Goudsche Courant, vrijdag 13 september 1901

Directe SpoorwegverUDdlDgeo uot GOUDA ZomerdieDSt 1901 AaogevaDgen 1 Mei l Ud vae Greenwicb 1 f II BOünA ROTTÜKDiMTiaa raria ff 4 6 68 7 117 86 8 81 8 88 OS 84 S3 67 10 86 10 66 11 16 18 18 18 98 18 58 1 17 8 1S S SO 3 48 S 68 4 39 4 4 6 16 84 18 7 08 7 86 7 44 8 14 17 S 86 I 14 10 18 10 4 lUt door 7 18 S 40 11 08 1 06 6 01 1 84 J lo l 7 88 8 0 j 11 18 1 14 4 11 6 11 8S1 2 10 80 7 86 8 67 t 11 l f lS 841 2 1087 8 86 7 44 9 08 9 46 10 18 10 66 11 89 11 80 18 84 19 44 1 80 J S9 3 1 4 08 7 6 86 6 46 4 39 7 47 8 07 8 50 8 19 9 33 10 45 11 08 11 17 11 18 1 68 si lO 7 7 1 46 11 31 8 09 9 08 10 08 11 86 08 6 80 7 6 11 48 m to Uaiaa Eitn HjboUUn f Op da Hainan itin Zondag Hauidag aa Dinadag ndaagaalia ratonrliiliaUon voor da a H Tartmjgbny logon oricalan rrnalilprüa g HolUndaalia Spoor i Bitra anpplamant bowija 1 AUnn ninld BOTTIKDAM SOtlDA Tiaa M 6 17 f 1 41 S 8 7 4 46 6 88 6 04 8 89 7 05 68 8 8t 18 9 47 10 18 11 31 11 46 18 04 r 10 86 f 10 38 l f 10 48 8 08 8 84 9 00 9 87 10 08 10 19 10 49 11 8 It OI 18 88 9 38 4 68 6 8 f 9 48 8 4 3 a 10 8 8 I 10 08 4 08 4 84 4 9 16 48 6 84 7 08 7 88 8 80 8 48 9 47 10 09 It U ll M ran da Compagnia der Wagon Lita d AUaaa lo an to Uaaaa atn latalaa IMnltrtH op dan loop ku nlol gankand nrdoa B HolludMko apoor X Iltra aipplaaiaatWiaija OOUDa DEN HAAGriaa ram 9 11 81 10 00 10 19 10 8 11 18 18 18 18 86 18 1 16 1 8 8 81 3 48 4 1 4 60 6 18 11 88 1 07 f f iiif 1 18 t i 11 80 1 M f r 8 87 f 88 41 10 88 10 46 11 38 11 48 18 46 18 66 1 87 1 44 8 80 1 48 4 16 4 88 6 48 d L 6 81 7 8 8 01 8 83 17 9 68 9 8 18 18 10 48 H f 8 18 10 08 8 84 Ja 10 17 8 16 8 4 7 7 8 48 8 1 J 4 10 19 10 34 10 46 11 16 11 7 00 4 16 4 87 6 19 6 88 7 017 4 48 8 88 4 8 6 43 6 10 6 64 il 4 48 5 81 6 46 7 0 7 31 8 L Bakalraaan biljat la kl 1 8 o ü U A A MSTIKDAM riao nna routla 6 36 8 11 8 31 9 38 10 80 10 69 18 08 I IO 8 86 S i 1 07 4 43 6 3 86 8 48 9 61 0 19 10 80 10 37 11 06 ikaut W 8 01 8 68 9 12 10 10 11 04 18 48 18 7 1 7 8 86 4 la 4 7 6 80 5 46 6 44 9 86 10 8 11 03 11 47 11 9 Amat C 8 19 9 13 9 31 10 8 11 1 1081 10 8 19 8 40 4 87 1 i 6 4 8 01 oS 10 50 11 16 18 08 18 14 49 8 07 8 84 7 00 Amat C 6 8J 7 16 8 10 8 6 9 13 9 31 1 16 18 87 18 5 3 81 8 10 8 81 4 4 8 08 6 91 7 09 8 10 S 46 Kmr W 84 6 47 7 30 8 85 8 46 9 30 4m M8 4 1 06 8 40 8 88 8 4i 6 0 6 81 6 3 7 9 8 86 9 40 lO Ol load 7 US I S1S 18 I 8 10 1810 84 18 61 1 86 1 5 8 88 4 18 4 84 47 7 07 7 S4 8 0 18 10 87 ll Si B t 4 41 48 6 S1 7 00 7 8 7 84 1 B 8 18 6 8 7 47 8 8 9 80 10 l 4 10 41 11 81 1148 18 08 1 48 S O 8 1 4 8 8 4 8 09 9 87 10 87 11 66 18 0 U 87 4 81 6 8 8 17 10 8 1 86 4 38 T 08 7 84 8 80 9 06 9 66 10 48 11 13 18 11 18 81 11 81 8 16 3 40 8 4 4 48 18 U 7 84 7 48 S 89 Men heeft te Berlija klaarblükelSk toIstrekt geen plan de geroofde prachtige en waarderoUe mstramentea ran de sterrenwacht te Peking zoo maar weer terng te geven de geheela collectie is naar Potsdam overgebracht om der nakomelingschap getoond te worden al tastbaar bew js van de handigheid en den practischen zin der beschavingbrengers ig het begin der twintigste eenw kilometers afstand van Castellet waar de ouders van Larmet wonen ZJ bleef daar een dag eu een nacht en nam een spoorkaart e naar Marseille doch stapte Maandagavond te Cavaillon nit den trein Zg bracht den nacht door in het hotel Moderne BINNENLAND BiJ de gisteren gebonden stemming voor een lid der Provinciale Staten van Noordbrabant voor het hoofdkiesdistrict Hensden ter verrnlling der vacature ontstaan door de benoeming tot minister van jastitio van mr J A Loelf zjjn nitgebracht 4813 stemmen waarvan 142 Tan onwaarde Gekozen mr P H liOeff te s Bosch met 2847 stemmen de he r Henri Witlox te Waalwgk kreeg 1824 stemmen De herbenoeming van mr Van Naamen van Eemnes tot voorzitter der Eerste Kamer is heden of morgen te wachten Prof Noordtzü is benoemd tot vertegenwoordiger der Nederl regeering op het te Namun te honden congres voor bespreking der sociale belangen van de kleine burgerQ Op de Ie vergadering van het Dagelgksch Bestnnr der afdeeling Znid Holland van do vereeniging tot bevordering van de Plaimveehondery in Zuid Hol and is gekozen tot voorzitter mr A Ferf tot yice voorzitter A A Polvlief tot le seoretaris J Walburg tot 2e secretaris A Bos tot penningmeester R Louter O a is besloten op kleine schaal voor geheel Zuid Holland één okstation en één centrale boerderij op te richten te Brielle waarvoor aan de Staten van Zuid Holland nbsidie zal worden aangevraagd Voorts om stappen te doen tot samensmelting der vereeniging met Avicnltura en Ornitophllta Intnsschen had de prefect van politie te Parjjs keunis gekregen van de aanwezigheid van juffrouw Bassing te Cavaillon en onmiddellijk gaf bg den onderchef van den veiligheidsdienst Hamard die de zaak leidde last derwaarts te vertrekken Toen hij gistermorgen in het hotel Moderne kwam had de vronw zich eènige oogenblikken te voren door twee revolverschoten in den slaap van bet leven beroofd nadat zij ook getracht had haar zoontje te doeden die een ernstige schotwond in den hahi heeft Het heet dat Claire Bassing vóór haar dood een brief heeft geschreven aan den prefect van politie Het IJk en het gewonde kind worden naar Parijs overgebracht De toestand van den gewonden Belgischen jongeling die Zondag avond te Koewacht verschillende messteken ontving is thans beter dan zich oorspronkelijk liet aanzien De wonden waarvan een paar zeer diep zgn bleken niet doodelijk te wezen Met onmenscheiyke wreedheid hebben de twee aanranders hun slachtoffer gestoken en mishandeld De Nederlandsche en Belgische politie is ijverig in de weer de zaak te onderzoeken BJ het departement van koloniën is ontvangen bet volgende van 10 dezer gedagteekende telegram van den gouverneur generaal van Nederlandsch Indië betreffende de gebeurtenissen in Djambi De Djambifirs zgn nit hunne stellingen benoorden de Singkeetrivier verdreven Wij vernemen dat de onthulling van het gedenkteeken te Bergen zal plaats vinden op 26 dezer Een Russisch geestelgke zal voor de plechtigheid overkomen en het Russische gezantschap alsmede de militaire attache s van verschillende landen zullen de onthulling bgwonen De Tweede Kamer zal haar eerste vergadering na rfl openingsplechtigheid houden op Dinsdagmiddag om drie uur Het Centrum verneemt nit goede bron dat naar alle waarschynlükbeid mr M baron Mackay afgevaardigde voor Kampen tot vwrzitter der Tweede Kamer zal gekozen worden Gemeng de Berichten De tragedie van de me de Ch tillon te Parys heeft een onverwacht slot gekregen Juffrouw Morin of Clément of Bassin j die verdacht wordt den telegraafambtenaar Larmet wiens Ijjk in den koffer werd gevonden te hebben vermoord heeft zich gistermorgen in een hotel te Cavaillon in het zuidoosten van Frankrijk van het leven beroofd Verleden week Woensdag had zij met haar 3 J jarig zoontje Raymond aan het LyonBtation te Parijs plaatsbiljetten genomen naar Avignon Zij reisde naar Apt op eenige Het tot stand komen van dit monumentis voornamelijk te danken aan de ijvetige bemoeiingen van den kolonel De Maller den militairen attaché van het Russische gezantschap Haarl Ct Nadat Zondag de dochter van Van S te Princenhage bg Breda volgens gewoonte een boeveelheid medicijn tegen maaglgden had ingenomen werd zij ongesteld ennjoeyt herhaaldelijk braken Haar vader liet de medicijn onderzoeken door den dokter die het middel had voorgeschreven en deze constateerde dat phosphorus van luciferskoppen door bet drankje gemengd waren De marechaussees stelden een onderzoek in en wisten de stiefmoeder van het meisje tot bekentenis te brengen dat zg die giftige stof in het fleschje had gebracht met het doel haar dochter daardoor van het leven te berooven Oondi MooidfMht NIenwMknk 0 polla tottardun H BottarduiiD F Rottardam B d lUan la an 7 8 9 40 9 48 I ♦ 4 48 6 80 6 04 T ll 7 88 4 68 6 41 6 01 6 61 11 8 114 6 17 8 10 8 86 7 88 7 48 Kottardam Beura Rottardam D F Sottardam U Oipalla Xianwarkaik Uoordreaht Ooadl 39 3J 7 46 Een Engelsche jongedame miss Gertrnd Bell it met de gidsen Ulrich en Heinrich Fnhrer de eerste geweest die eenige tot nu toe als onbereikbaar geldende toppen in bet 7 1 8 87 8 41 7 88 V 9 7 9 08 7 8 9 14 7 8 9 08 9 19 Qouda Zeranh Moens aoatermearZag Voorborg a Haga O C aHage 6 Toorbarg Zoetaim Zeg 6 4ranh Mo 6 Qnnda 8 araaaluM 88 6 01 7 08 7 19 7 85 8 85 8 9 03 9 44 10 11 ll l 11 86 18 00 1 30 8 40 8 7 4 88 i 10 17 1 88 88 10 31 1 60 08 P 10 43 8 01 14 88 7 88 7 48 08 II S9 I8 9 30 10 11 10 4 11 18 03 1 8 1 18 3 09 8 84 t op dan loop kan iat gorakand TOlion Haraoaikntrain alloaa la aa to klaaao aitra kaUlan a 8 lea yaraa 4 88 M 1 3 II i 9 07 u I n 4 IJ 1 a K I 10 14 10 61 11 18 11 84 11 47 6 81 7 38 7 50 8 18 Uoudn 80 Ottdew 8 Woerd 48 Utrtekl 8 08 18 00 18 38 8 16 8 88 3 8 8 45 6 48 7 4 8 S8 8 88 8 8 8 40 3 08 9 39 10 14 10 49 8 11 Uuwkt Woarilaa 6 07 Oudaw 88 0 nub t 4l 18 88 1 06 Bemer Hoogland heeft bestegen en dat wel in de eerste dagen dezer maand bg mistig regenweer In de Engelhornketen die zich hemelhoog verheft en tegenover den Ritzlihorn Uhrbaehdal begrenst liggen ten westen van den Simelistock tot aan don groeten Engelborn vier toppen de geaccidenteerde wanden en de steile bergruggen hadden tot nu toe alle toeristen afgeschrikt Het drietal begon met den top die naast den Simelistock ligt zij doopte hem Vorderspitze Toen staken zg den bergrug over in westelgke richting en beklommen na Ikaar ook de drie andere toppen die h dB spits boven den omtrek uitsteken 0 Braan werden nsfmen gegeven aan den twe R Gertrudspi aan den derde Ulrichspitz aan den vierde Mittelspitze Het weer dwong de wakkere bestijgers van de Mittelspitze af te dalen en hun plan om de geheele reeks te volgen tot den Groszer Engolhorn p te geven De tocht moet uiterst merkwaardig zijn geweest met veel zeer gevaarlgke klouterpartijen zoo om van de Gertmdspic op de Ulrichspitze te komen en ook bij het dalen vin dezen top naar de Mittelspitze De gidsen zijn het er dan ook over eens dat alleen zeer goed geoefende en getrainde bergbeklimmers zich in dit gebied mogen wigen Dat de jonge miss Bell over deze kwaliteiten beschikt bewees zg reeds door vóór dezen tocht met dezelfde gidsen de Sattelspitze en de öenaldspic te bestggen waar ook nog nooit een mensch den voet op had gezet en den Simelistock en de Knigspic De Zwitserscbe bergbestggers zijn zeer verbaasd over deze heldendaden van een jong meisje Men zendt aan de Schied Ct hit volgende ter plaatsing Gisternamiddag had er eene brutale aanranding op de Maas plaats Twee jongelui zeilende op bovenvermelde rivier werden aangeklampt door een broodjager die zich uitgaf ais te zgn aangesteld de Plaat te moeten bewaken en die t zeilbootje dier jongelui wilde visiteeren zeggende dat dezen geschoten hadden op de Plaat Toen hierop de jongeloi zgn akte van aanstelling vroegen en nadrukkelijk verklaarden dat hij niet in hnn boot zou komen tenzg na aantooning van t gevraagde gafdepseudoveldwachter een der jongelui met een roeispaan onverhoeds eenige slagen en lichtte t roer uit de hangers op gevaar af het zeilbootje te doen omslaan 18 30 18 38 1 45 1 4 M 8 14 i 4t 6 1 58 8 08 1 09 8 09 8 35 n6 8 48 4 03 6 40 1 7 6 8 18 9 40 10 8 46 10 01 10 14 18 3 8 46 10 86 10 4 npplamaat kovija n 8 80 8 28 10 80 11 08 10 46 8 48 10 64 69 11 88 11 48 7 86 7 10 8 7 33 7 54 9 85 10 08 10 46 10 6 11 07 8 49 9 18 9 S6 9 89 10 07 10 48 lU I In het Tijdschrift voor geneeskunde geeft de heer dr Th Haakma Trosling te Winschoten een herinnering aan een oud register en een terngblik op medische statistiek van Nederland in de vorige eeuw Hg knoopt daaraan beschouwingen vast over het aantal geneeskundigen dat tegenwoordig in de verschillende streken van ons land gevestigd is De zeer verbreide opvatting dat er in den laatsten tgd zoo n overvloed van doktoren opgestaan is behoort tot de volksdwalingen Integendeel het geheel aantal medici in Nederiand zegt de schrgver is prooentsgswijze zóó sterk gedaald dat om de dichtheid van medische bevolking te bereiken van 1818 wiJ nu in Nederiand niet 2367 maar 4038 gepeeskundigen moesten kannen tellen m a w dat er dan nog bgna 1700 artsen meer moesten zjjn Gelukkig dat dit niet het geval is want door de verbeterde en versnelde verkeerswegen kan één persoon meer doen dan voorheen Door het meer uitgebreide hospitaalwecen knnneo er meer dan voorheen tegelgk behandeld worden De lijdefs kunnen gemakkelgker daa voorheen de bevolkte centra bereiken enz Er zijn ook nog noodlijdende provincies Limburg bgv met 1 geneeskundige op 6274 inwoners De vermeerdering van het aantal medici gaat echter in de laatste jaren sterk vooruit ofschoon die vermeerdering nog niet gelijken tred houdt met de toeneming der bevolking Het aantal medische studenten aan de universiteiten is echter zoo groot dat men aan bet genezing zoekende Nederlandsche pabltek een nil desperandum kan toeroepen Uit Soerabaja wordt geschreven aan het Bat Nbl Men maakt zich hier hoe langer hoe meer ongerust over de cholera waaraan reeds enkele personen ziJn gestorven Bg de parade ter eere van den geboortedag van de KoninginMoeder moesten twee militairen weggedragen worden die beiden stierven als slachtoffers van de gevreesde ziekte De conferentie door de hoofden van den geneeskundigen dienst met de politieambtenaren gehouden over de maatregelen welke men nemen zal tor voorkoming Van uitbreiding der ziekte moge eenig nut stichten Het is en blglt intnsschen ee treurige geschiedenis met ons drinkwater waarover al zooveel geschreven is De Soer Ct schrijft Tot ons leedwezen moeten wfl melden dat de cholera zich op onze plaats uitbreidt Het aantal aangetasten tot op Vrgdag jl werd opgegeven als 33 sedert is dit cgfer aanmerkelijk gestegen zoodat over geheel Soerabaja bg het afdrukken van dit blad van het begin at ongeve r honderd gevallen zijn voorgekomen Ook onder de Europeanen komen enkele verdachte gevallen voor Tot en met heden Dinsdag 6 Augustus hebben zich 170 gevallen van cholera voorgedaan waarvan 90 met doodelijken afloop lezen wg in het Soer Hbl Onder de laatsten zgn begrepen twee Europeanen en een Europeesch kind Geen volk dat zich zoo slecht onderwerpt aan discipline als de Javaan Nu voor de matrozen sedert bet heerschen van de cholera het passagieren is afgeschaft is bij de inlandsche schepelingen bet verlangen om naar den wal te gaan sterker dan ooit De verboden vrucht Zoo sprongen gister een 7tal hunner overboord om zwemmende het land te bereiken Drie van de lui werden dadelijk opgevat de anderen loepen nog los Dinsdagavond 6 Augustus zijn rtaar het hospitaal voor besmettelijke ziekten te Semarang overgebracht 4 choleralijders waarvan 2 overleden zijn en 2 nog verpleegd worden Ook andere patiënten werden er hoen gebracht die bleken geen cholera te hebben men schgnt er een relletje van te maken want gister werden er o a 3 gebracht die niet die ziekte badden en daarom haar het stadsverband werden getransporteerd L 9 1 19 1 46 10 81 Sr Jf 10 88 8 88 Woensdag morgen zgn weer 2 gevallen met doodelijken afloop bg inlanders voorgekomen Van 31 Juli tot 13 Angostus werden te Semarang SI personen door cholera aangetast die allen overleden Den 14n kwamen 4 nieuwe gevallen voor Te Pekalongan zijn 10 personen aan cholera overleden Ook te Tegal en Pemalang komt cholera voor Dr van Lingen zegt in zijn weekoverzicht in de Semarang Ct dat de knokkelkoorts en vooral de cholera veel slachtoffers eischen in de PreangerRegentschap pen Ook plaatsen welke als gezond bekend staan bleven niet van de cholera verschoond In bet westelijk deel der residentie zgn ook vele tyfusgevallen voorgekomen en te Buitenzorg deden zich weder voor het eerst sedert jaren treffende gevallen met doodeIgken afloop voor Uit örissee deelt men mede dat eenige dagen geleden een 2tal opvarenden vaneen djangolian afkomstig uit Soerabaja op de reede van Grissee onverwachts door cholera werden overvallen De politie hiermee in kennis gesteld liet de zieken naar de ziekeninrichting transporteeren Een hunner was spoedig daarna een Ijjk doch do andere heeft genezen de inrichting verlaten üit Palembang verneemt bet Batav Nbl Het is opmerkelijk dat den dag na de aankomst der eerste bezending dwangarbei ders van Batavia bestemd voor Djambi de cholera hier in de gevangenis een slachtoffer eischte Spoedig volgden meerdere gevallen in den omtrek van de gevangenis en binnen enkele dagen was de ziekte bijna overal in de stad verbreid Een drietal weken eischte de cholera bier dag aan dag slachtoffers zoo onder de Europeesohe als de Cbineesche en inlandsche gemeente frappante gevallen bleven niet uit maar nu de ziekte na de laatstgevallen regens afneemt ademt men weder vrjjer Het is een bange tgd geweest De aanslag op Mac Kinley De Daily News geelt de verklaring die Czolgosz voor bet politic bureau heeft afgelegd en onderteekend Czolgosz is 29 jaar oud Zgne ouders zgn Polen die zich 42 jaar geleden in de Vereenigde Staten hebben gevestigd Nadat hg de lagere school to Detroit had doorloopen is hij naar Cleveland vertrokken wjiar hg werk gevonden heeft HiJ heeft toen vele boekon over bet socialisme gelezen en stond weldra in het Westen als socialist bekend ViJf jaren geleden beeft hg zich bg de anarchisten aangesloten Ik was verbitterd omdat het geluk mij nooit eeni toelachte Dat vervulde mij met nijd en afgunst Maar het verlangen om iemand te dooden kreeg ik pas toen ik een lezing had bggewoond van miss Emma Goldman die miJ warm maakto voor haar stelregel dat alle regeerders afgemaakt moesten wordeè Toc begreep ik dat ik ook wat doen moost TOOr de zaak die ik lief had Acht dagen geleden las ik in de couranten dat president Mc Kinley een bezoek aan de tentoonstelling zou brengen Ik vertrok toen naar Cleveland maar zonder nog precies te weten wat ik zou doen Tweemaal per dag bezocht ik de tentoonstelling en kwam eerst verleden Dinsdag tot het besloit den president te dooden Ik kocht een revolver laadde die en stak ze bg raij Toen stelde ik miJ Dinsdagavond op op eene plaats waar de President voorbij moest komm Ik trachtte hem te bereiken maar de politie belette het mg Iets late bevond ik mij vlak bg hem doch hg wei d zoo goed bewaakt dat ik niet durfde te schieten uit vrees dat ik gegrepen zon worden voor ik mgn doel bereikt had Woensdag kwam ik weer en luisterde naar z n reHevoering doch kon hem niet zoo dicht naderen dat ik zeker kon z jn hem te treffen Eindelijk was ik Vrjdag de eerste om de muziektempel te bereiken Mgn revolver was in een zakdoek gewikkeld omdat ik meende dan minder kans te hebben om gevat te worden Toen de president vlak tegenover me stond schoot ik twee kogels af door den zakdoek heen Ik zou nog eens geschoten hebben maar werd door een slag in mgn gezicht op den grond geworpen Toen viel iedereen mg aan en ik dacht dat ik vermoord zou worden Czolgosz herhaalde dat hij Mc Kinley wilde dooden omdat hg een volgeling van miss Goldman is Hg beweert geen medeplichtigen te hebben en zegt dat niemand iets van zjn plan afwist Ook zegt hij geen berouw van zjn daad te hebben die hg in het belang van de groote zaak volvoerde Vol ns een andere lezing moet demoordenaar verklaard hebben den moordaanslag op Mc Kinley mei eenige vrienden besproken te hebben Aangaande den toestand van den president komen steeds geraststellende berichten Gisteren was hij na een zeer rustige nacht zelfs zeer opgenümd en spraakzaam B had echter nog geen voedsel langs den natnnrlgksn weg tot zich genomen Na den aanslag moet hg zelfs groote tegenwoordigheid van geest hebben getoond Zgn eerste uiting na den aanslag was medelgden met den moordenaar Arme kerel mompelde hiJ wat znllen ze hem toetakelen En de man is dntoerekenbaar Op de operatietafel was hij doodkalm en keek na de toebereidselen alsof het iemand anders betrof In zjjn ziekekamer is hij steeds even opgewekt en vriendschappelijk met de dokters en verpleegsters Hg schertst dat hg zulk een gewicht op zjjn maag heeft en tegen dr Mann die de operatie deed zeide hij U zal zien dat ik over een dag aan het ontbijt zit Uit Heerenveen wordt het volgende aan het Hbl gemeld De 91 jarige D Glas die 82 jaar onafgebroken in de boomkweekerg der firma W Krgus te Joure tot groote tevredenheid van z jn patroons werkzaam was kan wegens verval van krachten zgn werkzaamheden niet meer verrichten zoodat hg niets kan verdienen en wel genoodzaakt zal worden om bg t armbestuur aan te kloppen Zal worden We mogen er dus nog aan twgfelen dat de patroons het zoover zullen laten komen Wel een bewgs in elk geval dat een pensioenwet voor oude en invaliede werklieden dringend noodzakelijk is STADSNIEUWS GOUDA 12 September l Jül Voor den cursus voor de boofdonderwgzersacte hebben zich 43 onderwijzers of onderwijzeressen aangegeven B j Kon Besl is de kapitein G K Hoogbwinkel van het 4e regiment infanterie met ingang van 1 October op zjjne aanvrage op pensioen gesteld en het bedrag van bet pensioen bepaald op f 1510 s jaars KonoEKEBK Tot vader en moeder in het Wees en Armenhuis alhier zijn benoemd de heer C Koster en echtgenooto wonende te Bodegraven II g = Posterljeii eo Telegrapkic Bij Koninklijk besluit dd 29 Augustus 1901 No 42 ziJn benoemd tot ridder in de Orde isan den Nederlandschen Leeuw J D Doorman inspecteul der posterijen en tetegraphie te Utrecht J W Chevalier directeur van het postkantoor te Amsterdam tot Ridder in de Orde van Oranje Nassan N J A C Swellengrebel directeur van het postkantoor te Arnhem H A Peerlkamp directeur van het telegraafkantoor te Nijmegen en is toegekend de eere medaiUe van OranjeNassau in zilver aan P M Hoekstra adsistent te Dokkum T Scburink adsistent te Zwolle H G Kannegieter en L Vroom Béiden adsistent te s Gravenhage en H U Casimier hoefdbrievenbesteller te Leiden in brons aan J A Dijkstra conductenr der brievenmalen 1ste klasse te Heerenveen C N de Kort condncteur der brievenmalen 1ste klasse te Breda A G Dannenbrock kantoorknecht te Amsterdam telegraafkantoor G A Hermse kantoorknecht te Maastricht postkantoor J Breek brievenbesteller te Alkmaar ep Jlejidrikse brievenbesteller te Goes Benoemd = i 1 Oct Tot directeur van het Jsstfcantoor te Zwolle P D Cöster thans in gelijke betrekking te Vlaardingen en tot directeur van het postkantoor te Varsseveld M H van der Noordaa thans klerk der postergen 1ste klasse te Tilburg Bevorderd 1 Sept Tot klerk der postergen en telegraphic 1ste klasse de klerk 2de klasse 6 van der Wal te £ arapen 16 Sept Tot klerk der posterijen en telegraphic 1ste klasse mej J W A Haver Droeze ten bijpost en telegraafkantore Kruiskade te Rotterdam mej Z Diemont te Rotterdam telegraafkantoor J Haykens te Winschoten P Meyer te Hilversum en G A M Button te Helmond Verplaatst 1 Sept De surnumerairs der postergen en telegraphie J Wessels Boer van Harlingen naar Winschoten en A W Hissink van het postkantoor te Rotterdam naar het telegraafkantoor aldaar de klerk der posterijen en telegraphie 1ste klasse G A Criflce van Uzendijke naar Harlingen de klerken der posterijen en telegraphie 2de klasse F van Ssveld van Rotterdam telegraafkantoor naar Franefcer W P I E Brouwer naar Klundert en J H Voskamp naar IJzendgke beiden van Amsterdam telegraafkantoor 16 Sept De commies der telegraphie 2de klasse W R J Hackfoort van Rotterdam naar Venloo de klerken der posterijen en telegraphie 2de klasse P L van Breda van Tolen naar Rotterdam telegraafkantoor J H Mantz van Rotterdam telegraafkantoor naar Tolen C A Schrijver van Breukolen naar het bijpost en telegraafkantoor Goudsche Sin el te Rotterdam en J F Besier van het bijpost en telegraafkantoor Goudscbo Singel te Rotterdam naar Brenkelen Belast met het beheer voor één jaar 16 Sept Van het bijpost en telegraafkantoor s Gravendijkwal te Rotterdam de commies der posterijen 2de klasse A Jonkers Jr Ingetrokken De verplaatsing van den klerk der pos tergen en telegraphie 1ste klasse G J Vrolijk van lerseke naar Harlingen op 1 September j l Overieden 26 Aug De klerk der post ri en en telegraphie 2de klasse F W Simon ten bijposten telegraafkantore Haarlemmerplein te Amsterdam Atjeh Aan een ofSeieel telegram is het volgende ontleend Gedurende het verblgj viin den Gouverneur van Atjeh in Pensangam kwam bij dezen zich aanmelden de echtgcnoote van toeankoe Mahmoet mot haar kinderen waaronder de echtgenoote van dèu pretendöntsultan De hoofden van Peasapgan gaven juiste aanwijzingen omtrent de schuilplaats van den pretendent welke daarna door eeir koloniio onder overste Mogor in bot gebergte van Peusangan nabjj den weg naar deGajoelanden gevonden en vervolgens verbrjmd werd De pretendent sulta i vluchtte met zgn gevolg in het oerwoud De kolonne beeft thans een bivak betrokk n in Awé Gaqtih eiiblgftald iarpatronllleeren Terwijl i6n divisie marechaussees uit Samalanga uitgerukt was naar bet gebergte achter de I mockims Toenong en een post bezet was door een detachement infanterie uit Meureudoe werd in don nacht van 6 op 7 dezer het bivak Saraalanga door een vijandelgko bende uit Toenong beschoten Een uitgerukte patrouille geraakte mot den vgand handgemeen waarbij do Boropeesche sergeant Scholtens en een inlandbche fuselier sneuvelden en vijf inlandscLo fuseliers niet levensgevaarlgk gewond werden De vijand liet zeven dooden met acht geweren munitie en blanke wapeps in onze handen iAK TBi Hica riiiM Qouda 12 September 1901 Granen De aanvoer was heden weder groot De verkoop ging niet zoo gemakkelijk Tarwe Jarige Zeeuwsche 7 30 i 7 75 nieuwe dito 7 40 7 70 Mindere dito 7 k 7 30 Afwijkende 6 50 4 ƒ 6 90 Polder 6 50 i 7 Rogge Nieuwe Zeeuwsche 5 40 h f 5 75 Jarige Polder 4 80 4 5 Bmlenlandsche per 70 Kilo 4 35 4 4 60 Gerst Nieuwe Winter ƒ 4 50 4 4 75 dito Zomer 4 40 4 4 70 dito Cbevallier 5 25 4 6 Haver Nieuwe per heet 2 80 4 3 50 dito per 100 Kilo 6 75 4 7 25 Hennepzajid Inlandsche 9 50 4 10 Buitenlandiche 7 4 7 25 KananeBiad 7 4 8 Koolzaad 9 75 4 10 25 Ei vten Kookerwten 4 Niet kookende 4 Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo 6 40 a 6 50 Boonen Bruine boonen 78 50 4 10 Witte boonen 4 Paardeboonen 4 Dulveboonen 4 Maia per 100 Kilo Bonte Amerikaansche 6 60 4 6 70 Foxanian i Cinquantine 7 4 7 25 Veemarkt Melkvee goede aanvoer handel stug prijzen minder Vette varkens redel aanvoer handel vrijwel 22 4 2478 P r half KG Biggenvoor Engeland redel aanvoer handel vlug 20 a2i Ct per half K G Magere Biggen goedeaanvoer handel vrij wel 1 10 4 1 60 per weekVette Schapen red aanvoer handel slecht 12 4 18 Zuiglammeren red aanvoer handel vrijwel a Nuchtere Kalveren eenige aanvoerhandel zeer traag 4 Graskalveren goede aanvoer handel traag 30 4 45 Fokkalveren 7 4 15 f Kaaa aangevoerd 45 partijen handel buitengew vlug te kwal 37 4 29 50 ade kwal 23 4 26 Zwaardere hooger Boter weinig aanvoer handel vlug Goeboter 1 35 4 1 45 Welbeter 1 10 4 t 20 VERSCHEIDENHEID Maandagavond heeft in een meelfahriek nabij Nantes een geweldige ketelontploffing plaats gehad Een gedeelte van de fabriek is geheel voriyeld Twee machinisten en de eigenaar werden ongeveer 20 meters ver weggcbliugerd Een der macbuisten en de eigenaar bleven op de plaats dood de an dere machinist overleed kort daarna in het hospitaal Weder Ontvangen de welbekende soorten Diinini niiTDfi VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Velepko n Mo 3i lleurs van Amsterdam Slotkrs Vrkrs 801 Vis 9 V l s ssv 84 6011 j 7V 8l l 1i 11 SEPT CiniaiiND Curt Nod W B 8V1I dilo dito dltc 8 dilo dilo dito 8 HoHUl Ubl Goidl 1881 8S 4 lTu n InsahrgTing 1888 81 Oo llN Obl in papisr 1888 dilo in ulier 1868 6 PoaTuejLL Ohh met ooupoo 8 dito ticket 3 8 341 i 104 80 90 881 97 415 n 61 1801 1 ur 68 108 118 187 i V aoaUND Obl Binnenl 18 4 4 dito Oecoai 1880 4 dito bii Sotbl 1889 4 dito bij Hop 188 0 4 dito in goud leon 1888 8 dito dito dito 1884 6 drAHJl Parpet Khuld 1881 4 TtilKiu Gept Conr laan 8 0 4 Gao leaning saria D GeclaoniD iarleO Som Araltp V oblg 1888 6 tlliloo üh it 8oh 18 0 8 VuiltniLlL Obl onbap 1881 4 AviTlaoiH Obligatiau 18 6 8 BoTTlIDUi Stad laau 1894 8 ÜID K Afr Hmdeliv ugd Arandab Tab Mg Gartifioaten DeliHaauehkpp dito Am Hypolhaekb pagdbr 4V Cult Mii i8rVor eiil Ld s Or Hypolhoakb pandbr 4 il Nadarlaadsnba bank aand Nad Handalmaatsoli dilo N W k Pao Hyp b pandbr 8 Kolt Hypotheekb pandbr 4 Utr Hypotheokb dito 4l i OosTiHl OoslHong bank aand llvsL Hypotbaukbank paudb 6 ImUKA EquI hypoth pandb M IW L ö Pr Urn aart e ViD Holl U Spoor w Mjj wuid Mij tnt Bipl T St 8pw aand Kad Ind Spoorweg m aud Nait Zuid Afr Spm aand 6 ilite dito dito 1891 dito 4 j InuaSpoorwl 1887 89 A Bolil s ioi W SK 140 40 108 107 105 i 86 89 84 99 101 1011 losv ii Vt 117 108 Zaid IIal SpvmiJ A H obl S PoL N Warsotisu Weeuen aand acsl ör Rms 8pw Mjj l obl 4J Ballisebo dilo aaod Fastowa dito aand 6 Iwang nombr dito aand 6 Knrsk Ch Kkw kap obl 4 dito dito oblig 4 MSUIA Cent Pao Sp H j obl Chic fc North W pr O v aaud dito dito Win 8t Pater obl 7 Danvar fc Eio Qr Spm aart v a Illinois Central obl ia good 4 j LouiT k Naihvilli Car v aand Mexico N Spw Mij Ie hyp s 8 Mias Kansas v 4pOl pr8f aand N ïork Outasio k Wast ani Penn dto Obio oWlg 8 Oregon Calif Ie byp in goud SI Paul Minn k Manit obl Un Paa Hoof 1 0 ob ig 6 dito dito Lino Ooi Ie hjrp O Gakaua Cao South Chart v aand T K O Ball k Na lo h d 0 0 Vmsterd Ommbus Mjj aaod aollard Tram w8K MaatB sand üin Stad Amsterdam aand I Stad Rotterdam aand 8 BlLoix Stad Antwerpen 1887 B J Stad BnusaI 1886 8 HoKS Theisa Eegullr Oeaalaob 4 OoiTin StaaUleentg 1880 E K Ooit B Cr 1880 8 Spahii Stad Madrid 8 1188 Nln Ver B ii Avb Spoel iwrt van de nog voorbanden MantelSj Costumes en JTAPOilfSlTOffFIlIV tegen veel verminderde prpen D SAMSOM Burgerlijke Stand GEBOREN 9 Sept Bertha Jacoba Cornelia onders C B Spee en E Tnijnenbnrg 10 Gerardus Joseph ouders J Vergeer en M 8 Prainkin 10 Cornells Matthens en Johannes Jacobns onders J J Holthnjjzcn en A C van W jk OVERLEDEN 10 Sept T Boot 1 j 10 m 10 de Haan 4 m 11 P C van der Schelden wed D Woerlee 72 j GEHUWD 11 Sept W J M van Leeti wen en C J Jaspers H Leeuwen en U Harreman A den Broeder en A de