Goudsche Courant, maandag 16 september 1901

GOUDSCHE MELK INRICHTING gevestigd TURFSINGEL Van af MAANDAG 19 AUGUSTUS is de prijs voor onze Prima Kwaliteit Ciep isleui isc erde Rooiiiboter f la50 per kilo Keukeiiboler belegen Rooinboter ƒ 1 40 per Kilo Onze Inlichting is de eenige leverancier in Gouda welke zich heeft aangesloten bij de Vereenienns BOTERCOISÏROLESTATION IN ZUID HOLLAND zijnde de hoogste waarborgvoor levering van Gegarandeerd zuivere Roomboter MEX1CANÜ8 klein reclame sig aartje 6 i 10 Cents l 1 60 per Kistje NIBVWB UEBKEJl ADxMIRAAL db RUIJTER handwerk 2V Cent en DELICAAT HAVANA MELANGE handwerk 3 Cent Sig aar S 7AIT WIJgSA AEDElT ntï§epti§elie Tandpoeder en JiDligeplIscli üfoudtlnctuiir van B cASSÜTO Tandarta te Oravenhaye OVERAL VERKRIJQBAAH Agent voor Nederland Q IJ8 SELSTIJN Blanwstraat Gonda tooedkoopste en aoliedat adres voor Vervoer van Inboedel zoowel binnen als baiten de rtad met gesloten wageni G RAVESTEIJN Lange Tiendeweg 39 AU teordt tegen Tranêport aehaA vereekerd ben deelgenomen aan de expeditie in Cliina ziJn eergisteren in de haven van Algiers aangekomen en ontvangen met geestdrift onder het gejnich eener talrpe menigte terwgl palmtakken bloemen en kransen hun rerden toegeworpen Er waren 31 officieren en 1185 minderen die onder een terepoort begroet werden door den waarnemenden bnrgemeester Alle aanvragen tot het doen van fotografische opnemingen tpens hot czarcnbczoek aan Frankrjjk zjjn door den minister van binnenlandsche zaken afgewezen de veiligheidsdienst mag geen installatievoor fotografische of kineraatografische opnemingen langs den weg dor gasten dnlden DuiTSOHLiJID Prins Tschoen is nn den ban opgetrokken eergisteren bezocht hy te Berlijn de fabrieken van Sieraensen Halske en Ludwig Lüwe en hü verklaarde na afloop der bezoeken nu te bogrjjpon waardoor do Dnitsche industrie zoo snel is doorgetrokken in China Eergisteren trok de prins naar Stettin en bezocht er de bekende werf Vulkan na afloop waarvan hg over Beriyn naar Hamburg reisde Te Dantzig komt hiJ Zondag a 8 eerst en te Hamburg zal hj heden de werven en de havens bezichtigen In proces tegen een zestigtal Poolsche gymnasiasten is wegens geheime samensprekingen door het openbaar ministerie te Thorn geëischt vrijspraak voor veertien beschuldigden voor de overigen gevangenisstraf van U dagen tot 1 maanden terwijl de uitspraak luidde vrijgesproken 15 een berisping toegediend aan 10 ééndag gevangenisstraf voor 2 één week voor 19 twee weken voor 2 drie weken voor 7 zes weken voor 3 twee maanden voor één n drie maanden voor één Nu gaat Polen niet verloren voor Pruisen I Eduard Bernstein heeft op zijn verzoek van de sociaal democraten te Karlsruhe een mandaat gekregen voor den partijdag te Lttbeck opdat hg niet afhankelijkzal wezen van de welwillendheid der vergadering doch het formeele recht tot spreken zal bezitten ter verdediging tegen alleaanvallen op zjjn persoon BINNENLAND De Provinciale Staten van Zuid Holland hebben gister tot lid van de Eerste Kamer gekozen vacaturoRoell den hoer S VAN VELZEN te Alfen lid dor Staten met 43 stemmen tegen 32 op mr P L F Blnssé ond lid van Gedeputeerde Staten H M de Koningin ontvangt a s Dinsdagochtend tegen 10 uur des voormiddags de leden der Tweede Kamer ter aflegging van den eed of de belofte ten overstaan van den minister van binnenlandsche zaken en den directeur van het kabinet In de Vox Medicorum wijst een medicus er op dat men bezig is van het sanatorium voor longlijders Oranje Nassau oord tegen de bedoeling van de vorstelijke Schenkster een inrichting voor meer gegoeden te maken in plaats van voor min gegoeden In het prospectus wordt o a gezegd Daar het bij een chronisch verloopende ziekte als de tuberculose van de longen by ervaring gebleken is dat alleen door een langdurig verblijf in een sanatorium eonig blijvend resultaat te verwachten is zoo moeten de patiijnten zich voornemen om ten minste gedurende S maanden in het Sanatorium te blijven In zeer veel gevallen is intnsschen een kuur van 3 maanden onvoldoende om de aandoening der longen die meestal gedurende maanden en jaren bestaat tot stilstand te brengen of te herstellen De prijs is f 2 50 per dag voor verpleegkosten behalve bewassching en f 14 die de patiënten bü do opneming betalen waarvoor zij ontvangen 1 wollen deken voor het bed 1 wollen deken voor den ligstoel 1 servetkoker 1 thermometer 1 spntumfleschjo welke zaken het eigendom blgvcn van de patiënten en die z j dus naar huis kunner medenenien De patiënten moeten by de opneming verder In hot bezit zijn van voldoende onder en bovenkleederen toiletartikelen in don winter van een dikke winterjas do vrouwen waarschijnlijk van een dikken wintermantel een pelsmuts voetzak en overschoenen Dit alles is zeer billijk maar voor wiu ¥ vraagt de schrgver Voor welke minvermogenden V Voor welke klafse der bevolking P Voor het volk in de verste verte niet 1 VVg doen die vraag omdat de som van pt m f 300 die de patiënt noodig heeft voor een verbiyt Tan 3 maanden in het Sanatorinm deze duur is naar onze meening voor do meeste Igders veel te kort in het bereik valt van zeer weinige minvermogenden Ook acht de schrijver de formaliteiten die voor opneming in acht genomen moeten worden te omslachtig De heer Jansen oudste lid in jaren van de Tweede Kamer is door ongesteldheid verhinderd zich met het tijdelijk voorzitterschap der Kamer te belasten Dientengevolge zal de heer Conrad als ondste na hem tijdelgk den presidentsstoel innemen Gemengde Berichten Wederom zgn te Amsterdam inbrekers aan het werk geweest In de Plantage Parklaan 2 woont mejuffrouw Dumée Deze dame die erg bang is voor inbrekers had de gewoonte de sleutels van de verschillende kasten op te bergen in een hoekje van een kast Do inbrekers die met een valsohen sleutel ziJn binnengekomen hebben deze sehuilplrats toch ontkekt en van hun vondst goed gebruik gemaakt Zj hebben veel tafelzilver meegenomen De juiste hoeveelheid kan nog niet opgegeven worden Verder was van han gading een zilveren theeservies Van de daders ontbreekt elk spoor N V N Even over de grens van Amsterdam isingebroken nl in het kantoor der DeliCacaofabriek aan den Gloteratraatweg Deinbrekers zgn denk lgk zeer teleurgesteldals ze vandaag het geroofde nazien Immers de f 13 000 aandeelen die zjj bemachtigden zgn ongeteekend en dus waardeloos Verder worden vermist eenige plakzegels en postzegels benevens een bedragvan f 0 52i dat zich in een bakje bü diezegels bevond Het tweede kantoor achter het eerste gelegen zon hun een beter buit hebben kunnen verschaffen Wel is gepoogd de deur te forceeren en een glasruit ingedrukt m ar men schijnt t i machteloos gestaan te hebben óf gestoord te zgn Zeker is althans dat zo daar met zgn binnengedrongen Gevonden werden een duimstok een Sigaret een kaars en lucifers De politie zal nu trachten aan de hand van die voorwerpen eenig licht te ontstelden Men meldt uit Arnhem Eergistermiddag te kwart vóór viJf uuris in een coupé van een waggon die buitende kap van het station alhier stond hetlijk gevonden van den conducteur der H IJ S M H van H uit Sotterdam In denloop van den middag wag hjj nog inhet Diaconessenhuis geweest had daar geklaagd over pgn in de borst en was dqordr Renssen onderzocht die geen gevaar inzSn toestand zag l Te Mouscron in West Vlaanderen is een ergerlijke misdaad gepleegd waarover hot Handelsblad van Antwerpen de volgende bizonderheden mededeelt Een oude man zekere Lemeuu die eenvoudig en bekrompen leefde had den naam geld te bezitten Maandagochtend tegen half vgt ging een buurvrouw Dumoulin water putten en bemerkte licht in de keuken Daar zj wist dat Lemenu nooit zoo vroeg opstond naderde zij het venster en zag door de spleten der vensterblinden twee kerels in de keuken aap tafel zitten en pakken obligatiën doorsnuffelen De vrouw riep om huip en toen haar man kwam toegeloopen zag 4ien de kwaaddoeners in de richting van Reckum vluchten Dumoulin en zijn vrouw gingen in de woning van Lemenu door de straatdeur die open stond Daar de grgsaard op hun geroep niet antwoordden klommen zg naar de slaapkamer en vonden er den ongelukkige verwurgd dood op den vloer uitgestrekt In huis hadden de moordenaars alle hoeken en kasten doorzocht en een lessenaar opengebroken in de keuken lagen obligaties dooreengeworpen op de tafel en op den vloer voor omtrent 6000 fr De moordenaars hadden ze niet kannen meenemen De politie on de gendarmerie werden verwittigd Uit het eerste onderzoek bleek dat de moordenaai s langs het zoldervenster in huis gedrongen gn tegen den muur van eene aanpalende schuur hadden de bandieten eene ladder geplaatst Twee fabrieksarbeiders zgn als verdacht aan de daad in hechtenis genomen Te Winschoten is gistermiddag Hendrik V van Martenshoek in een twist door zekeren h zoo hevig mot een stok op het hoofd geslagen dat men voor zijn leren vreest Beiden hadden voor de rechtbank terecht gestaan Na dour dr E J Baning te zgn verbonden is de getroffene met den trein van 3 aur naar Groningen vertrokken om in het academisch ziekenhuis te worden opgenomen De politie arresteerde den dader Voor het Haarlemsche kantongerecht werd dezer dagen bgna een geheele zitting gewijd aan Leerplichtwetovertreders meest arme stakkers die door de opgelegde boete wel erg zwaar gestraft lallen worden Het eerst had zich te verantwoorden Chr Heemskerk te Overveen Te zijner verdediging voerde hg aan dat hg 9 kinderen beeft waarvan een herhaal deljjk ziek is Zgn vrouw heeft haar handen vol zoodat zg niet op het zieke kind kan passen Daarvoor werd zgn dochtertje nu en dan tehais gehouden Tegen hem vorderde het O M f 2 boete subs 2 dagen hechtenis Treurig was het verhaal dat een der beklaagden Albertns Kroon deed over zgn twee leerplichtige stiefkinderen De moeder dezer twee kinderen brengt hen meermalen s morgens naar school Doch brengt zg ze voor in dan loepen zg er aan den achterkant weer uit t Gebeurt ook wei dat zg s morgens naar school gaan doch s middags wegblgven Zjj komen dan niet telmis om te eten maar leven van hetgeen zg door bedelen of stelen kunnen krggen Het hoofd van de school verklaarde hen meermalen te hebben aangetroffen met appelen peren en chocolade afkomstig van diefstal tosschen hun kleeren De man gaat s morgens vroeg naar zgn werk en komt eerst s avonds iaat terug Het 0 M vond het moeilijk tegen iemand die s morgens vroeg naar zgn werk gaat om laat terug te keeren vol te houden dat hg moest zorgen dat zijn kinderen naar school gaan Het vorderde daarom geen hooge boete 2 m f 1 subsidiair 2 m 1 dag hechtenis Antje Zwemmer weduwe van D van Duin te Zandvoort zeide dat sinds haar man was weggebleven hij is waarschijnlijk verongelukt op zee zg haar leerplichtig 12jarig zoontje heeft thuis gehouden om voor haar te werken Zg was destgds in gezegende omstandigheden en hg moest voor haar werken Thans is hjj op de vischvangst Tegen haar werd f 1 boete subs 1 dag hechtenis gevorderd Ook tegen de overige beklaagden werden boeten van I 1 tot f 3 gevorderd De meesten verontschuldigden zich met te zeggen dat zg hun kinderen thuis noodig hadden of dat zij zoo wtinig verdienden dat de kinderen moesten medehelpen Pierre de Charette de 28jarige neef van den uit den tgd der pauselijke zouaven bekenden generaal de Charette was dezer dagen nabg het kasteel zgner ouders te Aubrigny met een achttal vrienden op de jacht gegaan Tegen den avond rustten de jagers in een boerderij De Charette zette zgn geladen geweer tegen een waterput Plotseling gleed bet wapen op den grond en giug af De Charette kreeg do volle lading in de dg en stierf spoedig daarna aan verbloeding Die slimme boertjes Hot Handelsblad van Antwerpen meldt dat nan het station te Weelde het valies van een vee koopman in beslag is genomen omdat het tien flesschen tuberculine bevatte afkomstig uit het instituut Pasteur te Parg s Deze stol mag men niet bg zich hebben of gebruiken zonder vergunning van den Belgischen minister van Landbouw Men vermoedt dat sommige verkoopers die vee in Nederland keepen de dieren inspuiten voor ze in quarantaine te stellen Op die wijze zou de inspuiting door den veearts zonder uitwerking blijven In 1900 bracht de brievenbesteller den paus 22 700 brieven dagbladen en pakketten De paus keek die natuurlijk niet zelf in 40 secretarissen zijn met die werkzaamheden belast en hebben alzoo per dag iedet een of twee stuks door te zien Koning Eduard doet t nog grootscher Dagelgks komen aan zgn adres binnen 3000 couranten en 1000 brieven 1 Een leger vat beamten is met t nazien daarvan belast Voor den Londenschen politierechter heeft Woensdag een Pranschman Faugeron terechtgestaan onder beschuldiging van moord op den bekenden juwelier Herman Jung De moordenaar verdedigde zich met de bewering dat Jung hem zon hebben willen omkoopen en met geweld dwingen om Chamberlain te vermoorden Faugeron zou Jnqg toen hebben overhoop gestoken uit zelfverdediging Hoewel van Jung bekend is dat hg een uitgewezen Russische politicus is hecht men weinig waarde aan het verhaal van den Franschen moordenaar Gelijk zich laat voorzien belooft ook h t geding tegen den moordenaar Czolgoezeckt Amerikaansch te zullen zgn Reeds nu wordt het O M mr Penny te Buffalo het voornemen toegeschreven om door alle denkbare middelen een maximum straftgd b een te schrapen opdat de moordenaar er niet zal afkomen met den straftijd van tien jaar die de wet voorschrijft Mr Penny zal dan waarschijnlijk op deze wgze te werk gaan twee schoten op den president z n twee delicten 2 maal 10 is 20 jaar bedreiging tegen de drie personen die zich na den aanslag op den moordenaar wierpen ijn drie delicten 3 maal 3 is 9 jaar let iragen van een verboden wapen is één delict 1 diaal 1 is 1 jaar te zamen 30 jaar I De pastoor van Harbache nabg Epinal zgn neef en zgn dienstbode werden dezerdagen onpasselijk na het gebruik van paddestoelen De onpasselijkheid bleek het gevolg van vergiftiging De neef is reeds overleden en de pastoor is gevaarlijk riek De feesten ter eere van de jnbileerende Wageningsche Landbouwschool zijn eergister met een historischen optocht voorstellende den plechtigen intocht van keizer Karel V te Wageningen op 5 Febr 1546 fraai besloten t had er om gehouden of de optocht door zou gaan dezen zomer waren meer dan de helft der leerlingen bg het jaarlijksch examen gezakt en de jongelui waren daarover zóó boos dat ze van feest en contra feest eerst niets meer hadden willen weten Zoo kwara dan de organisatie van den optocht voomamelgk te rusten op Wageningeii i burger en de uitslag overtrof do verwachtingen De tocht is begunstigd door goed wei r door de versierde straten schitterend geweest 110 Personen namen er aan deel en vooral keizer Karel de heer C H Andreas te Wageningen gekleed in bruin fluweelen mantel met wit bont afgezet trok de aandacht De herbouw van het klooster te Stein nadert ook wat het inwendige betreft met rassche schreden zijn voltooiing Zij die vroeger dit klposter hebben bezocht en den kinderstoel van Erasmus hebben gezien zullen verwonderd staan over het schoone kleed dat der geboorteplaats van den grooten geleerde is aangedaan Alles geeft blgken dat de restauratie uit een onbekrompen beurs geschiedt terwgl ook de artistieke uitvoering van het geheel en de antieke bemanteling van eenige zalen den ontwerper den heer P H van don Broeke van Oudenrgn alle eer aan doet Niet bewaarheid is geworden dat men bg het afbreken verborgen schatten zoo vinden De gevonden kanonkogels wjjzen er echter op dat het ook hier niet in vroeger dagen aan strgd heeft ontbroken Ook de aanwezigheid van het gewei van een hert op het klooster geschoten wjjst op een oudheid die van eeuwen dagteekent STADSNIEUWS GOUDA 14 September 1901 Vrijdag 13 September jl is voor de rechtbank te Rotterdam het faillissement uitgesproken van Ggsbert Nicolaas Flaraman stoomketelfabrikant te Gouda Bee tercom missaris mr H B A Boenen curator mr M M Schim van der Loeljf advocaat en procureur te Gouda BiJ Kon Pesl zijn benoemd bg den provincialen staf tot luitenant kolonel de majoors P W van de Velde H A la Bron de Veiela en J R Boissevain provinciale adjudanten resp in Zuid Holland in Liqiburg en in Groningen en Drenthe Bedankt voor het beroep biJ de Ncd Herv Kerk te Langerak bezuiden de Lek door den heer J A Radix eand te Woerden te Polsbroek door ds W Zglstra te Keste NnnrwEEOiRK a d IJssiii Donderdagnacht omstreeks twaalf uur ontstond er in een schuur van A de B aan Kortenoord brand Terstond werd alarm gemaakt en de puit no 2 trok naar de plaats des onheus De brand bepaalde zich alleen tot de schuur die diende tot stalling van een paard iSECL A lvCE Een gebrekkig orgaan Zekere lichaamsgestellen zgn buitengewoon J zwak en dikwijls zoekt men naar den hoofd f oorzaak van dezen zwakte toestand Bg nader onderzoek der werkingen komt men deze oorzaak licht op t spoor In een gegeven geval nemen wg bjjv de darm tot voorbeeld en zullen wg den lezer gemakkelijk daarvui orertoigen kunnen dat de ziekten met betrekking tot dit orgaan de zelfde oorsprong hebben als die die zoo dikwijls de werking der maag storen Eene verarming van het bloed is de eerste oorzaak der verscheidene ziekten waaronder voor alles bloedarmoede bleekzucht zenuw en maagziekten te rekenen zgn Door het bloed te verrgken kan men echter al deze ziekten tegengaan en de Pink Fillen van Dr WUIiams zgn de krachtigste hersteller van het bloed en tot deze werking ten Zeerste aanbevolen De heer G H Kappert bij Ngverdal Overijssel bewijst in zgn schrgven tot ons gericht de ontegenzeggelyke waarde der Pink Pillen aan wien zijne schoonmoeder hare genezing te danken heeft Mijne schoonmoeder Mej J Jansen was reeds lang Igdende aan hevige hoofdpijn hetwelk haar voortdurend martelde en daarbij slechte eetlust Met iemand over de beroemde PinkPillen sprekende die ze zelf gebruikt had en ze ons als een uitstekend middel aanbeveelde en tevens er veel over gelezen hebbende besloot zg er toch eindelijk ook toe over te gaan en werkelijk na t gebruik van eenige doosjes is de hoofdpijn zoo goed als geweken en de eetlust is teruggekomen U kunt met bet vorenstaande naar goedvinden handelen daar het op waarheid gegrond is Het is de hernieuwing van het bloed die dit wonder verricht heeft De Pink Pillen van Dr Williams zjjn werkdadig in alle gevallen van lichamelijke verzwakking zoowel bij de vrouw als bg den man ten gevolge van de verarming van het bloed zooals bleeke gelaatskleur bloedarmoede rheumatiek algemeene lichaamszwakte Zij zijn een hernieuwer van het blaed een versterker der spieren Prijs f 1 75 de doos f 9 per 6 doezen Verkrijgbaar bg Snabilié Steiger 27 Rotterdam hoofddepothouder Toor Nederland en Apotheken Franco toezending tegen postwissel Ook echt verkrijgbaar voor Gouda en omstreken bij Wolbt Oo Westhaven 198 Men geve acht dat de eeMe Pink PilUn van Dr Williamg zich in een houten kokertje bevinden met rooskleurig papier omwikkeld waarop met blauwe letters gedrukt gtaat Püulet Pink Pour pertonnes pdUa du Dr Wiüiama Verder moet zich op ieder uitwendig omhulsel bevinden een wit strookje papier over de lengte der étui geplakt waarop staat Pmt 1 75 g d de doos 9 gid per 6 dooxen Eenig depothouder voor Nederland Snabilié Steiger 27 Rotterdam voor de gebryiketoijze raadplege men de ingetlotene Hoüandsche Circulaire Weder Ontvangen de welbekende soorten nüiL eu iaDüüD in i ü Hiiuo A liMlMUMMLUIW VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Beurs van Amsterdam Vikis Slotkrs 80 80 Vi 96V 9t IV IV 81V S4V o li O 7 TV 88 V 104 80 90 78 41i 194 9 I 101 uov 108 US 1181 II SEFT trisnuKD Cwt Nod W S i a dito dHo dltc Sdito dito dito t Hoxsia übl OoadI la l g 4 iTALn laHhri nDgl8AS 81 5 Oomn Obl ia pipiei isas I dito in lüveriaas I VavnMkh Obl iet ooupoo S dito tioket 3 Snum Obl Bianeal 1894 4 dito Geooas 1880 4 dito bijBothi 1881 4 dito bü Uopo lB8t 0 4 dito in goud Imn 1888 dito dito dito 1884 5 UlUUI Ferpot Hhuld 1881 4 Tuuiu Gepr ConT leen 1890 4 Gm leeaing letis D Oeo loanin urie O ïoiDAwEp Y oblg 189 5 llKKto Ob Mt Soh 1890 Tnmnu OU onb p l881 4 A nu u ObUgition I89B t BonilOAM 9Ud leeu 1894 NlD N Afr HindeUr uod Aitubb Tib Mü CertUoaten DoU llutuliappjj dito An HTBotlieekb p Hlbr 4i Oitlt U $ der Tontonl Mnd Gr Hipotkaakb pudbr 4i Nodorlanduhe buk und Nad UaaddmutMh dito N W k Fu Hjp b pudbr BotL HypotbMkb pudbr 4 i Utr HTpothwkb dito 4Vi Oonini Ooit Hong buk und Umi Urpotheekbuk pudb 8 Aaniu Eqnl ky potb pudb 4 Wuv L G Fi Lien oort NiD HoU U Spoor w Hij und Hjj tol Eipl St Spw und Ned Ind Spoorweg m ftaad Nad Zuid Ut Spa und 104V 981 100 Slt 140 40 Vi 1091 107 108 86 1041 4 loi 10 7 lOll 1081 ii Vi 1171 108 41 dito dilo dito 1891 dilo 4V I luuiSpoorwl 1887 89 A Eobl S Znid tul Spwmij A H obl S PoLRH Wtraohan Weonen und Bdsl Gr Kul Spv gd obl Baltiiolie dito und Fulowa dito aand 5 Iwug Dombr dito aand 6 Knnk Ch Aww 8p kap obl 4 dito dito oblig 4 I AiuuiA Cent Fao Sp Hij obl 8 Ckio k Nortk W pr Cv aud dito dito Win at Patar obl 7 Denver k Eio Gr Spm eert tji Illinoii Oentral obl in gond 4 LonuT k NasbriUi Gei v auid Meiico N Spw Mij lebyp a 6 Min Kan aaT 4pCt pief und N Toik Ontalio k Weat aand Fenn dto Ohio oblig 6 QRgon Calif Ie byp in good St Paal Minn k Muit obl On Fao Hoofljjn ob ig A dito dito Une Col loh7p 0 6 C1NA DA Can Soutli Oliert r aand Vin 0 Ballw k Na lo b d o O Amateid Omnibu Mij und Kottord Trarawetf Huu und NlD Stad AmBteidam aud I SUd Botteidam und 8 BlLSlI Stad Antweipen 1887 J Stad Bmaael 1888 l i HoMa Tbeiu Regalll Geaelaob 4 Ooatixa BtuUleenig 1880 8 K K Ooft B Ol l880S Spuin Stad Madrid 8 1888 NlD Tei Bh Arb Spoel oeit Tan de nog voorhanden Mantels Costumes en J APOrV ïTOrFEill tegen veel verminderde prijzen D SAMSOM Burgerlijke Stand GEBOREN 10 Sept Jacobus Johannes ouders B van den Broek en E van Barlingen Leendert Jan ouders L van der Meide en J de Koning Jan ouders F Gibbon en A Klaverveld OVERLEDEN 11 Sept K van Blanken 19 m H P B Hazenbroek 5 w L van Vliet 12 m H Bruijstons 88 j E W de Zeeuw 10 m ONDERTROUWD C J Holthugzen Rotterdam en H van den Broek G Prince e H J Bik L G Krikke en M Begeer AOVERTi NTIËIN De Heer en Mejuffrouw J A VEEHOEPF Vehbeugokn geven kennis van de geboorte van een flinke Zoon Gouda U Sept 1901 DANKBETUIGING Hljn hartelljken dank aan allen voor de belangstelling en deelneming betoond bU den ramp op 6 Sept vooral ook aan de Collega s voor de hulp ml in alle opzichten verleend F W KAMFBQIZEN X GEVRAAGD een aankomend TWEEDE of DERDE BEDIENDE 8t Nicolaas kunnende sngden J A VERHOEFF HOOGSTRAAT CONÏISEÜR 0p6 aTjare Verkooping TE GOUDA op DINSDAG 24 SEPTEMBER 1901 des morgens ten uren aan het lokaal in de Peperstraat Wgk K No 282 van Inboedel en verdere roerende goederen waaronder eene PIANINO eene partg nieuwe FORNUIZEN eo eenig gewerkt GOUD en ZILVER Daags te voren van i tot 12 en van 2 tot i uren te zien Nadere inlichtingen geeft Notaris G C FOBTDUN DBOOaLEBVBB te Gotda CnSSUS TBMSOE Bjj genoegzame deelname denkt de ondergeteekende te GOUDA een CUBS VS te houden voor eerstbeginnenden voor meergevorderden voor conversatie voor litteratuur voor acte L O en voor acte M O A Brieven franco aan het adres van S H VAN LEER Leerares Fransch M O Gedempte Glashaven 23 Rotterdam L ICUTUEI laRi voor het zuiveren der lucht in Ziekenkamers Stallen en Privaten iO Vent per tuk NAFTAUNE BALLEN onder Ledikanten en Bedsteden doen alle insecten verdwijnen en zg n in Kleêr en Linnenkasten een uitstekend middel tegen mot Verkrijgbaar in pakjes van 10 en tO Cent bg J VAi QUE Kleiwcji No 2 fiOU DA ijzersterke Prima Tricot Oadergoederen SCHENK Z Qglardeerde Kalfslever F1J E ZIKE ZULT i A 1 W VAN DER STEEN Haring Kruiden BIJ WOLFF eo Co Westhaven 198 rUM j oMduulelykfte en g M iQBkkclykate poetaml Jdel voor Heerea eo vooral dames en Ktnderachcwnwwk la de Appretuur van C M Muller ft Cft Btrllil BeuthStr 14 Men IcH foad op naam en fabriBltamerk Vsfkryibur ly Hmth Wlnkallari In ishaMwark Hlantarlaa irifiiiiRi Mi 8an raal 0 iBt by W Sardanaaa Arnlua Pain Expeller SP 1 ng BI pn M Dit Iw dtl yer ook ia ilstt Hi duutdan Dtitif jut wwiU dit middel mat TsruMttd saooes It pIjiiUllmill iaviinai UDg w0Dd tano Bhetunathk Jloh tTartmidh aid pin ild i dan Tartrouwen op bat fabnokimerk Aokar Adn 25 6o Ood in d maoflta apoUiskon Te Amatordam bn ülotli Oebaa Taa Tuyll au Sandars 3tii M tntb tittnbaii EANSCEE STOOMVERVEEIJ eheiuische Wassctinrlj H ÏPPEIIIEIMEH t9 KruinkmU Rotterdam liflbrevet rd door Z M den Koning der Bö n Hoofddepflt voor GOUDA de fleer II G TlUJSitlJItfi Korte Tiendöweg D 7 0 öcialiteit voor het Btooiimu en verven van alifl Ueerenen t i meagardorob n alsook alle Kmdorï oederen Speciale inrichting voor het at oum n van pluche mantels veeren bout Hnx Uordynen tafelkleedeu euE wordeu naar di nieuwste en laatste methode geverfd