Goudsche Courant, zaterdag 14 september 1901

rissen toedronk terwgl de keizer met grootvorst Alex een glas ledigde en vervolgens Lamsdorf en de andere Enssische heeren toedronk Tegen halfvijf kwam de HohenzoUem te Dantzig in t zicht en toen was de keizer getooid met het lint van de Andreasorde de czaar met dat van den Zwarten Adelaar terwijl zjj zich dmk onderhielden tijdens het geschiet en geblaas en hoerageroep in deze nagevolgd door de heeren Büiow en Lamsdorf nauwelijks oogen hebbend TOor het schouwspel links en rechts oorlogsschepen allerwegen die gister manoeuvreerde in de Bocht onder leiding van keizer Wilhelm Weder Ontvangen V it jg welbekende soorten ninini mnin A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA ftlephoon V 31 BINNENLAND Nu zoo herhaaldelijk de drooglegging der Zuiderzee ter sprake komt is het niet onaardig te herinneren dat den 1 Juli 1902 het een halve eenw geleden zal zijn dat de Haarlemmermeer is drooggemaakt Met inbegrip van den rentelast van do opgenomen kapitalen heeft de geheele droogmaking gekost f 13 789 377 De verkoop van het land en andere baten brachten op f 9 377 266 zoodat dit werk aan het Bijk heeft gekost f 4 412 111 De Alg Nederl Boud van Indnslt ieeleu en Handelslieden zal zijue algemeene vergadering houden te Utrecht op Uaandag 16 dezer O m zullen worden behandeld de volgende Toorstelleu Van den heer E Posthuma te Leeuwarden De Bond besluite tot het aanleggen van een z g Zwart Boek ten dienste der leden Van den heer Schwarz te Zaandam De Bond trachtte de medewerking te verkrijgen van den hoer directeur generaal der posterijen en tulegraphie om evenals met Dnitschland Denemarken Oostenrijk België Zwitserland enz eene overeenkomst tot stand te brengen met Frankrijk Italië Spanje Portugal en zoo noodig Bnsland opdat correspondentiën betreffende onbestelbaarheid of zoekraken van pakketten kannen geschieden tusschen de kantoren van afzending en bestemmfn zonder dat dit zooala thans het geval is door tnsschenkomst van de resp post hoofdbesturen moet plaats vinden Vuil den heer Louis L van Emden te Schiedam o De Bond trachtte te verkrögen dat voor kwitantiën strekkende in mindering van een hoofdbedrag hooger dan f 10 slechts éénmaal een zegel vereischt wordt b De Bond overtuigd dat het in het belang van handel en nijverheid zonde zijn als postpakketten naar Oost en WestIndië ook togen rembours verzonden konden worden besluit de betrokken autoriteiten hierop te wijzen en invoering van dien maatregel te verzoeken Van den heer N Allard Jr te Geertruidenberg a De Bond verzoeke aan de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen om voor het bezorgen van kennisgevingen van aangekomen goederen een uniform tarief van drie cent in te voeren b De Bond in aanmerking nemende dat het plaatselijk briefport tarief van drie cents AaDgevangeD 1 Mei TUd vai Greenwich Directe SpeorwegverMndlDgeo net GOUDA Zomerdlenst 1901 ROTTIBDAUviM Ttru 6 68 7 11 7 J6 8 1 8 88 9 08 4 9 88 9 67 10 86 10 66 11 16 18 18 U SS ÏS s l 8 18 8 80 8 48 8 68 4 89 4 64 6 16 6 94 4 18 7 08 7 88 7 44 8 14 8 17 S S6 9 14 10 18 10 41 U M l 8 94 J 10 19 8 81 S 10 80 18 r 8 41 10 87 6 97 6 88 6 46 8 89 7 47 8 07 8 6 8 6 9 SS 10 46 11 08 IWI lO 7 7 8 46 11 81 7 S 11 48 1 08 1 14 1 81 1 80 11 08 11 18 11 90 10 18 10 68 11 99 11 80 U 1B 10 01 11 96 4 11 4 1818 84 18 44 1 80 B 8 61 4 08 g 1 68 9 08 I f 1 IUm mü IU Itn 6i WjM Op 4o tniin lüii iid j Kuodm DIiiil ivlugHlu r teiirbUj t l tooi i fnkrii b r te g hil TmlUpriji B Hollmdidi 3po t l Bilra nppUiii l b T iir l tllm DiulHi 7 7 u R0TT RDiJl 9Q0 Tl t II 7 68 i 0 t 18 80 ir 48 18 88 11 81 11 46 18 04 f 8 17 6 41 6 87 4 46 6 98 6 04 8 8 7 06 7 69 8 8 £ 9 88 a 48 10 88 9 48 10 81 9 46 4 08 a a 4 68 t I 6 I S 4S 9 68 a w 9 6 10 g t 6 66 i t w 10 08 a V 4 06 4 94 4 6 6 18 6 48 8 84 7 08 7 86 8 10 8 41 9 47 10 09 10 16 11 04 10 1810 98 10 88 10 48 8 08 8 84 9 00 9 87 10 08 10 19 10 49 PMBltotld op Bm loop tan niat gnakaad wordsii 18 9 47 8 8 3 11 69 1M 18 86 1 0 B HolIutdidM ipoor t Iztn opplaBeathMrij u Ba OonpaBaü dar Wagoai Lit OOCPi OEH U a a 0 io Tan 10 19 10 68 11 18 18 16 11 18 18 66 1 16 1 68 8J1 8 46 4 1 4 60 6 18 6 49 B ll 7 19 11 06 1 07 Ml a a ll lB 1 18 a a 6 18 it 11 80 1 11 I 97 10 46 11 86 11 48 11 46 18 66 1 87 1 44 8 80 8 48 4 16 4 46 6 88 6 48 8 16 8 4 7 67 7 16 8 7 8 41 9 11 9 81 10 00 7 88 8 68 t 7 8 9 08 a 7 68 9 14 a 7 68 9 08 9 19 9 88 9 4 10 98 6 81 8 01 7 08 7 1 7 85 slas 8 66 03 9 44 10 11 11 96 U S6 18 00 1 80 8 40 1 67 4 00 4 16 4 87 S l 8 1i 7 01 7 41 7 S6 8 18 9 40 10 96 i 10 17 1 86 4 48 8 18 9 48 8 69 fj 1 80 4 88 6 43 10 01 e 0 D U A A H S T 11 0 A H rlaa tana oada 8 88 8 11 8 81 ig 10 10 10 69 11 06 1 10 1 8B 3 16 07 4 43 6 1 i 18 8 48 61 lO i 10 SO 10 87 11 08 ArnatW 8 01 8 68 41 10 10 11 04 11 48 19 67 1 67 8 86 4 114 67 6 S0 6 48 8 44 9 36 10 3 11 08 11 47 11 69 AmatC 8 111 ls o l6 ll tv 1 011 10 1 11 1 40 4 17 6 1 6 46 8 01 f t 10 SO 11 18 ll M 18 14 aUaga Voorburg Zoetaim Zafei h Mo 7 j 0 1 B 9 80 10 11 I o Vi I l S 18 08 18 88 1 18 8 09 9 14 4 S7 4 48 V81 6 46 7 06 7 81 8 09 9 88 8 46 10 88 10 64 raaaJtatfat ip to laop b alot 6 to J rf W Hamoaitateri all 1 I U r taUl i h Batalni bilj 1 kl p l t W üf fM r D A t I a C U T via nna 10 14 10 69 1 00 lXt 1 16 8 11 4 88 1 4 11 18 8 88 11 84 1 40 a il 8 07 10 4 11 47 19 88 1 06 8 08 S 4S 6 04 8 14 B 9 89 at C 6 8i lis 8 10 8 98 9 13 tl 11 1111 17 11 60 1 11 8 10 8 84 k 4i 8 06 8 91 7 09 1 10 9 96 48 Aaaat W 6 S4 6 47 7 30 8 86 8 46 80 v 46 11 80 18 411 06 8 401 11 S 4 i OO 8 11 8 86 7 86 8 86 40 10 01 louda 7 08 7 811 18 I 8 18 18 10 84 18 61 1 18 1 6 1 88 4 18 4J 4 47 7 07 7 64 8 0 11 10 17 11 81 10 14 t li 8 18 8 68 7 47 8 88 10 10 04 10 41 U H 11 48 18 08 1 48 8 0i 19 4 8 4 41 6 41 8 5S 7 00 7 6 8 49 9 88 10 08 10 48 5ir L 4 8 by 1 9 87 10 87 1 66 1106 19 7 4 1 0 f fill I0 8B 1 S5 4 88 OMdT iHt 7 4 O l 1 l l eerst aan de Seineboorden even een groote en ingaande scboonmaak honden door maatregelen tegen anarchisten en nihilisten De oproerige elementen hebben op t moment in de Eepnbliek een lerentje alsde mnis bg de kat ze worden opgeborgen Toor een dag ol wat ol uiteengezet met de boodschap dat ze maar niet meer terug moeten komen Te Beims zgn de vier paarden van den czaar aangekomen met vier pikenrs ondereen chef welke diertjes dns verzorgd worden als een bakerkindje I DtJlTSCHI iND De czaar en de keizer bö Dantzig Voor de enkele weinige uitverkorenen moge het maritieme schouwspel te reede van Dantzig uiterst indrukwekkend zgn en de intimiteiteii tnsschon czaar Nicolaas en keizer Wilhelm moge hen stemmen tot blgdschap en geestdrift de massa die gemeend had ook iets te zien te krógen wordt deerlijk teleurgesteld alles geschiedt heel in geheim onder het zorgzame oog der politie die de lui op een eerbiedigen afstand houdt ZÓ6 eerbiedig dat zij geen sikkepitje te zien kr jgenl Dus moet afgegaan worden op de min of meer officiense mededeelingen van heel enkele bevoorechten en die maken gewag van louter vormelgkbeden hoera s van de wederxgdsche matrozen driemaal als naar gebruik aangeheven en de volksliederen uitgevoerd door de muziekcorpsen over en weer op het moment dat de Hohenzollern met Wilhelm II en de Standart met Nicolaas II langs zij kwamen wat in de Dantziger Bocht gebeurde eergisteren in den voormiddag kort na tienen Dadelijk begal de czaar zich met een heel gevolg onder wie de minister van buitenlandtche zaken graaf Lamsdorf aan boord van de Hohenzollern op de valreep van welk schip de vorsten elkander begroetten en hartelijk omarmden Dan inspecteertten ze de eere compagnie begroetten daarna den inmiddels aangekomen grootvorst Alexis en begaven zich vervolgens met hun beiden op het promenadek waar zjj tot het ontbjjt in een levendig gesprek bleven Tegen halfvier kwamen de schepen in t zicht te Hela de Hohenzollern met de beide keizerlijke standaards in top de Busaische schepen met de Dnitsche vlag en daar kwam het weer tot een geschiet en hoerageroep van geweld voor welke occasie de c ar zich verkleed had als Duitsch admiraal en de keizer als Enssisch dito TOor de wederzijdsche soldaten op eenigen afstand een lastig geval to eer daar beiden naast elkaar op de brng der Hohenzollem stonden Do eigeniyke revue over de Dnitsche eskaders dnnrdo een half nnr ongeveer en na een begroeting van de admiraals en commandanten door den czaar die danig in zijn nopjes scheen en zijn collega Wilhelm do hand schudde bracht de czaar een bezoek aan vier Dnitsche schepen Het lunch aan boord van de Hohenzollern was zeer opgewekt De czaar zat tusBchen den keizer en den rijkskanselier tegenover hem Lamsdorf Hunne Majesteiten klonken met elkaar waarop de czaar den rijkskanselier en de andere hofdignita Oottdi 8 40 8 60 8 67 9 08 9 89 46 door 7 18 7 88 7 16 8 86 7 44 Moordnekt Mieuwnkark Capella ïottwdui U 8 64 8 09 9 08 RotterdamP F r V a 8 41 8 66 4 48 6 80 8 04 I U 7 89 4 68 6 41 I 6 01 6 61 6 11 8 04 6 17 8 10 S 86 7 88 7 43 KottanUm Beun Rotterdam D F Botterdam M Oapalla Klaawarkark Uoordraeht Soada 7 46 1U U 1 rt 8 UuH utn baUln Oouda ZaTenh Moaro SoetanneaiZag Voorbug a Ha 9 07 Uoada 6 80 8 81 7 88 7 10 8 18 Uadaar 6 86 ffoard 6 48 8 48 Ulrwikt 8 08 7 l 4 11 6 88 8 18 8 61 9 8 Bottordun B een bizonder voorrecht schenkt aan grootf steden trachte dit tarief geldend te verkregen voor eene geheele provincie Van den heer A Mullink te Bergen opZoom De Bond erkennende de noodzakelijkheid van eene spoedige wijziging van het Wetboek van Strafrecht in zake handels en fabrieksmerken besluite zich in deze nogmaals tot den minister te wenden De voorzitter wenscht hieraan toe te voegen Het gebruik maken van firma namen van minderjarigen strafbaar te stellen wanneer dit bliikbaar geschiedt om meerderjarigen ten koste van leveranciers tegenover de wet te dekken Van den heer J P Nord Thomson Amsterdam De Bond beslnite een programma op te stellen waaraan zich ondernemers van stoombooten en benrtschippers moeten onderwerpen voor de leden van den Alg Ned Bond van Industriëelen en Handelslieden Van den heer Elink Sterk te Halsteren betreffende de vertegenwoordiging onzer handelsbelangen in Oost en West Indié Van den heer A Groonendaal G Jzn te Tiel omtrent het orgaan van den Bond en het uitbreiden van het ledental De nestor onzer Nederlandsche dichters Nicolaas Beets viert heden ziJn zeven entachtigsten verjaardag En op dien ongewoon hoogen leefted schonk hij onlangs nog den merkwaardigsn handel verzen dien zjjne bescheidenheid Dennennaalden heette De Standaard w dt een hoofdartikel aan den man die in zgn late dichtergave niet aan het dorre wintergetijde maar aan den gloed en de kleuren de tinten en tonen van onzen vaak zoo verrukkelijk schoonen HoUandschen herfst deed denken Dat er vele van door de Spoorwegmaatschappijen vervoerde goederen niet altgd aan belanghebbenden kunnen worden bezorgd wegens onvoldoende adressen dat deze goederen ook niet steeds weder aan de afzenders terug bezorgd kunnen worden om dezelfde redenen of wel dat er vele goederen om de een of andere reden worden geweigerd blijkt wel uit het besluit der H IJ S maatschappij om deze publiek te doen verkoopen Onder deze niet geaccepteerde of onbestelbare goederen bevinden zich zelfs antieke meubüien rijwielen manufacturen eene groote hoeveelheid wijn sigaren en zelfs een kermiskraam met zware kisten enz Gemeng de Berichten 6 80 4 98 1 48 1 64 1 88 8 14 8 46 48 1 68 8 08 09 8 8 1 08 B 6 80 7 10 7 38 6 16 10 80 11 01 1 16 10 48 7 38 8 48 10 64 7 00 7 64 8 08 l 69 11 88 11 48 De brandweer te Amsterdam heeft gisternacht kort na het middernachtelijk uur haar diensten moeten verleenen tot blussching van een vrij krachtig nitslaanden brand in het achterperceel van Vondelkade 99 Hier is gevestigd de brood koek en beschnitbakkerij van F B Jeene Voor is de winkel daarachter volgt het woon en slaapvertrek en daaraan grenst de op een plaats uitkomende bakkerij De brand is hier begonnen WaarBchijnlgk heeft het vnur eenigen tjjd gesmeuld wellicht zelfs reeds geruimen tijd in de bakkerij on aangrenzende binnenkamer gewoed eer de bnren het gevaar bemerkten De brandweer werd toen gewaarschnwd en nadat het tuur krachtig va aangetast kon de omvang van den brand beperkt worden tot de bakkerg die geheel uitbrandde en de binnenkamer die mede veel te lijden had Winkel en zijvoorkamertje leden hoogstens waterschade Het onaangename van het geval was dat de bewoners man vrouw en twee kinderen van beneden de twee jaar niet thuis waren Van de buren vernam de politie dat de heele familie aan het brniloftrieren was ergens in de Watergraafsmeer Ëen onaangename thuiskomst stond bet gezin van den bakker dos s morgens te wachten al zalde moeder zich gelukkig rekenen dat zjjhaar twee kindertjes mee ter bruiloft namen ze niet in de bedstee achterliet Deze brand zou anders zonder twijfel een treuriger verloop nebben gehad Hbl Uit het kiesdistrict Hensden wordt gemeld In de gelagkamer vlak bg het gemeentehuis te Almkerk werden aan een kiezer eerst twee kwartjes ter hand gesteld om voor Loeff te stemmen even later kwam een Witloxiaan naar hem toe en toen hjj dezen op zijn vraag of hij al gestemd had een ontkennend antwoord gaf duwde deze den man ook een halve gulden in de hand Onze kiezer die reeds goed in t glaasje had gekeken op rekening van de oandidaten had evenwel nog zooveel geweten dat hij aan beiden zgn stem verkocht hebbende begreep nu noch voor den een noch voor den ander te kunnen stemmen en zó6 gleed zijn stembiljet blanco in de bus Bij dokter 6 te Princenhage kwam gUteren de barbier v 8 om hem te scheren en tevens poeders voor zjjn zoontje mee te nemen De arts gaf hem die poeders niet maar zeide dat v S ze maar moest nemen Ongelukkig nam v S een verkeerd doosje dat morphine bevatte De barbier liet het doosje door een jongen naar zijn huis brengen en zijn vronw gaf er het kind dadelijk een hoeveelheid van ia waarop het jongetje in diepen slaap viel Toen de dokter zgn vergissing bemerkte ging hij snel per rijwiel naar de woning vi b V S maar hjj kwam reeds te laat het knaapje was overleden Dit Amersfoort wordt aan het N ï d D gemeld Het geschil tusschen den directeur en dé stokers en machinisten der gemeentelijke gasfabriek omtrent den overmatigen arbeidsduur dezer werklieden waarover wij onlangs het een en ander mededeelden is voorloopig in der minne geschikt Na een onderhond van den directeur met de werklieden hebben dezen op des directeurs verzoek een geschrift onderteekend waarin zjj verklaren er genoegen mede te nemen dat de bestaande toestand tot 1 Januari wordt bestendigd Met ingang van dit tijdstip werd den stokers en machinisten loonsverhooging in uitzicht gesteld met de belofte dat alsdan tevens het personeel met meer arbeidskrachten zal worden aangevnld X 9 19 8 8 i I 8 01 8 88 9 17 68 9 66 S IS 10 08 8 84 i 10 17 8 88 E B 10 1 8 48 8 i9 44 10 19 10 84 10 18 10 48 llj 10 48 11 18 11 17 In weerwil van deze voorloopig vastgestelde nadere regeling is het toch niet onmogelijk dat biJ de behandeling der ge meentebegrooting in den raad het al of niet invoeren van het drieplaegenitelsel nog wel ter sprake komt Heinrich Lettmayer de 18 jarigo zoon van den afgevaardigde van Salzbnrg in den Landdag is Zondag verongelukt op den Untersberg Bg een val heeft hj doodelgke verwondingen opgedaan Leerplicht in de practgkl Op verschillende plaatsen van Noord Brabant is het schoolverzuim eer toe dan afgenomen en waar dit al niet plaats had zgn toch de plattelandsscholen door de in werking treding der Leerplichtwet vaak in slechter conditie gebracht Immers vroeger kreeg men in school frissche opgewekte leerlingen en thans gebeurt het in den zomer ten minste dat de helft der leerlingen eener hoogere klasse lusteloos en slaperig zgn omdat zjj geen voldoende nachtrust hebben en vóór schooltgd 3 4 uur moeten belpen aan weit dikwgls veel te zwaar voor hiin zwakke krachten Het schoolverznim is in Noord Brabant op Bommige plaatsen zeer groot Velen storen zich niet aan de bepalingen der wet Men vindt er leerplichtige kinderen die in 4 5 maanden de school niet bezochten En toch is er nog geen enkel proces verbaal opgemaakt De reden hiervan is dat de schoolopziener dengene bg wien een kind Inwoont aansprakelijk stelt voor het schoolverznim van dat Idnd Of deze opvatting van art 1 der Leerplichtwet nu de ware is wij durven hierin niet beslissen Doch zeker is het dat liJ de oorzaak is van veel schoolverzuim Een vader verhuurt nu zijn jongen die nog onder de termen der wet valt by een ol anderen landbouwer Deze houdt den jongen thuis De schoolopziener waarschuwt hem Hg moet voor de commissie tot wering van schoolverzuim verschijnen Doch niets helpt De knaap moet thuis blgven De laatste waarschuwing maakt den huurder echter bang Met bet gerecht wil bij niet in aanraking komen en daarom stuurt hg den jongen naar huis die dadelijk bjj een ander in dienst treedt Deze wacht ook al de aanmaningen at en zendt hem dan ook op zgn beurt naar huis om een derde de kans te geven datzelfde spelletje nog eens weer te beginnen En daar met al dat waarschuwen telkens een week of zes zeven voorbijgaan kan een jongen die een keer of drie verhuizen wil stralfeloos den geheelen zomer thnisbl Tan Barnttt eb Bailey I Eergister werd te Watergraafsmeer Amsterdam de eerste voorstelling gegeven Het scheelde weinig ol ze was algewimpeld 8 middags was de gemeente ontvanger van Watergraafsmeer komen zeggen dat de 5 pCt gemeentelijke belasting vooruit gestort moest worden voor alle plaatsen in den circus Voor de onbezet gebleven plaatsen zou dan later het reeds betaalde bedrag gerestitueerd worden De directie wilde hier niets van weten en zou de voorstelling niet door laten gaan als de gemeente ontvanger op zgn stuk bleef staan De fiscale ambtenaar echter beraad met de autoriteiten zag af van dit contrólesysteeip en de voorstelling kon doorgaan Te Winschoten heeft zich een commissie gevormd met het doel om in het voorjaar van 1902 een tentoonstelling te houden van allerlei voorwerpen teekeningen enz van welken aard ook mits in vrgen tijd vervaardigd door inwoners van Winschoten en omgeving Het doel is den in onderscheidene kringen der bevolking sluimerenden aanleg voor handwerk en industrie aan te wakkeren zoowel bij mannen als bg vrouwen Met ongehoorde brutaliteit zoo lezen wg in de Loc van 29 Juli drong gistermorgen om half 5 een inlander men zegt gewapend met een kris het erf van de residentswoning binnen Hoewel door de wakers van de gerdoe op den weg van Eandresario ojfgemerkt dorsten de dapperen den man slechts van ver aan te roepen zoodat hij ongehinderd zgn gang kon gaan Het residentiehnis omloopende vond hg achter een deur niet gesloten hierdoor begal hij zich in het huis en drong de kamer binnen naast die waarin mevr V s residents zuster sliep In die kamer echter bevonden zich een paar waaksche honden die dan ook niet verzuimden de inwoners te waarschuwen Mevr V door bun aanslaan gewekt begaf zich naar die kamer en vond den bewusten man staande voor eeii kast waamit hg blijkbaar het een en ander wilde stelen Mevr V die toonde een zeer kordate dame te zjjn riep den dief aan waarop deze haar met een hard voorwerp dat men voor een kris moet hebben aangezien een slag toebracht en haar iil 3en hals trot Hevig is deze gelukkig iet geweest en het eenige teeken wat hg achter liet wu een roode itroep met een acbram in het midden Door het rnmoer dat ontstond terwijl de honden door bleven aanslaan werden de huisgenooten wakker en kwam mevrouw N een logee het eerst buiten en kwamen ook eenige bedienden toesnellen De dief zich den aftocht afgesneden ziende liep naar voren beproelde een deur te openen doch vergeefs hem bleef toen niets anders over dan een ruit van een raam stuk te maken en door de daardoor onstane opening te vluchten Dit gelukte hem echter niet zooder zich ernstig aan zijn linkerbeen aan de scherven te wonden Vrij zijnde vluchtte hg den Bodjongschen weg op nu achtervolgd door hjet gerdoevolk Eerst bg Karang Tenga baalden zg hem in en gelakte t hun met behulp van de wacht van Karang den snoodaard die ziJn heil zocht onder een brng na eenig verweer te arresteeren BiJ den wedone gebracht bleek de man werkelijk een kris bij zich te hebben Zgn wond veroorzaakte een hevig bloedverlies waarom hg zoo spoe digmogelijk in en brancard naar bet stadsverband werd gebracht en verbonden Gistermorgen door den controleur van politie verhoord erkende bij te heeten Koes en afkomstig te zgn van Tanggoeng In de jaarverslagen der arbeids inspectenrs komt ook voor een statistiek der bedrijfsongevallen met opgave van den dag waarop zg plaats hadden Ook nu weder was de Maandag de dag waarop de meeste ongevallen voorkwamen Terwijl in het geheele jaar 5305 ongelukken voorvielen kwamen daarvan op Dinsdag 859 Woensdag 836 Donderdag 818 Vrgdag 844 Zaterdag 872 Zondag 55 en op Maandag niet minder dan 1019 ongelukken Ook in 1899 viel gelijk verschijnsel waar te nemen De gedachte ligt voor de hand zegt de Sticht8che Ct dat de sterke drank hier weer de groote rol speelt De Zondag wordt in losbandigheid oorgebracht en s Maandags moet het berooide hoofd door de jeneverflesch dan weer wat worden opgemonteerd Maar tevens ligt hierin een vingerwijzing welke richting moet worden ingeslagen om bedrijfsongevallen zooveel mogelijk te voorkomen De sterke dran moet geweerd Aanbeveling zou het o i verdienen om patroons die drank op de arbeidsterreinen toelaten en werklieden die ze er brengen te beboeten Vooral in verband met de straks in werking tredende Ongevallenwet Want wel wordt de schadevergoeding voor een werkman aan wiens dronkenschap het ongeluk was te wijten met de helft verminderd maar wanneer geen ongeluk hem treft blijft de aanvoerder van sterken drank ongestraft En ook de patroon die geenerlei zorg droeg dat de drank uit de werkplaats bleef geweerd gaat vrg uit STADSNIEUWS GOUDA 13 September 1901 Ds vereeniging Providentia alhier hield gisteren in het café Unie hare driemaandelijksche algemeene vergadering Volgens het verslag over het 3de kwartaal 278te boekjaar bedroegen de ontvangsten f 942 25 en de uitgaven f 767 32 alzoo een batig slot van f 174 93 De reservekas had ontvangen f 586 88 en uitgegeven f 60 Het kapitaal der vereeniging bedroeg f 1463 85 f het aantal leden 548 De rekening en verantwoording var den penningmeester werd door de heeren P Verkerk en A Verbruggen nagezien en in orde bevonden De zaal was vrg goed bezet en verscheidene candidaten voor het lidmBlatschap meldden zich aan Stolwue Woensdag hield de WilhelminaVereeniging alhier een tweetal wedstrijden in het ringsteken des voormiddags met fietsen en des namiddags op tweewielige rijtuigen Aan den voormiddag wedstrijd namen 22 fietsrijders deel De Ie prgs werd behaald door den heer Joh C Schilt alhier 2e prgs de heer M van Wezelen te Haastrecht en 3e prgs de heer G Belonje te Gouda Aan den namiddag wedstrgd werd deelgenomen door 38 paren Ie dames prgs mej A Both 2e prgs mej Z Marck en 3e prgs mej W v d Bgl allen alhier Ie heeren prgs B Bietveld te Vlist 2e prfls A van Batnm te Haastrecht en 3e prgs Joh C Schilt alhier Het weer dat zich eerst ongunstig liet aanzien klaarde op en bleef verder gunstig Een drukke menigte van hier en elders was in ons dorp saamgekomen en vierde op prettige wijze feest tot laat in den avond Het muziekgezelschap van Knanl luisterde beide wedstrgden op ll urs van Amsterdam 8Iotkn 801 96Vj 18 SEPT Vrkrs NiMïLiiiD Cart N d W 8 1V 80 dito di o ditc 8 96 dito dito dito 8 96 Ho oj Obl Qoudl 1881J S4 lTiUl Inaohr jTiiig 1888 81 6 91 OoBllxa OM ia papier 1888 6 88 8l ia dito ia iilrerises 6 al Po TD6AL Ohl met ooupoQ 8 duo lioket 8 84 8o Lun Obl Binnoiil 1894 4 O Vi dito Geoons 1880 4 98 ditobiiaolbB 1889 4 I a dito bij Hop 188 90 4 dito la goad leQn 1888 8 dito dito dito 1884 6 ariilJ Perpot acbuld 1881 4 87 ToaKlu Qopr Cour loan 1890 4 86 Oec leeomg Mrie D a l T e leenin MriaO I i ZoiD An Rp V oblg 169 H 104 Mllioo üb it 8oh isïo 8 VïMaioiii Obl onbop 1881 4 80 AvanuAli Obligation 18U6 S 0 BoTTllDAX Slail leeu 1894 3 88 NlD N Afr Hiodelav asnd AreBci b TBb M Corli oaj6n 876 Deh Haataehappij dito 416 Ata Hypothaekb pandbr 4 Cult My derVorttenl aand a Or HypotheekU pandbr 4 Kedarlandafllie bauk aaad 194 Ked Hnndelniaatioh dito N W Pao Hyp b pandbr 3 6 Rott Hypotheekb pandbr 4V ütr Hypolhaokb dito 4 101 OoariKi Ooal Hong bank aand 1 10 RuaL Hypotbeekbauk paodb 6 naiiA Eqiil hy potb pandb 4 Maaw L O Pr Lien oen 8 8 ï Nau HoU U 8puar w l ij aaad 108 Mij lol Bipl a 8t Spw aand 119 Ned Ind Spoonaeg m aand UB Ked Zuid Afr Spin aand 8 dito dito dito 1891 dito 4 IlAUiSpaorol 1887 8 yKobl 8 t6 Zuid Iul Spomij k A obl 8 6g P0L H Waraohau Weenen aand 104 auaL ar luaa Spw Mjl obl 4Baltiaobe dito aand FaslovA dito aand 6 lfraag Dombr dito aand ü 98 I Knralr Oli Aioar Sp kap obl 4 100 dito dito obli 4 Oom Pao Sp Mg obl 6 Chio k Nortb W pr Cr aaud 916 ditodilo Win St Potor obl 7 140 Doaaor fc Bio Or Spm een a a 40 ij Ulinoia Cootral obi ia goud 4 108 Louiav il Haahailli Oer y aand 107 Mexico N Spw Mii Ie hyp a 105 Miaa Kaneas a 4p0t prof oaad N Tork Outaaio k Weat aand 86l Penn dto Ohio obllg fl Oregon Oalif la hyp in goud 104 St Paal Minn k Manit obl On Pao Hoof Inn obig 6 dito dito Lino Col Ie hyp 0 6 89 Oamaoa Oan South Chert T aaad 84 Va O Rail liNa leh d a 0 9 Amaierd Omnibua Mjj aand Rotterd Tramirei Haata Aand Nlu Stad Amatordam aand I 101 Stad Bolterdam aand 8 10 7 Bluiil Stad AntvarpeD 1887 9 101 Stad Bruaael 1888 8 108 HoKo Tbeiaa Kegullr Oeaelaoh 4 1 iga Ooanxa StaaUlaenig 1880 6 117 K IC Oo8t B Or l880B 101 SriNja Stad Madrid 8 1881 41 Nau Ver Baz Aab Spool oert van de nog voorhanden MantelSj Costumes en JAPOMÜTOVrEN tegen veel verminderde prijzen D SAMSOM VERSCHEIDENHEID De Rus Maligan ten rechte Malibin Manialigo de man die ons op Dombok zooveel last gaf 0 a Goesti Djelantik ter zijde stond en deswege na eerst tot tuchthuisstraf veroordeeld te zijn fiet Jand werd uitgezet is van Port Said te Singapore teruggekeerd Men vreest dat hjj pogingen zal aanwenden om weder in Ne derlandsch Indië te komen tn de justitie heeft daarom de hoofden van gewestelgk bestnur gewaarschnwd met verzoek om hem zoo hg zich op Nederlandsch gebied waagt aan te hon3en Het volgende ontleent het Bat Nbl aan de Hongkong Daily Press Het feit dat BusSische oorlogsschepen meer en meer gebmik maken van Podos Weh voor hot innemen van kolen heeft eenige ongerustheid doen onstaan daar liet de aandacht vestigt hoe aangenaam dit getuigenis der toenemende belangrijkheid van Poeloe Weh ook moge wez op de omstandigheid dat de voordeden welke het eiland als kolonstation biedt ongetwijfeld aanleiding zullen geven tot kwesties ingeval van een oorlog tusschen Knsland en Japan De regeering van Nederlandsch Indië zooals de zaken staan bezit de middelen niet om baar onzgdigheid te handhaven wanneer Enssische oorlogsschepen mochten verkiezen Poeloe Weh in ti d van oorlog even dikwijls aan te doen als in tgd van vrede Een nieuwe secte is volgens de Globe in Engeland ontstaan die der ontwjjkers Deze lieden hebben het tegen alle noodeloos werk het sohrgven van brieven en het lezen van nieuwsbladen b v Men kan wel zeggen dat de leden van deze gezindte in gVooten getale over den wereldbol verspreid zijn De pokken te Londen schijnen af te nemen Zaterdag was het getal Ijjders op hospitaalschepen en in barakken onder behandeling 96 waaronder zeer kwaadaardige gevallen De sterfte beliep 25 pCt Het begin der epidemie wordt geweten aan iemand uit Parijs door wien eene bleekerij werd besmet Het geheele aantal gevallen in negen weken was 138 in de week eindigende 6 dezer waren 28 nieuwe Ijjders Opgenomen tegen 52 in de vorige Het zevenjarig kind van de Parijscie moordenares dat door zjjn moeder met een revolverschot gewond werd alvorens g zichzelf doodde is aan de bekomen verwonding overleden De drie voornaamsto getuigen de vermoorde man de moordenares en het kind zijn nu dood X To Toulon heeft een vreeselgk ongeluk plaats gevonden Leerlingen torpedisten waren in den nacht van Maandag op Dinsdag bezig met het honden van ontplofflngs oefeningen aan land In een groep liet een meester torpedist zien op welke wijze een torpedo ontladen wordt toen deze plotseling ontplofte Verscheidene personen zgn ernstig gewond de moesten ook verminkt den meester werden de handen afgerukt en van twee leerlingen verbrandden do oogen AÜVEHTEINTIEIN Heden overleed na een smartelijk doch geduldig Ig don IJdig voorzien van de H H Sacromenten onze geliefde Tan to HELENA BRUUSTENS Weduwe van Joaiisks ih Vos in den ouderdom van 88 jaren UU aller naam C e ETMAN Th J ETMAN Gouda 12 Sopt 1901 De saak zal op demelfden voet door hare NkhUn worden voortgezet Arts A G A HOFFMAN Bleekerssing el R 300 is aangesloten aan het Telefoonnet ondernummer M Telephoonnst GoTida Abonnement f 40 per jaar voor perceolen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanlegen ort derhoudgratis Het net is aangesloten aan het Rijks Intercominunaalbureau Op 15 Jani 124 herkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCH MARKT C A V D LOO A HTS voor Zenuw en Zielsziekten Goudsche Sirtgel 51 BOXTBBDAM SPREEKUREN S INRICBTIiie VOOR FSYCBOTHERAFIE