Goudsche Courant, dinsdag 17 september 1901

JUBUJI UTOor 1000 0sd i4eM JüS IS f il r u 14 Jam TVwïwtorï upiuüa tl iii k m ii i ïi toor 1 3B ƒ 18 1 41 10 1 5 30 45 f 8 83 ƒ 5 1 30 SO 80 m SI XI 36 23 80 42 40 SS 10 55 0 28 43 m CO S 1 48 70 1 40 85 BO 42 W S 84 80 70 S AlgemeeneHlaatscliappij vanLevensveraafceriiigêiiUjiirente Dinsdag 17 September 1001 40ste Jaargang o 8608 miiljf Sunk 7 iiilljili I m Ioil U4k taUt n 1 tvitaUt ma Xo 38 DUUOnOBXN Ir 1 1 J I WUnCUIU i W SMTT J r L iUlUüBQUj 8 ntei W Dueolie Ir i 1 SCÏÜVICUVIl TdiMkad K t awr lqk K j Uaal I OOO OOO nmcpjl Dmcmaitr IBÓOaim 81 8 B 000 a laoo ï ooo ooo Jnilm e 500 000 i eso ooo JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken lelerono o S De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 iranco per post 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telefoon No Mtr ADVERTENtlEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iederp regel nVeer 10 Centen Groote letters worden berekend n r plaatsrttimte Ingending van Advertentiëli tot 1 uqr des midd 09 O MJLIIieARN E t vervangt Natuurboter Q 45 cents per Pond In Canons 22i cents per i Pond OVEBAt VBRKBIJGBAAR SOLO Notaris MOHTIJN te GOUDA zal op MAANDAG 23 SEPTEMBER 1901 v m tl nnr in het Hotel De Piiuw a d Markt publiek flink mm veilen en verkoopen Perc 1 metIiIIen lillNi 6n het pad en den t rond daarvoor en daare nevens staande en gelegen hoek Oude Gouwen Draafpad S no 103 te Gonda verhnnrd voor 1 2 65 per week Perc 2 wooKiims staande en gelegen Achter de Vischmarkt I no 138 te Gouda vrij van huur Te aanvaarden by de betaling der koop penningen op 16 October 1901 Nadere iniichtingen geelt Notaris MONTIJN voornoemd Breeder bij biljetten oiarl8 MOHTIJirV te GO U 13 A zal op DINSDAG 1 OCTOBER 1901 bij veiling en op DINSDAG 8 OCTOBER 1901 bij afslag beide dagen des voormiddag ten ft nre in hot Koliehnis van den Heer G H VERMEULEN a d Brng te Waddinxveen publiek veilen en verkoopen HEÏ PAND ingericht tot MANüPACXUHENWiy KUL metflCHÜUR ERF TUIN en GROND en VRIJEN POORT staande en gelegen aan de Noordkade nabij de Waddinxveensche Brng te VVaddinxveon kadaster sectie B no 1135 groot 3 Aren 3D centiaren Aanvaarding 15 October 1901 Betaling der kooppenningen 1 November 1901 Nadere inlichtingen geelt Notaris MONTIJN voornoemd Breeder bij biljetten IN HET MAGAZIJN De Avondster liJn heden ONTVANGEN eene fraaie Collectie GASKACHELS met en zonder atvoer van al I 7 Oenhooger GASFOK MJIÏE met prima zuinige branders OASOBJSAMSHXEN in ruime keuze voorhanden Groute Glueilicbibrandcrs welke 200 kaarsen lichtsterkte geven N B Hieuw model geëmailleerde PASSES on KETELS gwaarborgd giltvrij Minzaam aanbevelend M M VAN L00i TELEF 117 Gasfittre ÏE KOOP ol TE HUUR Twee Heerenhuizen aan de Oost en Westhaven beiden van Gasen Waterleiding voorzien Te be ragen bij IZAAK CATS papier Lange Tiendeweg D 29 Gouda 9lF Wie werkelgk prijs stelt een WEeEt MK te hebben laat zich lotograleeren in de Wvtografitcke Utm H richHitg van P V D ITAALlS Fl SINGEL 661 EERSTE ZEI ÏDING DER i OUVEALTEVS ALS KiBdermaiilels Jarkjss Rokjes Wanljes Handschoenen Barels Kapers ïrouwenkapjes CHALE8 en AVONDDOEKEN enz enz GROOTE KEUZE Lama Flanel Tricot Laken Moiré en Zijden IIAMKS HOKKEIN in alle pilzen wr ZIE ETALAGES m Magazijn DE TOEKOMST Iloojystraat A 114 J B J HOKTE A P HARTENS GO GOUDA Kleiweg E 94 Berichten de ontvangst der nieuwste MANTELS Golfcapes en Pelleriens Tevens ontvangen een prachtige collectie JAPOiüSTOFFE waarvan Stalen op aanvraag ter beziclitigingworden gezonden DeprijzenzijnbenedenalleConcurr entie Transvaal Limonade is de tiiMONAnE die thans vooral gevraagd wordt en voortaan om hare fljne geur en heerlijke pittige êmaak het meest zal gedronken vorden Iedereen probeere ze Alleen verkrSgbaar te GOUDA in Siroop en Kogelflesschen bij P BUIJBRECHT Zeu Slraal 2 Fijne Cogoac Aanbevelend SUTEUAEER P P SOOS TIENDEWEG 69 ONTVANGEN een prachtige Collectie HANGLAMPEN Slaande Lampen Ganglantaarns Kal eu eii GlasRen voor alle Branders GEVRAAGD EEN LOOPJQ GKlN Ondergeteekende bevalt zich beleeid m voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOrPERS voor Partijen Bruiloften en Alsook afzonderlgke schotels en alles wai tot het k ksvak behoort desverlangd met bijlevering van servies zilver tafellinnen enz enz G erard Pinksen Cuisinier Westhaven 1 Aanbevelend tO B j POIKB OÜDR 9 m SCHIEDAMMEH SENEVEE Merk NIGHTOAP Verkrijgbaar bijt ftl PËETERS Jz N B AU bewiji rui eohthoM i oaohet en kurk stoodi voorsten van den naam der Firma J P HOPt E S 1 WEGENS het vergevorderd Saizoen helangrljh Prijitv er minder Ing in het het Noordbrabantsch Schoen en Laarzenmagaziji Kleiweg E 30 tegenover de Klëiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle reparatiëD en aanKemeteD verk C A V D LOO AHTS voor Zenuw en Zielsziekten Goudsche Singel 1 BOtTMBDAM SPREEKUREN t INRICHTING VOOR FSYCflOTSUrAfllL 11 I 1 1 II Mü a B KÉ Telephooniiet Goiida Abonnement t 40 per jaar voor pe ceelen binnen een kring van E H 1 gelegen Aanleg en onderhoudgratis Het net is aangesloten aan het Rgks Intocommanaalbarean Op 15 Jan 121 verkregen abonnemeo ten Contracten en voorwaarden verkr aar aan het Bureau ACHTER bE VISCH MARKT Gonda Prak van A HEtlNKUAN Zn Bultenlapdscii Overzichi De groote maar rustige belangstelling waarmee de geheele beschaafde wereld de gunstige berichten over den toestand van president Mc Kinley volgde plotseling verbroken door de tijding dat de toestand ongunstiger werd en verergerde totdat eindelijk de doodstijding kwam die belangstelling zal na overgaan in een uiting van warme sympathie De man die daar als slachtoUer viel was wel een van de laatsten die men zou kunnen beschuldigen van beperking van de vrijheid van anderen Maar behalve in dat opzicht blijft president Mc Kinley een merkwaardige perBoonlvkheid die in de geschiedenis van de Vereenigde Staten zooal niet als een der geniale staatslieden dan toch als een van de groeten onder hen zal worden aangewezen H was t vorig jaar voor de tweede maal als president gekozen doch van de tweede periode beeft bg nog slechts een half jaar aan t hoofd der republiek gestaan De eerste 4 jaar van z jn presidentBcbap der Vereenigde Staten zjn echter voor dit land van groote beteekenis geweest Toen bü omboog rees uit de menigte ais goovernenr vaa Ohio vestigde hjj vooral z n naam als ultra protectionist zoo zelfs dat een sterk bescb rmepd tarief ontwerp zjjn naam droeg Die politiek heeft bg na izgn verkiezing in 1896 ook gevolgd Maar van groote beteekenis was de door ons de vorige week aans ehaalde redevoering die hg eenige dagen voor den aanslag te Buffalo hield en waarin hjj aankondigde dat door de bescherming de Amerikaansche industrie nu sterk genoeg was geworden en dat nn het tijdperk was aangebroken om zooveel mogelijk buiten Amerika afzetgebied te zoeken De t jd van economische afsluiting was voorbij In verband met dit steeven staat ook een andere merkwaardige factor die het presidentscliap van Mc Kinley kenmerkte wi wel de deelneming van d Vereenigde Staten aan de kolojiiale politiek t streven naar uitbreiding van t rijk t imperialisme dat men even sterk vindt b $ Engeland Duitschland en Rusland Onder Me Kinley had door dat imperialisme in 1898 de oorlog met Spahje plaats die Cuba en de PhUippiJnen onder de sterrenbanier bracht Il datzelfde jaar werd Hawaï ingelijfd in t vorige jaar speelden de Vereenigde Staten een groote rol in de Chineesche verwikkeling n Ze hadden zich ook in O Azlê tot op éen lijn geplaatst naast de Europeesche groote mogendheden En nu FÈVILLETOX 26 £ r trad een pauzqm Danira nggjetitirkt voQr den h ard zitteh en wïerp eenige nieuwe houtblokken op het reeds uitdoovende vuur Haar handen getuigden maar al te zeer dat bij hard leeren i erken da zij sichzelven daarbij njet ontzien had en al haar bewegingen loonden een buitengewone kracht en lenigheid Marco volgde haar zwijgend in haar werk den bhk ona ewend gericht op de bekoorlyke verschijning booverachtig schoon ia den ro$8en gloed der weer aaowak kerende vlaramen en plotseling trad hij een schrede üader den arm v n het meisje grijpend terwijl hij haastij en op driftige toon vroeg Waarom wijst fpj n aanzoek aSi Ik ben de eerste en rijkste van mijn stam rijker zelfedan je broer Je zult niet behoeven te werken zoo die andere vrouwen jij zult geen slavinzijQ in mijn hais jÖ niet Danira ik beloof het je Kr U een zonderlinge mengeling van bedrei ging en gloeiende hartstocht in deze woorden en er klonk zelfs een smeekbede in den toon zijner stem toen hij deie belofte uitsprak Het was duidelijk te zien dat de ruWe ïoon der bergen geheel onder den invloed stond van een gevoel dat hij OU eent had leeren kennen en dat zeln dit jaar in de laatste maanden toont de Noor delijke staat zich de bewuste voogd over de kleinere republieken der Nieuwe wereld door ziJn optreden in den strijd tusschen Columbia en Venezuela Maar voor de tydgenooten van Mc Kinley zal wel het langst in het geheugen blijven hapgen de reusachtige verkiezingsstrijd door hem tot twee maal to met Bryan gestreden j oni bet presidentschap De ontzaglijke beweging die daardoor in de Staten telkens voor maanden achtereen veroorzaakt werd heeft nergens zijn weerga gehad Toen heeft Mc Kinley zich ook evenals na den aanslag getoond als een aian van Ijzeren zenuwen en een gestel dat tegen Vermoeienissen bestand was waaronder menig ander zou zjjn bezweken Mc Kinley werd als mensch door allen die hem kenden hoog geacht evenals z jn tegenstander Bryan Het waren twee forsche aantrekkelijke karakters V Door den dood van den heer Mc Kinley tal thans de heer Roosevelt voor den vorderen duur van het presidentschap de hoogste betrekking in de Vereenigde Staten bokleeden De grondwet Van de Amerikaansche republiek beeft er in voorzien dat er nooit een vacante presidents zetel zou zijn Door de tragische gebeurtenissen van deze week krggt de vice president der Vereenigde Staten een beteekenis die fcherp afsteekt bjj de onbeduidendheid van ziJn betrekking in gewonen tyd Dan is hiJ slechts de voorzitter ei officio van den Senaat waarvan hjj zelf geen lid is Hg is gedoemd tot gemis aan werk dat zwaar op hem moet wegen De staatslieden van den oersten rang zjjn er dan ook slechts met moeite toe te bewegen om zich beschikbaar te stellen voor deze betrekking maar ze moeten vaak zwichten voor de eischen van de partij Theodoor Roosevelt werd in 1858 te NewYork geboren hü stamt af nit een ond Hollandsch geslacht Hjj trad reeds jong in Staatsdienst In 1884 werd hy onder president Harrison benoemd tot president van politie der stad New York in welke betrekking hy zich den haat van de Duitschers op den hals haalde door zgn strenge handhaving van het verbod om dp Zondag bier en sterken drank te verkoopen In 1897 werd hy hg het optreden van Mc Kinley benoemd t t onder minister van marine Hy was een der groote voorstanders van d n oorlog met Spanje en toen deze in 1898 uitbrak legde hg onmiddeljjk zgn ambt neer en richtte hg een regiment vrijwilligers op bestaande uit sportsmen cowboys scherp zijn loanoelijke fierheid vermocht te buigen Hij sraeektef maar hij meende gerechtigd te zijn om te eischen Danira echter maakte met kalme vastberadenheid haar arm los uit de hand welke dien omkneld hieltjl Je kunt je natuur niet verloochenen Marco zelfs niet al zou Je dat wiHen Jij moet heerachen en onderdrukken en je ruwe drift kent geen grenzen Zells mijn bnocE bvigt zidi onvoorwaardelijk naar je vil Wa £ zou dan wel bet lotvan je vrouw zijp f En bovendien is het nu tijd om aan trouwen te denken Stephan heett je toch bericht wat et gebeurd is Hij is verslagen Voor de derde ma l ja Ik had niet geweken bi alle hetUgen Maar Stephan is geen aanvoerder dat ts h j nooit geweest Mijn broer is nog zeer jong zei Danira vergoelijkend Hem Ontbreekt de ervaring en de gewoonte niet de moed eh op een verloren post kan hü niets uitrichten want of je t wilt erkennen of niet onze zaak is verloren Jij bent de eenige die nog stand houdt maar jij alleen kunt niet het onmogelijlce dwingen Zwijg riep Obrcvic naet nieuw opwellende woede Wat eet jij daarvan P Heeft Stephan jesoms al besmet met zijn tafheid Hij Spreekt van overgave van onderwerping en jij Ik niet viel Danira hem m de rede Ik kan begrijpen dat je wilt overwinnen of sterven Ik wilde dat i t met je kon sterven als hel zoover komen moest De nederlaag is geen schande wel de onderwerping I Dexe woorden hadden Mn klank van onmik schutters en jagers Als commandant van dit regiment Roagh Riders nam hg een werkzaam deel aan den veldtocht op Cuba waarin hy zich herhaaldelgk onderscheidde door ijn groote onverschrokkenheid De roem dien hg op Cuba oogstte droeg er veel toe hjj on zgn qaam populair te maken In 1898 werd hi gekozen tot gouvernenr van den Staat Vew York en in 1900 werd hj bfl de gewone vierjaariyksche verkiezing met Trtj groote meerderheid van stemmen tot vicepresident der Vereenigde Staten benoemd President Theodoor Roosevelt is de tweede president van Hollandsche afkomst De eerste was Marten van Buren die van 1837 tot 1841 ie het Witte Hals gezeteld heeft Roosevelt is te Buffalo aangekomen en naar het huis van zgn vriend Wilcox gegaan Na onder escorte een bezoek gebracht te hebben aan het sterfbnis is hy naar de woning van Wilcoz teruggekeerd waar hjj den eed als president der Ver Staten aflegde De eed werd door Roosevelt afgelegd in de bibliotheek van Wilcox in tegenwoordigheid van ministers en anderen Root staatssecretaris van oorlog wlen de tranen over het gelaat liepen terwyi hij tprab deelde Roosevelt mede dat de leden van het Kabinet besloten hadden hem te vragen wegens gewichtige redenen van staat dadeiyk den eed af te leggen Roosevelt antwoordde Ik zal terstond de éed afleggen overeenkomstig uw verlangen en in dit nnr van diepen en vreeselgken nationalen rduw Wensch ik te verklaren dat het mgn streven zal zyn de politiek vaq Mc Kinley in absoluut dezelfde richting voort te zetten voor den vrede den voorspoed en de eer van ons dierbaar vaderland Door een rechter werd toen de eed afgenomen en Roosevelt teekende dien later De president gaf toen den wensch te kennen de leden van het Kabinet alleen te spreken Hg verzocht hun hunne pörtelenilles te behouden ten minste voorloopig Zy stemden daftrii toe Roosevelt kondigde later aan dat er geen bmtengewone zitting van hot Coogre zon zgn daar zolks Qpnoodig ww De Tsaar is uit Daitzig vertrokken met het Rnssiche eskader dat hem vergezelde na van Keizer Wilhelm en zgn omgeving hartelgk afscheid te hebben genomen De indruk dien het bezoek van den Russischen heerscher aan Duitschland en den kei bare vastberadenheid Men kon daaruit afleidan dat het meisje in st at was deze woorden w ar te maken als het tot het uiterste kwam dat scheen ook Marco te voelen want zonder den blik van h r ai te wenden zei hij langzaam Jy had de zoon moeten zijn en Stephan de dochter Jij hebt het bloed van je vader geërfd hij niet Hij stak haat de hand toe en omsloot de hare met een atevigen druk zooals dat hier alleen onder mannen gebruikelijk was Danira had hem dwongen haar als evenboordig te erkennen dat getuigde deze kraditige handdruk In den grond heb je gelV t Is OU geeo tijd oin aan troui hebben betere dingen te verricK echtsr en hij za komen niijne Danira dat heb ik mezévi ik til woord houden Dé gloed van den hartstocht fonkelde weer in Marco s oogen maar een antwoord bleef het jonge meiije bespaard want juist trad Stephan binnen m de beide mannen begonnen zich tot het vertrek gereed te makea Het afscheid was kort en er werden weinig woorden gewisseld E eze ruwc zonen der bergen kenden wel hartstochten nmar kalme zevoeUuitingro waren hun geheel vreemd ZelU Stephan dacht er niet aan om een teeder aftcheid te nemen van zijn jonge vrouw die bem ïijii e weer overreikte toch was hij pas sedert eenige maanden getrouwd eu de beide mannen konden daarbuiten ieder oogenblik op den dood voorbereid zijn Alleen Marco op het punt staande heen te gaan wendde rich nog eenmaal tot Danira met zer heeft Uweeggebraehr wordt door het ot Aciense Weiner Fremdenblatt aldus ver tolkt De wereM haefton gezien dat de belangen van Dtfitschland en van Rusland op geen enkel punt onvereenigbaar zjjn n dat dn een conflict tusschen deie beide mnehtige Staten voor altoos kan vermedeA worden Bg de persoonljke vriendschap dof monarchen sluit zich die der Staten aan en dit is best vereenigbaar met de goede betrekkingen tusschen Duitschland en Engeland zoodat de draad naar Londen niet behoeft te worden afgesneden als die naar Petersburg wat steviger wordt vastgemaakt Duitschland staat dus tot alle mogendheden in de meest voortreffeiyke verhouding Het is door banden van bondgenootschap vereenigd met Oostcnrgk en Italië en xel in Frankrgk is een verzwakking van de reit vanchedenkbeelden duidelgk waar te M 1 men Het Diitsche volk mag op deze reaaltaten werkelgk trotsch zyn De vlootmanoeUr vret bg Dantzig hebhen de geheele wereld doen zien dat Rusland vastbesloten is ook met Duitschland als wereldmacht vrede en vriendsehap te ondaihouden i Behalve nog door het herkiezen van den heer Kauffmann heeft de vergadering van den Berlgnschen gemeenteraad een voor den persoon des Keizers vrg nverwikkelgk ver loop gehad Men zal zich herinneren hoe Wilhelm II korten tyd geleden verklaard heeft dat hg zgn Siegesallee niet wilde laten ontsieren door een tramviaduct Nicht drüber weg ein unten durch waren de keizeriyke woorden geweest Het raadslid Rosenow gaf er zgn verbazing over te kennen dat de Keizer eenvoudig weg zon decreteeren Van heden aan moet het accumalatorenbedrgf nit zyn De aoeiaaldemocratische afgevaardigde Singer gaf op tog scherper wgze uitdrukking aan zyn misgoegdheid en weidde in den breede uit over den persoon des Keizers en diens bevoegdheden Aan het slot zg ner rede vroeg Singer aan den eersten burgemeester Kirschner of dg courantenberichten volgens wellfo de Keizer h Kirschner een audiëntie zou hebben geweigerd waarheid bevatten De heer Kirschner legde hierop de verklaring af dat hy om een audiëntie had verzocht maar dat do Keizer toen reeds alle plannen voor yn reis naar het Noorden had vastgesteU en hem door een der hof dignitarissen had laten danzeggen dat hy Kirschner niet kon ontvangen Kirschner had Z M de overtuiging willen schenken dat een uitbreiding van het tram de vraagt Zijn er dezen morgen oMaten in het dOr geweest Ja maar ze hebben aUchts een kort pootfs halt Inhouden en um toen v r verder getrokken Vermoedemiwom er nog ajeer dezen nacht of morgen Ka oeg Zij zoeken ons als ze reeds zoo vaak gedaan hebben iqaar ze zullen ona ook ditmaal niet vinden als Mre onb met willed laten vinden Als ze naar ons vragen din bteh je hen op een valsch poor Het jonge meisje schudde hef hoofd Ik kan niet liegen ddV weet je I En ze vftï gen ons nooi want ze weten heel goed dat we de onzen niet verraden 7 Stephan ich mfft zyn troep bij je kunnen voegen Ja zoo gauw mogelijk op j t wc Wj 4 a eerïtvolgeni aanval vereenigd kunn n ofrtred Vaarwell pe beide mannen traden naar buiten Nog eenige oogenbhkken zag men hun donkere gestaltenjdie krachtig opwerkten tegen den storm M toen Verdwenen zij uit Het geziont Hi t dorp lag stil en eenzaams sis t vare schijnbaar m Ailtt pen slaap gedompeld Ook m de woning tan StephAo Hentovac was het stil geworden alleen Danira zat nog bij den haard en legde steeds nieuwe houtblokken op het vuur als ware zij bang door de istèrnie en den slaap overvallen te zulfcn wordert Ha r schoonzustAT had cioh reeds tet rtiste be geven