Goudsche Courant, woensdag 18 september 1901

liner Handelsgesellschaft de Dreidner Bank en vele andere ook Hamburger suikerflmia s ziJn door in pandneming der stukken bg de zaak betrokken De eerstgenoemde instelling zegt geen directe verbindingen met de Rhederei te hebben gehad en denkt schadeloos er uit te komen BINNENLAND Het zittingsjaar 1900 1901 dat Zaterdag op de gebruikeiyke wgze na de opsomming van den tot stand gebrachten wetgevenden arbeid is gesloten verklaart eindigt eerst heden den derden Dinsdag in September met de opening van de nieuwe zitting De nieuwe Staten Generaal verschillen in zeer groote mate meer dan ooit te voren van de heengaande met name wat de Tweede Kamer betreft Menige belangrijke figuur zal morgen ontbreken t zg uit eigen wil t zg omdat de kiezers anderen hebben afgevaardigd Vrywillig hebben van het Binnenhof afscheid genomen Voor Amsterdem niet minder dan fier der eminentste leden mr J i öleichman thans lid der eerste Kamer mr M J PUnappel W J Geertsema en mr A Kerdyk die thans worden vervangen door de heeren dr H F R Hubrecht den afgetreden minister T Cremer jhr mr C J den Tei en den afgetreden minister C Lely allen liberaal Voor Weststellingwerf W M Houwing lib vervangen door F W N Hngenholtz soc Voor Winschoten B L Tgdens vervangen door dr D Bos vrijz dem Voor Nyraegen F Dobbelman kath opgevolgd door jhr O van Nispen tot Sevenaer kath Voor Eist mr Van Basten Batenburg kath vervangen door S M van Wgck kath Voor Wyk bii Duurstede jhr mr H M J Asch van Wijck antir die de benoeming tot lid dor Kerste Kamer heeflT aanvaard en wiens opvolger in de Tweede nog moet worden gekozen Voor Amersfoort graaf Schimraelpenninck antir vervangen door mr H J van Asch van Wyck antir sedert kort lid der Eerste Kamer Voor Utrecht II J N Bastert cons vervangen door jhr mr J RSell Oih Voor Katwijk J H Donner antir opgevolgd door baron van Wassenaer van Catwijck id Voor Sliedrecht dr A Kuyper na zyn benoeming tot minister vervangen door den heer A van Löben Sels antir Voor Zierikzee J J van Kerkwgk lib overleden vervangen door jhr mr J J Pompe van Meerdervoort antir Voor Helmond dr Vermeulen kath vervangen door K Raymakers id Voor Weert P J Truyen kath vervangen door jhr mr Victor de Stners id Voor Grave mr J J I Harte van Tecklenbnrg kath na liJn optreden als minister van financién vervangen door W Friasen id Voor s Hertogenbosch mr J A Loeff ülrecle SpoorwegvcrMndlngeo not GOUDA Zomerdlenst 1901 Aangevangen 1 mi TUd van peenwlcfc SOUDt ROTTIUDiLUTi nna r s ROTTIRDAH 9 OU pa Ti TMf 1 li SI 11 81 ll ii 11 04 8 17 5 41 8 17 4 45 S H 8 04 8 7 08 7 61 Ml 4 5S S I S 8 48 5 10 8 58 9 40 48 7 18 a lS 47 10 18 lO K 10 81 10 48 8 08 8 84 00 87 10 08 10 1 10 4 hHltotlW ar lu latp ku 1M pnkmi nrin 8 80 3i 11 61 IJ O 1M5 1 0 t 0 M 0 4 0 4 84 4 5 5 18 5 48 8 14 7 08 7 88 8 10 S 4lf a B IU J I ij L lit MppUmittawgi ia it 0 i at lt to Wn i UU SODDa DEN BÜLOTiMnm 10 88 11 18 11 18 11 18 11 15 1 18 1 58 Ml 8 45 4 10 11 05 1 07 t I 11 18 1 18 fit 11 80 l M 10 48 11 88 11 48 11 48 11 55 1 17 1 44 1 10 1 48 4 15 4 41 10 18 10 48 11 1 5 4 8 11 7 1 0 11 10 00 10 1 8 15 8 41 7 57 10 48 11 18 11 57 0 4 10 18 S o U U A A MSTIBOi li jim oad 8 88 8 11 8 8 9 18 10 10 0 19 11 05 1 10 1 88 8 11 4 07 4 48 S i 18 8 48 9 81 O iV 10 80 10 17 11 08 AmiLW 8 01 8 58 9 11 10 10 U D4 11 48 11 57 1 57 8 15 4 11 4 57 5 80 5 4 8 44 9 85 10 8 i 11 03 11 47 11 59 ikmt 0 8 IV 9 18 9 81 10 15 ll lt 1081 10 1 11 1 40 4 17 5 IJ 5 45 8 01 9 I10 to 11 18 t u I u 1 u r a i o u i vIm ma 11 00 11 81 1 15 1 11 4 11 l Sl 1 40 8 1 11 81 1 06 8 08 8 45 5 04 TT 10 14 10 59 11 18 11 14 11 47 1 M Vait C 8 8 7 15 8 10 8 78 9 8 07 14 1 11 S IO 8 81 4 4i 1 08 8 11 7 4 8 10 9 15 1 48 a 10 14 10 4 lat W 5 14 8 47 7 80 8 15 8 45 9 1 10 8 18 S 49 8 011 Ml 8 88 7 W 8 15 9 40 10 01 5 i i J ïï lS i 1 iti 1 JÜ fü ïiJ W M Mo M lil im lül UTU 11 11 iVh l V40 M4 4 48 S l 8 1 7J4 7 41 M M9 10 07 10 41 11 M r nidt 7 08 7 81 8 18 9 19 9 19 191 8 11 4 18 4 84 5 47 7 07 7 54 8 0 9 11 10 17 11 1 Verspreide Berichten Fkukbuk Te Marseille Harre Parü en verschillende andere plaatsen van aankomstnit den vreemde worden ondertasschendoor de politie ware razzia s gehouden onder verdachte vreemdelingen anarchistennatBDrljjk De galazadels van den czaar die tnsschen Petersburg en Frankrgk weggeraakt waren als een naald in een hooiberg hoewel de geheele zending 750 kilo woog zjjn gelukkig teruggevonden te Reims Heel de politie was er voor in touw en het protocol was gansch en al overstuur Te Eonbaix is gisteren het negentiendecrongres der Fransche werkliedenparty geopend t Ging er alles burgerlijk toe by de ontvangst van de gedelegeerden tot desamensprekingen aan het station door eenzelfbewust fanfarecorps werd de Internationale uitgevoerd en ten stadhuizo werden delui ontvangen door den burgemeester waarop burger Pedron betoogde dat het congreszou leiden tot de eenheid van de revolutionaire sociaaldemocraten De gedelegeerdevan Bordeaux Raymond Lavigne was nogbeslister in zgn profetiBn Van het te houden congres zou meende hy uitgaande aankondiging van den spoedigen en definitieven dood van de bourgeoisie Het beet nu weer dat president Loubetnog v66r het eind van dit jaar naar Petersburg zal vertrekken om de door een Fransche maatschappij gebouwde Troiszkibrng inte wijden met welker ingebruikneming dan ter liefde van den president zou gewachtworden Dat kan den president der Republiek op een zwaro verkoudheid komen te staan zoo in t hartje van den winter naar de Newaboorden DlllTSCHI iKD Volgens een bericht uit Berlijn heeft prins Tsjoen do broeder van den keizer van China die thans te Berlün is van Nederland België Kngeland Italië Japan en de Vereenigdo Staten de olflcieele uitnoodiging tot een bezoek ontvangen en moet hy van plan z n aan de hoofdsteden van die landen MS bezoek te brengen Aan bezigheid zal het op het crongresder sociaaldemocratische partij te LUbeckwaariyk niet ontbreken I Zoo ongeveer eenhonderdtal voorstellen zullen behandeld moeten worden en behalve over de zaak Bernstein zal er ook druk gediscussieerd wordenover het lidmaatschap van sociaal democraten van de wetgevende lichamen der verschillende Duitsche staten waarbi de partygebooten zich niet ontzien de begrootingengoed te keuren als waren ze niet vyandigaan het kapitaal Aan geheime beraadslagingen zal het voorts ook niet mankeeron f i p Ml 4 4i t lO S 04 T U 7 4 ti 1 41 5 01 Ml 1 11 0 04 4 17 10 i ii 7 7 4S Botterdam Beun RotUrdui D F Sottardun H Oapella Ki4uwarkwk Moordraolit Bosda 7 45 I atn btUa d AU a In n la I 7 18 8 17 8 41 0 11 7 8 8 88 7 H OI 7 51 14 7 58 0 08 10 a S8 Qouda Zavanh MMra 8oalsnnaarZag Voorburg Haga 9 07 Kood 5 10 8 81 7 M 7 50 1 18 Oudaw 5 85 Woard 5 41 8 48 i ll Ulraokt 8 08 7 4 1 11 8 11 Ml Utraakl Woardaa Oad Oo 4t MIMI Bii de Breslauer Rhederei Vereinigter Schiffer zün valsche cognossementen over suikerladingen ontdekt welke tot een bedrag van 4 400 000 M zijn verpand Twee dor directeuren zijn in arrest genomen Het is nog niet zeker of de Rhederei failliet zal gaan De derde directeur heeft voorloopig de leiding op zich genomen De Ber kath na z n benoeming tot miniiter van justitie vervangen door jhr mr A van Sasse van Ysselt id Niet herkozen zgn de volgende oud leden Hoogezand mr D J Veegena vr dem vervangen door K ter Laan soc Appingedam J Schepel lib door H A Schaper soc Leeuwarden H Pyttersen lib door G W Uelchers soc Harlingen A Bonman lib door mr J Schokking chr bist Sneek mr J A van Gilse vr dem door mr H Okma antir Dokknm mr E Schaafsma lib door mr E van Veen chr hist Tietjerksteradeel mr P Troelstra soc door ds A S Talma antir Steenwijk J Meesters lib door L F Dnymaer fan Twist antir Doetinchem mr Hesselink van Snchtelen lib door P van Vliet antir Enkhuizen A Kool lib door N Slnys Pz antir Amsterdam II H F Groen van Waarden lib door dr J Th de Visser Chr Hist Arasterdam Vil B H Heldt vr dem door mr Th Heemskerk antir Haarlemmermeer G B t Hooft antir door F A van Wichen kath Gouda mr C graaf van Bylandt lib door A W F Idenbnrg antir Bodegraven A Knyff lib door mr J W Tan Idsinga vrij antir Rotterdam I dr J Th de Visser gekozen te Amsterdam II door mr D Fock Oih Hontenisse mr J G van Deinse flib door P F Fraytier kath Sittard baron Van Bieberstein kath door Jean Arnoldts id Veendam heeft voorts toen de heer Schaper voor Appingedam had aangenomen gekozen mr E A Smidt vrgz dem Lochem heeft in plaats van den oud minister Lely die voor Amsterdam IX zitting neemt gekozen den heer W van Helsdingen soc De Kamer zal niet minder dan 35 nieuwe leden tellen 10 of 11 antirevolutionairen 9 katholieken 5 liberalen 1 sociaal demucL aten 2 chr historischen 2 vrijz democraten en 2 vrga antirevolutionairen De samenstelling der nieuwe Tweede Kamer is thans op de vacature in Wijk hg Dnnrsttde na Liberalen 26 Katholieken 25 Antirevolutionairen 23 VrijzinnigDemocraten 9 SociaalI emocraten 7 VryAntirevolutionairec 6 ChristeiykHistorischen 3 De reohterzgde telt dus 67 of 58 leden als al hare fraction samengaan een meerderheid van 14 of 16 stemmen 1 4 1 84 1 88 1 14 S 48 1 S8 I OS 4 80 5 18 5 01 5 18 5 17 5 5 48 a 8 80 7 10 7 18 7 15 7 88 7 00 7 54 8 08 10 80 11 0 10 48 10 54 ll ll 11 4 8 48 59 Het bestuur der Broederschap van kommieun der posterijen heeft een request gericht aan den minister van financién waarin het betoogt dat het billgk zon zijn dat de bepaling der wet tot regeling van de pensioenen van burgeriyke ambtenaren waarbg aan de ambtenaren voor den dienst der kantoren en lUnen van de rykstelegraaf na bekomen ontslag het recht op pensioen is verleend indien zg den ouderdom ven 55 jaar hebben bereikt ilede toepasselgk werd gemaakt op Öe rabtenaren der posterijen Het bestuur verapekt daarom den minister eene wgziging r wet in den aangegeven zin in goedguns go overweging te willen nemen Gemenffde Berichten Te Frankfort ernstige benzinevan een drogist werden later v te voorschj n ge werd door de kr heel eind over gedood l d Main Is Zaterdag een ntploffing in den winkel eweest Uit het huis zelf doeden en een gewonde racht Een voorbgganger ht van de ontploffing een ktraat geslingerd en ook Bij de uitsprak n die gistermorgen door de arr rechtbank te Utrecht werden gedaan had een der bekli kgden J v D uit Soest wiens zaak wegei i diefstal do vorige week bg verstek beham eld was zich tnsschen het publiek begeven t aneinde te vernemen hoeveel straf de rech bank hem had toegedacht De eisch zooals stermorgen reeds is gemeld luidde 1 jaa Doch en daarop had beklaagde zeker i et gerekend de rechtbank concludeerde teveis tot zgne onmiddellgke gevangenneming z jodat hg dank zgne nieuwsgierigheid zich olimiddollgk in handen der rgk8veldwacht rs bevond U D De metselaars en telegraafkantoji r gistermiddag het verschil over afgeleverd jVan het nieuwe rgksppst te Veendam hebben tverk gestaakt wegens werk Eergister had Dordrecht de protest vergadering plaati uitgeschreven tegen do wrd Kitchener door de Vaderland getrouwe en proclamatie van vereenigingen He Nederland en On f je Een orkest luisterde de bgeenkomst p die druk bezocht was door een 800 ment shen en een protest motie togen Engeland aa Inam waarbg het Nederlandsche volk wen opgeroepen om zgn stem te verheffen tegen het gmwelgke en onwettige optredende U pd en om in de naaste toekomst een algei leene en machtige protestbeweging voor te lereiden Daverende toejn phingen vond het plan deze motie telegt tflsch èn aan president Kruger èn aan k ning Ednard te zenden Later voerden og eenige sprekers het woord Gent geniet vol do eer twee eerlg muren te herbergi sympathie voor de De eerste is M naam koopman aan dracht van MM portefeuille met bani dames geldophaalste Ik Engehchman allen Leve de Boe mijn land voert is De tweede is M aan t hoofd staati ten voordeele der si EhodosMilner Chaml 9 11 I lO lS 9 48 10 81 ir P 0 58 10 08 9 47 10 09 lO l 11 04 i 58 MM 10 17 lb 19 iy 84 8 01 8 81 1 17 9 88 8 11 8 14 S 8 88 C P 8 48 t i C 4t in li 11 01 11 14 8 9 81 11 16 11 17 11 50 80 9 45 11 80 11 411 01 ilS 10 84 11 51 1 16 1 5 ins het Hlb v Antw Engelschen binnen zgn die in t publiek hun boeren betuigen Ifred Milnes een voorhet Dok die op de voor lokhooy en Louw zgn noten in de schaal der s ledigde en uitriep iroep hier luide voor u en want de oorlog die en onwaardige oorlog ornwall Ellis die mee van de geldophalingen chtoffers van de kliek lerlain Be ED ingin en Prias Hendrik te Rotterdam Op t perron stolden zich gister te één uur de autoriteiten bj wie zich de heer Nierstrasz chef van dienst van de H IJ S M voegde ter afwachting op De afdeeling schutterg stond op den rechtschen vleugel de stafmnziek geheel rechts En kwart over één t bekend signaal van de aankomst de eerewacht presenteerde de geweren t muziekkorps zette t nieuw Wilhelmus in de trein reed binnen Uit het Kooinkiyk salonrgtuig stapte t eerst de Prins gekleed in de uniform van Schout bg Nacht hoofsch zgn Gemalin de hand reikend De Koningin frisch en blozend ging dadelgk op den burgemeester toe hoorde met vriendelgken glimlach de woorden van begroeting aan en ontving dan nit de hand van jongejnffrouw Warda Vaillant een bouquet met linten in de Botterdamsche kleuren Hare Majesteit droeg een blauw peluche mantel op den kraag en de revers afgezet met blauw satgn een hoed met blauw finweel bekleed en daarpp witte veeren De japon in eleganten zwaai onder den mantel uitvallend was van lichtgrgs satgn met bloemen Even begroette de Prins den heer Van Alphen en de andere autoriteiten en ging dan met H M de eerewacht inspecteoren die kranig stond met gepresenteerd geWeer En nadat in het ontvangsalon de eersteklasse wachtkamer de gewone formaliteiten waren vervuld ging het Vorstelgk Paar naar buiten en stapte in het rgtnig i la dauraont bespannen Een hofjager van den Prins en een lakei zetten zich op de achterbank Toen reed de stoet af de rgtnigen van den hoofdcommissaris den burgemeester en de kamerheercn vooraan Overal op den weg een massa menschen vooral in de nauwere straten En in de havens op de schepen velen die t werk even hadden neergelegd en nu het Vorstenpaar begroeten moesten In de Westerstraat vóór het huis van den burgemeester hield de stoet even halt om mejuffrouw s Jacob gelegenheid to geven Hare Majesteit een bouquet aan te bieden Toen zonder ophouden door haien juichende menschen reed men naar t Stadhuis Muziek en gejuich kondigen kwart v66r tweeën de nadering aan van H M de Koningin en Z K H den Prins Gemaal De Raadsleden waren in de receptiezaal waar twee stoelen gereed stonden een met het wapen van Rotterdam en een kleinere Op den eerste neemt H M plaats Prins Hendrik bigft naast Haar staan De burgemeester nam daar het woord en richte een woord van welkom tot H Majesteit Van het stadhuis reed de stoet den koristen weg Stadhuissteeg Hoogstraat Hoofdsteeg Mosseltrap Nieuwehaven waar alweer de benrtschippers van t even neergelegd werk geloopen het Vorstelijk Paar bigde begroetten de Admiraliteitskade en de Admiraliteitsstraat den Zeedgk ovsr en dadelgk de helling af langs de Nieuwe Plantage naar de gasfabriek Een verrassing van het electrisch bedrijf werd H M bereid in een Leve de Koningin in kleurige vuurletters tegen den wand gezet Een eigenaardige demontratie werd hier nog gehouden Het geluid in een microphon gebracht t Wiens Nêerlands bloed werd langs electrisehen weg overgebracht de zingende lamp een nieuwe uitvinding voor de eerste maal gedemostreerd en waarvan men nu nog wel meer zal hooren De rijtoer ging nu langs den Oostzeedgk de Oostmolenwerf den Haringvliet Z Z de Koningsbrug en het Bolwerk de Maasbrug over Ook langs dezen weg een massa menschen op de afgezette wegen en in de huizen Het Witte Huis scheen toen men de Koningsbrug overreed te leven uit alle zyne venters eu van zgn hoogsten dakrand Tocht over de rivier en door de havens Op de Columbus van de Holland Amerikalijn heeft Hare Majesteit ook Haar vorigen tocht door de waterstraten gemaakt Het elegante bootje was op zgn achterdek versierd en fraai gemeubeld de mast en het bovendek moest wgl er voor de bruggen gestreken werd in gewonen toestand blgven Kwart over drie met heerlgk droog weer en een frisch windje voer de Columbus af voorafgegaan door het politiebootja en gevolgd door dat van de pers waaraan zich op de rivier nog een aantal grootere en kleinere vaartuigen aansloten Op de Columbus was Hare Majesteit zelve Gastvrouw de invitatie jrta door Haar gedaan aai den burgemeester de we houders den president van de Kamer van Koophandel den heer A Plate den waam secretaris dea dir der gemeentew den hoolcommiiurii van poliUe en den haven meester Zg wilde aan Haar Gemaal zelve de werken van Hare grootste havenstad toonen een voorrecht dat Rotterdam heeft boven Amsterdam waar bg den tocht door de havens de Koningin den Prins niet vergezelde Op de Columbus waren ook de drie directeuren de heeren J V Wierdsma jhr Otto Renchlin en W A v d Toorn Wzn Het commando werd er gevoerd door den walkapitien den heer F H De Meester In overleg met H M was dan ook de route opgemaakt en er waren op Haar verlangen zoo weinig mogelgk ordemaatregelen genomen Alleen de rijkshavenmeester jhr Ort was op de rivier voor even neele politiemaatregelen Van het ponton voer de Columbus naar het midden der rivier en zwenkte rechts af in de rg boeiers nagenoeg geheel volgelegd met schepen hoogstens zes of zeven zagen wg alleen liggen waarop bg het voorbgvaren het werk toch even gestaakt werd om een kjkje te nemen uaar de Koninkigko boot De bemanningen on Hollandsche typen stonden tegen de verschansingen en stemden soms mee in het gejuich van de Rotterdamsche werklieden Uit de boeierü vóór Delftshaven werd rechts af gezwenkt en zoo de Schiehaven in waar slechts eén schip lag werkloos Deze haven werd rondgevaren en dan stak de Columbus over naar de Zuidigde der rivier voer langs de Petrolenmpakhuizen en de Dekhaven in Daar lag onder meer het groote viermast Maria Josuah zoo n oudstglsch zeilschip prachtgebouw in de fijndooraderde bevleugeling van zgn enorm uitgespreid zeilenstel heel wat fraaier den de moderne stoomers Vervolgens langs den mond der Katendrechtschehaven waar de electrische kolentip in werking werd gebracht boven de Caledonia van de firma Wm Muller Co In de Eerste Kratendrechtsche haven lag de enorme Tnrretboot Scandia erts te laden en wel belangstellend zagen de Bezoekers het renzenschip met zgn 5 dubbelen masten en zgn 18 laadboomen wanstaltig in zgn zonderlingen uitbouw Dan ging het de Rgnbaven door langs de noordzgde in en langs de znidzgde terug de Rgnhaven heden volliggend met groote stoomers aan haar mond de Rotterdam van de H A Lijn en dus wel op haar mooist dan de Spoorweghaven in misschien ook de Binnenhaven daarna de Koningshaven in en opvarend een eind den stroom langs zoover dat de Gasten terugvarend de rivier al tot aan de Leuveh te 5 uur t ponton weer konden bereiken Bg hot vertrek van daar te 6 uur was zooals reeds werd gemeld opgesteld een eerewacht mariniers onder bevel van kapt J Fermaat en de autoriteiten die ook bg de aankomst aanwezig waren STADSNIEUWS GOUDA 17 September 1901 De heer M J G E van der Horst is geslaagd voor den hoofdcursus infanterie N Indi8 Zaterdagmiddag had oen 47 jarig werkman wonende te Bodegraven het ongeluk zgn tabaksdoos waarin hg veertig gulden geborgen had juist toen hg wilde overstappen op een schuit buiten zgn zak te steken De doos viel in de vliet ei is s middags naar gevischt maar men heeft ze niet gevonden De hoofden van scholen onderwijzers en onderwgzeressen te Lekkerkerk hebben aan Gedep Staten van Zuid Holland een adres gericht waarin zg mededeelen dat de gemeenteraad hunne salarissen vastgesteld heeft op de minima der wet zooals die laastelgk gewgzigd zgn en verzoeken dit raadsbesluit niet goed te keuren en het daarheen te leiden dat eene billijke regeling getroffen worde minstens in overeenstemming met den rang welken Lekkerkerk in de rg der Zttid HoUandsche gemeenten inneemt en met het aantal dienstjaren der in functie zgnde personen Vervolg uitslag schietwedstrijd van de vereeniging van onderofficieren korporaals en scherpschutters van het Bataljon dd Schutterg alhier Personeele prijien voor de hoogste korpsschutters Ie prjs H van Wijngaarden v d Weerbaar heids Vereeniging Burgerplicht 2e L Bisschop v d Schietvereeniging Koningin Wilhelmina 3e C W J Natzgl v h Bataljon dd Schutterg 4e A do Mol T d Volksweerbaarheid Aid Gouda 6o J J P den Boer v d vereeniging van onderofficieren korporaals en scherpschutters van bet Bataljon dd Scbnttnti Personeele wedstrijd HH Officieren Ie prijs A van Reedt Dortland kapiteinf waam commandant 2e M Kuneman kapt kwartiermeester Vrge Baan 3 Schots Ie prijs A de Mol 34 punten 2e A J Mullaart 34 p 3e A van Reedt Dortland 33 p 4e J J p den Boer 33 p 5e C A Groenendal 33 p 6e C M van Wgngaardep 33 p Vrge Baan 5 Schots lo Prijs A van Reedt Dortland 55 p 2e H Groenendal 54 p 3e H van Wgngaarden 5è p 4e L Bisschop 53 p 5e A J Mullaart 52 p 6e J J p den Boer 50 p Vaste Baan 10 Schots Ie prijs L Bisschop 2e A van Reedt Dortland 3e H van Wgngaarden 4e C W J Natzyi 5e C Hoogenboom 6e W J Ggzenij Vrye Baan Cylinder Ie prgs C W J Natzgl 59 p 2e J J P den Boer 59 p K3e W Sliedrecht 57 p i 4e H Groenendal 57 p j na loting 5e J L Vermejj 57 p 6e C M van Wgngaarden 56 p De korpsprgzen etc werden uitgereikt door den EereVoorzitter den WelEdelGestr heer A van Reedt Dortland kapitein waarn Commandant van het Bataljon dd Sphutterg De feestviering van het Sjarig bestaan van de Kadervcreeniging der dd Schutterg alhier werd gisterenavond gesloten in Ons Genoegen met een soiree amusante die in alle opzichten volkomen geslaagd mag heeten en op do aanwezigen zeer zeker een hoogst aangcnainen indruk heeft nagelaten Na een paar muzieknummers uitgevoerd onder leiding van don heer Woerlec zette de Voorzitter in korte woorden het doel dezer gezellige bgeenkomst uiteen Met een welkom aan de tegenwoordig zgnde superieuren en de verdere foestgenooten met een woord van dank aan commandant en officiereu wier medewerking het vooral was geweest die de jonge vereeniging in staat had gesteld het feest op deze wgze tQ doen plaats hebben sprak hg tevens den wonsch uit dat het nuttige aan het aangename zou gepaard worden en uilen zich zouden amuseeren Het tooneolstükje dat nu volgde werd vrij goed afgewerkt de voordracht hierna gehouden droeg mede veler goedkeuring weg Het glanspunt van don avond althans wat het tooneel aangaat was zeker wel het colonne öewoer met de daaraan verbonden aphotheose de ambulance handelingen bg het eerste werden kranig en korrokt uitgevoerd en deden ons zien dat er toch van de door zoo velen gesmade schutters nog wel wat te maken is De apotheose perste iemand die eenmaal op het slagveld had gezien wat hg hier in schgn aanschouwde de tranen in de oogen en het algemeen gevoelen was dan ook dat dit nummer keurig werd uitgevoerd Wat het streven der vereeniging al zoo lang was geweest dezer dagen zag zg haar wensch vervuld Zonder steun was dit evenwel onmogclgk geweest waarom de Voorzitter woorden van harteIgken dank bracht vooral aan hooren officieren toen hg het prachtige vaandel onthulde dat voorzeker een sieraad zal zgn onder de banieren die de onderscheidene corporaties te dezer stede by verschillende gelegenheden ontplooien Moge hot toeval al willen dat binnen weinige jaren de Schutterij tot het verleden zal behooren dan kan deze banier toch nog een herinnering zyn aan de schoone dagen die haar het f anschyn gaven terwgl de vele eereteekens dio haar sieren toch nog steeds vermeerderd zullen kunnen worden getuige heden het zilveren kruis Staande werd het Vaandellied gezongen door een der leden van de vereeniging expres voor deze gelegenheid vervaardigd en dat wg hier afdrukken VAANDELLIED Wgze Wien Neériands Bloed enz Het schoone vaandel pa onthuld Zoo vlekkeloos zoo rein Elk nieuwe lauwer die het siert Zal even vlekk loos zyn tzy naar een wedstryd in ons land Of waar wg henen gaan Daar zal steeds onze leuze zgn De eer van t nieuwe vaftn bis Aan Kommandant en Donatenrs Zy een saluut gebracht Op hunne hulp en hunne steun Werd nooit vergeef gewacht Komt Kaderieden hier byeen Luidt klink ons big gezang Voor Kommandant en Donatenrs Hoera zy leven lang bis En mocht onz dierb re Koningin Haar va n zien aangerand Woet dat de aondiche Scbntterjf Steeds vormt een hechten band Voor de bescherming barer stad Voor t heil van haar vorstin Hoera dan driemaal voor het fain En onze Koningin bis Gouda 16 Sopt 1901 d B De commandant der schutterg aangezocht door den voorzitter reikte hierna de prgzen uit CU bracht hulde aan hen die meegewerkt hadden tot dezen genotvollen avond Een hoog op het Bestuur der Kadervcreeniging mocht niet achterwege biyven en dit hoog werd verscheidene malen herhaald Welverdiend was voorzeker den lof die zyn Ed Gestr den muzikanten toezwaaide in ruime mate toch droeg de muziek er toe bg dat de opgewekte toon bleef bestaan waar anders bg de verwisseling der nummeis een oogenblikkeiyke leegte zou gevoeld zgn Hun program gaf veel schoons te hooren en ten zeerste word het oor gestreeld door de solo voor cornet i pistons door een van Gouda s beste krachten ten gohoore gebracht Het algemeen applaus bewees dat zgn werk naar waarde geschat werd Vervolgens deelde do voorzitter mode dat de corporaties die aan den schietwedstrgd hadden deelgenomen den volgenden dag hun diploma zonden ontvangen keurige penteekeuingen van di ii heer Van der Pool tZan tooncelstukje minder goed uitgevoerd dan het eerste dan een voordracht en oindelgk het bal haastte geanimeerd daar de diinsluBtigo paren elkander in den weg liepen In de beste orde liep ook weer dit feest af dat gewis bg allen die er aan deel namen in aangename herinnering zul blgven FOS1 BRIJ H TSr POSTKANTOOR TE GOUDA LIJST van de brieven on briefkaarten aan dit kantoor en de daaronder beboorendehulpkantoreu tpr post bezorgd welke wegensonbekendheid van de geadresseerden nietzgn kunnen worden uitgereikt in de Ie helftder maand September 1901 BRIEVEiv Mej Wyngaardeij Amsterdam W J V Leenwen Rotterdam H Wültman Boeirgk Milicien D de Jong Zeist BRIEFKAARTEN Mej M N do Bruin Delfshaven K G Mulder Zoetermeer DRUKWERK Mej H Staat Rotterdam Uit het buitenland terugontvangen 1 Jaspers Kevelaar E Estié Leipzig Fritnl L Beiseb Cöln Geweigerd Gebrs Schenk Schoonhoven J Dumoulin Utrecht De Directeur M C HENNEQUIN Veemarkt te Rotterdam Dinsdag i7 September 1901 Vette Ossen en Koeien goede aanvoer prijzen waren voor ie kwaliteit 54 3e kwal 3 ja kwaliteit a8 cent per half Kilo Magere Ossen Melkvee en Vaarkoeien goed aangevoerd Vette Kalveren redel aanvoer ie kwaliteit aS ade kwaliteit 24 3de kwaliteit 31 cent per halt KI Stieren en graskalveren goed aangevoerd Handel voor alles flink prijshoudend magere gssen traag VERSCHEIDENHEID De Amerikaanscbe politie heeft een goede vangst gedaan door de hand te leggen op den beruchten auarchistischen propagandist John Most redacteur van het anarchistisch orgaan Freiheit De aanhouding is geschied naar aanleiding van een zeer fel artikel waarin ue moordaanslag op president Mc Kinley toegejuicht werd en aangespoord wordt den strgd met taal gift of dynamiet tegen aUe despoten aan te gorden Volgens later bericht is hy echter op een borgtocht van daizeni dolUrg weder loigeUten