Goudsche Courant, vrijdag 20 september 1901

Geen Kinkhoest Geen Influenza Vrijdag 20 September 1901 o 8611 40ste Jaargang ftOMCHE mum JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon Ko Mtr ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels A 50 Centen iedere regel meer 10 Centen CJroote letters worden berekend naai plaatsruimte Inzending van Advertentiën to J iiur des midd lelefeon MS De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommei s VIJF CENTEN AAXBESTbll fi Op MAANDAG 30 8EPt EMBKE 1901 dee Toormiddaga 11 nar zkl door ondergeteekende namen z jne principaal in het Café van den Heer A DAM Kleiweg te öotiBA worden aanbesteed Het bouwen van een Pakhuis met Ballenkokerij en bijkomende werken aan de Peperstraat wijk K nr 11 te Gouda Bestelc en teekening zyn tegen betaling van l verkrijgbaar ten Kantore van den ondergeteekende door wien tevens nadere inlichtingen worden verstrekt B J NEDBHHOnST Jr Architect TH KOOP ot TE HUl R om direkt te aanvaarden ICeii lleeienhuis met een prachtige TUIN aan de Oosthaven voorzien van öas en Waterleiding Te bevragen by lüAAK CATS papier Lange Tiendeweg U 29 öoodn Echt Zeeuwsch ra r we brood t cent de K O A SLEGT SniUWE HAVEN 27 FEAHSCHE STOlMVËEVmJ eliHiiiisclic Wt tsrJi ri H ot PiriinKiMi u iW Krninhinir Rotterdam OflbTevtiieurd door Z M den Kouing der Belgen Hooiddepöl voor GOUDA de Heer II TiujsitiJiu Korte Tieiuieweg 13 7 Specialiteit Toor h t Htoommi cu verven vaii fttle Lleereti eu i AmeitKardurobeb ularok ulU Kiudergoederen Speciale inrichting voor hei tcKimei mn plocbt mHtitelR veeren bout enz Ooraiinen tafelkleedeu euE wordun Dur d aienwate en laatste methode geverfd I Weuw onoveriroflen I I rof Dr Liolvors wulbekuml I WL AUmd acht raet Kabrwkiuuk Uujp tot voortdurende radicale u sekere KenezinK vun alle ïelt de meest hardDekki f zenuw niekteitf vooral oiiiHtaun duor aidwalingea op jeugdigi n leoftnd fotale eaezing van elke swakte Ulee tacht Benauwdheid Hoofdpiju I Migraine Hartklopping Maagpijn I slechte spysvertering Onvermogen I loipoten PoUutione eni UitJ Toerige prospectuswn li rijjpcr lewh fl l ft i fl 8 diibbole flowli I 11 f v Vnlr vM ep6t Matth v d Vocto Zaltboram iI It pAt n M Cléban k Co lU tlordam F Happel GrftvenhiiKO T UalromHDB de Joa J Or u RüUordtim Wolff fc Oo 0ouda on bji alle dropten f 8CHIEDAMMFJ Merk NiaHTOAI Verkr gbaar bg i PEUTERS iv AU bfiw B ran eclithf rl imcbst en kurk I oor lien n in naam Am C ra P HOPPE GEITEVEE ÖNINKLUKE hii Kinkhoesl Influenza Borst en Kcelaandooning binnen den kortst mogeiyken t jd te doen genezen neemt onmiddelljk de toevlncht tot de van onds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borst honigExtract If E L I A M T II E Bil de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINÖBLOEM van r c H N VAN SCHAIK t DEN HAAG Hofleveranciers Flacons 11 70 ets 40 et bij Firma WOLFF © Co Westhaven 198 Gouda D M1EBIE8 Kleiweg E 100 Gowia E H VAN MlLb Veergtal B 120 te Gouda A B00M4N Moordrecht PINK3K Nieumrkerkad J lêel A N va ZES SEN Sc wonAooen J Th TOKKEN Bo np B T W1 IK Oudmn A SCHEEK HaaslredU P W i EDE Oudewater K vüidiik HEMDEN r liemwijlc P v d SPKK MoercapelU D v D STAE Waddinomen Wed T HOLST Waddinqtveeti P A us OllOOT Oudmater D A DB JONUU Oudewatcr J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKEli te Bermhop i W Aiiil§cpllsche Tandpoeder on h Aiilisepliscli Moiidtinctiiur vim E AS8VTO Tandarts te t Gravenhaoe 07BKAL VERKRIJGBAAR PRAEPARATEN VAN Agent voor Nederland ö IJSSELSTI IN Blanwstraat Gouda r lftno I a ftxeAy a c t IcrachtlgeenveriterkendeKINA W Ntegeniwakte V UIIig l ai WIIC j owcl 1 1 kmUcrcn U volwnisencn gebrek aar eeUust ilechte pijsverterlnK zenuwhoofdpljn ter versterking na riekte of kraambed koorts en hare gevolgen QUINA LAROCHE PERRUGINËUX in het bijiouder tegoii Btoedgebrek Bleekxucht kwalen van Kritlachen leeftijd ent Verknicba vi in fiscona a ƒ 1 00 en 1 171 Ir a1 C Ck oo f voedzaam versterkend aangenaam van Rmaak voorda eiukscligeb niV IIV I a a J r aio votir kinderen zwakken en kllerachtige gestellen i r aan iebeveltiii AU Keneeskractitlge ilrank hit stoornissen der spijsverteringsorganen en dlarrhée ook i iKgr O 90l ilHKfir O 6O bussen i KgT O eO vour luigelingcn en kleinu kinderen l nis per bus n j f 1 7Q Chemisch Mo1t cint r Speciaal voor Kindervoeding in sulvere JVICIKbUIIVCr t g f Kgr 0 3Ö Het HKikcn cener halve Cigarf tte 1 voldoende ter bestrijding van de hevigsts aanvallen van ASthma etc In Asthma Cigarettcn Tamarinde Bonbons p ui purgatief tegen verstopping Aam dlliai inUC UUIIUUIia beien Migraine congesties etc vooral ook aUlaxans voor kinderen bewijur de Tamerinde Bonbons vnn KRALITI lEN X IIOLM 1 elanj nike dieniten daar de vorm voor het kind begeerlijk en lic smaak aangenaam h I rijs per doosjc O OO en ƒ O BO QsiltniSll l QC ntAG aliremecn erkend r het BESTE huiimiddel Verkoudheid en Keelpijn het is een slijinoplosaend en veriachtend middel bij uitnetnendheid uitsluitend in HJiP fl chjes verkrijgbaar I rijs 0 30 per flesthje Ih T rtuparalem fat CRAEPELIEN k HOLH te ZeUt On alUn rooruien ram UqutthM waarop tk naam W Maudttet Mtnff m r rkr gbaar v th metiU Hpotkfktrt mi VropüUn KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST A jy j Het groote aantal zenuwkwalen van ent rhoordpljn af tot da voetafgaande keatsekennn van apoplexie heraenbaroerte tos trotseerM DOK itA dB atl middeten door ds mediinbs weteoachap aansHwend Serat aan den nieawan tijd komt dfl eer toe dat ag door het gebruik makttn van den eenvondlj atpn weg namelijk lange de kiüd eas phyatologlaohe OLldekklngK daan beeft dis na bonderdB uroefnemingBn tiiana over de KehMlewenld Verbreid la en terwijl alj fii watesaobappelijke krinRBn dn booMte balangatelling wekt tsvens eens vtldaud blijkt te aljn voer da un tsnnwkwalen lijdende menacbheld Daxe geueeswtjBe la altcevoaden door den geweien OMoler van Geiondtaeit Dr Jlomaii weiaamai u te VUahofen n berust op ds on dervinding opgedaan In ssa BOJarige pmbtijk iHtur waMPhiaa T n het livofd Mnmnal prr riR w r ii ilnartoa geschikteaUtf do r it liirid onuMdclIUk aan hcSinmwK tel medesrdeeld Hst dese leneeawijas werden werkelijk ashlttersade rsmütatSB T kr BMl sa aU maakta loovsel opgana dat van een door don oitviadar geashnrao wsrUs OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE hara voorloai sg sn gsaaiJng hlnnsB ksTtsB t d raeda ds Ule dnik venclienen i Dit boekje bevat nlot alleoa vor het groato pnkllflk verataanbare verklaringen ontrcikt het weii n der nieuwere therapie en do daannedo aelfa lil wanbopiga gevallwi vorkregeu nitwerklng maar ook vindt ni6n daarin wetenacbapnalijko voihutidellngen nltde niedlaebe binden dteaandore geneeKwijif gewijd xUn soomede an wift vaa UI van getui ebrineu van booggepl atate reneeMkuudlg D ouder walka P MénISrs noS dr proraiaftr aan So poIrküHiefc tN Parl a raa Rougamont 10 sTeingr il or tnti dr praktliftSrand BansasSsor aaa hst krailk iltiniBan gsstlaht daCharanlen Saiitfttiratfi D Conn te Sletiln Qroiiman mad Sr arroad arti ts jaiiHitasa Dr P Faraatlsr ganaethaar SIraateiir a het hotpltaal ts Agan SahuiaH atli Dr Bokarini kaatael ateafslB lod Cmi OarMS ma ganaaihaar dlrMteur der galvaao therapautiaclie larlofcttna voor laauwllltlari ts Parlls na 8t Honoré 334 Coxaul o Aiohcrbich aiaS dr ts Corfti Dr BusBaoll srreod arts de Zlrknlti Oto taSttrit Jaohl ated dr la Waenln Dr C aangavsl ta La Farrltra Eura IIS aa dsa Ooaaali Central d hyglèas It dB Safttt In Frankrijk en vele aaderen wdjven Tersohljnael llitkarli sücwiiB van aansiWlUdèra ook an luoade isifi aan loagt gOS ook aan lange elilsi lijdanSe aan kleakitrcht ea kraohtelDoahafd srioasa dit v l mat hat heefd trk n pd geeateiyka reaotlfi wlltea voorkonMB wordt dnnmad igeradea kb bat bovsa vemelds werkje aan te aohaffen hetwelk op aaanago kostsloss sa ftwsosondea wordt door ioadea wordt door AMSMtcrdaM door M CXRBAV A Cn RatterdaM F B Vtrceht W Jk C H iliffeweg 49 8ANTRX HOI tr Apetbflktr Korts BoefSteoc L VtrMht I OBRV POIITOV Ondegracht bIJ de Oaardbrng P IBL On Jonnts hTgisnalach medletnaJo tentoon telling ia de l r Weiaaaaaaa seho Aaa allen wier lennwaealol meer f minder ikans da n Uu af aan Kevottaaaada aenawaehtlsheld Itjdeii waarvan deksnteekeneu slJnMiroatochs haoMp jn Mlitralasfaahsls hoof Goedkoopste en Boliedsl adres voor Vervoer van Inboedel soowel binnen aU bniten de sUd met gesloten wageai H A G RAVESTEIJN Unge Tiendeweg 39 AU teordt tegen Traneport aehade venekeri IN HET MAGAZIJN jDe Avondster zijn heden ONTVANGEN eene fraaie Collectie GASKACHELS met en zonder afvoer van af f 7 50 en hooger GASFOH UIZEIV met prima zuinige branders GASOnyAMENTJSN in ruime keaze voorbanden Groote Glüetiicbtbrandrrs welke 200 kaarsen lichtsterkte geven N B Nieuw model geèmaiUeerde PASNBS en KETELS gwaarborgd giftvrij Minzaam aanbevelend N m VAN LOON TELEF 117 Gasflttre Thisrij s Woaderbalsm in do goheele wofbIiI lïekBüd on Roroümil Onovertroffon middel togen alle Borst Long Lever naaKiilekten eni Inwemlig toowel als ook uitwendig iu bijna alle ziektegevallen met goed geyolg aan te wenden Pry per flacon 1 1 per post t 1 19 Thierry s Woadsftslf bezit een alsnog onnokeiide geneeakracUt en heilzame working Majtkt meestal elke pijiiÜj ke on gevaarvolle oporatio gohwl overbodig Met k o znlf word een 14 jaar old vuor oii ene sli k Ifehonden beenicezwel en onlmiits een bijna 22 faar kankerl jdeil genezen Bienüt genezing en verzachting der pijnen bij wonden ontstekingen enz van allerlei aard Prijs ijer pot f 150 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apotheker IIEIVIU NilVnEKS Hokin 8 Amaterdain Watr geen depflt 18 beatolle men direct aan die Scbutionapotludre des A I HII KilY m Pregrada bel Kohitach Oeaterreioli Gelieve prospectus te ontbiet en bij bei Centraal Hepöt ÏMnaer Itokin 8 AmiterilBm Wie zeker zijn mi i Echte Eikel Cacao ts ontvangen tesamen gesteld en na vele prcBtnemiogen in den handel gekomen ondet de naam des uitvinders Dr MiohaelU vervaardigd op dd beste machines ia het wereldb0roDmde ötabblissement van Gebrs BtoUwerck to K ulen lach J r n2icfeacliy Bikel Caeao o vlerfamtsn bnaaen Dese ï ikel C cao raet melk gekookt eene wngenune gezonde dnnk voor dngelijkach gebruik een i 2 theelepel tu t poeder voor een kop ChoooUte Als goneeskracbtige drank bij gevil van diarrhee slechts met water te gebroikea Yerkrygbaar bjj de voumumit H 1 Apotlisksrs ens p t Kft K ptoeftasjei f 1 0 c 90 0 0 35 Oenenslvert gen roord ger voer Neder land Julius Mattenklodt AmiUerd iiti Ealverstraat 103 88 Wie werkelijlif p r jj s stelt een imceELUiK te hebben Iaat zich fotografeeren in de Folografiêclie HumHnrlehHng STTJIDIO m P V D WALLIS Fl SINGEL 661 Pain Expeller D xtic jui ifordt dit mid dd met TanhMwd aacoes als pijnrtiUimd umqviai HDgvvaid ttffw RhflQBfta lt Jtelit V rS n U Mi pun bd i DU U t i fO a dm T rtroawen Mal IrtU op het rabrïekuteik Inker ld 1 2ö T5e aie0o dell m d nueeta mothaken Te Aniiterdam tó Dlotk Oéban Tan Tayü ea ÖMdere f ii $ma f mit n Gouda Dnik van A BEINKMAN Za DE TROONREDE De troonrede die wjj in ons vorig nummer mededeelden is zeker een merkwaardig stastsstuk merkwaardig om den vorm zoowet als den inhoud Ze is geheel in den stijl dien men TSD Dr Kojper als journalist gewoon is Vol bespiegelingen in mooie woorden gekleed waarbij men soms vragen moet naar de ware bedoeling wegens de vaagheid der gedachte maar toch vloeiend en leesbaar en vooral berekend om indruk te maken op de getrouwe volgelingen Ze is als de bekende hootdartikels in de Standaard die vooral schitteren door de kunstvaardigheid waarmede de schrijver heenglijdt over hetgeen hij in de schaduw wenscbt te laten De inhoud is rijk genoeg zoo rijk dat de bedoeling zeker was een program te geven voor het geheele vierjarige tijdvak waarover het kabinet hoopt te beschikken Teel is er onder vooral op sociaal gebied dat de toejuiching en medewerking verdient van alle partijen Alleen is het wat vreemd dat de partij die zooveel san ta merken bad op hetgeen het liberale kabinet deed teneinde in de Booiale nooden te voorzien thans verklaart in dezelfde richting voort te zullen gaan Wel spreekt de troonrede hierbp van een voortbouwen op de christeiylce grondsligen van ons volksleven maar juist dat voortbouwen bewgst dat de christelijke grondslagen door het jarenlang bewind der ongeloovige liberalen niet ernstig zijn aangetast Opmerking verdient ook dat deze Begeering het onder het vorig ministerie tot stand gebrachte niet dadelijk wil gaan afbreken De Ongevallenwet zal warden ingevoerd zi het na eenige voorbereidende maatregelen De militaire wetten zullen zonder vertraging worden uitgevoerd en zelfs worden aangevuld door een verbetering der doode weermiddelen Althans aanzienlijke sommen zullen worden besteed aan snelvuurgeschut De heer Berganeius is blnkbaar niet van de meening zijner gelotrfsgenooten in de Kiuner die voor militaire doeleinden verder geen cent wildon besteden Van herziening der Leer FEVtLLElOX m OB BKR 6BW Mijnheer Gerald was in zijn oogen nu eenmaal behekst dus volkomen ODtoerekenbaar zoodra deze hekserij in t spel kwam en hem met de aanstichtster van al dat onheil alleen laten dat stond gelijk met zijn meester aan het verderl reddeloos over te leveren Jórg voelde zich als Christen en Tyroier verplicht den luitenant te beschermen voor een gevaar dat veel slimmer was dan datgene wat iemand de huid zou kosten want hier was het heil zijner ziel er mede gemoeid Hij richtte zich daarom in militaire houding op bracht de hand aan zijn kepi en zei op alleronderdamiistn toon Om u te dienen luitenant ik blijf 1 Gerald fronste het voorhoofd en keek hem aan het was maar een blik maar de jonge Tyroier kende die vlammende uitdrukking sedert het oogenblik dat hij getracht had tot in de geheimste gedachten van zijn meester betreffende die heksenseKhiodenis door te dringen en op dit oogenblik verging hem dan ook geheel dtt lust tot verdereh tegenaümd Toen Gerald nu zonder een woord te sprAen met een kort gebiedend gebaar naar de deor wees toen vond Jörg het goed te gehoorzamen hnewel hij nog lang niet van z il ontitutisg bdtsmen wai Haar buitea voor de plichtwet wordt ook niet gerept zeker een teleurstelling voor de antirevolutionaire broederen Om bet christelijk cachet van het nieuwe régime goed te doen uitkoi n is vooral nadruk gelegd op de geestsl flNvolksbelangen Zondagswet beteugeling van drank en speelzucht en dan last ndt least vrijmaking van het onderwijs in al zjjn vertakkingen Dit laatste lijkt ons het bedenkelijkste Wat is de bedoeling Openstelling van de schatkist voor bijzonder onderwijs meer dan thans Dat zal zeker niet kunnen uitblijveii nu de kerkelijke partijen het heft in handen hebben Dien oogst zullen zij zich haasten binnen te halen Maar zal bet openbaar onderwijs niet worden afgebroken De toekomst moet dit leeren Bedenkelijk in hooge mate is ook het plan om de kosten voor sociale hervormingen te vinden uit verhoogde invoerrechten En niet alleen een fiscaal recht om de schatkist te styven maar met de uitgesproken bedoeling den nationalen arbeid te bevorderen Met andere woorden ons handeldrijvend land dat van vrij verkeer en vrgen handel leven moet zal den weg der protectie opgedreven worden ter wille van de Boomsohe bondgenooten De groote massa de arbeidende stand en de kleine bargerg zal dus ten slotte da kosten moeten betalen van de dure onderwijs derwijsen sociale politiek dezer llegeeriog De vraag is of da gevolgen van dergelijken maatregel naar den smaak zal zijn der kleine luiden Hierin ligt dunkt ons in de toekomst het groote gevaar voor het welslagen van dit kabinet De vrijbandelaars onder de antrevolutionairen zullen hun beginsel moeten ten offer brengen aan de eenheid van actie gelijk de in hart en nieren conservatieve Zuid Nedorlandsche katholieken hun steun zuilen moeten geven aan dure sociale hervormingen waarvan zij het nut niet inzien De vraag is of de politieke leider dit verschillend span behoorlijk in t gareel zal kunnen houden In de eerste tijden wel maar later als de plannen in wetsontwerpen belichaamd zijn Dat is de vraag In alle gevallen staan wij nu voor een deur vouwde hij de handen tot een kort schietgebed Sint Joris en alle heiligen mogen hem bijstaan Nu heeft ze hem in haar macht Godmoge zijn arme ziel genadig zijn De beide achtergeblevenen waren nu alleen nog stonden zij tegenover elkaar zonder een enkel woord te spreken maar Gerald s oogen rustten als in verrukking op het jonge meisje dat zich langzaam had opgencht en in het licht van het haardvuur verschenen v as Het roodgloeiende schijnsel teekende haar gestalte af als een beeld op den donkereu achtergrond een beeld dat volstrekt niet paste in deze sombere omgeving Ue scHoonheid van Danira kwam werkelijk eerst nu tot haar volle recht gekleed als ze was in de nationale dracht welke met haar schilderachtige kleuren en vormen zich zoo bijzonder voor haar traai lichaam leende De zwarte haarvlechten door band noch strik vastgehouden hingen vrij langs haar schouders en even vrij en 6er was ook haar gansche verschijning als bevrijd van de kluisters eener athankelijkheid welke haar jaren lang hadden gekneld losgemaakt van de banden der dankbaarheid welke het verstand haar opdrong terwijl het hart er zich tegen rerzette Het was de dochter van het gevallen stamhoofd die een oogenblik haar zelfbeheersching had verloren en nu met alle fierheid tegenover den man stond dien zij nu eenmaal als den vijand van haar volk beschouwde Ik geloot mijnheer von Steinach dal we op een te zodderlinge wijze van eUtaar gescheiden zijndan dat we dit onverwacht wederzien met vreugde loaden kunnen begroeten ernstige proef of een kabinet van de vereenigde kerkelijke partijen levensvatbaarheid heeft Hel kabinet van 88 was maar half week rtians is de fine fleur der rechterzijde om do groene tafel gezeten onder leiding van den begaafden veldheer die de liberalen te lijf ging met ongeëvenaard talent De proel zal thans beslissend zgn Slaagt ze blijven de bondgonooten eensgezind iu hoofdzaak en gelukt het hun werkelijk iets blijvends tot stand te brengen dan gaan wij als in België een tjjd te gemoet van langdurige overhoersching der kerkelijke partijen Mislukt ze evenals de poging van het vorige kosteljjke kabinet dan zal de onmogelijkheid zijn aangetoond van vruchtbare samenwerking tusschen zoo heterogeene partijen en valt het geiag als vanzelf weder den liberalen ten deel De thans ingetreden wetgevende periode zal dus van het allergrootste gewicht zgn voor de toekomst des lands Voorspellingen en vermoedens hebben geenerlei waarde Wü moeten wachten op de disgen die komen zullen De liberale partij zal een lydelijke tol te vervullen mAbeu Jammer aar dat de huidige toestand grootendeels het gevolg is van haar eigen fouten en verdeeldheid Laat ons hopen dat de les heilzaam zij voor het vervolg BuUenlamlscii Overzicht Te 10 35 n gistermorgen ontmoette president Lonbet die zioh aan boord van de Cassini bevond den Tsaar en de Tdarina in zee aan boord van de Standart Het weer was mooi en droog de zon scheen de zee hoewel niet onstuimig goHde toch te veel waarom Lonbet aan boord van de 8tsndart bleef die zich aan het hoofd begaf begeleid door de torpedobooten en gevolgd door de Csssini en door vjf andere schepen met de autoriteiten aan boord Zoo werd de revue gehouden over de Fransche vloot die vereenigd lag op de reede Van Duinkerken als een imposant eskader dat een machtigen indruk maakte De Standart zette daarna de Tsaar an president Lonbet aan wal aan de kade van de kamer van koophandel zoodat niemand hen zien kon behalve zö die er bjj waren Het déjenner verliep zonder oenig incident Het was de vroegere ijskoude toon welke er op berekend scheen indruk te maken en dit doel bereikte zij volkijmen Ds houding van den jongen ofScier werd eveneens koeler en vormehjker toen hn antwoordde U moet dat wederzien aan het toeval wijten meiutfrouw niet aan raij Ik herhaal u dat ik volstrekt niet vermoedde dat u m deze woningvertoefde Ik werd alleen hierheen geroepen door den plicht Daaraan twijfel ik volstrekt roet We zijn niet gewoon soldaten in onze woonplaatsen te zien zij vinden hier toch maar alleen vrouwen en kinderen om te bevechten En men heeft die onbezorgd achtergeUten omdat men heel goed weet dat wij om iet v rgrijpen aan weerlooze schepsels We hebben alleenmet de mannep te doen en deze § even ons handen vol werk aU ze on plotseUng uit hun verraderlijke schuilhoeken en hinderlagen op het hjl vallen Wij zijn in oorlog zei Danira kortaf en dan mogen we van ieder voordeel partij trekken En wie heeft ons dan tot dien oorlog gedwongen Wij hebben hen waarlijk met gezocht maar het geldt hier de toepassing eener wet welke wij nooit zullen prijsgeven een wet welke voorhet gansche rijk geldend is en die de regeering dos ten koste van menschenlevens desnoods zal trachten U handhaven Uw volk Is het eenigedat zich eraan wil onttrekken Omdat de vrije zonen der bergen met wiUi buigen onder het juk Elke poging om hen dwingen is vcrgeefsch Die woorden bieden Gerald bijna al zijn kalmte Lonbet stelt een dronk in namefis hetFra nscho volk Ik heet zegt n Uwe Majesteiten hartelijk welkom bjj dit bezoek waaraan de tegenwoordigheid der lieftallige Keizerin zoovi l bekofing bjjzet Ons land waardeert dat Itezoek te meer omdat het inhet bijzonder het leger en de vloot geldt en wü zien er het bewijs in van den goedenindruk dien U M van haar eerste verbiyibewaard hebben Ons volk weet dat het door leger en vloot beschermd veilig enwaardig zijn noesten en vruchtbaren arbeidkan voortzetten Frankrijk begroet de geliefde souvereinen van de groote Natie die bij gemeenschappelijke neigingen en overeenkomstige belangen aan de onze verbondenis door de met don dag vertrouwelijkerwordende politiek van haar regeering Ikdrink op liet roemrijke bewind en botgelnkvan de keizerlijke familie en op het succesder dappere Bassische marine die m t deonze gemee ie zaak maakte in bet oostenvan Azië De Tsaar antwoordde in zeer duidelijk Fransch nadruk leggende op de belangrijkste gedeelten van zijn toespraak Wij zijn diep getroffen door deze hartelijke ontvangst Met de levendigste voldoening heb ik uw prachtige vloot bewonderd en ik dank u voor owe begroeting in de Franschon wateren Ik drink op den voorspoed der Fransche vloot die in hst uiterste oosten niet de Bussische vloot samenwerkte ik drink op geheel Frankrijk De toespraken die door de Marseillaise en het Russische volkslied gevolgd werden maakten een diepen indruk Het dëjeuné was om vier nnr algeloopen yyi minuten later stapten onder luide toejuichingen de Bouvereinon de president de ministers en de overigen in den trein naar Compiègne De klinkende woorden van Keizer Wilhelm die de ontmoeting met den Tsaar eene van groote bstcekenis noemde en afgeloopen tot volste tevredenheid van heide partijen hebben niet nagelaten indruk te maken Voornamelijk in Onitschland Het bezoek van den Tsaar beeft dus ziJn uitwerking niet gemist De Duitfiche gemoederen zullen door de feesten van Duinkerken Compiègne en misschien van Parijs niet meer verontrust worden Uit de woorden van den Keizer wil men afleiden dat alle moeilijkheden die tot dusver tot wrijving tusschen Rusland en Doitscb land wel eens aanleiding gaven uit den weg zijn gemimd In verband hiermede is niet zonder beteekenis de nog niet lang geleden verliezen een donkerroodc blos verscheen op het voorhoofd van den jongen otgcier en vlijmend scherp klonk zijn antwoord t De knjgsilienst geldt bij ons als een eer niet als een juk I Hij i tenminste een plicht I Bij de bandelooze willekeur welke uw stamgenooten vrijheid noemen bestaat dit begrip van plicht niet dat moet hun eerst worden geleerd en ingeprent M iar we zullen het hun leeren dat verzeker iku mejuffrouw Ik mag zeker wel aannemen datde laatste gebeurtenissen u ter oore gekomen zijn en dan zult u ook weten dat het einde van denopstand nabij is Danira wist dat maar al te gued zij had datzelfde nog een uur geleden aU haar meening aan Marco gezegd maar tot geen enkelen prijs zou zij dit tegenover dezen man erkend hebben en met den trots der wanhoop antwoordde zjj Roep niet te gauw victorie Nog houdt Marco Obrevic stand en om hem heen hebbenzich de besten van onzen stam verzameld Zij kunnen misschien den strijd verliezen maar onderwerphn zullen zij zich nooit Gerald had bij t hooren van dezen naam een onwillekeurige beweging gemaakt en nu wierp hij een zonderling vorschcnden bUk op hel jonge Marco Obrevic herhaalde hij U kent hem dus van nabij f Hij is de boezemvriend van mijn broer En hij heelt u zijn vrijheid te danken want dat bevrijdingswerk was zeker alleen uwwerkf Wordl vinwigit I