Goudsche Courant, woensdag 11 september 1901

Achter de staatsiekoets de officieten van het Militaire Huis van Hare Majesteit de Koningin t paard rgdende twee aan twee naar onderdom van rang de oudsten v66r j Een commando cavalerie tot sluiting van den trein Art i De trein zal rijden door het Noordeinde door de Hoogstraat door de Gravenstraat over het Buitenhof naar het Binnenhof Art 5 De trein gekomen zgnde aan de vergaderplaats der Staten öeneraal zal Hare Majesteit aan de deur van het gebouw ontvangen worden door eene commissie uit de vergadering die voorafgegaan door den ceremoniemeester de kamerheeren de grootofficieren en den opper ceremoniemeester Hare Majesteit zal geleiden naar de zaal der Staten öeneraal De grootmeesteres en de dienstdoende dame du palais benevens de officieren van het Militaire Huis van Hare Majesteit de Koningin volgen onmiddellgk Art 6 De grootmeesteres en de dienstdoende dame du palais plaatsen zich onmiddelijk ter zijde achter Hare Majesteit De groot offlcieren en de gonvemeur der Koninklijke residentie plaatsen zich achter den Koninklijken zetel De kamerheeren rechts en de officieren van het Militaire Huis links van den Troon Art 7 De zitting geëindigd zgnde gaat Har Majesteit met denzelfden trein waarmede Hoogstdezelve gekomen is en in de bii artikel 3 vermelde orde naar het paleis terug zullende de trein den navolgenden weg nemen van het Binnenhof over den Korten Vijverberg over den Langen Vgverberg over de Plaats door het Noordeinde naar het paleis Art 8 Salvo s uit het geschut znllen hetafrijden van Hare Majesteit van het paleisen het oogenblik waarop Hoogstdezelve hetgebouw van de Staten öeneraal verlaat aankondigen Stct Weder Ontvangen de welbekende soorten In bet Weekblad voor het Recht gat mr N de Ridder oen pleidooi voor de wen scheiykheid dat aan de politie biJ wettelijken maatregel preventieve bevoegdheid worde gegeven tot wering van het openbaar uitventen der zoogenaamde schandaal literatuur Mr de R constateert dat op het terrein der colportage een vröheid heerscht die niet zelden overslaat in losbandigheid welke de openbare rust en orde in gevaar brengt en zelfs verstoort Daartoe zegt hot Centrum Wij zouden hier nog uitdrukkelijk willen bggovoegd zien ook de openbare zedelijkheid Deze bnitensporige vrijheid mag niet langer worden gerugsteund door een arrest van den Hoogen Raad 7 Nov 1892 waarbij den gemeentelgke wetgever de bevoegdheid is ontzegd om het in t openbaar colporteeren van geschriften afhankelijk te stellen van eenig verlof der overheid Immers de Grondwet die vrpejid van drukpers waarborgde kan onmogelgk een vrijheid gewild of bedoold hebben die tot bandeloosheid ontaardt en een publiek gevaar oplevert Ontegenzeggelnk is hier zooals een droevige ervaring op vele plaatsen leert periculum in mora Zomerdleist 1901 AangevaiigeD 87 10 88 10 88 1118 1M8 1 M ms 7 J l 8 58 4 S9 4 84 6 18 8 14 18 7 08 I 7 44 8 14 8 17 8 88 9 14 10 19 U 4U1 8 I 11 0 t ï M 3 10 1 I lUel 11 18 1 14 4 11 11 90 1 91 M 4 18 10 18 10 88 11 9 11 80 19 84 19 4t 1 80 I S9 8 81 Oi g U l 1 88 10 01 11 18 0S tXua 1 9 U Ertt tg a ƒ Of i t 8 10 7 7 1 48 8 90 7 8 Terbqgliur Ugo bUn muktpriii ir HoIIuiJkIu Spow L Bitn applaoint bwgi 1 iüni DiniMf 10 88 9 48 10 81 19 80 1 48 18 88 1 64 1 86 9 14 1 45 3 46 4 08 1 88 l o9 9 09 9 86 1 08 4 08 4 94 4 8 6 18 6 48 8 84 L Eitn iappUi nlk i nr 4 CMpigiii to Wigon Llli 8 17 6 41 8 97 4 46 6 98 8 04 S 7 0 7 19 iJl Z 9 88 4 68 8 8 V 9 48 6 8 46 f 9 68 6 10 t M 10 08 0 V 48 11 81 11 48 19 04 7 48 8 8 18 1 47 10 18 j 10 9 10 88 t X 10 48 8 08 8 84 B OO 9 87 10 08 10 1 10 4 hKlUtH o iu l p ku lirt goaknl orio 11 69 U OII 19 96 a Hdlulnlu ifooT i L 6 49 81 7 8 8 01 8 81 9 17 9 68 9 68 10 18 10 48 11 9 8 18 10 06 8 94 fc 10 17 8 S8 E F 10 8 8 16 6 4 7 67 8 13 8 9 4 10 1 10 84 10 48 11 18 11 87 OOUDA DEN BAAOrtM in k 18 16 18 98 18 86 l U 1 8 1 07 1 18 1 89 11 48 18 46 19 66 1 87 1 44 9 90 9 48 4 16 4 48 S O D B 1 1 IISTIRDIH Tb TCni ioada 0 S8 8 11 8 8 B S8 10 80 10 6 19 08 1 10 8 88 8 86 4 07 4 43 6 9 5 9 6 8 48 9 81 lO i M 80 10 87 11 08 lAtMUW 8 01 8 68 18 10 10 11 04 18 48 19 87 1 67 8 86 4 U 4 67 6 30 6 48 8 44 9 88 10 81 11 08 11 47 11 6 lAmatC 8 1 9 18 9 87 10 86 11 1 1 08 1 10 8 18 8 40 4 97 6 1U 46 8 01 9 48 lO SO 11 16 18 08 18 14 9 89 1 40 8 08 lm t 0 89 7 16 8 10 8 96 9 18 9 81 Amat W 6 84 8 47 7 80 8 96 8 46 9 80 46 11 80 18 48 1 86 8 40 8 18 8 4 6 00 8 81 8 86 7 86 8 86 9 40 10 01 loada 7 08 7 81 8 18 9 1 10 18 10 84 18 61 1 8 1 5 8 88 4 18 4 84 6 47 7 07 7 84 8 0 18 10 87 11 98 8 07 8 94 i V i S 6 04 1 48 8 06 8 19 4 19 1 41 6 49 8 11 7 00 7 68 8 49 4 81 7 94 8 4 88 1 18 f 40 8 84 4 48 18 6 16 7 84 7 49 8 9 8 10 07 10 48 HM Het stoöelSk overschot an prins Henri ran Orleans wordt te Marseille ontvangea door de familie en des prinsen jacht zal by de aankomst aanwezig zyn DüITSCHLAKD Sinds prins Tschoen boetgezant al is leidt hg te Berlgn een prettig en afwisselend leventje h j geelt bescheiden eetpartgtjes op zijn Chineesch voor landgenoot en barbaar hji bezoekt fabrieken en winkels waarbü dan getronwelgk opgeteekend wordt door volijverige reporters wat de Chineezen in t bijzonder onderscheiden h j bekijkt het Eijksdaggebonw bezoekt allerlei autoriteiten en heeft ook een kijkje genomen in de diergaarde BINNENLAND Het programma voor de opening van de vergadering der Staten öeneraal te söra venhage op Dinsdag 17 dezer is samengesteld als volgt Artikel 1 Det middags ten twaalf uie znllen de leden der Staten öeneraal zich begeven naar de zaal bestemd voor de zittingen van de Tweede Kamer en zich in eene algemeene vergadering vereenigen onder voorzitting van den door Hare Majesteit de Koningin benoemden president van de Eerste Kamer Art 3 De ministers hoofden van ministerieele departementen en de leden van den Baad van State znllen zich des namiddags ten één ure mede in die zaal vereenigen Art 3 Hare Majesteit de Koningin de vergadering der Staten öeneraal zallends openen zal ten één ure met den volgendon trein van het paleis afrijden a Een commando cavalerie tot openingT n den trein b Een hoffourier en twee rijknechts tdpaSrd c De ceremoniemeester gezeten in eenr tnig met twee paarden bespannen gaandeéén lakei naast elk portier d Acht kamerheeren gezeten in tweergtnigen ieder mot twee paarden bespannen gaande één lakei naast elk portier De kamerheeren plaatsen zich volgens bannen rang van benoeming e De groot officieren gezeten in tweerijtuigen ieder met zes paarden bespannen gaande twee lakeien naast elk portier f Een commando cavalerie g De grootmeesteres en de dienstdoendedame dn palais gezeten in een rijtuig metvier paarden bepannen gaande twee lakeiennaast elk portier h De oppor ceremoniemeester gezeten in een rfltuig met vier paarden bespannen gaande twee lakeien naast elk portier i Hare Majesteit de Koningin vergezeld van Zijne Koninklijke Hoogheid den Prini der Nederlanden Hertog van Mecklenburg gezeten in eene staatsiekoets met acht paanden bespannen gaande een koetsier naast elk paard en vier lakeien naast elk portier De chef van het Militaire Hoi van Hare Majesteit de Koningin te paard rijdende naast de staatsiekoets een weinig achter het portier ter rechterzpe de gouverneur der residentie te paard rijdende een weinig achter het portier ter linkerzijde Directe tüpeorwegverblnAlDgeD net 60UÜA 1 S9 4 Oottd Koordnokt door 7 18 rieaw rkwk 1 8 Oapelle I ftottardui M 16 7 44 RotterdamD F Botterdam B t M 7 11 7 9S 40 I 1 80 8 87 48 8 84 f Ml t 8 8 4 49 8 80 8 04 7 11 7 9 4 88 6 41 8 01 8 61 6 11 8 04 17 8 10 8 96 7 89 7 48 Kottaidun Baan Kottardui D F Botterdam M Capella Hiouwerkark Uoordreobt oud AUm 1 My Mtw JtUM 10 68 11 18 11 86 9 11 10 00 10 1 7 16 8 87 8 41 7 88 8 68 7 l 09 7 68 14 7 88 08 l Qouda ZaTOsk Moero 8oatenaeerZeg Voorburg Haga ll H 11 80 10 46 11 86 1 88 43 10 88 ll Si 1148 19 01 11 66 19 08 19 97 1 86 8 18 8 61 7 47 8 88 9 90 lO d 10 41 6 07 6 4i 8 09 9 87 10 97 m 7 7 m I8 M Im s 11 18 18 11 18 81 19 81 Utrecht Woenlaa Ouda Ooada 8 09 9 0S I Wg hopen n vertrouwen daarom dat een noodige verbetering en aanvulling der politiewet als door mr de Ridder thans wordt bepleit door onze Christelijke Regeering niet zal worden veronachtzaamd En het feit dat de bekwame schrijver zelf een invloedrijk lid der antirevolutionaire party is mag zeker wel een gnnstig voorteeken boeten Door het hoofdbestunr van de Nederlandsche Operavereeniging te s öravenbage is op het ingekomen verzoek van den directeur der Ned Opera den heer C van der Linden om ook dit jaar een bijdrage te ontvangen na ingesteld onderzoek door deskundigen vc gens de bepalingen der statuten een gunstige beschikking genomen De uitkeering is zoo geregeld dat een gedeelte der bgdrage eerst zal worden uitbetaald telkens na de eerste opvoering van een van de twee opera s van Nederlandsche componisten welke de heer Van der Linden zich voorstelt tot uitvoering te brengen Gemengde Berichten Men meldt uit den Haag Wederom zijn twee personen een man een vrouw als verdacht van medepichtig heid aan de nachtelijke inbraken aangehouden De politie heeft hen te Amsterdam opgespoord en naar hier overgebracht Na een verhoor voor den politiecommisaa ris zijn ook deze beide verdachten naar het Huis van bewaring overgebracht Dank zj de gverige nasporingen van de s Gravenhaagsche recherche inzonderheid van de politie beambten Bak Gautier en Gitz is t gelakt te Amsterdam in handen te krggen eenige der in de woning aan do Zeestraat gestolen voorwerpen üit verschillende verklaringen blgkt dat de vier tot dusver aangebonden personen t zij daders of medeplichtingen zgn aan de inbraken in de Zeestraat en Elandstraat Een paar soldaten oppassers aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda dis eergisterenmiddag aan de Haagpoort in de stadssingels onde vestinggrachten in een ijzeren giekje aan het roeien waren hebben een zeer ongelukkige vaarparty gehad Geen honderd M verder kantelde de giek om De eene oppasser kon zich nog redden de andere verdween in de diepte en werd een half nurtje later met de dreg levenloos opgehaald Alle moeite om het leven weder op te wekken bleef vruchteloos Ook het giekje is verongelukt en zal verraoedelgk onder water met den stroom zyn medegevoerd i ll 8 18 6 7 8 88 8 48 8 8 815 4 88 4 60 6 18 6 08 r 8 18 6 97 8 88 6 48 9 91 8 48 4 1 8 18 10 80 10 46 8 48 10 84 8 6 11 98 6 80 7 10 7 88 Ï S6 7 88 7 00 7 64 8 08 Si 10 08 10 48 10 86 11 07 Men Bchrytt uit Bussnm aan Het Volk Woensdag 25 dezer wordt publiek verkocht de huize De Marie met de daarby behoorende dennebosschen Een en ander maakt een aanzieniyk deel uit van de kolonie WWden beheerd door dr F van Eeden Dit gevoegd by het snccessievelgk vertrekken van een groot deel der leden van de kolonie doet ons ernstig vermoeden dat ook deze ideaalstaat evenals zoovele reeds voor hem weldra tot geschiedenis zal behooren Een weddenschap 17 jarige werkjongen Gistennorgen zei da P de Waard uit Dor drecht te Zwgndrecht tot eenige makkers waaronder gewed dat ik vao hier naar Dordt en terug zwem 0m een kan jenever zeiden de anderen De weddenschap werd aanvaard en De W begaf zich te water Van Zwyndrecht naar Dordrecht ging t goed op den terugweg van daar naar Zwgndrecht echter begon hjj onder den Zwgndrechtschen wai gekomen te zinken Stellig zon hy verdronken zgn indien niet twee personen te Zwyndrecht aan den wal staande te water gesprongen waren en hem gegrepen hadden Bewnateloos werd De Waard op den wal gehaald en daar zoolang geslagen totdat hg weer bg bewnstzyn kwam Hg is toen van Zwyndrecht naar hiergebracht D Ct Te Helder is Zaterdagavond een moord geploegd De volgende bgzonderheden worden ons van daar gemeld De korporaal der mariniers Wolter Pieffers dienende aan boord van Hr Ms kauonneerboot Gier die door de politie werd gezocht omdat hg een paar dagen geleden van passagieren was achtergebleven heelt zgn meisje Johanna van Lngteren thuisbehoerende te Dongen N Br op den eenzamen Strooweg buiten de gemeente om het leven gebracht Na bet meisje volgens zgne eigen verklaring met een halven straatklinker een slag op het voorhoofd te hebben toegebracht waardoor eene bloedende wonde ontstond heeft hy haar opgenomen en in de langs den weg loopende ondiepe sloot geworpen Zoo onmenscheiyk mogeiyk is de moordenaar op het lichaam van het slachtoffer gaan staan om het onder water te honden tot zy geeg teeken van leven meer gaf De onveritsl ia daarop zonder verder naar de vermoorde om te zien rechtstreeks naar het hoofdbureau van politie aan het Westplein geloopen ora kennis te geven dat hg zyn meid had vermoord Na voorloopig in bewaring te zyn gebracht werd hj later aan den militairen rechter overgeleverd De politie die terstond op onderzoek uitging vond het li k van de verslagene geheel onder water liggende Het werd voorloopig naar het gemeenta ziekenbnis gebracht en Zondag naar het marine hospitaal vervoerd om te worden geschouwd Wat tot de misdaad aanleiding heeft gegeven ia nog niet bekend De moordenaar die zich in zgn cel als een waanzinnige aansteld heeft daaromtrent tot dusver geen verklaring afgelegd De Haagsche correspondent van de N Gr Ct schryft TUd vaa Oreenvicli 8 8 S 10 80 8 41 X 10 87 8 t0 8 89 SS 10 48 11 08 11 41 7 47 8 07 11 81 11 48 L 9 18 r Oi 7 96 8 90 8 4 9 47 10 0 10 16 IM De Hagenaars zQn vol verwachting en in de grootste spanning over de komst van t wereldcircns van Barnum en Bailey waarvan de reuzen reclame iedereen treft Ik beboet u er niets van te zeggen gg hebt t al genoten en bedrieg ik me niet dan is uw indruk saam te vatten in dit enkele woord Barnnmsch De ontzagiyke reclame is het vooral die bg de Amerikaansche onderneming mg treft daar is alle cacou humbag kinderspel by Toch is er iets in het optreden van de world show mannen dat opmerking verdient de kolossale vrggevigheid en gemakkelfkheid waarmee xg faelangrgke werken laten uitvoeren én groote kosten maken Ik heb daarvan een aardig voorbeeld gehoord Het groote paardenspel enz enz enz dat van 19 tot 22 Sept hier voorstellingen komt geven zal op het enorme excercitieveld der cavalerie ons Alexandersveld komen te staan Nu hebben B on W echter de voorwaarde gesteld dat dit nitgesü ekte terrein door een 2 meters hoogo omheining moet worden afgesloten een werk dat duizenden zal kosten en waarmee scheepsladingen van hout zgn gemoeid De kwartiermakers van B en B gingen daartoe met een bekend aannemer onderhandelen hg vroeg een tamelgk hoogen prjs maar men dong er niet op af Alleen vroegen de heeren hoeveel t werk kosten zou als het in vgf uren werd uitgevoerd De aannemer keek als verslagen Hg had er minstens zooveel dagen voor noodig Neep in 5 uren moest t worden gedaan het koste wat t wilde De aannemer accepteerde het voor een vrg wat hooger bedrag en de heeren van het circus gingen heen met de woorden goed afgesproken hè in 5 uur en gg zorgt ook voor het afbreken Ge knnt daarvoor het bout krggen daar hebben we niets aan Dat hout na representeert een bedrag van duizenden guldens Of Barnum ook rekent hier zaken te doen 1 Tot dusver zgn weinig bgsonderheden bekend geworden met betrekking tot het vinden van een Igk in een koffer in een winkel in de me de Chitillon te Pargs Van de vrouw die zeide Morin te boeten en die den koffer heeft gebracht ontbreekt het geringste spoor Zg had aan de eigenares van den door haar gebnarden winkel gezegd dat zg verkoopster van kunstbloemen was in de Halles en werkeiyk liet zg eenige dagen na den dag waarop zg den winkel had gehuurd door een besteller twee bordpapieren doezen met kunstbloemen aan haar nienwe adres brengen De besteller die de doozen heelt bezorga is gevonden Hg heet Jules Lemaire en staal zeer goed aangeschreven bg de kooplieden in de Halles die van zgn diensten gebruik maken Hg heeft aan de politie verklaard d t in den avond van 29 Augustus een vrouw hem niet ver van de rue Montmartre twee doozen had gegeven om ze naar de me de Chatillon te brengen en ze daar af te geven naibens juffrouw Morin De besteller kweet zich van zgn opdracht Meer wist bg niet van de zaak af Een kastelein uit de bunrt is aan de politie komen modedeelen dat den 23sten Augustus den dag waarop de koffer in de me de Chfttillon is gebracht tegen den middag een vrouw wier signalement volkomen overeenstemt met dat van juffrouw Morin in zjn wynhuis is geweest en er ontbeten beeft Zg had te voren een glas abj nth met grenadine in één teug uitgedronken mat de opmerking Wat is het Mm vandaag De verhuurster van den winkel beweert dat de vrouw een Parisienne moet zgn te oordeeleo naar baar accent Zy had bruin haar en was lang en mager De koffer waarin het lyk gevonden is is beplakt met een spoorwegbUjet voor goedorenvervoor van Monaco en en met een biljet van Wiesbaden Uit do ly scnonwing is gebleken dat het lijk is van een man van 85 è 40 jaar De handen zgn niet die van een werkman Het gelaat i door den verregaanden staat van ontbinding waarin het Igk verkeert niet te herkennen De zwarte haren zyn kort geknipt en een zwarte knevel dekt de bovenlip Het IJk was geheel naakt Ach ter op het hoofd bevindt zich een wond die door een bglslag schgnt veroorzaakt In den koffer bevonden zich een heerenhoed van wit piqué een pet een wandelstok een vrouwenhoed en een vrouwenhemd gewikkeld in een nummer van de Matin van 21 Jsni Nader wordt gemeld dat men d vrouw die den koffer gebracht beeft op bet spoor is De politie heeft uameiyk twee koetsiers gevonden die da vrouw gereden hebben De eene verklaart dat hg 23 Aug e middags te 2 uur in de me Croii Niv rt te Örenell een vrouw heeft geladen wier rignaiement overeenstemt met 4at van de gezochte Zg had een koffer en een mand bg zich en hy had haar afgezet voor het hotel Oriental op den boulevard Diderot Den koffer en de mand had hg op het trottoir gezet De andere koetsier heeft een half uur later de vrouw met baar kpffer en de mand naar de rue de Chatillon te Ualakoff lebracht In verband met deze verklaringen is de politie te weten gekomen dat de vrouw Clément heet en dat zy een woning op de vierde verdieping in de rue Croix Njirért bowoont heeft vm 6 Juli af Zg woonde er met een jongentje dat zg Raymond noemde en een man met wien zg niet gehuwd wa en die Casimir Lourmel heette 39 jaar ond wa en ambtenaar bü de posterijen ei telagrafle wia Het signalement van Lourmel komt voor zoover is na te gaan overeen met dat van het Igk in den koffer Lourmel is sedert 21 Augustus verdwenen Zgn ouders die te Apt by Avignon wonen en de post en telegraafdirecteur van het kantoor waarop hü werkzaam was hadden vergeefs onderzooK naar hem gedaan Nadat zy den koffer en de mand naarde me de Ch tillon beeft gebracht heeft juffrouw Clement haar meubelen verkocht en heeft zg verteld dat zg naar Algeriè of naar Madagascar ging Zg heeft echter Parijs niet Verlaten Zondag 1 September beeft zg doorgebracht in gezelschap van een jongen camelot dien zg heeft getracht mee te nemen naar de me de Chatillon om er den 1 offer te verbranden en zoodoende de sporen van de misdaad te doen verdwgnen De camelot is door de politie gevonden en door zyn verklaringen hoopt men de vrouw te vinden Men vermoedt dat zg Lourmel heeft gedood in een vlaag van yverzucht toen hg zich van haar wilde scheiden omdat zyn ouders op afbreking der liaison aandrongen De politie meent echter dat de misdaad door minstens twee personen is gepleegd In den nacht van Vrydag op Zaterdag hebben inbrekers een bezoek gebracht aan het kantoor van den rgksontvanger den beer Verstelt te Loosduinen Ongeveer f 2100 bleek ontvreemd te zijn terwgl nog f 600 op den grond werd gevonden Waarschgnlyk zijn de dieven dus gestoord De valiezen met goud en edelgesteenten ter waarde van ongeveer f 80 000 die vermist werden van het perron van het Cen traalStation te Amsterdam zgn gelukkig alweer terecht Een ander reiziger had ze in vergissing meegenomen maar ze natuurigk toen hg zgn vergissing bemerkte weer teruggegeven Het rekengenie dr Ferrol heeft te Berlgn het volgende vraagstuk opgegeven waaraan ook onze lezers die van rekenen houden missehien hun krachten willen beproeven Er werden in een mgnrestaurant even zooveel flesschen gedronken als er drinkers waren Elke flesch kostte één mark moer dan de vorige Per hoofd is door de gasten met inbegrip van fooi gemiddeld negen mark betaald en alle fooien bg elkaar bedragen het elfde van het gansche gelag Hoewel gasten waren er Hoeveel was de prgs per flesch Hoeveel fooi werd er gemiddeld per persoon betaald De fancy fair ten bate van de Transvaalscha vrouwen en kinderen in Diligentia te s Hage heeft ongeveer f 7000 opgebracht zoodat het comité een f 6000 zal kunnen overdragen Zaterdag den laatsten tentoonstellingsdag werd de fancy fair nog zeer druk bezocht 0 a kwam de heer van Boeschoten om namens president Kruger dank te betuigen aan de dames en heeren van bet comijé President Kruger had reeds vroeger in oen schryven aan het comité zgn beste wenschen genit voor het welslagen van den bazar Te Botterdam heeft de collecte voor de krggsgevangen Boeren en hun vrouwen en kinderen in de kampen f 8828 opgebracht Dit bedrag kan bgna onverminderd worden overgemaakt aan de Haagsche en Middelburgsche comités Op het te Glasgow gehouden congres van ingenieurs is het bonwen van een tunnel tusBcben Ierland en Schotland besproken De heer Barton verdedigde een ontwerp dat Wigtownsbier als nitganspunt zal hebben en 10 millioen pd st zou kosten De heer Mc Cullongt pleitte voor de richting van Portpatrick naar Whitehead en beweerde dat hy de éérste ontwerper was van het tnnnelplan Vrgdag is een Ëngelsche jonge dame miss Trafford uit Bedfort op den Schossberggletsjer in een 80 meter diepen afgrond gestort en verpletterd STADSNIEUWS GODDA 10 September 1901 HüSTKicHT In den tuin by C Hoogeveen alhier groeit dit jaar oen plant welke heel wat hoofden van H H Botanisten uit het naburige Gouda heeft warm gemaakt Na opzending aan een wetenschappelijk blad blj t bet te zgn de Solanum rostratum zgnde eene Amerikaansche plant welke heilzame geneeskracht moet bezitten tegen de beerschende varkenscholera WoïBDKii Bg Kon Besl is met ingang van 1 October benoemd tot directeur van het posten telegraafkantoor te Oss J C J C Wyffelman tl uis in gelgke betrekking alMer A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA TeievAoots Wo 31 lieui s van Amsterdam Vrkrs Slotkra 80V 96 96 9iV 89 91 83 81V siVi 94 60 V 7V 671 86 9 V 3 104 80 1 90 88V 676 416 7 SEPT lflM u BB Cart Ned W S 9 V dilo di o dltc 8 dito dito dito 3 Ho 8i Obl Goudl 1881 98 4 TU ll lDaohr jTing 1868 81 6 OoaTBin Obl in papier 1868 6 dito in EilTerl868 6 PoamoiL Obl mat coupon 8 dito ticket 8 ftoujillD Obl Dinnenl 1894 4 dito Oecona 1880 4 dito bq Sotba 188 4 dito bij HOD 188 0 4 dito in goud Icon 1888 6 dito dito dito 1884 6 dPAllni Ferpet lohuld 1881 4 TuKiiJ Qepr ConT loon 1890 4 Oao loenmg serie D Gac leenin aeriflC ZniDAri Bp T oblg 18 i Hllloo Ob U Scli 18 0 6 I rinnrii Obl onbap 1881 4 AvanaDAM Obligation 1896 8 BonilDAM Sted le u 1894 3 NlD N Afr Handelav asncl Areodib Tab Mü Cartifioalen Deli Maatsobappg dito Aro Hjrpotheekb paodbr 4Vi Cult Mij der Vontenl aand Gr Hvpolbeekb pandbr 4Vi Nederlandsche bank aand Ned Handetmaatsoh nito N W k Fae Hjrp b pandbr 8 Bott Hjrpotheekb pandbr i j lOI i 901 tJtr Uypotbeekb dito 4V OOBTINK Oüst Hüng bank aand Real Hypotheekbank paodb 6 A ia lKi Eqnt hy potb pandb 4 6S 106 119 918V Maiw L a Pr Li n eert 8 rID Holl IJ Spour w Mlj sand Mg Int Eipl ir Bt Sp r aand Ked Ind Spoorweg m aaiid Nsd Zuid Afr Spm aand 9 16 69 1041 Vis dilo dito dito 1891 duo Vil ITAUI Spoorwl 1887 89 A Bobl S Zuid lul Spomij A H obl 3 PoLtM Warachau Weonen aand aOBL ar Huss Spw Hijd Dbl 4 Baluiobe dito aand Vastowa dito aand 6 98V loof 9 l 916 140 1081 107 106 S6V 104V Iwang Dqmbr dito aand Kursk Cb Azor Sp kap obl dito dito oblilt 4 JtURKA Cent Fsc Sp ilij obl 6 Ohio h North W pr O T aand dito dito Wbi 3t Peter obl 7 I Denrer k Bio Or Spm eert T a Illinois Central obl ia goud 4 Louisr k Nash illi Oer t aand Mexico N Spw Mij Ie hyp 6 Mils Kansas v 4pCt pref aand K Iork Outaaio k West aand Peun dto Ohio obhg 6 Oregon Calif le hyp in goud Bt Paul Minn fc Uanit obl On Fae Hooflun ob ig 8 101 10 1011 108 U Vls 1171 109 dito dito Lino Col le hyp 0 6 Canada Can South Chert T aanil V C Ballw kNa loh d c 0 Amsterd Omnibus Mij aand Kottord TramiretrMaats aand NlD 8tad Amsterdam aand 8 Stad Botterdam aand 3 Bnail Stad Antwerpen 1697 8V Stad Bruasel 1888 91 Kous Theiss Begullr Qoselsck 4 Oosnn Staatsleenig I860 6 E E Oost B Cr l880 8 SpAl l 8lad Madrid 8 1168 NlD Tor Bei Alb Spoel eert van de nog voorhanden Mantels Costumes en JTAPOniStTOFFEW tegen veel varminderde prijzen VERSCHEIDENHEID Een ingezetene uit Beest vergat zgn belasting te betalen en ontving een waarschawing Bg de betaling weigerde hg de lOcenten onkosten te voldoen t Gevolg wasdat er beslag op zyn onroerend goed gelegdwerd en dat de 10 centen onkosten aanrgroeiden tot ruim f 32 De Franijais heeft uit Kome De politie heeft een internationale vereeniging van brandstichters die baar hoofdzetel te Rome heefi ontdekt Zg heeft beslag gelegd op eene omvangrgke correspondentie welke inlichtingen geeft over den waren oorzaak van verscheidene groote branden die den laatsten tgd in stedon van Bnropa voorgekomen zgn Vewarkt tp Rotterdam Dinsdag lo September 1901 Vett Ossen en Koeien goede aanvoer prijseo waren voor ie kwaliteit 34 ae kwal 3a 3e kwaliteit a 7 cent per half Kilo Magere Ossen Melkvee en Vaarkoeieo goed aangevoerd Vette Kalveren goede aanvoer te kwaliteit 27 ade kwaliteit 24 306 kwaUteit 21 cent per halt KI Stieren en graskalveren goed aangevoerd Handel voor alles trager Vette Kalveren veel minder in prija Burgerlijke Stand GEBOREN 5 Sopt Johannes ouders W Ham en E Bos Adriana Maria ouders A Verhart en M de Korte Willem ouders C Matse en P Batenburg Willem ouders C ïwigt en M Verblaauw 7 Cornells Tennis ouders J van den iJerg en A Hoogendoorn 8 Daniel Anthonie ouders O A Slamsn en E van Gemeren Martinus ouders P de Knegt en A Gibbon Petrus Wilhelmus Antonius ouders B J Boer en C M van Werkhoven 9 Aaltje ouders H T de Man en J Holthugsen OVERLEDEN 5 Sopt G M Bunschoten 7 m 6 J de Jong 76 j 7 W Lafebre wed W van Buuren 78 j 8 S J de Vrieze wed J Bosman 71 j G Zandgk 6 w ONDERTROUWD 6 Sept C van Delft te Den Bommel en A C Kievith A van der Louw en M M Rietveld T van Harten en A Kunsel W 3 Sibbes en H W 8 Hnlecher GETROUWD 10 Sept W J van den Bergh en M C Peetera AOVERTEINTIËI ♦ De Heer en Mevrouw G C EORTüIJN D tOOGLEEVER DB Jo a bedanken bg deze voor de vele blgken van belangstelling inde laatste dagen ondervonden Voor de vele bew5zen van deelneming ondervonden bg het overlgden van onzen geliefden Kchtgenoot Vader Behuwden Grootvader betuigen wg onzen harteIgken dank Wkd K BRAAM Vah de Biso B00N B8i Air 8 D BOON M BOON k A BOON GouBA 9 Sept 1901 ill die iets te vorderen 1ieb6eR van ZIJ j of verschuldigd zjn n de Nalatenschap van Mevrouw MsiltiA MLlSABBTB aiOtlX Bl DSd£Btt Weduwe van den Heer Dr ADBIAAUS BOMEIJÜ gewoond hebbende te Gouda en aldaar overleden den 5ii Augustus jongstleden worden verzocht daarvan vóór den In October aanstaande opgaaf of betaling te doen ten kantore van doA Notaris G C FOHTUIJN DROOGLKEVEBte Gouda levronwlJnDESGHWKll BUSüEMilKKR Oostbaven 83 vraagt tegen 1 NOVEMBER a s een ervaren WEBZMEID P 6 r V Ondergeteekesde beteelt zich beleefd aan voor de leveling van DEJEUNEAS DINERS SOIPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlgke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desvcrlangd met byievering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 128 l t Hst bssle onaclia8eIj ate S oakkelykstopoetsmliUdyoorlbtrai R 9 eiiTcoraldanieaenKInilersetlocilwerk tiSa Is ds Apprstuar ran C M Mtllar t C Pj Berlin Beath Slr 14 Men IcHo coal SfÖLtV op naam en fabrieksmerk Vtftry kssr ly RswM Wbtkillan In HhtsMsrk lalastwlss srsasrysa tas tas asstrssl ssst hyi W Sarlssisaa Arahsa