Goudsche Courant, maandag 16 september 1901

No 8607 Maandag 16 September 1001 40ste Jaargang TORANT J ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ielefaoa A o ge De Uitgave dezer Courant geschied dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 7 25 h anco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telefoon Ne as ADVERT E N TIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur d mid TE KOOP ol TE HUUR Twee Heerenhuizen aan de Oost en Westhaven beiden vaa Gas en Waterleiding voorzien Te bevragen bij IZAAK CATS p apier Lange Tiendeweg D 29 Golda B F Wie werlcelp prijs stelt een lEeBLIJK te hebben laat zich lotografeeren in de irotografitche HmitUnrtehUug STTJIDIO m P V D WilALSI Fl SINGEL 661 Kieuv noverlroflen Trof r Lioberu wolbekend SEHCW XaACaT SlIXKB AIImh echt met FabTiekuaerk tot Tourtdurendtif radicale en ïekere gencziag vao alle zolts de meest hardoekkt u xenuw ziekten vuoral uotataan duor afdwalingen op jeagdigcn leeftijd rptals genezing van elke xwakte BW idchfc Benauwdheid Hoofdpün Migraine Hartklopping Maagpyn slechte spgavertering Onvermogen Impotenz PoUutione enz Uitvoerige proBpectassen Irijiptr iflBch fl l 11 2 fl 8 clul l ly iea i fl r Centra li Heput Matth v d Vofiïte ZiiltbDtnmul Oipóti M ClÓbaii 8t Co Rottonlain r Ilappel s üravenhiigo 1 UalrarnHni Aaiun i 0 ii Rottonlani Wolff fc Co Gouda OD bü alle drof sttin Echt Zeeuwsch rarwebrood f cent de K G A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 FEANSCEE STOOMVEEVEEIJ HN ohemiscbe W sscherij VAN H OPPKMIIEIMEU Kruiiih tfle liottptuhnn ÜebrovattMjri iii r Z M dou Konin dor Belgen Hootddepót voor ÜÜUDA de Met r II G TUiJSULIU Korte Tiendeweg D 7 dpeoiaiiteii voor het stoomeii pn Terven vaö alle Heeren en Dsmeigarderoben alHOük alle Kindergoederen Speoiate inrichting voor bet tituom n van pluchemantels veeren bout enx Gordguen tafelkleeden enz worden uaar d DÏeawste en laatste methode geverid Wie eekor a wu da Ecbte 1 EU 6l Cacao te utrangen teeamen gestald o na vel proefnemingen Is den handel gekomen andei den naam des iiitTindeni Dr Ulohaelis vemtrdigd p da besta machines in het weieldbercemde étabblisaement van Qebra StoU rok te Keulen lisha J rT12Ictaens Eikcl eacao In vlerkanten bnsaen Deae Eikel Cacao a met meDt gekookt 1 een aangename gezond drank voor U1 gelijkach gebruik een t 2 theelefüdi raa t poeder voor een kop Ohooolate Ala 1 geneeskrachtige drank by gmi van diarrhee aleoiits met water t gebroikea Verkrijgbaar by de voomaaoat B 1 Apotbekars enz I rik t Rg V Ka pnafbusje 1 1 80 c 0 90 a ass Genontalvartcgenwoordiger voor Neditr1 land Julius MattenModi Amiitardam Kalveistraat 103 GeeA Kinkhoest Geen Influenza KoNnlKiUKE J f TABR IEK 4 lm Kinkhoest Influenza Borst en Keelaandoening binnen den kortst mogeijjken tijd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van onds bekende bekroonde eji wereldberoemde hoiiig Superior Dmiven Borst Extract N E L I A N T H E uit de KoninklijkeStoomfabrieK DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK Z DEN HAAG Hofieveranciers asN HAAS Flacons f 1 70 ets 40 et bij Firma WOLFF Jk Co Westhaven 198 Gouda D MIEB1E8 Kleiweg E 100 Gouda E H VAN MILÜ Veerstal B 12ti te Gouda A BOÜMAN Moordrecht PINKSE Nieuwerkerkad IJitl A N vak ZE1B6EN Sc wonAoora J Th TOBKEN i o wp B T WI IK Oudeaair T A 8CHEEK 4 iiM rec4 P W y EDE Oudewater K vak due HEMDEN te Reeuwijk P v D SPhK Moercapelte D v D STAR Waddinoeveen Wed r HOLST Waddin veen P A ut GaOOT Oudewater D na JONUH Oudewater 3 P KASTELEIN PoUlroekerdam D BIKKEK Ie Benschop mwm I Dovr Oetweih RlKcitMCn aanbevolen V VV T Met Cerc Dlploiiui en Ooud Bekroonde PRAEPARATEN VAN éS li l l l 1 ft1 f TH l lllfig T af OCfl6 de meest krachtige en venterkendeKINA WUN tegen swakle VC y loowel bij kinderen uU volwBjscncn gebrek aan eetlust slechte iplisverterïiig zenuwboofdpHn ter vercterking na xtekte of kraambed koorti en hare gevolgen QUINA LAROCHE PERRUGINEUX in het lijiondtr tegen Bloedgebrek Bleekzucht kwalen van Kritlichen leeftyd ene Verkrijgbaar m flaconn t 1 90 en X p j lcp1 C £ 3 A vo 1 8 ii versterkend aangenaam van Emaxk voor dagelijkKh geb uik V ooril w kinderen xwakïcen en kllerachtige geitellen eer un te bevelen Als genecflkrachtlge drank btj itoomiisen der apljaverterlngaorganen en dlarrbée ook Yoortuigehngen en kleine kinderen Fri s per bui a K t ƒ 1 70 ft M Kgr O OO H Kgr O ÖO Chemivctl MAlIrcilSIrAt Speciaal voor Kindervoeding in bussen Ker 0 90 ulvere JTtCIIVOmiVCI j Kg o 50 M Kgr 0 30 AQ htTlfl i yïlfP H l fl Het rocken eener halve Cigarette il voldoende ter bMtrii i qt S gHVil ding vui de hevlgata aanvaUen vaa Aathma etc In dooBJea a ƒ 0 60 en ƒ Ö BO Ta tTiarinde Rnnhnns fruit purgatief tegen ventopping Aam beien Migraine Congeitiesetc vooral ookalslaxana voor kinderen liewijien de Tamarinde Öonbona vnn KRAEPELIEN h HOLM belangrijke diensten dur de vorm voor het kind begeerlijk en de maak aangenaam is Pnjs per dooije O OO en 0 60 QaltnSalr DacéilloC Rleemeen erkend als het BESTE huismiddel J Verkoudheid en Keelpijn het is een aiymoploaaend en verzachtend middel bij uitnemendheid uitsluitend ia P fleschjes verkrijgbaar Prijs 0 20 per flcschjc SU Fra paraUn pan KRAEPELIXN ft HOLH te ZaUt m atlên roarwiai wm 0UfttttlHh waarop da naam m Aand t Jttmnfr M Mfkri ffbaar J H muotU fipathêkêrt w SrogüiiH KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST Aljyij Het grooteaantal zenuwkwalen vaa aenpf hoofdpiln af tot de voorafgaande keataekenen vaa apopUxlfl haraanberoerte tofl trotaeerea nog Bteeda alle mladelen door da madlaoba Tataoaohap aangewend Xerat aan den aleaven tijd komt ie eer toe dat tj door het gebrntk naken vaa den eenyondlMtea weg aamelijk langa de knld eeae pliTilolotliotia ontdekldngfadaan heeft die na honderde nroeïnemlngen than over de geheele wereld Terbraidla en tetwyi a ia wetensohappalljke kringen da hoogatebolangateJllng wekt taveaieane weldaad blijkt te ilJn voor da aan leaawkwalen lijdende menaohbeld Deie genaaswUaa U nitceVoBdea door den geweien Ofdoier Tan Qeiondlialt Dr Roman Weiaanaiv te sbofen en bentat on de on darvlndlng opgedaan in eeaa HHarige praktijk r waaaehlHjr tkii het hsafd mmmimI per dnv woi cn dMMrtoa geaahlktcfltaffaii dowr d liwld onmiddellijk san h t aenaw ree opgang veatel medeaedeeld Mat deae ganeeawUia warden warkelük achltteraade raaaltataa vaikncaa ea alJmaakUaooveai pgang dat van een door den nitvtoder geaebvavaa werii e ZENUWLIJDEN en BEROERTE aelfi hare vaortomlep en leituInDbinnen kertat M d rsedi de ïle druk vetschanen la Dit boekje bevat niet aUeen vor het a hek verstaanbare verkUrlngen owtreni het waien der nieuwere tberaple en da daaraeda lil wfttihoptgfi gevallen verkregeu nitweilting maar ook vindt men daarin wetenaehatipeiUke tothandnlliigen nit de niedlache bindrn dieaaudeze gnnecBwijze gewild sUn aoomede awobrift vaa lal van getnl achrlften van hoogneplaaUte genoeakundlg in oader welka P Méaltri mai drproraitor aan du polykllnlsk t Parij rua Rougemont 10 SUlnBreUar med dr praktjiearend aenesshsM aan hst krankilnnlgen peitkht de Ctisrenlon Sanitïtgralli Or Cohn ts SUttin Qraiimann med dr arrend arts tsJuhlInien Dr P Forattlar DeiMihier dlrtoUur va het hospllaal Ie Aflen Qehuinralh Or Soherhi Uitsel autsnrala Bad Emi Dariaa med dr panB sheor dlrb tsurdergalwana thorapBull ahB inrichting voor lanuwlijdnrs ttPtrlla ras t Hongri 334 Consul von AsLheiilisoh med dr e Corftj Dr Busbaoh amiad arts da Zirknitï OfearslabSLTit Jeohl Msd dr te Wsenan Dr C Bonoavel ta Ls Farriers Ciirs lid vai dsn Canssll Central d hyeians et de lantt In Frankrijk en vele anderen Aan allen wier enwwKeatel urer of minder nnnKedaan la of aan KOgeiuiwmde ï J S w do kenteekenan ijn o anl alle liooMpIl migraine sohele hoof daljn blasdandrani arooUarikkelbearlield sjaa dhe d slapslooiheld II chama II lts em tiit en onbshaBalllka taeeUndiTerdoralla zieken dia doet beroarU gatroffen weidea annoglUden aan de Kavoigen daarvan leoalaveraaiinlnaeB onvar agsntots iraBa n aretoitdvalMosletljt sllkkea atljn eld derflewrlohtsnm tvaortdursflda p n plaatseMa iwakte varawakklng van shsus n en as at die reflda onder geneeekandlaa behandeling csweeBt IJn maar door de bekende iJUelen ala onthondUigsen ea kondwaterknnr wrlhren elecfrUoBren atooBüooi of teebaden k a g neiini of leniging hunner kwaal garonden hebben an ton alette ifj die vreea voel TMr b roert an daartoe radea hebbeS wegana yeraohynaaien alai ileh Mnhoudsnd eagatlg vesfaa vardoowlng la M beafM hosflalla mt Mianolield aikkarlRDan ea denker worden voor de oogen drukkend pijn onder het vearhoofd aalslag ls e ooren het vee s van krlabaling In en hel elepeii van handen en voalsn aan al deie dria oateforldn vaa owwlUdera ala ook aan Jonga mels ee lijdende aan bleekimht en kreehlalaoehald edk an geiOBda lalhi aae loess parsaaan die vosl mot het hoofd werknn en jfBestelljko reactie willen voorkomea wordt dringend aan eradan tleb bet boven vennelde werkje aan te sobalTen hetwelk op aaaviag keatalaoa se fhisoo ver aaadan wordt door Amaterdam doer M cmBAlV A Co Hefllgeweg n HottordaaB r B vnn SASfTBN KOLPF Apothektr Korte Boofkteeg L Ulreelit LOBRY roRTOV Oudegraolit bij de Gaardbmg P ï Op de jongate hvglena ecb medielnale tentoonatelllnr U de i r Welaamoan soha Saaaaa ijM 4Mr de Bedlaohe Jort aaot de Kllrer a Vedafllo bokrooisd Antlseptlscbe Tandpoeder en Anli§epllsch Aloiidllnctuiir uan £ f ASSÜTO Tandarts te Oravenhage M 07KRAL VERKRIJQBAAR Ag ent voor Nederland G IJSS EL 8TIJN Blanw straat Gonda ADVEETEITIÊN in aüe Couranten worden aano enoinen door het Advertentie Bureau vao A Bttli KNAN ZOüN Ondergeteekende beveelt ich beleefd aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOIPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlijke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desvsrlangd met bjjlevering van servies zilver tatellinnen enz enz Aanbevelend rerard Pinksen Cuisinier j Westhaven 128 TUtirf t Wonderbftlifm in do geheele wereld bekend gü geroemd Onovertroffen middel ibgen alle Borst li o n r i e V rHaaiCKlekten enz Inwendige zoowel bIb ook uitwendig in bijna ille ziektegevaUon met goed gevolg aan to wenden Frys per fiacoa t 1 per post t 1 15 Thlw a WoadMsaüf bezit een alsnog ongekende geaeeafcraolit ea lieilzamo werking Maakt meestal elke pijnl ke ea gevaarvolle operatie geheel overbodig Met deze 7 atf werd een 14 jaftr ond vuur 0U eDeeslf k TehUlllleil beeilicezwel n ontnugs een bijiiQ jaar liankerltjtleii t eiiezeu Uronst genezing en veriuchting disr pijnou bij wouden ontatekiugen enz van allerlei aard Prijs per pot f ï 50 per post f 1 60 Centraal l Gp3t voor Nederland Apotheker III NRl M4KI ËIIN Itokin Amsterdam Waar geen depAt ie bestelle men direct aan die bohutzenapotheke des A THlhKltY lu Pregrada bel llahitseh ücsterreich Gelieve prospectus te ontbiedeu bij het Cuntreal Depdt Sander Rokin S i nuterdam i IN HET Verliclitings Magazijn De Awondster DUBBELE BUUBT zijn heden ontvangen een prachtige collectie iljleiiwe GasballoiiSy alsmede een rnime sorteering GASOBNAMENTEN GASKOOKPLATEN en GAS FOKKUIZEN tegen concurreerende prijzenGoedkoopste adres voor VV in kei Etalages met sncces geplaatst bij H H Winkeliers hier ter stede Denkt aan het groote genot van een BADINRICHTING compleet van at 180 en hooger Minzaam aanbevelend iM M VAIV LOOX TELEF 117 Gasflttre SCHIEDAMMER GEÏÏEYEE Merk NtaHTCAP P O IKK OÜDR VürVrygbaar by i M PE ETERS Jz N B AU bew s van echlhoul i n üftcliet en kurk steeds voor C KIEDAM t uien van don naam der Kirmt P HOPPE Zenuw en ülaagflijders Tordt nit overtuiging als een werkelgke bnlp in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart vvordt dit boekje franco per post toegezonden door BLOKPOEL S Boekh Zaltbommel WEGENS het vergevorderd Saizoen beUmgriJk Pri vermlndertng in het het Miirabantsch Scboen en LaarzemiiagiuÜB Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle reparatito en aangemeten werk Gottd Drnk van A BRINKMAN Zn BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Goudd Gezien Artikel 182 der Gemeentewet Brengen ter kennis van de Ingezetenen dat het uitvoerig en beredeneerd Verslag van den toestand der gemeente in 1900 ter Plaatselijke Secretarie in druk verkrijgbaar is tegen betaling van één galden Gouda den i4n September 1901 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER BuUeolandsch Overzicbt In den toestand van President Mac Kinley is plotseling een ongunstige wending gekomen Volgens de laatste berichten is er geen hoop meer op zyn herstel De verklaring van dezen ommekeer in den toestand van Mc Einley is als volgt Hg begon te verminderen kort na twee uur in den nacht De storing begon reeds eergistermiddag mot de weigering der spijsverteringsorganen om te werken De noodzakelijkheid om voedsel in te brengen was groot ten gevolge van de gedeeltelijke mislnkkiog der kunstmatige wj ze van voeding gedurende eenige dagen Waarschijnlijk werd de natnarlgke wijze van voeding toegepast VMrdlit de nnagdaorop geheel was geprepareerd hoewel de eerste toediening van vleeschnat door den mond bij den patiënt met goed gevolg scheen te geschieden Eergistermorgen echter bleek het reedt dat het voedsel den patiënt niet goed bekwam en toen ontstond voor het eerst vrees De pols was abnormaal hoog 126 bij een temperatuur van 100 2 gr F zij had minstens 80 slagen minder moeten zjjn De zwakte van het hart deed ernstige bezorgdheid ontstaan Daarna nam de president voordurend al en werd de toestand ernstiger Te middernacht werd kalomel ingegevenom de ingewanden te reinigen en digitalis om de werking van het hart geregelder temaken Kort na twee uur wttd een verzwakking van het hart ontdekt de beweging van de pols nam toe en de president zonk langzamerhand in Het einde scheen naby te ziJn digitalis en strychnine werden toegediend en als laatste hulpmiddel werd hem een zout oplossing in de aderen gespoten doch zonder onmiddellijke uitwerking FEVILLEIOX Hff BB BSR CHW 5 Uy greep met deie woorden een der stukken brandhout en stiet daarmede in tiet haardvuur loodat de vonken naar alle richtingen heen spatten het was een gebaar van lang ingehouden woede want eensUaps vroeg hij kort en scherp Waar is Danira Weet zij niet dat ik hier ben Jawelj maar zij weigert te komen Dan zal ik baar dwingen I riep Marco op mwen toon K Danira dwingen f Je kent mijn EUster 1log niet Ik zal haar dwingen als ze maar eenmaal mijn vrouw is daar kunt ge op aan I Roephaar hier Dit bevel kkink zeer heerschzuchtig maar toch gehoorzaamde Stepban Hersovac Hij was nog zeer jong en blijkbaar niet opgewassen tegen de taak weue de omstandigheden hem opgedrongen hadden Van de zoons der beide gevallen aan voetdets scheen alleen de ondere in staat de rol dei Vaders op zich te nemen en toch waren zij als broeders opgegroeid in de woning van Joan Obrevic toen deze den zoon van zijn overleden boezemvriend in zijn woning had opgenomen Maar toen reeds had Marco op zijn jongeren Toen zag men in dat de toestand hoogst ernstig was De volgende telegrammen zijn van gisteren 5 u n m De president is stervende 6 u n m Cortelyon gal om 5 35 het volgende bulletin uit De geneesheeren zeggen dat de toestand ernstig is Op dit oogenblik lijdt de president aan de ergste uitputting Men laat den patiënt zuurstof inademen maar hij reageert slechts zwak op dezen stimulans Pols 125 ademhaling 40 6 48 n m De lamilie is aan het sterfbed geroepen Er is geen hoop meer 7 55 Onder den invloed van den stimulans kwam de president om 7 50 bij en vroeg naar zijn vronw Deze is nu bij hem 7 19 De bloedverwanten de leden van het Kabinet en de persoonlijke vrienden die in de woning zijn nemen nu definitief afscheid van den president Het gezelschap is vereenigd in den groeten salon en men gaat een voor een naar den ziekenkamer Volgens een later telegram aan het N V d D is de President overleden Een poging misschien de laatste is wederom door Leyds en het ZnidAfrikaan sche Driemanschap gedaan om door middel van arbitrage een einde te maken aan den reeds bijna tweejarigen oorlog in ZnidAfrika Aan den Bestnrenden Kaad van het permanente Hof van Arbitrage te s Gravenhage richtten zü een schrijven £ a kooiëk dat doen zonder mM geest of letter der Haagsche Conferentie in conflict te komen uitdrukkelijk immers is bepaald dat de rechtspleging van het Hof zich kan uitstrekken tot geschillen bestaande tusschen Mogendheden die de Conventie niet medeonderteekend hebben of tusschen onderteekenaren en niet onderteekenaren In vast vertrouwen op hun goede zaak hebben de Boerenrepnblieken niet geaarzeld hun zaak in handen te stellen van een onpartijdig rechter Zg vreezen zgn uitspraak niet Op hen zal thans geen blaam meer mogen rusten ziJ deden alles wat mogelijk was om langs vreedzamen weg bun geschillen beslecht te krijgen Welk een poover figuur maakt daarbij het wereldrijk van Groot Brittannië en Ierland Aan die zijde niets dan ruwe kracht En nog altijd zal bet moeten blijken of dat raw geweld ten slotte voldoende is En scheidsrechterlijke uitspraken Ter vredasconferentie stonden de Engelsche gedelegeerden niet in de laatste rijen van hen die daar op papier de arbitrage wilden bevorderen Maar in werkelijkheid is Engeland niets er op gesteld wat een slecht gevriend door zijn meerdere wilskracht en onbuigzaam karakter een zekere heerschappij uitgeoefend Stephen werd zoo buigzamerhund gewoon zich naar den wil van zijn ouderen vriend te voegen en vooral nu waar hij aan het hootd van sijn stam stond Na verloop van eenige minuten verscheen Danira Zij droeg ook nu de nationale kleederdracht maar ondanks dat bleef er toch iets vreemds in haar verschijning zelfs nu in de omgeving waarin ze geboren was Zij had al zeer weinig gemeen met de vrouwen van haar stam met die schuwe deemoedige schepsels die tot slaafsche onderdanig hek worden geboren en opgevoed Er was een üere trots in baar houding toen zij Marco naderde en even het hootd voor hem boog als ware zijn bevel niets meer geweest dan een verzoek waaraan zij zich verwaardigde te voldoen Ook Obrevic moest dezen indruk krijgen van baar verschijning want er kwam in zijn oogen een glans als van hartstochtelijke bewondering zijn stem echter bleet ruw en hard toen hij vroeg Kunt ge niet eenmaal den gast begroeten die aan den haard eens broeders komt ot wil je dat niet Hebt ge mijn groet dan zoo erg gemist luidde de koele wedervraag Je kwam toch enkel om met Stephen te beraadslagen en voor je maal was toch al gezorgd Om t even het past nu eenmaal dat ge den man tegemoet treedt die door je broer als je toekomstig gemaal is aangewezen Dat weet je al lang En je weet dat ik me met dit beslnit niet freten verraadt Het werd in het schrijven van da vier mannen nit Zuid Arika terecht gezegd Indien Engeland dezen stap met een weigering beantwoordt dan zou die weigering bewijzen dat het zich niet wenscht to onderwerpen aan de nitspraak van een gewetensvol goed ingelicht eu onpartijdig rechter Zoo is het van gewetensvolle goed inge lichte en onpartpige rechters moet Engeland niets hebben Daartegen is het niet opgewassen Er zal ondar de gedelegeerden van Transvaal en Oranje VriJstaat wol niemand zijn die ernstig durft hopen op oen toestemmend antwoord van Engeland op de vraag die het gedaan zal worden door den Bestnrenden Raad van het Arbitragehof V De Berlijnscho gemeenteraad hoeft met verpletterende meerderheid van stemmen den heer Kanffmann tot tweeden burgemeester hwbenoemd Van do honderd vier en twintig uitgebrachte stemmen waren er 109 voor Kanffmann en 16 in blanco Dat de Berlijnsche gemeenteraad geen genoegen zou nemen mat de redenen die den Keizer bewogen om des beeren Kauffmanns eerste benoeming niet goed to keuren was wel te voorzien maar dat de Berlijnsche raad zich z6ó beslist zou Uitspreken wekt algemoene verbazing Het is niet onmogelijk dat de Keizer naar aanleiding van deze tegen hem persoonlijk geriohte demonstratie opnieuw het plan in overweging zal nemon Berljjn te verheffen tot een provincie waar dan het hoogsto gezag zou bernston bü den rogeerings president die onmiddellijk door den Keizer wordt benoemd Een dergelijke toestand bestaat bijvoorbeeld ook voor Parijs Dat keizer Wilhelm zich door het nemen van zoo n maatregel het ernstig misnoegen van de hoofdstad van Pruisen op den hals zou halen spreekt wel van zelf De Berlijners zonden daarin een soort degradatie zien en eischen dat de bestaande administratieve wetgeving ongeschonden zou blijven Maar de Keizer is niet de man om niet zijn wil door te drijven on met zeer verklaarbare belangstelling vraagt men zich in geheel Tnitschland af want zijn antwoord zal wezen op deze overigens volkomen gerechtvaardigde uitdaging van de zijde van den Berlijnschen raad 0it Armenisch Turkje komen weder berichten van moorden De Koerden en Tnrken schijnen daar nog steeds het privilege te heb heb vereenigd Ik heb niet beloofd je vrouw te zullen worden Bij ons heeft de vrouw geen wil riep Marco op heerschzuchtigen toon Je broer u nu het hoofd der familie hij heeft over je te beschikken en hijzal je dwingen te gehoorzamen hij of ik I Welnu probeer dat Deze woorden werden volkomen kalm maar met zalk een wilskracht uitgesproken dat Marco woedend met den voet op den grond stampte Hebt ge die trots geleerd daarginds bij onze vijanden i Je hebt nu in ons midden teruggekeerd en hier houden wij geen rekening met al de dwaasheden welke men je daar schijnt ingeprent te heblMïn Je vergist je ik heb daar alles achtergebiten I Haar stem beefde eenigszins terwijl ze deze woorden sprak maar zij beheerachte zich en herhaalde met nadruk Alles Vraag maar aan mijn broer of ik den arbeid schuw die me vreemd was of ik weigerde te doen wat mij werd opgelegd Ik verlang maar eén ding vrij te zijn I En dat ben ik niet ala ik een man toebehoor Ik heb niet een meester ontvlucht om hier een slavin te worden Want gij mannen beschouwt de vrouw als slavin Terwijl zij dit sprak wendde zij zich half om en keek met een medelijdenden bijna verachtelijken blik de vrouw van haar broer aan die nog altijd met baar huiselijk werk bezig was men kon t haar ondanks jeugd en schoonheid duidelijk aanzien dat zij gebukt ging onder de kluisters der dienttbaarheid Zij kon nauwelijks zoo oud loailBJI JMU I I Ml l lL141UlU BIiH ben om de Armenisclio Ohristonen overhoop te steken b j het minste wat or gebeurt Nu is er Zondag brand ontstaan in de kazerne te Mocsj en don dag daarop in de Turksche wijk De Turken stellen de Armeniërs daarvoor verantwoordelijk en begonnen te plunderen en te moordon in de Armenische wijk De Vali van Bitlis is naar Moesj gegaan en verschillende bataljons troepen zjjn op zijn last van Konstantinopel naar Moesj vertrokken De Armeniërs ontkennen beslist alle schuld aan de branden en evenmin zoo verklaren zij hebben zj plan om zich tegen de Turksche autoriteiten te verzetten of oen opstand te beginnen Deze beschuldigingen zijn slechts verzinsels van plaatseiyko besturen om als verontschuldiging te dienen voor hun lauwe houding tegenover do gruweldaden der Koerden In den Turkschen Staatsraad zijn enkele maatregelen besproken ten gunste der Christelijke bevolking doch de Staatsraad verwierp die biina eenstemmig De 8beik ul Islam het jongste lid van den Staatsraad veroordeelde dit besluit op scherpe wijze Wat moet er zoo vroeg hü terecht komen van de gelijkstelling voor de wet die aan Christenen en Muzelmannen is toegezegd Hü veroordeelde vervolgens het geheele in zwang zijnde regeeringsstelsel dat naar hü zeido het land naar don afgrond voert on het Turksche I ült belachelijk maakt Hy woot zeer wol zëide bij di4i 4 w oi doa aan don Sultan zullen worden overgebr icht maar hij zal zich daaraan niet storen want hü is bereid dit alles en nog voel meor voor het aangezicht van den Sultan te herhalen Verspreide Berichten Fraskkuk Guèrin de man van het fort Chabrol begint ook al aan verveling te Ijjden of wel vrees te koesteren voor vergetelheid en zoo heeft hü dan zgn getuigen gezonden aan den redacteur der Petite Eépublique wegens een artikel over hem geschreven tgdens zün verbluf in do gevangenis Des redacteurs getuigen oordeelden dat er geen reden tot eon duel bestond en nn heeft Guérin die naar bloed schgnt te dorsten in de Libre Parole gezegden journalist geweldig beleedigd De profeet van Cental heeft voor eenmaand den burgemeester van Sniut Elonr geschorst in verband met diens heftige en ongegronde uitlatingen over het ambteiykeoptreden van den ouder prefect De Algierscbe detachementen die hob zijn als Danira maar toch was haar gestalte rcods gebogen onder den zwaren arbeid welke op h aar schouders rustte Zij had het maal bereid en de mannen bediend zonder dat er verder van haar eenige notitie genomen werd zelfs ih tegenwoordigheid van haar man had zij schuwe vrees en slaafsche onderdanigheid getoond en nu keek ze met onverholen angst naar het mei e die het wagen durfde een man zulke dingen te zegi en Zij was in haar gansche houding en voorkomen een overtuigend bewijs van Danira s bewering en dat was hel juist wat den ruwen Obrevic verbitterde Wil jij ons vreemde zeden en gewoonten leeren vroeg hij opstuivend Bij ons telt alleen de man en wat de vrouwen tot nu toe geweest zijn dat zullen ze blijven Danira richtte zich in haar volle lengte op en haar oogen vlamden toen ze hem met hartstochtelijke fierheid de woorden in het gelaat slingerde Maar ik ben niet zooals uw vrouwen ik wd het niet zijn En daarom ook wd ik geen man van uw stam toebehooren Deze trotsche woorden prikkelden Marco doch ze dwongen hem tevens eerbied en bewondering af want er lag iets in van zijn eigen ontembare natuur welke zich voor niemand wilde buigen zijn hand was nog dreigend gebald maar zijn oog hing aan het mooie gelaat bekoorlijk door dien blos van koortsige opgewondenheid en hij flnis terde halfluid Neen jij bent anders en dat is bet juist wat mij boeit 1 Wtrit vmielgj