Goudsche Courant, donderdag 12 september 1901

a 40 f 18 80 1 0 1 48 11 88 I I4 f 8 8 u 47 10 18 11 81 11 48 18 04 1 88 14 i 4S S 4I 4 08 d 10 8S Jf 10 88 1 S8 f 1 10 48 8 08 r f 00 a 87 10 08 10 1 10 4 U S8 IJ O 18 88 l W 8 0 8i 1 08 4 08 1 84 4 80 i lS 11 41 8 81 7 8i 8 01 8 88 1 17 i M 8 08 n M 8 18 10 08 8 18 ê v 8 14 t 10 17 8 87 8 88 E P 10 8 8 88 6 48 8 18 8 4 7 57 8 48 t itiA 10 1 10 84 T9 pantrig zal jgrins Tschoen die geleideIjjkweg iihig in de pas zal Kómen den keizer en de iieiierin enorm kostbare geschenken aanbieden waardoor hfj reel ralgoedmakan en doen vergeten te eer daar het totaal zoo ongeveer een scheepdading vormt alles voortbrengselen der ChinteBche industrie en niet van de minste En Chineescbe ordeteekenen heeK de prins Mk meegebracht een heele kist vol tot verheugenis van de Duitscho civiele en militaire antoriteiton di daar dol op zfjnl BINNENLAND Hèt bestuur van den vrifzinnig democratiscben bond bee t tot voorzitter gekozen mr A Kerdjjk in plaats van mr E A Smidt die bedankt bad en thans vice voorritter is geworden Men seint nit Den Haag aan ftet Volk Naar wj uit goede bron vernemen zjjn van de nienwe regeering een oetrooiwet en onderdomsverzekering te wachten I il l Gisterenmiddag te ongeveer vier nur is nit Atnsterdam per Staïtsspoor te s Qravenhage aangekomen de gouden koets waarvan F M de Koningin en de Prins der Nederlanden bg de opening der Kamers van de StatenQeneraal znllen gebruik maken Gemengde Berichten In iét N V d D komt de mededeeling Toor dat door de Rjjks en Gemeentepolitie te Smilde beslag is gelegd op de loten van oen landbouwIoter $ en dat proces verbaal is opgemaakt tegen den verkooper Van loten J C Helling makelaar te Watergraafsmeer l ot nadere verklaring lezen we o a het volgende In Watergraalsmeer bestaat een vereeniging genaamd Vereeniging van Veeveelt Landen Tuinbouw ter bevordering der Heideontginning in Nederland Die vereeniging is niet Koninklijk goedgekeurd en zal die goedkeuring ook nooit krijgen zoolang j goen andere statuten maakt Doal dar Vereeniging is volgens art 3 fl t doel der vereeniging Ss het eiploiteerea Tan heidegronden n het daardoor ver chaöen van werk Hoe dit exploiteeren tal gaan wordt niet nader omschreven evenmin wordt Iets omtrent controle op geldzaken vermeld Artikel 19 vertelt dat in de gewone algemeene vergadering door het bestnnr verslag wordt uitgebracht aangaande den toestand der vereeniging en dat b j een batig faldo 10 pCt voor de reservekas 80 pCt voor de ontginning en 10 pCt voor onderlinge verdeeling onder de leden bestemd zal zyn Dan worden de bestuursleden voor onbepaalden tp gekozen Volgens de onderteekening is de heer J W Kalb industrieel te Watergraafsmeer Toorïitter adreskaarten van den heer Kalb Tennelden evenwel dat hjj rijwielhandelaar Uirecte SpoorvegverMDdlDgen m GüUDA Zomerdleist 1901 AanKevangeD 1 Mei TUd vai ereenwick OMda KMtdmU ülirawwksrk Oipallt Hard U BotterdunD F i AOmt Umü rln r b kyMdn Oj cU taiw siil Zmlif MundH DliiidHl adm wtenrHlirtUtt im i 8 H rnbllgl top fal i il lp ji B H lUiitoilu 8p r l Bitr pl iii l b gi 1 tUw Dfarf aoTTlEDtlC 90t D4 ri I 8 17 f 8 41 8 87 4 48 8 88 8 04 8 8 7 e 7 8 8 81 98 4 13 S 8 9 48 8 8 48 S8 8 10 It 10 08 4 8 6 18 5 48 8 84 7 08 7 88 8 10 8 48 47 10 0 lO lb 11 04 L Ixtn inpplMiratWwiji ttt U OoMfagil dv W gou Uti 7 4 ketterdam Beun i 8 48 KotUidam P P 8 58 Boltardim U 4 4 8 80 8 04 7 11 7 Oa lh 48 8 41 Kituwnkark 8 01 8 81 Hoerdndkt 8 11 8 04 Soada lO 4 1U M U n 8 UtM tn iMtolw 7 48 FMilt41 or lu iMf ku IH inknl mida H BMoJMAt ijwt OOÜDA nBN H aeriM rm 10 1 10 88 11 18 18 16 18 86 18 61 I U 1 S8 8 81 8 48 4 1 11 88 1 07 I 11 18 1 18 t t 11 80 1 8 41 10 88 10 48 tl SB 11 48 18 46 18 68 1 87 1 44 8 80 8 48 4 1 4 48 il 10 00 7 18 8 87 8 41 t ll 7 18 8 88 t 7 81 U8 I 7 81 14 7 8 08 t l 88 Qonda 2 niil llo n SoataraMi Kag Voarhug Haga S O U II t 4 HSTCBDaU ia n ioad 6 S6 S U 8 M 9 88 10 80 10 8 18 08 I IO 1 86 8 86 4 07 4 43 S 8 i 86 8 48 t l 0 i 10S0 10 87 11 06 AnukVr 8 01 8 68 l 10 10 11 04 18 48 18 7 1 7 8 16 4 1t 4 B 6 0 i 46 S 44 9 86 tO S 11 03 11 47 11 8 AtukC 8 lil V 18 9 3 10 86 ll t 1081 10 1 19 1 404 17 j 8 1 46 6 01 8 10 0 11 16 18 18 14 ti U U O A U r K B J d r 18 00 18 88 8 18 8 11 4 81 4i 8 80 7 10 7 8 I I6 l si 7 86 8 40 S l 6 07 7 SS 48 18 81 1 06 S IIS 3 48 6 04 8 84 7 00 7 64 8 08 Uoxlk 8 80 6 81 7 88 7 80 8 18 07 l Uadaw 8 88 Wnjml 8 48 6 48 8 88 5ÏÏ iM IM 8 11 8 88 8 88 8 10 14 Vi 0 68 7 16 8 10 6 lS 8l 1 18 18 87 1 8 81 8 10 3 84 4 4 8 06 8 81 7 0 8 10 16 46 lui Vr 6 84 8 47 7 80 8 86 8 46 80 u 48 11 80 11 48 1 08 8 10 8 8 1 3 4 B 0 0 81 6 36 7 88 8 88 40 10 01 laudi 7 0S 7 81 9 18 9 1 10 1810 8 18 81 1 88 1 8 8 88 4 18 4 84 8 47 7 01 7 4 8 09 9 1 10 87 11 8t B i i m 3 1 4 1 4 41 6 48 8 S 7 00 7 6 8 4 M 10 08 10 46 4 1 7 84 8 lO lS 11 07 0 d w 8 81 6 8 8 17 10 88 1 86 88 8 6 18 I 7 47 8 88 iO 10 04 10 41 11 8 H 48 18 01 8 0 87 lO tJ 11 66 18 06 11 87 1 61 8 16 8 40 8 7 4 46 S 18 6 16 7 84 7 48 1 8 M 10 07 10 48 ll 8 I UtrMht Wstrdea 8 07 6 44 óoad ÏM n 8 14 J 08 8 88 10 48 11 18 H U 18 81 te AmsterdUn Overtoom is De heer C Helling beëedigd makelaar fangeet t als secretafiflpenningmeester Het voornaamste waarmeJe de vereeniging zich bezighoudt schijnt te zgn het organiseeren van een verloting waaraan worden vastgekoppeld een tentoonstellingen volksvermakelijkheden Toch schjjnt het weer niet de vereeniging te zön die de verloting houdt want een der bestuursleden verzekerde dat hg met de verloting niets te maken had In elk geval de heer Helling onderteekent de loten en verkoopt ze en als zoodanig is tegen hem proces verbaal opgemaakt Een medewerker die zich naar Smilde begal deelt zgn ervaring over de tentoonstelling als volgt mede Donderdagmiddag kwamen wg te Smilde en stapten wjl af voor De Onde Veenhoop waar de tentoonstelling werd gebonden In het café bliezen vyf schutters nit Assen er lustig op los terwijl enkele boeren onder een glaasje en een sigaar of p p met of ponder aandacht bij het concert zaten Maar de tentoonstelling zelve f Vier koeien twee paarden een paar schapen een bok en een geit twee honden een paar konijnen en kippen ziedaar het io gezonden vee Eep paar ploegen één eg een paar fietsen wat lijnkoeken een beetje groente twee vaatjes boter een slingermachine en een paar honigraten dat waren de landbonwwerktuigen en producten van landen tuinbouw Het geheel besloeg enkele vierkante meters en als entree Werd nog 20 cents verlangd Toen wiJ dit hadden gezien wisten wg genoeg Dit was geen ernstige tentoonstelling het was een draak Een jury moet nog aan bet werk geweest zijn j Want toen wü voor de Ignkoeken stonden te kijken kwam iemand aandragen met een atnk carton waarop in slecht geschreven letters met blanw potlood stond vermeld Hoogste onderscheiding eerste prijs zilveren medaille met kroon Toen gingen wg naar den burgemeester die ons verklaarde niets van de vereeniging te weten ten minste niets officieels Statuten had hij nooit gezien Wel had hg een paar maal een schreven ontvangen telkens op gezegeld papier doch had nooit gecorrespondeerd met de vereeniging omdat zy niet Koninklgk goedgekeurd was Aan hei deontginning was door de vereeniging niets gedaan in Smilde alleen het houden Van een verloting en het organiseeren V4n volk vermakelijkheden scheen tot den werkkrinj der vereeniging te behooren De notaris verzekerde ons dat de vereeniging geen stukje grond bezat in Smilde Maar nu moet het nit zijn deelde de burgemeester ons mede Mijn gemeente is niet rijk en het verkoopen van loten aan mijn goedgoloovige gemeentenaren moet eindigen Morgen laat ik de loten in beslag nemen en proces verbaal opmaken Aldus geschiedde 10 14 10 69 11 16 11 8410 4 11 47 1 48 De lijkschouwing eergisteren in het rallitaii litaiihospitaal te Amersfoort gehouden heeft aangetoond dnt Heinrich Wilhelm Weber de kerraisreizigei van wiens dood na drinkgelag en vechtpartij melding maakten niet veroorzaakt is door beroerte doch dat hem de borstkas is ingeslagen en daarbij li t hart zoodanig verwond dat de dood wel moest volgen De Dnitsche en Hollandsche kermisreiziger zgn dan ook beiden in arrest gehouden Hbld Een Dnitsche dame die nit haar vaderland komende eergisteravond naar Engeland wilde oversteken wenschte nog op het continent zich naar het zich in den trein bevindende closet te begeven aan welk verlangen zij even voorbij Nijmegen voldeed Nu geviel het echter dat toen ziJ weder naar hare meer gewone zitplaats wilde terugkeeren het slot van het kabinetje weigerde weder los te springen Het treinpersoneel werd te hulp geroepen maar ook dit vermocht geen uitkomst te geven evenmin als de treinsmid En aan de stations die gepasseerd werden was natuurlijk niet voldoende tg d om meer energische maatregelen te nemen Zoo werd de Dnitsche dame bliksemsnel voortgesleept door de Nederlandsche landouwen gekerkerk in haar in meer dan éènopzicht eng vertrekje En voort ging het voort in razende vaart tot aan den Hoek van Holland Daar werd eindelijk toen alle andere hnlp nutteloos bleek een paneeltjeuit de celdeur gezaagd door de ontstaneopening werd de dame die toen eerst bleek wat bgster corpulent te zjjn naar bniten gebaald Jubelend werd ze door haar mama en haar vrienden ontvangen ziJ was gered Zij heeft er haar woord onder verpand dat ziJ nimmer meer van reizende privaten zal gebruik maken ten koste vanwat ter wereld ook Tel Omtrent de aanleiding tot den te den Helder Zaterdagavond gepleegden moord is tot dusver niets anders bekend geworden De moordenaar wordt echter naar wjj vernemen rustiger en meer mededealzaam zoodat hij waarschgnlijk wel spoedig tot verklaring zal worden gebracht De volgende bgzonderbeden zijn nog door onderzoek van politiewege en door getuigenverklaringen aan het licht gekomen Donderdag begaf Pieffer zich na van zgn bodem de Gier te ziJn gedeserteerd van hier naar Amsterdam en vervoegde zich dsCar s avonds aan de woning aan de Heerengracht waar zgn verloofde Johanna de Lugter in dienstbetrekking was Hg werd er toen niet toegelaten doch keerde Vrgdag morgen terug en slaagde er toen in Johaiina te bewegen haar dienst op te zeggen en met hem op reis te gaan Bij het nemen van dat besluit moet bij het meisje meer vrees voor haar verloofde hebben voorgezeten dan sympashie voor zgn persoon Meermalen moet zg zich althans tot haar meesteres in dezen geest hebben uitgelaten dat zg de verkeering wel wilde vertreken als zij maar wist dat zij Pieffer nimmer zon terugzien Zg vreesde de wraak van haar verloofde 4 18 10 80 10 48 10 4 11 88 11 48 Afgaande op de inlichtingen die daaromtrent zijn verkregen moet het paar Vrijdagmorgen van Amsterdam naar Alkmaar zgn gespoord Te Alkmaar stapten zij op de pïssaglersboot en reisden daarmee tot West einde Anna Paulowna waar zg de boot verlieten en in de richtini van het station wandelden s Avonds kwamen zg in het koffiehuis Vlas en Korenbeurs ep brachten daar samen den nacht door Schijnbaar in de beste harmonie verlieten zg het koffiehuis Zaterdagmorgen en sloegen den weg naar den Helder in Onderweg moet de vrede zgn verstoord Een paar personen die hen in den namiddag ontmoetten verklaarden dat ze elk aan een verschillende zijde van den weg liepen en een jongen die s avonds zieh op den Slootweg bevond heeft aan de politie medegedeeld dat hg den korporaal en het meisje zag worstelen hij schonk er evenwel niet veel aandacht aan meenende dat zij stoeiden Wat verder gebeurd is totdat de moordenaar zgn afschuwelijke daad bedreef kan alteen door hem worden gezegd Omtrent het arme slachtoffer werden door haar meesteres die gisteren te den Helder vertoefde de meest gunstige getuigenissen afgelegd t Wa een bedaard net meisje Gisterenmorgen werd haar stoffelijk overschot van nit het marine hospitaal waar het 1 lijk geschouwd werd ter aarde besteld OA verschillende plaatsen langs den weg dioi de kleine eenvoudige stoet nam werd vest deelneming in t verschrikkelijk lot van het ongelukkige meisje betoond en ook op de begraafplaats had zich om de groeve een vrij talrijk deelnemend publiek verzameld De commissaris en de inspecteur van politie woonden de droeve plechtigheid bj terwjjl het lijk door brigadiers en agenten van politie grafwaarts werd gedragen Een znster en zwager van de verslagene waren voor de begrafenis van Dongen naar hier overgekomen Haar vader een bejaard man werd daarin door ziekte verhinderd Men zal met genoegen vernemen dat Gottfried Mann flink vooruitgaat Er heefteen groote omkeer in ziJn toestand plaats gehad en men koestert de hoop hem weldra geheel hersteld te zien Vad STADSNIEUWS GOODA 11 September 1901 Het bestuur der Sociëteit Ons Genoegen zal een Igst laten circnleeren bg de leden tot inteekening voor vier toonaelvoorstellingen gedurende den winter welke voorloopig bepaald zjjn op Donderdagen 14 November 1901 2 Januari 20 Februari en 13 Maart 1902 Traden al jaren achtereen de Eotterdamsche Tooneelisten op thans zal deKoninklijke Vereeniging Het NederlandschTooneel te Amsterdam Directeur gerant de heer W van Korlaar optreden De prgs der coupons is bepaald op f 1 per coupon De volgende bepalingen zullen gelden H H leden kunnen voor elk aantal coupons onverschillig welk inteekenen doch voor niet minder dan vier De coupons zjjn alleen geldig als toegangsbewjs voor hh leden huniiu dames of kinderen dns niet geldig voor nietleden X 1 f 10 88 48 10 tl 10 13 10 48 nx 10 48 li ig 11 7 De coupons zjjn geldig voor devierabonnsments voorsteUingen onverschillig voor welke Coupons alleen geven het recht om deel te nemen aan de loting voor de te bespreken plaatsen op den dag der voorstel ling voorafgaand daar das slechts op vertoon van coupons besproken kan worden Bovendien genieten de inteekenaren het voorrecht dat voor zoover de voorraad strekt alloen voor hen hunne dames en kinderen coupons i f 1 10 te verkrijgen zijn bij de firma C G van der Post Hoogstraat A no 120 eiken Woensdag vóór de voorstelling van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 nur uiterljjk Men kan zijn coupons overdoen aan andere bh leden der Sociëteit Wji raden het kunstminnend publiek aan voor een fiink aantal conpons te teekenen opdat de proef die nu met het Nederlandsch Tooneel genomen wordt moge slagen Bjj Kon Besl ia met ingang van 1 October benoemd tot sumumeraar der postergen en telegraphic de heer A van Veen alhier BJr den cationalea kolfwedstrijd te Bolsward hebben de volgende clubs 2 seriën gespeeld en het volgende aantal punten verkregen Alkmaar 175 Goes UI Koog a d Zaan 177 Gouda 197 Krommenie 175 Haarlem te Haarlem 201 Nienwe Niedorp 172 Bolsward 196 en Spanbroek 172 De belangstelling is zeer groot Vele dames woonden mede den wedstrijd bg De kolfclub Gouda heeft in de afdeeling sajettenbal den In korpsprgs zijnde een verguld zilveren medaille met drie zilveren draagmedailles voor de afgevaardigden behaald flAfgevaardigd waren de hh B Beszelzen J A Verhoelf en N S Polak De heer Beszelzen behaalde nog een zilveren medaille voor het hoogste aantal f nnteg met den sajettenbal Muziekuitvoering in het Hontmansplantsoen op Donderdag 12 Sept 1901 s avonds ten 7Vi ure door het muziekcorps der Schutterij difectie J G Areatz MarSch Bello Qiemo A Ë B Cossetti Ouverture Das MMcben von der Spttle F Suppe 3 Walzer lm Dtlmmerlicbt C Faust 1 Les clochea de Corneville op verzoek Pianqnette 5 Ouverture Dichter ünd Baüer F Snppé 6 a Valse Armida Kr Ursin b Entre nous Mazurka J Kessels Potpourri No 3 Renaud Marsch Au revoir Banwens Uit een brief uit Transvaal hier ter stede den 9 September ontvangen heeft men de welwillendheid gehad ons een nittreksel te geven hetwelk aldus luidt 15 Augustus 1901 Zondags voor 15 Augustus Werd PieterMaritzbarg hoofdstad vaii Natal door de Boeren ingenomen Voortdurend wordt er nog dapper gevochten De Johannesbnrgsche Courant meldt nooit het verlies aan de Engelsi hen kant maar alleen hoeveel Boeren of zg doodgeschoten en gevangtn genomen hebben Verleden week zjjn er 13 employees van de May Consolidated Gold Mines over de grenzen gezet omdftt zg niet voor 6 shillings per dag wilden werken l daarvan waren Engelschen en Britiseh subjects De Engelschen mgners vervloeken thans hun eigen natie zg spreken gemeen en laag van hun gouvernement daar deie hen noodzaakten voor 5 schilling te werken Zij hebben niet gevochten om voor minder geld te werken zij hebben hun leven opgeofferd om meer geld te verdjeqen en dns beter leven Er heerscht tegenwoordig zoo o ontevredenheid onder de werkmenschen Dezer dagen verscheen een proclamatie dat wanneer de Boeren van t front op den 15 Augustus hunne wapens en ammpitie niet afgeven al de Boeren in Ceylon en St Helena levenslang gevangen moeten kitten Tot nn toe is er nog geen èin boer komen opdagen om zijn mauser al te geven Engeland probeert alles om de Boeren bang te maken Volgens zeggen moeten er nu net zooveel Boeren zjjn als toet de oorlog begon alle Ënropeesche bladen bestemd Toor Transvaal worden achtergabpnden en verbrand alleen die welke polith e aange legenheéen niet vermelden worcUn na 3 i 4 maal door de Engelsche antoriteiten nagelezen te zijn doorgelaten Zg vertrouwen hun eigen conranten niet meer HutnxoHT üit de vier vereeaigingen t Ontluikende bloempje Prima volta Olympia en Ons Vermaak ie een centraal comité gevormd waarvan uit elke vereeniging twee leden zgn benoemd Di comité stelt tich ten doel het samenwerken dier vere dcingen zooveel mogelijk te bevorderen en het gebouw Concordia aan t doel te doen beantwoorden Uit dit achttal leden is een bestuur benoemd waarvan de hoeren G JnpgeUng voorzitter P C Muller 3e voorzittei k4 A Hooit secretaris en Ji Bot pennmgmeester is Het coooert vsan de Gondsclie Sehnt terii jl Zondag in het gebouw Concordia alhier gegeven is in uilen deele goed geslaagd De verschillende nummers werden uitstekend uitgevoerd zoodat lederen een genotvollen avond heeft gesmaakt Het publiek was zeer talrgk en gaf telkens luide zijne goedkenrig te kennen Het is te hopen dat het Bestuur van Concordia ons nog meer op zulk een aangenamen avond zal vergasten OuDiwiTïB Jl Vrijdag avond trad in t hotel Doelen als spreker op de heer A G de Zeeuw gewezen officier van het Transvaalsche leger De spreker behandelde achtereenvolgens de krijgsbedrijven der Boeren den toestand van het Engelsche leger de behandeling der vrouwen en kinderen den opstand in de Kaapkolonie en de politiek van de Engelsche bevelvoerenden In breede trekken lichtte spreker bedoelde onderwerpen toe en vooral wer4 de nadruk gelegd op het afschnjveljke van hot verbranden van de door noeste vlpt verkregen scboone hoeven en het verdrgven van vrouwen en kinderen van die hoeven Ook het lot der krijgsgevangen eu niet minder de toestand vanen de behandeling in de vrouwenkampen werden door spreker in schrille kleuren geschetst Volgens de meaning van De Z staat de kans der Boeren op het herwinnen hunner vrgheid al is die afschuwelijke oorlog in lang ook niet ten einde beter den enkele maanden geleden De opkomst was redelijk Hoe de feiten ook nit de couranten meestal bekend zgn de herinnering door een gedeeltelijk ooggetuige van dat duldeloos lijden onzer stamverwanten in Z Afrika verhoogt toch niet weinig de sympathie voor de moedige strpers Stiis De landbouwer J N nit Vlist zon bij ijn familie te Reeuwgk een stierkalf halen op een boerenwagen Het kalf werd met een tonw aan een ijzer van den dissel vastgemaakt en zoo ging J huiswaarts De gevolgen bleven echter niet lang uit Op den Steinschen dijk nabg het stoom gemaal sprong het kalf over de wagenkist tegen de achterbeenen van het paard Brnintje ging aan den haal en J redde zich door van den wagen te springen Gelukkig was de landbouwer J v d Stok daar ter plaatse hij greep het paard met levensgevaar zoodat alles betrekkelijk goed afliep Rechtszaken Voor de Arondissements Bechtbank te Rotterdam stonden gisteren o a de volgende personen terecht L Z 22 jaar sjouwer en J H den E 20 jaar pijpenmaker beiden te Gouda Zij zonden in den nacht van 7 op S Jnli aldaar R Copier hevig op het hoofd geslagen en met messen op het hoofd en in den rechterarm gesneden en gestoken hebben Zg ontkenden echter deze feiten alleen de eerste hunner bekende C slechts een klap gegeven te hebben Acht getuigen werden gehoord waaruit bleek dat in den laten avond van 7 op 3 Juli toen de mishandelde met zgn meisje en eenige kameraden zich bevonden in het danshuis van Witte Kees in den Vogelenzang te Gouda aldaar binnen kwamen de beide beklaagden Zonder eenige aanleiding gaf toen de tweede hunner het meisje van C een klap in het aangezicht waarschijnlijk uit jalonzie omdat h vroeger met het meisje was uitgeweest C zeide daarop dat het laag was een vrouw te slaan en als hij slaan wilde dat hg het hem dan moest doen Om twaalf uur slnitingsnnr van het danshuis waren C en zgn meisje heengegaan Dicht bij de woning van het meisje waren opeens de beide beklaagden te voorschijn gekomen hadden C aangevallen en mishandeld met het gevolg boven vermeld Zjj hadden hem daarna naar het water gesleept zeggende we znllen hem verzuipen Op zijn geroep van moord hadden de beklaagden hem losgelaten en waren op den loop gegaan Dienzelfden avond waren beide beklaagden in het bezit van een mes gezien Het openbaar ministerie nam als bewezen aan de zeer ernstige mishandeling beklaagden ten laste gelegd Daar de eerste reeds vroeger is veroordeeld werd zgne veroordeeling gevraagd tot 3 maanden van zjjn medebeklaagde tot 2 maanden gevangenisstraf Uitspraak over 8 dagen AmsterdaJn 10 September 1901 Volgens het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam zgn in de week geëindigd 10 September door tusschenkomst dier bank verhandeld de volgende minder conrante fondsen Opr aand Singkep Tin Maats f 97 Aand Nederlandsch Indische Hont aankap Maats 39V pCt Tabak Maats Sakoeda A 60 BiUlton Maats Ie rubriek f2030 Wandelhoofd Schoveningen 974pCt 1 Nederiandsch Indische Gas Maats 157 4 i pCt oblig Veenendaalsche StoomI spinnerij en Weverg 99 Aand Krasnapolsky Maats tot exploitatie der onderneming 131 Geldersch Overgsselsche Lokaal Spoorweg Maats 123 Nederlandsche Maats voor Kunstmatige Oesterteelt v hC L de Menlemeester Co cum winstaand A 60 De door de Commissiebank te houden Effectenveiling is bepaald op 25 Sopt a s Amsterdam 10 September 1901 Als nieuw ingekomen wijzigingen van vraag en aanbod in het Weekblad van de Commissiebank vermelden wg U de volgende fondsen GEVRAAGD Opr aand Singkep Tin Maats f 95 Aand Nederl Grootboek Bank 110 pCt Nederl Ind Hontaankap Mij 39 4 Billiton Maat Ie rubriek f2025 Verkooplokaal Frascati 127 pCt Brack s Doelen Hotel 50 Eerste Nederlandsche Ëlectr Tramw Maats 75 AANGEBODEN Opr aand Singkep Tin Maats f 100 Aand Nationaal Grondbezit 250 pCt Landbouw Mij Bangak 15 5pCt oblig idem 60 Aand Cnltnnr Mij Kayoe Ënak 30 Tjoekir Suikerfr 190 Mg t e V Limb Steenkolenmijnen 150 Kon Stootawev te Ngverdal 150 Oblig Rademakers Cacao fabriek 100 Aand Ned Stoomfabr v h de Gorter en Co 100 5 pOt oblig Mach en Rgwielfabr Simplex 73 Holl Kaas Export Mij 100 Aand De Laval Stoom Turbine 107 Mij V Brandverz v h Kon der Nederlanden 287 J Ned Verz Cie tegen brands bod Ned Mij V Kunstm Oestert 55 pCt Mij tot expl van Waterl in Nederl 90 VERSCHEIDENHEID Sedert Zondag jl beeft bet aantal bezoekers van het wandelhoofd Koningin Wilhelmioa te Schoveningen het cijfer van mm Keikt j In de maand October zullen de muziekuitvoeringen vermoedelgk voortgezet worden terwijl de pier gedurende den winter geopend blijft i Te Pernis beeft niemand liethebberg om de mestvaalt der gemeente te koopen Deze is thans zoo vol dat er niets meer op kun Thans wordt het straatvnil gebruikt om een kade op te beogen I Telkens wanneer de vloed wat hoog loopt of de zeeT 0oten in volle vaart voorbij stoomen spoelt dat vuil zoowel over die kade als in de griend en de rivier natuurlijk overal sporen achterlatende In een dei ilredasche bladen werd dezer dagen melding gemaakt van het feit Jat een groot aantal stadgenooten tot de treurige ontdekking waren gekomen dat het water uit de gemeentelijke waterleiding zeer onzuiver was en een zeer onaangenamen petroleumachtigen stank had Als men het water eenigen tp liet staan vertoonde zich aan de oppervlakte een vetachtige zwarte massa die allesbehalve renkeloos was Het denkbeeld werd geopperd dat zich misschien een rgke petroleumlaag nabij le prise d eau te Dorst bevond Wat blijkt echter 1 Er was gewerkt aan de machineriSn te Dorst en bjj de reparatiën gebruik gemaakt van pakkings waaraan petroleum was geweest De onzuiverheid van het leidingwater had zich echter zeer eigenaardig niet verdeeld over alle deelen van het buizennet doch slechts langs enkele gedeelten een weg gebaand zoodat zelfs de meesten der aangeslotenen niets gemerkt hebben van het ongeval Onlangs werd de heer A Weltevreden evangelist te Zieriksee op last van de justitie in hechtenis genomen als verdubt van een poging tot brandstichting in zi n Evangelisatiegebouw De echtgenoote van den verdachte overtuigd van zgn onschuld looft thans per advertentie in den Zierikzeesche Nieuwsbode f 1000 nit voor het aanwijzen van den dader of voor het geven van inlichtingen welke tot het ontdekken van den schuldige znllen leiden De valer en twee broeders van den beer W voegen nog f 300 daaraan toe indien de dader binnen acht dagen gevonden wordt Weder Ontvangen do welbekende soorten liliiffiEiPiliFlülIS A VAN os Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA VeUsphomÊ Me 31 Iteurs van Amsterdam Slotkrs 80 7 SBPT Vikrs f l LiND Cert Ned W S S i SOVi dilo diio ditc 8 B6 dllo dito dilo 8 96l g lloHOil Ubl Gouai 1881 93 4 UU iTALll InsofarijTmg 1869 81 6 Ul i 81 DoiTKii Obl m papier 1868 6 88 i dito in iil ell8 8 6 SI I OKTOOAL Obl met ooupoQ 8 dito tiolcet 3 H l llUUANS OM Binneel 1894 4 SOU dito OeooM 1880 4 96 dilobqBotha 1889 4 87V dito bij Uop 1889 90 4 9 dito ÏD goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 S 6 Vl 86 41 1041 SpAMJB Ferpet lohuld 1881 4 rnsKBU Qepr CoDT leen 1890 4 Geo leeoiDg aetle D Oao lflouiD aerieO 2oiD ArH Bp T obtg 1891 n I illiloo Ob It Soil 1890 6 I 7iKlEiniLA Obl onbep 1881 4 0 88 878 418 iLtlTMUtlM Obligatteo 1896 8 EtoTTiaoAH Sted leeu 1894 8 96V lOl 1801 BD N Afr Usodeta aand Arendib Tab Hg OertiSoaten DeU l£aataahapp dito Am Hypotheekb paodbr 41 ault Hy der Voratanl aand t Or Hypotheekb pandbr 4Va Nederlaodarhe baak aand Ned Handelmaataoh dito N W k Fao Hjrp b paadbr 8 Rott Hjpotheakb paadbr 4 Utr Hypotbeakb dito 4 OonBNB Ooat UoDg bank aand HuaL Hypotheakbaak paadb B 8 l 108 US 18V Ëqut hy poth paadb 4 Maxw L O Fr Lien oart BD Holl U SpODt w My aand Mij lot Sipl f at Spw aand Ned lud Spoorweg m aand Ked Zuid Afr Spm aand S dito dito dilo 1891 duo 4V ll 8 104 TAUBSpooml 1887 89 A Eobl 8 Zuid Ital Spwmij A H obl 3 Poit N Warsohaa Weaoea aand 881 100 ll 816 1407 40 i 1081 107 101 3JI 104V auaL Or Run nr n A HBBIIA Cent Fao Sp Ujj obl B Ohio k North W pr O t aanl dito dito Win St Heter obl 7 I Denver fc fiio Gr Spm oert a lilinoia üentral obl in goud 4 Loniar ftr NailiTiUl Oer f aand Mexico N Bpw Hij Ie hyp a 6 Hiaa K aniaav 4pQt pref aand N York Oulaato fc Weat aand Fenn dto Ohio oblig 8 Oregon Calif Ie hyp in good St Fan Minn fc JAanit obl Ua Fao Hoof Inn ob ig 6 dito dito Line Col la hyp 0 6 Oahxo Can South Chert T aand Vbx 0 Ballw fc Na lo h d 0 0 Amaterd Omnibua Mjj aand 101 10 1011 1081 ll l 1171 108 41V Kbd Stad Aataterdam aand 8 Sud Sotterdam aaad 8 BBliOlB Stad Antwerpen 1887 8 Blad Bruaael 1888 8 lloNa Thei Begullr Guaelaob 4 OuiTBNK Btaatalaenig 1880 6 K K Ooit B Cr 1880 8 SrAll Stad Madrid 8 1888 NiD Ver Bu ATb Spoel out van de nog voorhanden Mantels Costumes en JAPOISTOVFEN tegen veel verminderde prgzen D SAMSOiU AOVERTEfSTIKiM Uk Hit twMe ootetaaddjriuto n 0 nakktljricitc yoetimiddelToor Hetna n rooral d nui n Kindenchoenwtrk UdeAppretuurTKQC M MHlltrftC Seriiii Btith Str l4 Menlcttt MA i fittv op naam en fabrieksmerk Vfrkryitur ky Hmtm WtnktUu i In loriiHWMt uUuitarlM WnrMt wi llaMrulDaMtly V tirtHiuia Aralwi