Goudsche Courant, donderdag 12 september 1901

Geen Kinkhoest fieen Influenza Trijdag 13 September 1001 40ste Jaargang o 8605 ftOüDSCHE COIRAMT ï ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telerom No M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Teleroon e St De Uitgave dezer Courant geschied dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Gonda Dwk van A BRINKMAN Zn Gelardeerde Kalfslever FIJNE ZUaE ZULT W VAN DElt STEEN Echt Zeeuwsch Tarwebrood 19 eent de K 0 A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 TE KOOP o TE HUUR Twee Heereohuizen aan de Oost en Westhaven beiden van Gas en Waterleiding voorzien Te bevragen bü IZAAK CATS papier Lange Tiendeweg D 29 Gouda FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ in cheniisohe Wassclierij VAN 11 OPPENHEIMER 19 Kruiskade Rotterdam GebreTetecrd door Z M den Konlnfi der Belgen Hoofddepdt voor GOUDA de Het r H G TBIJSBLBG Korte Tiendeweg D 7 dpeoiftliteit roor het itoomeu en verven van alle Heeren en Dameigarderoben alsook aX e Kindergoederen Bpeciftle inrichting voor het itoom n van pia ie mantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar dv nieawBto en laatate methode geverfd Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor de levering van DEJEONERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook alzonderiyke schotels on alles wat tot het koksvak behoort desvorlangd met byievering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 128 Thiiny i Wo dirbali m in de gebeele wereld bekond on geroemd Onovertroffen middel tegen alle Horst Long Lever Haagzlekten enz Inwendig Izoowel als ook uitwendig in bijna lUe zioktegevatlen met goed leevotg aan te wenden PrMs per flliCOIi 1 1 per post i l 5 TUirrj i Wo duialf bezit eon alanog ongekende geneeskracht en heilzame werking Maakt meestal elke p nlyke en gevaarvolle operatie geheel overbodig Met doze zalf werd een 14 Jaiir ond voor ongeneeslijk ïehouden beengezwel en ontanKs een bijna SS laar kankerl den genezeu Brenitt genezing en vertaohting der pynen bij wonden ontstekingen ens van allerlei aard PrUs per pot f I 50 per post f 1 60 Cmitraal Depot voor Nederland Apotheker HENRI SANDERS Kokin 8 Amsterdam Watr geendepAt u botelle men direct aan die SehutienipotliDkfl itet A THIERRY in Pn ada bel Uohitaoh Qeaterreiefa GelicTe prospeetui te ontbieden bij het CentraalDepot bander Holcin 8 Amaterdam f Aifiw POIKK OÜDR m SCHIEDAMMER GEIIEVEE Merk NIGHTCAP Verkrygbaar b j i M PEETERS Jz N B Als bewijs VBQ eohthBid is oaohot eo kurk stiwds roor CHIEDAM I 8 P HOPPE KoNINKLUKi Om Kinkhoest Influenza Borst en Keelaaiiüoening binnen den kortst mogelijken tyd te doen genezen neemt oiimiddellük de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borst lionigExtract xH E L I A m T H E Suptrit BIN HAA6 nit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCiJAlK r DEN HAAG Hofleveranciers Flacons i 1 70 ets 40 et b j Firma WOLFF Jb Co Westhaven 198 Oouda D MIKBIBS Kleiweg E 100 Oouda E H VAN MILL Veerstal B 12 3 t Gouda A BOUMAN Moordrecht PINKSE Nimwerterkad JJsel A N van ZESSEN Ai imiotier J Th TOBKEN BiM wp B V WIJK Oudemilcr A SCBEEK Haastrecht P W EDE Oudeuater K ia due HEIJDEN te Remwijk P v o SPEK MoercapelU O v d STAR Waddingiveen Wed V HOLST Waddinqneen P A uu GBOÜT Oudemater ü d JONGH Oudemater J P KASTELEIN Pottbroekerdam D BIKKER te Bermhop ilnti§epliselie Tandpoeder en Anilsepliseh lloiidtineliiur van M ASSDTO TandaHs te Gravenhnge OVERAL VERKRIJGBAAE wm PRAEPARATEN VAN Agent voor Nederland G IJ8S EL3TIJN Blanwstraat Gonda P fc Ouina LarOChe cimjeenverstjrkendeKINA WJIMttgei iw kt 5 = iT l kindtrcn volwaMtnen jebrek tn Mtlu t slecht spU venenng MnuwBooiapOn ter versterkln j na ilekte of krwimbed kooit en h re cevoleen OUINA LAROCHK PERRUGINEUX m het bijiondtr tegen Bloediebrelc Bleekiucht kwsleo Tan Krltiachen le nt d eni Verkrijgbutr m fl coo 4 1 00 en L Flkpl CsiCaO vosdsa in v rtterkend a ngen am van im ak voordagehjkichgeb nik 7 iT kltidM n zwakken en klterachtige gestellen icer aan te lie irelen Als geneeskrachtige drank bij stoornissen der spijsverteringaörganen en dlarrhée ook voor soigellngen en kleine kinderen fn per bui K Kgr ƒ 70 a ij Kgr 0 90 4 Kgr 0 60 ivi Melksuiker T ro T THM f Asthma Ciffaretten Cigatene voWoende ter bMIrij J ding van de hevigst aanvaUen van Asihmi stc Indoosjes A o öü en Ü 50 Tamarinde Bonbons fRU T puRGATiEP tegen verstopping A m voor klndeten bewijien de Tunulnde Bonbons ran KKAEPLI lEN t IIOLM belangrijke dlenslen iM x de vorm voor het kind b geerl ijk en de smaak aangenaam u I riji per doosje ƒ 0 90 en O BO Salmiak PaiSfniCXi e kend l het BESTE huismiddel bij Hoe t Verkoudheid en Keelpljn het is een MOmoplossend en Teriachtend middel bij uitnemendheid uitsluitend in □ fleschjes verkrijgbaar Prijs ƒ 0 20 per flcschje KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST Ayy Tté i rMparalei rm KRAEPELIEN k HOLM te Zclat wvm alhm WMntUm vom êltgiMttmt iraarop at naam tm AamllttJttntmff tn rtrtrUfiaar til d tÊuatU AjMt kêri M lirogitlm Het groote aantal zenuwkwalen Mu dan nlenvan Wd kont pbriioio aliMlawanU verbreid wetdud derrtndln pgejaa ta l f flp ïiïk ï wïr ïïli iï ïiï i s ag maakt aooveel of g n dat vu s n d r d Itvtodsr l imiiwsJBi OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE Sare veerkBHl s SS asssalns t lnaeo knt tl d reed de e drnk verach nea ia Dit boekje lierat slat Hen n hal a la nk L L l l ï verklaringen tr M h t n er ni uwerV t e phr J a SS 3l5 In an loplie f vallen verkree u uitwerking maar ook vindt men daarin etansebaZaM Ik handelingen nTtde medLehc Iilnden di aa ie e gen e wija ê SiJd su Voom £ JÖÏS aan Si polykliarsk ta Parijs rus Reussnioat IQ SlelnarSbiir a ed Sr prahtlsesread sssetshaw h t k ïlï Jl al lulletl SeO srsal r Ss IuUr ll D Celie 1 Slili Oro r a V r aS ï i J lSli f BS Mli er SlrÉ l r s H t Ss p A O S Iairal Or ï u 7 l Ci dsa Cenasll Csnirnl S Sjglèes 1 0 saval tsLa Farrllrs lEars i st as SantS In frsalirljli en vele anderen Jth l i r ïn K ïli S l i slspilseïsilS ll ha tVs aKil n KÜÏ Si hrt boven vermelde wsrkje aui te sehaSSo hetirelk p aanvnt k slAn s RsM w Am t rdnai de c M CI EBAH A Co Helllieweg 5 S KOtfF Ap Bi kte lint HoohUsiL BSrooht LOBRV POUTOV Ondegrach t bU ds aairdbrST sT Op ds lonasle hvfl nw eh medleln le tentoon lellln la de llï WelisTramfseS Ssnan int a Badlsek IWS met d Kllvrea d Ai heSfa id ooedkoopste en solledst adres voor Vervoer van Inboedel zoowel binnea aU buiteo de stad met gesloten wagens aRAVE3TEIJN Lange Tiendeweg 39 AUeê wordt tegen traniiporUaehade venekerd bil A Aan allen wier enuwBe t 1 racer of WEGENS het vergevorderd Saizoen belangrijk Prtjiivermlndertng in het hel Hoordfaraiianüxh Schoen en LaaraDDiiigaziji Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend 3 SMITS AUe reparatiën en aangemeten werk Pain ExpelUr Bntlg jus wtsdt dümidd l isat Tonuwsad raooM la p j jiat fl lMi ïBwiqviag ttgsn Bhauaut rkoodliaii pqn ng ni pMafili li k ruktTi btei Dit b Hniimid dat v rook late Utt tk iiik dMl TartroBwen op hat fltkoskiBiw Al t lH T6e S0adsll fn d maaala apothakui Te Imatardaim kil matk Oéban Tan T117U 1 Sanders H imn t ittn mi 1 JWe zeker z n wii d Echte JSUel Cacao te ontvingen nuunengMtdd en m vel prafiiemugen 1b den handel gekomen ender des naam dea idtvtoder Dr MiohaeUB vcrvHnügd j op i beste machine ia het irereldb 1 ramde tabbliiaament van Oebnk Btollwwfok t renten Iwhs Bikel Caeao in vlerkanten bnastn T Den Eikel Cwao ia met melk gekeokteone aangename gezande dnnk wor dapl kach gebruik een i 2 theele iüs van I t poeder toot een kop Chocelale Ala I geneeekncbtige dtank b genl van diarrhee slechts met water te gebruiken Terkrijgbau by de vonsatnute H 1 Apotheksra em I p h Ka Va K ptallm M j t ijo o 0 90 o aas QenerulvertdgenwoenDger voer Nederland JuHut Mattenklodt Amsterdam Kalveistraat lOS Nlenw onovertroffen Prof Dr Liebers welbekentl UIXVW SRACST ILIZU Alleen eeht met Fsbrieksmerk tot Toortdarende radicale en lekere genezing van alle zelfs de meest hardnekkige zenuw Êiekten vooral ootstaan door afdwalingen op jeagdigen leeftgd folale j eueiing van elke zwakte Bleet aacht Benauwdheid Hoofdpyu Migraine Hartklopping Maagpgn slechte spysTerteriog Ouvermogsn Impoteni Pollutione enz Dit roerige prospeotQssen 1 iij i rcr f esoh fl 1 1 1 11 S7 dubbale lairli e 6 CentmilDopit Matth v d Vagte Zaltboumol Drpöls M Oléban b Co Eotterdam r Uappel s Onvenliago HalinmADB do Jong J Can Rotterdam Wolf fc Co nouda on Ml alle drogisten VlF Wie werkeljk prfls stelt een te hebben laat zich totograleeren in de Wotografimhe MtmêUnrUihUng STTJ3DIO ran P v D WAALS Fl SINGEL 661 Buitenlapdscli Overzlclil Het Dinsdagavond te 10 30 uitgegeven bulletin meldt dat de toestand van den Amerikaanschen President over het geheel onveranderd is Toen Vrpag de operatie plaats had bleek het dat de kogel tot op korten afstand onder de huid een stukje van de jas van den President had medegevoerd Dit stukje werd nit de wond gehaald doch als gevolg daarvan was een lichte ontsteking der weelsels ontstaan die eerst Dinsdagavond bleek Het was noodzakelijk als gevolg van deze kleine storing een paar steken los te maken en de hnidwond gedeeltelijk weder te openen Dit incident kan geen reden zijn voor het ontstaan van andere complicaties maar het werd toch in bet openbaar medegedeeld daar de geneesheeren die den president behandelen de bulletins volkomen naar waarheid wenschen te doen zjjn Als gevolg van deze verwgdering van de randen der wonde kan de genezing er van wellicht iets worden vertraagd De President is thans wel genoeg om een begin te maken met bet inbrengen van voedsel door den mond in den vorm van zuiver vleeschnat Dit bulletin is uitgegeven na een consult van 110 minuten De lange duur van het gebonden consult bjjna twee nar veroorzaakte eenige ongerustheid die nog verhoogd werd door het bulletin van hall elt en door het bljjven van dr Uac Burney aan het ziekbed van den president Dit was echter niet omdat hü ougerust was doch omdat hjj den trein gemist had Hij verzekert dat beterschap in den toestand van den president voortduurt zooals duidelgk blijkt uit het leit dat reeds voedsel mag worden ingebracht door den mond Het langdurige consult der doctoren werd veroorzaakt door het uitblijven van een bode die gezonden was om een verband te halen Deze mededeeling heeft de ongerustheid grootendeels weggenomen De vice president Soosevilt verliet Buffalo Dinsdag hij zeide dat naar zijn meening de President over een maand zijn ambttplichten weer zal kunnen waarnemen Het bulletin gistermorgen te 6 uur uitgegeven zegt President Uc Kinle had een zeer goeden nacht de pols is 120 de temperatuur 102 2 E Het bulletin van 3 u 30 luidt De president blijft aanwinnen en de wond begint té genezen De hoeveelheid voedsel die in de maag wordt gebracht wordt geleidelijk vermeerderd FEVILLETOX m OB BBR gKwT 3 Een jonge bruid wil uiet enkel de eer van haar verlootde als waarborg dat hij zijn woord houdt Kei de pater ernstig zij verlangt zijn liefde en ze heelt daarop het volste recht Overigens heeft de comniandaDt u voor zoover ik weet de volkomen vrqheid gegeven tot toenadering als ge dat van heeler hute kunt doen Hebt ge uwverloofde geschreven Neen zei Gerald somber Kon u dat niet i Neen ik kon niet Gerald dat is onmogelijk I Dat kan niet zijnl Wat is onmogelijk vroeg de jonge man metgrenzelooze bitterheid Is het onmogJijk dat de slaapwandelaar dien men plotseling wekt om hem den afgrond aan zijn voeten te laten zien door een duizeling wordt overvallen en in de diepteitort Had men hem ongestoord Uten gaan hij zou den terugweg gevonden hebben Ik hield het eenmaal ook voor onmetelijk dat een gevoel weken Ung kan sluimeren op den bodem der ziel zonder dat men er eenig vermoeden van heett tot eindelijk de bliksem er in slaat welke de duisternis verlicht dat lulk een sUg iemand geheel Terasderen kan dat men xichzelven niet meer Emma Goldman de anarchiste wier aanwijzingen Czolgosz gezegd wordt opgevolgd te hebben is de dochter van een Rnssischen kleermaker Sedert 1893 toen zij te New York tot brandstichting aanspoorde heeft zj gemimen tgd in de gevangenis doorgebracht maar zelve schijnt zj de leer van het geweld niet in praktijk te hebben gebracht behalve dat zjj bü een lezing ten behoeve van Berkman die tijdens een werkstaking iemand doodgeschoten had den anarchist Host met een zweep afranselde De politie heeft intnsschen nog geen aanwjzing gevonden dat zü rechtstreeks iets te maken gehad heeft met den aanslag op den President Van een overgaaf der Boeren valt hoewel de 15e September nadert niets te bemerken Het jongste bulletin van lord Kitchener wijst niet op een grooter aantal dergenen die zich overgegeven hebben Bepaald oorlogsnieuws is er overigens weinig Steeds komen er nieuwe berichten in omtrent het veroveren van laagers en konvooien hoofdzakelijk uit vrouwen en kinderen bestaande maar van gevechtëtt en krijgsbedrijven verneemt men niets Enkel wordt melding gemaakt van een kleine schermntseling tusschen een Engelsche ofdeeling en eenige treinenvernielers Deze laatsten zonden eenige verliezen hebben geleden 4 maa gedood en twee gevangengenomen waarvan een gewond Eenige bij den jongsten treinaanval verloren geraakte zaken postzakken en zakboekjes van soldaten werden teruggevonden Generaal Lyttelton is belast met het commando in Natal en vervangt generaal Kildyard Hg heeft Newcastle tot hoofdkwartier Het feit dat znik een voornaam bevelhebber hier geplaatst wordt duidt op de belangrijkheid van den post Ongetwijfeld is men op de grenzen van Natal gevaar duchtende Oloete de magistraat van Steytlerville die vijftien dagen krijgsgevangen is geweest bij Scheepers is losgelaten en hier aangekomen Hy vertelde aan onze vertegenwoordiger dat het commando uit ongeveer 300 hoofdzakeiyk jonge rebellen bestaat Scheepers bracht slechts 70 man mede uit de Oranjerivierkolonie allen goed gekleed uitgerust en gevoed flink bereden en met reservepaarden Het commando had geen transport portof pakpaarden daar het uitsluitend van het land leefde met elke boerdery voeling hondende en alles wat het noodig had plunderende Scheepers bad bevel gegeven de hoeven te verwoesten van alle mannen van wie bekend was dat zij bg de bereden herkennen kan in denken en gevoelen Toenmaals in Cattaro had ik dit gevoel nog kunnen overwinnen maar nu sedert ik drie weken met mexelven alleen gebleven t en weet ik dat ik het niet meer kan en daarmede ben ik losgemaakt van mijn gansche verleden van aUen die mij het naast staan op deze wereld in voortdurenden str d met mezetven Zou het daarom niet het best zijn als ik in t geheel niet meer terugkwam En zoudt u er mü een verwijt van maken als ik het gevaar opzoek en met verlangen uitzie naar den kogel welke aan die onuitstaanbare kwelling een einde maakt F Hij had zich onder het spreken steeds meer opgewonden Er had inderdaad een vreeselijke verandering in dezen anders zoo kalmen jongen man plaats gehad en de pa er schrikte bij deze wilde koortsachtige opgewondenheid Ik had nooit gedacht u zoo te zien Gerald zei hij op verwijtende maar tevens smartelijken toon Het is dus reeds zoover met u gekomen dat ge den dood zoekt Wij moeten hier allen den dood onder de oogen zien viel Gerald hem in de rede Voor mg heefï hij alleen zijn verschrikking verloren dat is het eenige Maar we moesten ons wederzien niet met dergelijke beschouwingen bederven ik had met u over geheel andere dingen willen spreken Jörg heett zijn beschermelinge reeds aan uw zorg toevertrouwd zooals ik hoor Hij rustte niet voordat ik hem tONtond het meisje mee naar het fort te nemen t Is nu maar de vraag wat er verder met het kind moet gebeuren Dit plotselinge afbreken toonde zeer duidelijit politie van het district dienden De Boeren gaven aan de bewoners verlof hun beddegoed weg te halen en staken dan de perboelen in brand Scheepers ontving door middel van een parlementair Kitchener s proclamatie hg zegt dat allen vechten voor een bepaald doel eu niet doelloos als roovet de toekomst is duister maar hg heeft absoluut vertrouwen in de eindelgke zegepraal van de Afrikanerzaak Hij ontkent dat de HoUandsche Kaapkolonisten die de wapens opnemen rebellen zgn en verklaart dat als men voortgaat hen ter dood te brengen hy genoodzaakt zal zgn weerwraak te nemen Cloete legde tydens zgn gevangenschap 480 kilometer af Hg zegt dat geen der Boeren van bet commando ouder is dan Scheepers die zelf nog nanwelgks 24 jaar telt Turkge kiggt t nu in alle hoeken met anderpn aan den stok Tengevolge van de bgna dagelgfcsche openbreking vsji de Oostenrgksche postzakken gedurende hun reis van Saloniki en de Servische grens en omgekeerd heeft de Oostenrgkscho gezant krachtige vertoogen gericht tot de Porto Er is o a een sont van 9 millioen roebel verdwenen verzonlen naar de Bank van Salonike door de Di cbe Bank te Weenen heer Bapst die nog van de Kransche legatfs tis achtergebleven heeft t nieuwe ruzietje dadeiyk aan de Fransche regeering overgebrield Met de laatstgenoemde komt de sultan ook al geen stap verder Er werd eerst gemeld dat by trachtte buiten Frankrgk om de zaken met de schnldeischers te regelen Dat was wel handig bedacht maar t misInkte Intnsschen heeft Waldeck Eonssau een bevel tot ontzetting geteekend tegen twee Turken die tot de geheime politie behoorden welke de sultan er in Fargs op nahoudt om op de Jong Turken te passen In Armenië by Erzeroem zgn ook weer rieuwe onlasten uitgebroken en bedenkeiyk voor den sultan by de tegenwoordige staatsgebraiken is t feit dat een Amerikaansche zendelinge dAr roevers is opgelicht on weggevoerd by Dimirissaw Dit kan geld of land kosten Met Engeland is de kwestie van de haven Knew in de Perzische golf geregeld maar op een zonderlinge manier fie Porte trekt haar troepen terug en Engeland erkent de soevereiniteit van den sultan over Knew Een van da schnldeischers uit het TnrksohFransch conflict kan zich nu met de hoop vleien dat hy het verschuldigd bedrag uitbetaald krygt HiJ heeft ten minste de formeele belofte van den groot Vizier De aan dat hij tot iederen prijs aan het onderhoud een andere richting wilde geven en pater Leonhard trachtte niet hctft daarin te verhinderen hij had trouwens al meer dan genoeg vernomen Het gesprek liep nog eenige minuten over Jovica doch geen van beiden waren met hart en ziel erbij en Gerald maakte van de eerste gunstige gelegenheid gebruik om voorloopig afscheid te nemen De priester keek hem met een diepen zucht na in zichzelven fluisterend Hoe zal dat afioopen De geschiedenis is toch waar hoe ongelooflijk zij ook schijnen moge men zou evenals Jörg bijna aan hekserij gelooven Waarlijk als deze kalme ijzige naturen eenmaal door den vonk van den hartstocht worden ge troffen dan is de uitwerking vreeselijk I De nacht ging voorbij op het fort zonder dat eenig voorval de nieuw aangekomenen in hun welverdiende rust kwam verstoren maar toch zou die rust hun niet lang gegund worden Juist begon de dag te schemeren toen de soldaten plotseling door een alarmsignaal uit hun slaap werden gewekt zoodat de geheele bezetting in een oogwenk op de been was Pater Leonhard die nog laat met zijn zieken bezig geweest was werd ook opgeschrikt men moest hier altijd voorbereid zijn op onverwachte gevaren Hij stond dadelijk op en verliet zyn kamer toen hij reeds aan de trap Jórg ontmoette geheel gekleed en gewapend Toen hü in de halve schemering den pater herkend had zei hij op haastigen toon Is u daar al eerwaarde De luitenant zendtme om u te meiden dat we hals over kop moeten andere persoon van Fransche afkomst voor wiens vordering op de eigen kas van den Sultan de Fransche gezant heeft willen opkomen zal nn ook wel bg de Hooge Porte komen aankloppen Maar al worden die twee met beloften of klinkende mnnt tevreden gesteld zal de Turksche regeering toch de aangelegenheid der kaden in het gereede moeten brengen en aan Frankrgk behoorlgk excnns vragen voor al de beslommeringen die het gevolg zgn geweest van den hardnekkigen afkeer van den Grooten Heer om zyne beloften gestand te doen en zgn onberadenheid om zich zoo maar met B rankrijk in een open conflict te begeven De Fransche gezantschapsraad beeft zulks aan het Tutksche ministerie te kennen gegeven tegelgk met een bondige weigering om nienwe uitnoodigingen voor heffeesten aan te nomen Verspreide Berichten FkankRuk Madagascar heeft over 1900 een batig slot opgeleverd van 2 300 000 fr tegenover de inkomsten ten bedrage van 19 400 000 fr stonden de uitgaven ter sterkte van n 100 000 fr Gravin Olchewska die v66r een drietal maanden een revolverschot loste opden minister van openbare werken Baudln in de meening dat zg tegenover ministerDelcassé stond is buiten gerechteiyke vervolging gesteld als zynde niet gansch enal toerekenbaar doch de deskundige doctoren hubben geraden tot haar opneming ineen krankzinnigengesticht als moetende zygeoordeeld worden gevaarlijk voor de open bare veiligheid Te Beims zal der czarina ook een bouquet aangeboden worden door een negental kindertjes wien door vaderlandslievende en alliantie vereerende mama s in het jaar 1896 de naam van grootvorstin Olga gegeven is een bgzonder aandoenlgk geval I Eergisteren op den tweeden verjaardag van de vonnisvelling te Keunis is kapitein Dreylna te Pargs aangekomen DUITSOULAHD Koning Edward van Engeland is te Homburg nogal scheutig geweest met ordeteeke nen wegens aan zyn hooggewaardeerd persoon bewezen diensten de massagedokter die hem weer wat heeft opgetuigd kreeg de Victoria orde en drie politiemannen dio met de orgen voor zyn veiligheid belast waren kregen de Victoria medaille opbreken Hij heelt geen tijd meer en ik moet ook binnen vijl minuten beneden zijn Heb ik t niet gezegd I Pas denken we eens lekker te kunnen uitslapen of daar vallen ons weer die vervloekte KnvoBciéra op den hals Wat gebeurt er dan eigenlijk Willen de opstandelingen het fort soms aanvallen Neen maar de kapitein is twee urerf van hier met hen slaags Ze hebben hem in dennacht overvallen hij kan tegen de overmacht niet standhouden en heelt om verüterking gezonden We gaan hem helpen I Eerwaarde ik wildeu maar verzoeken dat u over de kleine Jovica waakt Dat arme kind zal beginnen te huilen als ze mij den heelen dag niet ziet en ik vervul bij haar nu eenmaal de plaats van vader Maak je maar niet bezorgd over haar mijn jongen Ik heb het meisje onder mijn bescherming genomen Maar waar is de kapitein dan eigenlijk in gevecht i Jörg was echter te veel met zijn vaderlijke phchten vervuld dan dat hij zich met iets anders zou kunnen bezighouden Haastig en met afgebroken volzinnen vervolgde hij En mocht ik soms niet teruglcoraen doopen moet u het arme schaap toch in ieder geval ze kan toch niet in t heidendom blijven voortleven Belooft u me dat eerwaarde f Daar khnkt het signaal alweer en ook nu begint die verwenschte bora te gieren ff oriU vervolgd