Goudsche Courant, woensdag 18 september 1901

o 8610 Donderdag 19 September 1901 40s e Jaarorani Weder Ontvangen de welbekende soorten nnnini niiHnn rt mimm mmmi i ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken s A VAN 08 Iz Md Taillcnr Kleiweg E 73 GOUDA Telephoon o If Telcroon Hi M ADVER TEN TIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsiuimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des mi dd ïéleronii 0 MS De litgave dezer Courantge schiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdag en De prijs per drie maanden is 1 25 franco per fKJst 1 70 Afzonderlijke JVommers VIJF OEJSTEN Amsterdam Vrkri tUotkri ov Vi i 5V k sa Sl i Beurs van 1 SEPT K Dl LA D 0 rt Ned W S Vi dito Ai o dito 8 dito dito dito 8 Ho 0it Ubl Qoudl 1 81 8 4 iTALla Ia olirgTing I808 81 i Ooann OU m papior 1888 I 81 dito in Eilrflrl848 B PoBTOGAL Obl laet coupon 8 dito tiolciil 8 84 BviUXl Obl Bianeul 1894 4 80 dito Oecont 1880 4 H l dilobijBotbl l88 4 al i dito bij Hope 1889 90 4 9V dito ia ffoud leen 1888 Sdito dito dito 1884 S SpAMll Ferput icliuld 1881 4 eV i Inaiiu Oepr üour laan 1890 4 86 Gae teaniDg aerio D 84 V Gec iflonin serie C 38 ZülDAH Rp T Dblü la9 fi 104 UnioO Ob t 8oh 1890 8 I VwunUA Obl oabep 1881 4 80 AWRUDAK Obligatieo 1898 8 90 BaTTlEiiAil Stad leeu 1894 3 88 NlD N Afr HoQiialK aand AreadilkTab Hy Certificatea 878 DeliMaatachappü dito j 416 1 Ii0 Am Hypotheelib paudbr 4Vi Gult Ml der Vonteol aand Gr Hypotlioakb pandbr 4Vi Nedertaadifliie bank aaod Ned Handelmaatiob dito N W fc Pao Hyp b pandbr 8 BotU Hypotiieekb pandbr 4 Utr Hypotheelib dito 4V OoariNE Ooit Hong bank aand KtriL Hypotheekbank pandb 6 AnwiA Kqnt hy poth panclb 4 18V 100 Vi Maiw L G Pr Lien oen 8 OS ii NlD Holl U Spoor w Mij aand 108 Mg tot Kipl T St Spir aand IIS Ned Ind Spoorweg m aaad IB i Ned Zuid Afr Bpm aand 8 dito dito dito 1891 duo 41 1 IlAUlSpoorwl 1887 89A Eobl a 6 1 Zuid Ilal Spamij AH obl S 6 PoLFN WarBohau Weencn aand 104 Vi Bdil Gr KuH Spti Hijd obl 4 Ballitobe dito aatid Paatowa dito aand 6 Ivaog Dombr dito aand 6 Kunk Oil Aiow 8p kap obl 4 dito dito olilig 4 AMiaiKA üenl Pao Sp Mij obl 6 Ohio k Norlb W pr C T aand 18 dito dito Win 8t Heter obl 7 140 Deufer t Rio Br Spm eert r a 40 i lUinoii Central obl in goud 4 lOSV Looiar k Naibrilli Oer aand 107 Ueiico N Spw Hij lo hyp i 8 106 Miaa Kaniai v 4pOt pref aatid N York Ontasio k Weit aand U l Penn dto Ohio oblig 8 Oregon Calif ie hyp in goud 104 St Paul Minn k Maait obl Un Pao Hooflun obig 8 dito dito Line Col le hyp O 6 9 Oanaua Can South Okort r aand 84 Tin 0 Rail k Na lo h d 0 0 99 Amiterd Omnibui Mi aand Rottord Tramwfltf Maali aaud N D Stad Amsterdam aand I 101 Hud Rotterdam aand 8 lOS s Bawli Stad Antwerpen 1887 I 10l Blad Bruasel 18881 108V UoNS Theiss Bogullr Ooaolsoh 4 119 u OoaTiiia Stsatsleenig 1880 6 II7I K K Ooit B Or 18808 lOi SpANla Stad Madrid 3 U88 41Vi Nai Vt r li z tI Spoel eert ONTVANGEN eenc groote Colleclio NOÜVEAUTÉ S in en Tailorruade Costumes O SAMSOM AOVEHTKIMIEN 1 Tot myne diepe droefheid nam 1 1 do Heer heden morgen na eene zeer 1 1 kortstondige ziekte mijn geliefde Echt I 1 genoot P DE RAADT 1 1 in den oaderdom van 60 jaren tot zich 1 A A M RAADT 1 Cbomhzuii 1 1 Gouda Ifi Sept 01 1 1 Buotken van romobeHag tutmen niet mr 1 1 dm afgmBaeU 1 B j mjjn vertrek naar Ned IndiS roep ik aan Familie Vrienden en Bekenden een hartelijk vaarwel en tot weerziens toe D C SAMSOM Assistent Medantabakmaatschappü Sumatra Aan boord van Stoomschip Norddeatsche Loyd KiAUTscHou Ö UA 17 Sept 1901 WESTLAPiDSCHB DÏPOTBEEKBINI gevestigd te g Qravenhage De BANK verkoopt 4 pCtê PanA brieceu in stukken van i 1000 i 500 1 100 en I 50 tot den koers van 100 Verkrijgbaar te öooda by de Heeren MONTIJN DOKTLAND De Directie J HOOFT GRAAFLAND J A VAN EKPERS R0IJAARD8 TK KOOP oi TE HUUR Twee Heeren huizen aan de Oost en Westhaven beiden van Gas en Waterleiding voorzien Te bevragen by IZAAK CATS p apier J Lange Tiendeweg D 29 Gouda hBw jÏaïïsche stoomveeveeij iMMiiiscbH WasseheriJ TAN H OPPEIHEIIIIËR lil liriilnhnile Rotterdam Oebr nt ii dior Z M den Koning der Belgen Hoofddepét voor GOUDA de Heer II ii TKIJSBIJIU Korte Tiendew D 7 dpecialileit vnor het stoomen eu veryen Tan alle Ileeren en Uamesgarderoben aliook lie Ki dergoederen Speciale inrichting toot het iioomaD tui plachemantelfi veeren bont ens Gordgnen tafelkleedeu enz worden xaaa d nieuwste en laatste methode severfd wie zeker zyn u d Ecbt Eikel Cltcao ta ontvangen teumengesteld en na vele prcefnemiDgen in den handel gekomen ander des naam des nitrindem Dr Mlohaelle vemardigd op da besta machines la het weraldrof cemde ètabbliiaetnent van Gebi BtoUwarok Keulen ilieht J pTQie 2tLeIlf Bikcl Cacao a Tierkanteii boawn Den Kikel Cacao met melk gekookt eene aangename gezond drank toot dagelijkach gebruik een t 2 the le ieli vu t piBdor voor oen kop Chooolata Als goneeakracbtige diank bij f vd van diarrheo aiechts met water t gebraiken Verkrijgbaar bij de vootnaamit B 1 Apotbeksra eu t Ka Ia taiAxajii f 1 80 c 9 90 a ttSB G Bet lv rtegeniraor U tr to Nederland Julius Mattenklodt Amirterdam Kalvcistraat 103 Ondergetcekende beveelt zich beleefd aan voor do levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partyen Bruiloften enz Alsook afzonderiyke scholels en alles wattot hot koksvak behoort desvorlangd motbyievering van servies lUver tafellinnenenz enz Aanbevelend Gerard PMseiis Cuisinier Westhaven 128 Geen Kinkhoest Geen Influenza Om Kinkhoest Influenza Borsten Keelaandoening binnen den kortst mogeiyken tyd te doen genezen neemt onmiddeliyk de toevlncht tot de van oqds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven Borstf honig Extract 11 E L I A M T H C i nit de Koninkiyke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Hofleveranciers asm Wkkm Flacons f 1 70 ets 40 et bij Firma WOLFF £ Co Westhaven 198 Bouda D MIEBIBS Kleiweg E 100 Gouda E H VAN MILD Veeratal B 126 te ffouda A BOUMAN oordmAi PINK8E Nimaerttrk a d IJsel A N tab ZESSEN ScioonAoMn J Th TORKEN Boaioop B V WIJK Oudewalrr A SCHEER HaaitreeU P W v EDE Oudewater K tan dbb HEIJDEN te Eeeuviiik P t d SPBK MoercapelU D t d STAR Waddiju iveen Wed T HOLST Waddinqmen P A db GEOOT Oudewater D i na JONüH OudewaUr J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER te Benschop Voor Maaglijders A AN allen die zich door het vatten van konde of overlading van de 1 maag door het gebrnik van slechte moeieiyk te verteeron te warme of te konde spyzen of door onregelmatige levenswyze een maagiyden ala Maagkatarrh Maagkramp MaagpIJnen moeielljke npij a verlering of veralijming op den hals gehaald hebben zy hiermede een goed huismiddel aanbevolen waarvan de voortreffeiyke werkingen reeds sedert vele jaren bewezen zyn Het is uB ri llrioffsoBs ruióenmjn Deze Kroldenwjn is nit voortreffeiyke geneeskrachtig bevondene krniden met goeden w n gemaakt en versterkt de spysverteerings organen van den mensch zonier een laxeermiddel te zyn Kruidenwjn geneest storingen in de bloedvaten zuivert het bloed van bedorven ziekte veroorzakende stoffen en werkt bevorderend op de vorming van gezond bloed Door het op juisten tijd gebruiken van Krnidenwyn worden maagkwalen meest reeds in t begin onderdrukt Men moet dus niet talmen er eene proef 1 medete doen Symptomen als hoofdpyn oprispen zuur in de maag opzetting missciykheid met braken die bg chronische maagziekten des te heviger optreden worden dikwjls na eenige malen drinken genezen wjr I en de onaangename gevolgen daarvan als V CrSlOppiUg benauwdheid koliekpynen hartkloppingen slapeloosheid aambeien worden door KRUIDENWIJN dikwyis snel genezen KRUIDENWIJN heft verstopping op bevordert de spysvertering en verwydert door een zachten stoelgang onbruikbare stoffen uit maag en darmen 1 Schraal bleek uitzien bloedaimoede verval van krachten zyn meestal do gevolgen van een slechte vertering on oldoende bloedvorming en een ziekeiyke toestand van de lever By gebrek aan eetlust i evenals herbaalde hoofdpijnen slapelooze nachten treedt een voordurend ziekeiyke toestand in KRUIDENWIJN wekt de verzwakte levenskrachten op KRUIDENWIJN verhoogt den eetlust bevordert de spysvertering prikkelt de stofwisseling bespoedigt de bloedvorming brengt de geprikkelde zenuwen tot rust en schenkt den zieke nieuwen levenslust Talrijke attesten en dankbetuigingen beu ij en dit KRUIDENWIJN is te verkrflgen in flesschen 4 Fl 1 50 en 2 in de Apotheken van Gouda Oudewater Schoonhoven Bodegraven Woerden Alfen Aarlanderveen Voorburg Leiden Rotterdam s Gravenhage enz alsook in alle groote en kleine plaatsen van de provincie NoordHolland en geheel Nederland in de Apotheken Ook verzendt de Firma WOLFF Co drogisten Westhaven Gouda 3 en meer flesschen Kruideawyn tegen origineele prezen naar alle plaatsen van Nederland Voor namaak wordt gewaargcnawd leii Tcrlange niislniiend IV llubcrl llllricli sche Kruidenwijn Mün Kroidenwyn is geen geheimmiddel zjn bestanddeelen zjn Malagawön 450 0 wyngeest 100 0 Glycerine 100 0 Roode wgn 240 0 Atlas bessensap 150 0 Kersensap 320 0 Manna 30 0 venkel anys alantswortel Amerik krachtwortel gentiaanwortel kalmoeswortel 10 0 Deze bestanddeelen worden vermengd Uollanclsche Cenientsleenfabriek D VELDHUIS HEEFT EN HOUDT STEEDS IN VOORRAAD Ei en Cirkelvormige Buizoii waterdiclite Putten ALLE SOORTEN TEGELS K0EDRINK60TEN EHL 1 VBAAGT PRIJSOPGAVE ADYEETEMEN in alle Couranten worden aang enomen door het itdverteiitle Burean van A BRllMRMAN ZOOM öoada Dmk Tan A BRINKMAN JsZo I I MHGKVI G XNRICHTINCEK welke GEVAAR SCHADE OF HINPER KUNNEN VBKÜORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van louda Gezien art 8 der Hinderwet Doen te weten Dat zij vertjiinning hebben verreend aan D Sibbe en zijne rechtverkrijgenden tot hetpiaatsen vap een gasmotor ten behoeve zijnerpottenbakkerij m het perceel aan de Nieuwe haven achter de perceelen wijk N nos 84 en 85 kadastraal bekend sectie B no 3021 T N joosten en zijne rechtverkrijgenden tot bet uitbreiden zijner kleederbleekenj door bijplaatding van een stoomketel in het perceelaan de Bleekerskade wijk P no 20 kadastraal bekend sectie E no 1151 Gouda den 18 September 1901 Burgemeesiter en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Buitenlandscli Overzichi De berichten in alle Engelscbe bladen stemmen hierin overeen dat Kitcheners proclamQtie ongeveer zonder uitwerking is gebleven zoodat een voortzetting van den oorlog nn als zeker beschouwd kan worden Daily Mail Hetzelfde blad bevat eenige byzonderbeden geseind over de zending van den predikant Murray bg generaal De Wel en president Steyn Deze zending waaraan de militaire autoriteiten geheel vreemd waren zegt de correspondent is het werk geweest van eenige loyale burgers in het Graal Reinetdictrict die besloten is te trachten genei aal De Wet en president Steyn te overreden de commando s die de Kaapkolonie verwoesten terug te frakken De heer Murray die reeds bejaard is was vergezeld van zyn zoon en ontmoette generaal De Wet in de buurt van Lindley Generaal De Wet weigerde kortal jgn troepen terug te trekken uit de Kaapkolonie en zeide zoo noodig versterkingen daarheen te zullen zenden Hfl herhaalde dat de eenige voorwaarden waarnaar hg wilde luisteren algeheelo onafhankelgkheid van de beide Republieken en amnestie voor de Kaapsche rebellen was en hy beweerde dat het bestaan van onalhankeiyke republieken absoluut noodig was voor de welvaart van de Kaapkolonie die reeds een tweede Ierland geworden zou zyn zonder den drang door de beide republieken cm de imperiale regeering nitgeoefend PreMent Steyn weigerde eveneens de troepen uit de Kaapkolonie FËVILLEIOX m BE BlR gBW Dat nest daar beneden Ugt zoo stil en somber in de duisternis alsof daar binnen alle leven uitstorven was Wilt u er werkelyk heen Het waa de stem van Jörg Moosbacher en het antwoord kwam van de lippen van Gerald von Steinach die op zijn gewonen kalm bczadigden toon zei Zeker wil ik dat want we zijn zonder eeniBcn twijfel op de bestemde plaata Dit is het dorpdat onze troepen dezen morgen binnengerukt zijn Ik herken het zeer duidelijk volgens de beschrijving Maar daar beneden verroert zich geen muis veel minder een onzer Keizerlijke jagers Wemoesten toch al opgemerkt zijn en nog heeft niemand ons ecnig teeken gegeven Ja de afwezigheid van schildwachts komtmij ook zonderling voor Ik vrees dat onze mannen verplicht zijn geweest verder te trekken den gewonden officier onder de noodige bedekking achterlatend In ieder geval de boodschap aan mij had niets verdachts want het w 3 de brieven tasch van Salten met zijn eigen notities welke mij als overtuigingsstuk door dien berdersknaap w rd gegeyen Maar het i toch vreemd dat de laitenut terug te trekken en zeide Indien do Vrystaat de burgers niet kan onderhouden zullen zy in de Kaapkolonie trekken De heer Murray werd met de moeste onderscheiding behandeld door de burgers Het is niet meer dan natuuriyk dat do aandacht van heel de wereld gevestigd is op den jonge man die op 42 jarigen leeftyd plotseling geplaatst wordt aan het hoofd van een der grootste en machtigste rgken der wereld De Times zegt van president Roosevelt Hy heeft groote gaven die goed gebruikt tot groote rosnltaten kunnen leiden Het gevaar dat door enkele van Roosevelt s vrienden wordt gevreesd is iets impulsiefs dat hem kenmerkt In hoever de groote vorantwoordeiykheid van zyn hoog ambt zal biyken in staat te zyn die eigenschap in te toornen moet men afwachten Had Roosevelt oen langen ambtstyd v6ór zich dan kon het resultaat nanweiykti betwyfelt worden Doch zgn ambttgd is kort en voor een energiek man met hooge idealen en ecA geestdriftig temper ament moet de verzoeking in een korten tyd groote dingen te doen zeer groot zyn Toch gelooven wy dat de vrienden van Roosevelt te bezorgd zyn Hg heeft te veel ervaring on aanvaardt zgn ambt onder omstandigheden die ook bet optreden van den grootsten avonturier moeten matigen President Roosevelt is ontzaglgk populair zegt de Times oorreepondent te Nowyork Iedereen noemt hem Teddy en men moet al zgn best doen om hem ook niet zoo te noemen Daar is Teddy zegt mgn koetsier Ed hg prgst hem op zga manier Teddy is eeii groot man Dit is de uitspraak van het volk Da dames vinden hem zoo n beiiiinnelgk man jong Amerika dweept vol enthousiasme met hem en volgt hem na in niteriyk optreden en kleeding oud Amerika en Wallstreet zyn trotsch op hem doch tevens wat bang uitgevallen Wg hebben liever Mc Kinley dien wg kennen dan Teddy dien wg nog niet zoo goed kennen Een ander zegt Wy vergeven Teddy veel omdat hg zoo volkomen eerlgk is Een derde zeide na ernstig nadenken Ik denk dat als Teddy klaar is met Amerika er waarschgnigk een nieuwe Christoforus Columbus noodig zal wezen om te ontdekken wat hy er nog van overgelaten heeft Zeker zal President Roosevelt in menig opzicht den reeds door Mac Kinley ingeslagen weg volgen maar men moet wel in t juist u spreken wilde meende Jörg Ik blijf er bij de geschiedenis bevalt me niets I Ën evenmin stel ik eenig vertrouwen in dien herdersjongen hij had een echte spitsboeven tronie Ik vrees maar steeds dat we hier met een duivelachtigen streek tè doen hebben Jij ziet hier overal duivclskunsten en valstrikken I zei Gerald ongeduldig terwijl hij zich gereed maakte in de klooi neer te dalen Moet ik misschien een zwaar gewonden kdmeraad die me verlangt te zien die me misschien een laatste opdracht wenscht te doen dezen vriendendienst weigeren Het was rae zeker veel liever gjweest als ik het gevaar en de verantwoording voor dezen tocht alleen op me genomen liad Mij niet verklaarde Jorg heel lakoniek Als er nu eenmaal de huid mede gemoeid is danvind ik het veel beter als ik er bij ben En laat nu maar komen wat gebeuren moet Dievervloekte jongen is verdwenen alsof de aarde hem verslonden had En zoo is dat heele volk hier al die wilden houden zich met heksen en booze geesten op Och die jongen is waarschijnlijk vooruit geloopen om onze komst te berichten zei de jonge officier die de gedachte aan eenig gevaar nogsteeds ver van zich wierp H heelt alleen vergeten ons te wijzen in welke richting we moeten I gaan zoodat we nu verplicht zijn alleen den weg te vinden Dat huis daarginds schijnt me het eenige dat voor opneming van een gewonden oflicier geschikt is We zullen ons dus daarheen begeven in ieder geval zullen wy er wel nadere inlichtlDgeD bekomeiii oog houden dat hg beloofd hoeft Mac Kinley s politiek voor het welvaren den bloei en den vooruitgang dor Veroenigde Staten te zullen voortzetten Eon dergeiyko omschrgving laat allo ruimte voor wgziging in persoonlgke opvattingen Er is geen twglel aan of hg zal even sterk aan de Monroelear vasthouden als zyn voorganger Hot kanaal door de landengte hetzg die van Panama of Nicaragua zal zeker gegraven worden als Roosevelt er iots aan doen kan De kansen van senator Lodgo tegenover Cullüffl zgn zeker gestogen dat wil zeggen dat men van de nieuwe rogeering waartoe Hay wel niet meer behooren zal minder inschikkelgkheid te verwachten heeft dan van de vorige ten aanzien van Engeiand s bezwaren tegen de doorgraving of van een formeel beroep op bet Clayton Bulwer of HayPaoncefote tractaat En ook de kwestiön met Alaska en Canada verband houdende zullen tegenover do Engelscbe rogeering wat hardhandiger worden aangepakt Wat de Filippgners betreft zg hebbon van Roosevelt al niet meer te hopen dan van Mac Kinley En de Boeren f Het beste zal zgn dienaangaande geen voorspelUngon te doen Maar cenigen troost hebben zg dat zg niet onverschilliger behandeld kannen worden dan door RoosovoU s voorganger De Kliln Ztg geeft in haar numftier van Maandag 10 September weer eens oen herhaling van baar grieven tegen de Nedorlandsche regeering watJjetroft de bevaarbaarheid van den Ryn beueden Keulen Het blad herhaalt voor de zooveelsto maal haar drie hoofdgrieven de geringe vaardiepte bg laag water de benadeeling der Duitsche Itynhavens als Keulen Dussoldorp Duisburg en Rnhrort door het onrechtvaardig ontbondon van speciale spoorwegtarieven met het oog op den export oyer zee ten slotte hot gebrek aan medewerking van de zgde der douane ambtenaren De beteekenis van de Nederrynhavens Keulen Dusseldorp Duisburg en Rubrort is reeds nu zeer groot zy zon evenwel nog in enorme mate stggen wanneer de zoo dikwjls besproken verdieping van den Rgn en de Waal tot aan do Noordzee eindelgk tot stand kwam De offlcieele statistiek geeft wel is waar een jaarlgkscbe toename van do geuldiepte aan maar in werkelgkheid k6n voor 8 jaren een schip rekenen op één meter diepte onder Keulsch peil terwyi tegenwoordig 60 cM het maiimnm is De Köln Ztg verlangt dat de Hollandsche waterbouwkundigen den RJn een diepgang geven van 1 10 A 1 20 evengoed als de stroom die op Duitsch grondgebied hteft Zg acht het onwederlegbaar dat de Goddank I riep Jorg hier kunnen we ten minste even uitblaM ti i Zij hadden een kromming in den bergweg gepasseerd zoodat ze nu door de rotsen achter hen voor den hevïgen wind beschutting vonden En dat noemen ze hier te lande bromde Jorg een kleine bora Nu dan zou ik wel eens een groote willen beleven Die zou dan zekerheel Krivoscié van de aarde wegblazen en ons naar Tirol terugvoeren Gerald waa intusschen het huis genaderd en zag tusschen de spleten der vermolmde blinden dat daar binnen licht of vuur moost branden De storm die de schreden der naderenden verdoofde overstemde ook hun kloppen op de deur zoodat de officier deze openstiet en binnentrad Het nog helder opvlammende haardvuur wierp zijn schijnsel juist op de binnentredenden en verliditle hen zoo scherp mogelijk maar het verblindde hen ook zoodat ze in de eerste minuten de omrmgende voorwerpen niet kouden onderscheiden evenmin bemerkten zij de vrouwelijke geitalte die in de schaduw tegen den muur neergehurkt zat Danira sohrikte op zy wilde zich oprichten maar haar ledematen schenen haar hun dienst te weigeren Onbeweeglijk met wijd geopende oojjen staarde zy op de verschijning die daanjinds uit den storm en de duisternis oprees als hadden haar eigen gedachten lichamelijke vormen aangenomen Eerst toen Gerald nadertrad kwam haar de werkelijkheid van zijn bijzyn tot bewuitheid en nu steeg er een half onderdrukte kreet uit haar borat op Dit plotselinge onverwachte wederzien rukte den luier voor de siel van het mei e weg en zij Nodorlandscho rogeering dit zeer goed ten uitvoer zou kunnen brengen want door bekwame technici word uitgemaakt dat het technisch en financieel geen ovorwegondo bezwaren zou opleveren Een verlevendiging van hot Rgnvaartverkeer ook al zouden de Duitsche Rgnhavens zelfs nog meer dan reods het geval is zeehavens worden kan Rotterdam slechts ten goode komen daar op genoemde pkath altgd eenige overlading zon geschieden torwgl do verschillende Rotterdamscbo ovorzeosche stoomvaartlgnen er slechts gevoed en gesterkt door zoudon worden De tweede grief der KiSln Ztg richt zich tegen do leiders dor Pruisische spoorwegpolitiek die door hun exporttarievon ten gunste van Antwerpen Rotterdam Amsterdam on de Duitsche Noordzoohavons het verkoor ovar Keulen enz haildon belemmerd Dorgelgke uitzondoringstarieven behoorden ook aan de Duitsche Rgnhavens gewaarborgd te worden Do derde grief zgn de maatregelen die voor den Zondag van kracht zgn aan bet douanekantoor te Emmerik Daar worden scbepen die aan het kantoor hun opgaven moeten doen op dien dag slechts geholpen van 7 tot J uur des voormiddags on van 1 tot 5 uur na den middag Door hot zich te Emmerik opboopen van schepen wordt hot doorvaren dikwgis wel tot den volgenden morgen vertraagd tflat alleen ontstaat hierdoor tgdvorlies hot is dikwyis oorzaak dat er aansluitingen met trein of zoeschip gemist worden Verspreide Uerichten FUAHKRiJK Te Dninkecknn geniet raon de voorpret van bet czareiibozoek reeds in de onbescheiden en lastige bemoeizucht dor politiemannen dio in allo vroeradelingon direct anarchisten of nihilisten zien en zelfs eerzame journalisten verlakken door zich aan ben op te dringen als onacbuldige gidsen en mentors door de stad met zoovool overleg en berekening dat de booze toeleg eerst op t allerlaatst ontdekt wordt I De Temps weet te vertellen dat do regeering eenvoudig aan oen door do Tnrksclio regoering uitgezonden luitenant kolonel geweigord heeft deelneming als toekjker aan de Fransche manoeuvre eenprettige ondervinding voor dien afgezantvan den Groeten Heer I Duinkerken zal niet do historischeplek worden waar getoost wordt op de riep den naam die tot nu toe nog nooit over hate lippen gekomen was Gerald Uanira klonk het terug in zulk een woest opwellende vreugde dat Jörg die achter zijn luitenant binnengetreden was dadelijk ter bescherming aan zijn zijde trad terwijl hij halfluid maar vol onteetting riep Alle goede geesten Daar is ic die heks Er volgde een pauze van versriieidene seconden Danira was de eerste die trachtte haar zcltbeheersching terus te krijgen doch het bleef slechts bij de enkele poging Mijnheer von Steinach Ik tlarht niet Ik meende niet dat ik u nosr teriig zou zien En ik vermoedde niet dat u in dit hui vertoefde zei Gerald wien de bewegin ï van Jörg dit tegenwoordigheid van geest had teruggeven want het herinnerde hem eraan dat deze ontmoeting geen getuigen toeliet Hij wendde irh daarom tot hem en vervol i de met gedwongen kdïmtc Ik zal de geweoschte inhchtmg hei best van de juffrouw kunnen bekomen Wacht intusschen buiten voor de deur tot ik je roep Jörg wist wat subordinatie was en hij was het gewoon zijn luitenant zonder eenijf voorbehoud te gehoorzamen maar ditmaal kwam zijn getieele wezen in opstand tegen alle discipline Woriit ven ol d