Goudsche Courant, donderdag 19 september 1901

Prgzen van 1 70 129 29 38 6825 9848 13164 15235 17801 223 51 6946 92 18226 64 18023 309 3159 65 9996 61 15548 28 51 67 97 10136 80 15693 89 495 3203 6187 10934 13494 15713 18297 574 46 6238 11091 13710 16067 18561 625 3368 6381 lllBl 84 16121 77 42 3533 6504 86 93 23 18767 923 3690 64 11203 13882 16346 18866 73 3816 6741 45 13900 69 19686 1024 4214 6820 94 11 16409 18932 65 18 7430 95 97 16581 19317 77 19 7890 11371 14114 16683 19571 1661 87 8248 12154 14357 16702 19642 2170 4447 87 12222 14556 16922 83 2241 63 8337 12408 75 68 86 2457 4713 8913 19 87 80 19944 68 4823 9099 20 14693 17281 20446 2564 6376 9364 12564 14769 17422 20630 2643 81 9582 12853 14828 17551 20818 49 5412 9663 12900 71 61 93 2871 6582 9721 92 14971 17752 20902 2909 5665 9845 13010 81 78 37 Be umontgeweer en vgf andere vuurwapens werden buit gemaakt Onzerzijds werd een inlandsch Juselier gewond Bg een patrouille nabg de kampong Titeuë Pidië werd de Europecsche sergeant van Zyi niet levensgevaarlgk gewond Weder Ontvangen de welbekende soorten KSMIÏftBPlIiPlB A VAN OS z Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Telauftooit Vo 11 De Dnitsche regeering is begonnen maatregelen tegen de uitbreiding van het anarchisme te nemen Het anarchistisch orgaan Neues Leben dat anders Vrydagsochtends te Berlyn placht nit te komen is tot dusver niet verschenen waarnit men opmaakt dat bet geheel is onderdrukt Anarchistische vergaderingen waarvan er in den laatsten tyd weer verscheidene in Dnitschland waren gehouden zyn voortaan verboden en de anarchistische clubs die zich vooral in de voorsteden van Beriyn genesteld hebben zullen opgeheven worden Amsterdam Vrkrs Slotkn 80V I M 5 I 1 811 IV 14 8011 971 97 STADSNfEUWS GOUDA 18 September IMOl VERGADERINGvandenGEMEENTERAAD op Vrgdag 20 September 1901 s namiddags l i uur Aan de orde 1 De benoeming van a een ambtenaar van den Bnrgeriyken stand b twee leden van de commissie tot onderzoek van de reclames tegen aanslagen in de plaatselgke directe belasting naar het inkomen c een lid en een plaatsvervangend lid vah de commissie van aanslag voor de belasting op de bedryfs en andere inkomsten d een tydeiyk leeraar aan do Avondschoolvoor ambachtslieden Ing St No 75 e eene onderwyzeres aan de Tweede Bur gerschool voor meisjes Ing St No 78 De begrouting der gesubsidieerde instellingen van weldadigheid voor bet jaar 1902 De begrooting der dd Schntterg voorliet jaar 1902 Het voorstel tot het verleenen van gedeeltelgke ontheffing of teruggaaf van aanslagen in de plaatselgke directe belastingnaar het inkomen dienst 1901 Ing St No 72 Het voorstel tot wyziging der gemefentebegrooting voor 1901 Ing St No 79 De ontwerp verordening regelende debezoldiging van het onderwijzend personeelaan de lagere scholen der gemeente Ing St No 69 Het Ie suppletoir kohier van aanslagenin de plaatselgke directe belasting naarhet inkomen dienst 1901 Aan de universiteit te Leiden is het prop examen godgeleerdheid afgelegd duor deu heer J R Oldeman 367 Staats loterij 5e Klasse Trekking van Woensdag 18 Sept No 2628 9636 9815 en 20 S0O ieder f 1000 10786 16457 en 20113 ieder f 400 14333 17299 en 19500 ieder f 200 9952 13653 13709 15869 17529 18412 en 18889 ieder f 100 Zomerdlenst 1901 AanRevaBgen 1 Mei TUd vaa Greeofflcli Ulrecte SpoorweKverUndlngen mi GOUDA OnDn OTT RBAMri m B 7 10 10 88 11 1 1 U U 8 1 S8 1 87 18 8 80 8 5 4 4 89 4 i4 1S t 4 8 18 7 08 r i8 7 44 8 14 8 17 8 88 t l4 10 11 10 4 ll 01 8 11 r 8 18 S7 8 88 4 8 7 47 8 07 10 7 7 t 0 7 48 I 11 0 U U U 0 10 18 10 18 11 8 11 80 11 18 10 08 U 4 18 I S 8 H 4 08 g U B 08 S Ta üv L t o z m UU w U u M j rg i r pp a 1 Oi 900 4 Tta n ao I 8 17 8 41 8 17 4 4 8 04 8 8 7 08 4 88 8 89 8 48 8 10 8 88 0 48 1 47 1 18 10 18 10 31 J 10 48 1 08 8 84 t OO S1 10 08 10 1 10 4 TmIUM f 4u 1 p hl smk l orln 11 S1 11 4 11 04 4 08 I S4 4 B 16 48 8 84 T Oi T M 8 10 8 4 47 10 0 10 1 11 04 a 1 Cmp iü to Wvn UU 11 1J 08 H IB B Hdlulnl r t OOCDA DIN HAAS in mt ll 1 10 00 10 1 10 8 11 11 11 18 1 1 11 68 1 18 l 8 ll S 48 4 19 ll 8 1 07 11 1 1 18 11 80 1 1 9 1 a 41 10 8 10 4 11 88 11 48 11 48 11 8 1 87 1 44 t iO M S ll 7 8 1 8 4 7 87 00 4 1 4 17 19 8 11 7 01 I 4I 7 1 18 9 40 10 18 4 48 6 18 9 48 4 tS 4J lO OJ M 4 10 14 7 4 48 t ll 1 48 7 0 7 81 8 09 8 18 8 4 i0 1 10 64J 1 eUdn s big t la U ae a pplaiaa Wwga e o n U k i USTBRDAII Tiaa an oid 8 3 8 11 8 81 9 18 10 0 10 6 1 08 1 10 88 8 1 4 07 4 48 6 1 1 18 8 48 9 61 0 i9 10 10 10 87 11 08 AnuLW 8 01 8 68 9 it 10 10 11 04 11 48 11 67 l 7 8 16 4 11 4 67 6 30 s 48 8 44 9 36 10 8 11 08 11 47 11 69 lAmakO 8 19 9 18 9 8 10 1 ll li lOSl lul ll 8 40 4 17 6Ui 46 01 9 1 1 0 11 18 ll il 11 14 8 88 9 0 9 44 10 11 11 1 11 88 IMO 1 80 1 40 1 87 4 10 17 l 8 10 81 i o 10 48 1 01 9 119 80 10 11 10 4 11 t tl ilS l llI llS 0t9 i4 4 lO Hwmoiibtnlii Ulaii U n Sa Hm wti Utelw Atjeh Een officieel teleiJram meldt d d 17 Augustus Een patrouille van Tapa i o ftn legde vgf vganden van de bende onder ToOlcpe Bin neder Onzerzgds werd niet levensgevoari k gewond de Enropeesche fuselier Pool Een sergeant patrouille in Pidië verra e een vijandelijke bende bg lë Lenbeuë w4 by zeven vganden sneuvelden terwyi een Ntana B 4 8 t 4 S SO 7 10 7 88 8 18 10 80 7 1 10 48 8 07 7 88 8 48 10 84 8 04 8 14 7 00 7 64 1 08 69 li ll Z B O i u u ranuH 1 i 9 07 10 14 10 S9 11 00 11 81 1 1 8 18 L 11 16 11 84 1 8 10 14 10 4 11 47 ll a 1 08 8 0 8 4 10 04 10 41 11 11 48 l oa 1 4 1 S l 4 10 17 11 8 1 06 U 7 4 8 10 8 1 86 r 10 4 11 1 lUl ll l ♦ ♦ V itÓ 7 11 8 10 8 9 1 81 1 18 11 17 11 1 11 1 10 S4 4 41 8 08 8 11 7 09 8 10 9 16 9 48 Am W 6 84 47 7 80 8 5 I 45 0 48 11 80 18 411 0 1 40 1 18 1 49 8 00 8 11 88 7 1 8 16 9 40 10 01 loud 7 08 7 81 9 18 9 1 9 19 10 18 10 84 11 81 1 18 5 lt 4 18 4 84 6 47 7 07 7 64 8 09 9 11 10 17 11 18 4 41 8 41 8 8S 7 00 7 6 8 4 9 86 10 08 I l 8 7 14 lO JS 11 07 1 18 7J 7 4 M l f 10 4 11 vriendachap en bet bondgenootschap taaBchen de Repnbliek en het czarennjk aan het dèjenner in de Kamer van Koophandel heden zal de president alleen een welkomstgroet nitspreken doch Zaterdag na de revue by Bétheny zal nog maar eens klaar en duidelp betoogd worden hoe innig het gesteld is tusschen den beer en Marianne l De politie te Partjs heeft twee anarchisten gearresteerd die Zaterdag btj eenprotestmeeting tegen het czarenbezoek opruiende vertoogen hebben uitgesproken DüITSOHI iltD Prinse Heinrich van Pruisen heeft zoolang mogelgk willen proSteeren van het gezelschap van haar zuster de czarina wier kinderen zij ook onder haar hoede behoudt tydens de Fransche reis en daarom is zü Maandagmorgen mee aan boord van het keizeriyk jacht Standart gegaan tot Brnnsbnttelkoog waar men s middags om vyi nur aankwam en van waar de prinses naar Kiel terugkeerde De keizer heelt als een doodgewoonmenschenkind zonder speciale begenadigingin den vorm van superieure ware ol vermeende kwaliteiten ó6k al te kampen metde elementen eergister in don namiddagzyn de manoeuvres van het zeventiende legercorps by OArsdny gecombineerd methet eskader onder prins Heinrich er om gestaakt moeten worden en door den krachtigen wind werd een ballon captil losgerukt doch bet toestel werd vyitien kil vordnropgevangen zonder eenige schade voor deinzittenden De eerste luitenant Kichter van Mainz veroordeeld tot drie maanden vestingstralwegens duel is na twee weken straf ookmaar weer begenadigd door den keizer BINNENLAND STATEN GENEHAAL VoreoBigde vergadering van de beide Kamers op Dinsdag 17 Sept De heer Van Naamen van Eemnes opent als Voorzitter der Eerste Kamer de vergadering en benoemt eene Commissie om H M de Koningin te ontvangen Deze wordt vergezeld van Prins Hendrik binnengeleid en spreekt de volgende rede nit tot opening der nieuwe zitting Mijne Hoeren Het is My aangenaam voor de opening van de nieuwe zitting der Staten Ueneraal in Uw midden te verscbynen en Ik acht Mg gelukkig dit thans te mogen doen verzeld van myn Doorluchtigen Gemaal De betrekkingen met de buitenlandsche Mogendheden bleven van zeer vriendschappeiyken aard Door den Nederlandschen Mi nisterresident te Peking is gezamenlijk met de vertegenwoordigers van andere belanghebbende Mogendheden een overeenkomst met China gesloten waarbg dat Rök zich verbindt tot schadevergoeding wegens de vernieling der Legatiën Het personeel van Zee en Landmacht ei van de overige takken van s Ryks dienst I 7 11 7 8 1 8 88 0 Ooad 40 8 tO 8 81 08 48 door 7 1 7 8 7 88 8 7 44 8 84 8 0 1 08 EottenUm Beun t t t ♦ Rott rd m D P Botterdun U 4 4 0 8 04 7 11 7 Otpallt 4 8 8 41 Hiniwerkerk 8 01 8 81 Hoordnalit i U 8 04 Boud 17 8 7 88 7 48 4 AUmi 1 n 8 klM n httM Goud 7 11 8 I7 41 fc nh Mo ro 7 8 8 SoetarmnvZeg 7 U Voorburg 7 8 U i Hf 7 18 a o l 8 01 7 0 7 19 7 8 8t 0 P 14 7 8 7 4 B 08 0 plnlMpkualotimkul Uin VoorDorg 8 ZMtum Z g 8 Zevenli Uo 8 Gnudi 8 8 1 7 8 7 80 8 18 eJ 8 1 7 04 i ll 8 18 8 8 I U 7 47 88 9 80 44 09 9 87 8 17 7 08 1 U 8 80 08 9 8 ioud 8 10 üudtw t 8S Waard i 48 UtraakI 8 0 U ra hl Waanlaa 8 07 Oudav 8 11 Ooada 8 41 Uooidrwiht Sinwntmk 0 p lla tottwdun M SotterdamD F Sottordam B gaf My zoo hier als in da overzeescbe gewesten door de loifeiyke volvoering van zyn laak reden tot tevredenheid De algemeene voikstoe tand stemt in velerlei opzicht tot dank Intneschen mag niet wordtin voorbg gezien dat zoo op geesteIgk als stoffeiyk gebied een wyziging van toestanden is ingetreden die meer dan tot dusver de Overheid tot het geven van leiding en het vcrleenen van steun noodzaakt Hierbg behoort zg voort te bouwen op de Christelgke grondslagen van ons volksleven De bestaande Zondagswet eischt herziening Het zedeiyk karakter van het openbare volksleven zal op meer afdoende wgze door de wet beschermd moeten worden Zonder de persooniyke vrijhe d te na te komen zal op openbaar terrein de speel en drankzucht krachtiger moeten wordep beteugeld Voor de vrijmaking van het onderwys in zyn onderscheidene vertakkingen zal op den ingeslagen weg worden voortgeschreden Miet minder biyft de stotfelgke zyde van het sociale vraagstuk mgn aandacht trekken U zal een o itwerp worden aangeboden om aan den landbonw een rechtstreeksche vertegenwoordiging te geven Door haar voorgelicht zal de Kegeeriog beter zyn belangen kunnen behartigen De vervalsching der voedingsmiddelen en de oneerlgke mededinging behooren te worden bestreden Voor do ontwikkeling van de practische volksopleiding ook door regeling van het leerlingstelsel zal üw medewerking worden ingeroepen Het octrooirecht voor uitvindingen behoort op nieuwe grondslagen hersteld te worden Het consulaatwezen wensch Ik in toenemende mate aan de belangen van landbouw nyverheid en handel dienstbaar te maken Het arbeids contract vereiacht nadere regeling De verplichte verzekering door de ongevallenwet voorgeschreven zal onverwgld worden uitgevoerd zoodra de regeling van het beroep zal zyn tot stand gekomen Ook tot de zeevisscherg en den landbouw zal deze verzekering zgn uit te breiden Daarnaast wordt de verplichte verzekering tegen de gevolgen van ziekte invaliditeit en onderdom voorbereid Overmits de toestand van sBgks schatkist niet voldoende is om deze geesteiyke en stoffeiyke sociale hervormingen tot stand te brengen wordt versterking van s Byks inkomsten vereischt waarvoor allereerst herziening van het tarief van invoerrechten iu aanmerking komt Bg deze herziening zal tevens naar bevordering vanden nationalen arbeid te streven zgn Indien de minvermogende door deze herziening mocht gedrukt worden zal hiermede rekening worden gebonden by de bepaling van zyne bijdra ge in de verplichte verzekering Ter voldoening aan de desbetreffende bepaling der Grondwet zal een regeling van de administratieve rechtspraak worden voorbereid 1 0 1 14 1 81 1 80 lOTTIKOAH 8 8 De onlangs vastgestelde we ten tot regeling der levende strydkrachtcn zullen ook door krachtige bevordering van de vooroefening zonder vertraging worden uitgevoerd Do regeling vun den ijandstorm kan eerst daarna volgen De ontwerpen voor de militaire pensioenregeling en do militaire rechtspraak wachten op afdoening De invoering van snelvLiurgeschut die niet kan uitbiyven zal aanzieniyke geldeiyke offers vergee In de richting van de bevordering van godsdienstzin en zedelgkheid op de schepen van oorlog en in de kazernen en kampementen zal worden voortgegaan Als Christelgke Mogendheid is Nederland verplicht in den Indischen Archipel de rechtspositie der inlandsche Christenen beter te regelen aan de Christeiyke zending op vaster voet steun te verleenen en geheel het rcgeeringsbeieid te doordringen van het besef dat Nederland tegenover de Ijevolking dezer gewesten een zedelgke roeping beeft te vervullen In verband hiermede trekt de mindere welvaart der inlandsche bevolking op Java Myn byzondere aandacht Ik wensch naar de oorzaken biervan een onderzoek in te stellen Aan de bepalingen ter bescherming van de onder contract werkende koelies zal gestr ngelgk de hand worden gebonden Naar decentralisatie van bestuur zal gestreefd worden De toestand op het Noordeiyk gedeelte van Sumatra zal naar Ik vertrouw by handhaving van het thans gevolgde stelsel eerlang tot algeheele pacificatie leiden Op de ontwikkeling van de koloniën Suriname en Curasao blgft mgo aandacht gevestigd Van Uwe bereidwilligheid Mgne Heeren om Mg by datgene wat tot heil van Land en Volk kan strekken Uwe medewerking te verleenen hondt Ik Mg overtuigd Moge by de gewichtige taak wier volbrenging U wacht God Almachtig ü leiden en doe Hy op Land en Volk Zgnen zegen rnsten Ik verklaar de gewone zitting der StatenGeneraal te zyn geopend Na het uitspreken dezer rede verlaten de vorsteiyke personen de vergadering en wordt deze gesloten In de daarop volgende alzonderiyke zittingen der beide Kamers aanvaardde de heer Van Naamen het voorzitterschap der Eerste met eene toespraak en benoemde de tydelgke voorzitter der Tweede Kamer Conrad twee commissién tot het nazien der geloofsbrieven Men meldt nit den Haag H M do Koningin beëedigd e gisterochtend de leden der Kamers in tegenwoordigheid van Z K H den Pvins De belangstelling van het publiek in den koninklgken optocht ter opening van de Kamers was op straat buitengewoon groot Reeds uren van te voren schaarden de nieuwsgierigen aangegroeid mot honderden van buiten de stad zich ter weerszyden van den weg voor den stoet De optocht had het gewone verloop H M de Koningin was niet in de gouden koets gezeten hoewel dit rgtuig kort te voren uit Amsterdam herwaarts was overgebracht In de vergaderzaal de gebrnikeiyke ontmoeting der leden ditmaal minder ongedwongen dan anders omdat er nog te veel leden waren die kennis moesten maken De beer van Naamen ofschoon nog Igdende aan verkoudheid leidde de vereenigde vergadering waarin de ambtskostumen en uniformen overheerschend waren In zwarten rok ol gekleede jas werden o a opgemerkt de heeren Hubrecht uit Amsterdam De Klerk Van Vliet Nolting Ketelaar en een der Limbnrgsohe afgevaardigden De socialistische leden aren niet verschenen 4 18 1 48 1 84 1 88 1 14 i 45 8 1 58 1 08 1 09 1 0 8S 1 08 l Xitn i iiiUi ltairiii 11 88 4 0 18 0I 8 18 8 17 8I 8 48 48 4 1 4 4 11 0 11 48 Toen de beer Oleichman wiens uiterlgk nog vrijwel de sporen droeg van zgn jongste ongesteldheid met langzamen tred binnenkwam traden leden nit alle partyen op den minister van staat toe hem blgkbaar gelnk wenschende met zgn herstel Ëenige levendigheid bracht do intrede van de nieuwe ministers die om één nur statig binnenkwamen met den premier aan het hoofd dia dadeiyk bektnden en vrienden de hand drukte op de hem eigen hoffelijke wyze Deze begroeting duurde geruimen tgd voort Er bewogen zich ook meer officieren in den kring de heer de Ras in uniform van lui tenantkolonel militiecommissaris en de jonge officieren kapitein Idenburg van het Indische leger en le lnit Dnyraaer van Twist van de infanterie In geestelgk gewaad waren de heeren Nolens en Schaepman laatstgenoemde sedert zgne benoeming tot pauselgk kamerheer proprio raotu in een fluweeleu toog geheel van violet en zyde met een van de schouders afhangenden mantel van geiyke kleur Het gedruisch in de zaal zweeg toen de kamerheer ceremoniemeester de nadering van H M de Koningin uitriep Nadat de schitterende stoet van kamerheeren Haar vooruitgegaan was trad H M de Prins aan haar linkerzgde gaande de zaal binnen zich ter weerszgden buigende en rechtstreeks gaande naar den troon alwaar Zg en de Prins de zetels innamen De Koningin droeg een wit gebloemd satgnen kostunm met kant over het corsage liep het lint van het Grootkruis van den Nederlandschen Leeuw dat ook de Koninklgke gemaal over de groote tenue van schout bg nacht droeg De toquehoed van H M met witte veer vastgehecht met twee schitterende steenen paste uitnemend by haar blanke toilet De lezing van de troonrede geschiedde door H M in sneller tempo dan gewooniyk vermoedelgk wegens de buitengewone uitgebreidheid van het staatsstnk Tydens H M de troonrede hield liet do Prins de oogen links en rechts in de zaal rondgaan De hzing vorderde circa 10 k 12 minuten Ditmaal nog vóór H M de treden van den troon was afgedaald klonk in de zaal het Leve de Koningin I gevolgd door een drietal krachtige hoera s en daarna door een Leve de Prins Staande op den troon dankte het vorsteiyk echtpaar buigende voor deze ovatie Op den terugweg naar de voorzaal onderhield H M zich met den voorzitter der commissie van ontvangst en in de antichambre sprak de Prins tgdens het wachten op do formatie van den stoet buiten de meeste leden der commissie aan zich daarby bedienende van de Nederlandsche taal In den adjadante stoet welke het Koninklijk rytuig van en naar het paleis omringde werden opgemerkt de loitenant generaal Kool en de gep vice admiraal jhr Rüell beiden minister in het afgetreden kabinet en adjudanten in buitengewonen dienst voorts de generaals Van Helden De Bock Laman Trip de kolonel der schuttery jh Baud t l4 J 10 1 8 81 2 10 80 8 41 J 10 87 8 S9 8 8 8S 10 48 11 08 11 47 ll l 11 48 l 10 9 48 10 81 SS 9 48 88 10 08 d 1 8 01 8 8 1 17 9 68 8 18 10 08 4 1 10 17 8 88 E F 10 8 48 44 10 19 10 84 10 18 10 48 lUl 10 48 11 1 ll 7 Het centraal bnreau der vereeniging tot bevordering van den Nederlandschen export te sGravenhage deelt mede dat de Finsche boterhandelaren zich zeer ongerust maken over de concurrentie welke Siberië hun aandoet op de Engelsche markt Sedert het begin van dit jaar heeft men uit Siberië niet minder dan 25 000 vaten boter per week naar Beval Riga en Liban geëxporteerd Vgl treinen uit 200 wagens bestaande vertrekken iedere week naar die havens Een naar Reval drie naar Riga en een na Liban De reis duurt twaalf dagen De boter wurdt in koelwagens geplaatst waarin de temperatuur nooit 6 gr celsius overschrgdt Deze botertreinen zyn overigens prachtig Vuinit de genoemde havens wordt de boter zoo snel mogeiyk naar Londen vervoerd zy wordt in atoomscbepen geladen die 13 4 U knoopen in het nur loopen en het NoordOost Zee kanaal nemen als de kortste verbinding Deze stoomachepen zyn speciaal voor botertransport ingericht en voorzien van verkoelingstoestellen welke het mogelgk maken de temperatuur zelfs tot onder O te brengen Silberië niet zyne onmetelgko grasvelden en groote kudden zal ons land Denemarken Finland Frankryk Canada en andere hoterproduceerende landen eene concurrentie aandoen waarmede men ernstig rekening zal dienen te houden Een nieuwe verkiezing voor de Tweede Kamer in het district Gulpen behoeft na de benoeming van den heer Merckelhach tot notaris te Maastricht niet plaats te hebben vermits het notariaat niet gerekend wordt te behooren tot de bezoldigde staatsambten welke aanvaarding het Kamerlid maatschap doet verloren gaun Gemeng de Berichten Men schryft aan de Leeuw Ct Te Wolvega kwamen twee personen die eene kar trokken waarop een ongelukkige vrouw zat die kermde van pyn met twee kinderen naast zich Deze personen zeiden dat zij afkomstig waren van Ommen in Overgsel en op reis waren naar een ziekenhuis waarin de ongelukkige vrouw zou verpleegd worden Het gestel van de vrouw zoo zeiden zg liet niet toe om haar per spoor te vervoeren zoodat men de toevlucht had moeten nemen tot een kar Zy vervoegden zich ten gemeentehnize en vroegen om onderstand maar daar het zaakje niet vertrouwd werd kregen ze daar slechts 50 ct doch bg het publiek verwekten zy medelgden zoodat iemand hun een rgksdaalder gal terwyi een ander een rondgang deed en vrg wat ophaalde Den volgenden morgen vertrokken zy naar Heerenveen waar ook iemand tegenwoordig was die de vertooning te Wolvega had bggowoond Hg zag nu dat de zieke vrouw vry wat opgeknapt vlug ter been goed gezond was en zich met de kartrekkers naar de kroeg begaf Van Heerenveen vertrokken zy naar Leeuwarden waar de politie spoedig een einde aan deze bedriegerg moet gemaakt hebben Noodlottig ongeluk De ptoomtram van Terborg naar Deutichem is gisteravond ontspoord daardoor kreeg de laatste dienst tusschen Terborg en Gendringen circa 2 uur vertraging den Heer Mom beambte der H IJ S My werd hiervan de dupe de achterste wagen greep hem vlak voor zyn woning hy was onmiddellgk dood Men herinnert zich het gebeurde by de Ned lud Spoorw Mg Het indo Europeescb en inlandsch personeel der maatschappy heeft half Augustus aan het bestuur een nltimatum gesteld met de bedreiging langs de geheelo lyn het werk te zullen staken indien aan hun grieven niet wordt tegemoet gekomen Zaterdag 17 Augustus kwamen daarop met den sneltrein te Solo aan de heeren Mollinger waarnemend voorzitter van het comité van bestuur Koopmans chef der exploitatie Dirkzwager administratief hoofdambtenaar en van Dorssen waarnemend chef der vierde afdeeling tegelgk met vgf beambten waaronder vier zoogenaamde Transvalers om indien dit noodig bleek in den dienst te voorzien Daarop begon het onderzoek hetwelk leidde tot het niet eervol ontslag van den treincontroleur Frick die erkende namens het personeel het telegram afgezonden te hebben terwgl de commies Steevens en de klerk Faulhaber eveneens ontslagen werden Een aanstaand DeUtsch student voor wienhg den Senaat was gevraagd om hem hy hetontgroenen met zachtheid te behandelen vond by zgne aankomst in deze studentenstad aanhet station een brancard waarin hg metzorgvuldigheid naar zgne kamer werd gotiansporteerd N D C Jac Mayor mnsenm dlrectenr te Geneve een bokend archaeoloog is gevlncht enkele toanen aan athnld achterlatende De man verdiende 4000 francs per jaar en eenig honorarium voor zgn zeer gewaardeerde medewerking aan kunstwetenschap peiyke periodieken in binnen en buitenland En hoewel hg geen fortuin had leefde hg groot in een mooie villa met een staf van bedienend personeel Hy leende links en rechts aanzienlgke sommen en dan weer opnieuw om de rente daarvan te dekken De hem toevertrouwde kunstschatten en oudheden heeft hg in pgniyke orde achtergelaten lit iirs van 17 SEPT NlM i 1 Crt Nad W S ll J duo di o dllc 8 dito dito dito 3 Hone lu UU Goucll 1881 934 iTAUl IoMhrgTing 1881 81 OoatlKl Obl in p pier 1888 81 dito in iilrer 1888 Po TO Ai Olil met coupon 3 dito tioket 8 BoiLi Obl Binnenl 1894 4 dito Oooona 1880 4 dito bij Bothi 1889 4 dito bq Hop laagi go 4 dito 10 goud Imu 1883 8 dito dito dito 1884 7V 8 1041 80 90 881 7 416 tJPAHii Perpot mhuM 1881 4 TuHKiu Oepr Goar leou 1890 4J Gsc lofloing aerie O Oec leenin aerieC Zcio AuRp T obig 189 i Uiuoo üli it Soh 1890 8 TUBIIILA Obl onbop 1881 4 AwBTiaDiLH Obligation 18k5 3 Boniiom Stoil leou 1894 3 98V 11 7 10 Nio N Afr H uilela s n l Aninilili TnD Ug ConiBoaleu UühMaatarh Dpü tlito Atn Ilypuihenklp pnuilbr 4 Cult iy lor Voratoii wind Ir H poib nkh pnn lbi 4 NmldrlanJai h laitk tuind Keil HHiifle niHfttKi h ito N Wli P C Uyp h piindbr S ilott Hyi Otlieulib pamllir 4i l Utr llypothookb dito 4 OoOTKNR O jst HoOR bnnii and RvsL tlypothettkbank paudb 6l Ambuka Kqnt hy poth pandb 4 Mam L G I r Lira oen 81 S n Holl U Spoor w Mil aand 10 U tot KipL Spw aand IU Had Iiid Spiwrwog m aand 118 Wod Zuid Afr 8pm aand O I dito dito dito 1891 dilo 4Vi 9 1041 iHuaSpoor l 1887 89A Bol l 8 6 PoLi H Waracbau Weancn aand Rual Gr Ruaa Faalowa dito aand Ivang Dombr dito aand fi Ciink Ch Azo r8p kap obl 4 10Ö dito dito oblig 4 9 U i 1041 AmantA Cent Pan Sp Mij ohl S Ohio k North W pr O i aand 11 dito dito Win 9t Hotar obl 7 140 DaoTor k Bio Gr Spm oart I a 40 lUinoU Contral obl in goud 4 101 Louiav k Naabailll Oer v aan l 107 Maiico N Spir Mi Ie hyp i 8 10 Hila Kaniaa r 4pCt pref aaud N York Outaaio k Weat aanl Fei o dto Ohio obhg Ongon üalif Ie hvp in goud Bt PauL Minn k ManiU ohl Un Pao Hoof liin obig 8 dito dito Lino Col 1 hyp O t 84 9 Oaxada Can South Ohart T aud Tik o Rallw k Na lo h d 0 0 Amitard Omnibua Hj aand Eotterd TramwOï Maata aand lOlV 10S7 10 1081 11 V 117 10 41 NlD 8t l Amalerdam aand I Stad fiolterdam uiud 8 Biwu Stad Antuarpan 1887 l l Stul Bruaaal 1886i HoHs Theiaa Bagullr Oeaelaoh 4 Oonin Staatalaanig 1880 K K Oo t B Cr 1880 Sranj Stad Madrid 8 1 8 N u Var K I Arb SpoaLlhrt ONTVANGEN Bene groote Collectie NOOVEAUTÉ S In en Tailorruade Costumes D SAMSOM Amsterdam 17 September 1901 Volgens het Weekblad van de Commissiebank zgn in de week geëindigd 17 Septemter door tnsschenkomst dier bank verhandel4 de volgende minder courante fondsen 0 i mand Singkep Tin Maat f 95 I AWBimton Mg Ie rubriek 2030 I V Hilversnmsche Stoomapinneryl en Wevery SlpCt 1 pCt oblig Nederlandsche fabriek van Werktuigen en SpoorwegMaterieel 97 5 pCt Machine Bgwiel en Automobielen fabriek Simplex 72i Aand Brack s Doelen Hotel 50 3i pOt oblig Groninger LocaalSpoorweg Maats 98 Aand Nederlandsch WestfaalscbeSpoorweg Maats 245 4 pCt oblig Maats tot exploitatievan Tramwegen 94 Aand Assurantie My tegen brandschade de Nederlanden van 1845 f 300 Nederl Maats van Kunstm Oesterteelt 56 pCt De catalogus van de op 25 September te houden effectenveiling is verschenen Rechtszaken Gisteren werden door de arrondissementsRechtbank te Rotterdam o a de volgende vonnissen gewezen L Z 22 jaar sjouwer en J H Do R 20 jaar pypmakor beiden alhier wegens mishandeling met bloedende verwonding van R Copier ieder tot drie maanden gevangenisstraf L D 18 jaar boerenknecht te Nieuwerkerk a d IJsel wegens diefstal te Zevenhuizen van 3 aalfuiken tot f 12 boete subs 12 dagen hechtenis C Den U 29 jaar koopman te Benschop beklaagd van mishandeling werd vrggesproken A R 37 jaar werkman te Schoonhoven wegens muhandeling tot 8 dagen gevangenisstraf A F 20 jaar arbeider te Waddingsveen wegens mishandeling tot f 10 boete snbs 8 dagen hechtenis I ECXj UIE AOVEUTI f riKIM Tot müne diepe droefheid nam jde Heer heden morgen na eene zeer korktondige ziekte mlju geliefde Kchtgenoot P DE RAADT in den onderdom van 60 jaren tot zich A A DK BAADT CsoHimuN GoiiDi 16 Sept 01 Bezotkm van rouwbeklag kunnen met worden afgewacht mm in ioefbems DIK Hullaridscbe i v van Landbouw Afdeeling GOUDA en Omstreken zy die wenschen deel te nemen aan den Curau in het IToefbe lng worden verzocht zich aan te melden in hot GEBOUW DER BÜRGKBAVONDSCHOOL op de Houtmansgracht te GOUDA op Maandag i t Sept as des namiddags ten drie uur Namens bet Bestuur J N BOTH waarn Secretaris Zenuw en ülaaglijders wordt nit overtuiging als a n werkelgke hulp in den nood het boek MiobeTolen Na ontvangst ran adrei per briefkaart ivordt d t boekje franco per post toegezonden door BLOKPOEL S Boekh Zaltbommel