Goudsche Courant, woensdag 11 september 1901

Donderdag 12 Seplember 1901 Mo 8604 40ste Jaargang 8 fiOlDSCHE COHAOT ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken I Telefoon No W iffflin geplaatst vau iedere l elefoon o 89 De üitgfave dezer Courant gfescliiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is i 25 ranco per post 70 Afzonderlijke Nommem VTJI CEMT EN ADVERTENTIEN 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte u i i Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd worden aanwen omen door het üdverteotie llureaa van A BKtNKMAN ZOON Door vertrek naar buiten TER OVERNAME AANÖEBODEN een mooie ZAAK in UELK BOTEB KAAS EIEJRES enx velke door man en vrouw tedreven kan worden Op zeer dnkken stand aan de scbeepraart Veel verkoop van Brood Koopsom i ISO Brieven Iranco letters Vf T L Algemeen Advertentie Bureau NIJGH VAN DITMAE Rotterdam TE KOOP ot TE HUUR Twee Heerenhuizen aan de Oost en Westhaven beiden van Gas en Waterleiding voorzien Te bevragen bfl IZAAK CATS p apier Lange Tiendeweg D 29 öoüda FEMSCHE STOOMVEEVERIJ oheiiiisclie WassoherIJ TA II OPPEllHEllllEU 19 KruUkaAe Kotterilam Qabtevetoord door Z M den Eoniiiii der Belgen HoofddepAt voor GOUDA de Heer H G TKIJSBUBd Korte Tien de weg D 7 Öpeoialiteit voor het itoomeu en verren ran lie Heeren en Dameigarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoom d van plnchemantelfl veeren bont ens Oordgnen tafelkleeden eui worden naar dn nienwate en laatste methode geverfd IV Wie werkelijk p r jj 8 stelt een IIKOELIJK te hebben laat zich lotograieeren in de fTotograPmehe ttumaUnrichUnu STTJIDIO Tan P Vi D VTAALIS Fl SINGEL 661 lUiRy t Wondnbaldm ia do geheeie wereld bekend on geroemd Onorertroffen middel togen alle Borst L o D ir t L e V e r Haaicztekten enz inwendig isoowel bU ook uitwendig in bijna I iidU ziektegevallen met goed gevolg L laan te wenden Pl S perflftCOn ftl IhJ t 1 per post f MS TUnrj Wondwialf bezit eenatint ongekende geneeskracht en heilxame werking Maakt meeBtal elke pijnlüke n gevaarroUe operatie geheel overbodig Met deze zalf werd een Ujiuir oud voor ünKeDeesH k VehOUden beeilfeKWel en onlamts een bijna 28 JSAT kHOkertyden Kenezen firenitt genezing en rercaohting der pynen bü wonden ontatekingen ent Tan alldrlei aftrd PriiB per pot f IBO per post f 1 60 Qentraal Depftt voor Nederland Apotheker HENRI S l iDERS Rokm 8 Amstordam Waar KMB depdt u beitelle men direct un dieSohutientpoUielte dst A THIKHHY in Pregrida bel Hohitwli Ooitetrnich Oehere proipeetui t aatbieden b het Centrul UepAt Sandsr RokiH 8 AiHiUrd m Echt Zeeiiwsch Tarwebrood IS cent de K O bS A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 ÊtOttt POIKB ODDB 8CHIEDAMMEK GEÏÏEVEE Merk NIGHTOAF Verkrijgbaar büi Jz M PEETERS ff B AIb bew s van eofitlieut ii oacfaet en kurk iteoda voor f ion nn den naam der Firn IK ÏIOPPB Geen Kinkhoest Geen Influenza Oni Kinkhoest Influenza Borsten Keeiaandoening binnen den kortst mogelijken tgd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van onds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DmivenBorst honig Extract i Hl E L I A N T H E uit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK Z DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij Firma WOLVP C Co Westhaven 19S Gouda O MIEB1E8 Kleiweg E 100 GoudaE H VAN MILD Voerstal B 120 te Ooudo A BOOMAN Moordrecht PINKSE Nieuatrherkad IJttl A N va ZESSEN ScAoonAoren J Th TOEKEN J3o oop B V WIJK Oudenairr A SCHEEE HoMtreeht P W v EDE Oudewater K va due HEI IDEN te Rteumjk P v d SPEK MoercapelU O v n STAR Waddimnveen Wed V HOLST Waddinqnem P A u GKOOT Oudewater D A n JONGH Oudewater J P KASTELBIN PoUbroekerdam D BIKKER te Bentchop Voor Maaglijders A AN allen die zich door het vatten van koude of overlading van de maag door het gebruik van slechte moeielflk te verteeren te warme of te koude spijzen of door onregelmatige levenswijze een maaglpen als Mnagkatarrh Uaagkramp Mniigplinen moeUUJke tpijgvertertng of verslijming op den hals gebaald hebben zy hiermede een goed huismiddel aanbevolen waarvan de voortreffelijke werkingen reeds sedert vele jaren bewezen zgn Het is f uêeH UrioffsoRa tXruièentoijri Deze Kruidenwijn is uit voortreffelijke geneeskrachtig beven dene kruiden met goeden wijn gemaakt en versterkt de spjjs verteeringsorganen van den mensch zonder een laxeermiddel te zijn Kruidenwijn geneest storingen in de bloedvaten zuivert het bloed van bedorven ziekte veroorzakende stoffen en werkt hevorderend op de vorming van gezond bloed Door het op juisten tijd gebruiken van Kruidenwyn worden mnagkwalen meest reeds in t begin onderdrukt Men moet dus niet talmen er eene proef medete doen Symptomen als hoofdpijn oprispen zuur in de maag opzetting misselijkheid met braken die bfl chronisohe maagziekten des te heviger optreden worden dikwps na eenige malen drinken genezen I en de onaangename gevolgen daarvan als V 67S vQppiUg benauwdheid koliekpijnen hartkloppingen slapeloosheid aambeien worden door KRUIDENWIJN dikwijls snel genezen KRUIDENWIJN heft verstopping op bevordert de sppvertering en verwpert door een zachten stoelgang onbruikbare stoffen uit maag en darmen ISchraal bleek uitzien bloedaimoede verval van kraotitsn zijn meestal de gevolgen van een slechte vertering onvoldoende bloedvorming en een ziekelpe toestand van de lever Bfl gebrek aan eetlust evenals herhaalde hoofdpjnen slapelooze nachten treedt een voordurend i ziekelijke toestand in KRUIDENWIJN wekt de verzwakte levenskrachten op KRUIDENWIJN verhoogt den eetlust bevordert de spijsvertering prikkelt de stofwisseling bespoedigt de bloedvorming brengt de geprikkelde zenuwen tot mst en schenkt den zieke nieuwen levenslust Talrijke attesten en dunkbetuigingen bewijxen dit KEDIDENWIJN is t verkrijgen in flesschen iFl l SOenS in de Apotheken van Öonda Oudewater Schoonhoven Bode graven Woerden Alfen Aarlanderveen Voorburg Leiden Rotterdam 8 Gravenhage enz alsook in alle groote en kleine plaatsen van de I provincie Noord Holland en geheel Nederland in de Apotheken Ook verzendt de Firma WOLFF Co drogisten Westhaven Gouda 3 en meer flesschen Kruidenwijn tegen origineele prezen naar alle plaatsen van Nederland Voor namaak wordt gewaarschuwd I Hen Terlanqe uiisluitenil WT Hubert Ullrich scbe KruldenwljD jSÏSs Patent H Stollen 55 NiP ff Brfolg f fl0 fl77 7y Pffl wK H StoUm i arrungm hët Antau MlUêavttn uwrthlwten Nackahmungcn gfitlnn Mên kêMf Miar anurt gtetë êcharfen H Stollen mr na UI itkMt odar In taleimi EiiwtiMiuHungsn k towi tf i f PIttêi firtÊ nebêntUbMd mait i igt m ADVEETENTIffl in alle CoiffaSteii Mijn kruidenwijn is geen geheimmiddel zijn bestanddeelen zijn Malagawijn 450 0 Wijngeest 100 0 Glycerine 100 0 Roode wijn 240 0 Atlas bessensap 160 0 Kersensap 320 0 Manna 30 0 venkel anSs alantswortel Amerik krachtwortel gentiaanwortel kalmoeswortel 10 0 Deze bestanddeelen worden vermengd WEGENS het vergevorderd Saizoen belangrijke Prijsvermindering in het het Wbrabaiitsch Schoen en Laarzenmagaii Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle reparation en aangemeten werk B w te a l I Pain Espellcr D xti jwur wudt dit middfll Bat wnuMod saooM b f uUüaoA iuwT viJlK tiak JiolitTMondhaid pqn 4i MM WVj i 1 1 ook i daa vartroDven llan latta as kat blirlakanark Ajikaif UflM 1S s mK s itli ia d maa ta apothakan Te Amatarlam M üloth Qélan Vin Tayli Sanders ii ft4tn k It yittniiain Wie zeker zyn wu i Echte Elksl Cacao te ontvangen iMamengeeteM en na vela prcsfuemlsgen in den handel gekomen onder dea naam det uitvinders Dr Miohaelis vervaardigd p de beste machines in het vereldhercemde étabblissement van Oebrs StoUvwok ts Keulen licht Bikcl Cacao in vierkanten bnssen Oer Eiket CKao li met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor d geiykach gebruik een t 2 theel di van t p Bder voor een kop Ohooola Ala geDeeekncbtige drank bij geval van diarrhee sleoiits met water i gebmikOn Verkrijgbaar bij de voomauait E t Apothekers ena Pril V Ka V I prcetbni w t M 070 90 o 0 36 Generaalvirtegenwaordiger vsor Nederland JuDus Mattenklodt Amoterdam Kalvcistraal 103 IN HET Verlichtings Magazijn De Avoud§ter DUBBELE BUDBT zijn heden ontvangen een prachtige collectie nieowe Ga§lidllous alsmede een ruime sorteering 6AS0RNAMENTEN GASKOOKPLATEN en GAS FORNUIZEN tegen concurreerende prijienGoedkoopste adres voor Winkel Etalages met sncces geplaatst bij H H Winkeliers hier ter stede Denkt aan het groote gqnot van een BADINRICHTING compleet van affSO en hooger Minzaam aanbevelend M N VAN LOON TELEF 117 Gasflttre Nlenw onoverlroSea I I Pfof Dr Liebera welbekend 2UIIVSBACBT I mB CAUhd eeht met Ftlttiek merk tot voortdurende radicale en zekere genezing van alle aelts de meest hardnekkige leenutv HekteHf vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftgd foSale i enezing van elke zwakte Bleeb iiioht Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagpyn alechte apgivertering Onvermogen ïmpoteuz PoUntione enz Uitvoerige proipectnaaen Tiijapcr f each Ï 1 fl 1 fl 3V dubbela flencli fl 6 CentronlPepêl Matth v d Vogta Zaltbomraol ücpöta M Cléban k Co Botterdam F Happel Gravenhage 1 HalmmaDa de Jong J Ccd Botterdam Wolï k Oa Ooada on bi alle drogisten Gouda Druk van A BRINKMAN Zn BURGEMEESTER m WETHOUDERS van Gouda brengen ter algemeene kennis 10 dat de Gemeenteraad in zijne vergadering van den jen dezer maand tot Wethouder heeft benoemd den heer H J NEDERHORST 20 dat de Wethouders ieder die hen over aangelegenheden tot hunnen werkkring behoorende wcnscht te spreken daartoe op het Raadhuis m de gelegenhein zullen stellen de heer P DE RAADT Wethouder belast met de zaken betreffende het Armwezen de Bevolking en den Burgerlqkeo Stand dea Woensdag s morgens tusschen ii en 12 uur de heer H J NEDERHORST Wethouder belast met de zaken betreffende de Fabricage en de Gasfabriek des Dinsdags 3 morgens tusschen 9 en 10 uur de heer J M NOOTHOVEN VAN GOOR Wethouder belast met de zaken betreffende het Onderwijs des Maandags tusschen s morgens 11 en 3 middags uur Gottda den 9 September 1901 Burgenieester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER BulteolaDdsch Overzicht De laatste berichten van De Wet zeggen dat de bewegingen van den Boerengeneraal weer de aandacht trekken vaa de Engelsche militaire antoriteiten Uit Harrismith wordt gemeld dat hy trekkende is naar het znideiyk deel van den Vrjstaat 6 September was De Wet nog te Reitz waarvan hij door Rimmington zon zijn verdreven Met groote voldoening znllen de gunstige berichten over den toestand van Mc Kinley door de geheeie wereld worden ontvangen Volgens de adviezen der doctoren die om het ziekbed te Bnffalo geschaard zgn is de waarschünlijkheid groot dat de president zal herstellen Er hebben zich geen gevaarlijke complicaties voorgedaan de crisis is voorb en de Uchamelijke en geestelijke kracht van den patient is voor de geneesheeren de beste hnlp bü hnn pogen De toestand wordt naar senator Hanna mededeelde zoo gnnstig geoordeeld dat de leidende staatslieden der Vereeolltde Staten h él niet noodig geoordeeld hebben maatregelen te nemen voor de tgdelüke vervanging van een President Volgens de bepaling der Gfondwet art 11 6 treedt de vice president bij den doodj hot aftreden of d gebleken ongeseWktheid van den president als Actingpresident op doch de vice president Chester A Arthur trad eerst bij den aanslag op president Garfleld als president op na het FEVILLEION m BI BiR @ im Luitonant vop Sbsinach had voord gehouden en zoodra hij er dan tijd toe vond pater Leonhard in zijn kamer opgezochL Hij stond nu voor t raam van het kleine vertrek en keek naar buiten in het doQdsche eenzame berglacdKh waaraan door de ondergaande ion een bedriegelijken schijn van leven gegeven werd Ook op den jongen officier hadden de vermoeienissen en ontberingen van den oorlog niet veel vat gehad Wel droeg jn gelaat de sporen der verschroeiende zomerhitte maar overigens zag hij er nog even trisch en krachtig uit als vroegte hét scheen xelts dat de ontberingen van de laatste weken hem gestaald hadden Maar tóch ontdekte de onderzoekende bhk van den geestelijke op zijn gelaat een verandering voor ieder uider misschien oemerkbaar maar voor den pater maar al te duidelijk Het was met meer de Ifde Gerald von Steinach de kalme en bezadigde jonge man wiens koel overleg by zijn kameraden reekwoordeiijk geworden was Er waren vreemde trdtken in zijp gelaat te voorschijn getreden een half sombere hall bittere uitdrukking welke van een geheimen met moeite verborgen inwendigen strijd getuigde en in zijn anden heldere oogen lag nu een donkere overljden van zijn voorganger Ook thans zal de heer Roosevelt niet als president optreden zoolang de toestand van president Mc Kinley niet hopeloos is De geheeie beschaafde wereld vcreenigt zich in dë hoop dat de genezing van den President der Vereenigde Staten volkomen wezen zal en dat er geen spoor van ver mindering zijner physieke en moreele kracht zal mogen overblüven In de laatste jaren trekt het in Frankrijk de aandacht dat daar in t zuidwesten de Protestantenbeweging zoo sterk toeneemt Een 25 jaar geleden was het aantal protestanten daar niterst gering In het departement Gers dat door den vurigen nltramontaan Panl de Cassagnac wordt vertegenwoordigd waren er in 1876 slechts 245 In vroeger eeawen waren er wel veel protestanten geweest dooh door het edict van Nantes waren ziJ gedwongen geworden de wijk te nemen In de Siècle wordt een niteenzetting gegeven van de redenen waardoor nu deze nieuwe protestantsche beweging werd teweeg gebracht De eerste aanleiding dateert reeds jaren terng en gebeurde in Flenrance waar een priester weigerde een jongen protestantschen bakkersknecht die hg het baden verdronken was te laten begraven op t katholieke kerkhof De zaak maakte ontzettende sensatie De priester moest ingevolge de wet toegeven en duizenden woonden do begrafenis bij doch de priester wilde het kerkhof niet meer betreden De opgewondenlieid was zoo groot dat een aantal burgers vergaderden en besloten nit de katholieke kerk te treden In 1885 werd de eerste protestantsche godsdienstoefening gebonden en in 1891 werd de eerste protestantsche kerk gesticht Spoedig ontstond er een dergelijke beweging te Mirande waar de herinnering aan de goede behandeling door de gevangen genomen soldaten van Bourbaki s leger in 1871 te Noufchatel van de protestanten ondervonden een krachtig meewerkende factor was Van katholieke zpe werd het protestantsShe gedeelte der bevolking scherjf aangevallen en zoodoende ontstond er een kerkelijke strijd die in de laatste jaren aanleiding heeft gegeven tot herhaalden overgang van groepen katholieken tot het protestantisme Maar nergens is het tot ongeregeldheden gekomen In het geheel ziJn er nu in Gers 4 protestantsche kerken en zes bidzalen terwijl het aantal Protestanten er op 5000 wordt geschat schaduw Hy had gesproken over zyn lotgevallen tijdens den veldtocht over de kansen van den oorlog over het ouderlijk huis en zijn moeder doch hij sprak met geen enkel woord over zijn verloofde en vermeed blijkbaar zorgvuldig den naam Cattaro uit te spreken hoewel deze stad het eigenlijke uitgangs punj der mÜiuire operatien was Maar ook lijn wijee van spreken was geheel anders geworden hij sprak haastift en onzeker nu en dan verstrooid zelfs als onder den invloed eener inwendige onrust welke hij nauwlyks vermocht te onderdrukken Eindelijk we g hij en zijn blik verloor zich peinzend en droomend in de verte De rotsen gloeiden in het rood der ondergaande zon en aan den horizon vertoonden zich lange scherp geteekende wolkenlijnen eveneens gekleurd door het avondrood De langdurige stilte welke ingetreden was deed Gerald uit zijn droomerig gepeins ontwaken Hij Wendde zich om en toen hij den onderzoekenden blik van den pater op zich gevestigd zag teekende zijn gelaat een diepe ontroering welke hij echter dadelijk weer onderdrukte Ik beschouwde zooeven den hemel zei hij snel Men leert hier langzamerhand de weersverschynselen begrijpen en als ik my niet vergis dan hebben we spoedig een hevige ibora l te verwachten Ik ben tenminste blij dat ik mijn manschappen hi r op het fort onder dak gebracht De bora is een sterke noordenwind dievoornamelijk woedt in de Alpen en daar grooteverwoestingen kan aanrichten N v d V In een artikel over de manoeuvres bij DantjBg zegt de Norddentsche De hartelijke omgatg tusschen beide Keizers bewast dat ziJ besloten zijn aan de politieke vriendschap die v m oudsher tusschen de huizen Hohenzollerli en Rominof en tusschen Daitschland en Roland bestaat niet te laten tornen BttloT en Lamsdorf mogen elkander bij hun samenkomst begroeten als medverkers aan een beleid dat zij in den dienst van hun soavereiuen en met de overtuiging dat de belangen van hnn landen veelszins gelijksoortig eu in geen enkel opzicht onvereenigbaar zgn tot versterking van de waarborgen voor den vrede van Europa zullen voortzetten Dit beleid brengt niet mee dat men de oogen sluit voor vroegere of aanstaande moeielijkheden het ontleent aan deze slephts de verplichting tot grooter voorzichtigheid en beiounenheid n houdt vast aan het vertrouwen dat welken loop de geschiedenis ook moge nemen in de wjjde wereld de hoopvolle wegen van de Duitsche en Bossische toekomst nergens tegen elkander in behoeven te loopen Met warme sympathie heeten wj keizer Nikolaas welkom in Duitsche wateren Deze hartelijke gezindheid moeten w gevoelen voor een vorst die beschikkende over de lotsbestemming van vele volk i zijn roem er in zoekt om een vredevorst en een plechtanker der menscheljjkheid te zijn Aan hem heeft Europa grootendeels te danken dat de politieke omstandigheden in de wereld ons veroorloven na de samenkomst hg Dantzig die in overeenstemming is met de bedoelingen van weerskanten den Bussischen monarch ook op zjjne verdere reis onze oprechte wenschen mee te geven Gisteren vierde de groothertog van Baden zijn zeventigsten verjaardag en zoo niets noodlottigs geschiedt zal h nog in het komende levensjaar den dag mogen herdenken waarop hg voor vyftig jaar de regeering aanvaarde 24 April 1852 Bü den dood zijns vaders werd hij regent daar zijn endere en zeer zieke broeder zelf niet instaat was de teugels van bet bewind in handen te nemen De Duitsche bladen zijn naar aanleiding van dezen feestdag niet karig met hnn lof Vooral wordt het groothertog Friedrich als zeer hooge verdienste aangerekend dat hij zoo krachtige medewerking heeft verleend bü het tot stand brengen van de Duitsche eenheid Onder de nog levende Duitsche vorsten hebben er twee tot het welslagen der gebeurtenissen van 70 aan Pruisens heerscher de trouwste medewerking geschonken Het zijn koning Albert van Saksen heb en dat we eenige dagen rust in t verschiet hebben Die rust is voor allen noodig meende pati Leonhard en vooral voor U Gerald u is delaatste weken ook altijd in t touw geweest En dat waa ook noodig want de opstandelingen heten ons niet tot adem komen U weetzel r wel dat de zoon van Joan Obrevic het is die ons het meest te doen geeft En deze staat aan het hoofd van den stam hij zal er alles aan wagen om op u den dood vanzijn vader te wreken Dat maakt me dikwijls ergbezorgd Gerald Ge hebt me van uw lotgevallenverteld maar u hebt me verzwegen hoe vaak zijn wraak u reeds heeft bedreigd Ik weet het van uw kameraden hoe ge tot nu toe als docK een wonder ontsnapt zijt aan de gevaren welke u steedsvan alle zyden omringden De jonge officier trok de schouders op Ik sta hier zoowel als daar onder een hoogere beschermmg en t is waar ik ben in den laatsten tijd zoo dikwijls en zoo wonderbaar bewaard gebleven dat ik geleerd heb op deze bescherming te vertrouwen Maar wie het gevaar opzoekt aooals gijvolgens de bewering der andere officieren herhaaldelijk gedaan hebt die zal er eindelijk invergaan Uw leven behoort u niet alleen toe erzijn anderen die er ook recht op hebben Mijn moeder ja I zei Gerald langzaam Ikvergeet het nu en dan dat zij zich om mij zooangstig ea bezorgd maakt En uw varlootde De jonge man zweeg en richtte de oogen naar en groothertog Friedrich van Baden Aiseen hnitengewoon hengelgk en eervol feitvinden wiJ zelfs in de Köln Ztg verme d dat de Badensche vorat de eerste geweestis die na de plechtige kroning te Versaillet het Hoch op den gloednieuwen keizer nilbracht Schoener lof schgnt het ons toe dat bet binnenlandsch bestuur vac den groothertog van Baden uitnemende vruchten afgeworpen heeft Wel is ook onder ig bëstiinr het groothertogdom een tooneel geweest van verdeeldheden en partgstrijd maar Friedrich zelf heeft zich steeds de drager van echte constitntioneele begrippen getoond en wist zich buiten en boven de partgen te plaatsen Wat den feestvierenden vorst bovendteli nog aanspraak geeft op de dankbare waa deéring van de Duitschers ook bniten hMgroothertogdom is het vele do ir hem V9i richt en bereikt op het gebied van 1 gUmaniseering der bevolking van ElzasiLotlia ringen H Verspreide Berichten Fbxhkbijk Indien men als bewijs voor de welvaart in de Republiek zon willen neciien de kost bare aoesah ter gelegenheid an hét aanstaande czarenbezoek zou men glad verkeerd doen het gaat in bei na loopende jaar met de flnanciën des rüks lang niét voor den wind en de minister van dat departement van dienst is na lange hec ffe ringen tot de conclusie gekomen dat ti in de vorige maand Augustus meer dan elf millioen minder geïnd is aan indirecte belastingeen dan begroot was en tiüna zesen twintig en een half millioen minder dai het vorige jaar in Augustus Alleen de smker heeft bjjna acbt en een half millioen ml r der in kas gebracht en de indirecte belat tingen büna acht millioen minder dan begroot was terwül de ongunstige verschillen ii vergelüking met Augustus 1900 respectieveIgk op deze posten acht eu een kwart en tien millioen beloopen Over da earste acht maanden vaa 1901 is er 68 millioen minder ontvangen dan begroot was en 115 millioen minder dan over dezelfde periode van 1900 De snikerpremiën alleen hebhen 35 millioen verslonden De visschersvloot van Duinkerken is v t de stokvischvangst hg IJsland teruggekeerd met rgke resultaten van materieelen aard doch er zün drie sloepen met 61 man eqnipage vergaan en vüf sloepen verdwenen den grond Toen vervolgde de pater U krijgt toch zeker berichten van daarginds Onze verbinding met Cattaro is tamelijk geregeld Gerald keek op Hij scheen in den bhk van de priester te lezen dat deze meer wist dan hij wiltlclaten blijken htj vroeg toen haastig Heeft overste Arlow u geschreven Neen maar misschien weet ik van anderezijde wat u me wilt verzwijgen Gerald gaf geen antwoord Hij wendde sich weer naar het venster en scheen het gesprek te willen afbreken maar pater Leonhard trad op hem toe en legde de hand op zyn schouder Gerald u ia in de laatste jaren niet veel inhet ouderlijke huis geweest maar u weet tochwel dat ik daar geen vreemdeling ben Wilt geden vriend uwer ouders den pi iester niet tewoord staan waar het een der meest ernstigeaangelegenheden van uw leven betreft l Deze vraag klonk gemoedelijjt maar tevens ernstig vermanend cp ze bleef ook niet nder uitwerking Gerald voer met de hand ovei het voorhoofd Wat moet ik dan zegi en Weet ik e enlijk zelf wel wat me drukt P Ik verkeer in voortdurenden tweestrijd in angstigen twijfel omtrentraezelven Hadden Edith en haar vader zich opmijn eer verlaten zij zouden het waarschijnlijitniet betreurd hebban De caak zou reeds afaeVw pen geweest süjn en ik zou de herinnering daaraui hebben bedwongen en bezworen als een benauwden droom voor altijd I