisch van Mc Kinley om allen strijd tusschen de volkeren te doen beslechten door arbitrage Hij heeft aan dat beginsel getrouw zijn bemiddeling aangeboden in den strijd tusschen Engeland en de Zuidafrikaansche Republieken doch Engeland wees die interventie op hooghartige wijze af En een zijner laatste daden v6or den aanslag is geweest de bemiddeling der Vereenigde Staten aan te Weden in het dreigende geschil dat tusschen Venezuela en Columbia gerezen is Kort vóór het noodlottig bezoek aan de tentoonstelling hield hij op het PanAmeri kaansch congres te Buffalo nog een redevoering waarin hij een meer vrijijnnige economische staatkunde aankondigde om zoo mogelijk ook aan de tarieven oorlogen een einde te maken De vice president der Vereenigde Staten kolonel Roosevelt do aanvoerder van de Rough ridders in den Cubaanschen veldtocht is onmiddellijk op het vernemen van den aanslag naar Buffalo vertrokken Volgens de constitutie van de Vereenigde Staten wordt tijdens de ziekte van den President de vice president met het uitvoerend bewind belast Sn daar nten verwacht dat de President in het gunstigste geval geruimen tijd niet in staat zal blijken het bewind te voeren zijn de ministers ook naar Buffalo vertrokken om op de loopende zaken orde te stellen In verschillende plaatsen worden personen in hechtenis genomen wier anarchistische gevoelens bekend ziiii en die verdacht worden van medeplichtigheid aan den aanslag meester te begroeten en na zich van dezen plicht gekweten te hebben begaf hij zich onder zijn kameraden bij wie hg iets scheen te zoeken Pater Leonhard begaf zich nu ook naar beneden om den jongen officier te begroeten die hi sedert diens vertrek van Cattaro niet had weergezien want bij de eigenaardige wijze van oorlogvoeren welke in deze streek moest gevolgd worden opereerden de verschillende legerafdeehngen mee ïtal gescheiden en geheel onafhankelijk van elkaar Aan den voet der trap kwam Gerald hem reeds tegemoet in gezelschap van den officier die op het fort het commando voerde De begroeting was warm en hartelijk doch zij kon op dit oogenbhk slechts vluchtig zijn Gerald belootde zoo spoedig mogelijk den geestelijke te zullen opzoeken eerst had hij nog eenige zaken te regelen in verband met de detacheering van zijn afdeeling Toen hij echter op het punt stond heen te aan wendde hij zich nog eenmaal tot den priester met de vraag Heett Jorg u al van zijn vondelinge gesproken Van welke vondelinge Ik weet er geenwoord van Jörg bekleedt tegenwoordig een nieuwen post die hem echter wel wat zonderling afgaat Hijheelt zich namelijk met de verheven taak vanpleegvader belast over een mei e en hij is vanplan dat kind bij u te brengen Maar hij zal eru zelt wel meer van vertellen Tot yiens eerwaarde I De officiercQ gingen heen en pater Leonhard schudde verwonderd het hootd Een oogenblik Uter trad Jörg op het trapportaal vergezeld door Men bericht nit Frankfort De oud mimster Von Miguel is Zondagnacht overleden vermoedelijk aan een aanval van beroerte Hy word dood ia bed gevonden Miquel ging Zaterdagmiddag wandelen bracht den avond lezende door en ging te middernacht slapen Toen zijn dochter gistermorgen in ziJn slaapkamer kwam lag b $ dood in bed De geneesheer constateerde hartverlamming De berichten uit Zuid Af riks blijven voortdurend met elkander in tegen raak Zoo was het laatste gerucht omtrent de liewegingen van Scheepers dat de Boerencommandant in het district Oudtshoorn een vierhonderd i tal recruten had gemaakt en dat hij uitnemend bereden was De Times verneemt daarentegen uit Vrijheid dat het commando aan velerlei zaken gebrek heeft en dat een groot aantal der mannen zelfs geen wapenen heelt Den 3en Septeipber werd het commando van Theron gesignaleerd ten westen van Ontshoorn Of deze commandant er reeds in geslaagd is de fusio van zijn commando met dat van Scheepers tot stand te brengen blgtt nog een open vraag Het is evenwel zeer bemoedigend dat de rondtrekkende troepen onder Mybnrgh en Fouchè nog steeds het veld honden terwijl er in plaats van het commando Lotter weer een nieuwe Borranstrijdmacht in de Kaapkolonie is opgedoken en wel onder aanvoering van commuidant Bester De Berlijnsche gemeenteraad is dezer dagen voor het eerst na de vacantie weer bijeen gekomen Nadat de voorzitter in enkele warme bewoordingen de afgestorven keizerin Friediich had herdacht werden de discnseies over het geval Kanffmann geopend Het raadslid Justizrath Cassel opende bet vuur en verklaarde namens zfln geheele partjj het grootste deel der linkerzijde dat hiJ er tegen was om een candidatenlijst op te stellen maar dat hy daarentegen de candidatnurKauffmann zou steunen weshalve hg voorstelde den gewraakten tweeden burgemeester unaniem te herkiezen Wel zeide de heer Cassel heeft een deel der pers gesproken van een ijdele demonstratie en van een ttbreuk maken op de prerogatieven dor Kroon maar zonder eenigen grond daar de gemeenieraad door jhet Herkiezen van den heer Kaulfmajin geheel binnen liyn bevoegdheid zon biyvén Daarby hadden de werkzaamheid en de diensten van dezen laateten zulke goede vruchten afgeworpen voor de en jong meisje dat hij bij de hand vasthield God sta me bij riej de pater die op de verschijning in t ge heel niet voorbereid waa Watbreng je me daar ï 1 Een wilde antwoordde de jonge soldaat opplechtigen toon Maar u behoeft niet te schükken eerwaarde want ze is nvet gevaarlijk De geestelijke keek verbaasd naar het kleine teere schepBcltje dat Jorg ternauwernood aan de schouders reikte Het was een nog heel jong meisje bijna een kind nog slank van lichaamsbouw als een gems en even schuw De zuidelijke tint van het gelaat met die zachte kinderlijke trekken en donkers oogen gaf aan haar voorkomen een uit drukking van schuchtere ontlerworpenheid en zachtheid terwijl haa Weeding zoo armzalig was als behoorde zij tot een zwervende herdersstam Dit is nu Jovica verklaarde Jórg op een toon als had hij daarmede alles gezegd De pater scheen echter deze verklaring niet voldoende te vinden j hij verlangde te weten wie het meisje toch eigenlijk was en hoe zij hier kwam onder geleide van den luitenant toen moest Jürg lang en breed vertellen wat hem eigenlijk was overkomen Zijn verhaal luidde aldus Voor twee dagen moesten we een paar van die ellendige hutten nemen welke men hier een dorp noemt Het ging daarbij tamelijk ruw toe maar we konden ze ten laatste overi esteren en de inwoners vluchtten weg Daar vond ik het arme meisje dat alleen achtergebleven was versdiolen io een hoek halt verhongerd en doodelijk verschrikt Wordt vervolgd