Goudsche Courant, woensdag 11 september 1901

No 8603 Woensdag 11 September 1901 40ste Jaargang Diieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ielefoiin s De üifg ave dezer Courant g eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijlje Noipmers VIJF CEINTBIS Telefoon No Sï ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden bereltend naar plaatsruimte Inzending van Ad verten tien tot 1 uur des midd ADVEETEIfTIÏlN in alle Couranten worden aang eaomen door liet jLdverteiitle Burean uu A BKIimMAIV ZOON TE KOOP ol TE HUUR Twee Heerenhuizen aan de Oost en Westhaven beiden van öas en Waterleiding voorzien Te bevragen by IZAAK CATS p apier Lange Tiendeweg D 29 Gouda EEMIEPOTTAKTEEË Men wordt verzocht op t MERK te letten DIT HBT ÜAOValV VAN M RAVENSWAAYZONE QORINCHEM Deze THEEËN worden afgele rerd in verzegelde pakjes van vip twee en een half en een Ned one met vermelding van Nommer er IPrgB voorzien van nevenstaand iMerk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de nitvoerinK van geeerde orders aanbevelende 1 C BIJL voorheen J BEEEBAART Lz WEGENS het vergevorderd Saizoen belangrijke Prijsvermindertttg in het bet NmtdbmbHDidi Schoen ea laarzenmagaüijo Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwogsteeg Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk P O IKE OU UK f m 4J SCHIEDAMMER GENEVEE JCer A NIGHTOAlr Verkrijgbaar by t M PEETERS Jz N B A U bewiji van eobtheid iioachet en kurlr steeds voor C H I E D A M 0 Q oaam der Firma P HOPPB Echt Zeeiiwsch Tarwebrood gX cent de K O A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Thienjr s Wondirbal m vin do gebeele wereld bekend on 1 geroemd Onovertroffen middel tegen sUe Borst L o n ir Lever HaAgzlekten enz inwendig tzoowel bIb ook uitwendig in bijna iille ziektegerallen met goed gevolg nan te wenden l rys per flitCOll t 1 per post t 1 15 TUsrr 8 Wondenalf bezit een alanog ongekende geneeBkracbt en heilzame werking Maakt meestal elke pynlijfce en gevaarvolle operatie geheel overbodig Met dezo zalf werd een H aar ond voor onfceueesllfk rehoudeii beeitffeznel en onlangs een b oa £ S jaar kaukerlOden i enezeo Brengt genezing en verzachting der pijnen bij wonden ontetekingenenz van allerlei aard Frtjs per pot f 150 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apotheker IIERIRI SANDERS Rokin 8 Amaterdam Wtu gmndepAt u bestellBineu direct uu i die SohutienapoUuke dei THlfcRRÏ in Pre adi bel Hohitwli Owtorreioh Gelievfl proipeotiu t ontbiwlen by het CnntrMl Uepdt Sander Hokin 8 Amiterdam W CP BS Eg s t Paiti ExpelUr Dcttif Jitt otH dit middel Htt T WiM M Bd saooes ab p putilimd inwr Tiof MiifcweDd t K a Bheonattifc lioli t Tptowil uid pijo a dw Ie sgl Dit b fS lp ld fr Haiïwdl N4 n diaDtdaB ££j d n Twtrouwen op hit abnaMMfk J tf id l IB 7Bo 60o d in d mMM MtlitkMi Te Anutardua M tnetli Qébaii vu TlT l Baders Ji l t tl3 ttrt Geen Kinkhoest Geen Influenza Om Kinkhoest Influenza Borsten lïeelaaiidoening binnen den kortst mogelpen tyd te doen genezen neemt q imiddellijk de toevlucht tot de van onds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DruivenBorst lionig Extract M E L I A M T H C nit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK t DEN HAAG Flacons f 1 Hofleveranciers 70 ets 40 et bij Firma WOLFF È Co Westhaven 198 Gouda IJ MIKBIES Kleiweg E 100 Gouda E H VAN MILL Veeratal B 126 te Gouda A BOÜMAN Moordrecht PINKSE Nieuwerkerkad IJtel A N vin ZESSEN ScAoonAomn J Tb TOKKEN BMi iop B V WIJK Oudewalrr A SCHEER Haatlreekt P W v EDE Oudewater K van dbr HBI IDEN te Reeumijk P v d SPEK Moercapelk ü v d STAR Waddinqmeen Wed V HOLST Waddinqmeen P A uk GROOT Oudeicater D A ds JONGB Oudewater J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER te Benechop tlollandsche Cenjentsteenfabriek D VELDHUIS 3ïTie a T77 erlï erls a d ITsel HEEFT EN HOUDT STEEDS IN VOORRAAD Ei en Cirkelvormige Buizen waterdiclite Putten ALLE SOORTEN TEGELS KOEDRINKGOTEN ENZ VBAAGT PRIJSOI OAVM nwnwmwv wiw t H f m fiTi W rf Dwor Qefiaesh Blgeineen u nbevolen Met Ecrc Diploma en Ooud Bekroonde PRAEPARATEN VAN OllSno I it rtr VlA demetitkrachtlgecnveriterkendeKINA WVNteEentwaltte I lq ll ll loowcl lii WmUcren U volwaisenen gebrek aar eetlust slechte m iplIsVcrterlnE zenuwhoofdpijn ter veraterlclng na tickte of kraambed koorta en hare gevolgen OUINALAROCHE FERRUGINEUX in het bijtoiidti tegcu Bloedgebrek Bleeknicht QUINA kwalen Tan Kritlsohen lecftyd ene Verkrijgbaar in flai oa n 1 90 e f SL aI f j T0sdiaam ver8terkend aangenaamvanimaak voor l8gc ijkschgeb uik M II Vd V g € J vooral voor kinderen iwakken en klierachtlge gestellen leer aan te bevelen Als gencMkracbUge drank bij stoornissen der spijsverteringsorganen en dlarrhée ook voor luigelingen en kleine kinderen PnjiperbmAS Kgr l TO A H Kgr O eO Kgr 0 60 Cheffllsob M All Cllilrfi t Speciaal voor Kindervoeding m bussen 4 H Kgr O OO luWere iTlCiK OUIlVCr J Kgr 0 60 l j Kgr y 0 25 A i tirna tf StfafAéi Atl rooken eener halve Cigarette ii voldoende ter bwtrij lOtlHUa S CHVII dtng v n de hevigste aanvallen van Asthma etc Indoosjes a 0 80 en O öO ZHZ TamarSnHpRnnhnnc fruit puRGATiEF tegfn verstopping Aam mal IllVIg UvyMIIJUIlJ beien Migraine Congestlesctc vooralookalslaxans voor Imderen bcwljien ieTamarinde Ëonbons rati KKAFPI I lEN FIOLM belangmke diensten 3 f daar de vorm voor het kind begeerl ijk en de amank aangenaam ut Pnj per doosje O OO en ƒ 0 60 j Qolmfolr Dae4niAC alp emeen erkend aU het BESTE huismiddel OAUmalVraamiCO b j Hj g t verkoudheid en Keelpljn het ii een sTffmö ploaaend ert versachtend middel bij uitnemendheid uitsluitend in □ fleichjei verkrij gbaar Frija ƒ 0 20 per flesch je £ S rMparaUn ram KRAEFELIEN HOLH te Zelit M n tlhm poomiem rtm tH lttH m ar p A tiaam m ttandltekminff m Milrvpioar fty dt mteil KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST Aliy j Het groote aantal zenuwkwalen van san fhoofdpiin af tot de voorafnande kaateekenen vaa apoplul liansnberosn toe trotaeana D0 Bteeda atle middelen dooi de mealtoba wetaoactiap aangewend Eeist aan d n nieniren tjjd komt lla er toe dat sIJ door het ebrulk naken vaa dao esBvoadlnteo weg naaielijk lange de bnld eono phTilologtaebe ontdekking godaan heeft dia na bonderdo proaniemingea tbansover de gaheelawaretd verbreid Is on torvljl alTin woteneohapMllJko kringen de hoorete balangitelllng wekl tovane een weldaad blijkt te zijn voor 4e aan zoDawKwalon lljdonde nesaênhold Deze geneeiw o is nltgevon den door don gewasen OUolor van Ooaondhalt Dr Koman Weliamam te TUahofen on bemit op de on dervinding opgedaan in oona Wjatlge praktijk iMmr wnHohInc vnn het h sM enmnal ptr dar worden dfi rt ieB hUtt toffvil d r d bwld siimUdellUk n hotcennw Mtel inede c4aeld Met dozo goaeaawljsa warden werkelijk aohlttorSnde roattllrtm vastosgoa on zlJ maakte zooveel opgang dat van oen door don nltvtndat geoelirovoB woritja OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE hare voorkonihi tn itMslng binnen fcetten M d roods de ITlo drak vereobonen Is Dit boekje bevat nJot alUon var hot fMM pBVliflh veratBanbare verklaringen ontront bat eztn der menwere tlieraple en da daannede zelfs vindt men daarin wetenaoliapnelljke veriwljxc gowüil Rjjn zoomede anehrift vüa a otidvr welke f Meniere rati dr profeuor biindclinRnii nUde me l isehe banden die aan dese geneeawlji tal vitu getnlfaotiriften van liooggeplaatste genesatcutidigen ouder welke f Meniere rati dr profeuor aan gj polyklinlBli Ip Pan i rug Rouoeinent 10 sTelng lior ed dr praktlieerenil Benenehenr aaa bet krankjlnnlgen geettoht d GNaranlan Sa m ltd ti rath Or Cohn Id StelKn Qroiimann mad Or arrend art teJtitiUngen Dr P Forsetler geneilhJer dlreatRur vbb het hospitaal te Agnn QiirialMratli Or So Kering kiiteel Qntenrele Bad Emei Oarsai med dr geneeihaer tflrMteur dar galvano thar ipeutieLiho Inrichting voor isnuwlliden te Parlja rae 6t Hanoré 334 Consel von Atohonbaoh nad dr te Corfu Or Suibioh arrund aria de Zirknitt Dbef elalittrit laohl med dr te Waenen Dr C Bongavel ltl a Farrltr Eura lid van den Censell Central d hyglias at de Santé In Frankrijk en vele andoren Aan allen wier scnnw e t l nip r f minder NanrodaKn la of Kaar nitnnnd cuBWaebtlslield lijden waarvan do kontoekenen djn Mremtohe heafdpf n mlyratnedohete beeft daijel tloadanSrang aroote prikkel baerliald gejaaidhe J alapeleosnaid lichamatijks enruit en du he Ka geil ke toe Und Torder allo zieken dio door beroert gotroflbn weidon en nog lijden aitn de Kovolgen daarvan looals verlaMmlegen oavomogen tot epreken nvare lohgval moeieHJIi slikken stljnitld der gnwriohlen met veortdvrenda elja pleataelllhe iwakla venwakklng aa BaM B iS b t sa tij die reada onder geneesknndiga ilja plea = betiandellng gaweeat zijn maar door do bekahdo middelen alz ontbondingsen oa kondwaterkuar wrijven ei er trie e e ren itoomlool of aeabadeo eoa genozbig of lozlglng hunner kwaal gevonden hebonn en ten slotte ilJ die vreco To l n Tovr beroerte on daartoe raden bobben wegoni Torachijnaelen ale iloh aanhoudend angltlg vosIHi vordoevlng Is bsl boofV booNpga mt daliellgVld Ukkerlagon en donlUH worden voor de oogea drukkende Mn onder hal aerliosN aetalag ia ds eorsa het vod ea vaa kriaSelIng la ea hal elapee vaa handen ea voelen aan al de drit eategorlln van oanwlUdvrs als ook aao Jongo mtlalaa lijdende aan klesktMbt ea liraeMelaeihsM aok an gasondo lalfe aan jonge f oraonen dlo vaal met hei beefd werken en goeatelijke roaetio willen voarkoman wordt dringend aangeradas zich het bovaa vermelde werkje aan te Mhalllaa hetwelk op aanvracf keabMooa e nans vei Amaterdam door IH CLKHAW A Co Heiilgewer a Battardam J nn eiAKT l JHOl FF Apethokir Korte Boofatai l ipflthokir lftr lit LOBBY A VORTOW Ondegracbi blJ de Oaardbrng F ttpp do lonnto hvgisnataoh medielnale tentoonetalltug ii da Dr WelssMstwa soha wUaa lior de Bedlaon JuU met 4 Kllveron Wttdarile fcekroond FEAÜSCHE STOOMVEEVEEIJ cheiniscbe Wasscherij VA H OPPEHHEIMËK 19 KrnUhfnie Rotterdam Uebrevetot rii lii i r M den Konini t er Beloon Hoofddepöt voor GOUDA de Heer II G TKIJHBIJItc Korte Tiendeweg D 7 specialiteit roor het Btoomeu ea verren van alle Heereoen Dameagarderoben alsook le Kindergoederen Speciale inrichting voor het Btoom n van pluche man tela veeren bodt enz Gordgnen tafelkleeden ens worden naar d nteawate en laatste methode ffeverfd JVieaw onovertroflen i l Prof Dr Liebera welbekend US1IWESACET II ISia Alleen echt met Fabrieksmerk tot voortdurende radicale en lekere genezing van alle zelfs de meeat hardnekkige xenuw ftiekteiif vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftgd rotale genezing van elke zwakte Bleel tacht Benanwdbeid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagpyn slechte Spgavertering Onvermogen Irapotenz Pollntione enz Uitvoerige prospectussen rrijapcr flesch ft 1 fl 2 fl 3 dubbele fleach il PVv Centnnl Dep6t Matth v d VeRto Zftltbommel DcpÖta M Cléban Co Eotterdam V HappeI B GiTavenhage T Ilalramana de Jong J Czn Rotterdam Wolff Co Gouda on bii alle drogisten 1 Wie zeker ziju wii d Eolite EUiel Cacao te ootrangen tasamengesteld en oa vela prosfhdmliigen in deu handel gekomeD onder den naam dea nitvindera Dr Mlchaelis vervaardigd p de best macbijies is het wereldvreemde étabbliasement van Oebrs StoUw rck te Kenlen iltchc Cikel eaeao in vlerkanten basaen Deie Eilogl QKaa is met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor dagei kach gebruik een i 2 theelapsla van t poeder voor een kop Chocolate Ala geneeskracbtige drank by genu van diarrhee aleohta met water te gebruiken Verkrijgbaar bjj de voomauula H X Apotheksrs eni Ko gfc pnaftnijea Prg o a35 r Neder f 1 80 c 0 90 Generaalvertegenwoordiget land lullus Mattenkledl Amnterdam KalTeiatraat 108 Ondergeteekende beveelt zich beleeid dan yoor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook aizonderlpe achotels en alles wat tot het koksvak behoort desvcrlangd met bijlevering van servies zilver talellinnen enz enz Aanbevelend Geraxd Pinksen Cuisinier Westhaven 128 öond Drak van A BEINÉMAN Zn Buiteolaodscb Overzicht De Temps heelt eenige passagiers die nit Transvaal kwamen geintervienwd en van hen de meest gnnstige berichten vernomen omtrent den gang van zaken in Znid Afrika Zj verklaren dat in de beide Kepnblieken zoowel als in de Kaapkolonie de toestand voor de Engelschen nn niet zoo heel schitterend is De Boeren kennen alle bewegingen van de Engelsche troepen dank zjj hnn nitstekend ingerichten kondschapsdienst en wer ten van de bekomen inlichtingen zeer veel not te trekken De Engelsche berichten zjjn volgens d passagiers van de König heelemaal nie te vertronwen en geheel bezijden de waai beid De Boeren hebben volop levensmiddelen en worden door de Engelschen nielt steeds met hnn goedvinden geregeld van ammnnitie voorzien Dat zij niet meer treir nen in de lacht laten vliegen is alleen omdat zij het onnoodig vinden en het natteloos bloedvergieten verafschuwen Degenen die zich zoogenaamd overgeven aan de Engelschen en die in Kitchener s telegrammen met zooveel zorg worden vermeld zijn gewoonlijk gewonden invaliden ol ouden van dagen en hnn aantal wordt voortdurend aangevuld door vrijwilligers nit de Kolonie Wie meent dat de oorlog op z n eind loopt vergist zich verzekert de Temps De Boeren kunnen het nog lang volhouden en zij zullen den strgd niet opgeven voordat zy hnine onafhankelijkheid hebben herwonnen Op de vraag van den redacteur van de jTemps of De Wet werkelijk voornemens IS de Engelsche gevangenen na 15 Septem ber dood te schieten antwoordde een der Transvalers De Boeren zju veel te goed en te humaan om de barbaarsche gewoonten der Engelsche troepen na te volgen In weerwil van het iets minder gnnstige telegram van gisterenmiddag schijnt er nog geen ernstig aandenken te zjjn in tegenspraak met lie optimistische beachonwingen over Mac Kinley s toestand De patient blijft biJ iijn kennis tijn geest is volkomen helder Er openbaart zich geen gevoel van onpasselijkheid en evenmin eenig voorteeken van ontsteking van het buikvlies Voedsel wordt niet verstrekt alleen nn en dan wat water De geneesheeren achten den patiënt st rk genoeg om eenigen tijd op zijn krachten te teren en willen de maag niet noodelooB vermoeien FEVILLEJOX Zij dacht zeker dat ik haar op de plaats aan mijn bajonet zou steken want zij beefde over het fiansche lichaam maar ik heb haar toch een betere opinie gegeven van de Tiroler Keizerlijke jagers nietwaar Jovica Het meissje verstond blijkbaar geen woord van het § eheele verhaal haar groote oogen rustten angstig op den haar vreemden geestelyke terwijl ae zich met kinderlijk vertrouwen tegen haar beKbermer aanvUjde Deze vervol de Onze luitenant kent de slavische taal entoen hij haar ondervroeg bleek het dat zij ïn t geheel niet in t dorp muis behoorde Zij wasmet een troep vluchtelingen van de grens gekooien en wist zelfs niet waar ze van i an kwam Ik begreep al Iwel gauw haar treurigen toestand 1 vider dood moeder dood allen dood 1 Toen bleelme natuurlijk niets anders over dan bij haar deplaats vaa vader en moeder in te nemen Dcïe woorden kwamen er zoo eerlgk en trouwhartig uit dut de pater een vluchtigen glimlach niet ton onderdrukken Hij zei echter bedaard i Ik denk Jórg dat het t best is aU ge mijje bescheTmelinge toevertrouwt Ja dat tunkt de Imtenant ook en daarom Zorgvuldig wordt ook gewaakt tegen vermoeienis van anderen aard De omtrek van Hilburn s huis is groatendeels afgezet bijna niemand wordt bij den lijder toegelaten en de bevolking van Buffalo werkt mede door alles te vermpen wat den Presideht zon kunnen hinderen Geneesmiddelen dient men hem niet toe met uitzondering van digitalis dat dienen moet om den te snellen polsslag te verminderen Wat den dader van den aanslag betreft is de politie nog weinig verder gekomen Alleen zegt een telegram nit Cleveland dat de politie aldaar geen spoor van een samenzwering in verband met Czolgosz daad heeft kannen ontdekken De GanloisJ die eerst pertinent had staande gehouden dat de Tsaar te Parijs zon komen ontving thans een telegram uit Kopenhagen waarin dat bericht volkomen weersproken wordt wat evenwel niet wegneemt dat de groote massa der bevolking aan de mogelijkheid blijft gelooven dat Nicolaas II ter elfder are nog zal besluiten om haar in de gelegenheid te stellen hem te aanschouwen en toe te juichen Het is zeer wel mogelp dat inderdaad de vrees voor een anarchistischea aanslag de Fransche regeering noopt het tgd Btip van het tsarenbezoek aan de hoofdstad geheim te honden De aanslag op het leven van president Mc Kinley heeft alweer bewezen hoe machteloos de politie staat tegenover een onwankelbaar vaststaand besluit van een enkel individu om te doeden Men weet dat de Tsaar omstuwd zal wezen door een schare uitgelezen soldaten Het escorte dat hem steeds zal volgen wordt geleverd door een regiment kurassiers la fine fleur der Fransche cavalerie De wacht te Compiègne zal bestaan nit Zouaven weliswaar tamelgk ongediciplineerde maar bü het verrichten van speciale diensten zeer betrouwbare soldaten vooral als het geldt een eervolle taak te verrichten en toch het kan mogelijk zjjn dat een goedgemikt revolverschot den gebieder aller Eussen ver van zijn eigen land doet sneven om een korten tiJd geheel Europa in beroering te brengen Waarlj k de regeeringen kunnen ten huldigen dage niet voorzichtig genoeg wezen en het behoeft harerzgds nog juist geen uiting van angst te wezen wanneer ziJ hoofden van staat gekroonde of andere nauwlettend doen bewaken Vooral de Fransche regeering doet wijs de meest mogelijke voorzorgen te doen nemen al zou het alleen maar wezen om zichzelf gerust te stellen Tijdens het proces tegen Bresci gevoerd breng ik Jovica dadelijk bij u maar u zult er heel wat moeite mee hebben eerwaarde want het is nog op en top een heidenkind Het bleek reeds den eersten dag dat ze in t heidendom is opgeg roe d ze kent kruis noch kerk en onzen Reven Heer noemt ze Allah Dan behoort het meisje vermoedelijk tot eender mohamedaansche stammen die aan de grenzen wonen Als ze werkelijk een wees en geheelverlaten is dan moeten wij ons zeker over haarontfermen t is alleen maar de vraag wat wemet haar zullen beginnen Vóór alles moeten we haar doopen meende Jórg in zijn vaderlijke bezorgdheid Dat kan dadelijk hier in t fort gebeuren maar ik wil peter zijn Dat gaï niet zoo maar in eens Het meisjemoet toch eerst met de beginselen van den Chriatelijken godsdienst bekend gemaakt worden enwe moeten beginnen met te onderzoeken of zedaarvoor wel ontvankelijk is Jörg za er heel teleurgesteld uit toen de doopplechtigheid waarbij hij zulk een gewichtige rol dacht te spelen voor onbepaalden tijd werd uitgesteld maar hij zei gelaten Nu u zult het wel het best weten eerwaardCf maar in t heidendom kan het arme kindniït blijven dat is duidelijk Voprloopig blijft ze hier besliste de pater Ik kan best een helpster bij mijn zieken gebruiken temeer omdat zij slavisch spreekt Kom maareens met me mee mijn kind Hij wilde het meiqe bg den arm grijpen en haar meevoeren maar Jovica verzette zich uit werd er herhaaldelijk vernomen dat na den dood van koning Humbert van Italië de Tsaar en president Mc Kinley door de anarchisten aangewezen waren om op hnn heart te vallen door de hand van een door het lot aan te wijzen propagandist door middel van de daad De Tsaar zal zoo het schijnt vermpen door eenige stad te gaan Het gemeentebestuur te Dninkerken is zeer teleurgesteld dat hij van zjjn jacht of van een Franschen oorlogsbodem terstond naar het station zal rijden zonder een bepaalden tocht door de stad te doen Het nam daarom het besluit den Tsaar een verzoekschrift ter hand te stellen om dezen alsnog te bewegen de bevolking van Dninkerken in de gelegenheid te stellen hem en de Tsaritsa eenige oogenblikken in haar stad te ziea Van Reittis komen nog immer berichten omtrent aldaar getroffen grootsche toeberei selen tot de feestelijkheden waartoe ook behoort een godsdienstplechtigheid in de prapbtige kathedraal Ook daarbij worden strenge maatregelen van orde genomen Niemand wordt in de kathedraal toegelaten dan voorzien van een toegangskaart Gedurende den dienst wordt geen mensch op de torens toegelaten en rondom de kathedraal wordt een wacht opgesteld De maire moet zich heden naar Parijs begeven hebben om de laatste instrnctiën te ontvangen betrefleiide den weg dien het Russische vorsten paar door Lonbet vergezeld zal afleggen om de kathedraal te bereiken Bjj de onderteekening van het vredesproj tokol te Peking waren Vrijdag alle gezantei en de Ohineesche gemachtigden tegenwoordig Er iTerden vriendelijke toespraken gewisseld en prins Tsjing verzekerde nog eens dat China alle beloften ten nitvoer zou leggen De onderteekening had plaats in de Spaan Bche legatie Om elf uur waren degezantei en hun secretarissen daar aanwezig toef kwamen ook prins Tejing en Li hoeng tsjant in draagstoelen door een afdeeling raiter begeleid Een groote menigte was in den omtrek van het gebouw saamgestroomd Li hoeng tsjang zag er zeer zwak uit hy moest uit zijn stoel gedragen worden Volgens de bepalingen van het protocol moeten alle openbare gebouwen te Peking v6ir 17 dezer door de troepen ontruimd ziJg de ontruiming der buiten de hoofdstad nog bezette punten behoudens die waar een vreemd garnizoen blgft moet v66rden22en geschieden Paoting foe is reeds door de Franschen verlaten Juist op het oogenblik dat ten laatste alle macht toen men haar wilde scheiden van haar beschermer Zij klemde zich angstig aan hem vast en begon te huilen terwyl ze op smee kenden toon eenige slavische woorden stamelde welke Jür natuurlijk evenmin verstond als zjj zijn Tiroler Duitach Maar hij trad zMr beslist op en hield haar tegen zich aangedrukt Dat gaal zoo niet eerwaarde zij hij roet nadruk Men moet met Jovica heel anders omgaan anders begint ze te huilen en dat kan ik niet verdragen Het arme ding is zoo schuw als een van onze gemzen ze is bang voor iedereen behalve voor ray Men moet heel vaderlijk met haar spreken eu dat kan ik alleen Hij streek het meii e bemoedigend over het glanzend zwarte haar en begon haar nu inderdaad toe te spreken in een taal welke een onverstaanbaar abacadabra vormde van Tiroler Duitsch m t eenige Slavische woorden veïmfcngd welke hij hier en daar had opgevangen Het klonk eigenlek meer barbaarsch dan vaderlijk maar toch sCheen Jovica onder deze toespraak veel kalmer te worden Zy verzette zich niet racer toen Jórg haar eindelijk naar pater Leonhard voerde en haar met aller i gebaren diens voortreffelijke eigenschappen trachtte te schetsen maar haar oogen zwommen nog in tranen en bleven met een uitdrukkmg van innige dankbaarheid op haar beschermer gericht Deze scheen nog verscheidene afscheidsceremonién voor te bereiden maar de pater maakte er een einde dan door Jovica met zich mee te nemen Jörjg keek hen zeer gerustgesteld na hij had de beide zaken welke hem zoo na aan bet hart gingen in óa handen gelegd van een eer onder algemeene onverschilligheid het scherm Valt na de eindeloos gerekte vredesonderhandelingen komt het bericht dat een bende Boksers den spoorweg van Faoting foe opgebroken heeft Ohineesche troepen zetten de daders na Verspreide Bericliten Fbxnkkijk Er is büster veel kans op dat de ontavredenen naar aanleiding van het aanstaande czarenbezoek niet de sociaal democraten alleen zullen wazen wier partgbestuar op voorstel van de allemanisten de Union federative dn parti oavrier socialiste révolntionaire aan een eommissie heelt opgedragm de voorbereiding van een groote protestmeeting ter gelegenheid van de komst van den czaar in Frankrgk terwijl de tekst van de motie nu juist niet getuigt van overgreoten eerbied vqor den Rnssenbeheeracher wien als autocraat ten laste wordt gelegd de gevangenzetting en de moord van de heldhaftige studenten en werklieden te Petersburg en teKharkoft en wiens begroeting een beleediging is voor zijn alachtoÜera reden waarom de sociaaldemocraten op geenerlei wijze mogen deelnemen aan deze daad van lage holmakerij Zoo had de gemeenraad van Compiègne minder om er een slaatje uit te kloppen dan wel om zoo n beetje aan de kosten te komen besloten tribunes te laten oprichten langs den weg door den czaar te semetf waar men i raison van ettelijke frans zich een mooi plaatsje kon verzekeren doch de regeeiing beeft als veiligheidsmaatregel de oprichting der tribunes verboden hoewel het heele gedoetje gedecoreerd en wel reeds aanwezig was I En van de begroeting van den czaar door het Bossische volkslied gazongen door schoolkinderen kan ook niets komen Fransche kindertjes worden zoo maar niet opeens in Russen omgegoocheld zoodat de plaatselijke Harmonie dan maar zal zien wat zü er van bij elkaar blaast I De aankomst van den czaar in Fransche wateren lal voor de nakomelingschap als een historisch momentje op doek worden gebracht door den schilder Poilpot In verband met den moordaanslag oppresident Mac Kinley worden de voorzorgamaatregelen tegen de anarchisten aanmerkelgk verscherpt zoo te Pargs als te Bambouillet alle aankomenden worden scherpgeobserveerd en de anarchisten worden inhnn doen en laten nauwlettend nagegaan waarden geestelijke en hij was vast overtuigd dat deze het zoowel met de hekserij als met het heidendom wel kUar zou spelen Hi wilde juist heengaan toen zijn kameraad Bartel binnentrad die den luitenant een bericht had over te brengen Nu Jörg ben je eindelijk van je vondelingeafgekomen spotte de nieuw aangekomene Watzegt pater Leonhard wel van het heidenkind Zathij daar doopen i Bartel neem je in acht I antwoordde Jörg Je bent mijn vriend en landgenoot maar als jemij en Jovica niet met rust laat dan loopt hetmet goed met je afl Bartel bekommerde zich al heel weinig om de waarschuwing doch vervolgde op denzellden toon Ge hebt je daar een mooi pleegkind uitgezocht I Een heidensche heks bruin als een zigeunerin en bijna geen kleeren aan t Ifchaam Verder kwam hij niet want zijn vriend en landgenoot stak den arm uit en gaf den spotter zulk een hevigen slag om de ooren dat deze suizebollend achteruitweek en het hoofd mot beide handen vaathijcld Dat heb je te wachten als je over Jovicapraat zei Jörg met onverstoorbare kalmte Nogeens neem je in acht en zorg dat ook je kameraden zich er aan houden Ik ransel desnoods deheele compagnie af het komt er bij mij op eenmanneke meer of mmder niet aan I En in het volle bewustzijn een goed werk te hebben verricht giog hg met fier opgericht hoold heen Wcrdt vtrvolgd