Goudsche Courant, dinsdag 17 september 1901

JiaDKevangeo 1 Mei TUd vaa Greeofticb l lrt SpiiorwegverbladlDgen mi tiOlDA Zomerdleusl 1901 iOODl OTTZaniMil Tin id t UtiÊÈtfU nUniHUtttM To r 1 kl bOlta M f M Vm tttiij g H ni tot Splu r i CiInnppUant hwgK 1 llm Diwii iotfÏRom I UXm U Mm l Mi t l o M twlM il nlH M lH m Bt 4 Rottwdiim Bwin i t t e t 1 1 6 7 4 4i 5 11 6i04 6 1 r i MI J t r 4 iS I 6 t I t fr f 6 46 f B IO 6 6 SOOOA TH r 1 I0 I IS U ll 11 41 11 04 I 46 I f 1 l nS f B K 9 61 lO M f U lilt OS 1 I6 1 0 1 0 SS 1 00 4 01 4 14 4 t 16 li 4l 6 4 T OI 7 t6 10 1 4 47 10 0 lO li 11 94 ia 47 10 16 io Z V0 S8 J 10 4 1 06 t 4 00 S7 10 0 10 1 10 4 TMlll tW r 4u laap k M pntal wti OUni UEN HiaSihinm 10 1 10 18 11 1 l l ia 6 l ll 1 16 Uia l 8 4 4 1 4 8 U i 4 6 81 7 8 ll tl 107 t ï 11 1 1 1 tl 41 lÓ 6 lo 4l u a ll 4a IMi IMI l 7 1 44 80 8 4 4 44 a 1 48 8 1 6 4 10 18 10 48 11 ji lo ao 7 11 10 46 11 16 Il ll Uan 8 88 6 01 7 0 7 1 7 85 8 64 8 1 0S 4 10 11 ll H 11 8118 0 l JO J 40 8 67 4 Zortom E J ï J l mA V e P 10 4 Il TJX U 7 7 46 0 1 es 80 10 11 10 54 11 U 8 H l 0 8 r J il f4 l Fta tl i to awofl H ibtt l ril 1 MM ite 5 t l 00 4 15 4 87 5 1 6 81 7 01 7 41 7 5 1 1 10 8 4 48 6 81 46 4 4J 10 0 5 i 54 10 14 4 4 1 5 46 7 05 7 81 1 0 1 18 8 45 10 86 10 t4 1 Bakiln wii t 1 U lanfltantWwü O D II t 1 HSTaiDlM rbi ma Daida 6 36 ll t S SS 10 80 10 5 18 05 1 10 8 8 8 15 4 07 4 48 l S 5 86 8 48 51 lO i 10 80 10 87 11 06 IwlW 6 01 8 51 10 10 11 04 1 4 11 17 1 57 8 15 4 114 57 5 10 5 46 6 44 S5 10 8 i 11 08 1M7 11 5 kmiLO 13 8I 10 85 ll l 1081 10 8 18 8 40 4 a7 5 13 5 45 6 01 a iS 1 SO 11 16 ll t 18 14 a 8 Innm S 4 88 8 48 80 7 1 7J6 1 16 8 07 7 88 5 04 a4 7 00 7 14 8 08 ï 4 41 5 41 6 51 7 00 7 8 48 7 84 16 Il I U A U T lt J U t lo ta 11 00 itja 1 1 5 1 11 1 II J4 a 4 10 14 10 4 11 47 l 1 0a 8 08 4 it 0 8j 7 15 io i t8 i8a si n i8iaj7 i o 1 t lO 8 84 4 41 6 06 6 11 7 09 6 10 O a 4l laut r 6 4 6 47 7 80 6 16 8 45 t S 45 11 80 1 4 1 05 B 4ft 1 8 8 4 S OO 6 1 6 8 7 15 8 85 9 40 10 01 loada 7 01 7 81 1S l 10 18 10 84 18 81 1 86 1 8 88 4 18 4 84 t 47 7 07 7 t4 8 0 9 18 10 ST 11 88 Ulwkt ia 7 47 8 0 10 04 10 41 11 8 11 48 0a 1 48 8 0 8 1 4 u W rl8 07 6 4 O 7 10 T lU 18 1 1 7 J JJ SSldT mÏ 7 m 1 iM 11 18 18 11 18 81 1 1 8 54 4 4 h 18 6 1 7J4 7 48 1 8 a 10 07 10 48 lU lynennet aarbg Uater den Linden rechthoekig zoB wotden gekrnitt geen ostaiering van Berljjn on tengevolge hebben De verklaring van den bargcmee ter maakte op den raad een vrij PÜnlgkcn indrnk Even daarna werd de openbare beruadalaging geslpt l en ging de raad over In geheime zitting Ver prei l Uerichton $ Feaskrijk üp aanklacht van den minister van oorlog is Vrijdag een der grootste legerleveranciem in verhoor genomen door den rechter van instructie Flory De lovwanciar zou inferienrc waren afgeleverd hebbon voor het leger Den negenen twintigsten dezer znllen te Zoiua en den zesden October te Sotta nieawe gemeenteraadsverkiezingen plaats vinden daar de vorige verkiezingen door den Raad van State vernietigd ziJn wegens fraude en onregelmatigheden Ter voorkoming van herhaling zgo de burgemeester en de wethouders t jdelgk geschorst en is de leiding der verkiezingen opgedragen aan speciale commissarissen Ue sultan heeft niet lang gedraald met de benoeming van een opvolger van Feridun Bey den chef der Tnrksche geheimepolitie te Parijs de sehoonzooa van des grootvizier Chettyk Be i 1 zoodanig benoemd Te Marseillo sün een achttal RnssiBche politiebeambten aangekomen die opden zoek zjjn naar vier nihilisten studenten uit Moskou die zoo ongeveer tegoiyk met den czaar Rusland hebben verlaten met bestemming naar Frankrijk zonder eenig tastbaar motief DuiISCBI iKD Be kroonprins die van meenihg is dat het reizen en trekken den menach ontwikkelt en dan toch ook ï het al op behoorlijken afstand zijn vader moet navolgen in dezen is na een bezoek aan Aken en deezelfs bezienswaardigheden naar Belgenland getrokken in het meest besliste incognito zoo zelfs dat hij met zijn klein gevolg een tijd lang is gtobseirveerd door de Brusselsche politie die den weinig smaakvol gekleeden jongenman met zijn kort houten pypje voor een of ander staatsgevaarlijk anarchist hield I De heer Kanfmann heeft de nienwe rerkifzing tot tweeden burgemeester vanBerljn onder botniging van ijn dank voorde eer en het vertrouwen aangenomen De Kdlnische Ztg is tot de uiterst vriendelijke conclusie gekomen dat de 4 41 t lO 04 T U T t 4 l 1 41 f 1 01 Ml 11 4 r 4 17 4 10 M 7 ai 7 4 Rottaidui D P Bottwdtm M Oapalla Mlfluwerkerk Moordnokt Sead 7 41 4 kOmm la Umi atn MOu 7 16I B7 1 41 ll 7 11 i ia 7 ol i ta 14 t ti 08 g i a at Oouda S eDh Hoare BoatwBMrZag Vowbutg Hagt oad 5 10 è 81 7M 7 50 8 18 Oad w i 85 r Wo d 5 48 6 48 8 88 liUwkt 08 7 04 1 11 1 88 8 58 8 t 07 gemeenteraadsleden reeds begeerig oqzien naar een middel om hun houding te rechtvaardigen en dat een aanzieiilijk deel alleen voor Kanfmann heeft gestemd uit angst voor hun eigen hachje bij de aanstaande verkiezingen bj oen derde stemming ion kat wol anders loepen I BINNENLAND 8TATBN GENE tAAL Tereénigde zitting der beide Kamer op Zaterdag 14 September Dè Tsreenigde vergadering der StatenHeseraal werd voorgezeten door den nestor der Parlemectsleden den heer Ueertaema omdat de beer Van Naamen van ISemnes gelijk de waarnemende voorzitter mededeelde licbtel k oogesteld was Do tribunes waren zeer vol Men luisterde in stilte gaar de gtbriikelijke voorlezing Tan Koninklijke besluiten door den griffier der Eerste Kamer mr Zillessen naast wicn ditmaal zijn ambtgenoot der Tweede Kamer jvegeni farailieomstaïdigheden werd gemist Statig trad de premier binnen in zijn galacostunm met witte goudgebiesde pantalon vriendelijk groetend Met den hem eigen klank van stem las dr Kuyper deslnitingsrede voor en verliep na een buiging tot het bureau de zaal Buiten werd het gebruikelijke stoetje galakoets met piket hlkaren gevormd Meer menschen dan gewoonlijk keken er naar Br gingen zelfs hoeratjes op Dat was het eenig ongewone Anders was alles bij het oude De rede van Dr Kuyper luidde ahi volgl Mijne beeren t Hare Majesteit de Koningin heeft mg opgedragen deze uwe zitting te komen sluiten Veel werd in het atgeloopen zittingjaar van do inspanning der Staten Generaal gevergd maar er mag bijgevoegd dat de vrucht van liet gemeen overleg aan die verhoogde inspiiiining tvenredig wns Voor velerlei belangen kwamen iiiouwe of gewijzigde regelingen tot stand In de eerste plaats zg herinnerd aan de wetten in verband met de heuglgke voltrekking van Harer Majesteits huwelijk en de intreding in het Nederlandsch staatsverband van den Koninklijke Hoogheid den Prins der Nederlanden Hertog van Mecklenburg uorts werden in de kieswet in de gemeeiiUiwet eu in de drankwet wijzigingen aangi bracbt Tvn bate van het algemeen volksbelang kwomen de gezondheidswet de woningwet on do ongevallenwet tot stand Ill verband met de geldelijke gevolgen van Ui leerplichtwet en ter verbetering van de jaarwedden der onderwijzers werden de bydrii $en vsn hot Rijk zoo ten behoeve van het openbaar uls van het bijzonder onderwijs verhuugd Hot Nedcrlandsch muntwezen alsmede het liiozicht CU de zorg over de zaken Van de niuut wcrdoii nader goregeld AI emeeno regelen worden vastgesteld omtrent het watürschapsbestuur on voort tot i xplollatio van Rijkswege van steenkolenmynen In Limburg besloten Voor de verbetering van het paardenra werden wettelijke voorschriften gegeven Een aanval rentelooze voorschotten werden uit s Rgks schatkist ten behoeve van den aanleg van bnartapoorwogen verleend Aan de kanalisatie in Westerwoide gaaft gjj uw medewerking IM 4 t t a 10 14 Oihtrent do toelating als schipper op koopvaardijschepen en het aan boord daarvan in dienst hebben van stuurlieden en machinisten werden wettelfke bepalingen vastgesteld De landsverdediging werd nader geregeld door wgMging n aanvulling van de wet op de nationale militie en door het instellen van eSB landweer De rechterljtke organisatie in Neder landschIodié werd gew zigd Maatregelen werden genomen t t uitbreiding Tan het tolgebied in Nederlandschludiê OTer het Oostelijk deel tm den Archipel Voor aanleg van een nieuwen spoorweg OP Java De Koningin heeft mg opgedragen aan n Mgne Heeren haren dank te betuigen voor uwen ijver en voor uwo toewgding aan s lands belangen In naam der Koningin verklaar ik deze zitting Tan de Staten Generaal te zfn gesloten In een deze week te Utrecht gehouden Tergadering van curatoren en professoren der vrge universiteit te Amsterdam en der theologische school te Kampen is men in beginsel overeengekomen tot vereeniging van de theologische school en de theol faculteit der vrije universiteit Binnenkort zal daaromtrent weder een vergadering gehouden worden In de 31e algemeene vergadering van den Nederlandschen Protestantenbond die op Dinsdag 29 en Woensdag 30 October onder voorzitterschap van Prof Mr J de Ijouter te Utrecht zal gehouden worden zullen de volgende vraagpunten worden behandeld a Wat geeft de uitslag der laatste verkiezingen ons ten opzichte van het godsdien tigkerkelijk leven van ons volk te denken en te leeren In te leiden door Dr P H Roessingh uit s Qravenhage b Waartoe moet maatschappelijk werk leiden t In te leiden door mej E C Knappert uit Leiden Des Dissdagsavonds zal een openbare godsdienstoefening plaats hebben onder leiding van Ds P Heerling uit s Gravcnhage Des Woensdagsavonds zal een openbare bgeenkomsti gebonden worden waarin zullen spreken de heer S Lnlofs uit s Gravenhage over De vervreemding van hot godsdienstig leven bg het jongere geslacht en de heer J van Loenen Martinet uit Amsterdam over l e nieawe vertaling van Het Oude Testamenr Gemengde Berichten De trein die den kroonprins van Engeland naar Lowter Castle moest brengen waar hg een bezoek ging afleggen kwam lang voor den verwachten tgd in het voorlaatste station binnen De stationschef vreezende dat de feestelijke ontvangst door Lord Lonsdale in de war zou loepen stuurde deze een dringend telegram om te vragen wat te doen Het antwoord luidde Zet hem op een wijkpad i i i 1 48 I 4 I S 14 1 4 46 t I I lt i AS 1 41 4 0S 11 0 6 10 80 10 46 10 14 ii a 11 6 48 8 86 1 0 l l 10 l U En zoo werd de kroonprins van Engeland van de eene uitwgkplaats naar de andere verzonden tot het tijd voor hem was om aan te komen Men hqift hen dezen kleinen list maar niet verteld De Duitsche bladen bevatte het Torhaal van een onschuldig veroordeelde Op een dag in de maand Maart van dit jaar kwam te Wttrzburg een 51 jarige schilder uit Warschau als bedelaar aan de woning vu een predikant waar hg binnengelaten wut Een heer die den predikant vier bankbiljetten van 100 mark had gegeven voor eeaê stichting ging juist heen en werd door den geestelgke uitgelaten Bij zgn terugkomst gaf deze den bedelaar iets die daarop vertrok Kort daarop miste de predikant de 400 mark en hjj wees den bedelaar als den dief aan Deze werd ofschoon hg alle schuld ontkende veroordeeld tot 9 maanden gevangenisstroi Een dezer dagen vond de geestelijke echter de vermiste bankbiljetten terug en gaf daarvan onmiddelijk aan de rechtbank kennis waarna de veroordeelde bedelaar terstond uit zgn gevangenschap onslagen werd Profesor Laband een bekend hoogleeraar aan de universiteit te Straatsburg heefteen zonderlinge ondervinding opgeilaan Onder zgn leerlingen was een jeugdig Japanneea Mitschiwauka die tevergeefs de diepzinnigheden van het Duitsche recht trachtte te te doorgronden Toen hg dan ook naeenige jaren bg prof Laband zgn doctoraal examen wilde doen zakte hg schitterend Miscbiwauka trok weer naar t land van den chrysantemnm en de geishas Maar prof Laband zou nog eens van zgn leerling hooren Dezen zomer kreeg bij een brief uit Japan waarin een jeudige Japansche schoone bloedverwante van Mitschiwauka vertelde dat zg de schande van haar neef niet kon overleven zjj zon zich dien en dien dag van het leven berooven en verwachte van prof Laband hetzelfde Een geval dus van bet Japansche duel par distance Een onderzoek in Japaa bracht aan het licht dat bedoelde jonge dame zich heusch verdronken bad Prof Laband heeft er echter niets geen zin in om de verwachtingen van het Japansche meisje te vervullen Te Baarn is op den zolder van t instituut Erica tegen het dak aan een reusachtig wespennebt gevonden Het is ongeveer zoo grout als een hoofdpelaw alleen is het meer eirond Naar schatting heeft het 20 000 wespen geherbergd toch is het gewicht uiterst gering Het nest is een waar meesterstuk van bouwkunst der dieren Het is te bezichtigen b den heer Bierbandelaar apotheker te Baarn en reeds gephotographeerd ten behoeve van een natuurkundig tydscbrift i i Ol 8 88 17 t i8 tM 1 18 10 01 8 84 i 10 17 S 88 E 10 8 8 48 44 lO ll 10 84 De termijn voor Spanje aan Marokko gesteld om te zorgen dat de door Kabyllen geroofd Spaanscbe kinderen worden teruggegeven is voorbijgegaan zonder t gewenschte resultaat Van daar dat nu te Madrid maatregelen getroffen worden voor een maritime demonstratie der Spaansche vloot togen Marokko eensdeels om de invrijheidstelling alsnog te verkrijgen en ten tweede om eenigen ruggesteun te geven aan grieven die vei schillende Mogendheden in den jongsten tijd tegen Marokko hebben te berde gebracht De mogendheden steunen de Spaansche actie in deze eenparig STADSNIEUWS G00t A 16 Sep mber IWI Onze gemeente trof heden morgen een groote slag door het overlijden van den heer P de Raadt wethouder dezer gemeente De heer de Raadt werd tot raadslid gekozen op 19 Februari 1895 en op 1 Sept 1899 tot wethouder in de plaats van den heer Dr F H 6 van Iterson die voor de betrekking van wethouder bedankte Een hevige ongesteldheid van een paar dagen Vrgdag Tortrok hg met zgne achtgenoote naar Brussel werd ongesteld eé spoedig werd de terugreis aanvaard de ziekte nam hand over band toe met het gevolg dat hg heden morgen ten 12 uur overleed De heer de Raadt werd door ieder om ziJn goede hoedanigheid bemmd steeds was hg te vinden waar hulp noodig wat en zijn heengaan zal door ieder worden betreurd D tot luit kol benoemde majoor van den prpv staf P W van de Velde wordt in zjjn nieuwen rang in zijn tegenwoordige standplaats s Gravenhage gehandhaafd De atd Zrtid Hol agd van daif Nederl Bond van Gemeente ambtenaren zal 9 September te Gouda een algemeene verg idering houden Behalve onderwerpen Van huisboudelijken aard zal o a aap de orde gesteld worden de verkiezing van 2 bestuursleden wegens periodieke aftreding van de heeren P M van Nierop bn A P Tolk terwgl door den heer A Varossiean zal worden ingeleid De jaarwedden van de ambtenaren ter secretarie ten plattelande Ter gelegenheid van bet 5 jarlg bestaan van de vereeniging van onderofficieren korporaals en scherpschutters van het bataljon der dd schutterg alhier werd gisteren een schietwedstrijd gehouden waaraan tevens een korpswedstrgd was verbonden Aan den korpswedstrgd namen eel de Weerbaar heidsVereeniging Burgerplicht de schietvereeniging Koningin Wilhelmina de afdv Gouda van Volksweerbaarheid h t bt aljon der dd schutterg en de feestvierende vereeniging Het weder was niet gnnstig bijna den geheelen dag regende het en as de lucht bewolkt zoodat het gezicht op de schijf moeilijk was De 1ste prijs verguld zilveren kmis Wafd behaald door de Weerbaarheids Vecsenlging Burgerplicht met 232 p De 2de prijs zilveren kruis werd ttehuld door de vereeniging van onderofficieren korporaals en scherpschutters van het bataljon dd schutterij met 230 p De 3de prijs zilveren krols werd bebsalA door de afd Gouda van Volksweerbaarheid met 225 p De verdere uitslag van de penoneele barnen is aldus Personeel voor de kaderleden die aan de schietoefeningen deelnemen H Groenendal milieu aangeboden door den kapitein waarn Commandant van het Bataljon C W J Nati l barometer aangeb door het Kader L J Verme j stel razen aangeb doorhet Bataljon i t A de Hol barometer aangeb doorhet Bataljon G Slootjes theeblad aangab daor bet Bataljon R N Tan der Pool theetafel aangeb door des kapitein kwarttermeester G A van lïeurs luxe tafeltj aangeb door Luit Witbof Keus J J P den Boer thermometer aangeb door den heer Ur Ti M 9chim nn der Loeff A an Kersen We tafeltje aaufeb door den heer A E van der Garden J C Vermeulen jardiniere aangeb door den heer H van Wgnga eo A J ykn Vliet oil azijnstel aangeb door het bestuur Kadervereeniging W Sfledrecht milieu aangeb door het Kader C A Groenendal 2 busten aangeb doo een lid def Kadervereeniging J Koppfendraaier gasoomfoor met ketel aangeb door Schietvereeniging Koningin Wilhelmina A H Tan der Kud olie en azQnatel aangeb door N N M J Boegheia bloemmand aangek door het Batadjon C M van Wijngaarden Buaiiscke slede aangeb door het Bataljon W K Schuling etagère aang iaat Lnit SchontoB P van Lnjjpen inktstel aangeb door den heer J J van Bommel Kaderleden di niet aan de Schietoefenimen deelnemen 1 B H Ton itx Krakts bnate aangeb door het Kader J G Boekamp 2 wandbordjes aangeb io k kttJ er K W SehuIing sJgareadOos aanfeeb door bet Kader if Jk WD der Wou4e itoel aangeb door het Kader Oud Koderledes C Simon 2 porte fleurs aangeb door het Kader W van Hoorn etagère tafeltje aangeb door het Bataljon Schutters C Okk e bloempot ej standfuird aangeb door het Bataljon F Mastink biscuitpot nangeb door eenige schutters F Snaterse étui möl glüj nbakjos aangeb door enige shatters Personeel Cylinder J J P den Boer theeblad aangeb door eenige leden C W Nati l silwldergen aangeb door eBiie l to 1 C M van Wijngaarden wandbord aangeb door Luit Kapelmeester J G Arentz M J Boegheim buste a ngeb door eenige leden H Groenendal tabakspot aangeb door eenigp leden A J van Vliet parapluiebak aangeb door den beer J J P den Hertog J Koppendraaier 2 waiiborden aangeb door eenige leden 0 A Groenendal 2 kannetjes aangeb door eenige iedcn i h Vermeg schilderijtje aapgebdoor eenige leden A de Mol sigarenkastje aangeb door eenige leden U W K Sckuling bloempot aangeb door eenige leden A H van der Kind borateltaapger aangeb door eenige leden G Slootjes asclibakje aangeb door eenige leden G A van Meurs kistje sigaren aangeb door eenige leden C Okkorse tabakspot aangeb door eenige leden 16 F Mastiitk theelAd aangeb door eeniire leden J van Kersen suikerschiialtji aangeb door eenige leden B N van der Pool presenteerblad aangeboden door eenige leden 19 J C Vermeulen kistje sigaren aangeb depr eenige leden De Uitreiking der korpsprgzen benevens der prijzen voor de hoogste korpsschutters jiersoneele baan voor hh officieren en de vrge en vaste baan zullen heden avond op de üo ie Amusante worden uitgereikt MeiLschriJft uit Boskoop aah t Handelsblad Toe jgv or eenigaa tgd van socialistische en anamrististïné zijde te Boskoop eene moeting werd belegd bleek dat vele bezoekers zoowel uit df plaats zelf als van omliggende dorpen niet van deze propaganda wilden gediendjÉiJn Van woorden sloeg het over tot dadelfen bij bet vertgik iMt de boot werden de Ajnsterduinehe preiugiBdiaten Aet een regen van steenen begroet Nu xijn socialisten en anarchisten eenmaal voor een kleintje vervaard en ze waren dan iiok dadelgk besloten nog eens terug te kOnen Pa otteriteitw hadden mIaaeUen liever gezien dat men het er bg gelaten bad Boch aan de wenschen vnn autoriteiten storen deze lieden zich allerminst Kn dit bahoefden ie te minder an da meethlif oi nrtfooHe terrein kon worden gehouden Zoo w d dan de door de ftstige burgers gevreesde tweede meeting bepaald op Zondag den 15en September Daar gingen allerlei verontrustende geruchten dopr het dOfP zoo bjjv dat de Amsterdammw gewapend louden verechjnen De burgemeester had de politiemacht met elf rijksveld wachters en een brigadier versterkt en zoo wachtte men met eenige spanhing den dag af De natuur werd echter de bondgenoot van hen die gaarpe zagen dat de meeting niet volkomen zon sla eu Hat regende van den morgen tot den naaüddag onai ebroken door Toen we tojfon den middag beslikt en belpat op het teri ein aankwamen een kweekerg Tan de firma Groeneveld en Van de Pol en kwartier buiten het dorp waren er Uisschien een vijftigtal menschen bgeen waaronder eenige ijverige colporteurs van anarchistische lectnnr Spoedig hoorden we dat de boot uit Dordrecht niet zou komen maar dat die van Amsterdam onderweg was Weldra kwam een heriderdtal Amsterdammers in opgewekte stemming ondapkB kun druipnatte kleéfen op het terrein aan Ze waren reeds aan de öonWsluls onder Alfen uitgestapt De kapitein wilde niet verder varen hB vreesde blgkbaar de projectielen in den vorm van bloampptten waarmede tü 4e TOclga gelegenheid e boot was bestookt Toen de voorzitter der vrge soeiiUistenTereeniging te Boskoop de meeting met een kort xoard opeMe w ren me nteohien een 300 menschen op het terrein aanwezig De ïanjieieenjgiBg KxceUior von Amsterdam liet eenige liederen hooren hoewel daarvoor geen vergunning was gekregen men had o aan de wet te ontduiken daarvoor een tentje gemaakt buiten het terrein Achtereenvolgens spraken daarna te midden van regenvlagen op hunne bekende wijzen de heeren Klooaternian en Samson pleitende voor een algemeene werkstaking dienst en beioatingweigering Ze wilden wraak nemen maar door op te komen ook voor de arbeiders van boskoop Na afloop togen de Amsterdammers langs den korsten weg weder naar de Gonwslui Er werd boa uitgeleide gedaan door eenige Boskoopsche vrienden Hier en daor stonden groepjes nieuwsgierigen wachtende op de dingen die komen zouden maar gelukkiger kwam niets Da meeting liep in goede orde af dank zeer waarschijnlijk den regen die al maar doorsijpelde en daardoor verhinderde dat ar vele menschen op de been kwamen en im die er opkwamen de gemoederen kalmeerde 367 Staats loterij 5e Klasse Trekking van Maandag 16 pt No 1346 1 1000 Nos 12463 13717 18801 f 400 Nes 5225 5737 11283 15963 f 200 Nos 6497 8173 11096 13813 14520 14824 0442 1 100 Prijzen van f 30 179 3183 6329 8621 12648 15582 18g04 243 3460 6403 8999 127311 Um 18B18 941 82 6556 9023 74 i4 34 98 3610 66 4 72 76 lliÜ W 90 1053 4026 6778 9193 12905 161 i3 18870 86 4136 86 9812 1 3079 89 84 1114 70 Ö841 71 13130 16 39 19019 90 4355 87 9708 13222 l 4üb 1 497 1254 4437 6989 10429 98 1 1530 195 W 4631 94 54 18353 16603 196H6 1360 4938 7058 10740 87 167C1 197 Ó9 5046 7162 65 13479 1692 20074 88 78 7202 94 13609 38 2M25 1464 6142 7362 11402 55 17077 35 1659 61 7445 76 13913 17234 93 2070 5428 7523 11537 14118 17390 20318 2226 56 71 11690 80 17440 2Ó426 2383 3 786 U7U7 14516 66 2Ö537 2491 6691 8296 12043 14805 62 54 2607 5710 K312 12112 81 17556 20715 2846 6048 862 41 15128 17844 27 3087 81 32 73 15268 96 47 3122 6168 78 12451 94 17994 20994 58 6214 8620 12628 15451 r Rotterdam 6 September 19 B IIETVgRHU VA91 UroPfliERDE lAHimS Te Rotterdam miiscbien ook elders is 1 er het algemeen oen gewoonte geworden dnt de Ternuurdérs van huizen steeds eea of meer maanden tb me zelf bekend eeo vol jaar huur van den huurder vorderen alvorens deze het huis mag betrekken Deze maatregslen die door den verhunfder genomen is is mijns inziens billg k hg wilde zekerheid hebben dat hy geene scbaM Ijdt en naderhand bfl eventueele gevallen in geen moe lgkhe4en kan komen Diezelfde gewoonte van een of meer maanden vooruitbetaling moest ook ingevoerd worden dooe ia verhnnrdars van gestoffeerde kamers t isij of ze verhuurd werden met of zonder pension ook ziJ hebben er evenveel recht op als de verhuurders het van huizen hebben daar zü toch ook de zekerbeid moeten hebben dat zg geene schade lijden Er werden toch lieden aangetroffen wier broodwinning het is geetofteerde kamers met of zonder pensioen te verhuren en die deb daaf expresselijk op inrichten dooreen groot huis te huren t Ie me persoonlijk bekend van een verhuurder van gestoffeerde kamers die iemand geruimen t jd op zgn kamer en pension had welke getrouw aan de overeenkomst voldeed doch op zeker t dstlp in het midden der maand met de noorderzon vertrok wat niet plaats had kunnen hebben als van te voren betaald moest worden Hoogachtend heb Ik de eer te zjjn K SCHBAVER Gep Ie Luit Plaatsel Adjt Ged Bierhaven 39 Rotterdam Veemarlct te Rotterdaju Maandag l6 September tgol Vette OsKD en Koeien goede aanvoer prtjxen waren voor ie kwaliteit 34 2e kwal 31 3e kwaliteit a8 cent per half Kilo Vette Kalveree goede aanvoer kwaliteit jde kwaliteit 15 Jde kwaliteit 2 1 cent per hall KI Vette Varkens red aangevoerd ie kwaliteit 251 it kwaliteit 24V 3e kwaliteit 23 cent per halfKl Schapen en lammeren redelijk aangevoerd Handel voor aOé naeqjk p ibDtiMKl Weder Ontvangen fff da welbokamie soprten j MlliPJMfi A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg K 7 GOUBA 1 Telephuom Amsterdiuii iti iirs van Vrkrs 801 9 l J 8 y S4 tl Sletkn ao i 81 1041 80 90 6U 416 1801 S l 106 119 18 59 104i I 8EPT KiniBUHD Uwl Neal W 8 a dito diio dltc 8 dito dito dito S UoHOia Ü 1 Qi dl 1881 a8 4 ITALIB InachrgTiDg 1868 81 5 0STIN Obl m papiiir 18 8 5 dito in ziliM r 1868 5 PoaTuaaL OM met ooupon 8 jdiu tiokil 3 IloaLAMD Obl BiDDeoI 1604 4 dito Oeoona 1880 4 dito bl Rotbi 1869 4 dito bü Hopo 18I9 90 4 dito ia goud lasa 1883 6 dila dito Ulo 1884 5 iPAKlB Perpot aebulil IB61 4 runiu a r Couv le o 1 90 4 flsc k eaing serie D Oeclesnin aene 0 iuiliAra Hp V oblg 189 6 Ulilco Ub t 8 h 1690 6 nllioiu Obl onbep 1881 4 in DAM Obligation 1695 8 EtoTTluiAa Stail leen 1394 8 NlD N K T Uaodaliv aanil Arend b Tab Mg O rliao l8n DeliMaataobappg dito Ara Uypothookb paadbr 4Vi Cult Mi derVoratent aaod i Or Hypotheekb pandbr 4 tNederlaodaohe bahk wMid Ned Handelmaataeb liito N W II Pao Hyp b paodbr Rolt HV Wlheekb paidbt 4Vi Uu Iftpotheekb diio 4V Oonsxa OjalUolig bank aaad HllaL Hypotiiaekbank paudb I IniKA Eqiit hy potb pandb 4 Uaiw L a Pr Liag eert Vbd HoU IJ Spoor w Mg aand Hij tot Kip T St 3pw aand Ked l id 8po 1 g m SMd Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dilo dito 1881 duo 41 iTlulSpoorwl 1887 B9A liobU ZuiilIul Bpwmij A H ubl S PotlTN Waraehau Waeoen aand ÏDil r Kun 9pw lljl abl 4 Baltisohe dito aand j loif l 915 140 4011 10 1 lOJ 1 103 f 104 Fasiowa dito aand 5 Iwang llombr ditu aand 5 Korali üb Aaow Bp kap obl 4 dito dito obHft 4 Ahsika Uent Pao Sp M j obl 5 Ohio k Korth W pr Cv aanil dllo dito Win St Peter glil 1 Danror k Jtio Of Spa oert f a Illinois Centra obt to goad 4 Louiar k NaibvilH Oor v aan I Meiioo N Spw M i lu hyp i Mias Kansai 4 pGl praf aand N Totk Oulaaio k Wait aan I Pnnn dio Ohio oblig Q ngoi lif Intjrp In oud 81 Paal Minn k Manu obl Dn Pm Hoofign obig 6 Ml 10 7 1011 io IW ii i 10 dito dito Line Ooi Ie kyp O 5 OaHxu Oao South Ohert r aan l Vim C Ballw k Na lo b d o O Amilerd OmoibQi Mif aSnd Eottflrd f rwawei Maata aaiMl NiD stad AnaterdaiB aand I Klad Holtoriiam anoil S Biuill Btad Antwerpen 18S7 Stad 3ruuel 1866 8 Hone Theha gnllr G nelioh 4 OoiTSVB StaaUleeniK 1660 S K K Üoal B Gr ll 0 9 SpiHJi Stad Madftd 3 it68 Na Ver l z Avb iïPOwl oeTt van de nog voorhanden Mantels Co8tuine en V jAPOirroFrEiv tegen veel verniindorde prjjzcn Ü iAM80M Tot mijne diepe droefheid nam de Heer heden morgen na eene zeer kortstondige ziekte mijn geliefde K tgenoot l P DE RAADT in des onAerdom van 60 jaren tot zich A A Dl RAADT Ckohvei in OoiiBi 16 Sept 01 Bezoeken van rouwbefcloff kunnen nteftworden afgeuiaeht