Goudsche Courant, zaterdag 14 september 1901

l aterdag 14 September 1901 INo 8606 40ste tfaargan Geen Kinkhoest Ceen Influenza Rek P d Bruin en ö Sjne P G Teekens en C Hnnik P van den Akker en W J ZeTerboom J Fl9mman en J D R MaaB 12 Sept P J öraTen en J ËBtiè wmsm wmm I ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken lelefvon i o 81 De Uitgave dezer Courant geschiedt dag elijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzonderiijke Nommers VIJF CENTEN TelefooB S KSe ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen öroote letters worden berekend naar plaatsruiulte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ADVERTKNTIRM eoada Drak vau A BBINKHAN Zn Ondertrouwd J GONDA Je KI M J DERKSEMA GOIIDA GKONlNaEIl 12 September 1901 STOL ZE WKHV Zjj die te GOUDA willen deelnemen aan een AVOJiUCVBSOa in atenoariiphie gelieven licli v66r 20 SEPTEMBER schrilteIp aan te melden b j HOZ SPEELMAN Binnenrotte 174 Itotterdam TE KOOP ot TE HUUR Twee Heeienhuizeii aan de Oost en Westhaven beiden van Gas en Waterleiding voorzien Te bevragen bvj IZAAK CATS paglCT Lange Tiendeweg D 29 Gouda IN HET VerlicMings Magazijii De Avoiid§ler DUBBELE BUURT zyn heden ontvangen een prachtige collectie mieiiwe Ga§lialloii8 alsmede een ruime sorteering GASORNAMENTEN GA8K00KPLATEN en GAS FORNUIZEN tegen concurreerende prüzenGoedkoopste adres voor Winkel Etalages met succes geplaatst bij H H Winkeliers hier ter stede Denkt aan het groote genot van een BADINRICHTING compleet van al 180 en hooger Minzaam aanbevelend M M VA LOON TELEF 117 Gasflttre tf01 k P O 1KB ODD E t ST S SCHIEDAMMEH GENEVER Merki NIGHTOAF Vsrkriji buir bjji PEKTERS Jz AU bowg TiD eohtlioid ii Mohet en kurk ateecU voor tien vui dan nuun rler Finna P HOPPK WEGENS het vergevorderd Saizoen belangrijk Prilxvermindering in het het MbralianLsdi Séooii en Laaranmagazijn Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C 8M ITh Alle reparatiën en aangemeten werlf Koninklijke Om Kinkhoest Influenza Borst en Keelaandoening binnen den kortst raogelj ken tp te doen genezen neemt onmiddellflk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroDiide eii wereldberoemde Superior Dmiven Borst honigExtract M E L I A M T H E uit de KoninklSke Stoomlabriek DE HONINGBLOEM van s ow ïTmm H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij Firma WOLFF Oo Westhaven 198 Q da D MIEBIBS Kleiweg E 100 ffotido E H VAN MILD Veerstal B 126 te louda A BOÜMAN Moordreeltt PINK8E Nieuweritrkad IJiel A N va ZESSEN ScAoonAotien J Ta TORKKN Bo toop B T WIJK Oudemiirr A SCHEER Haailneht P W i EDE OudemaUr K aiidee HEIJDEN U Remiait P v d SPEK MaercapelU D d STAR Waddimmem Wed T HOLST Waddinqiwen P A uk GBOOT OudmaUr D A d JONUH Oudeaaler J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER te Bmichop m DtMr OcnMWh Igtm f f Tl f r Tl Met Eer Dlptoma en Goud Bekroonde PRAEPARATEN VAN F fiT T r n fliSnq I A rrkoh ikr cbtifeen veriterkendcKINA WUNteetafwtktt i Ullla l wI VFV II loowel bij kimieren als roiwatscnen ebrek asD tetlurt tlechto L apUltrérteHnki zenuwhoofdpijn ter veriterklng na siekte of kraambed koorta en hare gevolgen QUINaXaROCHE PERRUGINEUX IQ het bijwnder tegen Btoedgebrak Blealuucht kwalen Tan Krltiachen lotftyd ent VerknjEbutr m flacorm k f 1 00 ea l f Slrcal l oPim voadzaam reraterkend aanBenaamvantmaakiVoordaeeUjkiehgeb nik i llVCI V aVaV yoofal voor kinderen zwakken en klierachtige geatellen wer teboTctenTAirieiutakracbllge draak by atoomiasen der apijaverteringaorganen en dlarrhéc ook YoorMi£eling Bentl neklndcrcn Pn pcrbui H Kgf fX lO k Kgr O OO H Kgr O BO M AlIrcilSI Af Speciaal Toor Kindervoeding in buMCa i Ksr 0 90 ITlCIKOmiVC Kgr ƒ 0 60 M Kgr ƒ 0 85 Chamlaeh nitvcre duig VOO de hcvlgatt aanvaUén van Aathma atc In AcftitTISI C if dr ttCtl o eener halve Cigarette tl Toldocnda ter baatrij dooajei 0 80 en Ö RÖ TjimaflnHfk Rnnhotlfi J puroatïkf tegen vwttoppinc Aam voor het kind baggwi qfc tn de imaak aangenaam ii Priji per dooije 0 90 n O ÖO atgemeen rkend het BESTE huiiniiddel bij Hoeat Verkoudheid en Keelpyn bet U een allJmoploMen tit Ahtichtend middel by uitnamendheid uitalmtend iA □ fleKhjea verknjgWar Trija 0 0 p fleschja Salmiak Pastflles j een aliJmopIoMend tn ttticbtend i J l rMjMraltn ram MlA fEtIÏM OLM te ttiaX n atim pMrai iiqtMUlm ifaat p tt malum m kaMti km mg m rtrkri gtaat i iipotMêkmr m Progittm KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST I ania rinUC PUnUmiOt elen Mlgraine Congeatieacic voor lookal 1aj na 1 Uwljien de Tamarinde SonWl van KRAEPF I IEN HOLM belanErijke dientten Koloniale Wei ving Handgeid f oo bö het aangaan van eene vrijwillige verbintenis voor ES jaren Aaiibreaggeld riVIÜTIG GULDEI Men melde zich aan frtfwUUgert en HIUUiepttcMigeu mei eubepaaM verlat bj den Commandant van het Koloniaal WerdepOt te Harderwijk of bjj eender plaatselijke ol Garnizoeos Commandanten ntUltepUeltllgen ondifr de wapenen bij hun onmiddelltjken chbt Van de uitbetaalde Handgelden virerden in hot vorige jaar door bemiddeling der Administratie van het Koloniaal Werld pót en MET OOEDVINDBS der aaugenomenen gezonden aan hunne PAMILIEN I tOlOS aan hunne CREDITEUREN 1 tS4 Totaal f ItOSO Ilollandsehe Ceinenlsleenfabriek D VELDHUIS a ie CLTxrexlcex a d IJsel HEEFT EN HOUDT STEEDS IN VOORRAAD Ei en Cirkelvormige Buizen waterdiclite Putten ALLE SOORTEN TEGELS KOEDRINKGOTEN ENZ rUAAGX PBUaOPOAVE iiï s Patent H Stollen nnitiirF niiurtii niiiUel DU OU mi OttUlirgiiiii Fitmün i f Der groMe BrfUg rfw Bfarnuno n rMmu n stoum si teruniMn M Aattu m M Mêit w rthioa n JiacfMhmunfftm itf Uu Uuf itttw muvt Kttt êcharftn H StoUeft Mr nw IM i ot t4ie In êoMmk Uuahufdtuniai Mn mfrUtktt ftti M i m MttI ÊMfUnfim ADTEETENTIM in alle Couranten worden aang enomen door het Adv rtentle Biireaa van A BKINKNAN di ZOON Echt Zeeuwsch Tarwebrood fa eent de K O bö A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 FEMSCHE STOOMVEEVEEIJ iif eheiniscbe Wasscherij TAM H OPPEMHEIMER 19 iiruinkatU Hotterdam iebrüvetaord door Z U den Eonmg der Belgen Boofddepöt toot GOUDA de Beer H G TKIJSBLBG Korte Tiendeweg D 7 Speciahteit voor het ntoonieu ep Terren Tan allu lleerenen Dameigarderoben ulsoolr alle KindHrgoedereu Speciale iurïcfating Toor het stoom d tu pincbemantels veeren bont en Gord nen tafelkleeden enz worden oaar de nieuwste en laatste methode ffeverid Thiiny i WoBdwbalitm in do geheele wereld bekend on geroemtl Ouovortroffen middel tegeu alle Horst L onr ie ter llaar i kten enz laveadig zoowel slq ook uitweodi in bijna ille Eiektegerallen met goed gerolg aan te wenden r per flacoii t 1 per post t 1 15 Thierry s Wo darcalf bezit een alsnog ongekende gen eskraoht ea heilzame werking Maakt meestal elke p nl ke en gevaarvolle operatie geheel orerbodig Met deze alf werd een u Jiuf oud voof onK enee8U k relioudeil beenic znel en onlanna een bjjna SS ftar kankeriyden ireueKen Brenftt genezing en rerzachting der pijnen bij wonden ont tekingen enz Tan allerlei aard PrijB per pot f 160 per post f 1 60 CentraBl Depot voor Nederland Apotheker HRKKI StKDEKS Bokin 8 Amsterdam Wur KeendepAt bettelle men direct uu dieScliutMiMuotluka dei A TtllKRRy m Pngrad bel Kokitaeh OMt rrmeh Gelieve proipectni te ontbieileii by bet C ntrul I ep6t Sander Rokin 8 A mitercUtn EENISBEFOTÏANTEEE Hen wordt verzocht op t MERK te lettta CTT HET MaQIZIJN TAH M ftAVENSWAAY ZONEN QORINOHSH Deze THEEËN word u afgel rerd in Tersegeide pakjes van vy ftm 1 een luUf en een Ned mê met Termelding van Nommer ec Prgs TooTzien van nerenstaand Ueili Yolgena de Wet gedepo neerd Zich tot de nitToerinK Tan geeerde orders aanbevetendfl J C BUL ïoorheen J BEEEBAAKT Li Paiii Expellcr Ui nr ook tal T rtl09W B MM btt V kat bteiikaMikjjlibi b d BMite aMtkakw tt ijDitvtaa K nMk CUIMH na IitD aa laadan il W I ltt D l CJ BV Utmi l Bulteolaudscii Overziebt De Indépendance beige en de groote Nederlandsehe bladen bevatten deu tekst ran een officieel adres door de gevolmachtigde afgevaardigden van de Znid Afrikaansche repnbliek en den Oranje Vrijstaat den lOden September aan het Hol van Arbitrage in den Haag verzonden De gedelegeerden Dr Leyds Wessels Wolmarans en Fischei herhalen hun verzoek om een beslissing bg uitspraak van het Hol van Arbitrage over de geschillen die tot den oorlog geleid hebben De gedelegeerden verzekeren dat Engeland de regelen van beschadfil ooilogvoeren heelt geschonden V De Engelsche bladen bevatten meer uitvoerig Kitchener s relaas van den algemeenen toestand ons door Renter in het kort geseind Nieuws staat er niet in Alleen moet de verzekering dat de toestand in de Kaapkolonie dezelfde is met een korreltje zont worden genomen Want de jongste telegrammen orer de bewegingen van Scheepers en Theron leeren ons dat het anders is Ook de aanval op Sutherland waarvan Beuter gewag maakt is van belang Het commando van Louw zoo wordt nitMatjeslontein gemeld heeft in den ochtend van den 7n het dorp Sutherland aangevallen ten Noorden van Matjesfontein De Boeren waren 250 man sterk Zg namen vervolgens stelling op een hoogte op een grooten kilometer afstands gelegen zonder echter een poging te doen om die plaats stormenderhand in te nemen s Nachts trokken de Boeren die schietvoorraad in overvloed schenen te hebben terug Aan geen van beide zijden werden verliezen geleden Dat wil dns zegge dat Louw s commando zich voorloopig in de Roggeveld bergen genesteld heeft terwijl Scheepers nog in de Lange bergen staat en Theron noordwaarts gedreven blikbaar er in slagen zal zich met Scheepers te vereenigen Uit het midden der Kaapkolonie komen weinig berichten de laatste dagen Maar dit bewijst geenszins dat het er stil is Het feit dat Uilner niet langs den spoorweg Kaapstad de Aar Bloemfontein noordwaarts durft te reizen is welsprekend het plan om ook hier gijzelaars op de treinen te plaatsen niet minder Rechtvaardigt dit alfes niet Kitchener s mededeeling dat de toestand in de Kaapkolonie op Letter s nederlaag na onveranderd is f D w z voor de Engelschen even FEVILLEIOX 24 Maiu dat komt er niet op aan we moeten in ieder geval op marsch I Ik wou dat ik al die Krivosciérs den hals kon omdraaien neen niet allemaal want Jovica behoort er ook toe God bescherme u eerwaarde en lorg goed voor Jovica Hg stormde de trap at om zich bij zijn kameraden te voegen Pater Leonhard volgde hem en kwam nog tijdig genoeg beneden om te rien dat de poort der vesting geopend werd Jörg stond reeds in t gehd G rald die zich aan t hooid xijner manschappen bevond wenkte den geestelijko met lijn sabel een groet tot afscheid toe en de moedige schaar vertrok welgemoed in den schemerenden morgen VIJFDE HOOFDSTUK De bpra had den geheelen dag gewaaid met een kracht welke iederen bewoner der vlakte noodlottig ïou hebben toegeschenen in het hooggebergte echter hechtte men er met voel beteekenis aan Op de rotshoogten van Krivoscié kende men stormwinden welke dood en verderf brachten overal waar i xich vertoonden het wu lelti ongunstig blijft en dat er dus geen enkele reden bestaat waarde te hechten aan het gejuich in Engeland dat de Ki apkolonie het einde harer ellende ziet naderen De correspondent van de Daily Mail vertelt dat men te Pretoria gelooft dat Kitchener s proclamatie niet veel nitwerking zal hebben om de Boerenaanvoerders tot overgave te nopen De groote meerderheid der burgers op commando zjjn desperate lieden die reeds alles wat zij hadden en wat hun dierbaar was hebben opgeofferd lOm den oorlog voort te zetten Z j lachen om de bedreiging met verbanning De lenteregens worden lederen dag verwacht vervolgt de Daily Mail man en zeer spoe I dig zullen de Boeren onbeperkte weidegronden I hebben 0p een spoedige beëindiging van den oorlog bestaat geen hoop Er waren buitengewone voorzorgsmaat regelen genomen voor de keizerontmoeting te Dantzig De spoorlijn was verlengd tot jaan het steiger waaraan de HohenzoUern zon aanleggen Het omliggende terrein was I bijna hermetisch afgesloten door een sterke palissade bewaakt door een riJ schildwachten aan den binnen en aan den buitenkant Sterke electrische zoeklichten hebben s nachts te voren den omtrek doorzocht Op het water zelf waren tal van politiebootjes aanwezig teneinde te verhinderen dat ongewenschte personen het schip zonden naderen Wanneer men dus de telegrammen leest van t geen er bij de ontmoeting hoeft plaats gehad moet men in t oog honden dat slechts een enkele bevoorrechte pers man t gebeurde heeft aanschouwd t Publiek nam aan deze ontmoeting geen deel en dat is ongetwijfeld een enorm contrast met hetgeen men hoogstwaarschijnlijk in Duinkerken en Compiègne zal zien gebeuren Ook al hebben er kanonschoten gedi eund en al hebben er tal van hoera s geklonken dat zijn allen maar formeele uitingen want zelfs dat hoera roepen van de matrozen op bevel was ook een nommer van t vooraf opgemaakte program De czaar kwam met de Standart uit Kopenhagen en arriveerde ongeveer te 10 uur toen juist ook de kruiser Swetlana met grootvorst Alexis uit Petersburg in t gezicht kwam De keizer ging den czaar met de HohenzoUern tegemoet en na de gebrnikelijke eerbewijzen met paradeeren in t want muziek en saluutschoten kwam de czaar in zijn stoomsloep met graaf Lamsdorf en gevolg naar de HohenzoUern De keizer wachtte hem aan de statietrap op omarmde hem zeer hartelijk zegt Reuter en na inspectie der eerewacht meer dan eens voorgekomen dat paard en ruiter in den afgrond stortten Wel gierde ook nu de wmd huilend tusschen spleten en kloven maar het was toch Ejogelijk zich met eenige inspanning voorwaarts te bewegen Daarbij was de lucht droog en de hemel helder terwijl de omtrek zich baadde in een zee van maanlicht In een der trechtervormige bergkloven welke den rotsachtigen bodem dezer woeste streek in alle richtingen doorsnijden lag een zoogenaamd dorp een klein aantal hutten uit ruwe steenblokken opgebouwd waarin men nauwlijks voldoende bescherming kon vinden tegen het weer holen welke nauwlijks op menschelijke woningen geleken Iets hooger bijna aan den rand der bergkloof maar toch beschermd door de rotsen verhief zich een veel grooter gebouw dat alleen den naam huis verdiende Het was stevig bemuurd had regelmatige deuren venster openingen en telde verscheidene vertrekken Het eerste en groofate dezer vertrekken scheen den bewoners als gewoon verblijf te dienen In den lagen haard brandde een flink faoutvuur dat de kale zwartberookte muren met een rossen glans verlichtte De eenige versiering dezer wanden een crucifix en een heiligen beeld toonde aan dat de bewoners den Chrutelijken godsdienst beleden De meubelen hoewel uit hout vervaardigd toonden een grooteren welstand dan men gewoon lyk in deze streek verwachtte en verscheideiw houten vaten in de boeken welke goed j evuld schenen wezen er op dat de bezitter van dit huis tot de r kiten en unxienl ksten van x n lUm en na verwelkoming van grootvorst Alexis bleven de beide keizers op t promenadedek praten Aan t dejeuner zat do czaar tusschenden keizer en graaf Von Billow en tegenover hem zat graal Lamsdorf Volgons t telegram van Kenter alweer heersohte er een opgewekte toon en klonken de belde vorsten met de beide ministers en de andere heereu Nadat de HohenzoUern langs de parif deerende schepen was gestoomd maakten de officieren hun opwachting op het keizerlgk jacht werd door prachtig weer begunigd maar zooals hierboven reeds gezegd 1 vele partlcnliere vaartuigen worden op grdWenLafatand gehouden De ontmoeting der beide keizers te Dantzig die mift en benevens tot een paar feestmaaltódenr aanleiding gegeven heeft tot heel wat inteifnationale beleefdheden en een milden regen van ridderkruisen deed nederdalen op de bojj en van giinmors generaals en admiraals glïettljer Voss Ztg aanleiding tot de volgende opmerkingen Ieder der beide keizers is vergezeld door den verantwoordelijken leider der bnitenlandsche staatkunde Keizer Wilhelm heeft den rijkskanselier de Tsaar graaf Lamsdorf meêgenjpen Dit beteekent daarom nog niet dat in Dantzig ook politieke onderhandelingen znllen gevoerd worden evenmin als do ontmoeting van twee hoofden van staten het bewijs levert dat de betrekkingen tusschen hunne landen zoo bijzonder hartelijk zijn De ervaring heeft geleerd dat zalke ontmoetingen plaats hadden enkele maanden voor het uitbreken van den oorlog Toch meent de Voss Ztg dat de betrekkingen tusschen Rusland en Duitschland beter zjjn dan ooit de spanning die tgdens de Chineesche verwikkelingen wel eens bleek te bestaan is sedert het vertrek van graaf Waldersee uit Peking klaarblijkelijk vermmderd en de Rnssische pers die als de trouwe afspiegeling van de stemming in gezaghebbende kringen kan worden beschouwd slaat in den jongsten tiJd een vriendschappeljjken bgna hartelijken toon aan Men telegrafeert uit Constantinopel aan de Frankf Ztg dat de heer Bapst die thans zaken der ambassade te Constantinopel waarneemt aan de Porte heeft doen weten dat een afdoening der schuldvorderingen van Corandoi en Tubini geen invloed zou hebben op de gevolgen van het nltimatum aan de Porte joor Frankrijk gesteld tenzg de te treffen behoorde De wapens welke men anders aan de wanden van iedere hut zag ontbraken hier geheel evenals de mannen welke ze voerden Wat zich anders aan weerbare mannen in het dorp bevond was nu buiten in het kamp gelegerd in ontoegankelijke kloven en bergpassen Slechts nu en dan kwamen ze heimelijk en slechts voor eenige uren naar hunne woningen welk voor den vyand open stonden zij wisten heel goed dat de achterblijvenÖe vrouwen en kinderen van deze troepen hoegenaamd niets te vreezen haddenOp de houten tafeV stonden de overblijfselen van een eenvoudigen maaltijd en een jonge vrouw was bezig den ketel schoon te maken waarin zij het maal had toebereid Zij deed haar werk vhjtig en zwijgend zonder zich ook maar met een enkel woord te mengen in het gesprek der beide mannen die voor den haard stonden Het waren twee jeugdige krachtige jon e mannen echte zonen des lands brum en gespierd maar hun kleedmg en voorkomen gotiiigden van den maandenlangen strijd dien ze reed hadden meegemaakt De oudste van hen een man met scherpe trekken en een gelaat dat even hard en gevoelloos scheen als de rotsen van zijn geboortegrond krak somber en met gefronste wenkbrauwen in de vlammen Zijn blijkbaar verscheidene jaren jongere gezel zag er eveneens ernstig en somber uit maar op zijn gelaat lag niet die uitdrukking van koele stren eid Ofeen van beiden hadden hun wapens afgelegd het mes stak in den gordel en hun geweren rustten tegen den muur in het onmiddellijk bereik hunner hand xoodat zij op alles konden schikking aan de goedkeuring van den Pranschen gezant zon onderworpen worden De secretarisgeneraal van het ministerie van buitenlandsche zaken had zich in persoon begeven naar t hotel der Fransche ambassade om er uitnoodigingskaarten te brengen tot bijwoning der huwelijksfeesten van drie priosessen van den bloede Hij kon echter met oen korte weigering der uitnoodiging weder huiswaarts gaan Er is nog een lid der Turksché kolonie over de Fransche grenzen gozet t w een zekere Sination een Armeniër die belast was de in Parijs aanwezige Turken te bewaken en hun namen te rapporteeren wanneer zü over de grenzen trokken I Feridoen Bey is door de Temps ge inter viewd en heeft verklaard dat hg ooit hoofd der Turksché geheime politie in Frankrijk is geweest en veel minder nog de rechterhand van Mnnir Bey njet wien hfl niet eens op bijzonder goeden voet stond HiJ zoB zich beperkt hebben tot het snrvoilloeren der studiën van de Tarksche jongelieden die zith in Pargs eenige Westersche beschaving eigotlkwamen maken Verspreide Berichten Frukkue In den oergister onder voorzitterschap van den president der Uepubliek op het ïllysée gehouden ministerraad moet er nog niets officieels over bekend ijn geweest docfl t heet dan nu toch dat het keizerlijk echtpaar heden over een week Vrjdag W dezer een kortstondige visite zal brengen aaa de Seinestad van het kasteel Oompiégne uit Niet langer dan drie uur zonden dB czaar en de czarine te Parijs vertoeven Aan het Noorderstation zonden ze afgehaald worden door den president en met hem zouden ze naar de brng Alexander III rijden om daarna een duchtige receptie te houden in de Bnssische ambassade Dit programma schijnt nog lang niet vast te staan de één vertelt dit de ander dat zelfs wordt er gewaagd van een officieel banket op het Elysée en de presidont van den gemeenteraad de heer Dausset zou er alles van weten maar niets mogen verklappen terwijl als motief van bet czarenbezoek aan de hoofdstad wordt gorelereor4 de aanslag op president Mac Kinley te Buffalo de czaar zou niet den schgn van vrees voor de anarchisten willen hebben doch de menschen uit zgn naaste omgeving die hem feitelijk laten doen wat hnn goeddunkt oordeelen het toch veiligor dat de Russische en de Fransche politiemannen voorbereid zijn j Ik dacht iets beters van je te hooren zij de oudste biijkbaar ontstemd Alweer een nederlaag I Had je dan niet de overmacht i In het bc in ja maar de vijand kreeg versterking en myn troep werd geheel ontmoedigd Je wUt het niet zien Marco maar een feit is hetdat wc steeds meer worden teruggedrongen en ingesloten We zijn de eenigen die den vijand noghet hoofd bieden maar voor hoe lang 1 Wü je soms genade vragen Vroeg Marco opstuivend Wü je soms de hand reiken aan hen die jou zoowel als mijn vader gedood hebben Alsjtj t kunt vergeten dat je een zoon bent vanHersovac Ik heet Obrevic En nog loopter een vrij rond op wlen ik mijn gevangenschapen mijn vader te wreken heb Hij wfls het die vandaag den vijand versterking bracht zei de jonge Hersovac Ik herkende hem m t gevecht Hem zult ge niet bereiken hij schijnt met tooverkunsten om te gaan welke hem t en iederen aanval beschermen Men zou het werkelijk gelooven bromde Marco tusschen de tanden Laf is hij niet wanthij is altijd vooraan in den strijd Hoe vaak heb ik hem daar reeds gezocht hoe dik QU zou hijdoor een list in mijn handen gevallen zijn Maarmen trof altijd een anderen nooit den rechtcntMaar om t even hij is nog binnen onze grenzenen ik heb hem overal strikken gespannen Als hijzich ook maar één keerj vin de zijnen verwgdert dan is hij mijn I IVanO vtrvolgd